Hotărârea nr. 484/2018

Hotărârea nr. 484 din 14.12.2018 prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente perioadei aprilie-noiembrie 2018.

>/>

< /1 as/H/s/w

HOTĂRÂREA NR. 484 DIN 14.12.2018 prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente perioadei aprilie-noiembrie 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de

14.12.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Deconturile lunare aferente pierderilor induse de prestarea serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat transmise de Thermoenergy Group SA Bacău;

-Referatul nr. 13036/11.12.2018 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare prin care se propune să se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse aferente perioadei aprilie-noiembrie 2018;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 13037/ 11.12.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 13038/11.12.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.2069/13.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.2070/13.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.2071/13.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.2072/13.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.2073/13.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 5A2 alin. (1) din OG nr. 36/ 2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Ordinului nr. 1121/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație;

-Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în aria administrativ teritorială a municipiului Bacău nr. 2/ 69549/ 12.12.2014, aprobat prin HCL nr. 228/ 2014;

r»_____j ___<. ah „i___/io           —4. ri       „i___1 1 c /1\ 1:4- U” „1---

-tjlcv cuci 11c aii. i+/ ^1;, aic aii. h-o țz,), aic an. ui țzj, aic an. 1 1 j ți; 111. „u m aic an. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 alin.(l) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6), lit.”a”, pct.14 și art. 45 alin. (2) lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1. - în temeiul art. 11 lit. ”c” din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii nr. 2/ 69549/ 12.12.2014, se ia act de datoria Municipiului Bacău către SC Thermoenergy Group SA Bacău, în sumă de 14.040.992 lei, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente perioadei aprilie-noiembrie 2018.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Direcția Economică si Administratorul Public.

3                                                   3

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Direcției Economice și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

ART. 4.  - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se

comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI