Hotărârea nr. 483/2018

Hotărârea nr. 483 din 14.12.2018 privind finanțarea proiectului ,,Costești-445 de ani de tradiții românești în anul Centenar”propus de satul Costești din Republica Moldova, în baza acordului de cooperare aprobat prin HCL nr.174/2016


HOTĂRÂREA NR.483 din 14.12.2018

privind finanțarea proiectului ”Costești - 445 de ani de tradiții românești în anul Centenar” propus de satul Costești din Republica Moldova, în baza acordului de cooperare aprobat prin HCL nr. 174/ 2016

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 14.12.2018, potrivit art. 39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Dispoziția nr. 194/ 06 noiembrie 2018 a Primarului Satului Costești Raionul Ialoveni prin care aprobă proiectul ” Costești-445 de ani de tradiții românești în anul Centenar

-Adresa nr. 537/ 2018 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 43720/ 15.11.2018 înaintată de Primăria Costești, Raionul Ialoveni prin care solicită finanțare pentru proiectul ” Costești - 445 de ani de tradiții românești în anul Centenar”;

-Referatul nr. 12990/ 11.12.2018 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune finanțarea proiectului Costești - 445 de ani de tradiții românești în anul Centenar” propus de satul Costești din Republica Moldova, în baza acordului de cooperare aprobat prin HCL nr. 174/ 2016; -Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 12991/ 11.12.2018;

-Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 12992/ 11.12..2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2066/13.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.2067/13.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.2068/13.12.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile art. 35A1 lit. ”c” din Legea nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 1 și ale art. 2 alin. (1) și (2) din Procedura de Finanțare din 7 august 2014

a proiectelor propuse de către autoritatile administrației publice locale din Republica Moldova, in baza acordurilor de finanțare încheiate cu autoritatile administrației publice locale din Romania, emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale Si Administrației Publice și Ministerul Finanțelor Publice ;

-Prevederile HCL nr. 174/ 2016 privind încheierea unui acord de cooperare între municipiul Bacău, județul Bacău din România și satul Costești, raionul Ialoveni din Republica Moldova ;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « e » și alin. (7) lit. « c » și art. 45 (2) lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

A

ART. 1. Se aprobă finanțarea proiectului ” Costești - 445 de ani de tradiții românești în anul Centenar ” propus de satul Costești din Republica Moldova, în baza acordului de cooperare aprobat prin HCL nr. 174/ 2016, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 35.000 lei în vederea finanțării proiectului prezentat la art. 1, sumă ce se reflecta la titlul VII "Alte transferuri", cod indicator 55.02.04 "Alte transferuri curente în străinătate".

ART. 3. Părțile implicate în proiect au următoarele responsabilități :

 • (1) Responsabilitățile beneficiarului sunt următoarele:

 • 1. să respecte acordul de cooperare;

 • 2. să respecte destinația sumelor acordate în baza acordului de finanțare;

 • 3. să utilizeze suma alocată de către finanțator exclusiv pentru implementarea proiectului care face obiectul prezentului acord de finanțare;

 • 4. să permită accesul reprezentanților finanțatorului la obiectivele și activitățile convenite prin acord;

 • 5. să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord;

 • 6. să restituie finanțatorului sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, care face obiectul prezentului acord de finanțare, rămase necheltuite (sau neutilizate) la data finalizării proiectului, în termen de maximum 6 luni de la această dată;

 • 7. să restituie finanțatorului toate sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, care face obiectul prezentului acord de finanțare, care au fost cheltuite cu altă destinație decât cea convenită de comun acord în vederea implementării proiectului;

 • (2) Responsabilitățile finanțatorului sunt următoarele:

 • 1. să respecte acordul de cooperare;

 • 2. să își prevadă în buget sumele necesare finanțării proiectului prevăzut în acordul de finanțare;

 • 3. să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord.

ART. 4. Se aprobă Acordul - Cadru de finanțare a proiectului ” Costești - 445 de ani de tradiții românești în anul Centenar ”, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 5. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică.

ART. 6. Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Direcției Economice și Primăriei Satului Costești, raionul Ialoveni.

ART. 7. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.TA

9


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-I               IROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXAI

LA HOTĂRÂREA NR. 483 DIN 14.12.2018

PROIECT EDUCATIV BILATERAL

 • 1. DESCRIERE

  • 1.1 445 DE ANI DE TRADIȚII ROMÂNEȘTI ÎN ANUL CENTENAR

  • 1.2 Localizare____________________________________________________________

COMUNA COSTEȘTI, RAIONUL IALOVENI, REPUBLICA MOLDOVA localitate(ăți), regiune, zonă.

 • 1.3 Suma solicitată de Ia Autoritatea Finanțatoare

  Costul total al proiectului

  Suma solicitata de la Autoritatea Finanțatoare

  % din costul total al proiectului

  48 200 LEI

  35 000

  73 %

1.4 Rezumat

Durata proiectului

1 lună

Scopul proiectului

Proiectul iși propune în cadru formal de colaborare dintre instituțiile din România și Republica Moldova, să faciliteze tendința de a moderniza mentalitatea, relațiile social-economice, tehnologiile de producție, atitudinea față de mediul ambient., cât și schimbul de idei, experiențe și bune practici intre factorii de decizie, prin finanțarea tipăririi unei monografii a satului Costești raionul Ialoveni din Republica Moldova și prezentarea rezultatelor cercetărilor monografice în două conferințe publice. Produsul obținut va reprezenta o carte de vizită pentru cei peste 10 907 locuitori ai localității Costești și promovat în rândul celor peste 150 de cadre didactice, funcționari publici din localitate cât și în rândul oaspețior și turiștilor localității.

Obiectivele proiectului

Ol-Promovarea unei pedagogii inovative, care dinamizează și modernizează     parcursurile     pedagogice    tradiționale,

transformând atitudinea față de învățare în satul Costești pe

parcursul a 6 luni de zile;

O2-îmbunuătățirea relațiilor social-culturale a celor două localități prin asigurarea accesului liber la informație și cultură a tinerilor și a membrior comunității locale și crearea unui mediu pozitiv de cooperare pe termen lung între comunitățile din cele două localități prin editarea și publicarea monogrfiei satului Costești, raionul Ialoveni.;

03-însușirea tehnicilor de informare și comunicare în educație prin dezvoltarea unei serii de competențe-cheie, precum: competențe de utilizare a instrumentelor TIC, creativitatea, gândirea critică, capacitatea de adaptare, competențe de comunicare in relația cu elevii pornind de la aplicarea teoriei inteligențelor multiple.

Parteneri

Primăria Municipiului Bacău, Primăria Costești, Liceul Teoretic Costești, Liceul Teoretic „Olimp", Gimnaziul Costești, Școala de Muzică „Filip Todirașcu" Costești (parteneri internaționali). Asociația Obștească Alternativa din Costești, Asociația Obștească Compasiune din Costești.

Grupul țintă1 / Beneficiarii finali2

Grupul țintă este format din 25 cadre didactice de diferite specializări din instituțiile partenere, 10 bibliotecari, 10 funcționari publici, 5 jurnaliști de la diverse publicații din Romania și Republica Moldova. (40 din Republica Moldova și 10 profesori, jurnaliști și autorități locale din municipiu Bacău.) Produsul obținut va reprezenta o carte de vizită pentru cei peste 10 907 locuitori ai localității Costești și promovat în rândul celor peste 150 de cadre didactice, funcționari publici din localitate cât și în rândul oaspețior și turiștilor localității.

1.5 Justificare______________________________________________________________________________________

Una dintre marile provocări cu care se confruntă societatea secolului XXI este legată de adaptarea demersului de promovare socială si culturală la nevoile individuale și de grup, nevoi aflate în permanentă schimbare. Conștientizarea acestora și analizarea lor reprezintă o prioritate pentru cadrul didactic documentarist care dorește să se perfecționeze și să obțină rezultate optime în promovarea ideilor și cercetărilor sale.

Având în vedere faptul că locuitorii comunei Costești nu reprezintă o masă uniformă, ci un grup de individualități, considerăm că punctul de plecare în strategia de cooperare îl reprezintă cunoașterea mai bună a istoriei localităților din Republica Moldova, astfel

“Grupuri țintă" sunt grupurile/entitățile care vor fi vizate la nivelul scopului proiectului. contribuind Ia tendința de a ne moderniza mentalitatea, relațiile soci al-economice, tehnologiile de producție, atitudinea față de mediul ambient

"Beneficiarii finali" sunt cei care vor beneficia în mod direct de pe urma proiectului.


în anul 2016 între municipiul Bacău și satul Costești, raionul laloveni din Republica Moldova s-a încheiat un acord de cooperare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr, 1741/2016.

Ideea acestui proiect a luat naștere în urma întâlnirilor prilejuite de proiecte anterioare, de înfrățire a Municipiului Bacău cu orașul Costești din Republica Moldova, precum „ Profesorul secolului XXI - Schimb de experiență intre instituții .școlare din Bacău și instituții școlare din localitatea Costești, raionul laloveni din Republica Moldova” . în cadrul acestora, profesori băcăuani și moldoveni dar și autorități locale din ambele lovcalități au identificat nevoia și și-au exprimat interesul de a perfecționa întocmirea unei monografii, care să cuprindă toate studiile monografice, folclorice, istorice și sociologice ale comunei Costești și a le alinia la standardele și exigențele impuse de realitatea contemporană, aflată într-un ritm alert de transformare.

1.6 Descrierea activităților:

O2-îmbunuătățirea relațiilor soci al-cui tura le a celor două localități prin asigurarea accesului liber Ia informație și cultură a tinerilor și a membrior comunității locale și crearea unui mediu pozitiv de cooperare pe termen lung între comunitățile din cele două localități prin editarea și publicarea monogrfiei satului Costești, raionul laloveni;

Activitatea I. Etapa online a cursului de formare Profesorul documentarist al secolului XXI

(42 ore).

Perioada: decembrie 2018;

Participanti: 25 cadre didactice de diferite specializări din instituțiile partenere, 10 bibliotecari, 10 funcționari publici, 5 jurnaliști de la diverse publicații din Romania și Republica Moldova.

Evenimentul va dura în total 10 zile cu un program a cîte 4 ore pe zi, responsabil în coordonarea activității va fi Primăria Municipiului Bacău. Conferința va avea loc în timpul vacanței de toamnă a profesorilor din Costești, astfel ca să fîe asigurat un proces educațional conform programului național.

O3-însușirea tehnicilor de informare și comunicare în educație prin dezvoltarea unei seri i de competențe-cheie, precum: competențe de utilizare a instrumentelor TIC, creativitatea, gândirea critică, capacitatea de adaptare, competențe de comunicare in relația cu elevii pornind de la aplicarea teoriei inteligențelor multiple

Primăria Costești va pune la dispoziția cursanților materialele necesare pentru alcătuirea mapelor de curs, diplome de participare, panouri promovare proiect, materiale consumabile necesare pentru realizarea materialelor de promovare.

Activitatea II. Publicarea Monografia localității Costești

Perioada: decembrie 2018;

Loc de desfășurare: editură orașul Chișinău;

Responsabili: Primăria Costești.

Descrierea: Vor fi editate și publicate 1500 de exemplre a monografiei satului Costești, autorul fiind Parascovia Carp, profesoară de istorie din localitate. Textul acestei monografii este elaborat și necesită a fi editat în cel mai scurt timp.

Ol-Promovarea unei pedagogii inovative, care dinamizează și modernizează parcursurile pedagogice tradiționale, transformând atitudinea față de învățare în satul Costești pe parcursul a 6 luni de zile

Activitatea III.l. Conferință pe tema monografiei localității Costești, lansarea și prezentarea.

Perioada: decembrie 2018;

Participanti: cele 30 de persoane din grupul tintă.

Loc de desfășurare: Biblioteca localității Bacău

Evenimentul va dura în total 2 zile cu un program a cîte 8 ore pe zi, responsabil în coordonarea activității va fi Primăria satului Costești. Evenimentul va aduna personalități notorii de pe amblele maluri ale Prutului și va fi invitată massmedia națională în vederea promovării lansării la cel mai vizibil mod

Activitatea III.2. Conferință pe tema monografiei localității Costești, lansarea și prezentarea

(8 ore).

Perioada: decembrie 2018;

Participanti: cele 50 de persoane din grupul tintă.

Loc de desfășurare: Biblioteca localității Costești.

Evenimentul va dura în total 2 zile cu un program a cîte 8 ore pe zi, responsabil în coordonarea activității va fi Primăria satului Costești. Evenimentul va aduna personalități notorii de pe amblele maluri ale Prutului și va fi invitată massmedia națională în vederea promovării lansării la cel mai vizibil mod.

Proiectul va fi vizibil prin materiale de promovare în mass-media locală din cele două regiuni, organizarea unei conferințe de deschidere a proiectului, pe site-urile instituțiilor partenere.

 • 1.7 Planul de activități:

Planul de activități al proiectului trebuie conceput în următorului format:

Semestrul 1

Semestrul 2       |

Actlvitătbâ

feti

apt

w

IfiB

iul

aug

șepl

oct

dec

ReSpdrisâbil

Activitatea I. Etapa online a cursului de formare Profesorul documentarist al secolului XXI

Primăria    Municipiul

Bacău

Natalia Petrea

Activitatea II Publicarea Monografia localității Costești

Primăria Costești Natalia Petrea Zinaida Grigorița

Activitatea 111.1 Conferință pe tema monografiei localității Costești, lansarea și prezentarea Activitatea III.2 Conferință pe tema monografiei localității Costești, lansarea și prezentarea

Primăria Costești Tu dor Mere acre Natalia Petrea

Raportarea Proiectului

Primăria Costești Zinaida Grigorită

1.8 Echipa propusă pentru implementarea proiectului:

Enumerați componența echipei de proiect, precizând în linii mari responsabilitățile pentru fiecare funcție.

 • •      Primar CosminNecula (Primăria Municipiului Bacău)

 • •      Primar Natalia Petrea (Primăria Costești, Republica Moldova)

 • •      Prof. Svetlana Bortă (Director Liceul Teoretic Costești)

 • •      Prof. Maria Bivol (Director Liceul Teoretic „Olimp" Costești)

 • •      Prof. Lidia Bivol (Director Gimnaziul Costești)

 • •      Prof. Gheorghe Matei (Director școala de muzică pentru copii „Filip Todirașcu”

Costești)

 • •  Birzu Ilie, consilier municipal Bacău

 • •  Bortă Alexandra, consilier sătesc Costești

 • •  Benchea Marin Iulian, profesor Colegiul Național Vasile Alecsandri Bacău.

 • •  Diana Ilie Inspector de specialitate Primăria Bacău.

/o

 • 2. REZULTATE PRECONIZATE

2.1.    Proceduri de evaluare:

Proiectul va fi evaluat prin numărul de participanți la activitățile proiectului, prin elaborarea șî îndeplinirea listelor de participare, prin fotografii, asrticole media elaborate și distribuite publicului larg. Totodată proiectul va fi evaluat prin numărul de monografii tipărite și diseminate, impactul asupra publicului evaluat prin numărul de vizitator a știrilor publicare șt cititorilor bibliotecii Publice Costești.

2.2.    Beneficii:

 • 2.2.1. Situația grupurilor țintă/beneficiarîlor

Grupul țintă este format din 25 cadre didactice de diferite specializări din instituțiile partenere, 10 bibliotecari, 10 funcționari publici, 5 jurnaliști de la diverse publicații din Romania și Republica Moldova. (40 din Republica Moldova și 10 profesori, jurnaliști și autorități locale din municipiu Bacău.) Produsul obținut va reprezenta o carte de vizită pentru cei peste 10 907 locuitori ai localității Costești și promovat în rândul celor peste 150 de cadre didactice, funcționari publici din localitate cât și în rândul oaspețior și turiștilor localității.

 • 2.2.2. Capacitățile manageriale și tehnice ale grupurilor țintă sau ale partenerilor (unde este cazul) Primăria Costești va obține încă un proiect în portofoliu său și va spori capacitățile de coordonare și implementare a unui proiect itnernațional, cu implicarea resurselor umane din cadrul instituției.

2.3. Medlatizare

Prezentați modul de medlatizare pentru derularea și realizările proiectului, publicații și alte elemente de publicitate.

Prezentați modul în care se va asigura vizibilitatea contribuției Autorității Finanțatoare.

Primăria Costești deține parteneriate durabile cu mass-media locală și națională. Astfel la evenimentele de lansare televizunîle și site-urile de știri cu impact național vor primi un comunicat de presă despre eveniment pentru a fi diseminat în toată țara. Deasemenea toate evenimentele din cadrul proiectului vor fi distribuite de către costesti.md, alternativa.org.md, ialovenionline.md, ialovnews.md, Clubul de Cetățenie Activă, ș.a.âTotodată Primăria va avea un ziar trimestrial al satului, unde proiectul dat va avea dedicat o pagină exclusivă. Vor fi expediate articole informtive revistei "Literatură și Arta", "Tropoțel și Tropoțîcaw, ș.a.

3. BUGETUL PROIECTULUI

Completați Anexa B a Ghidului solicitantului care acoperă durata totală a proiectului (durata inițială planificată a unui proiect nu poate depăși 12 luni).

Costul total al proiectului

Suma solicitată de la Autoritatea Finanțatoare

RON

48 200

35 000

%

100 %

73%

 • 4. SURSE DE FINANȚARE PRECONIZATE

Resurse materiale:

• Biblioteca Bacău

 • •   Biblioteca pusă la dispoziție de instituțiile partenere din Costești, Republica Moldova, în vederea organizării unei conferințe si lansarea monografiei localității Costești.

 • •  Calculatoare

 • •  Mape de prezentare

 • •  Diplome de participare

 • •   Panouri ale proiectului create în fiecare instituție parteneră.

Resurse financiare:

 • •  Materialele necesare pentru alcătuirea mapelor de prezentare, diplome de participare, panouri promovare proiect, materiale consumabile necesare pentru realizarea materialelor de promovare: 1500 lei

 • •   Pe lângă aceste resurse, pentru desfășurarea în condiții optime a activităților prevăzute în proiect în vederea atingerii obiectivelor propuse, este necesar să fie acoperite din resurse externe următoarele:

o Cheltuieli servicii hoteliere in Bacău pentru cei 10 participanți din Republica Moldova pe durata celor 2 zile de proiect în cadrul Activității 2 — 200 lei / zi / persoană. Total: 200* 10*2 = 4000 lei

o Cheltuieli deplasare 10 persoane Costești-Bacău-Costești în cadrul Activității 2 (250 km*2 lei)*2 “ 1000 lei

o Cheltuieli deplasare 5 persoane Bacău-Costești-Bacău în cadrul Activității 3 —• (250 km*2 lei)*2 = 1000 lei

o Cheltuieli servicii hoteliere în Republica Moldova pentru 5 persoane în cadrul Activității 3 :2 zile (200 lei / zi / persoană). Total: 200*5*2 = 2000 lei

Cheltuieli publicare Monografia localității Costești:

Album monografic

coperta tare 3 mm

volum 300 pagini format 23 cm X 21 cm

Machetare, pregătire pentru tipărire

o 120 lei moldovenesti/circa 27 roni X tiraj 1500 exemplare = 40 500 RON

Cheltuieli/Activi tate

Unitate

Nr.     De

unități

Preț unitate

RON

Total

RON

Contribuția Primăriei Costești

Suma solicitată de la        Primăria

Municipiului Bacău

Cheltuieli logistice (diplome, materiale de oficiu, mape, consumabile) per eveniment

eveniment

3

500

1500

500

1000

Cheltuieli de deplasare Costești-Bacău-Costești, tr-retur

km

500

2

1000

1000

Cheltuieli cazare Bacău

persoane

10 persoane*2 zile

200

4000

4000

Cheltuieli de deplasare Bacău-Costești-Bacău, tr-retur

km

500

2

1000

1000

Cheltuieli        cazare

Costești

persoane

5 persoane*2 zile

200

2000

200

Tipărirea Monografiei

unități

1500

27

40 500

11 500

29 000

Total:

13 200

35 000

ÎL SOLICITANTUL

 • 1. IDENTITATE

  Denumirea legală completă:

  Primăria Costești

  Statut juridic:

  organizație guvernamentală

  Cod fiscal:

  1009601000108

  Adresă oficială:

  str. Ștefan cel Mare115, MD-6813, s. Costești, r. laloveni,

  Republica Moldova

  Persoana de contact:

  Natalia Petrea, primar

  Telefon:

  +373 69 836 602

  Fax:

  +373 268 51238

  Adresa de e-mail:

  petrea natalia@vahoo.com

  primcostesti@yahoo.com

  Website:

  www.costesti.md

  Adresa de e-mail a persoanei de contact:

  petrea natalia@vahoo.com

2. DETALII DESPRE BANCĂ

Banca trebuie să fie localizată în localitatea în care este înregistrat solicitantul:

Numele titularului de cont:

Primăria Costești

Codul IBAN (opțional):

M D49AGPKAO132123A10680AD

Numele băncii:

BC Moldova Agraindbank S.A. filiala nr. 797, (AGRNMD2X)

Adresa băncii:

Orașul Ialoveni, Republica Moldova, str. Alexandru cel Bun 33, filiala nr. 797

Numele / funcția persoanei cu drept de semnătură:

Grigoriță Zinaida

 • 3. DESCRIEREA SOLICITANTULUI

3.1 Când a fost înființată organizația dvs. și când și-a început activitatea?

Anul 1994

3.2. Care sunt principalele activități ale organizației dvs.?

Dacă doriți puteți anexa orice materiale considerate ca fiind relevante.

http://costesti.md/primarie-apl/

 • 4. CAPACITATEA DE MANAGEMENT Șl IMPLEMENTARE A PROIECTELOR

4.1. Experiență în derularea unor proiecte similare

„ Profesorul secolului XXI - Schimb de experiență intre instituții .școlare din Bacău și instituții școlare din localitatea Costești, raionul Ialoveni din Republica Moldova” . în cadrul acestora, profesori băcăuani și moldoveni dar și autorități locale din ambele lovcalități au identificat nevoia și și-au exprimat interesul de a perfecționa întocmirea unei monografii, care să cuprindă toate studiile monografice, folclorice, istorice și sociologice ale comunei Costești și a le alinia la standardele și exigențele impuse de realitatea contemporană, aflată într-un ritm alert de transformare.

Tot în 2017 a fost obținut și desfășurat proiectul "Sporirea transparenței și a guvernării locale prin participarea publicului în satul Costesti"finanțat de Consiliul Europei și implementat de Clubul de Cetățenie Activă din satul Costești, care au amplasat boxe unde cetățenii participă anonim cu păreri, idei, sugestii, plîngeri ce ține activitatea administrației publice și a instituțiilor publice din localitate. Membrii Clubului sînt cetățeni activi din toate domeniile, vîrstele și ocupație, care doresc să îmbunătățească calitatea serviciilor publice. Costul proiectului 10000 euro.

Un alt proiect pornit în 2017 este "Construcția capitală a străzii Unirii din sectorul Furnicarul", care este dintr-un sector relativ nou în sat cu familii tinere care nu dispun de nici un drum asfaltat. Cheltuielile de construcție a acestui drum modern vor fi de 13 mln. lei din bugetul satului, din bugetul de stat și cetățeni;

în prezent se desfășoară proiectul „Sporirea transparenței administrației publice locale în Costești prin implementarea politicilor participative'5, finanțat de Fondul pentru Democrație al Națiunilor Unite (The United Nations Democarcy Fund - UNDEF). implementat de Centrul Contact cu implicarea tuturor instituțiilor publice din localitate (grădinițe, școli.

centru de sănătate^.poliție. etc.). Costul proiectului 5000$

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ fc HULUTĂ GHIORGHE

NN'*"

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVIGZ


SERVICIUL CABINET PRIMAR

LUCIAN BOGDĂNEL


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA2

LA HOTĂRÂREA NR. 483 DIN 14.12.2018

Nr._________!_________2018                Nr.____________/      2018

ACORD - CADRU DE FINANȚARE

încheiat între:

 • 1. Sat Costești, raionul Ialoveni, Republica Moldova, str. Ștefan cel Mare 115, MD-6813, cod fiscal 1009601000108, în calitate de beneficiar al proiectului „Costești - 445 DE ANI DE TRADIȚII ROMÂNEȘTI în anul Centenar”, reprezentat legal de doamna Natalia Petrea, având funcția de Primar,

pe de o parte,

si

 • 2. Municipiul Bacău, Rotnania, str. Mărășești nr. 6, Bacău, 600017, în calitate de finanțator pentru proiectul ” Costești - 445 DE ANI DE TRADIȚII ROMÂNEȘTI în anul Centenar”, reprezentat legal de domnul Cosmin Necula, având funcția de Primar.

în baza Acordului de cooperare aprobat prin HCL nr. 174, din data de 31 mai 2016, părțile au convenit la încheierea prezentului acord de finanțare, aprobat potrivit Dispoziției primarului nr. 194 din 06 noiembrie 2018 a satului Costești, r. Ialoveni, Republica Moldova și a Hotărîrii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr._______din data de

ART. 1

Obiectul acordului de finanțare

Implementarea proiectului „Costești - 445 DE ANI DE TRADIȚII ROMÂNEȘTI în anul Centenar”.

ART. 2

Durata acordului de finanțare

»

Durata acordului de finanțare este de o lună, începând cu data semnării prezentului acord de finanțare, respectiv pînă la data de 20 decembrie 2018.

ART. 3

Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului care face obiectul finanțării este de 48 200 lei, din care 35000 lei finanțat de către municipiului Bacău, Romania și 13200 lei finanțat de către Satul Costești, r. Ialoveni, Republica Moldova.

ART.4

Responsabilitățile părților

(1 Responsabilitățile beneficiarului sunt următoarele:

 • 1. să respecte acordul de cooperare;

 • 2. să respecte destinația sumelor acordate în baza acordului de finanțare;

 • 3.  să utilizeze suma alocată de către finanțator exclusiv pentru implementarea proiectului care face obiectul prezentului acord de finanțare;

 • 4. să permită accesul reprezentanților finanțatorului la obiectivele și activitățile convenite prin acord;

 • 6. să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord;

 • 7. să restituie finanțatorului sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, care face obiectul prezentului acord de finanțare, rămase necheltuite (sau neutilizate) la data finalizării proiectului, în termen de maximum 6 luni de la această dată;

 • 8. să restituie finanțatorului toate sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, care face obiectul prezentului acord de finanțare, care au fost cheltuite cu altă destinație decât cea convenită de comun acord în vederea implementării proiectului;

(2) Responsabilitățile finanțatorului sunt următoarele:

 • 1. să respecte acordul de cooperare;

 • 2. să își prevadă în buget sumele necesare finanțării proiectului prevăzut în acordul de finanțare;

 • 3. să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord;

ART. 5

Prevederi privind cererile de plată, plățile și termenele de plată

(1) Suma cu care se finanțează proiectul ” Costești - 445 DE ANI DE TRADIȚII ROMÂNEȘTI în anul Centenar” de către municipiul Bacău va fi virată într-o singură tranșă, în baza documentelor justificative, în conformitate cu cererea de plată al cărei model este prevăzut în Anexa 2 la ordinul comun nr. 1120/ 1030/ 2014 al Ministerul ului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerului Finanțelor Publice.

ART. 6

Prevederi privind transmiterea Raportului de justificare a cheltuielilor Satul Costești va transmite în termen de 10 zile de la finalizarea tuturor acțiunilor din proiect, raportul de justificare a cheltuielilor și de realizare a activităților cuprinse în acord, ce va cuprinde cel puțin descrierea activităților desfășurate pentru implementarea proiectului și detalierea pe capitole a cheltuielilor aferente proiectului.

ART. 7

Soluționarea diferendelor

 • (1) Legea aplicabilă prezentului acord de finanțare este legea romană.

 • (2) Orice diferend apărut în legătură cu interpretarea și aplicarea prezentului acord de finanțare se va soluționa, amiabil, de către părți, pe calea negocierilor directe și a consultărilor diplomatice.

ART. 8

Prevederi finale

(l)Dacă pe durata implementării proiectului care face obiectul acestui acord de finanțare se constată, pe baza unui raport de audit realizat de auditorii independenți și solicitat de finanțatorul din Romania, că autoritatea competentă din Republica Moldova a cheltuit sume cu altă destinație decît cea convenită de comun acord în vederea implementării proiectului, finanțatorul va recupera aceste sume, putând cere diminuarea finanțării pînă la concurența sumei neeligibile.


PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

COSMIN NECULA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU


SERVICIUL CABINET PRIMAR LUCIAN BOGDĂNEL