Hotărârea nr. 482/2018

Hotărârea nr. 482 din 14.12.2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 54/ 06.02.2018 privind stabilirea salariilor de bază de care vor beneficia funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, în anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 482 DIN 14.12,2018 pentru modificarea și completarea HCL nr. 54/ 06.02.2018 privind stabilirea salariilor de bază de care vor beneficia funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, în anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de

14.12.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 3257/ 04.12.2018 al Centrului Bugetar Creșe prin care se solicită modificarea și completarea Anexei nr. 4 la HCL nr. 54/ 2018;

-Expunerea de motive nr. 12743/ 04.12.2018 a Primarului Municipiului Bacău; -Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate, înregistrat sub nr. 12744/04.12.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.2061/13.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.2062/13.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.2063/13.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.2064/13.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.2065/13.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile HCL nr. 54/ 06.02.2018 privind stabilirea salariilor de bază de care vor beneficia funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, în anul 2018;

-Prevederile din Legea - cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 alin. (1), ale art. 48 alin. (2), ale art. 61 alin. (2), ale art. 115 alin. (1) lit. ”b” și ale art. 117 lit. ”a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 alin. (1) lit ”i” din Anexa nr. 1 la OG nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. "a”, alin. (3) lit. ”b” și art. 45 (2) lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA STE:

9

Art L Se modifică Anexa nr. 4 la HCL nr. 54/ 2018 în sensul eliminării numărului curent 3 si anume a funcției contractuale de conducere „Coordonator personal de specialitate - Șef Centru”.

Art. 2 Se completează secțiunea Funcții de execuție contractuale pe grade și trepte profesionale din Anexa nr. 4 la HCL nr. 54/ 2018 cu nr. cit. 12 care va avea următorul cuprins:

Nr. Crt.

Funcția

Grad profesional/ treaptă profesională

Nivelul

Studiilor

Coeficientul minim/ maxim

Salariu de bază

12.

Inspector de specialitate -resurse umane

S

1,53

2.907,00

1,83

3,477,00

Art. 3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 54/ 2018 prin care s-au stabilit salariile de bază de care vor beneficia funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație” din serviciile publice din subordinca Consiliului Local al Municipiului Bacău, în anul 2018, sunt și rămân in vigoare.

Art. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Centrul Bugetar Creșe.

Art. 5. Prezenta Hotărâre a Consiliului Local va fî comunicată Primarului Municipiului Bacău și Centrului Bugetar Creșe Bacău.

Art. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunica în termenul legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPOV