Hotărârea nr. 481/2018

Hotărârea nr. 481 din 14.12.2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Centrului Bugetar Creşe Bacău

')/ > „ •

. / i {'■///<//((<(

,JA

<</ /«/r

"■ /(a/

MNNBM I

HOTĂRÂREA NR. 481 DIN 14.12.2018

privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Centrului Bugetar Creșe Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 14.12.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 3257/ 29.11.2018 înaintat de Centrul Bugetar Creșe Bacău prin care solicită aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 12697/ 04.12.2018;

-Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr. 12698/ 04.12.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.2056/13.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.2057/13.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.2058/13.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.3,   nr.2059/13.12.2018 al

Comisiei de specialitate nr.4 și nr.2060/13.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile HCL nr. 127/ 2001 privind constituirea Centrului Bugetar ”Creșe”; -Prevederile art. 28 (1) din Legea nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată;

-Prevederile art. 44 (1) din Anexa la HG nr. 1252/ 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolarâ, modificată și completată și ale Anexei nr. 1 b) la Metodologie;

-Prevederile HG nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată;

-HCL nr. 265/ 2018 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Centrului Bugetar Creșe Bacău;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza art. 36 alin. (2) lit. „a”, ale alin. (3) lit. „b” și art. 45 (2) lit. „a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRA STE:

Art. 1. Se aprobă Organigrama Centrului Bugetar Creșe Bacău, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Se aprobă Statul de funcții cu numărul de personal al Centrului Bugetar Creșe Bacău, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă prevederile HCL nr. 265/ 2018.

Art. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Centrului Bugetar Creșe Bacău.

Art. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 481 DIN 14.12.2018TOTAL PERSONAL

DIN CARE

PERSONAL CONDUCERE

PERSONAL EXECUȚIE     ?z \ 110

'' /

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ HULUȚĂ GHpRGHE


ORGHE

A. / V/


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVJDIU POPOVICIROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 481 DIN 14.12.2018

STAT DE FUNCȚII

PENTRU CENTRUL BUGETAR CREȘE BACĂU

NR. CRȚ.

STRUCTURA

FUNCȚIA CONTRACTUALĂ

NR. POST

TREAPTA/ GRAD PROF.

NIVELUL STUDIILOR

DE CONDUCERE

DE EXECUȚIE

CONDUCERE:

1.

DIRECTOR

1

■.......ii............

S

TOTAL PERSONAL = 1

îCOMPARȚlMENTCONȚÂBlLITATE^RESURSE UMANE ::

1.

CONTABIL ȘEF

1

IE

S

2.

INSP. DE SPECIALITATE RESURSE UMANE

1

III

S

3.

CONTABIL

1

I

M

4.

REFERENT

1

II

M

TOTAL PERSONAL = 4 POSTURI (2 POSTURI LIBERE)

-- COMPARTIMENTAU RIDIC-ADMINISTRA:

riV-ACHIZlȚH ^               >

1.

CONSILIER JURIDIC

1

I

S

2.

INSPECTOR ACHIZIȚII PUBLICE

1

DEBUTANT

S

3.

ADMINISTRATOR

1

I

M

4.

MUNCITOR ÎNTREȚINERE SI REPARAȚII

1

III

M

TOTAL PERSONAL « 4 (1 POST LIBER)

COMPARTIMENT

MEDICAL Șl DE SPECIA

jtate; .                 .'..a.

1.

MEDIC

1

I s

2.

PSIHOLOG

1

s

3.

PSIHOLOG LOGOPED

1

I S

TOTAL PERSOh

AL-3 (2 POSTURI LIBERE)

CREȘANR.3 ’

;.?■: 7 AA-A■ A v - ■<■’;        A;i; ■ A - A 'A

1.

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE

1

S/SSD/P L

2.

ASISTENT MEDICAL

4

PL

3.

EDUCATOR-PUERICULTOR

2

PL

4.

ÎNGRIJITOR COPII

14

PL/G/M

5.

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

3

G

6.

BUCĂTAR

2

M

7.

AJUTOR BUCĂTAR

2

G

TOTAL PERSONAJ

- = 28 LOCURI (1 POST LIBER)

CREȘANR.LETE

1.

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE

1

S/SSD/P L

2.

ASISTENT MEDICAL

2

PL

4.

ÎNGRIJITOR COPII

6

PL/G/M

5.

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

2

G

6.

BUCĂTAR

1

M

TOTAL PERSONAL

= 12 POSTURI (1 POST LIBER)

f:7 \CREȘA NR^ 4*:; : < 1

1,

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE

1

S/SSD/P L

2.

ASISTENT MEDICAL

3

PL

3.

ÎNGRIJITOR COPII

10

PL/G/M

4.

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

2

G

5.

BUCĂTAR

1

M

6.

AJUTOR BUCĂTAR

1

G

TOTAL PERSONAL =

18 POSTURI (4 POSTURI LIBERE)

CREȘANR.6

1.

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE

1

S/SSD/P L

2.

ASISTENT MEDICAL

2

PL

3.

ÎNGRIJITOR COPII

10

PL/G/M

4.

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

2

G

5.

BUCĂTAR

1

M

6.

AJUTOR BUCĂTAR

1

G

TOTAL PE

RSONAL = 17 POSTURI

T2

1.

COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE

1

S/SSD/P L

2.

ASISTENT MEDICAL

3

PL

3.

ÎNGRIJITOR COPII

9

PL/G/M

4.

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI

2

G

5.

BUCĂTAR

1

M

6.

AJUTOR BUCĂTAR

1

G

7.

SPĂLĂTOREASĂ

1

G

TOTAL PERSONAL

= 18 POSTURI (1 POST LIBER)

CREȘA NR.19

1.

COORDONATOR

PERSONAL DE SPECIALITATE

1

S/SSD/P

L

2.

ASISTENT MEDICAL

2

PL

3.

ÎNGRIJITOR COPII

7

PUG/M

  • 4.

  • 5.

ÎNGRIJITOR CLĂDIRI BUCĂTAR

1

1

G M

6.

SPĂLĂTOREASĂ

1

G

TOTAL PEl

^SONAL = 13 POSTURI

Statul de funcții al Centrului Bugetar Creșe Bacău cuprinde un număr total de 118 de posturi, dintre care 8 posturi de conducere și 110 posturi de execuție (din care 1 post de conducere și 11 posturi de execuție libere).         / *'


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


UGANU