Hotărârea nr. 480/2018

Hotărârea nr. 480 din 14.12.2018 privind dezlipirea terenului în suprafață de 9864 mp situat în Bacău, strada Izvoare, nr. 127 – 129

HOTĂRÂREA NR. 480 DIN 14.12.2018

privind dezlipirea terenului în suprafață de 9864 mp situat tn Bacău, strada Izvoare, nr. 127 - 129

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de

14.12.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 41711/ 24.10.2018 a Asociației Habitat for Humanity România prin care solicită dezlipirea terenului în suprafață de 9864 mp situat în Bacău, strada Izvoare, nr. 127- 129;

-Referatul nr. 78432/ 08.11.2018 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune dezlipirea terenului în suprafață de 9864 mp situat în Bacău, strada Izvoare, nr. 127 - 129, în 18 loturi;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 12934 din 10.12.2018;

-Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 12935 din 10.12.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.2051/13.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.2052/13.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.2053/13.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.2054/13.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.2055/13.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

-Prevederile art. 879 alin. (1), (2) și (5) și ale art. 880 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 7/ 1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

A

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și ale alin. (9) și art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRA STE:

9

ART.l - Se aprobă dezlipirea terenului în suprafață de 9864 mp situat în Bacău, strada Izvoare, nr. 127 - 129, cu nr. cadastral 84871, în 18 loturi, conform planului de situație - Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

 • a) lotul 1 cu suprafața de 223 mp;

 • b) lotul 2 cu suprafața de 216 mp;

 • c) lotul 3 cu suprafața de 215 mp;

 • d) lotul 4 cu suprafața de 214 mp;

 • e) lotul 5 cu suprafața de 208 mp;

 • f) lotul 6 cu suprafața de 329 mp;

 • g) lotul 7 cu suprafața de 332 mp;

 • h) lotul 8 cu suprafața de 325 mp;

 • i) lotul 9 cu suprafața de 164 mp;

 • j) lotul 10 cu suprafața de 165 mp;

 • k) lotul 11 cu suprafața de 164 mp;

 • l) lotul 12 cu suprafața de 164 mp;

 • m) lotul 13 cu suprafața de 164 mp;

 • n) lotul 14 cu suprafața de 165 mp;

 • o) lotul 15 cu suprafața de 164 mp;

 • p) lotul 16 cu suprafața de 163 mp;

 • q) lotul 17 cu suprafața de 168 mp;

 • r) lotul 18 cu suprafața de 6321 mp.

ART.2 - Pentru loturile nr. 1-17, respectiv pentru suprafața de 3543 mp, familiile beneficiare a locuințelor sociale construite, vor încheia contracte de concesiune cu municipiul Bacău, conform art. 2 din HCL nr. 84/ 2015.

ART.3 - Terenul în suprafață de 9864 mp situat în Bacău, strada Izvoare, nr. 127 — 129 nu mai face obiectul dreptului de folosință cu titlu gratuit acordat către Asociația Habitat for Humanity România.

ART.4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

ART.5 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului si Direcției Economice.

9                      9

ART.6 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL


ANEXĂ f"

LA HOTĂRÂREA NR. 480 DIN 14.12.2018

PLAN DE AMPLASAMENT ST DELIMITARE A IMOBILULUI

CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE

Scara 1:500CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - O VID IU POPOVICI /^7/         'x *

f

x DIRECTOR EX.ADj

\ BUZDUGAN CRISTINA GABRIELA