Hotărârea nr. 478/2018

Hotărârea nr. 478 din 14.12.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația ”Sfântul Ioan Bosco”, în vederea realizării în comun a evenimentului “În așteptarea lui Moș Crăciun”, ce se va desfăşura în perioada 15 - 25.12.2018 la Bacău.

BnîjWWOTWMITWWTMMWMMIMMBWM     ^IfflWi

HOTĂRÂREA NR. 478 DIN 14.12.2018

privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația ”Sfântul Ioan Bosco”, în vederea realizării în comun a evenimentului “în așteptarea lui Moș Crăciun”, ce se va desfășura în perioada 15 - 25.12.2018 la Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 14.12.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 1501/ 15.11.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 43999/ 19.11.2018 înaintată de Fundația ”Sfântul Ioan Bosco” prin care ne solicită asocierea în vederea realizării în comun a evenimentului “In așteptarea lui Moș Crăciun”, ce se va desfășură în perioada 15 - 25.12.2018 la Bacău;

-Referatul nr. 12666/ 04.12.2018 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea municipiului Bacău cu Fundația ”Sfântul Ioan Bosco”, în vederea realizării în comun a evenimentului “In așteptarea lui Moș Crăciun”, ce se va desfășură în perioada 15 - 25.12.2018 la Bacău și alocarea sumei de 10.000 lei; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 12667/ 04.12.2018;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate, înregistrat cu nr. 12668/ 04.12.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.2044/13.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.2045/13.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.2046/13.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată; -Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctul nr. 5 și alin. (7) lit. ”a” și art. 45 (2) lit. ”a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRA STE:

9

ART. 1. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Fundația „Sfântul Ioan Bosco”, în vederea realizării în comun a evenimentului “In așteptarea lui Moș Crăciun”, ce se va desfășura în perioada 15 - 25.12.2018 la Bacău, conform Contractului de Asociere - Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Se aprobă organizarea unui atelier de creație prin implicarea Direcției de Asistență Socială Bacău și alocarea de la bugetul local a sumei de 10.000 lei reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea realizării evenimentului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

ART. 3. Alocarea celor 10.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, pentru organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar si Fundației „Sfântul Ioan Bosco” Bacău.

9                             9

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICIROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 478 DIN 14.12.2018

CONTRACT DE ASOCIERE

Nr.............din....................

I- PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, județul Bacau, având contul nr. R064TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau , cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmin Necula.

si

Fundația „Sfântul Ioan Bosco”, denumita in continuare organizator, cu sediul în str. Tazlăului, nr. 9, având contul nr. RO81RNCB0026030894820002, deschis la Banca Comercială Româna - Sucursala Bacău, Cod Fiscal 14166772, reprezentată prin Iosif Uieș, având funcția de Președinte

Au convenit in temeiul prevederilor

 • •  Art 36 alin. (2) lit „e” si alin. (7) lit „a” coroborat cu art 45 alin (2) lit”a” si lit’T’ si art 115 alin (1) lit „b” din Legea administrației publice locale nr 215/2001 republicata si actualizata , ale art. 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179,1270 și următoarele Cod Civil

 • •  Art. 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind Finanțele publice Locale actualizata

 • •  Hotarare Consiliu Local nr...........

la Încheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

H. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art 1.    (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea pârtilor in vederea

realizării în comun a evenimentului ”în așteptarea lui Moș Crăciun” (15 - 25.12.2018).

(2) Valoarea totala a bugetului proiectului este de 13.000 lei, din care Municipiul Bacau alocă suma de 10.000 lei și organizează un atelier de creație prin implicarea Direcției de Asistență Socială Bacău.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parti, pana la data realizării obiectului asocierii.

IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa aloce evenimentului prevăzut la Art. 1 (1) cu suma maxima de 10.000 lei. Suma va fi virate in contul nr. RO81RNCB0026030894820002, deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Bacău, intr-o singura transa, conform Hotărârii Consiliu Local nr..................

1. Art 4. (1) Fundația ”Sfântul Ioan Bosco” se obliga :

 • •  Sa finanțeze proiectul prevăzut la Art. 1 (1) din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea intregului buget (asa cum este prevăzut in Anexa la prezentul contract);

 • •  Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

 • •  Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice;

 • •  Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa inregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la proiect, conform prevederilor legale;

 • •  La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul www.municipiulbacau.ro, secțiunea - Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău.

(2) Fundația ” Sfântul Ioan Bosco” isi asuma intreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5. (1) Fundația „Sfântul Ioan Bosco” se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insotit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data evenimentului.

 • (2) Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul”

 • (3) Fundația „Sfântul Ioan Bosco” se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de la data solicitării;

 • (4) Daca Fundația „Sfântul Ioan Bosco” nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au Împiedicat sa-si indeplineasca aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

 • (5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel, atunci când Fundația „Sfântul Ioan Bosco”:

 • •  nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi indeplineasca aceste obligații, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

 • •  este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a început proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

 • •  a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare împotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pol fi dovedite prin orice mijloace;

 • •  se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

 • •  isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se încheie un act adițional in acest sens;

 • •  face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realitatii.

(6) In cazul rezilierii contractului din vina Fundației „Sfântul Ioan Bosco”, in cazurile specificate in Art 5 (5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor în cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art. 6 Plățile se vor face, pentru întreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul organizatorului.

V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art.7 Prezentul inscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa-1 execute întocmai si intru totul cu buna stiinta.

Art.8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art. 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

Art.10. Pentru neindeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Fundația "Sfântul Ioan Bosco” isi va asuma întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării proiectului sau ca o consecința a desfășurării evenimentului ”în așteptarea lui Moș Crăciun” va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terte parti.

VI.FORTA MAJORA

Art. 12 Prin forța majora părțile inteleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art. 13 (1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca.Forta majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forța majora, poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa mlature răspunderea ,partea care o invoca este obligata :

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de la încetare;

 • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forța majoră;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului in continuare,fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta. Art.l4Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca.Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.

VII. LITIGII

Art.15 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Partener,

Municipiul Bacau

PRIMAR

COSMIN NECULA

Fundația "Sfântul loan Bosco" Președinte Iosif Ilieș

ȘEF SERVICIU

CLEMENT1NA V1NERICA

Vizat juridic

Anexa la Contractul nr________!________

BUGETUL

Evenimentului ”1n așteptarea lui Moș Crăciun”

DENUMIRE INDICATORI

§

Cantitate

Valoare/

UM

(RON)

Finanțare Primăria Municipiului Bacau

Finanțare

Societatea

Total

v 2

3

4 ;•

< . •. 5     ;

■ . 6

1. Dulciuri: biscuiți, cornuri, ciocolată, napolitane, sacoșe, eugenii, bomboane, sucuri la cutie, Moș Crăciun din ciocolată, prăjiturele, acadele, pufuleți, etc.

5.000 lei

5.000 lei

2. Rechizite școlare: caiete diferite tipuri, creioane colorate, pixuri modele și culori diferite, carioca, agende, guașe, tempera, acrilice, pensoane, hârtie colorată și albă,carton colorat, aracet, lipici, capsator- capse, perforator cu forme, cărți educative diverse titluri, etc.

2.500 lei

2.500 Iei

3. Jocuri diverse: Puzzel-uri, Uno, Forza patru, Story- teii, Twister, Rummy, cărți de joc, Saboteur, Cluedo, jucării: mașinuțe, păpuși, trenulețe,avioane, micul Magician, jocuri de construcții, Taboo, mingi diferite modele, seturi de palete ping-pong, seturi de creație tip Craft,Cortex, Plușuri, Jocuri magnetice, Mikado, Nu te supăra frate,Domino,etc.

3.000 lei

3.000 lei

4. Decor teatru: material pentru a amenaja scena pentru evenimente(șuruburi, lemn diverse tipuri si mărimi,etc.), figurine și decorați uni din poli sti ren, materiale textile pentru costume, fetru, bobine ațe, cabluri pentru sistem audio,

2.500 Iei

2.500 lei

batoane de silicon, etc

TOTAL GENERAL

■ .... ...

.......

13.000 lei

Manager proiectAsistent manager

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI NICOLAE - OVTDIU


SERVICIUL CABINET PRIMAR