Hotărârea nr. 477/2018

Hotărârea nr. 477 din 14.12.2018 privind aprobarea modificării HCL nr. 62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli și Programul de investiţii pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

e z/Sf/ff//         <z/ C'


< 7\o wâ/tra

//fZZ/fCf/sffz/fZf ?fâzZ<VZZZ

HOTĂRÂREA NR.477 DIN 14.12.2018

privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 14.12.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Expunerea de motive a primarului Municipiului Bacau, la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, înregistrată cu nr.12980 din 10.12.2018;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investirii pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, înregistrat cu nr. 12981 din 10.12.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2039/13.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 2040/13.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 2041/13.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 2042/13.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2043/13.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 19(1) lit. «a» din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr.3/2018 privind asigurările sociale de stat pe anul 2018;

-Prevederile art.47(l) si art. 117 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si ulterior modificata si completata;

-Amendamentele formulate de către domnul Consilier Șova-Gâțu Laur și care au fost adoptate;

In baza dispozițiilor articolului 36(2) litera “b“ alin.(4) litera «a» si ale art.45 (2) lit. «a» din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si ulterior modificata si completată,

HOTĂRA ȘTE:

Art. 1 Se aproba modificarea HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform Anexelor nr.lA, 1A1, 1A2, 1B, 1B1, 1B2, IC, precum si a Programului de investiții pe anul 2018 nr. 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N.

Art.2 Primarul municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Economica si Direcția Tehnica .

Art.3 Hotararea va fi comunicata la Direcția Economica si Direcția Tehnica.

Art.4 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ GHIQRGHE HULUTĂ


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA                                                      ANEXA IA

JUDEȚUL BACAU                                             LA HOTĂRÂREA NR. 477 DIN 14.12.2018


CONSILIUL LOCAL BACAU             BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI EȘTI MARI PENTRU ANI12019-2021

            Data: 14/12/2018 Tît:          pag: 1 -mii tei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim. III

Trim.1V

A

Ii

1d3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

000102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

290,562.00

97.766,78

63.643,29

75.182,32

53.969.61

253.430,00

261.523,09

273.097,00

W0202

1. VENITURI CURENTE

258.551,80

71.837.99

61.034,11

75.053,37

50.626,33

253.325.00

261.412.00

272,980,00

OCHJ3D2

A. VENITURI FISCALE

205.(178,66

55.562,00

48.896,61

62553.97

38.066,08

213.610,00

224.732,00

226.714,W>

000402

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT St

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

102491,38

23.210,00

25360,00

31,166,00

22.955,38

118.652,00

125204,00

123.873.00

030002

A12 Im |wit pe venih pro li L ii e ist iguri

din capiul de la persoane Ii»ce

101491,38

23.210,00

25,160,00

31366,00

22.955,38

118.652.00

125.2M.00

123,873,00

0302

1MPOZTT PE VENIT

2840,00

210.00

2.210.00

210,00

210,00

2.435,00

1574.00

2,703,00

0302

lt

Impozitul pe\rntlurilc dai transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul persana!

2.840.00

210.00

2210.00

210,00

210.09

1435,00

2,574.00

2.7Q3,QD

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

99 65)28

23.0GD.0D

22.950,00

30.956.00

22745.38

116217,00

122.630,00

121.170,00

040201

Cole defalcate din impozitul pe

renii

99,65)38

23.000,00

22.950,00

30.956,00

22,745.38

115213.00

121.780,00

120 810.00

040264

Sume alocai: din dotele defalcate din

impozitul pe veni t pentru echilibrarea bugetelor locale

1.004,00

850,00

360.00

07001)2

A3 Impozite si taxe pe proprietate

36.499,18

15360.00

7,9119,61

10.172,97

3.056,60

34.731,00

40.239,00

42241,00

0702

IMPOZITE SE TAXE PE PROPRIETATE

36.499,18

15360,00

7.909,61

10,172,97

3.056,60

34,731,011

40230,00

42241,00

070201

Impozit si taxa pe clădiri

26.684,91

12300,00

6200,00

7,612,97

571,94

24.983,00

29.926,00

31.422,0»

070202

Impozit ai laxa pe IWCn

5.964.27

2,260,011

1,109,61

1260,00

1334,66

6.118,00

6.467,00

6.791,00

070203

Taxe jnd ici arc dc timbru s i al 1 e I axe

de timbru

2.050,00

400,00

3011,09

700,00

650,00

1,784,00

1.886,00

1.980,00

070250

Alte Impozite îl taxe pe proprietate

1.806,00

400.00

300,00

600,00

500,00

1,846,00

1.951.00

2.048,00

100002

A4 Impozite si tace pe bunuri» servicii

62.628,10

16.292,00

15.007,00

20,495,00

10.831,10

58,138,00

57.058,00

58248,00

1)02

SUME DEFALCATE DIN TVA

46382,00

12,222,00

12.072,00

16360,00

5.928,00

45,177,00

44,303,00

42.754,00

11024

12

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, craselor, municipiilor ri sectoarelor Municipiului București

37.777,00

11.774.00

11.624.00

8.844,00

5.535,00

39,958,00

40,269,00

40.525.00

110206

Sume defalcate din laxa pa valoarea

adaujata pentru echilibrarea bugetelor locala

7.268.00

7.268,00

3,482.00

2297,00

49200

110209

Sume defalcate din laxa pe valoare adaugala

pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

1.737,00

448,00

448.00

448,00

393.00

1,737,00

1.737.00

1.737.0D

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

45,00

47,00

50,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

120207

Taxe hoteliere

45,00

47,00

50,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1.029,44

70,00

60,00

60,00

839,44

379,00

401,00

421,00

150201

Impozit pe spectacole

840,00

70,00

60,00

60,00

650,00

223,00

236,00

248,00

150250

Alic taxe pe servicii specifice

189,44

189,44

156.00

165,00

173.00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACT1V1TAT1

14.816,66

4.000,00

2.875,00

3.875,00

4.066,66

12.537,00

12.307,00

15.023,00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

12.838,66

3.500,00

2.500,00

3.000,00

3,838,66

10.176,00

9.812,00

12,403,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.978,00

500,00

375,00

875,00

228,00

2.361,00

2.495,00

2.620,00

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

3.460,00

700,00

820,00

720,00

1.220,00

2.119,00

2.240,00

2.352,00

J802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

3,460.00

700,00

820,00

720.00

1.220,00

2.119.00

2240,00

2.352.00

180250

Alte impozite si taxe

3 460,00

700,00

820,00

720,00

1.220,00

2.119,00

2.240,00

2352.00

290002

C Venituri nefiscalc

53.473,14

16.275,99

12.137,50

12.499.40

12.560,25

39.685.00

36.680.00

46266,00

300002

CI, Venituri din proprietate

9932,00

2.600,00

2.632.00

2.000.00

2.700.00

8.382,00

5.918.00

10 413.00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

9.932,00

2.600,00

2.632,00

2.000,00

2.700,00

8.382,00

5.918,00

10.413.00

300201

Varsaminlc din profilul ncl al regiilor

autonome

32,00

32,00

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

9.900,00

2.600,00

2.600,00

2.000,00

2,700,00

7.029,00

4.487,00

8.911,00

30020530

Alte venituri din concesiuni si inchi-

vieri de către instituțiile publice

9.900,00

2.600,00

2.600,00

2.000,00

2.700,00

7.029,00

4.487,00

8.911,00

300250

Alte venituri din proprietate

1.353,00

1.431,00

1.502,00

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

43.541,14

13.675,99

9,505,50

10.499,40

9,860,25

31.303,00

30.762,00

35.853,00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIV ITATI

8.320,89

5.282,89

1.762,00

812,00

464,00

5.225,00

3.832,00

5.800,00

330208

Venituri din preș lari de servicii

7.222,89

4.970,89

1.500,00

500,00

252,00

4.003,00

2.540,00

4.443,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru intre tinerea copiilor in

cresc

448,00

112,00

112,00

112,00

112,00

497,00

526,00

552,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatiisi despăgubiri

200,00

50,00

50,00

50,00

50,00

223,00

236,00

248,00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

450,00

150,00

100,00

150,00

50.00

502,00

530,00

557,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

1.812.00

500,00

500,00

400,00

412,00

2.021,00

2.136,00

2.243,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

1.812,00

500,00

500,00

400.00

412,00

2.021,00

2.136.00

2.243,00

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

8.288,00

1.950,00

1.650,00

I.95O.OO

2.738,00

5.189,00

4.851,00

6.869.00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

1.650,00

450,00

450,00

450,00

300,00

1.505,00

1.591.00

1,671,00

350250

Alte amenzi, pcnalilalt si confiscări

6.638,00

1.500,00

1.200,00

1,500,00

2.438,00

3.684,00

3.260,00

5.198,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.lll

Trim.1V

A

B

1—3+4 ■•"5 4-6

2

3

4

5

6

7

8

9

3602

DIVERSE VENITURI

24,648,90

5.775,00

5.417,50

7.262,40

6.194,00

18.269,00

19.310,00

20.276,00

360206

Taxe speciale

19,329,94

5.000,00

4.642,50

6.487,40

3,200,04

16.912,00

17.876,00

18.770,00

360250

Alte venituri

5.318,96

775,00

775,00

775,00

2,993,96

1.357,00

1,434,00

1.506,00

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

471,35

168,10

176,00

75,00

52,25

599,00

633,00

665,00

370201

Donații si sponsorizări

0,25

0,25

370203

Varsaminlc din secțiunea de Funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

-751,02

-744,68

-4,27

•2,07

-16.776,00

-12.650,00

-20.565,00

370204

Varsaminlc din secțiunea de funcționare

751,02

744,68

4,27

2,07

16.776,00

12.650,00

20.565,00

370250

Alte transferuri voluntare

471,10

168.10

176,00

75,00

52,00

599,00

633,00

665,00

410002

IV, Subvenții

29,394,03

25.928,79

2.427,75

17,94

1,019,55

15,00

16,00

17,00

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

29 394,03

25,928,79

2.427,75

17,94

1.019,55

15,00

16,00

17,00

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

29 394,03

25 928,79

2.427,75

17,94

1.019,55

15.00

16,00

17,00

420201

Re tehnologizarea centratelor termice

si electrice de tcrmoficare

2,400,00

2,400,00

420210

Finanțarea acțiunilor privind reducerea

riscului seismica! construcțiilor existente

cu destinație de Locuința

528,56

528,56

420213

Subvenții pentru Finanțarea programelor multianuale prioritare do mediu si gospodărire a apelor

25.928,31

25.928,79

•0,48

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolieri

0,48

0,48

15,00

16,00

17,00

420269

Subvenții de la bugetul de stal către

bugetele locale necesare susținerii derulării

proiectelor finanțate din fonduri externe

nerumbursabiLc (FEN) post aderare, aferente

perioadei de programare 2014-2020

536,68

27,75

17,94

490,99

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

2.616,17

181,43

111,01

2.323,73

90.00

95,00

100,00

480201

Fondul European de Dezvoltare Rcgionala(FEDR)

101,63

181,43

-79,80

48020101

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

101,63

181,43

-79,80

480202

Fondul Social Europcan(FSE)

2.514,54

111.01

2.403,53

90.00

95,00

100,00

48020201

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

2.371,32

67,59

2.303,73

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim,11

Trim.lII

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

480202(12

Sume primite in contul plăților efectuate

în anii anteriori

63,42

63,42

95,00

100,00

48920203

Prcfinantarc

79,80

43,42

36,38

4990

VENITURI PROPRII

211,298,45

59.447,89

48.786.11

58.418,37

44.646,08

207.549,00

216.476.00

229,561,00

5092

TOTAL CHELTUIELI

343.512,64

175.771,63

63.996,06

62.045,65

41.699,30

253.430,00

261.523,00

273.097,00

9)

CHELTUIELI CURENTE

253.522,99

99.336,33

55.772,33

62.890,46

35.523,87

207.874,00

217.567,00

219.809,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

53.274,92

15.335,20

14.151,13

13.386,93

10.401,66

50.712,00

52.512,00

53.905,00

20

TITLUL i! BUNURI SI SERVICII

94985,20

35.572,82

22.906,12

28.920,47

7.585,79

77.465,00

81.662,00

77.086,00

30

TITLUL 111 DOBÂNZI

6.312,00

1.339,00

1.560,00

1.563,00

1.850,00

5.019,00

5.304,00

5.570,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

21.149,38

14.764,33

4.385,05

2.000,00

20.326,00

20.625,00

24.756,00

Si

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 AL!

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

30.481,22

8 066.80

8.662,00

10.748,40

3.004,02

23.813,00

25,169,00

26.429,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

7.709.63

3.072,93

1.324,34

1.002,19

2.310,17

3.834,00

3.953,00

4064.00

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

4.812.54

3.660,68

449,79

702,07

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

22.763.03

12.631,00

4.239,72

3.318,00

2.574,31

21.992.00

23.377,00

22.802,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2029

3.166,12

9,00

213,45

128,95

2.8)4,72

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

8.868,95

4.884,57

2.715,57

-1.012.32

2.281,13

4.713,00

4,965,00

5.197,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

67.641,64

71.583,93

1.564,52

-6.125,84

619,03

16.866,00

12.745,00

20.665,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

66.891,64

71.583,93

1.564,52

-6.125,84

-130,97

16.866,00

12.745,00

20.665,00

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

750,00

750,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

22.816,00

5.066,00

6.774,00

5.302,00

5.674,00

28.690,00

31,211,00

32.623,00

81

TITLUL XVI! RAMBURSĂRI DE CREDITE

22.816,00

5.066,00

6.774,00

5.302,00

5.674,00

28.690,00

31.211,00

32.623,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-467,99

-214,63

-114,79

-20,97

-117,60

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

•467,99

•214,63

-114,79

-20,97

-117,60

510902

Partea I*a Servicii publice generale

58.579,26

20.093,07

13.564,65

10.809,87

14.111,67

53.150,00

5G. 113,00

59.315,00

5102

AUTORITATJ PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

45.537,16

15.903,07

10.507.95

8,341,27

10,784,87

42.058,00

44.397,00

47.012.00

01

CHELTUIELI CURENTE

24 009.65

6.689,26

5.747.59

5.200.6]

6.372.19

19.760,00

20.887,00

21.931.00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

14.218,00

4.156,00

3.335.00

3.360,00

3.367,00

12.847,00

13.580,00

14.259,00

1001

Cheltuieli sal ari ale in ban:

13 706,00

3.881,00

3.235,00

3.285,00

3.305,00

190101

Salarii de baza

12.970,00

3.684,00

3.044,00

3.103.00

3.139,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara uni tatii

400,00

100,00

100,00

100.00

100,00

100)13

Indemnizații de delegare

10,90

7,00

1,00

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

326,00

90,00

90,00

81,00

65,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

1003

Conlributii

512,00

275,00

100,00

75,00

62,00

1(10301

Contribuții de asigurări sociale de

SCJ3C

134,00

[34,00

100302

Conlributii de asigurări de șomaj

4,20

4,20

100303

Contribuții de asigurări sociale de

samtnte

45,00

45,00

100304

Contribuții de asigurați pentru

accidente de munca si boli profesionale

1,50

1,50

100306

Conlributii pentru concedii si

indemnizații

9,00

9,00

100307

Contribuția asigurai orie pentru munca

318,30

81,30

100,00

75,00

62,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6.603,48

2.493,26

2.159,14

1.800,61

150.47

6.913,00

7.307,00

7.672,00

2001

Bunuri si se nici i

3655,16

1.624,41

1.133,14

890,61

7.00

200101

Furnituri dc birou

355,00

200,00

150,00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

39,11

9,00

9,01}

16,1!

5,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

212,00

110,00

52,00

50,00

200104

Apa, canal si salubritate

23,00

9,00

9,00

3.00

2,00

200106

Piese de schimb

165,00

100,00

65,00

200107

Transport

30,40

17,40

6,50

6,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

îtuemet

680,00

410,00

210,00

60,00

200109

Materiale si prestări dc servicii cu

caracter funcționa!

5,00

-5,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretincrc si funcționaro

2.150,65

764,01

631,64

755,00

2002

Reparații curente

55,40

55,25

0,15

2005

Bunuri dc natura obiectelor dc inventar

75,00

50,00

25,00

200530

Alic obiecte de inventar

75,00

50,00

25,00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

91,00

20,00

41,00

30,00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

81,00

10,00

40,00

25,00

6,00

200602

Deplasări in străinatatc

10,00

10,00

1,00

5,00

-6,00

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

35.00

15,00

10.00

10,00

2012

Consultanta si expertiza

380.00

150,00

10,00

200,00

20,00

2013

Pregătire profesionala

26.32

25,00

-5,00

6,32

2014

Protecția muncii

5.00

10,00

5,00

5,00

-15,00

2030

Alte cheltuieli

2,280,60

543,60

965,00

640,00

132,00

203001

Reclama si publicitate

400.00

50,00

27,00

323,00

203004

Chirii

432,00

150,00

103,00

117,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.448,60

343,60

835,00

200,00

70,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.III

Trim.IV

A

B

I=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

3.028,17

213,45

2,814,72

5802

Programe din Fondul Soch! European (FSE)

3,028,17

213,45

2,814,72

580201

Finanțarea naționala

442,09

32,02

410,07

580202

Finanțarea externa ncrambursabila

2.505,16

181,43

2,323.73

580203

Cheltuieli neeligibilc

80,92

80,92

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

160,00

40,00

40,00

40,00

40,00

59-10

Sume aferente persoanelor eu handicap

neincadrate

160,00

40,00

40,00

40,00

40,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.723,49

4,167,07

-535,00

-2.154,23

245.65

150,00

100,00

500,00

7)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.723.49

4,167,07

-535.00

-2.154.23

245,65

150,00

100,00

500,00

7101

Active fixe

1.723.49

4,167,07

-535,00

-2.154.23

245,65

710101

Construcții

12,77

2.630,00

-535,00

-2,082.23

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

90,00

90,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

149,00

98,00

5,00

46.00

710130

Alte Qcihc Hxe

1,471,72

1.349,07

-77,00

199,65

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

19,872,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

4.202,00

22.148,00

23.410,00

24.581,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

19.872,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

4.202,00

22.148,00

23.410,00

24,581,00

8102

Rambursări de credite interne

19.872,00

5.066,00

5,302,00

5,302,00

4.202,00

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

19.872,00

5.066,00

5,302,00

5,302,00

4.202,00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-67,98

-19,26

-6,64

-7,11

-34,97

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-67,98

-19,26

-6,64

-7,1)

-34,97

8501

Plăti efectuate în anii prceedenti si

recuperate in anul curent

-67,98

-19,26

•6,64

-7,11

-34,97

850101

Plăti efectuate in anii prceedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-39,33

-19,26

•6.64

-7,1!

-6,32

850102

Plăti efectuate in anii prceedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de dezvoltare a bugetului local

-28,65

-28,65

510201

Autoritati executive si legislative

45.537,16

15,903.07

10.507,95

8.341,27

10,784,87

42.058.00

44,397,00

47.012,00

51020103

Au tonta li executive

45.537,16

15.903.07

10.507,95

8.341,27

10,784,87

42.058,00

44,397,00

47.012,00

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5,870,10

2,781,00

1.491,70

900.60

696.80

5.873.00

6,199,00

6.510.00

01

CHELTUIELI CURENTE

5.525,74

2,424,00

1,498,34

908,60

694,80

5.773,00

6,099,00

6.405,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trinll

Trim.Ii

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2.628,00

725,90

645,10

633,00

624,00

2.430,00

2.568,00

2.697,00

1001

Cheltuieli sal ari ale in bani

2.527,12

663,00

621,18

622,94

620,00

100101

Solarii de baza

2.488,30

642,80

600,00

601,00

644,50

100113

Indemnizații de delegare

5,32

0,20

1,18

3,94

100130

Alte drepturi sal ari ale in bani

33,50

20,00

20,00

18,00

-24,50

1003

Contribuții

100,88

62,90

23,92

10,06

4,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

23,37

23,40

-0,03

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1,20

1,21

-0,01

100303

Contribuții do asigurări socialo de

sănătate

8,60

8,60

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,26

0,30

-0,04

100300

ConUibutii pentru concedii si

indemnizații

2,85

5,19

-1,00

-1,34

100307

Contribuția miguratoric pentru munca

64,60

24,20

25,00

11.40

4,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

1.600,10

955,10

351,60

266,60

26,80

1.967,00

2.077,00

2.181,00

2001

Bunuri si servicii

290,60

140,60

45,30

52,10

52,60

200101

Furnituri de birou

22,00

4,50

15,50

5,50

-3,50

200102

Materiale pentru curățenie

5,00

4,00

1,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrice

110,0(1

52,30

18,30

0,30

39,10

200104

Apa, canal si salubritate

36,00

10,30

3,30

13,30

9,10

200105

Carburanți si lubrifianli

16,00

8,00

3,00

3,00

2,00

200106

Piese de schimb

0,50

0,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

39,00

19,00

6,00

13,00

l,oo

200109

Materialo si prestări de servicii cu

caracter funcțional

21,50

9,00

5,00

2,00

5,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

40,60

33,00

-6,80

15,00

-0,60

2002

Reparații curente

160,00

145,00

15*00

2005

Bunuri dc natura obiectelor dc inventar

28,00

22,50

-5.50

8.50

2,50

200530

Alte obiecte dc inventar

28,00

22,50

-5.50

8,50

2.50

2006

Deplasări, delăsări, transferări

27,50

8.50

18.00

10.00

-9,00

200601

Deplasări interne, detașări, transferări

25,50

5,50

15,50

9,00

-4,50

200602

Deplasări in strainalale

2,00

3.00

2,50

1,00

-4,50

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

1,20

2,00

-0,80

2012

Consultanta si expertiza

1,00

0,50

0,50

-2,00

2013

Pregătire profesionala

9,00

2,00

6,00

1,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.lII

Trint.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2014

Protecția muncii

2,80

1,50

1,30

2025

Chel micii judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor stalului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

-1,00

2030

Alte cheltuieli

1,081,00

631,00

286,00

179,50

-15,50

203001

Reclama si publicitate

38,00

5,00

15,00

18,00

203003

Prime de asigurare non-viala

3,00

1,00

2,00

203004

Chirii

2,50

1,00

-0,50

-3,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1,040,00

622,50

270,00

160,00

-12,50

55

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI

1,261.64

734,00

492,64

35,00

1.376,00

1.454,00

1.527,00

5501

A, Transferuri interne

1,202.64

700,00

502,64

5501 18

Alte transferuri curente interne

1 202,64

700,00

502,64

5502

B.Trans foruri curente în străinătate

(către organizații internaționale)

59,00

34,00

-10,00

35,00

550204

Alte transferuri curente in străinătate

59,00

34,00

-10,00

35,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

5940

Sume aferente peroanelor cu handicap

neincadratc

36,00

9,00

9,00

9,00

9,01)

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

360,00

366,00

-8,00

2,00

100,00

100,00

105,00

7!

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

360,00

366,00

-8,00

2,00

100,00

100,00

105,00

7101

Active fixe

360,00

366,00

-8,00

2,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

12,00

12,00

710130

Alte active fixe

348,00

366,00

-20,00

2,00

84

Plăti efectuate in anii precedând si

recuperate in anul curent

-15,64

-9,00

-6,64

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-15,64

-9,00

-6,64

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-15,64

-9,00

-6,64

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-15,64

-9,00

-6,64

540210

Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor

2.792,00

943,50

645.50

604,00

599,00

2.724,00

2.879,00

3.023,00

540250

Alte servicii publice generale

3.078,10

1.837,50

846,20

296.60

97,80

3.149,00

3.320.00

3.487.00

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

7.172,00

1.409,00

1.565,00

1,568,00

2.630,00

5.219,00

5.517,00

5.793,00

01

CHELTUIELI CURENTE

7.172,00

1.409,00

1.565,00

1.568,00

2.630,00

5.219,00

5.517,00

5,793,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.lII

Trim.1V

A

B

1=344+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2(1

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

860,00

70,00

5,00

5,00

780,00

200,00

213,00

223,00

2024

Comisioane si alic costuri aferente

împrumuturilor

860,00

70,00

5,00

5,00

780,00

202401

Comisioane sî alic costuri aferente

îm prum muri lor externe

760,00

10,00

750,00

202402

Comisioane si alic costuri aferente

împrumuturilor interne

[00,00

60,00

5,00

5,00

30,00

30

TITLUL 111 DOBÂNZI

6.312,00

1.339,00

1.560,00

1.563,00

1.850,00

5.019,00

5.304,00

5.570,00

300)

Dobânzi aferente datoriei publice interne

6.274,00

1,339,00

1.535,00

1.563,00

1.837,00

300)01

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

6.274,00

1,339,00

1.535,00

1.563,01)

1.837,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

38,00

25,00

13,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

38,00

25,00

13,00

600002

Partea D-a Apararc, ordine publica si

siguranța naționala

12.638,20

3.222,10

3.250,30

4.213,10

1.952,70

9.332.00

9.860,00

10.401,00

6)02

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL/

12.638,20

3.222,10

3.250,30

4.213,10

1.952,70

9.332,00

9.860.00

10.401.00

01

CHELTUIELI CURENTE

12.606,20

3.127,10

3.250,30

4.276,10

1.952,70

9.282,00

9,810,00

10.301,00

10

TITLUL ) CHELTUIEL! DE PERSONAL

234,00

66,00

55,00

51,00

62,00

213,00

223.00

235,00

100)

Cheltuieli salariate in bani

224,20

60,20

53,00

49,00

62,00

100(01

Salarii de baza

215,20

58,20

50,00

52,00

55,00

100113

indemnizații de delegare

I.OU

1,00

100)30

Alte drepturi salariata in bani

8,00

2,00

2.00

-3.00

7,00

1003

Contribuții

9,80

5,80

2,00

2,00

10030)

Contribuții de asigurări sociale de

stat

2,50

2,50

100302

Conlributii de asigurări de șomaj

0,10

0,10

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatatc

1,00

1,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,05

0,05

100306

Conlributii pentru concedii si

indemnizații

0,15

0,15

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

6,00

2,00

2,00

2,00

20

TITLUL II BUNURI S) SERVICII

222,00

100,90

65,10

54,00

2,00

239,00

254,00

266,00

2001

Bunuri si servicii

62,00

46,00

18,00

7.00

-9,00

200)01

Furnituri de birou

1,00

0,50

-1,50

200102

Materiale pentru curățenie

1,50

1,00

0,50

200)03

Încălzit, iluminat si forța metrica

36,50

30,00

10,00

-3,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.11

Trim.111

Trim.IV

A

B

1—3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2(XJ1CM

Apa, canal si salubritate

3,00

1,00

1,00

1,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

5,00

5,00

200108

Posta, lelccom unicat ii, radio, tv.

internei

6,00

6,00

200130

Alic bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

10,00

2,00

6,00

6,00

-1,00

2002

Reparații curente

3,00

-0,50

-2,50

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,30

0,20

0,10

20040)

Medicamente

0,20

0,10

0,10

200402

Materiale sanitare

0,10

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3,20

1,00

0,50

-4.70

200530

Alte obiecte de inventar

3,20

1,00

0,50

-4,70

2006

Deplasări, delăsări, transferări

3,00

1,00

2,00

20060)

Deplasări interne, detașări, transferări

3,00

]yD0

2,00

20)1

Carii, publicații si materiale

documentare

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

1,00

1,00

2014

Proiecția muncii

1,00

1,00

1,00

-1.00

2030

Alte chel Iu ici i

154,20

45,00

45,00

45,00

19,20

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

154,20

45,00

45,00

45,00

19,20

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12.147,00

2.959,40

3.129,40

4.170,30

1.887,90

8.830,00

9.333,00

9.800,00

5101

Transferuri curente

11.786,00

2.959,40

3.129,40

3,809,30

1.887,90

510101

Transferuri cal re instilutiiîe publice

11.786,00

2.959,40

3,129,40

3.809,30

1.887,90

5102

Transferuri de capital

361,00

361,00

510229

Alte transferuri de capital calm

inslitulii publice

361,00

361,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,20

0,80

0,80

0,80

0,80

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadralc

3,20

0,80

0,80

0,80

0,B0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

32,00

95,00

-63,00

50,00

50,00

100,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

32,00

95.00

-63,00

50,00

50,00

100,00

7101

Active fixe

32,00

95,00

-63,00

710101

Construcții

6,00

35,00

-29,00

710130

Alte active fixe

26,00

60,00

-34,00

6)0203

Ordine publica

12.147,00

2.959,40

3.129,40

4.170,30

1.887,90

8.634.00

9,123,00

9.627.00

61020304

Politic locala

12.147,00

2.959,40

3.129,40

4,170,30

1.887,90

8.634,00

9.123.00

9.627,00

610205

Proiecție civila si protecția contra

incendiilor (protecție civila

nonmililara)

491,20

262,70

120,90

42,80

64,80

698,00

737,00

774,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.Il

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

l=a3+4+5'l'6

2

3

4

5

6

7

8

9

6501102

Partea 111-a Cheltuieli social-culliiralc

134079,18

67.929,06

28.710,96

22.753,27

14.685,89

110.218,00

1! 1.434,00

115.598,00

6502

INVATAMANT

30.752,77

13.946,84

5.495,55

5.890,26

5.420,12

20.780,00

20.264,00

21.679,00

01

CHELTUIELI CURENTE

26.979,93

10.039,37

5.548,80

5,909,34

5.482,42

18.780,00

19.264,00

19.679,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20.300,55

7.887,03

4.484,07

4.829,32

3.100,13

12.756,00

13.044,00

13.280,00

2001

Bunuri si servicii

14.157,59

6.420,80

3.576,54

2.081,10

2.079,15

200101

Furnituri de birou

89,62

30,63

25,19

27,89

5,91

200102

Maiori ale pentru curățenie

270,85

88,15

62,35

101,84

18,51

200103

Încălzit, iluminai si Torta motrica

10.082,40

5.276,94

2.477,76

967,92

1,359,78

200104

Apa, canal si salubritate

1,500,87

455,13

427,89

462,65

155,20

200)06

Piese de schimb

0,80

0,80

2OD1O7

Transport

82,47

21.65

31,46

14,06

15,30

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

359,54

109,90

106,21

89,70

53,73

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

161,35

45,15

62,40

38,60

15,20

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intrclincre si funcționare

1.609.G9

392,45

383.28

378,44

455,52

2002

Reparații curente

2.027,59

730,61

81,74

838,24

377,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

9,10

4,80

1,30

4,10

-1,10

200401

Medicamente

1,60

0,80

0,20

0,50

0,10

200402

Materiale sanitare

2,20

1,10

0,20

1,20

-11,30

200403

Reactivi

4,40

2,00

0,50

1,90

200404

Dezinfectant!

0,90

0,90

0,40

0,50

-0,90

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.345,04

6,50

107,10

1.077,48

153,96

200501

Uniforme si echipament

2,00

1.00

2,00

0,50

-1,50

200530

Alte obiecte de inventar

1.343,04

5,50

105,10

1,076,98

155,46

2006

Deplasări, detașări, transferări

32,06

17,70

7,50

5,49

1,37

20060!

Deplasări interne, detașări, transferări

32,06

17,70

7,50

5,49

1,37

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

12,40

3,30

4,30

3,50

1,30

2013

Pregătire profesionala

35,68

14,62

14,70

5,95

0,41

2014

Protecția muncii

7,00

4.G0

4,40

0.30

-2,30

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

2.635,54

674,40

668,29

809,71

483,14

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din aeliuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

2,70

2,70

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2030

Alic cheltuieli

35,85

9,70

18,20

3,45

4,50

203030

Alic cheltuieli cu bunuri si servicii

35,85

9,70

18,20

3,45

4,50

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

2.265,46

513,34

501,26

448.69

802,17

1.952,00

1.965,00

1.976,00

5501

A, Transferuri interne

2.265,46

5 î 3.34

501,26

448,69

802,17

550118

Alic transferuri curente inie mc

528,46

65,34

53,26

0,69

409,17

550163

Finanțarea invalamanlului particular sau

confesional acreditat

1.737,00

448,00

448,00

448,00

393,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

1.084,00

30,00

539,00

377,00

138,00

935,00

939,00

942,00

5702

Ajutoare sociale

1 084,00

30,00

539,00

377,00

138,00

570201

Ajuiaare sociale in numerar

1.020,00

523,85

377,00

119,15

570203

Tichcte de crcsu si lichele sociale

pentru grădiniță

64,00

30.00

15,15

18,85

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

137.95

9,00

128,95

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

137,95

9,00

128,95

580201

Finanțarea naționala

20,69

9,00

11,69

580202

Finanțarea externa ncrambursabila

117,26

117,26

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.191,97

1.600,00

24.47

125,38

1.442,12

3.137,00

3.316,00

3.481.00

5901

Burse

3.046,05

1.600,00

4,42

-0,49

1.442,12

5922

Acțiuni cu caracter științific si

socio-cultura!

145,92

20,05

125,87

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.941,88

3.978,27

-18,39

-18,00

2.000,00

1,000,00

2.000,0(1

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANC1ARE

3.941,88

3.978,27

-18,39

-18,00

2.000,00

1.000.00

2.000,00

7101

Active fixe

3.941,88

3,978,27

-18,39

-18,00

710)01

Construcții

2.239,64

2,163,03

95,61

-19,00

7)0103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

300,00

260,00

40,00

710130

Alte active fixe

1.402,24

1.555,24

-154,00

1,00

84

Plai: efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-169,04

-70,80

-53,25

-0,69

-44,30

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-169,04

-70,80

-53,25

-0,69

•44,30

8501

Plăti efectuate in anii preccdcnli si

recuperate in anul curent

-169,04

-70,80

-53,25

-0,69

-44,30

850101

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-169,04

-70,80

-53.25

-0,69

-44,30

650203

Invalamant preșcolar si primar

11.431,88

5.219,42

2.115,33

2.751,47

1.345,66

8.714,00

8.640,00

8.572.00

65020301

Invul umani preșcolar

5.762,89

3.068,98

1.079,20

979,60

635,11

4.000,00

5,000,00

5.000,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trîm I

Trim.n

Trim.lII

Trim.1V

A

B

1 —3+4+54’6

2

3

4

5

6

7

8

9

65020302

Inval amant primar

5.668,99

2.150,44

1.036,13

1.771,87

710,55

4.714,00

3.640,00

3.572,00

650204

Invalamant secundar

18.773,02

8.660,91

3.329,97

3.117,59

3,664,55

[0,780,00

10.264,00

11.679,00

G5020401

Invalamanl secundar inferior

3.977,10

1.844,51

766,38

420,27

945,94

5.000,00

5.000,00

5.000,00

65020402

Invalamanl secundar superior

14.072,65

6.516,41

2.367,32

2.523,47

2.665,45

65020403

Invalamanl profesional

723,27

299,99

196,27

173,85

53,16

5.780,00

5.264,00

6.679,00

650205

Invalamant postlicea!

115,98

36,51

35,10

21,20

23,17

1.039,00

1.099,00

1.154,00

6SO25O

Alte cheltuieli in domeniul

inval amantului

431,89

30,00

15,15

386,74

247,00

261,00

274,00

6602

SANATATE

16.568,20

13.687,70

2.202,00

250,00

428,50

10.892,00

10.403,00

10.924,00

01

CHELTUIELI CURENTE

7.860,97

2.925,22

2.204,75

2.302,50

428,50

6.726,00

7.108,00

7.464,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

81,00

85,00

89,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 ALI

ADM] Ni STRAT! EI PUBLICE

7.851,00

2.771.50

2.202,00

2.449,00

428,50

6.645,00

7.023,00

7.375,00

5101

Transferuri curente

7 116,00

2.266,50

2.202,00

2.219,00

428,50

510103

Acliuni de sănătate

7.116,00

2.266,50

2.202,00

2.219,00

428,50

5102

Transferuri de capiul

735,00

505,00

230,00

510212

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor la spitale

735,00

505,00

230,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

9,97

153,72

2,75

-146,50

5501

A. Transferuri interne

9,97

153,72

2,75

-146,50

550118

Alte transferuri curente interne

9,97

153,72

2,75

-146,50

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

8.717,20

10.766,20

-2,049,00

4.166,00

3.295,00

3.460,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8.717,20

10.766,20

-2.049,00

4.166,00

3.295,00

3.460,00

7101

Active fixe

8.717,20

10.766,20

-2.049,00

710101

Construcții

8.716,20

10.716,20

-2.000,00

710130

Alte acUvc fixe

1,00

50,00

-49,00

84

Pluti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-9,97

-3,72

-2,75

-3,50

85

TITLUL XJX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-9,97

-3,72

-2,75

-3,50

8501

Plăti efectuate in anii prceedenti si

recuperate in anul curent

-9,97

-3,72

-2,75

-3,50

850101

Plat: efectuate in anii prceedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-9.97

-3,72

-2,75

-3,50

660206

Servicii medicale in unilalt sanitare

cu paturi

16.568.20

13.537,70

2.202,00

400,00

428,50

10.892,00

10.403,00

10.924,00

6602060!

Spitale generale

16.568,20

13.537,70

2.202,00

400,00

428,50

10.892,00

10.403,00

10.924,00

660250

Alic cheltuieli in domeniul sau atolii

150,00

-150,00

66025050

Alte instituții si acțiuni sanitare

150,00

-150,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

7

8

9

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

31,793,28

16.638,25

7.747,60

5.460,08

1.947.35

23.590,00

23.803,00

25.930,00

01

CHELTUIELI CURENTE

26.798,05

9,265,52

8.055,84

7.327,27

2.149,42

21.590,00

22.803,00

23.930,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.531,00

948,00

890,00

950,00

743,00

3.291,00

3.478,00

3.650,00

1001

Cheltui di sal ari de in bani

3.389,70

871,70

865,00

923,00

730,00

100101

Salarii de baza

3.253,60

8)6,70

814,00

862,00

760,90

100106

Alte spoturi

18,00

5,00

1,00

11,00

1,00

100113

Indemnizații de delegare

0,10

0,10

100130

Alte drepturi sal ari alo in bani

118,00

50,00

50,00

50,00

-32,00

1003

Contribuții

141,30

76,30

25,00

27,00

13,00

10030!

Contribuții de asigurați sociale de

stat

32,00

32,00

JA0302

Contribuții de asigurați de șomaj

1,00

1.00

100303

Contribuții de asigurați sociale de

sunetate

11,00

11,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,50

0,50

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

4,80

4,80

H1O3O7

Contribuita asigura lori c pentru munca

92,00

27,00

25,00

27,00

13,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

8.096,16

2.703,62

1.808,24

3.606,17

-21,87

8.385,00

8.863,00

9.310,00

2001

Bunuri si servicii

4.473,89

1.497,00

752,84

2.285,27

-61,22

200101

Furnituri de birou

1,00

0,50

0,50

200102

Materialo pentru curățenie

81,00

40,00

15,00

15,50

10,50

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

1.341.75

550,00

279,00

633,97

-121,22

200104

Apa, canal si salubritate

518,50

155,00

155,00

132,50

76,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

142,50

90,00

25,00

37,50

-10,00

200106

Piese de schimb

89,00

18,00

]T00

100,00

-30,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

18,00

12,00

1,00

4,00

1,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretincrc si funcționare

2.282,14

632,00

276,84

1.361,30

12,00

2002

Reparații curente

495,02

280,02

190,00

245,00

-220,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

46,70

22,00

22,00

2,35

0,35

200401

Medicamente

0,20

0.10

0,10

200402

Materiale sanitare

6,30

2,00

2,00

2.15

0,15

200404

Dezinfectant)

40.20

20.00

20,00

0.10

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

262,00

217,00

-35.00

98.00

-18,00

200530

Alte obiecte de inventar

262.00

217,00

-35.00

98,00

-18,00

2006

Deplasări, detasari. transferări

1,00

2,00

-1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

1,00

2,00

-1,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim, II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2013

Pregătire profesionala

1,00

3,00

5,00

-7,00

2014

Proiecția muncii

12,00

20,00

2,00

-10,00

2030

Alte cheltuieli

2,804,55

662,60

871,40

993,55

277,00

2O3OOÎ

Prime de asigurare ncn-viala

0,80

1,00

-0,20

203030

Alic cheltuieli cu bunuri si servicii

2,803,75

661,60

871,40

993,75

277,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI AL1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10.483,22

2.335,90

3.330,60

4.129,10

687,62

8.338,00

8.813,00

9.254,00

5101

Transferuri curente

10.473,22

2.335,90

3,330,60

4.129,10

677,62

510101

Transferuri către instituțiile publice

10,473,22

2.335,90

3.330,60

4.129,10

677,62

5102

Transferuri de capital

10,00

10,00

510229

Alte transferuri de capital către

inșii tulii publice

10,00

10,00

56

TITLUL Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

772,07

770,00

2,07

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

772,07

770,00

2.07

560103

Cheltuieli ncc ligi bile

772,07

770,00

2,07

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.915,60

2,508,00

2.027,00

-1.358,00

738,60

1.576,00

1.649,00

1.716,00

5911

Asociații si fundații

3,213,00

2,054,00

2.000,00

-1.555,00

714,00

5912

Susținerea cultelor

597,00

427,00

170,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadratc

105,60

27,00

27,00

27,00

24,60

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5 021,68

7.386,35

-300,00

-1,864.67

-200,00

2.000,00

1.000,00

2.000.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5.021,68

7,386,35

-300,00

-1.864,67

-200,00

2.000,00

1.000,00

2.000,00

7101

Active fisc

5.021,68

7.386,35

-300,00

-1.864,67

-200,00

710101

Construcții

2,007,33

3.320,00

-300,00

-712,67

-300,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

10,40

10,40

710130

Alte active fisc

3.003,95

4.055,95

-1,152,00

100,00

R4

Plăti efectuate in anii prcccdcnlt si

recuperate in anul curent

-26,45

-13,62

-8.24

-2,52

-2,07

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! St RECUPERATE IN ANUL

-26,45

-13,62

-8,24

-2,52

-2,07

850]

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-26,45

-13,62

-8,24

-2.52

-2,07

850101

Plăti efectuate in anii precedcnti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-26,45

-13,62

-8,24

-2,52

-2,07

670203

Servicii culturale

5.649,90

1,810,90

1.290,50

2.097,50

451,00

4.184,00

4.200,00

4.200,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi nniiiile buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

F3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

67020304

Instituții publice de speciacole si

concerte

4,881,06

1.519,00

1.250,50

1.660,50

451,00

4.184,00

4.200,00

4.200,00

67020330

Alte servicii culturale

768,90

291,90

40,00

437,00

670205

Servicii recreative si sportive

25.006,38

14.224,35

6.426,10

2.703,58

1.652,35

17.106,00

17.103,00

19.130,00

67020501

Sport

7.572,00

1.653,90

4.080,10

603,60

1,234,40

1.377,00

477,00

1.673,00

67020502

Tinerel

721,00

1.041,00

-320,00

2.322,00

2.455,00

2.577,00

67020503

Întreținere grădini publice, parcuri

zone verzi, baze sportive si do agrement

16,713,38

11.529,45

2,346,00

2.099,98

737,95

13.407,00

14.171,00

14.880,00

670206

Servicii religioase

597,00

427,00

170,00

300,00

300,00

300,00

670250

Alte servicii in donicnilc culturitT

rccrccn si religiei

540,00

176,00

31,00

489,00

-156,00

2.000,00

2.200,00

2.300,00

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

54.964,93

23.656.27

13.265,81

11.152.93

6.889.92

54.956,00

56.964.00

57.065,00

01

CHELTUIELI CURENTE

53939,88

22.841,03

13283,82

10.952.77

6.862,26

54.556,00

56.764.00

56.665,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

22.442,92

6.458,80

6656.53

5.826.93

3.500,66

22.645,00

22.851,00

22757,00

1001

Cheltuieli sal ari ale in bani

21 666,11

6.017,18

6.496,84

5.683,24

3.468,85

100101

Salarii de baza

21.082.00

5.788,18

6.303,84

5.461.24

3.528,74

100105

Sporuri pentru condiții de munca

361,00

100,00

91,00

101,00

69,00

100106

Alte sporuri

52,00

12,00

12,00

21.00

7,00

100113

Indemnizații de delegare

1,00

-1,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

171,11

116,00

90,00

100,00

-134,89

1003

Contribuții

776,81

441,62

159,69

143,69

31,81

100301

Contribuții de asigurați sociale de

stat

210,25

213,34

-3,09

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

6,58

7,08

-0,50

100303

Contribuții de asigurați sociale de

sanatate

69,44

70,00

-0,56

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

2,67

3,05

-0,38

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

17,24

17,69

-0,45

100307

Contribuția asiguratonc pentru munca

470,63

130,46

159,69

143,69

36,79

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

8.504,49

3.122,09

2.387,58

2.076,34

918,48

10.850,00

11.471,00

12.044,00

2001

Bunuri si servicii

1 825.26

956,45

355,55

307,70

205,56

200101

Furnituri de birou

212,67

40,00

70,00

39,20

63,47

200102

Materiale pentru curățenie

49,28

5,00

6,60

7,80

29,88

200103

Jncdzit, iluminat si forța motrica

742,50

355,30

183,10

130,90

73,20

200104

Apa, canal si salubritate

237,70

81,10

52,50

47,60

56,50

200105

Carburanți si lubrifiant!

14,25

3.00

2,80

3,45

200106

Piese de schimb

6J0

2,00

1,00

11,10

-8,00

200107

Transport

33,35

22,00

5,35

5,00

1,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.11

Trim.III

Trim.1V

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200108

Posta, telecomunicații» radio» tv.

internet

293,81

168,75

17,75

77,75

29,56

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

42,30

14.00

9,25

7,25

11,80

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

193,30

260,30

10,00

-21,70

-55,30

2002

Reparații curente

246,28

31,35

17,59

145,94

51,40

2003

Hrana

569,21

124,09

154,74

186,00

104,38

200301

Hrana pentru oameni

569,21

124,09

154,74

186,00

104,38

2004

Medicamente si materiale sanitare

6,80

3,00

-0,60

1,20

3,20

200401

Medicamente

4,40

3.00

-0,60

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

0,40

0,20

0,20

200404

Dezinfectant!

2,00

2,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

177,70

37.60

28,60

18.50

93,00

200501

Uniforme si echipament

2,40

0,50

0,50

-3,40

200530

Alte obiecte de inventar

177,70

35,20

28,10

18,00

96,40

2000

Deplasări, detasari, transferări

9,62

3,00

10,50

-3,88

200001

Deplasări interne, delăsări, transferări

9,62

3,00

10,50

-3.88

2011

Cârti, publicații si materialo

documentare

7,00

7,00

0,50

-0,50

2012

Consultanta si expertiza

0,75

-0,25

0,75

-1.25

2013

Pregătire profesionala

11,02

14,75

8,95

2,75

-15,43

2014

Protecția muncii

26,60

23,00

4,00

0,40

-0,80

2019

ContribuLu ale administrației publice

locale ta realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

5.537,60

1.800,00

1.800,00

1.400,00

537,60

2030

Alte cheltuieli

87,40

121,10

19,00

2,10

-54,80

203001

Reclame si publicitate

2,10

-2,10

203003

Prime de asigurare non-viala

2,00

2,00

203004

Chirii

30.00

-30,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

85,40

89,10

19,00

-22,70

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

2,06

6,37

-4,31

4,00

4,00

4,00

5501

A. Transferuri interne

2,06

6,37

•4,31

550118

Alte transferuri curente interne

2,06

6,37

-4,31

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

21.679,03

12.601,00

3.700,72

2.941,00

2.436.31

21,057,00

22.438,00

21.860,00

5702

Ajutoare sociale

21.679,03

12.601,00

3.700,72

2.941,00

2.436,31

570201

Ajutoare sociale in numerar

17,279,03

7,601,00

3.700,72

3.341,00

2.636,31

570204

Tichctc cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

4.400,00

5,000,00

-400,00

-200,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

7

S

9

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.311,38

652,77

543,30

108,50

6,81

5911

Asocia iii si fundații

868,00

500,00

400,00

-30,00

-2,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

443,38

152,77

143,30

138,50

8,81

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.065,25

822,25

201,00

42,00

400,00

200,00

400,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.065,25

822,25

201,00

42,00

400,00

200,00

400,00

7101

Active fixe

1.065,25

822,25

201,00

42,00

71010)

Construcții

759,51

259,51

500,00

710130

Alte ac lis e fixe

305,74

5G2.74

-299,00

42,00

84

Plăti efectuate in anii prccedcnti si

recuperate în anul curent

-10,20

-7,01

-18,01

-0.R4

-14,34

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-40,20

-7,0]

-18,01

-0.84

-14,34

8501

Plăti efectuate in anii precedent] si

recuperate in anul curent

-40,20

-7,01

-18,01

-0,84

-14,34

850101

Plăti efectuate in anii prccedcnti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului iocal

-10,20

-7,01

-18.01

-0.84

-14,34

680204

Asistenta acordata persoanelor in varsta

4.438,50

1.295,65

998,G0

1.0G9.00

1.075,25

4.754,00

5.024,00

5.276,00

680205

Asistenta sociala in caz de boli si

invalidități

24.306,96

6.300,00

7.090,00

5.931,00

4.985,96

24,721,00

24.721,00

24.721.00

68020502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

24.306,96

6.300,00

7.090,00

5.931,00

4.985,96

24.721,00

24.721,00

24.721,00

680211

Crose

5.170,69

1.691,39

1.238,73

1.186,93

1.053,64

5.361,00

5.666,00

5,949,00

680215

Prevenirea excluderii sociale

5.385,24

5.251,00

50,48

250.00

-1G6.24

8.392,00

8.871.00

9,314.00

68021501

Ajutor social

5.385,24

5.251,00

50,48

250,00

-1G6.24

8,392,00

8.871,00

9,314,00

680250

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

si asistentei sociale

15.663,54

9.118,23

3.888,00

2,716,00

-58,69

11.728,00

12.682,00

11.805,00

68025050

Alte cheltuieli in domeniu! asistentei

sociale

15.663,54

9.118,23

3.888,00

2.716,00

-58,69

11.728,00

12.682,00

11.805,00

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

81.235,63

48.909,51

10.6116,95

12.010,13

9,629t04

48.449,00

50.110,00

52.272,00

7002

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE

13.243,41

7.224,36

2.526,03

2.042,G0

1.450,42

13,531,00

13.187,00

13.848,00

01

CHELTUIELI CURENTE

11.233,70

4.827,95

2.528.74

2.379,71

1.497,30

11,531,00

12.187.00

12.798.00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.922,00

914,00

737,00

737.00

534,00

2,871,00

3.035,00

3 188,00

1001

Cheltuieli salarialc in bani

2 803,55

855,55

712,00

712.00

524,00

100101

Salarii de baza

2.693,45

827,55

G83.OO

684,00

498,90

100113

Indemnizații de delegare

1,10

1,00

0.10

100130

Alte drepturi salar inie in bani

109,00

28,00

28.00

28.00

25,00

1003

Contribuții

118,45

58,45

25,00

25,00

10,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim. III

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

stat

27,70

27,70

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

0,90

0,90

100303

Contribuții de asigurări sociale de

Sanatatc

9,40

9,40

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,30

0,30

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

2,15

2,15

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

78,00

18,00

25,00

25,00

10,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

8.251,70

3,896,95

1.775,74

1.625,71

953,30

8.660,00

9.152,00

9.610,00

2001

Bunuri si servicii

5.801.21

3.116.58

1.256,92

831,61

596,10

2OQ1O2

Materiale pentru curățenie

10,00

5,00

5.00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrice

4 891,09

2,745,18

1 096.00

416.01

633,90

200104

Apa, canal si salubritate

239,50

60,00

51,00

101,50

27,00

200106

Piese de schimb

50,50

50,50

200107

Transport

9.00

4,00

3.00

2.00

2001 OS

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

4,80

2,20

2.20

0.20

0,20

200130

Alic bunuri si servicii pentru

intrclincre si funcționare

596,32

300,20

99,72

311,90

-115,50

2002

Reparații curente

1,082,40

318,01

251,20

432,60

80,59

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

51,40

30,00

5,00

36,40

-20,00

200530

Alte obiecte de inventar

51,40

30,00

5,00

36,40

-20,00

2006

Depinsuri, delăsări, transferări

8,50

1,10

5,40

4,50

-2,50

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

8,50

1,10

5,40

4,50

-2,50

2012

Consultanta si expertiza

20,00

-20,00

2013

Pregătire profesionala

1,50

0,50

1,00

2014

Proiecția muncii

3.U

5,10

0,40

-2,39

2030

Alte cheltuieli

1.303,58

405,66

275,82

320,60

301,50

203001

Reclama si publicitate

0,90

0,50

1,00

-0,60

203003

Prime de asigurare non-viala

76,00

<16,00

26,00

4,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.226,68

359,16

248,82

316.60

302,10

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60,00

17,00

16,00

17,00

10,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadrnte

60,00

17,00

16,00

17.00

10,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2,068,30

2.430,26

-337,00

-24,96

2,000,00

1.000.00

1.050.00

71

TITLUL XUl ACTIVE NEFINANCIARE

2,068.30

2.430,26

-337,00

-24,96

2.000,00

1.000.00

1.050,00

7101

Active fixe

2.068,30

2.430.26

-337,00

-24,96

710101

Construcții

723,38

1.112,34

-383,00

-5,96

710130

Alto active fixe

1.344,92

1.317,92

46,00

-19,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trira I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

84

Plali cfcc Luate in anii prcccdenti si recuperate lti anul curent

-58,59

-33,85

-2,71

-0,11

-21,92

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-58,59

-33,85

-2,71

-0,11

-21,92

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-58,59

-33,85

-2,71

-0,11

-21,92

850101

Piuit efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

do funcționare a bugetului iocal

•36,77

-33,85

-2,71

-0,1)

-0,10

850102

Plali efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent in secțiunea

dc dezvoltare a bugetului local

-21,82

-21,82

700203

Locuințe

2497,88

!.64 0.06

301,20

413,20

143,42

3.352.00

3.543.00

3720.00

70020330

Alic cheltuieli in domeniul locuințelor

2 497,88

1.640,06

301,20

413,20

143,42

3.352,00

3.543.00

3720,00

700205

Iluminat public si electrificări

5772.G0

3,696,30

1 175,00

195.30

706.00

6.760.00

7.145.00

7 502,00

700250

Alte servicii in domeniile locuințelor.

serviciilor si dezvoltării comunale

4.972.93

1.888,00

1.049.83

1.434,10

601.00

3.419.00

2.499,00

2.626.00

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

67.992,22

41.685,15

8.160,92

9.967,53

8.178,62

34.918,00

36.923.00

38.424.00

01

CHELTUIELI CURENTE

35.369,23

11.504,28

6.705,95

9.754,72

7.404,28

25.749,00

26.073,00

26.381,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

6.999,00

1.754,00

1.525,00

1.520,00

1.300,00

5.247,00

5.543,00

5.824,00

1001

Cheltuieli salarîalc in bani

5.836,20

1.626,20

1.480,00

1.475,00

1.255,00

100)01

Salarii dc baza

5.508,20

1.540,20

1.400,00

1.380,00

1.188,00

100)06

Alte sporuri

60,00

15,00

10,00

30,00

5,00

100113

Indemnizații de delegare

1.00

1,00

100)30

Alte drepturi salariate in bani

267,00

70,00

70,00

65,00

62,00

1003

Contribuții

262,80

127,80

45,00

45,00

45,00

100301

Contribuții dc asigurări sociale dc

stat

54,70

54,70

100302

Contribuții dc asigurări dc șomaj

1,80

1,80

100303

Contribuții dc asigurări sociale dc

somata te

19,00

19,00

100304

Contribuții dc asigurări pentru

accidente dc munca si boli profesionale

0,60

0,60

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

6.70

6,70

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

180,00

45,00

45.00

45.00

45,00

20

TITLUL IE BUNURI S! SERVICII

25.947,43

9.070,28

4.830,95

8.194,72

3.851,48

20.000.00

20.000,00

20.000,00

200)

Bunuri si servicii

23.616,66

7.933,52

4.413,95

7.422.72

3.846,47

200101

Furnituri de birou

6,00

6.00

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

25,00

15,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.11

Trim.ni

Trim.1V

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

21IOJO3

încălzit, iluminai si forța motrica

531,98

170,00

224,99

165,00

-28,01

200104

Apa, canal si salubritate

2.895,90

1.813,00

221,50

772,40

89,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

680,00

150,00

100,00

250,00

180,00

200106

Piese de schimb

91,00

26,00

15,00

50,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

8,00

8,00

-5,00

5,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

320,00

150,00

150,00

20,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

jnlretincrc si funcționare

19 043,78

5.585,52

3.707,46

6.165,32

3.585,48

2002

Reparații curente

1.199,00

479,00

250,00

530.00

-60,00

2003

Hrana

30,00

25,00

5,00

200302

Hrana pentru animale

30,00

25,00

5,00

zno4

Medicamente si materiale sanitare

40,00

35,00

5,00

200401

Medicamente

20,00

15,00

5,00

200402

Materiale sanitare

20,00

20,00

2005

Bunuri de natura obiecte lor de inventar

257,00

114,00

76,00

100,00

-33.00

2OO53Q

Alte obiecte de inventar

257,00

114,00

76,00

100,00

-33,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

1,00

1,00

20,00

-20,00

200601

Deplasări inlcmek delăsări, irânsfcrari

1,00

1,00

20,00

-20,00

2013

Pregătire profesionala

6,00

1,00

5,00

2014

Protecția muncii

30,77

25,77

5,00

2030

Alte cheltuieli

767,00

455,99

81,00

112,00

118,01

203003

Prime de asigurare non-viata

55.00

25,00

30,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

712,00

430,99

81,00

82,00

118,01

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

3.153,00

630,00

300,00

2.223,00

502,00

530,00

557,00

5501

A. Transferuri interne

3.153,00

630,00

300,00

2.223,00

550112

Investiții ale agenlilor economici cu

capital de stat

330,00

330,00

550118

Alte transferuri curente interne

2.823,00

300,00

300,00

2.223,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

169,80

50,00

50,00

40,00

29,80

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

169,80

50,00

50,00

40,00

29,80

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

29.751,52

30.230,65

-0,48

219,01

•697,66

4.000,00

4.500,00

5.525,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

29.751,52

30.230,65

-0,48

219,01

-697,66

4.000,00

4.500,00

5.525.00

7101

Active fixe

29.751,52

30.230,65

-0,48

219,01

-697,66

7)0101

Construcții

27.689,16

28,562,29

-0,48

18,01

-890,66

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

958,36

958,36

710130

Alte active fixe

1.104,00

710,00

201,00

193,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trîm.Il

Trim.lll

Trim.1V

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

2.944,00

1.472,00

1.472,00

5.169,00

6.350,00

6.518,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

2.944,00

1.472,00

1.472,00

5.169,00

6.350,00

6.518,00

8101

Rambursați de credite externe

2.944,00

1.472,00

1.472,00

810101

Rambursări de credite externe contrac-

late de ordonatorii de credite

2.944,00

1.472,00

1.472,00

84

PI aii c fee lu ale in anii preccdenti si

recuperate in anul curent

-72,53

-49,78

-16,55

-6,20

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-72,53

•49,78

-16,55

-6,20

8501

Plăti efectuate in anii preccdenti si

recuperate in anul curent

-72,53

-49,78

-16,55

-6.20

850101

Plăti efectuate in anii preccdenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-72,53

-19,78

-16,55

-6,20

740205

Salubritate si gestiunea deșeurilor

37 056,00

11.792,86

7891,4(1

9.715,12

7.656,62

29.184,00

30.749,00

31.841,00

74020501

Salubritate

13.834,76

5.643,36

3.211,00

3.516,00

1,464,40

12.036,00

12.452.00

12.480,00

74020502

Colectarea, tratarea si distrugerea

deșeurilor

23.221.24

6,149,50

4.680,40

6.199,12

6.192,22

17,148,00

18.297,00

19.361,00

740206

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

30.936,22

29,892,29

269,52

252,41

522,00

5.734,00

6.174,00

6.583,00

800002

Partea V-a Acțiuni economice

56.980,37

35.617,89

7.783,20

12.259,28

1.320,00

32.281,00

34.006,00

35.511,00

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

30.197,20

19.430,36

2.432,00

5.634,84

2.700,00

22.699,00

22.576,00

26.805,00

01

CHELTUIELI CURENTE

25.857,35

18.340,5!

32,00

5.534,84

1.950,00

20.326,00

20.625,00

24.756,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

21.149,38

14.764,33

4.385,05

2.000,00

20.326,01)

20.625,00

24.756,00

4003

Subvenlii pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

10.006,36

7,280,24

2.726,12

4030

Alte subvenții

11.143,02

7,484,09

1.658,93

2.000,00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

1.017,50

1,035,50

32,00

700,00

-750,00

5501

A. Transferuri interne

1.017,50

1.035,50

32,00

700,00

-750,00

550112

Investiții ale agcntilor economici cu

capital de stal

985,50

1.035,50

700,00

-750,00

550118

Alte transferuri curente interne

32,00

32t00

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABJLE

POSTADERARE

3 690.47

2.540,68

449,79

700,00

5603

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

3 690,47

2.540,68

449,79

700,00

560303

Cheltuieli nceligibilc

3.690,47

2.540,68

449,79

700,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.339.85

1,089,85

2.400,00

100,00

750,00

1.000,00

500,00

525,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANC1ARE

3.589,85

1.089,85

2.400,00

100.00

1.000.00

500,00

525,00

7)01

Active fixe

3.589,85

1,089,85

2.400,00

710101

Construcții

3.525,00

1.025,00

2.400,110

1(10,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi nnimic buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trîm.II

Trim.lII

Trim.1V

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

710130

Alte active fixe

64,85

64,85

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

750,00

750,00

7201

Active financiare

750,00

750,00

720101

Participare la capitalul social al

societăților comerciale

750,00

750,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

1.373,00

1.451,00

1.524,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

1.373,00

1.451,00

1.524,00

810206

Energic termica

21.149,38

14.764,33

4.385,05

2.000,00

22.343,00

22.576,00

26.805,00

810250

Alte cheltuieli privind combustibili si

energia

9.047,82

4.666,03

2.432,00

1.249,79

700,00

356,00

8402

TRANSPORTURI

26.783.17

16.187,53

5.351,20

6.624,44

-1.380,00

9.582,00

11.430,00

8.706,00

01

CHELTUIELI CURENTE

16.170,29

5.943,09

5.351.20

6.776,00

-1.900,00

8.582,00

10.430.00

3.706,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

1.200,00

312,50

307,50

309,00

271,00

1,168,00

1.234,00

1.295,00

1001

Cheltuieli salari ale in bani

1 154,95

288,45

300,50

302.00

264.00

100101

Salarii dc baza

1 111.45

275,65

289,20

282.80

263,80

100106

Alic sporuri

16.00

3,00

2,00

10.00

1,00

100113

Indemnizații dc delegare

1,50

0,80

0,30

0,20

0,20

100130

Alte drepturi salariate in bani

26.00

9,00

9,00

9,00

-1,00

1003

Contribuții

45,05

24,05

7,00

7,00

7,00

10030]

Contribuții dc asigurări sociale dc

stat

9,60

9,60

100302

Contribuții dc asigurați dc șomaj

0,40

0,40

100303

Contribuții dc asigurări sociale dc

sonatele

4,20

4,20

100304

Contribuții dc asigurări pentru

accidente dc munco si boli profesionale

0,15

0,15

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

0,70

0,70

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

30,00

9,00

7,00

7,00

7,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

14.599,29

5.273,59

5.038,70

6.462,00

-2.175,00

7.414,00

9,196,00

2.411,00

2001

Bunuri si servicii

1.380,39

589,59

489,00

221,80

80,09

200101

Furnituri dc birou

1,00

2,00

-1,00

200103

încălzit, iluminat si foita metrica

25,00

20,00

5,00

200104

Apa, canal si salubritate

5.00

5,00

200105

Carburanți si lubrifiant:

660,00

250,00

250,00

110,00

50,00

200106

Piese dc schimb

63,80

50,00

-20,00

41.80

-8,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internei

7,00

5,00

2,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intrctincrc si funcționare

618,59

257,59

258,00

70,00

33,00


14/12/201S Tit:


pag: 24  - mii lei-


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 201S

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trint I

Trim.ll

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2002

Reparații curente

12.784,70

4.550,00

4.352,70

6.182,00

-2.300,00

2005

Bunuri de natura obiectelor <Jc inventor

115,20

15,00

77,00

23,20

200530

Alte oticele de inventar

115,20

15,00

77,00

23,20

2006

Deplasări, delăsări, transfer ari

5.00

1,00

3,00

1,00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

5.00

1,00

3,no

1,00

2013

Pregătire profesionala

1,00

-1,00

2014

Proiecția muncii

4,00

2,00

2,00

2030

Alte cheltuieli

310,00

115,00

115,00

35,00

45,00

203003

Prime de asigurare non-viala

40,00

15,00

15,00

10,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

270,00

100,00

100,00

25,00

45,00

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I’OSTADERARE

350,00

350.00

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR.)

350.00

350.00

560103

Cheltuieli nccligibilc

350.00

350,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

21,00

7.00

5,00

5,00

4,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadratc

21,00

7,00

5,00

5.00

4,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.620,47

10.252,03

-151,56

520,00

1.000,00

1.000.00

5.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.620,47

10.252,03

-151,56

520,00

1.000,(10

1.000.00

5.000,00

7101

Active fixe

10.620,47

10.252,03

-151.56

520.00

710101

Construcții

7.634,43

6.914,99

189,44

530,00

7)0130

Alte aclive fixe

2.986.04

3.337.04

-341,00

■ 10,00

84

Plăti efectuate in anii prcccdcnn si recuperate in anul curent

-7,59

.7.59

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-7,59

-7,59

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-7,59

-7,59

850101

Plăti cfecluatc in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționarea bugetului locri^^-j—1

-7,59

•7.59

840203

84020303

Transport rutier

Străzi

24 155,17

24.155,17 \ • -A

15.302,03

15.302,03

4 482,70

4.482.70

  • 6.100.44

  • 6.100.44

-1.730,00

-1.730.00

7.582,00

7.582,00

9.430.00

9.430,00

6.706.00

6.706,00

840250

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

-.'>2.628,00

885,50

868.50

524.00

350.00

2,000,00

2.000,00

2,000,00

9902

EXCEDENT/DEF1QIT

EXCEDENT/DEF1CIT

■ \ ' <.\

,/ t      . ,.|

-52950,64

-78.00-1.85

-352.77

13.136.67

12.270,31


ÎNTOCMITPREȘEJ


DE ȘEDINȚĂ ORGHE


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIUL BACĂU NICOLAE - O
ROMANIA

ANEXA 1A1

LA HOTĂRÂREA NR. 477 DIN 14.12.2018


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Data : 14/12/2018 Tit:pag:    1  - mii Iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

TrimJI

Trim.lII

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

257.801,26

71.093,31

61.030,32

75.053,37

50.624,26

000202

I, VENITURI CURENTE

257.800,78

71.093,31

61.029,84

75.053,37

50.624,26

000302

A. VENITURI FISCALE

205.078,66

55.562,00

48.896,61

62.553,97

38.066,08

000402

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

102.491,38

23.210,00

25.160,00

31.166,00

22.955,38

030002

AI .2 Impozit pe venit, profit si câștiguri

din capital de la persoane fizice

102.491,38

23.210,00

25.160,00

31.166,00

22.955,38

0302

IMPOZIT PE VENIT

2.840,00

210,00

2.210,00

210,00

210,00

030218

Impozitul pe veniturile din transferul

proprietăților imobiliare din

patrimoniul personal

2.840,00

210,00

2.210,00

210,00

210,00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

99.651,38

23.000,00

22.950,00

30.956,00

22.745,38

04020J

Cote defalcate din impozitul pe

venit

99.651,38

23.000,00

22.950,00

30.956,00

22.745,38

070002

A3 Impozite si taxe pe proprietate

36.499,18

15.360,00

7.909,61

10.172,97

3.056,60

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

36.499,18

15.360,00

7.909,61

10.172,97

3.056,60

070201

Impozit si taxa pe clădiri

26.684,91

12.300,00

6.200,00

7.612,97

571,94

070202

Impozit si taxa pe teren

5.964,27

2.260,00

1.109,61

1.260,00

1.334,66

070203

Taxe judiciare de timbra si alte taxe

de timbra

2.050,00

400,00

300,00

700,00

650,00

070250

Alte impozite si taxe pe proprietate

1.800,00

400,00

300,00

600,00

500,00

100002

A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii

62.628,10

16.292,00

15.007,00

20.495,00

10.834,10

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

46.782,00

12.222,00

12.072,00

16.560,00

5.928,00

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

orașelor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

37.777,00

11.774,00

11.624,00

8.844,00

5.535,00

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

7.268,00

7.268,00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

pentru finanțarea invatamantului particular

sau confesional acreditat

1.737,00

448,00

448,00

448,00

393,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1.029,44

70,00

60,00

60,00

839,44

150201

Impozit pe spectacole

840,00

70,00

60,00

60,00

650,00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

189,44

189,44

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DEACTIVITATI

14,816,66

4.000,00

2.875,00

3.875,00

4.066,66

160202

Impozit pe mijloacele de transport

12.838,66

3.500,00

2.500,00

3.000,00

3.838,66

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.978,00

500,00

375,00

875,00

228,00

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

3.460,00

700,00

820,00

720,00

1.220,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

3.460,00

700,00

820,00

720,00

1.220,00

180250

Alte impozite si taxe

3.460,00

700,00

820,00

720,00

1.220,00

290002

C. Venituri nefiscale

52.722,12

15.531,31

12.133,23

12.499,40

12.558,18

300002

C1. Venituri din proprietate

9.932,00

2.600,00

2.632,00

2.000,00

2.700,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

9.932,00

2.600,00

2.632,00

2.000,00

2.700,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

300201

Varsaminte din profitul net al regiilor

autonome

32,00

32,00

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

9.900,00

2.600,00

2,600,00

2.000,00

2.700,00

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

42.790,12

12.931,31

9.501,23

10.499,40

9.858,18

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATI

8.320,89

5.282,89

1.762,00

812,00

464,00

330208

Venituri din prestări de servicii

7.222,89

4.970,89

1.500,00

500,00

252,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru intretinerea copiilor in

crese

448,00

112,00

112,00

112,00

112,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatii si despăgubiri

200,00

50,00

50,00

50,00

50,00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

450,00

150,00

100,00

150,00

50,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

1.812,00

500,00

500,00

400,00

412,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

1.812,00

500,00

500,00

400,00

412,00

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

8.288,00

1.950,00

1.650,00

1.950,00

2.738,00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

1.650,00

450,00

450,00

450,00

300,00

350250

Alte amenzi, penalitati si confiscări

6.638,00

1.500,00

1.200,00

1.500,00

2.438,00

3602

DIVERSE VENITURI

24.648,90

5.775,00

5.417,50

7.262,40

6.194,00

360206

Taxe speciale

19.329,94

5.000,00

4.642,50

6.487,40

3.200,04

360250

Alte venituri

5.318,96

775,00

775,00

775,00

2.993,96

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

SUBVENȚIILE

-279,67

■576,58

171,73

75,00

50,18

370201

Donații si sponsorizări

0,25

0,25

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-751,02

-744,68

-4,27

-2,07

370250

Alte transferuri voluntare

471,10

168,10

176,00

75,00

52,00

410002

IV. Subvenții

0,48

0,48

420002

Subvenții de la alte nivele aic

administrației publice

0,48

0,48

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

0,48

0,48

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului

pentru incalzirea locuinței cu lemne,

cărbuni, combustibil petrolieri

0,48

0,48

5002

TOTAL CHELTUIELI

265.521,31

98.647,52

62.218,09

66.301,75

38.353,95

01

CHELTUIELI CURENTE

243.122,83

93.796,15

55.558,88

61.020,72

32.747,08

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

53.274,92

15.335,20

14.151,13

13.386,93

10.401,66

1001

Cheltuieli salariate in bani

51.307,83

14.263,28

13.763,52

13.052,18

10.228,85

100101

Salarii de baza

49.322,20

13.633,28

13.184,04

12.426,04

10.078,84

100105

Sporuri pentru condiții de munca

361,00

100,00

91,00

101,00

69,00

100106

Alte sporuri

146,00

35,00

25,00

72,00

14,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

400,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100113

Indemnizații de delegare

20,02

10,00

4,48

5,14

0,40

100130

Alte drepturi salariate in bani

1.058,61

385,00

359,00

348,00

-33,39

1003

Contribuții

1.967,09

1.071,92

387,61

334,75

172,81

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

494,12

497,24

-0,03

-3,09

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

16,18

16,69

-0,01

-0,50

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

167,64

168,20

-0,56

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

6,03

6,45

-0,04

-0,38

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

43,59

46,38

-1,00

-1,34

-0,45

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.239,53

336,96

388,69

336,09

177,79

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

94.985,20

35.572,82

22.906,12

28.920,47

7.585,79

2001

Bunuri si servicii

55.262,76

22.324,95

12.041,24

14.099,91

6.796,66

200101

Furnituri de birou

687,29

284,13

260,19

78,09

64,88

200102

Materiale pentru curățenie

496,74

177,15

99,45

156,25

63,89

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

17.973,22

9.309,72

4.341,15

2.364,10

1.958,25

200104

Apa, canal si salubritate

5.459,47

2.589,53

921,19

1.533,95

414,80

200105

Carburanți si lubrifianti

1.517,75

511,00

378,00

403,30

225,45

200106

Piese de schimb

466,70

197,30

62,00

202,90

4,50

200107

Transport

155,22

65,05

46,31

27,56

16,30

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1.416,15

740,85

340,16

249,65

85,49

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

545,15

223,15

226,65

42,85

52,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

26,545,07

8.227,07

5.366,14

9.041,26

3.910,60

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+516

2

3

4

5

6

2002

Reparații curente

18,050,39

6.592,24

5.143,23

8.388,28

-2.073,36

2003

Hrana

599,21

149,09

159,74

186,00

104,38

200301

Hrana pentru oameni

569,21

124,09

154,74

186,00

104,38

200302

Hrana pentru animale

30,00

25,00

5,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

102,90

65,00

22,80

12,65

2,45

200401

Medicamente

26,40

18,90

-0,30

6,60

1,20

200402

Materiale sanitare

29,00

23,20

2,20

3,55

0,05

200403

Reactivi

4,40

2,00

0,50

1,90

200404

Dezinfectând

43,10

20,90

20,40

0,60

1,20

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.311,34

495,80

254,20

1.387,58

173,76

200501

Uniforme si echipament

2,00

3,40

2,50

1,00

-4,90

200530

Alte obiecte de inventar

2.309,34

492,40

251,70

1.386,58

178,66

2006

Deplasări, detasari, transferări

178,68

55,30

74,90

81,49

-33,01

200601

Deplasați interne, detasari, transferări

166,68

42,30

71,40

75,49

-22,51

200602

Deplasări in străinătate

12,00

13,00

3,50

6,00

-10,50

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

56,10

27,80

14,30

14,00

2012

Consultanta si expertiza

380,00

171,75

-9,75

201,25

16,75

2013

Pregătire profesionala

91,52

62,87

30,65

7,70

-9,70

2014

Protecția muncii

92,28

92,97

25,10

-4,30

-21,49

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

8.173,14

2.474,40

2.468,29

2.209,71

1.020,74

2024

Comisioane si alte costuri aferente

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

împrumuturilor

860,00

70,00

5,00

5,00

780,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

760,00

10,00

750,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor interne

100,00

60,00

5,00

5,00

30,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

2,70

1,00

1,70

2030

Alte cheltuieli

8.824,18

2.989,65

2.676,42

2.331,20

826,91

203001

Reclama si publicitate

438,90

55,50

43,00

343,10

-2,70

203003

Prime de asigurare non-viata

176,80

90,00

41,00

45,80

203004

Chirii

432,00

182,50

104,00

116,50

29,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

7.776,48

2.661,65

2.488,42

1.825,80

800,61

30

TITLUL III DOBÂNZI

6.312,00

1.339,00

1.560,00

1.563,00

1.850,00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

6.274,00

1.339,00

1.535,00

1.563,00

1.837,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

6.274,00

1.339,00

1.535,00

1.563,00

1.837,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

38,00

25,00

13,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

38,00

25,00

13,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

21.149,38

14.764,33

4.385,05

2.000,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

10.006,36

7.280,24

2.726,12

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.ni

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

4030

Alte subvenții

11.143,02

7.484,09

1.658,93

2.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

29.375,22

7.561,80

8.662,00

10.157,40

2.994,02

5101

Transferuri curente

29.375,22

7.561,80

8.662,00

10.157,40

2.994,02

510101

Transferuri către instituțiile publice

22.259,22

5.295,30

6.460,00

7.938,40

2.565,52

510103

Acțiuni de sanatate

7.116,00

2.266,50

2.202,00

2.219,00

428,50

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6.394,13

1.707,43

1.324,34

302,19

3.060,17

5501

A. Transferuri interne

6.335,13

1.673,43

1.334,34

302,19

3.025,17

550118

Alte transferuri curente interne

4.598,13

1.225,43

886,34

-145,81

2.632,17

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1.737,00

448,00

448,00

448,00

393,00

5502

B.Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

59,00

34,00

-10,00

35,00

550204

Alte transferuri curente in străinătate

59,00

34,00

-10,00

35,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

22.763,03

12.631,00

4.239,72

3.318,00

2.574,31

5702

Ajutoare sociale

22.763,03

12.631,00

4.239,72

3.318,00

2,574,31

570201

Ajutoare sociale in numerar

18.299,03

7.601,00

4,224,57

3.718,00

2.755,46

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

64,00

30,00

15,15

18,85

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

4.400,00

5.000,00

-400,00

-200,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

8.868,95

4.884,57

2,715,57

-1,012,32

2.281,13

5901

Burse

3.046,05

1.600,00

4,42

-0,49

1.442,12

5911

Asociații si fundații

4.081,00

2.554,00

2.400,00

-1.585,00

712,00

5912

Susținerea cultelor

597,00

427,00

170,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.ni

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

5922

Acțiuni cu caracter științific si

socio-cultural

145,92

20,05

125,87

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

998,98

303,57

291,10

277,30

127,01

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

22.816,00

5.066,00

6.774,00

5.302,00

5.674,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

22.816,00

5.066,00

6.774,00

5.302,00

5.674,00

8101

Rambursări de credite externe

2.944,00

1.472,00

1.472,00

810101

Rambursări de credite externe contrac-

tate de ordonatorii de credite

2.944,00

1.472,00

1.472,00

8102

Rambursări de credite interne

19.872,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

4,202,00

810205

Rambursați de credite aferente datoriei

publice interne locale

19.872,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

4.202,00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-417,52

-214,63

-114,79

-20,97

-67,13

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-417,52

-214,63

-114,79

-20,97

-67,13

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-417,52

-214,63

-114,79

-20,97

-67,13

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-417,52

-214,63

-114,79

-20,97

-67,13

510002

Partea I-a Servicii publice generale

53.496,25

15.560,00

13.886,20

12.972,10

11.077,95

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

40.814,15

11.736,00

10.829,50

10.495,50

7,753,15

01

CHELTUIELI CURENTE

20.981,48

6.689,26

5.534,14

5.200,61

3.557,47

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

14.218,00

4,156,00

3.335,00

3.360,00

3.367,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

1001

Cheltuieli salariate in bani

13.706,00

3.881,00

3.235,00

3.285,00

3.305,00

100101

Salarii de baza

12.970,00

3.684,00

3.044,00

3.103,00

3.139,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

400,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100113

Indemnizații de delegare

10,00

7,00

1,00

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

326,00

90,00

90,00

81,00

65,00

1003

Contribuții

512,00

275,00

100,00

75,00

62,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

134,00

134,00

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

4,20

4,20

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

45,00

45,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

1,50

1,50

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

9,00

9,00

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

318,30

81,30

100,00

75,00

62,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6.603,48

2.493,26

2.159,14

1.800,61

150,47

2001

Bunuri si servicii

3.655,16

1.624,41

1.133,14

890,61

7,00

200101

Furnituri de birou

355,00

200,00

150,00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

39,11

9,00

9,00

16,11

5,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

212,00

110,00

52,00

50,00

200104

Apa, canal si salubritate

23,00

9,00

9,00

3,00

2,00

200106

Piese de schimb

165,00

100,00

65,00

200107

Transport

30,40

17,40

6,50

6,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.in

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

680,00

410,00

210,00

60,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

5,00

-5,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

inlretinere si funcționare

2.150,65

764,01

631,64

755,00

2002

Reparații curente

55,40

55,25

0,15

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

75,00

50,00

25,00

200530

Alte obiecte de inventar

75,00

50,00

25,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

91,00

20,00

41,00

30,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

81,00

10,00

40,00

25,00

6,00

200602

Deplasări in străinătate

10,00

10,00

1,00

5,00

-6,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

35,00

15,00

10,00

10,00

2012

Consultanta si expertiza

380,00

150,00

10,00

200,00

20,00

2013

Pregătire profesionala

26,32

25,00

-5,00

6,32

2014

Protecția muncii

5,00

10,00

5,00

5,00

-15,00

2030

Alte cheltuieli

2.280,60

543,60

965,00

640,00

132,00

203001

Reclama si publicitate

400,00

50,00

27,00

323,00

203004

Chirii

432,00

150,00

103,00

117,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.448,60

343,60

835,00

200,00

70,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

160,00

40,00

40,00

40,00

40,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

160,00

40,00

40,00

40,00

40,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

19.872,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

4.202,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.H

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

19.872,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

4.202,00

8102

Rambursări de credite interne

19.872,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

4.202,00

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

19.872,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

4.202,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-39,33

-19,26

-6,64

-7,11

-6,32

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-39,33

-19,26

-6,64

-7,11

-6,32

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-39,33

-19,26

-6,64

-7,11

-6,32

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-39,33

-19,26

-6,64

-7,11

-6,32

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5.510,10

2,415,00

1.491,70

908,60

694,80

01

CHELTUIELI CURENTE

5.525,74

2.424,00

1.498,34

908,60

694,80

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.628,00

725,90

645,10

633,00

624,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

2.527,12

663,00

621,18

622,94

620,00

100101

Salarii de baza

2.488,30

642,80

600,00

601,00

644,50

100113

Indemnizații de delegare

5,32

0,20

1,18

3,94

100130

Alte drepturi salarialc in bani

33,50

20,00

20,00

18,00

-24,50

1003

Contribuții

100,88

62,90

23,92

10,06

4,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

23,37

23,40

-0,03

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1,20

1,21

-0,01

100303

Contribuții de asigurări sociale de

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

sanatate

8,60

8,60

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,26

0,30

-0,04

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

2,85

5,19

-1,00

-1,34

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

64,60

24,20

25,00

11,40

4,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.600,10

955,10

351,60

266,60

26,80

2001

Bunuri si servicii

290,60

140,60

45,30

52,10

52,60

200101

Furnituri de birou

22,00

4,50

15,50

5,50

-3,50

200102

Materiale pentru curățenie

5,00

4,00

1,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrtca

110,00

52,30

18,30

0,30

39,10

200104

Apa, canal si salubritate

36,00

10,30

3,30

13,30

9,10

200105

Carburanți si lubrifianti

16,00

8,00

3,00

3,00

2,00

200106

Piese de schimb

0,50

0,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

39,00

19,00

6,00

13,00

1,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

21,50

9,00

5,00

2,00

5,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

40,60

33,00

-6,80

15,00

-0,60

2002

Reparații curente

160,00

145,00

15,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

28,00

22,50

-5,50

8,50

2,50

200530

Alte obiecte de inventar

28,00

22,50

-5,50

8,50

2,50

2006

Deplasări, detasari, transferări

27,50

8,50

18,00

10,00

-9,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

25,50

5,50

15,50

9,00

-4,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.H

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200602

Deplasări in străinătate

2,00

3,00

2,50

1,00

-4,50

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

1,20

2,00

-0,80

2012

Consultanta si expertiza

1,00

0,50

0,50

-2,00

2013

Pregătire profesionala

9,00

2,00

6,00

1,00

2014

Protecția muncii

2,80

1,50

1,30

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

-1,00

2030

Alte cheltuieli

1.081,00

631,00

286,00

179,50

-15,50

203001

Reclama si publicitate

38,00

5,00

15,00

18,00

203003

Prime de asigurare non-viata

3,00

1,00

2,00

203004

Chirii

2,50

1,00

-0,50

-3,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.040,00

622,50

270,00

160,00

-12,50

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.261,64

734,00

492,64

35,00

5501

A. Transferuri interne

1.202,64

700,00

502,64

550118

Alte transferuri curente interne

1.202,64

700,00

502,64

5502

B.Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

59,00

34,00

-10,00

35,00

550204

Alte transferuri curente in străinătate

59,00

34,00

-10,00

35,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

84

Plăti efectuate in anii preccdenti si

1

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent

-15,64

-9,00

-6,64

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-15,64

-9,00

-6,64

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-15,64

-9,00

-6,64

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-15,64

-9,00

-6,64

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

7.172,00

1.409,00

1.565,00

1.568,00

2.630,00

01

CHELTUIELI CURENTE

7.172,00

1.409,00

1.565,00

1.568,00

2.630,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

860,00

70,00

5,00

5,00

780,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

860,00

70,00

5,00

5,00

780,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

760,00

10,00

750,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

100,00

60,00

5,00

5,00

30,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

6.312,00

1.339,00

1.560,00

1.563,00

1.850,00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

6.274,00

1.339,00

1.535,00

1.563,00

1.837,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

6.274,00

1.339,00

1.535,00

1.563,00

1.837,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

38,00

25,00

13,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

Data: 14/12/2018


Tit:Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

externe directe

38,00

25,00

13,00

600002

Partea 11-a Aparate, ordine publica si

siguranța naționala

12.245,20

3.127,10

3.250,30

3.915,10

1.952,70

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL/

12.245,20

3.127,10

3.250,30

3.915,10

1.952,70

01

CHELTUIELI CURENTE

12.245,20

3.127,10

3.250,30

3.915,10

1.952,70

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

234,00

66,00

55,00

51,00

62,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

224,20

60,20

53,00

49,00

62,00

100101

Salarii de baza

215,20

58,20

50,00

52,00

55,00

100113

Indemnizații de delegare

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

8,00

2,00

2,00

-3,00

7,00

1003

Contribuții

9,80

5,80

2,00

2,00

100301

Contribuții de asigurați sociale de

stat

2,50

2,50

100302

Contribuții de asigurați de șomaj

0,10

0,10

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

1,00

1,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,05

0,05

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

0,15

0,15

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

6,00

2,00

2,00

2,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

222,00

100,90

65,10

54,00

2,00

2001

Bunuri si servicii

62,00

46,00

18,00

7,00

-9,00

200101

Furnituri de birou

1,00

0,50

-1,50

200102

Materiale pentru curățenie

1,50

1,00

0,50


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.ni

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

36,50

30,00

10,00

-3,50

200104

Apa, canal si salubritate

3,00

1,00

1,00

1,00

200105

Carburanți si lubrifianti

5,00

5,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

6,00

6,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

10,00

2,00

6,00

6,00

-4,00

2002

Reparații curente

3,00

-0,50

-2,50

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,30

0,20

0,10

200401

Medicamente

0,20

0,10

0,10

200402

Materiale sanitare

0,10

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3,20

1,00

0,50

-4,70

200530

Alte obiecte de inventar

3,20

1,00

0,50

-4,70

2006

Deplasări, detasari, transferări

3,00

1,00

2,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

3,00

1,00

2,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

1,00

1,00

2014

Proiecția muncii

1,00

1,00

1,00

-1,00

2030

Alte cheltuieli

154,20

45,00

45,00

45,00

19,20

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

154,20

45,00

45,00

45,00

19,20

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

11,786,00

2.959,40

3.129,40

3.809,30

1.887,90

5101

Transferuri curente

11.786,00

2.959,40

3.129,40

3.809,30

1.887,90

510101

Transferuri către instituțiile publice

11.786,00

2.959,40

3.129,40

3.809,30

1,887,90

Data: 14/12/2018


Tit:- mii lei-


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IH

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,20

0,80

0,80

0,80

0,80

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

3,20

0,80

0,80

0,80

0,80

650002

Partea IlI-a Cheltuieli social-culturale

113.678,15

43.691,99

29.010,96

26.125,38

14.849,82

6502

INVATAMANT

26.672,94

9.959,57

5.495,55

5.779,70

5.438,12

01

CHELTUIELI CURENTE

26.841,98

10.030,37

5.548,80

5.780,39

5.482,42

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20.300,55

7.887,03

4,484,07

4.829,32

3,100,13

2001

Bunuri si servicii

14.157,59

6.420,80

3.576,54

2,081,10

2.079,15

200101

Furnituri de birou

89,62

30,63

25,19

27,89

5,91

200102

Materiale pentru curățenie

270,85

88,15

62,35

101,84

18,51

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

10.082,40

5.276,94

2.477,76

967,92

1.359,78

200104

Apa, canal si salubritate

1.500,87

455,13

427,89

462,65

155,20

200106

Piese de schimb

0,80

0,80

200107

Transport

82,47

21,65

31,46

14,06

15,30

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

359,54

109,90

106,21

89,70

53,73

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

161,35

45,15

62,40

38,60

15,20

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretînere si funcționare

1.609,69

392,45

383,28

378,44

455,52

2002

Reparații curente

2.027,59

730,61

81,74

838,24

377,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

9,10

4,80

1,30

4,10

-1,10

200401

Medicamente

1,60

0,80

0,20

0,50

0,10

200402

Materiale sanitare

2,20

1,10

0,20

1,20

-0,30

200403

Reactivi

4,40

2,00

0,50

1,90


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.n

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200404

Dezinfectând

0,90

0,90

0,40

0,50

-0,90

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.345,04

6,50

107,10

1.077,48

153,96

200501

Uniforme si echipament

2,00

1,00

2,00

0,50

-1,50

200530

Alte obiecte de inventar

1.343,04

5,50

105,10

1.076,98

155,46

2006

Deplasări, detasari, transferări

32,06

17,70

7,50

5,49

1,37

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

32,06

17,70

7,50

5,49

1,37

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

12,40

3,30

4,30

3,50

1,30

2013

Pregătire profesionala

35,68

14,62

14,70

5,95

0,41

2014

Protecția muncii

7,00

4,60

4,40

0,30

-2,30

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

2.635,54

674,40

668,29

809,71

483,14

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

2,70

2,70

2030

Alte cheltuieli

35,85

9,70

18,20

3,45

4,50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

35,85

9,70

18,20

3,45

4,50

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.265,46

513,34

501,26

448,69

802,17

5501

A, Transferuri interne

2.265,46

513,34

501,26

448,69

802,17

550118

Alte transferuri curente interne

528,46

65,34

53,26

0,69

409,17

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1.737,00

448,00

448,00

448,00

393,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

1.084,00

30,00

539,00

377,00

138,00

5702

Ajutoare sociale

1.084,00

30,00

539,00

377,00

138,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

1.020,00

523,85

377,00

119,15

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

64,00

30,00

15,15

18,85

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.191,97

1.600,00

24,47

125,38

1.442,12

5901

Burse

3.046,05

1.600,00

4,42

-0,49

1.442,12

5922

Acțiuni cu caracter științific si

socio-culturai

145,92

20,05

125,87

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-169,04

-70,80

-53,25

-0,69

-44,30

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-169,04

-70,80

-53,25

-0,69

-44,30

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-169,04

-70,80

-53,25

-0,69

-44,30

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-169,04

-70,80

-53,25

-0,69

-44,30

6602

SANATATE

7.116,00

2.416,50

2.202,00

2.069,00

428,50

01

CHELTUIELI CURENTE

7.125,97

2.420,22

2.204,75

2.072,50

428,50

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7.116,00

2.266,50

2,202,00

2.219,00

428,50

5101

Transferuri curente

7.116,00

2,266,50

2.202,00

2.219,00

428,50

510103

Acțiuni de sanatate

7.116,00

2,266,50

2.202,00

2.219,00

428,50

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

9,97

153,72

2,75

-146,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.IH

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

5501

A. Transferuri interne

9,97

153,72

2,75

-146,50

550118

Alte transferuri curente interne

9,97

153,72

2,75

-146,50

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-9,97

-3,72

-2,75

-3,50

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-9,97

-3,72

-2,75

-3,50

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-9,97

-3,72

-2,75

-3,50

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-9,97

-3,72

-2,75

-3,50

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

25.989,53

8.481,90

8.047,60

7.324,75

2.135,28

01

CHELTUIELI CURENTE

26.015,98

8.495,52

8.055,84

7.327,27

2.137,35

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.531,00

948,00

890,00

950,00

743,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.389,70

871,70

865,00

923,00

730,00

100101

Salarii de baza

3.253,60

816,70

814,00

862,00

760,90

100106

Alte sporuri

18,00

5,00

1,00

11,00

1,00

100113

Indemnizații de delegare

0,10

0,10

100130

Alte drepturi salariate in bani

118,00

50,00

50,00

50,00

-32,00

1003

Contribuții

141,30

76,30

25,00

27,00

13,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

32,00

32,00

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1,00

1,00

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

11,00

11,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,50

0,50

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

4,80

4,80

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

92,00

27,00

25,00

27,00

13,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.096,16

2.703,62

1.808,24

3.606,17

-21,87

2001

Bunuri si servicii

4.473,89

1.497,00

752,84

2.285,27

-61,22

200101

Furnituri de birou

1,00

0,50

0,50

200102

Materiale pentru curățenie

81,00

40,00

15,00

15,50

10,50

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

1.341,75

550,00

279,00

633,97

-121,22

200104

Apa, canal si salubritate

518,50

155,00

155,00

132,50

76,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

142,50

90,00

25,00

37,50

-10,00

200106

Piese de schimb

89,00

18,00

1,00

100,00

-30,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

18,00

12,00

1,00

4,00

1,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

2.282,14

632,00

276,84

1.361,30

12,00

2002

Reparații curente

495,02

280,02

190,00

245,00

-220,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

46,70

22,00

22,00

2,35

0,35

200401

Medicamente

0,20

0,10

0,10

200402

Materiale sanitare

6,30

2,00

2,00

2,15

0,15

200404

Dezinfectanti

40,20

20,00

20,00

0,10

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

262,00

217,00

-35,00

98,00

-18,00

200530

Alte obiecte de inventar

262,00

217,00

-35,00

98,00

-18,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

1,00

2,00

-1,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

1,00

2,00

-1,00

2013

Pregătire profesionala

1,00

3,00

5,00

-7,00

2014

Protecția muncii

12,00

20,00

2,00

-10,00

2030

Alte cheltuieli

2.804,55

662,60

871,40

993,55

277,00

203003

Prime de asigurare non-viata

0,80

1,00

-0,20

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.803,75

661,60

871,40

993,75

277,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10.473,22

2.335,90

3.330,60

4.129,10

677,62

5101

Transferuri curente

10.473,22

2.335,90

3.330,60

4.129,10

677,62

510101

Transferuri către instituțiile publice

10.473,22

2.335,90

3.330,60

4,129,10

677,62

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.915,60

2.508,00

2.027,00

-1.358,00

738,60

5911

Asociații si fundații

3.213,00

2.054,00

2,000,00

-1.555,00

714,00

5912

Susținerea cultelor

597,00

427,00

170,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ne încadrate

105,60

27,00

27,00

27,00

24,60

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-26,45

-13,62

-8,24

-2,52

-2,07

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-26,45

-13,62

-8,24

-2,52

-2,07

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-26,45

-13,62

-8,24

-2,52

-2,07

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-26,45

-13,62

-8,24

-2,52

-2,07

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

53.899,68

22.834,02

13.265,81

10,951,93

6.847,92

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

01

CHELTUIELI CURENTE

53.939,88

22.841,03

13.283,82

10.952,77

6.862,26

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

22.442,92

6.458,80

6.656,53

5.826,93

3.500,66

1001

Cheltuieli salariate in bani

21.666,11

6.017,18

6.496,84

5.683,24

3.468,85

100101

Salarii de baza

21.082,00

5.788,18

6.303,84

5.461,24

3.528,74

100105

Sporuri pentru condiții de munca

361,00

100,00

91,00

101,00

69,00

100106

Alte sporuri

52,00

12,00

12,00

21,00

7,00

100113

Indemnizații de delegare

1,00

-1,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

171,11

116,00

90,00

100,00

-134,89

1003

Contribuții

776,81

441,62

159,69

143,69

31,81

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

210,25

213,34

-3,09

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

6,58

7,08

-0,50

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

69,44

70,00

-0,56

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

2,67

3,05

-0,38

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

17,24

17,69

-0,45

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

470,63

130,46

159,69

143,69

36,79

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.504,49

3.122,09

2.387,58

2.076,34

918,48

2001

Bunuri si servicii

1.825,26

956,45

355,55

307,70

205,56

200101

Furnituri de birou

212,67

40,00

70,00

39,20

63,47

200102

Materiale pentru curățenie

49,28

5,00

6,60

7,80

29,88

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

742,50

355,30

183,10

130,90

73,20

200104

Apa, canal si salubritate

237,701

81,10

52,50

47,60

56,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IH

Trim. IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

200105

Carburanți si lubrifîanti

14,25

8,00

2,80

3,45

200106

Piese de schimb

6,10

2,00

1,00

11,10

-8,00

200107

Transport

33,35

22,00

5,35

5,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

293,81

168,75

17,75

77,75

29,56

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

42,30

14,00

9,25

7,25

11,80

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

193,30

260,30

10,00

-21,70

-55,30

2002

Reparații curente

246,28

31,35

17,59

145,94

51,40

2003

Hrana

569,21

124,09

154,74

186,00

104,38

200301

Hrana pentru oameni

569,21

124,09

154,74

186,00

104,38

2004

Medicamente si materiale sanitare

6,80

3,00

-0,60

1,20

3,20

200401

Medicamente

4,40

3,00

-0,60

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

0,40

0,20

0,20

200404

Dezinfectanti

2,00

2,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

177,70

37,60

28,60

18,50

93,00

200501

Uniforme si echipament

2,40

0,50

0,50

-3,40

200530

Alte obiecte de inventar

177,70

35,20

28,10

18,00

96,40

2006

Deplasări, detasari, transferări

9,62

3,00

10,50

-3,88

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

9,62

3,00

10,50

-3,88

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

7,00

7,00

0,50

-0,50

2012

Consultanta si expertiza

0,75

-0,25

0,75

-1,25

2013

Pregătire profesionala

11,02

14,75

8,95

2,75

-15,43

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2014

Proiecția muncii

26,60

23,00

4,00

0,40

-0,80

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

5.537,60

1.800,00

1.800,00

1.400,00

537,60

2030

Alte cheltuieli

87,40

121,10

19,00

2,10

-54,80

203001

Reclamași publicitate

2,10

-2,10

203003

Prime de asigurare non-viata

2,00

2,00

203004

Chirii

30,00

-30,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

85,40

89,10

19,00

-22,70

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2,06

6,37

-4,31

5501

A. Transferuri interne

2,06

6,37

-4,31

550118

Alte transferuri curente interne

2,06

6,37

-4,31

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

21.679,03

12.601,00

3.700,72

2.941,00

2.436,31

5702

Ajutoare sociale

21.679,03

12.601,00

3.700,72

2.941,00

2.436,31

570201

Ajutoare sociale in numerar

17.279,03

7.601,00

3.700,72

3.341,00

2.636,31

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

4.400,00

5.000,00

-400,00

-200,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.311,38

652,77

543,30

108,50

6,81

5911

Asociații si fundații

868,00

500,00

400,00

-30,00

-2,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

443,38

152,77

143,30

138,50

8,81

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-40,20

-7,01

-18,01

-0,84

-14,34

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-40,20

-7,01

-18,01

-0,84

-14,34

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-40,20

-7,01

-18,01

-0,84

-14,34

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-40,20

-7,01

-18,01

-0,84

-14,34

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

49.107,63

15.918,60

10.687,43

12.128,12

10.373,48

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

11.196,93

4.794,10

2.526,03

2.379,60

1.497,20

01

CHELTUIELI CURENTE

11.233,70

4.827,95

2.528,74

2.379,71

1.497,30

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.922,00

914,00

737,00

737,00

534,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

2.803,55

855,55

712,00

712,00

524,00

100101

Salarii de baza

2.693,45

827,55

683,00

684,00

498,90

100113

Indemnizații de delegare

1,10

1,00

0,10

100130

Alte drepturi salariale in bani

109,00

28,00

28,00

28,00

25,00

1003

Contribuții

118,45

58,45

25,00

25,00

10,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

27,70

27,70

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

0,90

0,90

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

9,40

9,40

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,30

0,30

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

2,15

2,15

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

78,00

18,00

25,00

25,00

10,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8,251,70

3.896,95

1.775,74

1.625,71

953,30

2001

Bunuri si servicii

5,801,21

3.116,58

1.256,92

831,61

596,10

200102

Materiale pentru curățenie

10,00

5,00

5,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

4.891,09

2,745,18

1.096,00

416,01

633,90

200104

Apa, canal si salubritate

239,50

60,00

51,00

101,50

27,00

200106

Piese de schimb

50,50

50,50

200107

Transport

9,00

4,00

3,00

2,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

4,80

2,20

2,20

0,20

0,20

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

596,32

300,20

99,72

311,90

-115,50

2002

Reparații curente

1.082,40

318,01

251,20

432,60

80,59

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

51,40

30,00

5,00

36,40

-20,00

200530

Alte obiecte de inventar

51,40

30,00

5,00

36,40

-20,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

8,50

1,10

5,40

4,50

-2,50

200601

Deplasați interne, detasari, transferări

8,50

1,10

5,40

4,50

-2,50

2012

Consultanta si expertiza

20,00

-20,00

2013

Pregătire profesionala

1,50

0,50

1,00

2014

Protecția muncii

3,11

5,10

0,40

-2,39

2030

Alte cheltuieli

1.303,58

405,66

275,82

320,60

301,50

203001

Reclama si publicitate

0,90

0,50

1,00

-0,60

203003

Prime de asigurare non-viata

76,00

46,00

26,00

4,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.226,68

359,16

248,82

316,60

302,10

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60,00

17,00

16,00

17,00

10,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trîm.ni

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4