Hotărârea nr. 476/2018

Hotărârea nr. 476 din 29.11.2018 privind soluționarea plângerii prealabile formulată de SC Pumin SRL

)/) - •

Ar/<A< (//A <       y7//

C/l3fAiflA 'A. <■■<•<//CfAO A7f//tfCf/tff/Afșf ^A3</c<7r

HOTĂRÂREA NR. 476 DIN 29.11.2018

privind soluționarea plângerii prealabile formulată de SC Pumin SRL

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

29.11.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Plângerea prealabilă nr. 43258/ 09.11.2018 formulată de SC Pumin SRL împotriva HCL nr. 277/ 2018 si nr. 348/ 2018;

-Referatul, nr. 12080/ 20.11.2018 al Direcției Juridice și Administrație Locală prin care propune respingerea plângerii prealabile;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 12410/ 27.11.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul înregistrat cu nr. 12411/ 27.11.2018 al compartimentelor de specialitate, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.2034/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.2035/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.2036/29.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.2037/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.2038/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 7 (1) din Legea nr. 554/ 2004 privind contenciosul administrativ, modificată și completată;

-Prevederile HCL 277/ 2018 privind închirierea unei suprafețe de teren și a unui spațiu aflate în Piața Centrală, din Bacău, str. Pieței, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii;

-Prevederile HCL nr. 348/ 2018 privind modificarea HCL nr. 277/ 2018 prin care s-a aprobat închirierea unei suprafețe de teren și a unui spațiu aflate în Piața Centrală, din Bacău, str. Pieței, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii; -Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (9) și art. 45 (1) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA STE:

9

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă nr. 43258/ 09.11.2018 formulată de SC Pumin SRL prin care solicită revocarea în parte a H.C.L. nr. 277/ 2018 și a HCL nr. 348/ 2018:

Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Administrație Locală.

Art. 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Juridice si Administrație Locală si SC ui                                                                                                                          9                                          7                                             9                                    9

Pumin SRL.

Art. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ENULA PRICOPO A/ * Zr~

i I

\t

X ■■