Hotărârea nr. 475/2018

Hotărârea nr. 475 din 29.11.2018 privind acceptarea donației setului de 3 panouri interactive reprezentând etapele Marii Uniri, cu dimensiunea de 1600x1200 mm, din partea Fundației Creatiw din București

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.11.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 44427/ 22.11.2018 a Fundației Creatiw prin care își exprimă intenția de a dona municipiului Bacău 3 panouri interactive;

-Referatul nr. 12397/ 27.11.2018 al Biroului Administrativ și IT prin care propune acceptarea donației setului de 3 panouri interactive reprezentând etapele Marii Uniri, cu dimensiunea de 1600x1200 mm, din partea Fundației Creatiw din București;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 12398/ 27.11.2018;

-Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 12399/ 27.11.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.2029/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.2030/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.2031/29.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.2032/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.2033/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 863 lit. ”c”, ale art. 1011 alin. (1) și ale art. 2013 - art. 2038 din Legea nr. 287/ 2009 - Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 63 (1) și (5) din Legea nr. 500/ 2002 a finanțelor publice, modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

A

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, punctul 4 și art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA STE:

AUT 1            oo                          miniliii /4 za Q                 1               m -.*za-fa -»*za'-tz/avaI-A t-A z4 za 4-za za1 za

plivi, a — w avvvpia wiiacia oviuiui w u» panvuii miviavciw 1 vpivz^viiianu. viapviv


Marii Uniri: Unirea Basarabiei, Unirea Bucovinei și Unirea Transilvaniei, cu

dimensiunea de 1600x1200 mm, înrămate, în vederea desfășurării activităților culturale dedicate Centenarului Marii Uniri, din partea Fundației Creatiw din București, conform Contractului de donație - Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Biroul Aprovizionare și IT.

ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Biroului Aprovizionare și IT și Fundației Creatiw.

ART. 4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE ifc ȘEDINȚĂ ENULA PRICOPOAEA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACAU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 475 DIN 29.11.2018

CONTRACT DE DONAȚIE

Nr._____________/_____________2018

încheiat între: 1. FUNDAȚIA CREATIW, cu sediul social in București, str. Mihai Eminescu nr.90, et.6, ap. 14, CF 24404057, având contul IBAN R016BRDE441SV250583304410, deschis la BRD Agenția 13 Septembrie, reprezentata de Ioana Anghel, președinte, in calitate de DONATOR

si

2.Municipiul Bacău, reprezentat prin Cosmin Necula, Primarul Municipiului Bacău, în calitate de DONATAR.

Părțile au convenit la încheierea prezentului contract de donație, cu respectarea următoarelor clauze:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

I. a) Eu, DONATORUL, donez donatarului un set din 3 panouri interactive reprezentând etapele Marii Uniri: Unirea Basarabiei, Unirea Bucovinei și Unirea Transilvaniei, cu dimensiunea de 1600x1200 mm, înrămate, în vederea desfășurării activităților culturale dedicate Centenarului Marii Uniri a Românilor (1918-2018) și a Primului Război Mondial (Anexa 1). Toate cele 3 panouri, în format digital, pot fi descărcate gratuit de pe site-ul oficial al proiectului România întregită -Primul centenar (proiect finanțat de către Ministerul Culturii și Identității Naționale), www.romaniaintregita.ro, accesând codul QR (ce se regăsește si pe panouri):

I.b) Eu, DONATARUL, declar că primesc cu recunoștință donația făcută de către donator și mă oblig să folosesc produsele primite în conformitate cu cele indicate mai sus, inclusiv să asigur expunerea in spatii publice adecvate.

Prezentul contract a fost redactat într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

DONATOR

FUNDAȚIA CREATIW

ANGHEL IOANA PREȘEDINTE


DONATAR

MUNICIPIUL BACAU COSMIN NECULA

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

PREȘEDIJN      EDINȚĂ

ENULA      DAEA’CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDKJ POPOVICIȘEF BIROU FLORIN CIBOTARU


Denumire materiale educaționale:

Nr

Denumire panou interactiv (1600xl200mm), înrămat

Cantitate (buc.)

Preț unitar (fără TVA)

1.

România întregită - Primul Centenar: Unirea Basarabiei

1

420,17

2.

România întregită - Primul Centenar: Unirea Bucovinei

1

420,17

3.

România întregită - Primul Centenar: Unirea Transilvaniei

1

420,17

DONATOR

DONATAR

FUNDAȚIA CREATIW

ANGHEL IOANA PREȘEDINTE

5

MUNICIPIUL BACAU COSMIN NECULA

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI