Hotărârea nr. 474/2018

Hotărârea nr. 474 din 29.11.2018 privind soluţionarea plângerii prealabile formulată de Asociaţia Misiunea Creştină Bacău.HOTĂRÂREA NR. 474 DIN 29.11.2018

privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Asociația Misiunea Creștină Bacău

5

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.11.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Plângerea prealabilă nr. 60907/ 2018 formulată de Asociația Misiunea Creștină Bacău împotriva HCL nr. 305/ 2018;

-Referatul nr. 10656/ 25.10.2018 al Direcției Juridice și Administrație Locală prin care propune respingerea plângerii prealabile;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 12327/ 26.11.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul înregistrat cu nr. 12327/ 26.11.2018 al compartimentelor de specialitate, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.2024/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.2025/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.2026/27.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.2027/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.2028/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 7 (1) din Legea nr. 554/ 2004 privind contenciosul administrativ, modificată și completată;

-Prevederile HCL 305/2018 de aprobare a Regulamentului privind regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (9) și art. 45 (1) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA ȘTE:

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă nr. 60907/ 2018 formulată de Asociația Misiunea Creștină Bacău prin care solicită revocarea în tot sau în parte a H.C.L. nr. 305/ 2018.

Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Administrație Locală.

Art. 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Juridice si Administrație Locală si ■■■                                                                                                                                                                                                       5                                                          5                                                            5                                                  5

Asociației Misiunea Creștină Bacău.

5                                                           5

Art. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.