Hotărârea nr. 472/2018

Hotărârea nr. 472 din 29.11.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şi Reabilitare Creşa nr.9”

✓ / z r z/ z zz Zzz z , <zzrz

HOTĂRÂREA NR. 472 DIN 29.11.2018

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR. 9”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.11.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

•Referatul nr. 12233 din 26.11.2018 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții „Modernizare si reabilitare Creșa nr.9”;

•Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 12353 din 26.11.2018;

•Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 12234 din 23.11.2018, favorabil; •Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.2015/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.2016/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.2017/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.2018/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

•Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

•Prevederile art. 5 (1) lit.”b” alin (i) si art. 9 din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

•Prevederile Legii nr. 2/ 2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;

•Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art. 45 (2) lit.”a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA ȘTE:

ART.l. - Se aprobă documentația tehnico-economică faza DALI pentru obiectivul de investiții „Modernizare si reabilitare Creșa nr. 9” conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnica.

ART.3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

ARTA - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BA£ĂU NICOLAE-OVIDIU POPOV '


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ COMUNĂ CU PROIECTUL

LA HOTĂRÂREA NR. 472 DIN 29.11.2018

Documentație tehnico-economică DALI pentru obiectivul de investiții „Modernizare si reabilitare Cresa nr.9”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ENULA PRipOPOAEACONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POP   CI


OIRECTO CRISTINZ/'

-•

HNIC

DUGANSEF SERVICIU MIHAELA IONESI

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917


PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.I.


MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR. 9«S’/s ..-79/9l7>L^DOCUMENTAȚIE TEHNICA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

D.A.L.I.

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu. nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917

e-mail: biaconsDroiectOvahoo.com

\     ISO 9001

Nr. 473/07.12.2012 Nr. 208/07.12.2012

PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.I.

<

FOAIE DE CAPAT

® Denumirea obiectivului de investiții:

MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR. 9

• Ordonator principal de credite/investitor:

MUNICIPIUL BACAU

• Ordonator de credite (secundar/terțiar):

® Beneficiarul investiției:

MUNICIPIUL BACAU

• Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție:

S.C. BIA CONSPROIECT SRL BRAILA

® Data elaborării:

SEPTEMBRIE 2018

S C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917PROIECT

nr. 151/2018 * Faza D.A.L.I.


Nr. 473 /07.12.2012 Nr. 208/07.12.2012

LISTĂ DE SEMNĂTURI

Contract de Servicii Nr. 68986 din 02.05.2018


• Construcții civile:


ing. AGRIGOROAE DORIN• Instalații


ing. SUTEU ANDREI


• Devize


ing. OAJDEA CĂTĂLIN


S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917

e-mail: biaconsproiect@vahoo.com

«csm   «csme

k JS09001 W7            V ISO 14001 “W

' Nr. 473 / 07.12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012

PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.I.

CUPRINS

A. PIESE SCRISE

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

  • 1.1 Denumirea obiectivului de investiții

  • 1.2 Ordonator principal de credite/in vesti tor

  • 1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar)

  • 1.4 Beneficiarul investiției

  • 1.5 Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

  • 2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structure instituționale și financiare

  • 2.2 Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

  • 2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3. Descrierea construcției existente

  • 3.1 Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

 • b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

 • c) datele seismice și climatice;

 • d) studii de teren:(i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

  S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

  str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

  Tel. 0752/281879

  Tel. Fix/Fax: 0339/805917 e-mail: biaconsproiect®vahoo.com

  «csb®   pcsml

  y ISO 9001 W          V ISO 14001 W

  Nr. 473/07.12.2012 Nr. 208/07.12.2012

  PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.I.

 • e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;

 • f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

3.2. Regimul juridic:

 • a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

 • b) destinația construcției existente;

 • c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

 • d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

 • 3.3 Caracteristici tehnice și parametri specifici:

 • a) categoria și clasa de importanță;

 • b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

c^.an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

 • d) suprafața construită;

 • e) suprafața construită desfășurată;

 • f) valoarea de inventai' a construcției;

 • g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

  S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

  str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

  Tel. 0752/281879

  Tel. Fix/Fax: 0339/805917 e-mail: biaconsproiectfd vahoo.com

  WCSMB    ^GCSMJl

  \ ISO 9001 W           \ ISO 14001 W

  Nr. 473 / 07.12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012

  PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.I.

3.4 Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului

energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum

si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

 • 3.5 Starea tehnică, inclusiv sistemul structural $i analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

 • 3.6 Actul doveditor al forței majore, după caz.

 • 4  Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:

 • a) clasa de risc seismic;

 • b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

 • c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

 • d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

 • 5  Identificarea scenariilor/opțiumior tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

  • 5.1 Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural și economic, cuprinzând:S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917 e-mail: biaconsproiect(3) vahoo.com

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:- consolidarea elementelor, sub ansamblurilor sau a ansamblului structural;- protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;- intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;- demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fară modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

 • c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

 • e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

 • 5.2 Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.3 Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

  PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.I.


  S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

  str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braîla

  Tel. 0752/281879

  Tel. Fix/Fax : 0339/805917

  e-mail: biaconsproiect@vahoo.coin
  Nr. 473 / 07.12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012


  PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.I.


 • 5.4 Costurile estimative ale investiției:- costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare:- costurile estimative de operare pe durată normată de viață/amortizare a investiției.

 • 5.5 Sustenabilitatea realizării investiției:

 • a)  impactul social și cultural;

 • b) estimări privind foița de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

 • 5.6 Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • a) prezentarea cadrului de analiză, -inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

 • b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

 • c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

 • d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor. -

 • 6 Scenariul/Opțiunea tehnico-econoniic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

  • 6.1 Comparația scenariilor/opțiunilor propusfe). din punct de vedere tehnic, economic.

financiar, al sustenabilitătii și riscurilor

 • 6.2 Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e). recomandat(e)

 • 6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferent! investiției:

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917

e-mail: biaconsproiect@vahoo.coin


PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.I.


 • a)  indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții -și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

 • 6.4 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice -

 • 6.5 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

 • 7 Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 7.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de consurnire

  • 7.2 Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • 7.3 Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

  • 7.4 Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

  • 7.5 Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu. în documentația tehnico-economică

   S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

   J09/9/2012 CUI 29523300

   str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

   Tel. 0752/281879

   Tel. Fix/Fax: 0339/805917

   e-mail: biaconsproiect@vahoo.coiri
   Nr. 473/07.12.2012 Nr. 208/07.12.2012


   PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.I.


  • 7.6 Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

 • c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice;

 • d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

 • e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

B. PIESE DESENATE

Nr.

Denumire planșa

Scara

Nr. planșa

Planuri Generale

2.1.

Plan de încadrare in zona

1:5000

Az

2.2.

Plan de situație

1:1000

A0

Planuri de Arhitectura

2.3.

Plan Subsol - Situație existenta

1:100

Al

2.4.

Plan Subsol - Situație propusa

1:100

A2

2.5.

Plan Parter - Situație existenta

1:100

A3

2.6.

Plan Parter - Situație propusa

1:100

A4

2.7.

Plan Etaj - Situație existenta

1:100

A5

2.8.

Plan Etaj - Situație propusa

1:100

A6

2.9.

Plan terasa - Situație existenta

1:100

A7

2.10.

Plan terasa -- Situație propusa

1:100

A8

2.11.

Secțiune A -A ~ Situație existenta

1:100

A9

2.12.

Secțiune A-A - Situație propusa

1:100

A10

2.13.

Fațada Principala si Secundara - Situație existenta

1:100

AII

2.14.

Fațada Principala si Secundara - Situație propusa

1:100

A12

2.15.

Fațade Laterale - Situație existenta

1:100

A13

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917 e-mail: biaconsproiect (3) vahoo.com


ÎL ISO 9001 W


«CSM>

W KOHOOlW


PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.I.


Nr. 473 / 07.12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012

2.16.

Fațade Laterale - Situație propusa

1:100

A14

Planuri de Instalații

2.17.

Plan subsol - Instalații Electrice

1:100

Iei

2.18.

Plan parter - Instalații Electrice

1:100

Ie 2

2.19.

Plan etaj - Instalații Electrice

1:100

Ie 3

2.20.

Plan subsol -• Instalații de Detecție

1:100

Idl

2.21.

Plan parter - Instalații de Detecție

1:100

Id 2

2.22.

Plan etaj - Instalații de Detecție

1:100

Id 3

2.23.

Plan subsol - Instalații Sanitare

1:100

Isl

2.24.

Plan parter - Instalații Sanitare

1:100

Is 2

2.25.

Plan etaj - Instalații Sanitare

1:100

Is 3

2.26.

Plan subsol - Instalații Termice

1:100

Itl

2.27.

Plan parter - Instalații Termice

1:100

It 2

2.28.

Plan etaj - Instalații Termice

1:100

It3


S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917

e-mail: biaconsproiect© vahoo.com

«CSM®    WCSIffll

\    ISO 9001 W           \ ISO 14001 W

Nr. 473/07.12.2012 Nr. 208/07.12.2012

PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.L

<

Capi: Informații generale privind obiectivul de investiții

 • 1.1 Denumirea obiectivului de investiții

MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR. 9;

 • 1.2 Ordonator principal de credite/in vesti tor

MUNICIPIUL BACAU;

 • 1.3 Ordonator de credite (secundar/terțiar)

 • 1.4 Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL BACAU;

 • 1.5 Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

S.C BIA CONSPROIECT SRL BRAILA;

Cap2: Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Prezenta documentație prezintă masuri de imbunatatire a dezvoltării infrastructurii educaționale si implicit inbunatatirea performantei energetice a construcțiilor existente.

In vederea asigurării accesului sporit la educația copiilor este necesara creșterea calitatii infrastructurii prin extindere, modernizare si dotare a infrastructurii educaționale.

Proiectul implementează masuri de inbunatatire a calitatii mediului inconj urător, si de creștere a eficientei energetice, referitoare la infrastructura realizata prin proiect si echipamente achiziționate.

Proiectul prevede si crearea de facilitați, adaptarea infrastructurii si echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilitati.

Implementarea masurilor de eficienta energetica la unitățile de invatamant va duce la inbunatatirea condițiilor de viata a copiilor si cadrelor didactice prin:

 • •  imbunatatirea condițiilor de igiena si confort termic interior;

 • *  reducerea perderilor de căldură si a consumurilor energetice;

fcw)

PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.I.


W ISO 9001 W

• reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire si apa calda de consum;

• reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si.consumul de energie conducând la utilizarea eficienta a resurselor de energie, in conformitate cu

strategia Europa 2020;

Având în vedere obligațiile României asumate în privința asigurării energiei termice din resurse sustenabile, și dezvoltarea acestui segment al industriei construcțiilor, se recomandă asigurarea unui sistem de încălzire și înveliș termic care să rezulte consumul de energie specifică termică care să tindă spre zero (Recomandarea UE 2016/1318 a Comisiei din 29 iulie 2016 privind orientările pentru promovarea clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu zero, precum și cele mai bune practici pentru a asigura faptul ca, până în 2020, toate clădirile noi vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero). LEGISLAȚIE:

- Axa prioritară 4 - O.S. - 4.4 - Creșterea calitatii infrastructurii in vederea accesului sporit la educație timpurie si sprijinirea participării părinților pe piața forței de munca.

- Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, modificata;

2.1 Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficientelor

Construcția existenta aparține Municipiului Bacau, fiind transmis in administrare Cresei Nr. 9.

Construcția are regimul de înălțime Stehnic+P+IE. Cresa are un numai* de 80 de copii si 18 de angajați.

Pentru funcționarea cresei in condiții optime, si pentru asigurarea unei stări tehnice corespunzătoare si a unui climat optim desfășurării activitatii specifice cresei, sunt necesare a se executa o serie de categorii de lucrări pentru modernizarea spatiilor.

Spațiile existente nu corespund indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în ceea ce privește utilizarea spațiilor cresei.

Construcția a fost executata in jurul anului 1970 in baza concepției si reglementarilor tehnice din acea perioada, destinația inițiala se menține si in prezent:

PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.L

cresa.

Construcția are următorul funcțional:

Cresa nr.9 - SUBSOL

Nr.

cn.

Denumirea încăperii

Suprafața utila (mp)

Pardoseala

1

Centrala termica

15,60

Beton

2

Spațiu tehnic

15,40

Beton

3

Spațiu tehnic

15,40

Beton

4

Spațiu tehnic

15,40

Beton

5

Spațiu tehnic

15,50

Beton

6

Hol+Casa scării

22,89

Beton

A utila subsol = 100,19 mp

PARTER

Nr. crL ■

Denumirea încăperii

Suprafața utila (mp)

Pardoseala

1

Spațiu joaca

32,92

Parchet

2

Hol

32,92

Gresie

3

Hol

10,40

Gresie

4

Spațiu joaca

32,92

Parchet

5

Dormitor

32,92

Parchet

6

Casa scării

16,27

Gresie

7

Bucătărie

16,27

Gresie

8

Dormitor

32,92

Parchet

9

Grup sanitar

16,20

Gresie

10

Magazie

8,80

Gresie

11

Hol

2,50

Gresie

12

Hol

4,35

Gresie

13

Bucătărie

16,27

Gresie

14

Camera

6,35

Parchet

15

Hol

3,81

Gresie

16

Grup sanitar

3,45

Gresie

17

Vestiar

8,05

Gresie

18

Izolator

7,87

Parchet

19

Grup sanitar

16,20

Gresie

PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.I.

A utila parter = 301,39 mp

ETAJ

Nr. cil?

Denumirea încăperii

Suprafața utila (mp)

Pardoseala.

1

Spațiu de joaca

32,92

Parchet

2

Hol

32,92

Gresie

3

Spațiu de joaca

32,92

Parchet

4

Dormitor

32,92

Parchet

5

Casa scării

16,27

Gresie

6

Oficiu

16,27

Parchet

7

Dormitor

32,92

Parchet

8

Grup sanitar

16,20

Gresie

9

Magazie

8,80

Gresie

10

Depozit

5,20

Gresie

11

Calcatorie

5,28

Gresie

12

Hol

19,80

Gresie

13

Spălătorie

18,80

Gresie

14

Hol

3,57

Gresie

15

Grup sanitar

8,05

Gresie

16

Cabinet medical

7,87

Covor PVC

17

Grup sanitar

16,20

Gresie

18

Balcon

29,30

Gresie

A utila etaj =336,21 mp

A totala utila = 647 ,79 mp

 • 2.2 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Lucrările de intervenție propuse asupra clădirilor este necesară pentru a crea copiilor si cadrelor didactice un mediu educațional care să le ofere confortul minim, siguranță și să le permită desfășurarea unui proces instructiv - educativ eficient.

Se dorește ca imobilul cu destinație de cresa sa fie un mediu atractiv pentru toți copii, să se încurajeze dorința de performanță, consolidând astfel rolul cresei în parcursul educațional al fiecărui copil.

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917

e-mail: biaconsproiect® vahoo.com

(^GCSM)I     pCSMjl

\ ISO 9001 W          V ISO 14001 W

Nr. 473 / 07.12.2012 Nr. 208/07.12.2012

PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.I.

Cap 3: Descrierea construcției existente

3.1 Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

 • •  Amplasamentul construcției este situat pe un teren intravilan, in Strada Ozanei, nr. 9, Municipiul Bacau;

 • •  Categoria de folosința: cresa;

 • •  Suprafața teren: Conform Extrasului de Carte Funciara atașat suprafața terenului este de 1213.00 mp;

 • •  Cai de acces public: accesul se face din Strada Ozanei si Strada Dr. lstrate.

 • b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Accesul auto in incinta se face din Strada Ozanei si Strada Dr. lstrate. Accesul pietonal in incinta se face din Strada Ozanei si Strada Dr. lstrate.

 • c) datele seismice și climatice;

Din punct de vedere seismic, conform „ Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri” Indicativ PI00/2013, amplasamentului îi corespunde o perioada de colt Tc~ 0,7 sec. , iar accelerația terenului pentru proiectare ag=0.28 g pentru un interval mediu de recurenta al magnitudinii IMR=225ani . Conform P100-1-2013 clasa de importanta a clădirii este:

> Clasa de importanta III sub aspectul consecințelor asociate cu prăbușirea sau avarierea gravă cu factorul de importanta yl = 1,0.

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.I.Municipiul Bacău, reședința județului cu același nume, se află în Nord-Estul țării, în partea central-vestică a Moldovei, la doar 9,6 Km în amonte de confluența Siret-Bistrița.

Climatul municipiului este unul temperat-continental accentuat, cu ierni reci, veri secetoase și călduroase, datorat acțiunii unui complex de factori naturali (circulația generală a atmosferei, radiația solară, relieful) și an trop ici, orașul însuși având un rol esențial în crearea propriei topoclime printr-o serie de factori care se manifestă constant (materialele de construcție, profilul accidentat, spațiile verzi), respectiv prin intermediul unor factori secundari (încălzirea artificială, poluarea atmosferei). Acțiunea comună a acestora determină

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879


IfscSMja

ÎL .1509001 W


PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.I.


perturbări ale circuitului biogeochimic la nivelul sistemului, consecința directă fiind

disconfortul urban.

 • d) studii de teren:(i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Pentru prezentul amplasament a fost întocmit un Studiu Topografic de către ing. Rusu Alina si avizat de către O.C.P.I. Bacau.

Nu a fost întocmit nici un Studiu Geotehnic.

 • e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;

Clădirea este racordata la următoarele utilitari: alimentare cu energie electrica, alimentare cu apa, canalizare si alimentare cu gaze naturale.

 • f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Nu este cazul.

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Nu este cazul.

3.2. Regimul juridic:

 • a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de prempțiune;

Imobilul care este inventariat in Domniul Public al Municipiului Bacau conform H.C.L. nr. 364 din 2008.

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

«CSM>

W ISO 14001 W


PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.1.


str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917

e-mail: biaconsproiect@yahoo.com

 • b) destinația construcției existente;

Clădirea cu regimul de inaltime Stehnic+P+E si are destinația de cresa.

 • c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Nu este cazul.

 • d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Nu este cazul.

 • 3.3 Caracteristici tehnice și parametri specifici:

 • a) categoria și clasa de importanță;

 • A.  Categoria de importanță - se apreciază categoria de importanță a construcției stabilită conform Regulamentului aprobat prin HGR 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții și a metodologiei specifice elaborate de M.L.PA.T., obiectivul se încadrează în categoria de importanță C - construcții de importanță normală.

 • B. Clasa de importanță - conform Normativului P 100 /2013, din punct de vedere al seismicității, obiectivul se încadrează în clasa de importanță III - construcții de importanță normală, la care se impune limitarea avariilor, avându-se în vedere consecințele acestora -afectarea persoanelor străine.

 • b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu este cazul.

 • c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

Conform Expertizei Tehnice Întocmite de Ing. SZALONTAY C. COLOMAN

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

.J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917

e-mail: biaconsproiect(5)vahoo.corn

ȘFGCSMli     «CSMEj

\ .ISO 9001                    \ ISO 14001 Wz

Nr. 473 / 07.12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012

PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.I.

<

ANDREI, expert tehnic MLPAT si din documentele prezentate de Beneficiar rezulta ca imobilul a fost construit in jurul anului 1970. .

 • d) suprafața construită;

Clădirea are o suprafața construita de 343.00 mp.

 • e) suprafața construită desfășurată;

Clădirea are o suprafața desfasurata de 679.46 mp.

 • f) valoarea de inventar a construcției;

Valoarea de inventar a Cresei este de 933.438 lei;

 • g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

Nu este cazul.

 • 3.4 Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic, precum $i ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

Conform Expertizei Tehnice Întocmite de SZALONTAY C. COLOMAN ANDREI, expert tehnic MLPAT în domeniile: "Construcții civile, industriale și agrozootehnice cu structura din beton, beton armat și zidărie - Al" pentru exigențele "Rezistență și stabilitate la acțiuni statice, dinamice și seismice":

Imobilul are regimul de inaltime Stehnic+P+IE. Clădirea are o suprafața construita de 343 mp si o suprafața desfasurata de679.46 mp, conform Extrasului de Carte Funciara.

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917 e-mail: biaconsproiectO vahoo.com

«CSlOt    «CSM®

y ISO 9001 W/             y ISO 14001

Nr. 473 / 07.12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012

PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.I.

<

Imobilul a fost construit in anul 1970,

Analizând obiectivul conform actualelor prevederi referitoare la rezistența, stabilitatea și siguranța în exploatare se pot constata următoarele:

In urma observațiilor făcute la fata locului, se analizeaza fiecare element structural in parte, evidentiindu-se materialul din care este executat, modul de realizare si starea de degradare, identificandu-se cauzele degradărilor. Deasemeni se studiază si elementele nestructurale ce influențează starea tehnica a elementelor structurii de rezistenta si a clădirii in general,

 • I. Fundațiile

Sunt executate din beton armat si au cota de fundare sub adancimea de inghet. Nu s-au observat fisuri sau crăpături la nivelul fundațiilor.

 • II. Stâlpii

Sunt realizați din beton armat tumati monolit si nu se observa degradări.

IIL Grinzile

Sunt realizate din beton armat si nu se observa degradări la nivelul acestora.

 • IV. Pereți

Sunt realizați din cărămidă plina presata si diafragme din beton armat si nu se observa degradări la nivelul acestora.

 • V. Acoperiș

Se observa degradări locale ale hidroizolatiei din carton bituminat, si a sistemul pluvial existent.

Analizând obiectivul conform actualelor prevederi referitoare la rezistența, stabilitatea și siguranța în exploatare se pot constata următoarele:

 • >  Clădirea a fost expusa factorilor climaterici si umidității ridicate.

 • > Elementele structurale componente nu prezintă degrădări semnificative datorate acțiunii seismelor repetate suportate în perioada de exploatare (1977, 1990, 2004, 2009). Starea bună a structurii de rezistență se datorează și întreținerii corespunzătoare și eficiente a acesteia, respectiv exploatarea normală fără incidente cum ar fi: incendii, explozii, etc.

  S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

  J09/9/2012 CUI 29523300

  str. Poet Gr. Aiexandrescu, nr. 5, Braila

  Tel. 0752/281879

  Tel. Fix/Fax: 0339/805917 e-mail: biaconsproiect(3 vahoo.com

  «CSMK)    «CSI®

  \ .ISO 9001 W          V 150 14001 W

  Nr. 473/07.12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012

  PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.L

Conform Auditului Energetic intocmit de Ing. Dragusin Ciprian-Petrisor, Auditor Energetic Gradul I:

In urma inspecției pe teren s-au constatat următoarele deficiente majore cu influenta negativa privind siguranța exploatării si performantele energetice:

 • • izolația termica a elementelor exterioare de construcție nu este in

conformitate cu reglementările in vigoare, valorile rezistentelor termice ale pereților exteriori si terasei situandu-se cu mult sub valorile minime obligatorii, menționate in Ordinul 2641/2017;

 • • clădirea dispune de o instalație de încălzire centrala cu apa calda de tip

bitubular, cu distribuție inferioara; același tip de rețea e utilizata pentru transportul si distribuția apei calde de consum; conductele pentru transportul agentilor termici sunt din otel;

 • • radiatoarele sunt, in mare parte metalice, cu robinete de inchidere si reglaj

funcționale, alimentate de coloane verticale aparente, cu armaturi de echilibrare si golire funcționale;

Având in vedere aspectele prezentate mai sus si faptul ca imobilul are o vechime de peste 40 de ani, rezulta:

■ necesitatea creșterii performantei energetice clădirii prin izolarea termica a fațadelor si refacerea finisajelor, înlocuirea tamplariei existente cu tamplarie performanta energetic, termoizolarea terasei si inlocuirea rețelei de distribuție a agentului termic pentru incalzire aferenta pârtilor comune si refacerea distribuției de apa calda menajera.

 • 3.5 Starea tehnică, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Analizând obiectivul conform actualelor prevederi referitoare la rezistența, stabilitatea și siguranța în exploatare se pot constata următoarele:

Fundațiile sunt continue din beton armat. Pereții subsolului din diafragme de beton armat.

Structura este din beton armat cu inchideri din zidărie din cărămidă, cu stâlpi, grinzi,

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu. nr. 5, Braila

Tei. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917

e-mail: biaconsproiect(a)vahoo.com

ticsim    wcsm||

y iso soni                \         W/

Nr. 473/07.12.2012 Nr. 208/07.12.2012

PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.I.

plansee si scări de acces din beton armat tumat monolit.

Compartimentările sunt din zidărie de cărămidă si diafragme din beton armat cu grosimea de la lOcm la 15 cm. Pereții sunt termoizolati cu polistiren expandat cu grosimea de 10 cm.

Acoperișul este tip terasa necirculabila. Apele meteorice sunt dirijate prin intermediul jgheaburilor si burlanelor existente din tabla zincata.

Dimensiunile exterioare totale sunt de 29.25 m lungime si 11.40 m lățime.

In vederea asigurării funcționarii in conformitate cu legislația in vigoare specifice unei clădiri cu destinația de unitate de invatamant si asigurarea a unei calitati corespunzătoare a construcției conform Legii 10/1995 actualizata privind Calitatea in

Construcții cu modificarlie si completările ulterioare in care trebuie asigurate următoarele cerințe fundamentale:

 • a) rezistenta mecanica si stabilitate;

 • b) securitatea la incendiu;

 • c) igiena, sanatate si mediu;

 • d) siguranța in exploatare;

 • e) protecție împotriva zgomotului;

 • f) economie de energie si izolare termica;

 • g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

 • a) Rezistenta mecanica si stabilitate ;

_ Conform expertizei tehnice in urma evaluării efectuate se constată o construcție Stehnic+P+IE, realizată satisfăcător pentru actualul gabarit, fără zone critice care ar putea să conducă la colaps structural sau ruperi casante, în caz de solicirări extraordinare.

Această clădire în urma reabilitării termice, nu va fi afectată defavorabil structural astfel incăt lucrarea rezultată va prezenta siguranță și stabilitate in exploatare, conform prevederilor din Legea 10/95, republicat în 2007 și nu contravine Normativului 100/1-2006 neschimbându-se categoria și clasa de risc seismic, care va fi în continuare RsIII.

 • b) Securitatea la incendiu;

  S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

  str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

  Tel. 0752/281879

  Tel. Fix/Fax: 0339/805917 e-mail: biaconsproiect@vahoo.com

  «CS»|    g"GCSMgi

  y .ISOSDOl                        \ ISO 14001

  Nr. 473 / 07.12.2012    Nr. 208 / 07.12.2012

  PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.L

Construcții

Compartimentarea funcțiunilor, asigurarea fluxurilor si circulația pe orizontala si verticala in cadrul clădirii este conform normativelor si prescripțiilor in vigoare. Clădirea existenta corespunde cerințelor actuale din punct de vedere al dotărilor minime impuse prin lege.

Instalații

Construcția va avea toate categoriile de instalații impuse de normativele si/sau prescripțiile in vigoare, respectiv;

iluminat de siguranța;

instalații de detecție incendii;

Pentru reducerea riscurilor cauzate de cutremur se vor monta următoarele dispozitive :

 • • Senzor cutremur, 230Vac, Siesiri - alarmare acustica, viziuala, închidere apa;

 • • Comutator cu acționare seismica, intrerupe automat furnizarea energiei electrice ptr

dispozitive alimentate electric;

 • c) igiena, sanatate si mediu;

Clădirile nu degaja poluanti in cantitati susceptibile sa compromită sanatatea si igiena ocupantilor.

Din punct de vedere acustic nu sunt surse de zgomot, vibrații sau șocuri.

Clădirile nu umbresc vecinătățile.

Alimentarea cu apa potabila a construcțiilor este asigurata de branșamente de apa rece existente pe proprietate. Apa calda necesara este de la centrala termica existenta amplasata la subsolul clădirii. Rețeaua interioara de apa rece si calda va fi executata din conducte de polietilena reticulate la presiune.

Igiena evacuării gunoaielor implica soluționarea optima a colectării si depozitarii deșeurilor menajere, astfel incat sa nu fie periclitata sanatatea oamenilor. Clădirea cresei dispune de spatii special amenajate pentru colectarea si depozitarea deșeurilor, in conformitate cu prevederile specifice managementului deșeurilor.

(MCSM)l

W ISO 9001 W

Crearea unui mediu higrotermic optim implica asigurarea unei ambiante termice globale si locale atat in regim de iama cat si de vara. Asigurarea mediului higrotermic trebuie corelata cu asigurarea calitatii aerului si optimizarea consumurilor energetice.

La proiectare si in exploatare se vor respecta prevederile de protecție a mediului prevăzute de legislația in vigoare pentru evitarea poluării mediului prin degajări de substanțe nocive in aer, apa si sol.

 • d) Siguranța in exploatare ;

Siguranța in exploatare se refera la siguranța circulațiilor, siguranța la intruziune si siguranța in folosirea instalaților si echipamentelor aferente.

Accesul in cresa, este prevăzut cu rampa pentru persoanele cu dizabilitati.

Scările interioare sunt prevăzute cu balustrade.

Terasele au parapeti de protecție.

In cazul unei avarii iluminatul de siguranța va fi funcțional. Clădirea va fi prevăzută cu iluminat de securitate pentru evacuare si antipanica.

 • e) Protecție împotriva zgomotului;

Protecția la zgomot este stipulata ca cerința esențiala in Directiva Consiliului Europei nr. 89/106/CEE si Documentele Interpretative.

Construcția trebuie reabilitata astfel incat zgomotul perceput de utilizatori sau persoanele aflate in apropiere sa fie menținut la un nivel care sa nu afecteze sanatatea acestora si sa le permită sa isi desfasoarc activitatea in condiții satisfacatoare.

Izolarea la zgomotul aerian se asigura prin dimensionarea corespunzatoarea a elementelor separatoare intre unitățile funcționale ale clădirii (in principal pereți si plansee).

Izolarea la zgomotul de impact este acțiunea prin care se urmărește ca nivelul de zgomot datorat unor șocuri de natura mecanica asupra ansamblului unui planseu sa se auda pe cat de posibil redus atat in spațial de sub planseu cat si in spatiile alaturate.

Absorbția acustica urmărește ca o parte a zgomotului sa fie absorbit, nu reflectat. Materialele structural ale pereților sau finisajele folosite vin in facilitarea fonoabsorbtiei.

In cazul amplasării ulterioare a unor clădiri pentru care limitele admisibile ale nivelului de zgomot echivalent sunt mai reduse decât cele de Ia limita incintelor zonelor


existente, se vor lua masuri suplimentare de proiective impotriva zgomotului pentru clădirea nou introdusa, astfel incat sa nu fie depășite nivelurile limita in interiorul unităților funcționale.

 • f) Economie de energie si izolare termica.

In prezent clădirea nu mai corespunde in totalitate exigentei de economie de energie si izolare termica. In momentul de fata, clădirea beneficiază de izolații ale fațadei vitrate (tamplarie cu geamuri termopan).

Construcția trebuie reabilitate astfel incat sa indeplineasca cerințele de economie de energie si izolare termica. Anveloparea clădirii consta in termoizolarea fațadelor, a ultimului planseu, refacerea si termoizolarea soclurilor, refacerea parțiala a trotuarului perimetral, termoizolare subsol tehnic.

 • g) Utilizare sustenabilă a resurselor naturale

Eficienta energetica a clădirilor este componenta a conceptului de dezvoltare durabila. Dezvoltarea Durabila este dezvoltarea care permite satisfacerea nevoilor prezentului, satisface cerințele generației actuale fara a priva generațiile viitoate de posibilitatea de a îsi satisface propriile lor cerințe.

Z"


O utilizare sustenabila, durabila a resurselor naturale inseamna utilizarea acestora intr-un ritm care sa permită regenerarea resurselor si folosirea tehnologiilor de creștere a eficientei energetice.

Clădirea nu folosește Lehnologii de creșterea eficientei energetice.

Construcțiile trebuie proiectate și executate astfel încât utilizarea resurselor naturale sa fie sustenabila și sa asigure în special următoarele:

 • (a)  reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și părților componente, după demolare;

 • (b) durabilitatea construcțiilor;

 • (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul.

 • 3.6 Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul.

«CSMB

U, ISO9D01 W

Cap 4: Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:

 • a) clasa de risc seismic;

Conform Expertizei Tehnice întocmite de Ing. Szalontay C. Coloman Andrei:

„ Valorile de mai sus a celor 3 indicatori incadreaza clădirea existenta in clasa de risc seismic Rs 111, corespunzătoare construcțiilor care sub efectului cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. ”

 • b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

SOLUȚIA 1:

 • •  înlocuirea straturilor existente de la terasa necirculabila (hidroizolatie, termoizolatie, sape,etc);

 • •  Refacere hidroizolatiei la fundații pe exteriorul clădirii, după care se vor reface trotuarelor de protecție;

 • •  Realizarea in planseul peste parter (de la Bucătărie), a unui gol si montarea unui lift care sa trasporte hrana de la parter la etajul 1;

 • •  Imbunatatirea calitatii termofizice a anvelopei clădirii;

 • •  Reabilitarea si modernizarea instalațiilor existente.

Audit Energetic;

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice corectate a pereților exteriori peste valoarea de 1.8 m2K/W prin placarea pereților exteriori cu un strat de vata minerala bazaltica de 15 cm grosime;

Soluția 2 (S2) - înlocuirea tamplariei existente de pe fațade cu tamplarie termoizolanta din Aluminiu cu geam tripan;

Soluția 3 (S3) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a terasei peste valoarea minima de 5 m2K/W cu cu vata minerala de sticla de 30 cm grosime;

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu. nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917 e-mail: biaconsproiect® vahoo.com


Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a plăcii peste pamant+subsol peste valoarea de 2.9 m2K/W, prin placarea plăcii cu un strat de polistiren extrudat de 5 cm grosime;

Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii (II)

Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleași poziții si pe aceleași circuite electrice existente;

 • ■ inlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala cu conducte noi;

 • ■  izolarea conductelor de distribuție agent termic incalzire inlocuite;

 • ■ montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic

 • ■ inlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu conducte noi din PPR;

 • ■ izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera, inlocuite;

 • ■ montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor.

SOLUȚIA 2:

Expertiza Tehnica;

 • •  Refacere hidroizolatiei la fundații pe exteriorul clădirii, după care se vor reface trotuarelor de protecție;

® Realizarea in planseul peste parter (de la Bucătărie), a unui gol si montarea unui lift care sa trasporte hrana de la parter la etajul 1;

® Imbunatatirea calitatii termofizice a anvelopei clădirii;

 • •  Reabilitarea si modernizarea instalațiilor existente.

 • •  Realizarea unui acoperiș de tip șarpanta din lemn;

Audit Energetic;

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice corectate a pereților exteriori peste valoarea de 1.8 m2K/W prin placarea pereților exteriori cu un strat de vata minerala bazaltica de 15 cm grosime;

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917

e-mail: biaconsproiect (3) vahoo.com

PgcsmIb    «csMli

\ ISO 9001 W           \ ISO 14001 W

Nr. 473 / 07.12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012

PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.I.

<

Soluția 2 (S2) - înlocuirea tamplariei existente de pe fațade cu tamplarie termoizolanta din Aluminiu cu geam tripan;

Soluția 3 (S3) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a terasei peste valoarea minima de 5 m2K/W cu cu spuma poliuretanica de 20 cm;

z" f


Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a plăcii peste pamant+subsol peste valoarea de 2.9 m2K/W, prin placarea plăcii cu un strat de polistiren extrudat de 5 cm grosime.

Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii (II)

Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleași poziții si pe aceleași circuite electrice existente.

 • ■  înlocuirea totala a distribuției instalației de încălzire centrala cu conducte noi;

 • ■  izolarea conductelor de distribuție agent termic încălzire înlocuite;

 • ■ montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic

“ înlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu conducte noi din PPR;

 • ■  izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera, inlocuite;

 • ■ montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor.

 • c) Soluțiile tehnice si masurile propuse de către expertul tehnic si, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

Atât Expertul Tehnic cat si Auditorul Energetic propune masurile propuse in Soluția 1.

 • d) Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

Categoriile de lucrări propuse:

• Refacerea terasei existente prin înlocuirea termoizolatiei, sapa, hidroizolatie si sort din tabla metalica vopsita in câmp electrostatic;

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917

e-mail: biaconsproiect(3)vahoo.com

«CSMll    g®GCSM>

\ JSO9D01 W         \ K014001 W

Nr. 473 / 07.12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012

PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.1.

 • •  Repararea si igienizarea încăperilor;

 • •  Recompartimentarea spatiilor conform normativelor in vigoare;

 • •  Refacerea hidroizolatiei din subsoluri si fundații;

» Reabilitare bloc alimentar, bucătărie - dotare cu mașini de gătit profesionale;

 • •  Modernizare spălătorie;

 • •  Refacerea instalațiilor;

 • •  Refacerea tencuielii exterioare;

 • •  încălzire proprie;

 • •  Dotarea unității cu camere de supraveghere video;

 • •  Refacerea finisajelor interioare;

 • •  Realizarea unei scări metalice exterioare de incendiu;

 • •  Dotarea spatiilor existente;

 • •  Amenajarea spațiului dejoacă exterior - curte;

Cap 5: Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum doua) și analiza detaliată a acestora

5.1 Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;- protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;- intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;- demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fară modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;-introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

S.C. BIA CONSPROEECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917

e-mail: biacon.sproiect@vahoo.comPROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.L


Acolo unde se vor identifica fisuri pronunțate se executa camasuiri locale la pereți cu

armate plasa sudata 06/100/100 si cu mortar de ciment Ml00T;

- protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

Se vor face reparații la tencuielile exterioare si interioare degradate.

 • - intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

Nu este cazul.

 • - demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fară modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;

Se va creea un gol cu dimensiunea de I.OOmx 1.00 m in planseul peste parter pentru montarea unui lift alimentar cu capacitatea de 100 kg.

 • - introducerea unor elemente structurale/nes truc turale suplimentare;

Se va borda golul creat pentru montarea liftului alimentar. Casa liftului alimentar se va executa din diafragme de beton armat.

 • - introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;

Nu este cazul.

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații. repararea/înlocuirea instalațiilor / echipamentelor aferente construcției, demontări / montări, debranșări / branșări, finisaje la interior / exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

SCENARIUL 1:

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917 e-mail: biaconsproiect (a) vahoo.com

\   .150 9001 W*             \ - 15014001 *W

Nr. 473/07.12.2012 Nr. 208/07.12.2012

PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.I.

Expertiza Tehnica:

 • •  înlocuirea straturilor existente de la terasa necirculabila (hidroizolatie, termoizolatie. sape, etc);

 • •  Refacere hidroizolatiei la fundații pe exteriorul clădirii, după care se vor reface trotuarelor de protecție;

 • •  Realizarea in planseul peste parter (de la Bucătărie), a unui gol si montarea unui lift care sa trasporte hrana de la parter la etajul 1;

 • •  Imbunatatirea calitatii termofizice a anvelopei clădirii;

 • •  Reabilitarea si modernizarea instalațiilor existente.

Audit Energetic;

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice corectate a pereților exteriori peste valoarea de 1.8 m2K/W prin placarea pereților exteriori cu un strat de vata minerala bazaltica de 15 cm grosime;

Soluția 2 (S2) - înlocuirea tamplariei existente de pe fațade cu tamplarie termoizolanta din Aluminiu cu geam tripan;

Soluția 3 (S3) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a terasei peste valoarea minima de 5 m2K/W cu cu vata minerala de sticla de 30 cm grosime;

.                       Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a plăcii peste

pamant+subsol peste valoarea de 2.9 m2K/W, prin placarea plăcii cu un strat de polistiren extrudat de 5 cm grosime;

- Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii (II)

Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut Înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleași poziții si pe aceleași circuite electrice existente;

 • ■ inlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala cu conducte noi;

 • ■  izolarea conductelor de distribuție agent termic incalzire înlocuite;

 • ■ montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic

  S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

  str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

  Tel. 0752/281879

  Tel. Fix/Fax: 0339/805917

  e-mail: biaconsoroiect(o)vahoo.com

  Pgcsm®

  V -ISO 9001 W          y ISO 14001 W

  Nr. 473 / 07.12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012

  PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.I.

■ înlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu conducte noi din PPR;

 • ■  izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera, înlocuite;

 • ■ montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor.

Intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

 • •  Refacerea terasei existente prin înlocuirea termoizolatiei, sapa, hidroizolatie si sort din tabla metalica vopsita in câmp electrostatic;

 • •  Repararea si igienizarea încăperilor;

 • •  Recompartimentarea spatiilor conform normativelor in vigoare;

 • •  Refacerea hîdroizolatiei din subsoluri si fundații;

 • •  Reabilitare bloc alimentai; bucătărie - dotare cu mașini de gătit profesionale;

 • •  Modernizare spălătorie;

 • •  Refacerea instalațiilor;

 • •  Refacerea tencuielii exterioare;

 • •  încălzire proprie;

 • •  Dotarea unității cu camere de supraveghere video;

 • •  Refacerea finisajelor interioare;

 • •  Realizarea unei scări metalice exterioare de incendiu ecranata;

 • •  Dotarea spatiilor existente;

 • •  Amenajarea spațiului dejoacă exterior - curte;

SCENARIUL 2:

Expertiza Tehnica:

» Refacere hîdroizolatiei la fundații pe exteriorul clădirii, după care se vor reface trotuarelor de protecție;

• Realizarea in plariseul peste parter (de la Bucătărie), a unui gol si montarea unui lift care sa trasporte hrana de la parter la etajul 1;

» Imbunatatirea calitatii termofizice a anvelopei clădirii; • •  Reabilitarea si modernizarea instalațiilor existente;

 • •  Realizarea unui acoperiș de tip șarpanta din lemn.

Audit Energetic;

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice corectate a pereților exteriori peste valoarea de 1.8 m2K/W prin placarea pereților exteriori cu un strat de vata minerala bazaitica de 15 cm grosime;

Soluția 2 (S2) - înlocuirea tamplariei existente de pe fațade cu tamplarie termoizolanta din Aluminiu cu geam tripan;

Soluția 3 (S3) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a terasei peste valoarea minima de 5 m2K/W cu cu spuma poliuretanica de 20 cm;

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a plăcii peste pamant+subsol peste valoarea de 2.9 m2K7W, prin placarea plăcii cu un strat de polistiren extrudat de 5 cm grosime.

Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii (II)

Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut inlocuirea coip urilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleași poziții si pe aceleași circuite electrice existente.

 • ■ inlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala cu conducte noi;

 • ■  izolarea conductelor de distribuție agent termic incalzire Înlocuite;

“ montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic

 • ■ inlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu conducte noi din PPR;

 • ■ izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera, inlocuite;

 • 8 montarea de robinete de sectorizate si robinete de golire la baza coloanelor.

Intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917

e-mail: biacons proiect (Svahoo.com

Wîcsm0    PSCSMJI

\ .ISO 9001 Wy            \ ISO 14001 W

Nr. 473 / 07.12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012

PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.I.

 • •  Refacerea terasei existente prin inlocuirea termoizolatiei, sapa, hidroizolatie si sort din tabla metalica vopsita in câmp electrostatic;

 • •  Repararea si igienizarea incaperilor;

 • •  Recompartimentarea spatiilor conform normativelor in vigoare;

 • •  Refacerea hidroizolatiei din subsoluri si fundații;

 • •  Reabilitare bloc alimentai; bucătărie - dotare cu mașini de gătit profesionale;

 • •  Modernizare spălătorie;

 • •  Refacerea instalațiilor;

 • •  Refacerea tencuielii exterioare;

 • •  încălzire proprie;

 • •  Dotarea unității cu camere de supraveghere video;

 • •  Refacerea finisajelor interioare;

 • •  Realizarea unei scări metalice exterioare de incendiu ecranata;

 • •  Dotarea spatiilor existente;

® Amenajarea spațiului dejoacă exterior - curte;

 • c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Nu este cazul.

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Nu este cazul.

 • e)  caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

In urma intervențiilor propuse la Corpul Existent, conform Auditului Energetic parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție vor fi:

Nr. Crt.

Varianta, soluție, pachet

Consum anual încălzire

Consum specific încălzire

Consum specific total

Consum total

Economia anuala

0

Nota energeti ca

Clasa energetica

0

0

KWh/an

KWh/mp.an

KWh/mp.an

KWh/an

KWh/an

%

0

0

1

V0 - clădirea reala

285,948.37

491.48

619.71

360,555.41

0.00

0.00

47.64

F

2

Pl-1

53,800.08

92.47

201.91

117,472.72

243,082.70

67.42%

86.31

C

 • 5.2 Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

<                  Consumurile totale si specifice de energie atat inainte de reabilitare cat si după

aplicarea pachetelor de soluții de reabilitare sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Nr. Crt.

Varianta, soluție, pachet

Consum anual energie primara

Consum anual specific încălzire

Consum anual specific de energie total

Consum anual specific CO2

Consum anual energie primara unitara

Procent reducere energie primara

0

0

KWh/an

KWh/mp.an

KWh/mp.an

Kg/mp.an

KWh/mp.an

%

1

V0 - clădirea reala

443,784.07

491.48

619.71

162.77

762.76

0.00

2

Pl-1

148,410.20

92.47

201.91

'   55.49

255.08

67%

Tip energie

Consum [kWh/an]

Factor de conversie neregenerabil

Factor de conversie regenerabil

Energie primara neregenerabila [kWh/an]

Energie primara regenerabila [kWh/an]

Energie primara totala neregenerabila [kWh/an]

Factor emisie CO2

Emisie

CO2 [kg/an]

încălzire clasica

53,800

1.17

0

62,946

0

62,946

0.205

12,904

încălzire cu pompe de căldură

0

0.86

0.67

0

0

0.257

0

Apa calda clasica

56,109

1.17

0

65,648

0

65,648

0.205

13,458

Apa calda cu panouri

0

0

1

0

0

0

0

Iluminat clasic

7,564

2.62

0

19,816

0

19,816

0.299

5,925

Iluminat cu fotovoltaice

0

0

2.62

0

0

0

0

148,410

0

148,410

32,287

 • 5.3 Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

.Proiectul se va implementa in 12 luni, conform graficului de mai jos.

Nr. crt.

Lucrări de construcții

Valoarea

I

Lucrări de construcții

i

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Construcții și instalații

1

Organizare de Șantier

X

X

51878.54

2

Amenajări Exterioare

X

X

33474.65

e-rnail: biaconsproiect@vahoo.com

Nr. 473/07.12.2012 Nr. 208/07.12.2012

1

Lucrări de anvelopare termica

X

X

X

X

X

267319.39

2

Rezistenta

X

X

X

60731.49

3

Reabilitare si modernizare instalații electrice

X

X

214865.02

4

Reabilitare si modernizare instalații sanitare interioare

X

X

46030.95

5

Reabilitare si modernizare instalații termice

X

X

70048.33

6

Lucrări de reabilitare si modernizare

X

X

X

X

164991.95

7

Lucrări pentru autorizare ISU

X

14626.27

8

Sistem supraveghere video

X

X

5611.70

n

Utilaje, echipamente tehnologice, si funcționale cu montaj

X

X

40535.00

ni

Dotări

X

X

222953.46

Obs. Durata de execuție se va micșora daca exista posibilitatea execuției in paralel a categoriilor de lucrări sus menționate. Execuția se va face sub exploatare parțiala.

 • 5.4 Costurile estimative ale investiției:- costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare:- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției.

Pentru investiția propusa:

Valoarea totală a investiției fara TVA este de 1514022.99 lei;

Valoarea totală a investiției cu TVA este de 1798788.19 lei;

Valoarea C+M a investiției fara TVA este de 932617.76 lei;

Valoarea C+M a investiției cu TVA este de 1109815.14 Iei;

 • 5.5 Sustenabilitatea realizării investiției:

 • a) impactul social și cultural;

In vederea asigurării accesului sporit la educația copiilor este necesara creșterea calitatii infrastructurii prin modernizare si dotare a infrastructurii educaționale preșcolare.

ficsm|

W ISO 9001 W

Nr. 473/07.12.2012

Proiectul implementează masuri de îmbunătățire a calitatii mediului inconjurător, referitoare la infrastructura realizata prin proiect si echipamente achiziționate.

Proiectul prevede si crearea de facilitați, adaptarea infrastructurii si echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabiiitati.

 • b) estimări privind foița de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

 • 1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

Pentru realizarea lucrărilor de intervenție propuse prin proiect, solicitantul va încheia contracte cu firme specializate, care vor asigura întreaga forța de munca necesara execuției poiectului. Implementarea proiectului nu necesita crearea de noi locuri de munca la nivelul solicitantului, in faza de execuție a investiției. Necesarul forței de munca pe perioada execuției va fi de 18 persoane.

 • 2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare

Imobilul va funcționa cu același număr de persoane care il deservesc si in prezent dar calitatea serviciilor prestate va fi substanțial mărită iar condițiile in care iși vor desfășură activitatea după implementarea proiectului vor fi mult imbunatațite, la standarde europene.

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

/. ASPECTELE DE MEDIU SPECIFICE LUCRĂRII SI IMPACTURILE ASOCIATE:

Prin realizarea investiției propuse se va realiza încadrarea în mod corespunzător în cerințele privind protecție mediului conform reglementărilor în vigoare.

Prin realizarea acestei investiții, impactul asupra mediului va fi pozitiv. Impactul negative va fi minim, nefiind afectata sanatatea si siguranța populației din zona si a lucratorilor din construcții la realizarea construcției. Proiectul propune soluții prietenoase pentru mediul înconjurător, lucrările de construcții respectând legislația națională în domeniul protecției mediului și cerințele legislației europene în domeniul mediului.

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917

e-mail; biaconsproiect® vahoo.com

S"GCSM1|    RCSM®

V IS09D01 W              ISO 14001 W

Nr. 473 / 07.12.2012 Nr. 208/07.12.2012

PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.L

Astfel, la executarea lucrărilor de construcții se vor lua toate măsurile privind protecția mediului înconjurător prin întreținerea curentă-a utilajelor, depozitarea materialelor de construcții în locuri special amenajate care nu vor permite împrăștierea combustibililor, lubrefianților și a reziduurilor la întâmplare. Zgomotul produs de utilaje se va incadra in limitele normale prevăzute de lege, iar praful rezultat si poluarea accidentala nu vor afecta semnificativ zona construcției din punct de vedere al mediului.

Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament in cadrul acestei lucrări, se recomanda ca Evidenta tuturor deșeurilor (valorificabile si ne valori ficabile) rezultate va fi valorificata conform H.G. nr. 856 / 2002, prin Fise de evidenta a deșeurilor, care vor fi predate beneficiarului.

Deseurile nevalorificabile (moloz, sticla, cărămizi, plăcile de azbociment, etc), rezultate din lucrare vor fi depozitate selectiv, urmând a fi transportate si eliminate pe baza de contract intre executantul lucrărilor si societari comerciale nominalizate de Agenția de Protecție a Mediului Județeană, sau vor fi transportate in zone indicate de Autoritățile Locale. In situația in care deseurile nevalorificabile se vor transporta in zonele indicate de Primarii, transportul se va efectua numai cu acceptul scris al acestora si numai după transmiterea la Beneficiar a respectivului accept.

Conform H.G. nr. 1061/2008, pe durata transportului deseurile vor fi insotite de documente, formulai' de incarcare - descărcare din care sa rezulte: deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de incarcare, locul de destinație, cantitatea de deșeuri.

Documentele justificative privind eliminarea deșeurilor vor fi predate Beneficiarului (facturi, taxe depozitare, formulare incarcare - descărcare).

Deseurile valorificabile rezultate din lucrare (metale feroase si neferoase, etc), vor fi predate beneficiarului la sfârșitul lucrări pe baza de P.V. Predare - Primire împreuna cu Fisele de Evidenta.

II. LEGISLAȚIA APLICABILA ASPECTELOR DE MEDIU IDENTIFICATE;

Nr.Crt.

DENUMIRE DOCUMENT DE PROVENIENȚĂ EXTERNĂ

Standarde Naționale Si Internationale

1.

HG nr.856/2002  - Hotararea privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei

cupranzand clasificarea desurilor inclusiv desurile periculoase, completat cu HG 210/28.02.2007;

2.

Legea 265/2005 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 - privind Protecția Mediului;

3.

OUG nr. 195/2005 - privind Protecția Mediului;

4.

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor.

5.

OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului cu toate completările si modificările ulterioare;

6.

Legea 101/28.06. 2011 pentru prevenirea si sancționarea unor fapte privind degradarea mediului

7.

HGR nr.124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluării cu azbest cu toate completările si modificările ulterioare;

 • III. Masurile care trebuie adoptate de contractant si responsabilitățile acestuia privind prevenirea poluării mediului, eliminarea efectelor si suportarea prejudiciilor in cazul producerii unui accident cu impact asupra mediului:

 • 1. Protecția calității apelor:

Lucrările de realizare a proiectului nu vor afecta regimul apelor subterane sau de suprafața, fiind astfel proiectate incit sa conducă la conservarea gradului de stabilitate generala si locala din zona si sa asigure drenarea corecta a apelor meteorice .

 • 2. Protecția aerului:

In cadrul activitatii de construcție a investiției , vor rezulta emisii în atmosfera si praf de la utilajele terasiere. Conform estimărilor debitele masice ale poluantilor emisi in atmosfera de la utilaje si autobasculante sunt mici.

Concentrația de poluanti depinde de :

 • - intensitatea traficului si tipurile de autovehicule;

 • - configurația drumului ( lungimea, orientarea fata de vânturile dominante, înălțimea si omogenitatea construcțiilor care îl mărginesc);

 • - condițiile meteorologice de dispersie a poluantilor. Din punct de vedere al traficului rutier, zonele mai afectate sunt de-a lungul drumurilor tehnologice amenajate în incinta.

In profilul de activitate desfasurat, emisiile din acesta faza sunt nesemnificative .

 • 3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor: Se va asigura funcționarea la parametri optimi a utilajelor de constructive si a

mijloacelor de transport, precum si verificarea tehnica periodica. Toate echipamentele mecanice trebuie sa respecte standardele in vigoare referitoare la emisiile de zgomot in mediu.

 • 4. Protecția împotriva radiațiilor:

Nu este cazul.

r

 • 5. Protecția solului și a subsolului:

Schimburile de ulei la utilaje/mijloace de transport, se va face de unitati specializate (autorizate).

Se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri uzate in urma operațiunilor de staționare, a utilajelor si mijloacelor de transport, sau datorita funcționarii necorespunzatoare a acestora.

 • 6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- Nu exista poluanti si activitati care sa afecteze negativ ecosistemele terestre si acvatice.

 • 7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

(                    - Nu este cazul.

 • 8. Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament:

Evidenta tuturor deșeurilor (valorif'icabile si nevalorificabile) rezultate, va fi realizata conform HG 856/2002 prin Fise de evidenta a desurilor, care vor fi predate beneficiarului.

Deșeurile nevalorificabile(moloz, sticla, cărămizi, etc.) rezultate din lucrare vor fi depozitate selectiv, urmând a fi transportate si eliminate pe baza de contract intre executantul lucrărilor si societari comerciale nominalizate de Agenția de Protecție a Mediului județeană sau vor fi transportate in zone indicate de Autoritățile locale. în situația în care deșeurile nevalorificabile se vor transporta în zonele indicate de Primării, transportul se va efectua

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917 e-mail: bl aconsoroi ect@vahoo.com

IRcsm    (RcsmjI

V ISO 9001 W           \ ISO 14001 W

Nr. 4737 07.12.20J 2 Nr. 208/07.12.2012

PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.I.

numai cu acceptul scris al acestora și numai după transmiterea la Beneficiar a respectivului accept.

Conform HG 1061/2008, pe durata transportului, deșeurile vor fi însoțite de documente, formular de încărcare-descărcare din care să rezulte: deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație, cantitatea de deșeuri.

Documentele justificative privind eliminarea deșeurilor vor fi predate beneficiarului (facturi, taxe depozitare, formulare încărcare descărcare).

Deșeurile valorificabile rezultate din lucrăre (metale feroase si neferoase, etc.) vor fi predate beneficiarului la sfârșitul lucrări pe baza de PV-predare primire, împreuna cu Fisele de Evidenta .

 • 9. Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

Nu se vor utiliza substanțe toxice si periculoase.

5.6 Analiza financiară si economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

Beneficiarul dorește sa realizeze investiția pentru reducerea cheltuielilor cu utilitățile si amenajarea interioara pentru asigurarea confortului.

Analiza opțiunilor pentru proiecte ia în considerare realizarea unui obiectiv specific prin mai multe alternative posibile, respectiv:

 • - Alternativa de „a nu face nimic” menținerea situației acuale;

 • - Varianta 1 - Alternativa de a construi o clădire noua;

 • - Varianta 2- Varianta de a reabilita clădirea identificata de către beneficiarul investiției.

Aceasta opțiune (varianta 2) ar conduce la îndeplinirea obiectivelor detaliate anterior datorita costurilor reduse de execuție; timpului redus de execuție; tehnologiilor de execuție accesibile;

Din punct de vedere al aspectelor inginerești s-a realizat analiza a 2 scenarii tehnico

- economice.

 • b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

Se preconizează efectuarea de reparații capitale la un interval de 12-1-15 ani, respectiv o reparație capitală pe durata normală de funcționare, conform HG 2133/2004. Costul unei reparații capitale este de 30% din valoarea investiției.

Costurile de mentenanță anuală, estimate în procente din valoarea mijlocului fix, reprezintă cheltuielile cu întreținerea curentă reprezentând 3,0<-3,5% din valoarea mijlocului fix și cu reparațiile curente care se realizează o dată la 3~5 ani: valoarea 6,3% -? 7,5% din valoarea mijlocului fix.

 • c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

 • 1. Prevederi generale

Analiza cost’ beneficiu pentru investiția vizata, a fost elaborata ținând cont de prevederile si regulile :

Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-econornice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publiceGhidul pentru Analiza Cost-Beneficii a proiectelor de investirii - Fondul European pentru pentru Dezvoltare Regionala, Fondul de Coeziune si ISPA - Comisia Europeana, August 2006

Orientări privind metodologia de realizare a analizei costuri-beneficii, Document de lucru nr. 4, August 2006

In cadrul lucrării s-au folosit următoarele abrevieri:

B/C - (B/C) Beneficiu / Cost

CBA - Analiza Cost - Beneficiu

FC - Fondul de Coeziune

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionala cf - factor de conversie

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

«csm®

W ISO 14001 W


str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917

e-mail: biaconsproiect@vahoo.com

VNA - Valoare actualizata neta

VNAF - Valoarea'actuala neta financiara.

VNAE - Valoare actuala neta economica

ERR - Rata economica a randamentului

FRR - Rata financiara a randamentului

FRR/C - Rata financiara neta in cazul investițiilor

FR/K - Rata financiara neta in cazul participatiilor financiare

TVA - Taxa pe valoarea adaugata

 • 2. Ipoteze avute in vedere la elaborarea CBA

In concordanta cu prevederile si cerințele teoriei si practicii in vederea elaborării CBA, lucrarea s-a axat in principal pe analiza si dezvoltarea următoarelor etape:

 • • Definirea obiectivelor

 • • Identificarea proiectului

 • • Analiza opțiunilor si a fezabilității

 • • Analiza financiara

 • • Analiza economica

 • • Analiza riscului si a senzitivitatii

Prezenta lucrare isi propune sa analizeze in primul rând daca proiectul este oportun din punct de vedere economic și contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii regionale. în al doilea rând, lucrarea cercetează daca este necesară contribuția finanțării publice pentru ca proiectul să fie viabil din punct de vedere financiar.

In cadrul analizei cost beneficiu s-a urmărit in mod principal impactul din punct de vedere financiar, economic, social si de mediu. S-a urmărit in special cuantificarea monetara a tuturor impacturilor posibile, in scopul de a determina costurile si beneficiile proiectului si de a analiza daca proiectul este oportun si merita pus in aplicare.

Costurile și beneficiile au fost evaluate pe o bază diferențială, luând în considerare diferența dintre scenariul proiectului și un scenariu alternativ în afara proiectului.

.Analiza faptului daca proiectul «merita» finanțat s-a luat in urma calculului si valorii VNAE - Valoarea economica actuala neta a proiectului si a RIRE - Rata interna de rentabilitate Economica.

Analiza faptului daca proiectul « necesita » finanțare s-a luat in urma calculului si valorii VNAF ~ Valoarea financiara actuala neta a proiectului si a RIRF - Rata interna de rentabilitate financiara.

Moneda utilizata in cadrul ACB este RON/Mii Ron.

Rata de actualizare financiara folosita in cadrul analizei financiare este cea recomandata de către Comisia Europeana si anume 4%.

Rata de actualizare economica folosita in cadrul analizei economice este cea recomandata de către Comisia Europeana si anume 4,5%.

Perioada de referința in calculul previziunilor a fost de 14 de ani, conform recomandărilor Ghidului Solicitantului

In realizarea analizei s-au tinut cont de rezultatele DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII.

 • 3. Identificarea proiectului si definirea obiectivelor

 • a. încadrarea financiara a proiectului

Conform prevederilor art 39, din Documentul de lucru nr. 4 (UE), proiectele care ri"'            depasesc valoarea totala de 50 miliioane de euro, sunt considerate «proiecte majore»

 • 4. Analiza financiara_____________________________________________________________

 • a. Obiectivele si scopul analizei financiare

Analiza financiara efectuata se bazeaza in principal pe analiza detaliata a fluxurilor de numerar. Menționam ca analiza financiara este realizata la nivelul investiției, presupunând ca aceasta va fi exploatata individual si nu prin intermediul unui operator.

Prin analiza financiara s-a urmărit in special:

- profitabilitatea financiară a investiției și a contribuției proprii investite în proiect determinată cu indicatorii VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total valoare investiție) și RIRF/C (rata internă de rentabilitate calculată la total valoare investiție). Pentru ca un proiect să necesite intervenție financiară din partea fondurilor structurale, VNAF/C trebuie să fie negativ, iar RIRF/C mai mică decât rata de actualizare (RIRF/C < 4)

- durabilitatea financiară a proiectului în condițiile intervenției financiare din partea fondurilor structurale. Durabilitatea financiară a proiectului trebuie evaluată prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat). Acesta trebuie să fie pozitiv în fiecare an al perioadei de analiză.

Un alt aspect urmărit si tratat in cadrul analizei financiare este si acela al calculării gradului de intervenție financiara (al ajutorului nerambursabil necesar), cu alte cuvinte procentul de cofinantare necesar.

Fig. nr. 1 ~ Structura analizei financiare

 • b. Ipoteze si metode avute in vedere la elaborarea Analizei Financiare

Metoda utilizata in dezvoltarea analizei financiare este de a “fluxurilor de numerar actualizat”. în această metodă fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea și provizioanele, nu sunt luate în considerație. Cheltuielile neprevăzute din Devizul general de cheltuieli nu vor fi luate în calcul decât în măsura în care sunt cuprinse în cheltuielile eligibile ale proiectului. Ele nu vor fi luate în calcul în determinarea necesarului de finanțat, atât timp cât ele nu constituie o cheltuială efectivă, ci doar o măsură de atenuare a anumitor riscuri.

Perioada de referință pentru analiza financiara si economica s-a făcut pentru o durata de 14 de ani după momentul finalizării investiției si darii in exploatare a acestei investiții.

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917

e-mail: biaconsproiect(a)vahoo.com

«CSIWl    PCSMII

\     ISO 9001                      \ ISO 14001 <37

Nr. 473/07.12.2012 Nr. 208/07.12.2012

PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.I.

Proiectul vizat, nu este un proiect generator de venituri. Conform definiției Comisiei Europene Proiect generator de venituri reprezintă orice operațiune ce implică investiții în infrastructură, a cărei utilizare este supusă unor taxe care sunt suportate în mod direct de utilizatori, și orice operațiune ce implică vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri sau prestarea de servicii contra cost. Astfel, proiectul propus nu este proiect generator de venituri.

 • c.  Calculul fluxurilor financiare

Fluxurile financiare implicate in cadrul proiectului sunt cele pe baza carora se efectuează analiza financiara si cea economica. In principiu, fluxurile sunt generate de intrări de numerar si ieșirile de numerar.

 • i. Identificarea si cuantificarea elementelor de cost si incasari generate de proiect

Elementele de cost ale investiției in perioada de exploatare pe durata celor 14 de ani sunt reprezentate doar de costurile de mentenanta a investiției realizate si costurile cu serviciile de proiectare pentru realizarea lucrărilor de mentenata.

 • ii. Proiecțiile ieșirilor de numerar

Proiecțiile ieșirilor de numerar s-au făcut pe baza plăților identificate.

 • iii. Proiecțiile intrărilor de numerar

Proiectul vizat, nu este un proiect generator de venituri. Conform definiției Comisiei Europene Proiect generator de venituri reprezintă orice operațiune ce implică investiții în infrastructură, a cărei utilizare este supusă unor taxe care sunt suportate în mod direct de utilizatori, și orice operațiune ce implică vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri sau prestarea de servicii contra cost. Astfel, proiectul propus nu este proiect generator de venituri.

Beneficiarul, entitate publica, se va asigura ca toate costurile operaționale afernte exploatării investiției vor fi prevăzute prin intermediul bugetului anual de venituri si cheltuieli.

 • d. Analiza proiecțiilor - Analiza suportabilitatii ai a sustenabilitatii generale

  S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

  str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

  Tel. 0752/281879

  Tel. Fix/Fax: 0339/805917

  e-mail: biaconsproiectC®yahoo.com

  Itohs   Mcsmb

  V. 1509001 "W           V ISO 14001 W?

  Nr. 473/07.12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012

  PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.L

Suportabilitatea, in general, este o caracteristica a proiectelor generatoare de venituri, proiecte ale căror imput-uri sunt constituite din taxe, tarife sau alte plăti effectuate de un anumit grup tinta. Astfel, prin analiza de suportabilitate se urmărește daca cei care plătesc taxele, tarifele pe baza carora se argumentează imput-urile proiectului sunt suportabile de către grupul tinta si daca ele pot fi plătite cu ușurința in funcție de veniturile grupului.

Deoarece prezentul proiect nu este un proiect generator de venituri, nu se poate calcula analiza suportabilitatii.

(......

Sustenabiiitatea, proiectului se refera la faptul daca beneficiarul proiectului are capacitatea de a menține exploatarea investiției si după incetarea sursei de finanțare nerambursabile.

In cazul nostru, beneficiarul investiției este o instituție publica, a căror resurse sunt asigurate prin fonduri publice. Asa cum reiese si din proiecțiile analizei financiare, nivelul cheltuielor de exploatare anuale nu sunt mari, ceea ce asigura in element in plus al sustenabili tatii.

Ținând cont de cele de mai sus, putem afirma ca proiectul are asigurate toate premisele sustenabilitatii.

 • e. Calculul cofinantarii ~ gradului de intervenție financiara

L„.                    Proiectul vizat, nu este un proiect generator de venituri. Conform definiției Comiiei

Europene Proiect generator de venituri reprezintă orice operațiune ce implică investiții în infrastructură, a cărei utilizare este supusă unor taxe care sunt suportate în mod direct de utilizatori, și orice operațiune ce implică vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri sau prestarea de servicii contra cost. Astfel, proiectul propus nu este proiect generator de venituri.

Conform prevederilor generale, pentru proiectele care nu sunt generatoare de venituri (ținând cont de definiția proiectelor generatoare de venituri) nu se calculează subvenția acordata de Uniunea Europeana. In calculele financiare si cele economice se va tine cont de preverile măsurii de finanțare, in cadrul careia se va aplica.

«csm

1L ISO 9001 W • f. Determinarea ratei de actualizare

Pentru actualizarea la zi a fluxurilor financiare si pentru calcularea valorii actualizate nete (VNAF), trebuie definita rata actualizării corespunzătoare.

Sunt mai multe cai practice si teoretice pentru estimarea ratei de referința care sa fie utilizata pentru actualizare in analiza financiara.

Rata actualizării. Rata la care valorile viitoare sunt actualizate la zi. De obicei este aproximativ egala cu costul de oportunitate al capitalului. 1 euro investit la o rata anuala a ascontului de 4% va fi 1+4%=1,O4 după un an; (l,04)x(l,04) + 1,1024 după doi ani; l,04)x(l,04)x(l,04) = 1,157625 după trei ani. etc.

Rata de actualizare folosită în analiza financiară ar trebui să reflecte costul de oportunitate al capitalului pentru investitor. Aceasta poate fi considerată o rambursare anticipată pentru cel mai bun proiect alternativ.

Comisia recomandă aplicarea unei rate de actualizare financiară de 4% în termeni reali ca valoare orientativă pentru proiectele de investiții publice cofinanțate prin Fonduri.

Concluzie:

- sustenabilitatea proiectului: proiectul este sustenabil deoarece :

 • -  fluxul de numerar este pozitiv in toti anii de previziune. Chiar daca este zero, proiectul tot este sustenabil din punct de vedere financiar, deoarece excedentele la finele fiecărui an sunt redirectionate la buget, astfel nici o instituție de publica nu poate la finalul anului sa înregistreze excedent

 • -  finanțarea activitatii de Ia bugetul de stat. De asemenea sustenabilitatea proiectului mai este data si de faptul ca exploatare este publica, iar in Romania domeniul public este finanțat de la Buget

- VANF/C si RIRF/C este negativ : rezulta in mod clar ca proiectul necesita ajutor financiar din partea fondurilor publice

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. ‘0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917

e-mail: biaconsoroiect@vahoo.com

McSmIi

\    ISO 3001 W                ISO 14001 W?

Nr. 473 / 07.12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012

PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.I.

- VANF/K este negative si RIRF/K este <4% : rezulta în mod clar ca proiectul necesita ajutor financiar din partea fondurilor publice si nu este necesar a se calcula gradul de intervenție financiara

d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

Analiza economica

 • a. Obiectivele si scopul analizei economice

Analiza economica evalueaza contribuția proiectului la bunăstarea economica a regiunii sau a tarii. Ea este efectuata in numele intregii societari (regiune sau tara) in locul doar al proprietarului infrastructurii ca in cazul analizei financiare.

Rezultatele analizei economice sunt reflectate in indicatorii: VNAE si RIRE. Sustenabilitatea economica a proiectului este data de existenta excendetului economic la finalul fiecărei perioade din anii de previziune.

 • b. Ipoteze si metode avute in vedere la elaborarea Analizei Economice

Realizarea analizei economice s-a făcut plecând de la tabele analizei finciare pe baza carora s-au făcut corecțiile necesare. Aceste corecții au fost:

 • • Corecții fiscale: se deduc taxele indirecte (de ex. TVA), subvențiile și transferurile simple (de ex. plata contribuțiilor de asigurare socială). Cu toate acestea, prețurile trebuie să includă taxele directe. De asemenea, dacă anumite taxe indirecte/ subvenții sunt destinate corectării efectelor externe, atunci acestea trebuie să fie incluse.

 • • Corecții pentru efectele externez este posibil să se genereze anumite impacturi care depășesc proiectul și afectează alți agenți economici fără a obține vreo compensație. Aceste efecte pot fi fie negative sau pozitive. Deoarece, prin definiție, efectele externe apar fără compensații monetare, acestea nu vor fi prezente în analiza financiară și prin urmare trebuie să fie estimate și evaluate.

 • • De la prețuri de piață la prețuri contabile (fictive): pe lângă denaturările fiscale și efectele externe, există și alți factori ce pot îndepărta prețurile de echilibrul pieței competitive (respectiv eficiente): regimurile de monopol, barierele comerciale, regulamentele de lucru, informațiile incomplete, etc. în toate aceste cazuri, prețurile de piață adoptate (respectiv

financiare) sunt înșelătoare; în schimb, trebuie să se folosească prețuri contabile (fictive), care reflectă costurile de oportunitate ale intrărilor și disponibilitatea consumatorilor de a plăti ieșirile. Prețurile contabile se calculează prin aplicarea factorilor de conversie la prețurile financiare.

 • c. Identificarea si cuantificarea beneficiilor economice generate de proiect

Pentru identificarea si cuantificarea beneficiilor economice ale proiectului s-a plecat de la analiza situației din prezent in comparație cu cea după implementarea proiectului.

Realizarea investiției, respectiv realizarea lucrărilor de reabilitare generează următoarele beneficii:

 • -  Economiile rezultate din eficientizarea energetica;

 • -  Pe durata execuției, se va crea posibilitatea creării unui numai' de 18 locuri de munca. In cuantificarea acestui beneficiu plecam de la premisa ca statul roman cheltuie lunar suma de cca 1750 ron cu fiecare persoana neocupata (reduceri, ajutoare șomaj, subvenții, etc)1. In timpul exploatării, datorita lucrărilor de intretinere putem estima ca se creeaza un număr mediu de 2 locuri de munca.

 • d. Identificarea si cuantificarea externalitatilor negative

In afara de beneficiile pozitive identificate, realizarea investiției va genera si externalitati negative, si anume:

- pe timpul realizării lucrărilor va creste nivelul de poluare din zona, indiferent de masurile de protecție avute in vedere pentru protecția mediului. Statistic", pentru îndepărtarea efectelor negative ale unei lucrări de aceasta anvergura, se cheltuiește cca 0,5% din valoarea lucrărilor in primul an si cca 0,25% din valoarea investiției pe o durata de 3 ani de la finalizareȚinând cont de specificul investiției, nu au mai putut fi identificate ale extemalitati negative care sa afecteze economic investiția.

 • e. Corecții fiscale si Conversia preturilor de piața

Din punct de vedere al corecțiilor fiscale, corecțiile care se impun sunt;

 • -  este cea a eliminării TVA-ului din costurile investiție - TVA-ul este o taxe ce in final ajunge la stat.

 • -  este cea a eliminării TVA-ului din costurile de mentenanta (asa cum a fost precizat la secțiunea de setimare a costurilor, TVA-ul a fost luat in calcul) -TVA-ul este o taxe ce in final ajunge la stat.

 • -  Valoarea costurior de diverse si neprevăzute datorita incertitudinii acestora

 • -  Valoarea taxelor si avizelor ce urmeaza a fi achitate in condițiile care si acestea ajung la stat

Referitor la conversia preturilor de piața, in cazul nostru nu au fost incluse costuri (cu excepția TVA-ului)’ce ar trebuie sa fie corectate, in conformitate cu GHIDUL NATIONAL PRIVIND ANALIZA COST BENEFICIU, elaborat de JASPERS in colaborare cu Ministerul Economiei si Finanțelor, disponibil la http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/evaluare/GhidACB RO.pdf.

Astfel, conform acestui ghid, nici una din categoriile enumerate nu se regăsesc printre costurile proiectului.

Categorie de cost

Factor de conversie

Comentariu

Articole care se pot comercializa

1

Articole care nu se pot comercializa

1

dacă nu se justifică altfel

Forța de muncă calificată

1

Forța de muncă necaiificată

SWRF

formula de calcul (l-u) x (l-i)

Achiziția de teren

1

dacă nu se justifică altfel

Transferuri financiare

0

f Rata de actualizare economica

Costurile si beneficiile care apar in diferite momente trebuie actualizate. Procesul de actualizare este efectuat, ca si in cazul analizei financiare, după determinarea tabelului pentru analiza economica.

Rata actualizării in analiza economica a proiectelor de investiții - rata actualizării sociala incearca sa reflecte viziunea sociala asupra modului in care costurile si beneficiile viitoare trebuie evaluate in raport cu cele actuale. Ea poate diferi de rata actualizării financiare in cazul in care piața capitalului este imperfecta (ceea ce se intampla intotdeauna in realitate).

Literatura teoretica si practica internaționala prezintă o gama larga de abordări in interpretarea si alegerea valorii ratei actualizării sociale care sa fie adoptata. Experiența internaționala este foarte larga si a implicat diferite tari ca si organizații internaționale.

Cu toate aceste o rata a actualizării sociale europene de 4,5% poate avea justificări diferite si poate furniza un jalon standard pentru proiectele cofinantate de UE.

e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Analiza riscului are ca scop estimarea probabilității modificărilor care au loc. în cadrul analizei de risc se va analiza probabilitatea ca variabila critică va evolua așa cum am estimat în analiza de senzitivitate.

în cazul proiectului de față variabila critică va fi Cheltuielile de operaționale. Majorarea neprevăzută a cheltuielilor operaționale are o probabilitate medie, neinfuențând semnificativ obiectivul investiției.

Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de Uniunea Europeana si legislația naționala.

Au fost analizate si estimate riscurile de natura financiara, de administrare si management generate de Proiect; se considera ca acestea sunt reduse ca pondere.

Riscurile de natura financiara si politice, dar si cele referitoare la-forța majora au fost evaluate in cadrul estimării costurilor investitionale, in interiorul Devizului General estimativ; pentru acestea s-a prevăzut o valoare procentuala de 5% din costul direct de

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917

e-mail: biaconsproiectOvahoo.com

Rcsm®    RcsmjI

\   ISO 9001 W ■        \ M14001 W

Nr. 473/07.12.2012 Nr. 208/07.12.2012

PROIECT nr. 15172018 Faza D.A.L.I.

investiție. In acest mod sunt asigurate condițiile normale de desfășurare a următoarelor faze de proiectare si, mai ales, de execuție.

Riscurile asociate Proiectului se pot clasifica astfel:

Tehnice:

 • •  Proasta execuție a lucrării

 • •  Lipsa unei supervizări bune a desfășurării lucrării

Financiare:

C                  • întârzierea plăților

Legale:

 • •  Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru execuția lucrării

Instituționale:

 • •  Lipsa colaborării instituționale

 • •  Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si externa.

 • •  Interna - pot fi elemente tehnice legate de îndeplinirea realista a obiectivelor si care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activităților

 • •  Externa - nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate prinți--un sistem adecvat de management al riscului

Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de proiect.

Cap 6: Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(a) optim(ă), recomandat(ă)

6.1 Comparația scenariilor/opțiunilor propus (e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității gi riscurilor

Asa cum am menționat mai sus, in acest scenariu a fost supusa analizei varianta in care se realizează categoriile de lucrări de modernizare si dotare descrisa in Scenariul I.

Prin modernizarea si dotarea cresei se contribuie la adaptarea la standarde europene prin creșterea gradului de siguranța si confort, respectiv nu rezolva problemele legate de condițiile in care isi desfasoara activitatea cadrele didactice si totodată copii; Prin implementarea prezentei propuneri se implementează toate cerințele necesare in vederea

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917

e-mail: biaconsproi ect(a)vahoo.com

PGCSMJ1     I^CSMli

\ 1S0ÎM1 W          \ ISO 14001 W

Nr. 473/07.12.2012 Nr. 208/07.12.2012

PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.I.

realizării unei Crese modernizate si dotate, in vederea asigurării unui spațiu adecvat dimensionat si dotat pentru desfasurarea activitatii școlare.

Lucrările descrise in Scenariul II ar insemna un efort financiar mai mare, implicit si o durata mai mare de execuție.

 • I. Expertiza Tehnica

Avantaje soluție recomandata:

 • •  costuri mai accesibile;

 • •  timp de execuție mai scurt;

 • •  incadrarea in arhitectura zonei.

Dezavantaje soluție recomandata:

 • •  comportarea in timp: hidroizolatia isi pierde din proprietăți comparativ cu invelitoarea;

» acoperișul terasa necesita intretinere periodica;

 • •  la acoperișul șarpanta exista posibilitatea amenajării unor spatii de depozitare (in pod).

 • II. Audit Energetic

Auditorul energetic recomanda aplicarea pachetului complet de soluții de reabilitare energetica, PI-1. denumit Varianta 1.

c

6.2 Selectarea și justificarea scenariului/optiunii ontim(e). recomandat(e)

Scenariul recomandat de elaborator este scenariul I, care este in conformitate cu prevederile Expertizei Tehnice si a Auditului Energetic, avantajele si justificările fiind prezentate in acestea.

I. Lucrări propuse prin Expertiza Tehnica:

• înlocuirea straturilor existente de la terasa necirculabila (hidroizolatie, termoizolatie, sape, etc);

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917

e-mail: biaconsproiect(5) vahoo.com

pcsmi

W ISO 9001 WSe vor decoperta straturile existente de hidroizolație și dacă este nevoie și a șapei suport. Se va monta un strat de 30 cm de vata mineral bazaltica, protejata de o șapă și se vor aplica amorsa și 2 straturi de membrană termosudabilă, cea superioară având strat de protecție din ardezie. Dacă se optează pentru lipirea direct pe polistiren se va folosi stratul 1 auto adeziv. '

Pe toată suprafața terasei se vor prevedea deflectoare puse in contact cu atmosfera fiecărui deflector corespunzându-i maxim 50 mp de terasă.

Hidroizolația va fi racordată pe întreaga înălțime a aticului, după care se va monta un capac din tablă.

Membranele folosite vor fi APP sau SBS dar cu o flexibilitate la rece minim la "10° C.

® Refacere hidroizolatiei la fundații pe exteriorul clădirii, după care se vor reface trotuarelor de protecție;

Hidroizolația existenta se va inlocui. După termoizolarea pereților exteriori si demontarea schelei trotuarele existente se vor demola pentru a realiza termoizolarea soclului. Se va executa un trotuar din beton clasa C 16/20 armat cu plasa sudata 06/100/100 cu grosimea de lOcm;

• In zonele pereților unde se prezintă fisuri se vor efectua camasuiri locale cu plasa sudata;

Camasuiala pereților se va face cu plasa sudata 06/100/100 cu grosimea de 5cm;

« Imbunatatirea calitatii termofizice a anvelopei clădirii;

Izolarea termică a PEREȚILOR EXTERIORI cu vata minerala bazaltica de fațada de 15 cm grosime, protejat cu o masa de șpaclu de minim 5 mm grosime si tencuiala acrilica structurata de minim 1,5 mm grosime;

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

 • - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 30 kPa

 • - Clasa de reacție la foc: Al

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917

e-mail: biaconsproiectO vahoo.com

Mcsme   «csm®

\ iso 9001 IFy             \ iso 14001 -O*

Nr. 473 / 07.12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012

PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.I.

<

- Conductivitatea termica de calcul 0,037 W/mK;

Soluția prezintă următoarele avantaje:

 • •  corectează majoritatea punților termice;

 • •  conduce la o alcătuire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al stabilitatii termice;

 • •  protejează elementele de construcție structurale precum si structura in ansamblu, de efectele variației de temperatura a mediului exterior;

 • •  nu conduce la micșorarea ariilor utile;

 • •  permite realizarea, prin aceeași operație, a renovării fațadelor;

 • •  nu necesita modificarea poziției corpurilor de incalzire si a conductelor instalației de incalzire;

 • •  permite utilizarea spațiului interior in timpul executării lucrărilor de reabilitare si modernizare;

 • •  nu afecteaza pardoselile, tencuielile, zugrăvelile si vopsitoriile interioare existente;

 • •  durata de viata garantata, de regula, cel puțin 15 ani.

In zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede dublarea țesăturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subțiri din aluminiu sau din PVC.

Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta, in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de intarire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Se vor prevedea glafuri noi din tabla vopsita in câmp electrostatic, avand latimea corespunzătoare acoperirii pervazului.

Deoarece actuala tencuiala/vopsea a fațadei este greu de curatat se propune ca aceasta sa fie menținută, iar termoizolatia sa fie aplicata peste ea, după curatare si aplicarea unei amorse.

Toate aerisirile existente pe fațada se vor menține, proteja si se vor prevedea grile noi in golurile existente, la nivelul fațadei reabilitate.

Montarea termoizolatiei suplimentare se va face pe toata suprafața fațadei, exceptând zona rosturilor unde nu se propune nici o îmbunătățire la nivelul pereților exteriori. Rosturile

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

. ISO 14001 W


J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917

e-mail: biaconsDroiect@vahoo.com

se închid cu un cordon de material termoizolant si lire tip „Q” din tabla zincata sau alte materiale adecvate.

In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm avand densitatea de minim 30 kg/m3.

Elementele de instalații care se afla pe pereți exteriori, in zona intrării la parter, care împiedica aplicarea termo si sternului vor fi demontate pentru executarea lucrărilor si remontate după aceea, in afara termosistemului.

Este foarte important ca recepția finala a lucrărilor de termoizolare sa se faca pe baza termogramelor in infrarosu realizate cu camere cu rezoluție mare.

Soluția prezintă următoarele avantaje:

 • •  corectează majoritatea punților termice;

® conduce la o alcătuire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al stabilitatii termice;

® protejează elementele de construcție structurale precum si structura in ansamblu, de efectele variației de temperatura a mediului exterior;

® nu conduce la micșorarea ariilor utile;

 • •  permite realizarea, prin aceeași operație, a renovării fațadelor;

 • •  nu necesita modificarea poziției corpurilor de încălzire si a conductelor instalației de încălzire;

® permite utilizarea spațiului interior in timpul executării lucrărilor de reabilitare si modernizare;

 • •  nu afecteaza pardoselile, tencuielile, zugrăvelile si vopsitoriiie interioare existente;

® durata de viata garantata, de regula, cel puțin 15 ani.

In zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede dublarea țesăturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profîle subțiri din aluminiu sau din PVC.

Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta, in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de intarire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel; 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917 e-mail: biaconsproiect@yahoo.con'i

f*GCSMJl

\   IS09001 Wsticla. Se vor prevedea glafuri noi din tabla vopsita in câmp electrostatic, avand latimea corespunzătoare acoperirii pervazului.

Deoarece actuala tencuiala/vopsea a fațadei este greu de curatat se propune ca aceasta sa fie menținută, iar polistirenul sa fie aplicat peste ea, după curatare si aplicarea unei amorse. Toate aerisirile existente pe fațada se vor menține, proteja si se vor prevedea grile noi in golurile existente, la nivelul fațadei reabilitate.

Montarea termoizolatiei suplimentare se va face pe toata suprafața fațadei, exceptând zona rosturilor unde nu se propune nici o imbunatatire la nivelul pereților exteriori. Rosturile se inchid cu un cordon de material termoizolant si lire tip „O” din tabla zincata sau alte materiale adecvate.

In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm avand densitatea de minim 30 kg/m3.

Elementele de instalații care se afla pe pereți exteriori, in zona intrării la parter, , care Împiedica aplicarea termo sistemul ui vor fi demontate pentru executarea lucrărilor si remontate după aceea, in afara termos istemului.

Este foarte important ca recepția finala a lucrărilor de termoizolare sa se faca pe baza termogramelor in infrarosu realizate cu camere cu rezoluție mare.

înlocuirea tâmplăriei exterioare.acolo unde este cazul, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului tâmpi arie performanta cu tocuri si cercevele din PVC pentacameral, cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietăți optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel puțin in clasa de combustie C2- greu inflamabil.

Tamplaria exterioara din lemn, nu mai este corespunzătoare, avand rezistenta termica minima mai mica decât cea prevăzută in Ordinul 2641/2017 (R’min > 0.5 m2K/W) si trebuie inlocuita.

Se recomanda o tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din PVC pentacameral, cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietari optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel puțin in clasa de combustie C2- greu inflamabil.

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917

e-mail: biaconsproiectO vahoo.com

i™  Mcsmk)

V .ISO 9001                   k ISO 14001 W/

Nr. 473 / 07.12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012

PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.I.

Stâlpii verticali de legătură dintre panouri vor fi rigidizați cu armatura din otel zincat. Tamplaria va fi dotata cu cel puțin 3 coltari/ sistem, prinderea balamalelor pe tocul ferestrelor se va realiza cu cel puțin 4 șuruburi, iar balamaua inferioara de pe cercevea in minim 6 șuruburi, pe doua direcții.

Geamul termoizolant va avea o dimensionare de tipul 4-16-4 mm; acolo unde este necesar (usi cu suprafața mare a geamului etc.) grosimea geamului poate fi mai mare.

Geamul termoizolant dublu 4+16+4 mm va avea suprafața tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 si cu un coeficient de transfer termic maxim U=l,3 W/m2K (R=0,77 m2K/W).

După înlocuirea tamplariei se va avea in vedere:

etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplarie, dintre toc si glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala.

etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare hidrofobe).

J crearea sau desfundarea găurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate între cercevele.

Pentru a se asigura un număr minim de schimburi de aer na= 1.10 sch/h, prin pătrunderea aerului proaspăt din exterior este necesara o tamplarie cu fante de ventilare in rama (toc) si deschiderea periodica a elementelor mobile ale tamplariei exterioare.

Termoizolarea terasei cu placi din vata minerala bazaltica de 30 cm grosime, cu conductivitatea termica de 0,037W/Mk si protecția termoizolatiei prin dușumea formata din scânduri de 2.5 cm grosime, asigurandu-se astfel posibilitatea de vizitare a terasei in scopuri de mentenanta;

Caracteristici tehnice:

 • - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 30 kPa

 • - Clasa de reacție la foc: Al

 • - Conductivitatea termica de calcul 0,037 W/mK;

  S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

  str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

  Tel. 0752/281879

  Tel. Fix/Fax : 0339/805917

  e-mail: biaconsproiect(dvahoo.com

  PGCSMll    «CSM®

  k .ISO 9001 W7            \- ISO 14001 W

  Nr. 473/07.12.2012 Nr. 208/07.12.2012

  PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.I.

Termoizolatia de vata minerala bazaltica cu densitate uniform distribuita pe toata grosimea plăcii ce se incadreaza in categoria produselor foarte grele. Produsul este incombustibil, rezistent la temperaturi ridicate, hidrofobizat in masa, rezistent la imbatranire si neutru din punct de vedere chimic. Dimensiunile nu se modifica datorita variațiilor mari de temperatura.

Avantaje:

c

V....


 • - Performanta ridicata la foc;

 • - Rezistenta ridicata la compresiune;

 • - Performanta termica excelenta;

 • - Izolație fonica excelenta;

 • - Proprietăți de izolare de lunga durata.

Termoizolarea soclului cu placi din polisitiren extrudat de 10 cm .grosime.

Datorita tehnologiei de producție prin extrudere, panourile din polistiren extrudat au o structura uniforma, din celule inchise. Aceasta structura de celule Închise oferă un numai’ de caracteristici tehnice speciale.

Avantaje ale izolației cu polistiren extrudat:

o valoare scăzută a conductivității termice, pe termen lung;

 • •  rezistenta mecanica excelenta;

 • •   lipsa capilaritatii;

 • •  rezistenta ridicata la umezeala;

» rezistenta Ia cicluri inghet-dezghet;

® durabilitate ridicata;

 • •  rezistenta înalta la difuzia vaporilor;

 • •  greutate redusa si ușurința in manipulare;

 • •  ușor de taiat cu unelte simple;

 • •  curat, inodor si neiritant pentru piele.

® Reabilitarea si modernizarea instalațiilor existente.

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917 e-mail: biaconsproiect(a) yahoo.com

pCSMll

W .150 9DD1 WPROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.I.


Instalații electrice

In cadrul proiectului sunt cuprinse soluțiile tehnice pentru realizarea instalațiilor electrice de curenti tari după cum urmeaza:

instalații de alimentarea cu energie electrica din corpul existent;

instalații de distribuție a energiei electrice;

instalații electrice interioare de iluminat normal;

instalații electrice pentru iluminat de siguranța;

instalații electrice de prize 230/400V;

instalații electrice de forța aferente utilajelor si echipamentelor;

instalații de protecție împotriva electrocutării în cazul apariției unor tensiuni accidentale în situația unor defecte în instalație;

instalații de protecție împotriva supratensiunilor atmosferice (paratrăsnet) sau din rețea;

instalație electrică de legare la priza de pământ;

Instalații detecție, semnalizare si alarmare incendiu

Instalația de detecție, semnalizare si alarmare la incendiu este cu acoperire totala fiind supravegheate toate spatiile din clădire cu excepția dusurilor, toaletelor cu excepția zonelor comune de acces ale acestor spatii, in conformitate cu normativul PI 18-3/2015, art.3.3.2 “Gradul de acoperire cu instalații de detectare si semnalizare pentru clădirile prevăzute la art.3.3.1 si coroborat cu destinația si categoria de importanta a clădirii.

Centrala de semnalizare folosita este de tip adresabil de capacitate medie cu o bucla si îndeplinește cerințele standardelor EN 54-2(echipamente de control si semnalizare) si EN 54-4 (echipamente de alimentare electrica). Centrala de semnalizare este dotata cu o bucla de detecție clasa A, bucla suportând 128 de dispozitive.

Conform EN54-2 centrala de semnalizare dispune de următoarele opțiuni:

ieșire pentru dispozitiv de alarmare la incendiu;

ieșire pentru defect echipament;

ieșire pentru echipament protecție incendiu;

întârzieri ieșiri;

contor evenimente (alarme,defecte,erori);

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917

e-mail: biaconsproiectfa)vahoo.com

pcsrli    pcsMll

\     ISO90D1                       \ ISO 14001

Nr. 473 / 07.12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012

PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.I.

memorie evenimente;

semnalizare defect/dezactivare de la dispozitivele adresabile;

semnalizare defect (deconectare, scurt circuit) sursa de alimentare de rezerva; ieșire pentru echipament avertizare defect echipament;

interfața intrari/iesiri standardizata;

condiție de test;

Amplasarea centralei de semnalizare se face in camera „Cabinet director”, care corespunde cerințelor, normativului P 118/3-2015, art.3.9.2.

Instalații sanitare

Prezenta documentație trateaza următoarele categorii de instalații sanitare aferente extinderii Corpului existent:

 • - instalații interioare de alimentare cu apa rece si calda menajera;

 • - instalații interioare de canalizare menajera;

 • - instalații de stingere a incendiilor:

Instalații de protecție impotriva incendiilor cu hidranti interiori

Nu este cazul.

Instalația de hidranti exteriori

Nu este cazul.

Instalații termice

Alimentarea cu energie termica pentru incalzire se realizează din camera centralei-termice. Aceasta se realizează prin intermediul unei conducte de tur si una de retur din otel din camera centrala si pana la distribuitor / colector.

In regim normal, centrala funcționează in mod automat, prin aparatele de comanda montate pe cazan si eventual, aparate de ambianta (termostat de ambient). Aceste aparate trebuie reglate la temperatura corespunzătoare mediului controlat.

în cazul în care instalația de încălzire centrala va fi scoasa de sub tensiune pe timpul sezonului rece sau în cazul în care, datorita unor defecțiuni, temperatura apei din cazan

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917

e-mail: biaconsproiect@yahoo.comPROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.L


ajunge sub punctul de îngheț (0 grade) mai mult de 2-3 ore, se va proceda la golirea cazanului, a instalației de încălzire cât si a instalației de apa menajera.

De asemenea se va deconecta alimentarea cazanului de la rețeaua de curent electric. Pentru operațiile de intretinere/reparatii se va apela la o societate autorizata de profil.

Pentru obținerea condițiilor de confort termic in interiorul incaperilor s-a proiectat o instalație de încălzire cu corpuri statice din otel tip panou, montate la parapetul ferestrelor sau in apropierea acestora acolo unde spațiul nu permite. Radiatoarele vor fi echipate cu robinet pe conducta de tur, robinet pe conducta de retur si robinet de aerisire.

Distribuția agentului termic la corpurile de încălzire va fi de tip ramificat, cu circulație forțată, bitubulara, pozata aparent. Distribuția la corpurile de încălzire se va realiza din țeava PP-R pentru instalații de încălzire la diametrele trecute pe plan, montata aparent pe perete ia nivelul pardoseli, perimetral pe langa pereți. Conductele de distribuție vor fi montate cu pante de 2 - 3 %o si vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima. La trecerea conductelor de distribuție prin pereți se vor monta (țevi) mansoane de protecție. La trecerea conductelor de distribuție prin dreptul ușilor se vor realiza sub traversară prin pardoseala. Pe rețeaua de distribuție se vor monta robinete de închidere cu rol de izolare a ramurii in vederea unei reparații.

Distanțele între radiatoare, perete și pardoseală vor fi în conformitate cu STAS 1797/82, de preferința la 5 cm de perete si 12 cm de pardoseala, mascarea acestora nefiind acceptata deoarece nu au fost introduse majorările necesare. Montarea lor se va face după probarea lor prealabilă la o presiune de 4,5 bar și se va realiza cu ajutorul consolelor de perete.

Prepararea agentului termic cu apa calda cu paramentriî 80/60qC pentru încălzire, se realizează prin intermediul unei Centrale Termice in condensatie avand puterea termica de P= 50 kW. Centrala este amplasata in camera centralei termice a clădirii.

Instalație de supraveghere video:

Se vor monta camere video in interiorul clădirii, pe holuri si in exteriorul clădirii. Imaginile preluate de către camerele video se stochează de către sistemul DVR (digital video recorder).

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917

e-mail: biaconsproiect@vahoo.com

|Rîcsm|1    Rcsmi

\ IS09QB1 WZ              \ ISO 14001

Nr. 473 / 07.12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012

PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.I.

Se vor prevedea camere video cu Ientrila varifocala in varianta de supraveghere zi/noapte.

Fiecare camera video se va alimenta cu cablul UTP prin intemediul unui VIDEO BALUM PASIV.

Conexinea in DVR se va realiza prin intemediul unui adaptor VIDEO BALUM PASIV. Alimentarea de rezerva a sistemului de supraveghere este asigurta de UPS-urile montate in dulapul de date.

EL Lucrări propuse prin Audit Energetic;

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice corectate a pereților exteriori peste valoarea de 1.8 m2K/W prin placarea pereților exteriori cu un strat de vata minerala bazaltica de 15 cm grosime;

Soluția 2 (S2) - înlocuirea tamplariei existente de pe fațade cu tamplarie termoizolanta din Aluminiu cu geam tripan;

Soluția 3 (S3) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a terasei peste valoarea minima de 5 m2K/W cu cu vata minerala de sticla de 30 cm grosime;

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a plăcii peste pamant+subsol peste valoarea de 2.9 m2K/W, prin placarea plăcii cu un strat de polistiren extrudat de 5 cm grosime;

Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii (II)

Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleași poziții si pe aceleași circuite electrice existente;

 • ■ inlocuirea totala a distribuției instalației de încălzire centrala cu conducte noi;

 • ■ izolarea conductelor de distribuție agent termic încălzire înlocuite;

B montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic

 • ■ inlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu conducte noi din PPR;

 • ■ izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera, înlocuite;

  S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

  str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Brad a

  Tel. 0752/281879

  Tel. Fix/Fax : 0339/805917

  e-mail: biaconsproiectf®vahoo.com

  «csMii    «csmi

  \ IS09001 W           \ ISO 14001 W

  Nr. 473/07.12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012

  PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.I.

■ montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor.

Intervențiilor ‘necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

 • •  Repararea si igienizarea incaperilor;

 • •  Recompartimentarea spatiilor conform normativelor in vigoare;

 • •  Refacerea hidroizolatiei din subsoluri si fundații;

 • •  Reabilitare bloc alimentar, bucătărie - dotare cu mașini de gătit profesionale;

 • •  Modernizare spălătorie;

 • •  Refacerea instalațiilor;

 • •  Refacerea tencuielii exterioare;

 • •  încălzire proprie;

 • •  Dotarea unității cu camere de supraveghere video;

» Refacerea finisajelor interioare;

 • •  Realizarea unei scări metalice exterioare de incendiu ecranata;

 • •  Dotarea spatiilor existente;

 • •  Amenajarea spațiului dejoacă exterior - curte;

Spațiul de joaca se v-a amenaja in exterior in zona de acces in incinta. Se vor amenaja spatii verzi, si se vor amplasa dotările specificate in tabelul de mai jos.

Nr. crt.

Denumirea

UM

Cantitatea

0

1

2

3

MOBILIER

1

MESE COPII

buc

12

2

SCAUNE COPE

buc

50

3

MOBILIER BIROU

buc

2

4

RAFTURI DEPOZITARE

buc

3

BUCĂTĂRIE

1

MAȘINA DE GĂTIT PROFESIONALA

buc

1

2

HOTA BUCĂTĂRIE

buc

1

3

MAȘINA DE TOCAT ELECTRICA

buc

1

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917 e-maîl: biaconsproiect® vahoo.com


4

LIFT ALIMENTE

buc

1

5

LĂZI FRIGORIFICE

buc

2

6

USTENSILE BUCĂTĂRIE

set

1

DOTĂRI I.T.

1

CALCULATOR+MONITOR

buc

2

2

MULTIFUNCȚIONALA

buc

2

DOTĂRI ÎNCĂPERI

1

PERDELE

buc

36

2

COVOARE

buc

11

3

PERNA - FOTOLIU MARE

buc

2

CABINET MEDICAL

1

SCAUN TERAPEUTIC

buc

1

2

ECHIPAMENT PERSONAL

set

1

JUCĂRII - SPAȚIU DE JOACA

1

TOPOGAN GONFLABIL

buc

1

2

TUNEL DE JOACA

buc

3

3

CASUTA COPH

buc

2

4

PIESE BURETE

set

1

5

SPAȚIU CU BILE

buc

1

6

PANOU LUMINOS

buc

1

7

SET PENTRU STIMULAREA SIMȚULUI TACTIL

buc

1

8

CUTIE CU SUNETE

buc

1

9

PROIECTOR CU EFECTE LUMINOASE

buc

1

10

JOC DE DISCRIMINARE AUDITIVA

buc

3

11

DISCURI TACTILE +JOC TACTIL

set

1

12

DIFUZOR AROME +SETURI AROME

buc

1

13

TOBOGAN

buc

1

14

TURN DIN LEMN MASIV

buc

1

15

PERETE DE ESCALADA

buc

1

16

SCARA CU TREPTE ROTUNDE

buc

1

17

LEAGANE

buc

1

18

BALANSOAR COPII

buc

1

19

CASUTA COPE

buc

1

20

PAT MUZICAL DUBLU-SALTEA CU APA

buc

1

21

SISTEM HIFI & BOXE

buc

1

22

PODIUM COLOANA CU BULE DE AER

buc

1

23

COLOANA CU BULE DE AER 1,75 M

buc

1

24

CONSOLA DE COMANDA CULORI PRIN CABLU

buc

1

25

OGLINDA PLEXIGLAS 100X130 CM

set

1

26

400 FIRE FIBRA OPTICA

buc

1

27

SURSA DE LUMINA INTRERACTIVA CU LICĂRIRE

buc

1

28

CONSOLA DE COMANDA CULORI FARA CABLU

buc

1

29

SCARA DE LUMINA

buc

1

30

PROIECTOR DE EFECTE LUMINOASE

buc

| 1

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Teî. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917

e-maîl: biaconsproiectOvahoo.com

(RCSI®    Rcsmji

\ ISO 9001                  \ 15014001 W

Nr. 473/07.12.2012 Nr. 208/07.12.2012

PROIECT nr. 151/2018 Faza D.A.L.I.

31

DISC CU FLUTURI BRITANICI

<

buc

5

32

DISC PROIECȚIE ROATA LICHIDA

buc

5

33

DIFUZOR DE AROME

buc

2

34

FILTRU DIFUZOR DE AROME

buc

4

35

SET DE AROME

set

2

36

GHIOZDANEL AUDITIV

buc

1

37

JOC DE DISCRIMINARE AUDITIVA TUBURI

set

1

38

SET MUZICAL DE BAZĂ

buc

1

39

CUTIE MOSTRE TACTILE

buc

1

40

PERETE KINETIC TACTIL

buc

1

41

PISCINA LED CU BILE

buc

1

42

DISCURI TACTILE - SET COMPLET, 10 PERECHI

buc

1

43

JOC TACTIL - RECUNOASE FORMELE

buc

1

44

PIETRE DE RAU - SET DE 6 BUC

set

1

45

VÂRFURILE DE MUNTE , SET DE 5 BUC

set

1

46

PERETE GRAVITAȚIONAL

set

I

47

PATRATE MUZICALE CU COMUTATOR DE PODEA

set

1

48

PANOU COMANDA PĂTRATELE

set

1

49

TRASEU PSIHOMOTRIC - SET AVANSAȚI

set

1

50

PLACA DE ECHILIBRU SENZO UȘOARA CU 3 MODELE

set

1

51

PLACA DE ECHILIBRU SENZO COMPLEXA CU 3 MODELE

set

1

52

SEMISFERE DE ECHILIBRU SET DE 6 BUC

set

1

53

JOC DE COORDONARE - BANC DE PEȘTI

set

1

54

UNDITA - JOC DE COORDONARE

buc

1

55

JOC MIKADO GIGANT

buc

1

56

PARAȘUTA - 6.00 M

buc

1

77

PARAȘUTA - 7.00 M

buc

1

78

OGLINDA CU BULE

set

1

59

RAMA FOTO VORBITOARE

buc

1

60

ȘEZLONG RELAXARE

buc

1

61

POPICE DE PODEA

buc

1

62

VESTA GONFLABILA MEDIE

buc

1

63

VESTA GONFLABILA MARE - L

buc

1

64

KIT SENZORIAL TACTIL

buc

1

SPAȚIU DE JOACA EXTERIOR

1

SPAȚIU DE NISIP JOACA SI TOPOGAN

buc

1

2

JUCARU DE APA SI NISIP

set

1

3

TRAMBULINA

buc

1

4

BALANSOAR EXTERIOR

buc

1

5

TURNULEȚ CU TOPOGAN

buc

1

ORGANIZAREA DE ȘANTIER IN VEDEREA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR

Organizarea generală a șantierului va cuprinde următoarele obiecte:

 • - împrejmuirea zonei pentru organizare de șantier cu stîlpi din metal și plasa sudata;

- o platforma descoperita pentru depozitare materiale (armături, cofraje, agregate, nisip, pietriș) etc;

 • - o platforma acoperita pentru depozitare materiale care trebuie protejate contra intemperiilor (ciment, vai; ipsos, etc);

 • - o construcție provizorie din lemn (3,00 x 5,00 m) pentru atașamente de șantier și pentru depozitat materiale mărunte;

 • - WC ecologic;

De asemenea șantierul se va dota cu:

 • - un pichet de incendiu;

 • - tablou electric provizoriu.

Necesarul de energie electrică, apă potabilă și tehnologică pe întreaga perioadă de lucru a șantierului va fi asigurat prin rețele provizorii din cadrul organizării de șantier, pentru racorduri consultîndu-se planurile cu rețele existente si sursele de apă din zonă.

 • 6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investiției:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

1. Valoarea totala a investiției, inclusiv TVA

Pentru investiția propusa :

Valoarea totală a investiției fara TVA este de 1514022.99 lei;

Valoarea totală a investiției cu TVA este de 1798788.19 lei;

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

pCSMil

W JS09001 W


CTCSME] \ isoimi W

\ ■ • • •         4


str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917 e-mail: biaconsprolect(3) vahoo.com

Valoarea C+M a investiției fara TVA este de 932617.76 Iei;

Valoarea C+M a investiției cu TVA este de 1109815.14 Iei;

 • 2. Eșalonarea investiției

Investiția se va realiza in 12 luni.

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și. după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Prin implementarea investiției conform Categoriilor de Lucrări descrise in Scenariul 1, se vor atinge obiectivele solicitate prin proiect pentru desfasurarea activitatii preșcolare in bune condiții.

 • c)  indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

După realizarea investiției vor fi atinși indicatorii financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat / operare.

Pentru investiția propusa:

Valoarea totală a investiției

fara TVA este de 1514022.99 lei;


cu TVA este de 1798788.19 Iei;


Valoarea totală a investiției

Valoarea C+M a investiției fara TVA este de 932617.76 lei;

Valoarea C+M a investiției cu TVA este de 1109815.14 lei;

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Proiectul este prevăzut a se demara pe o perioada de 121uni.

Perioadele cu privire la întocmirea Proiectului Tehnic, Obținerea Acordurilor si Avizelor care se obțin la Faza DTAC (ISC si ISU), organizarea Licitației de Proiectare si a celei de Execuție se vor adauga la cele 12 luni.

 • 6.4 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Vor fi asigurate toate cerințele fundamentale aplicabile construcției, conform gradului-de detaliere al propunerilor tehnice.

 • a) rezistenta mecanica si stabilitate ;

 • b) securitatea la incendiu;

 • c) igiena, sanatate si mediu ;

 • d) siguranța in exploatare ;

 • e) protecție împotriva zgomotului;

 • f) economie de energie si izolare termica

 • g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale

 • 6.5 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

o Surse externe nerambursabile - 85%;

o Buget de stat - 13%;

o Buget local-2%.

7 Urbanism, acorduri și avize conforme

 • 7.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Se ataseaza la prezenta documentație Certificatul de Urbanism nr. 549 din 13.07.2018.

 • 7.2 Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru $i Publicitate Imobiliară

Se ataseaza la prezenta documentație Studiu Topografic avizat de OCPI Bacau.

 • 7.3 Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Se ataseaza la prezenta documentație.

 • 7.4 Avize privind asigurarea utilităților. în cazul suplimentării capacității existente

Se ataseaza la prezenta documentație Notificarea Sanitara nr. 886 din 13.08.2018 emisa de Direcția de Sanatate Publica Bacau.

Se ataseaza la prezenta documentație Aviz de Amplasament favorabil nr. 1001914361din 07.08.2018 emisa de Delgaz Grid SA.

 • 7.5 Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu. în documentația tehnico-economică

Se ataseaza la prezenta documentație Clasarea Notificării nr. 9508 din 02.08.2018 emisa de Agenția pentru Protecția Mediului Bacau.

 • 7.6 Avize, acorduri $i studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a)  studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

 • b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice;


d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;


e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.
Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

. RO 29523300

DEVIZ GENERAL - Scenariul 1 (Adoptat)

al obiectivului de investiții

MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.9

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

33474.65

6360.18

39834.83

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

33474.65

6360.18

39834.83

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

5000.00

950.00

5950.00

TOTAL CAPITOLUL 2

5000.00

950.00

5950.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

500.00

95.00

595.00

3.1.1

Studii de teren

500.00

95.00

595.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1000.00

190.00

1190.00

3.3

Expertiză tehnică

7950.00

1510.50

9460.50

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

5000.00

950.00

5950.00

3.5

Proiectare

51803.00

9842.57

61645.57

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

10000.00

1900.00

11900.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

1000.00

190.00

1190.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

9000.00

1710.00

10710.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

31803.00

6042.57

37845.57

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

5000.00

0.00

5000.00

3.7

Consultanță

24000.00

4560.00

28560.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

20000.00

3800.00

23800.00

3.7.2

Auditul finaciar

4000.00

760.00

4760.00

3.8

Asistență tehnică

15882.00

3017.58

18899.58

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

4500.00

855.00

5355.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

3000.00

570.00

3570.00

3.8.1.2

pentru participarea*proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stai în Const

1500.00

285.00

1785.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

11382.00

2162.58

13544.58

TOTAL CAPITOLUL 3

111135.00

20165.65

131300.65

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

844225.11

160402.77

1004627.88

4.1.1

CORP CLĂDIRE

844225.11

160402.77

1004627.88

4.1.1.1

Lucrări de anvelopare termica

267319.39

50790.68

318110.07

4.1.1.2

Rezistenta

60731.49

11538.98

72270.47

4.1.1.3

Reabilitare si modernizare instalații electrice

214865.02

40824,35

255689.38

4.1.1.4

Reabilitare si modernizare instalații sanitare interioare

46030.95

8745.88

54776.83

4.1.1.5

Reabilitare si modernizare instalații termice

70048.33

13309.18

83357.52

4.1.1.6

Lucrări de reabilitare si modernizare

164991.95

31348,47

196340.42

4.1.1.7

Lucrări pentru autorizare ISU

14626.27

2778.99

17405.26

4.1.1.8

Sistem supraveghere video

5611.70

1066.22

6677.93

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

4039.46

767.50

4806.96

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

40535.00

7701,65

48236.65

4.3.1

Reabilitare si modernizare instalații electrice

4800.00

912.00

5712.00

4.3.2

Reabilitare si modernizare instalații termice

13108.00

2490.52

15598.52

4.3.3

Lucrări pentru autorizare ISU

10375.00

1971.25

12346.25

4.3.4

Sistem supraveghere video

12252.00

2327.88

14579.88

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0,00

4.5

Dotări

222953.46

42361.16

265314.62

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1111753.03

211233.08

1322986.11

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

51878.54

9856.92

61735.46

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

45878.54

8716.92

54595.46

5.1,2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

6000.00

1140.00

7140.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

10258.77

0.00

10258.77

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

4663.08

0.00

4663.08

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

932.61

0.00

932.61

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

4663.08

0.00

4663.08

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

186523

35439.37

221962.37

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

4000.00

760.00

4760.00

TOTAL CAPITOLUL 5

252660.31

46056.29

298716.60

CAPITOLUL 6

Cheltuiel

pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1514022.99

284765.20

1798788.19

din care: C+M (1.2, 1.3,1.4, 2, 4.1,4.2, 5.1.1)

932617.76

177197.37

1109815.14

Data: 27.09.2018 întocmit.

Sef Proiect

Ing. Agrigoroae Dorin

Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

RO 29523300

DEVIZ GENERAL - Scenariul 2

al obiectivului de investiții

MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.9

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

34220.72

6501.94

40722.66

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

34220.72

6501.94

40722.66

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

5000.00

950.00

5950.00

TOTAL CAPITOLUL 2

5000.00

950.00

5950.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

500.00

95.00

595.00

3.1.1

Studii de teren

500.00

95.00

595.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1000.00

190.00

1190.00

3.3

Expertiză tehnică

7950.00

1510.50

9460.50

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

5000.00

950.00

5950.00

3.5

Proiectare

51803.00

9842.57

61645.57

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

10000.00

1900.00

11900.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

1000.00

190.00

1190.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

9000.00

1710.00

10710.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

31803.00

6042.57

37845.57

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

5000.00

0.00

5000.00

3.7

Consultanță

24000.00

4560.00

28560.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

20000.00

3800.00

23800.00

3.7.2

Auditul finaciar

4000.00

760.00

4760.00

3.8

Asistență tehnică

15882.00

3017.58

18899.58

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

4500.00

855.00

5355

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

3000.00

570.00

3570.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către inspectoratul de Stat în Const

1500.00

285.00

1785.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

11382.00

2162.58

13544.58

TOTAL CAPITOLUL 3

111135.00

20165.65

131300.65

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

843021.88

160174.16

1003196.03

4.1.1

CORP CLĂDIRE

843021.88

160174.16

1003196.03

4.1.1.1

Lucrări de anvelopare termica

252967.57

48063.84

301031.41

4.1.1.2

Rezistenta

61406.58

11667.25

73073.83

4.1.1.3

Reabilitare si modernizare instalații electrice

219921.47

41785.08

261706.54

4.1.1.4

Reabilitare si modernizare instalații sanitare interioare

47120.83

8952.96

56073.79

4.1.1.5

. Reabilitare si modernizare instalații termice

71386.51

13563.44

84949.95

4.1.1.6

Lucrări de reabilitare si modernizare

169297.32

32166.49

201463.81

4.1.1.7

Lucrări pentru autorizare ISU

15125.26

2873.8

17999.06

4.1.1.8

Sistem supraveghere video

5796.34

1101.31

6897.65

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

4217.44

801.31

5018.75

4.2.1

CORP CLĂDIRE

4217.44

801.31

5018.75

4.2.1.9

Montaj echipamente

4217.44

801.31

5018.75

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

40535.00

7701.65

48236.65

4.3.1

Reabilitare si modernizare instalații electrice

4800.00

912.00

5712.00

4.3.2

Reabilitare si modernizare instalații termice

13108.00

2490.52

15598.52

4.3.3

Lucrări pentru autorizare ISU

10375.00

1971.25

12346.25

4.3.4

Sistem supraveghere video

12252.00

2327.88

14579.88

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

222953.46

42361.16

265314.62

4.6

Active necorpbrale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1110727.77

211038.28

1321766.05

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

52201.24

9918.23

62119.47

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

46201.24

8778.23

54979.47

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

6000.00

1140.00

7140.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

10722.34

0.00

10722.34

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

4964.70

0.00

4964.70

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

792.94

0.00

792.94

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

4964.70

0.00

4964.70

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

234500.00

44555.00

279055.00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

4000.00

760.00

4760.00

TOTAL CAPITOLUL 5

301423.58

55233.23

356656.81

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1562507.07

293889.10

1856396.17

din care:

C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

932661.27

177205.64

1109866.91

Data: 27.09.2018 întocmit.

Sef Proiect

Ing. Agrigoroae DorinProiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

RO 29523300

DEVIZ PE OBIECT

al obiectivului de investiții

MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.9

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si Subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1*

Construcții si Instalații

844225,11

160402,77

1004627,88

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0

0

0

4.1.2.

Rezistență

60731,49

11538.98

72270,47

4.1.3.

A rhitectură

432311,3

82139,15

514450,5

4.1.4.

Instalații

351182,3

66724.62

417906,9

TOTAL I - subcap. 4.1

844225,11

160402,77

1004627,88

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

4039,46

767,5

4806,96

TOTAL II - subcap. 4.2

4039,46

767,5

4806,96

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

40535

7701,65

48236,65

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0

0

0

4.5.

Dotări

222953,46

42361,16

265314,62

4.6.

Active necorporale

0

0

0

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

263488,46

50062,81

313551,27

Total deviz, pe obiect

(Total I + Total II + Total III)

1.111.753,03

211233,08

1.322.986,11

Data: 27.09.2018Proiectantul: SC BIA CONSPRO1ECT SRL

Obiectivul: [111] MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.9

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / subcap. deviz general

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)

Din care: C+M

Lei

Lei

1

2

3

4

1.2

Amenajarea terenului

33474.65

33474.65

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

5000.00

5000.00

3.5

Proiectare

51803.00

0.00

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

10000.00

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

1000.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

9000.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

31803.00

0.00

4.1

Construcții și instalații

844225.11

844225.11

4.1.1

CORP CLĂDIRE

844225.11

844225.11

4.1.1.1

Lucrări de anvelopare termica

267319.39

267319.39

4.1.1.2

Rezistenta

60731.49

60731.49

4.1.1.3

Reabilitare si modernizare instalații electrice

214865.02

214865.02

4.1.1.4

Reabilitare si modernizare instalații sanitare interioare

46030.95

46030.95

4.1.1.5

Reabilitare si modernizare instalații termice

70048.33

70048.33

4.1.1.6

Lucrări de reabilitare si modernizare

164991.95

164991.95

4.1.1.7

Lucrări pentru autorizare ISU

14626.27

14626.27

4.1.1.8

Sistem supraveghere video

5611.7

5611.7

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

4039.46

4039.46

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

40535.00

0.00

4.3.1

Reabilitare si modernizare instalații electrice

4800.00

0.00

4.3.2

Reabilitare si modernizare instalații termice

13108.00

0.00

4.3.3

Lucrări pentru autorizare ISU

10375.00

0.00

4.3.4

Sistem supraveghere video

12252.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

4.5

Dotări

222953.46

'0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

5.1

Organizare de șantier

51878.54

0.00

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

45878.54

I      45878.54

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

6000.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

1253909.22

932617.76

Taxa pe valoarea adăugată:

238242.75

177197.37

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

1492151.97

1109815.14

Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

Proiectantul: SC BIA CONSPROIECT SRL

Obiectivul: [111] MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.9

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări

Nr. cap. / subcap. deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Lei

1

2

3

4.1

Construcții și instalații

844225.11

4.1.1

CORP CLĂDIRE

844225.11

4.1.1.1

Lucrări de anvelopare termica

267319.39

4.1.1.2

Rezistenta

60731.49

4.1.1.3

Reabilitare si modernizare instalații electrice

214865.02

4.1.1.4

Reabilitare si modernizare instalații sanitare interioare

46030.95

4.1.1.5

Reabilitare si modernizare instalații termice

70048.33

4.1.1.6

Lucrări de reabilitare si modernizare

164991.95

4.1.1.7

Lucrări pentru autorizare ISU

14626.27

4.1.1.8

Sistem supraveghere video

5611.70

TOTAL I

844225.11

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

4039.46

TOTAL II

4039.46

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

40535.00

4.3.1

Reabilitare si modernizare instalații electrice

4800.00

4.3.2

Reabilitare si modernizare instalații termice

13108.00

4.3.3

Lucrări pentru autorizare ISU

10375.00

4.3.4

Sistem supraveghere video

12252.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

4.5

Dotări

222953.46

4.6

Active necorporale

0.00

TOTAL III

263488.46

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

TOTAL IV

0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

1111753.03

Taxa pe valoarea adăugată:

211233.08

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

1322986.11

Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

Beneficiarul: MUNICIPIUL BACAU Proiectantul: SC BIA CONSPROIECT SRL Obiectivul: [111] MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.9

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: CORP CLĂDIRE

Devizul: Lucrări de anvelopare termica

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1.1.1

IZF109A01 +

Termosistem pentru fațade tencuite, cu vata bazaltica grosime 15 cm

mp

248.2

61.31

15217.64

Material:

12.58

3122.85

Manopera:

48.73

12094.79

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.1.1

20047294

vata bazaltica 15 cm grosime

mp

253.16

76

19240.46

Material:

76

19240.46

Transport:

0

0

1.1.1.2

20023510

Diblu de polistiren 10x160+cui de plastic iu

buc

1489.2

0.8

1191.36

Material:

0.8

1191.36

Transport:

0

0

1.1.2

CF47A01 +

Tencuiala decorativa HASIT cu piatra colorata, aplicata manual pe suprafețe fara absorbție sau cu absorbție redusa

mp

248.2

27.78

6894.38

Material:

11.22

2785.42

Manopera:

16.55

4108.95

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.3

IZF109A01 +

Termosistem pentru sociu cu polistiren extrudat grosime 10 cm

mp

79.8

68.46

5463.27

Material:

12.58

1004.04

Manopera:

55.88

4459.22

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.3.1

20047294

polistiren extrudat 10 cm grosime

mp

81.4

72

5860.51

Material:

72

5860.51

Transport:

0

0

1.1.3.2

20023510

Diblu de polistiren 10x160+cui de plastic iu

buc

478.8

0.8

383.04

Material:

0.8

383.04

Transport:

0

0

1.1.4

CF47B01+

Tencuiala decorativa HASIT cu piatra colorata, aplicata manual pe suprafețe imbatranite, nisipoase sau puternic absorbante la soclu

mp

79.8

25.01

1995.84

Material:

12.82

1023.24

Manopera:

12.19

972.6

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.5

IZF32B+

FIXARE PROFILE METALICE Fixare profil metalic de protecție a coltului stratului din polistiren aferent sistemului EXTHERM pentru termoizoiarea fațadelor

ml

47

8.93

419.78

Material:

5.17

243.06

Manopera:

3.52

165.44

Utilaj:

0.24

11.28

Transport:

0

0

1.1.6

IZF32A+

FIXARE PROFILE METALICE Fixare profil metalic de soclu aferent sistemului EXTHERM pentru termoizolarea fațadelor

<

ml

133

7.45

990.63

Material:

5.03

668.77

Manopera:

2.42

321.86

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.7

1ZF27A1

Executat termosistem cu polistiren extrudat 3 cm inclusiv profile , inclusiv tencuieli decorative

mp

87.48

59.3

5187.57

Material:

18.51

1619.43

Manopera:

40.79

3568.13

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.7.1

6110546

Adeziv pentru polistiren expandat nii 4186-60

kg

24.06

0.8

19.25

Material:

0.8

19.25

Transport:

0

0

1.1.8

RPCXE05A

Strat termoizolant aplicat la planseul peste subsolul tehnic cu polistiren extrudat grosime 10 cm

mp

343

36.4

12485.2

Material:

32

10976

Manopera:

4.4

1509.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.9

CK26A#

Glafuri, pervaze glafuri mase plastice , tabla .montate la ferestre

ml

81

30.18

2444.64

Material:

22.26

1803.12

Manopera:

7.92

641.52

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.10

CK26B#

Glafuri, pervaze glafuri aluminiu.montate la ferestre

ml

81

34.85

2823.15

Material:

26.05

2110.35

Manopera:

8.8

712.8

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1,1.11

RPCT33A1

Demontarea ușilor și ferestrelor din lemn/pvc.

mp

127.28

9.44

1201.21

Material:

0

0

Manopera:

9.44

1201.21

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.12

CK23A%

Ferestre din mase plastice cu grile ventilare cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pana la 35 m inclusiv, avand suprafața tocului: pana la 1,00 mp inclusiv

metru patrat

122.48

82.82

10144.32

Material:

20.78

2545.66

Manopera:

62.04

7598.66

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.12.1

2523146720351

FERESTRE DIN PROFILE PVC TIP SCHNICKS INTR-UN CANAT

mp

122.48

570

69813.6

Material:

570

69813.6

Transport:

0

0

1.1.13

CK25A#

Usi profiluri mase plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la construcții cu H <= 35 m

mp

4.8

67.96

326.22

Material:

14.5

69.61

Manopera:

53.46

256.61

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.13.1

6720287

Usa din profile PVC/AL tip schnicks intr-un canat

mp

4.8

480

2304

Material:

480

2304

Transport:

0

0

1.1.14

IZF01A

Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de lifuzie, a barierei contra vaporilor, a

mp

343

2.53

867.79

Material:

1.65

565.95

Manopera:

0.88

301.84

termo izolației sau a hidro izolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu soluție bituminoasă (bitum tăiat), in două straturi

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.14.1

2600036

Bitum pentru materiale si lucrări pentru hîdroizolatii tip h 68/75 s 7064

kg

51.45

<

3.9

200.66

Material:

3.9

200.66

Transport:

0

0

1.1.15

IZF02A

Strat de difuzie a vaporilor, la acoperișuri și terase executat pe suprafețe orizontale sau înclinate pană la 7%, cu împaslitură din fibre de sticlă bitumata perforată tip IBP 1200, simplu așezat inclusiv sporul de mastic cu bitum tip...* la hidroizolație datorat perforațiilor stratului de difuzie;

mp

343

18.39

6309.48

Material:

8.72

2989.25

Manopera:

9.68

3320.24

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.15.1

2600036

Bitum pentru materiale si lucrări pentru hîdroizolatii tip h 68/75 s 7064

kg

171.5

3.9

668.85

Material:

3.9

668.85

Transport:

0

0

1.1.16

IZF02XE

Strat carton bit.sau impaslit.fibre sticla bit.,pe supr.oriz.sau inc!.,lipit cu mast.de bitum ( 2 rânduri de membrana cu ardezie)

metru patrat

343

16.05

5505.15

Material:

0

0

Manopera:

15.84

5433.12

Utilaj:

0.21

72.03

Transport:

0

0

1.1.16.1

2682122600751

Carton bit str acop nisip ca300 100cmx20m s

138

mp

384.16

14.6

5608.74

Material:

14.6

5608.74

Transport:

0

0

1.1.17

RPCXE05A

Strat termoizolant terase acoperiș cu placa rigida din vata bazaltica grosime 30 cm

mp

343

36.84

12636.12

Material:

32

10976

Manopera:

4.84

1660.12

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.18

1ZF06XA

DefIecto r (dispoz. pt. comu n ic. strat difuzie cu ext.),D.med=80mm, simplu, căciulă tabla

bucata

9

158.7

1428.3

Material:

118

1062

Manopera:

40.7

366.3

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.19

IZF08A

Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperișuri, executată cu un strat de pânză bitumată tip ...*, sau un strat de țesătură din fibre de sticlă bitumată tip ...*, lipită cu mastic de bitum tip H 80/90, pe gulerul de stuț, inclusiv confecționarea gulerului cu stuț din tablă de plumb de 2 mm grosime având diametrul D = 50-100 mm

buc

12

28.63

343.52

Material:

4.21

50.48

Manopera:

24.42

293.04

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.19.1

2600488

Panza bit cu str acoper nisip pa 35 95cmx1.0m S1046

mp

6

4.71

28.26

Material:

4.71

28.26

Transport:

0

0

1.1.20

SB09XA

Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pt. terase si acoperișuri, D = 100-150 mm

bucata

4

143.36

573.44

Material:

112.56

450.24

Manopera:

30.8

123.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.21

RPCE28A1

Parafrunzar cu diametru mediu de

buc

4

92.74

370.96

120 mm confecționat dintr-o carcasa sudată zincată d=4 mm prevăzută cu plasă din sârmă zincată, la acoperișuri și terase necirculabile

Material:

89

356

Manopera:

3.74

14.96

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.22

IZF12XC

Sapa egalizare din mortar ciment

M100-T,pe supr.oriz.sau <=40%, gros.=5 cm

metru patrat

343

15.35

* 5265.05

Material:

7.65

2623.95

Manopera:

7.7

2641.1

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.23

AUT3343A1

Pompa pneumatica de beton pb250

4-6mc/ora

ora

3

200

600

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

200

600

Transport:

0

0

1.1.24

TE06A1

Plasa de armatura sudata tip stnb d=4mm ochiurile 100x100 mm

mp

1509

5.45

8216.56

Material:

2.61

3933.69

Manopera:

2.84

4282.87

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.25

RPCI22C#

Glafuri si copertine tabla zn/aium 0,4mm,lat desf 50-100 cm,Montare pe zid caram/bet.pe 1 str cart bit I.

m

133

27.91

3712.03

Material:

0.19

25.27

Manopera:

27.72

3686.76

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.25.1

3600095

Tabla neagra cal.1 cl.u s1946 0,40x 750x1500 OL 34

kg

345.8

3.2

1106.56

Material:

3.2

1106.56

Transport:

0

0

1.1.26

CG07A1

Scafe din mortar de ciment turnate pe conturul terasei 10x10 cm înainte de hidroizoiarea acesteia

m

133

21.11

2808.17

Material:

2.54

338.36

Manopera:

18.48

2457.84

Utilaj:

0.09

11.97

Transport:

0

0

1.1.27

CL25E1

Protecția muchiilor- coltare aluminiu

m

48

5.37

257.66

Material:

0

0

Manopera:

5.37

257.66

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.27.1

3500283

coltare aluminiu

m

48

2.3

110.4

Material:

2.3

110.4

Transport:

0

0

1.1.28

RPCH29A% '

Plasa de siguranța, refolosibila, pe schele la executarea invelitorilor si fațadelor

metru patrat

328

2.9

951.2

Material:

1.8

590.4

Manopera:

1.1

360.8

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.29

CB47A1

Schelă metalică tubulară lucrări pe suprafețe verticale pînă la 30 m înălțime inclusiv ;

mp

328

11.78

3863.84

Material:

6.5

2132

Manopera:

5.28

1731.84

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.30

TRB01A11

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc așezare dese așezare

tona

65.28

15.18

990.94

|

Material:

0

0

grupa 1-3 distanta 10m

Manopera:

15.18

990.94

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1,1.31

TRI1AC13E1

Descărcare materiale gr.c-ambalate, 10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asez..auto-rampatteren ctg

tona

65.28

7.7

502.66

Material:

0

0

Manopera:

7.7

502.66

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.32

MDTC5506010

Transport utilaj 10 km 90100011 schela metalica tabulara de exterior cu s=640mpg=11-13,5t

buc

2

464.94

929.88

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

464.94

929.88

Transport:

0

0

1.1.33

TRA01A10

Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.

tona

65.28

26

1697.28

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

26

1697.28

Total ore manopera (ore)

3001.65

Total greutate materiale (tone)

65.28

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

160600.81

66036.29

1625.16

1697.28

229959.54

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

2,25%

0

1485.82

0

0

1485.82

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

160600.81

67522.1

1625.16

1697.28

231445.36

Cheltuieli indirecte

10,00%

23144.54

Profit

5,00%

12729.49

Total Deviz tara TVA

267319.39


Obiectul: CORP CLĂDIRE

Devizul: Rezistenta

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1.2.1

TSA02A1

Săpătură manuala de pamant in spatii [imitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime.executata fara

mc

13.22

46.2

610.72

Material:

0

0

Manopera:

46.2

610.72

sprijini,cu taluz vertical,la

fundații,canale,subsoluri,drenuri,trepte de înfrățire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adâncime <0.75 teren ușor

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.2

CB02A1

Cofraje pentru beton în elevație, din panouri refolosibile, cu astereală din scânduri de răsinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.

mp

24.3

28.4

690.01

Material:

11.02

267.68

Manopera:

17.38

422.33

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.3

CC01A1

Montarea armăturilor din oțel-beton in fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armăturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice

kg

870

0.78

677.9

Material:

0.05

46.28

Manopera:

0.73

631.62

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.4

CZ0301K1

Confecționarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate, (inclusivfundații pahar), continui și radiere, în ateliere de șantier, PC 52, D = 10-16 mm;

kg

690

3.18

2191.09

Material:

2.54

1750.87

Manopera:

0.64

440.22

Utilaj:

-0

0

Transport:

0

0

1.2.5

CZ0301H1

Confecționarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate, (inclusiv fundații pahar), continui și radiere, în ateliere de șantier, OB 37, D = 10-16 mm;la zid de sprijin

kg

180

3.15

567.63

Material:

2.54

456.75

Manopera:

0.62

110.88

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.6

DA06A1

Strat de agregate naturale ciiindrate, avand funcția de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;

mc

13.2

76.09

1004.44

Material:

39.86

526.2

Manopera:

25.52

336.86

Utilaj:

10.71

141.37

Transport:

0

0

1.2.7

CA02C1

Turnarea betonului armat in elementele construcțiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) în fundații continue, radiere și pereți cu grosime până la 30 cm inclusiv;

mc

4.7

82.77

389.02

Material:

0

0

Manopera:

80.52

378.44

Utilaj:

2.25

10.58

Transport:

0

0

1.2.7.1

2100969

Beton de ciment B 250 stas 3622

mc

4.74

250

1160.71

Material:

245

1160.71

Transport:

0

0

1.2.8

TRA06A10

Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km

tona

11.28

14

157.92

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

14

157.92

1.2.9

CL20B1

Confecții metalice diverse, montate aparent baîustrazi grile, - scări metalice zincate termic

kg

3470

11.74

40737.8

Material:

9.1

31577

Manopera:

2.64

9160.8

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.9.1

3646087

Tabla striata găurită de 4 mm E 97 OL 37 2m

Kg

1041

7.1

7391.1

Material:

7.1

7391.1

Transport:

0

0

1.2.10

RCSG19A%

Repararea si matarea fisurilor si crăpăturilor in zidărie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidărie de: 1/2 cărămidă

m

7.2

34.23

246.46

Material:

0.89

6.37

Manopera:

31.9

229.68

Utilaj:

1.45

10.4

Transport:

0

0

1.2.11

RCSG17A%

Consolidarea zidăriei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T de 4-6 cm grosime

mp

17

116.27

1976.52

Material:

36.18

614.99

Manopera:

77.88

1323.96

Utilaj:

2.21

37.57

Transport:

0

0

1.2.12

RPCT09XH

Demolarea parțiala cu mijloace mec.si manuala a elementelor de cons.din beton armat si simplu exec.fin - creare gol in planseu

metru cub

0.75

743.5

557.63

Material:

0

0

Manopera:

506

379.5

Utilaj:

237.5

178.13

Transport:

0

0

1.2.13

TRB01A11

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc așezare dese așezare grupa 1-3 distanta 10m

tona

4.9

15.18

74.38

Material:

0

0

Manopera:

15.18

74.38

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.14

TRA01A10

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.

tona

11.8

17

200.6

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

17

200.6

Total ore manopera (ore)

640.88

Total greutate materiale (tone)

53.81

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

43797.96

14099.4

378.05

358.52

58633.93

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

2,25%

0

317.24

0

0

317.24

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

43797.96

14416.64

378.05

358.52

58951.16

Cheltuieli indirecte

2,00%

1179.02

Profit

1,00%

601.3

Total Deviz fara TVA

60731.49


Obiectul: CORP CLĂDIRE

Devizul: Reabilitare si modernizare instalații electrice

SECȚIUNEA TEHNICA

|    SECȚIUNEA

FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1.3.1

RPEF20F1

Demontare corp iluminat fluorescent

buc

132

6.6

871.08

Material:

0

0

Manopera:

6.6

871.08

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.2

RPED10A1

Demontare cablu pina la 4 mmp Instalație pe dibluri

m

1512

3.76

5688.14

Material:

0

0

Manopera:

3.76

5688.14

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.3

RPEB10A1

Demontare cond fy , afy introd tub 1-4 mmp

m

2144

0.44

942.42

Material:

0

0

Manopera:

0.44

942.42

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.4

RPEB10B1

Demontare cond fy , afy introd tub 6-

25 mmp

m

598

0.44

262.86

Material:

0

0

Manopera:

0.44

262.86

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.5

EA02A1

Tub izolant, de protecție, etanș, IPE, din poiiclorură de vinii neplastifiată, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat

m

3184

3.51

11178.39

Material:

1.17

3725.28

Manopera:

2.34

7453.11

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.6

EA02A2

Tub izolant, de protecție, etanș, IPE, din poiiclorură de vinii neplastifiată, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 20 mm, montat îngropat

m

1840

3.77

6937.44

Material:

1.37

2517.03

Manopera:

2.4

4420.42

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.7

EB02A1

Conductă de cupru, cu izolație, introdusă în tuburi izolante sau de protecție de orice fel, conducta având secțiunea pînă ia 4 mmp

m

632

2

1267.1

Material:

0.02

15.74

Manopera:

1.98

1251.36

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.7.1

4826892

Conductor fy 1x 2,5 s 6865

m

650.96

1.59

1034.68

Material:

1.59

1034.68

Transport:

0

0

1.3.8

EB02A1

Conductă de cupru, cu izolație, introdusă în tuburi izolante sau de protecție de orice fel, conducta având secțiunea pînă ia 4 mmp

m

1904

0.71

1343.5

Material:

0.05

86.86

Manopera:

0.66

1256.64

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.8.1

4807848

Cablu din cupru cu izolație si manta PVC cu rezistenta mărită la propagarea flăcărilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol cyyf de 1x2,5 mmp

m

1961.12

2.35

4608.63

Material:

2.35

4608.63

Transport:

0

0

1.3.9

EC04G1

Cablu pentru energie electrică, montat liber prin așezare (fără dispozitive de

m

2600

2.65

6897.48

Material:

0.01

33.48

fixare), cablul având conducte cu secțiunea pînă la 16 mmp, montat pe pod de cabluri existent în canale

Manopera:

2.64

6864

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.9.1

<

4801892

Cablu energie cyy 0,6/1 KV 3x 1,5 U s.8778

m

2651.97

1.68

4443.57

Material:

1.68

4443.57

Transport:

0

0

1,3.10

EC04G1 ■

Cablu pentru energie electrică, montat liber prin așezare (fără dispozitive de fixare), cablul având conducte cu secțiunea pînă la 16 mmp, montat pe pod de cabluri existent în canale

m

392

2.65

1039.93

Material:

0.01

5.05

Manopera:

2.64

1034.88

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.10.1

4827060

Conductor cupru, execuție mijlocie myym de

3x1.5 mmp

m

399.84

3.68

1469.66

Material:

3.68

1469.66

Transport:

0

0

1.3.11

EC04G1

Cablu pentru energie electrică, montat liber prin așezare (fără dispozitive de fixare), cablul având conducte cu secțiunea pînă la 16 mmp, montat pe pod de cabluri existent în canale

m

256

2.65

679.14

Material:

0.01

3.3

Manopera:

2.64

675.84

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.11.1

4827061

Conductor cupru, execuție mijiocîe myym de 3x2,5 mmp

m

261.12

2.7

705.57

Material:

2.7

705.57

Transport:

0

0

1.3.12

EC04G1

Cablu pentru energie electrică, montat liber prin așezare (fără dispozitive de fixare), cablul având conducte cu secțiunea pînă la 16 mmp, montat pe pod de cabluri existent în canale

m

232

2.65

615.47

Material:

0.01

2.99

Manopera:

2.64

612.48

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.12.1

4827069

Conductor cupru, execuție mijlocie myym de 5x6 mmp

m

236.64

12.25

2898.81

Material:

12.25

2898.81

Transport:

0

0

1.3.13

EC06C1

Cablu pentru instalații electrice de comandă, semnalizări, blocări, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console, sau pe pod de cabluri existent cu 2 - 30 conducte de 0,75 -2,5 mmp, montat pe pod de cabluri existent, sau pe poduri rulante

m

424

7.04

2984.96

Material:

0

0

Manopera:

7.04

2984.96

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.13.1

4800018

Cablu de date FTP 4X2X0,5

m

436.72

1.3

567.74

Material:

1.3

567.74

Transport:

0

0

1.3.14

EB15B1

Numere și etichete, pentru branșamente, coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice etichete pentru circuite telefonice sau cable electrice

buc

52

1.98

102.96

Material:

0

0

Manopera:

1.98

102.96

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.14.1

6719689

Eticheta tubulare PVC

buc

52

0.06

3.12

Material:

0.06

3.12

Transport;

0

0

1.3.15

EC12C1

Cap terminal uscat de interior, inclusiv legarea la bornele instalației a cablurilor cu izolație și manta din PVC, cu conducte de cupru, având secțiunea de până la 4x10 mmp

buc

78

16.26

1268.57

Material:

0.64

50.21

Manopera:

15.62

1218.36

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.16

EC12D1

Cap terminal uscat de interior, inclusiv legarea la bornele instalației a cablurilor cu izolație și manta din PVC, cu conducte de cupru, având secțiunea de 4x16 mmp, sau 3x25 + 16 mmp

buc

53

39.14

2074.67

Material:

7.02

372.31

Manopera:

32.12

1702.36

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.17

ATD19A

Legarea conductoarelor la cleme .repartitoare sau la bornele aparatelor prin:fixare cu șurub

buc

16

5.29

84.66

Material:

0.01

0.19

Manopera:

5.28

84.47

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.18

ED03A1

Senzor cutremur cu alarmare acustica

buc

1

113.81

113.81

Material:

0.06

0.06

Manopera:

113.74

113.74

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.18.1

5500688

senzor cutremur cu alarmare acustica

buc

1.01

849.38

857.87

Material:

849.38

857.87

Transport:

0

0

1.3.19

ED03A1

Comutator cu acționare seismica

buc

1

113.81

113.81

Material:

0.06

0.06

Manopera:

113.74

113.74

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.19.1

5500689

Comutator cu acționare seismica

buc

1.01

387

390.87

Material:

387

390.87

Transport:

0

0

1.3.20

RPEE01A1

înlocuire întrerupător manual unipolar construcție normala îngropat din bachelita

buc

72

12.6

906.91

Material:

0.5

35.71

Manopera:

12.1

871.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.20.1

5500677

întrerupător cumpănă capsui antigron simb 070

250 V 10a

buc

72.72

12.55

912.64

Material:

12.55

912.64

Transport:

0

0

1.3.21

RPEE02A1

înlocuire comutator serie unip ingropat constr normaladin bachelita

buc

53

10.4

550.99

Material:

0.5

26.29

Manopera:

9.9

524.7

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.21.1

5500689

Comutator cumpănă capsulat simbol 076 10a

250 V

buc

53.53

387

963.54

Material:

18

963.54

Transport:

0

0

1.3.22

RPEE01A1

înlocuire întrerupător manual unipolar construcție normala ingropat din bachelita

buc

49

12.35

604.95

Material:

0.25

12.05

Manopera:

12.1

592.9

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.22.1

12010

Intrerupatoar cu revenire

buc

49.49

0

0

Material:

0

0

Transport:

0

0

1.3.23

ED08A1

Priză bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție

buc

132

7.52

992.77

Material:

0.48

63.49

impermeabilă (flanș), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat

Manopera:

7.04

929.28

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.23.1

5535995

Priza bîpol.dubla "capac amino-plast,250

V/10a,mont.ingr               <

buc

133.32

11.26

1501.09

Material:

11.26

1501.09

Transport:

0

0

1.3.24

ED08A1

Priză bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flanș), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat

buc

78

7.32

571.21

Material:

0.28

22.09

Manopera:

7.04

549.12

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.24.1

5536171

Priza bipoi.capac aminopl 250 V 10a montaj îngrop.

buc

78.78

11.26

887.01

Material:

11.26

887.01

Transport:

0

0

1.3.25

ED08J1

Priză bipolară, construcție normală sau construcție capsulată în bachelită (antigron etc), montată pe dibluri din material plastic

buc

41

5.32

218.24

Material:

0.04

1.76

Manopera:

5.28

216.48

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.25.1

5535933

PRIZA COMUNICAȚIE DATE RJ-45, CAT.5

buc

41.41

7.88

326.22

Material:

7.88

326.22

Transport:

0

0

1.3.26

EA17B1

Doză de ramificație și tragere, de tip rotund sau pătrat, pentru instalațiile de antenă colectivă R + TV și ramificația circuitelor instalațiilor electrice, înglobate in beton tip patrat, RIPS, marimea 29

buc

167

7.13

1190.2

Material:

1.19

198.26

Manopera:

5.94

991.94

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.27

EA01F3

Montare canal pvc pentru cablu

m

76

6.82

518.32

Material:

0

0

Manopera:

6.82

518.32

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.28

7307160

Canal cablu pvc 40x60

m

26

1.5

39

Material:

1.5

39

Transport:

0

0

1.3.29

EE12H#

Corp de iluminat pentru lămpi fluorescente tubulare pentru 3 sau 4 lămpi, montat pe construcții metalice sau console existente

buc

159

52.25

8307.75

Material:

0

0

Manopera:

52.25

8307.75

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.29.1

20010358

Corp ILUM. tip casetat LED 4x 20 w

BUC

159.48

145

23124.17

Material:

145

23124.17

Transport:

0

0

1.3.30

EE12B1

Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare neetanș, montat pe dibluri de material plastic

buc

61

33.59

2048.99

Material:

0.04

2.44

Manopera:

33.55

2046.55

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.30.1

5102580

Corp il.fl.fia -01 240 220 V T8 1x 20w

buc

61.18

98

5995.93

Material:

98

5995.93

Transport:

0

0

1.3.31

EE10A#

Corp de iluminat de siguranța

buc

33

30.25

998.25

monobloc cu baterii sau acumulator montat pe bolturi implantate

Material:

0

0

Manopera:

30.25

998.25

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.31.1

5103223

Corp il.fl iluminat siguranța 1x20 w

buc

<        33.1

115

3806.39

Material:

115

3806.39

Transport:

0

0

1.3.32

EE09A#

Corp de iluminat special tip aplica cu bec tip LED

buc

19

16.57

314.8

Material:

7.42

140.95

Manopera:

8.25

156.75

Utilaj:

0.9

17.1

Transport:

0

0

1.3.32.1

12848

corp iluminat tip led 1x15 w

XX

19

14.5

275.5

Material:

14.5

275.5

Transport:

0

0

1.3.33

EE1OA#

Corp de iluminat de siguranța monobloc cu baterii sau acumulator montat pe bolturi implantate

buc

8

30.25

242

Material:

0

0

Manopera:

30.25

242

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.33.1

5103223

Corp il.fl cîsa 2x8 w

buc

8.02

115

922.76

Material:

115

922.76

Transport:

0

0

1.3.34

RpEF21E%

Montarea corp iluminat cu kituri emergenta

buc

27

9.46

255.42

Material:

0

0

Manopera:

9.46

255.42

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.34.1

20010328

corp iluminat cu kit emergenta

buc

27

120

3240

Material:

120

3240

Transport:

0

0

1.3.35

EE14B1

Lampă (led), montată în interiorul construcțiilor sau pe elementele exterioare ale acestora fluorescentă tubulară, la corp de iluminat neetanș sau etanș

buc

824

2.42

1994.08

Material:

0

0

Manopera:

2.42

1994.08

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.35.1

5102334

Lampa cu led D = 38mm,20w/220 V, L = 600mm,micm-ni 908-60

buc

824

9

7416

Material:

9

7416

Transport:

0

0

1.3.36

RPCU09D1

Străpungeri in zidărie de beton simplu sau piatră, pentru realizarea găurilor necesare trecerii conductelor în grosime de 26-30 cm și secțiunea străpungerii de 50-300cmp

buc

24

19.8

475.19

Material:

0

0

Manopera:

19.8

475.19

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.37

AUT7609A1

Mașina de găurit electrica rotopercutanta d=35mm

ora

247

9

2223

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

9

2223

Transport:

0

0

1.3.38

RPCU11A1

Executarea de șanțuri pentru montarea conductelor cu secțiunea sub 30 cmp în zidărie de cărămidă cu

m

5430

3.96

21502.8

Material:

0

0

Manopera:

3.96

21502.8

mortar de var și adaos de ciment

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.39

EI05A1

Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor de protecție și a conductelor punte (INTENC) așezate pe planșeul de beton un tub, cu diametrul pînă la 16 mm

m

5430

2.11

11449.54

Material:

0.57

. 3087.34

Manopera:

1.54

*   8362.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.40

EF02A1

Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau în nișă, tabloul având suprafața de pină la 0,30 mp

buc

1

321.2

321.2

Material:

0

0

Manopera:

321.2

321.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.41

7349018

TABLOU ELECTRIC GENERAL

buc

1

3290

3290

Material:

3290

3290

Transport:

0

0

1.3.42

EF02A1

Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau în nișă, tabloul având suprafața de pină la 0,30 mp

buc

2

96.8

193.6

Material:

0

0

Manopera:

96.8

193.6

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.43

7349019

TABLOU ELECTRIC DISTRIBUȚIE

buc

2

1700

3400

Material:

1700

3400

Transport:

0

0

1.3.44

EH10XA

Verificare circuite de iluminat

bucata

3

15.15

45.45

Material:

1.95

5.85

Manopera:

13.2

39.6

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.45

W2J04A#

Verificarea și încercarea tablourilor firidelor de distribuție, cutiilor de distribuție

buc

2

47.96

95.92

Material:

0

0

Manopera:

47.96

95.92

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.46

EG07B1

Conductă de coborîre, montată pe ziduri și coșuri de beton sau cărămidă, conducta fiind din bandă de oțel zineată, de 25x4 mm, montată aparent pe ziduri

m

148

21.43

3172.2

Material:

8.01

1186.04

Manopera:

13.42

1986.16

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.47

W1R06A1

Electrod din țeava de otel de doi toii si jumatatepentru legarea la pamant in teren normal

m

43

46.09

1981.8

Material:

24.44

1050.88

Manopera:

19.05

819.11

Utilaj:

2.6

111.8

Transport:

0

0

1.3.48

EG08B1

Conductă de legare la pămînt, a instalației de paratrăsnet sau a instalației de proiecție prin legarea la pământ, montata în pământ, inclusiv săparea și umplerea șanțului, conducta fiind din bandă de oțel zineată, de 40x4 mm, montată în teren tare

m

98

44.05

4316.6

Material:

13.47

1319.76

Manopera:

30.58

2996.84

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.49

W1MN06A#

Piesa de separație pentru priză de pământ - montare -

buc

2

31.23

62.46

Material:

24.63

49.26

Manopera:

6.6

13.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

■ 0

1.3.50

EG10A1

Cutie cu eciisă de legătură, pentru centura de împămîntare

buc

2

45.4

90.8

Material:

15.04

30.08

Manopera:

30.36

60.72

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.51

EG09C1

Protecție pentru conducta de coborîre, pe lungime de 1,80 m, executată din oțel cornier cu aripi egale, având dimensiunile 40 X 40 X 4 mm

buc

2

29.77

59.55

Material:

19.21

38.43

Manopera:

10.56

21.12

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.52

W1P08A

Verificarea prizelor de pamant pentru lucrări de instalații electrice la construcții

buc

2

40.01

80.03

Material:

0.41

0.83

Manopera:

39.6

79.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.53

W1MN05A#

Legarea la pământ a elementelor metalice mobile cu conductor flexibil -montare -

buc

2

15.02

30.05

Material:

1.82

3.65

Manopera:

13.2

26.4

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.53.1

4826831

Conductor fff 2,5mmp;

m

0.6

1.24

0.75

Material:

1.24

0.75

Transport:

0

0

1.3.53.2

5202300

Papuc cupru pc 2,5

buc

4

0.4

1.61

Material:

0.4

1.61

Transport:

0

0

1.3.54

TRA01A10

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.

tona

8.1

24

194.4

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

24

194.4

1.3.55

EH07XA

Proba de 72 ore pentru total ansamblu instalație

bucata

1

352

352

Material;

0

0

Manopera:

352

352

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

Total ore manopera (ore)

4281.54

Total greutate materiale (tone)

42.26

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

87170.84

94193.83

2351.9

194.4

183910.96

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie

2,25%

0

2119.36

0

0

2119.36

pentru munca

214865.02 j


Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

87170.84

96313.19

2351.9

194.4

186030.32

Cheltuieli indirecte

10,00%

18603,03

Profit

5,00%

10231.67

Total Deviz fara TVA

Obiectul: CORP CLĂDIRE

Devizul: Reabilitare si modernizare instalații sanitare interioare

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1.4.1

RPGA04A1

Demontare țeava existenta

m

434

2.76

1198.52

Material:

0.12

52.95

Manopera:

2.64

1145.57

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.2

RPSC05A#

Demontarea unui lavoar de faianța inclusiv accesoriile

buc

15

20,9

313.5

Material:

0

0

Manopera:

20.9

313.5

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.3

RPSXC09

Diverse lucrări de instalații: demontare vas wc bideu pisoar faianța porțelan sau fonta inclusiv rezervor țeava spalare si busonare

buc

9

27.94

251.46

Material:

0

0

Manopera:

27.94

251.46

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.4

RPSA20B#

Montarea țevii din material plastic (PE,PP,PP-R si similare) imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legătură la obiecte sanitare, la clădiri de locuit si social culturale,țeava avand diametrul de : 20-25mm , inclusiv fitinguri

m

184

6.8

1250.51

Material:

0.2

36.11

Manopera:

6.6

1214.4

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.4.1

6717087

Tub din poiipropilena, diametrul de 20 mm

m _

187.68

2.2

412.9

Material:

2.2

412.9

Transport:

0

0

1.4.5

RPSA20B#

Montarea țevii din material plastic (PE,PP,PP-R si similare) imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legătură la obiecte sanitare, la clădiri de locuit si social culturale,țeava avand diametrul de : 20-25mm , inclusiv fitinguri

m

149

6.8

1012.64

Material:

0.2

29.24

Manopera:

6.6

983.4

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.5.1

6717088

Tub din poiipropilena, diametrul de 25 mm

m

151.98

3.4

516.73

Material:

3.4'

516.73

Transport:

0

0

1.4.5.2

3000

Aparat de sudura tip "coprax’' 2204/50hz/700 w

ora

6.26

7

43.81

1.4.6

RPSA20B#

Montarea țevii din material plastic (PE,PP,PP-R si similare) imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legătură la obiecte sanitare, la clădiri de locuit si social culturale, țeava avand diametrul de : 32 mm , inclusiv fitinguri

m

94

6.8

638.85

Material:

0.2

18.45

Manopera:

6.6

620.4

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.6.1

6717089

Tub din polipropilena, diametrul de 32 mm

m

95.88

4.78

458.31

Material:

4.78

458.31

Transport:

0

0

1.4.6.2

3000

Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w

ora

3.95

7

27.64

1.4.7

SA02A+

Piese de legătură din material plastic (PE) îmbinate cu țeava din material otel sau intre ele avand doua puncte de îmbinare prin electrofusiune, piesele avand diametrul exterior de 20mm

buc

63

5.19

327.2

Material:

0.21

13.46

Manopera:

4.84

304.92

Utilaj:

0.14

8.82

Transport:

0

0

1.4.7.1

11708

Racord ppr dn 20 x 1/2

buc

63

3.2

201.6

Material:

3.2

201.6

Transport:

0

0

1.4.8

SA02A+

Piese de legătură din material plastic (PE) îmbinate cu țeava din material otel sau intre ele avand doua puncte de imbinare prin electrofusiune, piesele avand diametrul exterior de 20 mm

buc

37

5.19

192.16

Material:

0.21

7.9

Manopera:

4.84

179.08

Utilaj:

0.14

5.18

Transport:

0

0

1.4.8.1

11709

Racord ppr dn 20 x 3/4

buc

37

6.6

244.2

Material:

6.6

244.2

Transport:

0

0

1.4.9

SA02A+

Piese de legătură din material plastic (PE) îmbinate cu țeava din material otel sau intre ele avand doua puncte de imbinare prin electrofusiune, piesele avand diametrul exterior de 20 mm

buc

21

5.19

109.07

Material:

0.21

4.49

Manopera:

4.84

101.64

Utilaj:

0.14

2.94

Transport:

0

0

1.4.9.1

11707

Racord ppr dn 20 x 1/2 1NT

buc

21

2.89

60.69

Material:

2.89

60.69

Transport:

0

0

1.4.10

RP1F09B#

Izolare conducte cu mansoane izolație speciala,introduse pe conducte,d=12x9-54x9 mm

ml

427

13.44

5738.88

Material:

4.2

1793.4

Manopera:

924

3945.48

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.11

SA37B#

Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare incastrat, conducte d=3/4

buc

97

2.55

247.54

Material:

0

0

Manopera:

2.55

247.54

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.11.1

4204044

Bratara țevi instalații apa si gaze 3/4

buc

97

0.5

48.5

Material:

O.5

48.5

Transport:

0

0

1.4.12

SA37C#

Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare incastrat,

buc

74

2.9

214.9

Material:

0

0

conducte d=1

Manopera:

2.9

214.9

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.12.1

4204070

Bratara țevi instalații apa si gaze 1

buc

74

1.15

85.1

Material:

1.15

85.1

Transport:

0

0

1.4.13

SA37D#

Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare încastrat, conducte d=1 1/4

buc

47

8.14

382.58

Material:

0

0

Manopera:

8.14

382.58

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.13.1

4204082

Bratara țevi instalații apa si gaze 11/4

buc

47

1.38

64.86

Material:

1.38

64.86

Transport:

0

0

1.4.14

SB44B1

Sifon de pardoseala din fonta emailata avand d= 50mm,simplu

buc

9

36.65

329.85

Material:

18.39

165.51

Manopera:

18.26

164.34

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.15

SC38A1

Instalație pentru closet completa,din semiportelan sau porțelan sanitar si rezervor de 9 litri , inclusiv suporți pt pers dizabilitatî

buc

1

625.91

625.91

Material:

526.91

526.91

Manopera:

99

99

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.16

SC04A#

Lavoar semiport, portei san,incl pentru hand.tevi sc pvc,pe cons fix pe perete zid caram.bca.

buc

1

40.7

40.7

Material:

0

0

Manopera:

40.7

40.7

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.16.1

2402212

lavoar pt pers dizabilitati

buc

1.01

360

363.6

Material:

360

363.6

Transport:

0

0

1.4.16.2

4203442

Consola cu un braț vopsita 350mm cal.1 s 3343

buc

2

2.1

4.2

Material:

2.1

4.2

Transport:

0

0

1.4.16.3

4203179

Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. s

411

buc

1

18

18

Material:

18

18

Transport:

0

0

1.4.16.4

4202761

Sifon alama pentru lavoar 1 s 9611

buc

1

18

18

Material:

18

18

Transport:

0

0

1.4.17

SC04A#

Lavoar semiport, portei san,incl pentru hand.tevi sc pvc,pe cons fix pe perete zid caram.bca.

buc

15

40.7

610.5

Material:

0

0

Manopera:

40.7

610.5

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.17.1

2402212

Lavoar vergina 68x56 alb

buc

15.15

360

1439.25

Material:

95

1439.25

Transport:

0

0

1.4.17.2

4203179

Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. s

411

buc

15

18

270

Material:

18

270

Transport:

0

0

1.4.17.3

4202761

Sifon alama pentru lavoar 1 s 9611

buc

15

18

270

Material:

18

270

Transport:

0

0

1.4.18

<

SC07A#

Vas c1os,echip,semiport,port san inel pentru hand,asez pe pard,rez apa la inalt,semiinalt,sif s

buc

9

189.5

1705.49

Material:

86.1

774.89

Manopera:

103.4

930.6

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.18.1

2442740

Vas closet orhideea alb cod 79se6802

buc

9.09

420

863.55

Material:

95

863.55

Transport:

0

0

1.4.18.2

2452958

Rezervor wc r 2 semiinaltime alb c,1 s 9441

buc

9

72

648

Material:

72

648

Transport:

0

0

1.4.19

SC29A1

Cuier pentru rufarie din fonta emailata.portelan sanitar sau material plastic tip

buc

15

9.13

137.02

Material:

0.11

1.72

Manopera:

9.02

135.3

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.19.1

2453196

Cuier A 1 porțelan alb c.1 ni 546

buc

15

16

240

Material:

16

240

Transport:

0

0

1.4.20

RPSE27A#

Montare uscator de mâini sau distribuitor automat de săpun lichid montat pe zid din cărămidă sau b.c.a.

buc

5

143.1

715.5

Material:

120

600

Manopera:

23.1

115.5

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.21

SC24A1

Portprosop din am nichel. Montare pe pereți tip u,cu 1 braț, deschid. 450mm

buc

15

39.15

587.28'

Material:

30.13

451.98

Manopera:

9.02

135.3

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.22

SC25A1

Etajera din porțelan sanitar tip

buc

15

11.3

169.45

Material:

0.08

1.15

Manopera:

11.22

168.3

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.22.1

2451485

Etajera porțelan tip e2.30 alb c.1 ni 716

buc

15.15

23

348.45

Material:

23

348.45

Transport:

0

0

1.4.23

SC26A1

Oglinda sanit. semicrist. margini, slef. cu dimens. 400x500mm

buc

15

67.16

1007.38

Material:

45.6

683.98

Manopera:

21.56

323.4

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.24

SC28A1

Sapuniera din fonta emailata,calitatea

1

buc

15

18.88

283.16

Material:

12.06

180.86

Manopera:

6.82

'   102.3

Utilaj:

0

0

T ransport:

0

0

1.4.25

SC30A1

Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din porțelan sanitar,hal ni

buc

15

27.02

405.3

Material:

18

270

545/63

Manopera:

9.02

135.3

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.26

SC31A1

Ventil de scurgere tip...

buc

15

4.84

72.6

Material:

0

0

Manopera:

4.84

72.6

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.26.1

4203179

Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 tara rac. s

411

buc

15

18

234

Material;

15.6

234

Transport:

0

0

1.4.27

SD01A#

Robinet serviciu,simplu sau dublu cu racord,indiferent modul de închidere, d= 3/8 - 1/2

buc

52

2.86

148.72

Material:

0

0

Manopera:

2.86

148.72

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.27.1

4202474

Robinet trec, fonta 1/2 A vent+mufa pn10 s6480

buc

52

9.6

499.2

Material:

9.6

499.2

Transport:

0

0

1.4.28

SD01 B#

Robinet serviciu,simplu sau dublu cu racord,indiferent modul de închidere, d= 3/4 -1

buc

18

3.96

71.28

Material:

0

0

Manopera:

3.96

71.28

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.28.1

4202395

Robinet dubiu serv, cromat 1 garn.det. cruce S4124

buc

18

16.5

297

Material:

16.5

297

Transport:

0

0

1.4.29

SC31A1

Ventil de scurgere tip...

buc

39

4.84

188.76

Material:

0

0

Manopera:

4.84

188.76

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.29.1

7336204

Racord flexibil, avand diametrul de 1/2

buc

39

9.2

358.8

Material:

9.2

358.8

Transport:

0

0

1.4.30

SC18A5

Rama pentru vas de closet,din polipropilena cu capac

buc

9

29.16

262.44

Material:

23

207

Manopera:

6.16

55.44

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.31

SC19A1

Sifon lavoar 1 1 /4"

buc

15

17.61

264.15

Material:

0.23

3.45

Manopera:

17.38

260.7

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.31.1

4202797

Sifon pentru lavoar tip butelie alama 1 1/4 s 9611

buc

15

18

270

Material:

18

270

Transport:

0

0

1.4.32

SD06A1

Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar avand d=1/2 toii

buc

15

35.64

534.6

Material:

0

0

Manopera:

35.64

534.6

| Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.32.1

7503634

Baterie stativa pentru lavoar tip monocomanda cu tija inalta , racorduri rigide

buc

15

98

1470

Material:

98

1470

Transport:

0

0

1.4.33

SC02A#

Cada pentru dus din fontă emailata, tabla emailata, polimetacril etc.

buc

4

40.7

162.8

Material:

0

0

Manopera:

40.7

162.8

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.33.1

6719725

Ventil scurg dbl+preaplin dbl pehd dn11/2 cod 62700217

buc

4

10.77

43.1

Material:

10.77

43.1

Transport:

0

0

1.4.33.2

2308541

Cada pentru dus

buc

4

210

771.23

Material:

192.81

771.23

Transport:

0

0

1.4.34

SB16A1

Țeava pvc-u neplastifiata pentru canalizare,Montare aparent in hisa,ingrop. pamant,suspend, planseu.cu d= 32mm

m

52

21.31

1108.24

Material:

5.69

296

Manopera:

15.62

812.24

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.35

RPCU12B1

Străpungeri în planșee de beton armat pentru realizarea găurilor necesare trecerii conductelor în planșee de 10-11 cm grosime cu secțiunea străpungerii sub 150 cm

buc

6

8.58

51.48

Material:

0

0

Manopera:

8.58

51.48

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.36

SA34A#

Confecționat, montare,ciment țevi protțdin țeava ol,neagra) la trecerea conductelor prin ziduri,d=1

buc

6

8.26

49.55

Material:

0.12

0.71

Manopera:

8.14

48.84

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.36.1

3107017

Țeava pentru construcții fara sudura LC 25 x 2

OLT 35 S 404/2

m

1.8

6.17

11.1

Material:

6.17

11.1

Transport:

0

0

1.4.37

SB08B#

Țeava pe,pp,pp-r pentru canal,îmbin cu garn cauciuc, Montare apar sau ingrop sub pard,dn=40 mm

m

24

4.93

118.38

Material:

0.09

2.22

Manopera:

4.84

116.16

Utilaj:

0

0

T ransport:

0

0

1.4.37.1

6720162

Tub mufa canal,poliprop ignif,diam 40 mm si L = 1000 mm

m

24.84

3.56

88.43

Material:

3.56

88.43

Transport:

0

0

1.4.38

SB08C#

Țeava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub pard,dn=50 mm

m

17

5.62

95.49

Material:

0.12

1.99

Manopera:

5.5

93.5

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.38.1

6720168

Tub mufa canal,poliprop ignif,diam 50 mm si L = 1000 mm

m

17.51

4.7

82.3

Material:

4.7

82.3

Transport:

0

0

1.4.39

SB16E1

Țeava PP neplastifiata pentru canalizare,Montare aparent in nisajngrop. pamant,suspend.

m

30

20.15

604.53

Material:

10.91

327.33

Manopera:

9.24

277.2

planseu.cu d=110 mm

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.40

SB09B#

Piese legătură (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=40mm

buc

18

4.36

78.44

.Material:

0.18

3.2

'"Manopera:

4.18

75.24

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.40.1

6704141

Cot mat plast (pe,pp,pp*r,etc) canal,imbin garn cauc D = 40 mm

buc

18

4.9

88.2

Material:

4.9

88.2

Transport:

0

0

1.4.41

SB09C#

Piese legătură (cot,red.piesa curat mufa dubla,comp di!at)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=50mm

buc

16

5.05

80.87

Material:

0.21

3.43

Manopera:

4.84

77.44

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.41.1

6704142

Cot mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin garn cauc D = 50 mm

buc

16

7.85

125.6

Material:

7.85

125.6

Transport:

0

0

1.4.42

SB09E#

Piese legătură (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm

buc

18

1.25

22.48

Material:

0.63

11.39

Manopera:

0.62

11.09

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.42.1

6704144

Cot mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin garn cauc D = 110 mm

buc

18

11

198

Material:

11

198

Transport:

0

0

1.4.43

SB10B#

Piesa legatura(ramificatie simpla)pe,pp,pp-r,canal,imbin garn cauciuc, dn=40 mm

buc

10

4.98

49.76

Material:

0.36

3.56

Manopera:

4.62

46.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.43.1

6704183

Ramificație dubla mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin garn cauc D = 40 mm

buc

10

75.59

755.93

Material:

75.59

755.93

Transport:

0

0

1.4.44

SB10B#

Piesa legatura(ramificație simpîa)pe,pp,pp-r,canal,imbin garn cauciuc, dn=50 mm

buc

5

4.98

24.88

Material:

0.36

1.78

Manopera:

4.62

23.1

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.44.1

6704211

Ramificație simpla mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin sudura D = 50 mm

buc

5

4.62

23.1

Material:

4.62

23.1

Transport:

0

0

1.4.45

SB11C#

Piesa legatura(ramificatie dubla) pe,pp,pp-r canaliz, imbin cu garnitura cauciuc, dn=110 mm

buc

7

10.26

71.81

Material:

1.9

13.29

Manopera:

8.36

58.52

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.45.1

6704186

Ramificație dubla mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal.imbin garn cauc D= 110 mm

buc

7

8.55

59.85

Material:

8.55

59.85

Transport:

0

0

1.4.46

SB51A1

Suporți si bratari pentru susținerea conducteior din fonta sau pvc pentru

kg

47

4.84

227.48

Material:

0

0

canalizare', avand pina ia 2 kg

Manopera:

4.84

227.48

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.47

SB52A1

Procurare suporți sau bratari pentru susținerea conductelor din fonta sau pvc pentru canalizare

kg

47

0 .

0

Material:

0*

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.47.1

4204070

Bratara țevi instalații apa si gaze 1

buc

47

1.15

37.6

Material:

0.8

37.6

Transport:

0

0

1.4.48

SB21C1

Piesa de curatare PP .pentru canalizare.cu imbinare prin lipire avand d=110 mm

buc

3

29.17

87.51

Material:

15.75

47.25

Manopera:

13.42

40.26

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.49

SB49A3

Căciulă de ventilație din PP .Montare pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida d=1 OOmm

buc

3

132.33

397

Material:

120.01

360.04

Manopera:

12.32

36.96

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.50

SF02A1

Efectuare proba de etanș, la preș, a Instalație inter, de apa,executate cu țevi pvc inclusiv armaturile

m

427

3.74

1596.98

Material:

0

0

Manopera:

3.74

1596.98

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.51

SF01C#

Efectuare proba etanș preș instal apa calda,rece,din țeava pvc(g) sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm

m

427

3.52

1503.04

Material:

0

0

Manopera:

3.52

1503.04

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.52

SF02C#

Efectuare proba funct instal apa rece,din țeava pvc(g) sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm

10 m

42.7

2.42

103.33

Material:

0

0

Manopera:

2.42

103.33

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.53

SF05C#

Spalare instal apa rece sau calda,executata din țevi pvc (g), pe,pp,pp - r, d= 20 - 75 mm

m

427

1.1

469.7

Material:

0

0

Manopera:

1.1

469.7

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.54

TRA01A10

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.

tona

7.1

17

120.7

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

17

120.7

1.4.55

TRI1AA04A1

Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si mărunte,prin aruncare rampa-vagon categ.1

tona

7.1

14.3

101.53

Material:

0

0

Manopera:

14.3

101.53

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.56

TRB01B15

Transportul materialelor cu roaba pe

tona

7.1

24.24

172.13

Total ore manopera (ore)

922.85

Total greutate materiale (tone)

1.56

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

18885.02

20302.73

88.38

120.7

39396.83

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

2,25%

0

456.81

0

0

456.81

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

18885.02

20759.54

88.38

120.7

39853.64

Cheltuieli indirecte

10,00%

3985.36

Profit

5,00%

2191.95

pneuri inc aruncare dese aruncare grupa 1-3 distanta 50m


Material:

0

0

Manopera:

24.24

172.13

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0‘


Total Deviz tara TVA

46030.95Obiectul: CORP CLĂDIRE

Devizul: Reabilitare si modernizare instalații termice

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1.5.1

RPSA03A#

Demontarea țevii din otel zincat, existenta in interiorul clădirii (conducte de legătură, coloane, conducte de distribuție), țeava avand diametrul de: 1/2"-1"

m

587

3.3

1937.1

Material:

0

0

Manopera:

3.3

1937.1

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.2

RPGB16A1

Demontare radiatoare existente

buc

60

9.75

585.2

Material:

0

0

Manopera:

9.75

585.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.3

1C35B1#

Țeava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata sau nearmata montata la leg. corp, aparatelor de încălzire in instal. de încălzire centr. cu diametrul ext. de 20 mm, inclusiv fitinguri

m

173

7.7

1332.1

Material:

0

0

Manopera:

7.7

1332.1

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.3.1

6716501

Țeava din polipropiiena DN = 20 mm

m

178.19

5.18

923.02

Material:

5.18

923.02

Transport:

0

0

1.5.4

IC35C1#

Țeava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata sau nearmata montata la leg. corp, aparatelor de incalzire in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 25 mm , inclusiv fitinguri

m

116

8.8

1020.8

Material:

0

0

Manopera:

8.8

1020.8

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.4.1

6716502

Țeava din polipropilena DN = 25 mm

m

119.48

6.2

740.78

Material:

6.2

740.78

Transport:

0

0

1.5.5

IC35D1#

Țeava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata sau nearmata montata la leg. corp, aparatelor de incalzire in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 32 mm, inclusiv fitinguri

m

88

9.9

871.2

Material:

0

0

Manopera:

9.9

871.2

Utilaj:

0

0

T ransport:

0

0

1.5.5.1

6716503

Țeava din polipropilena DN = 32 mm

m

90.64

8.9

806.7

Material:

8.9

806.7

Transport:

0

0

1.5.6

IC36D1#

Țeava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata sau nearmata montata in coloane in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 40 mm, inclusiv fitinguri

m

93

9.9

920.7

Material:

0

0

Manopera:

9.9

920.7

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.6.1

6716504

Țeava din polipropilena DN = 40mm

m

95.79

12.7

1216.53

Material:

12.7

1216.53

Transport:

0

0

1.5.7

IC36E1#

Țeava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata sau nearmata montata in coloane in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 50 mm , inclusiv fitinguri

m

192

11

2112

Material:

0

0

Manopera:

11

2112

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.7.1

6716505

Țeava din polipropilena DN = 50 mm

m

197.76

19.9

3935.42

Materia!:

19.9

3935.42

Transport:

0

0

1.5.8

RPIF09B#

Izolare conducte cu mansoane izolație speciala,introduse pe conducte in subsolul tehnic ,d=12x9-54x9 mm

ml

662

6.44

4263.28

Material:

1.6

1059.2

Manopera:

4.84

3204.08

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.9

IC35D1

Bratari pentru fixarea țevi, otel la Instalație incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=3/4 toii

buc

86

3.2

275

Material:

0.45

38.5

Manopera:

2.75

236.5

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.10

IC35E1

Bratari pentru fixarea țevi, otel la Instalație incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=1 toii

buc

58

3.55

205.9

Material:

0.8

46.4

Manopera:

2.75

159.5

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.11

IC35F1

Bratari pentru fixarea țevi, otel la Instalație incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=1 1/4 toii

buc

44

5.48

241.12

Material:

1.3

57.2

Manopera:

4.18

183.92

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.12

IC35G1

Bratari pentru fixarea țevi, otei la Instalație incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=1 1/2 toii

buc

46

9.26

425.96

Material:

0.9

41.4

Manopera:

8.36

384.56

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.13

IC35H1

Bratari pentru fixarea țevi, otel la Instalație incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=2 toii

buc

96

8.87

851.06

Material:

0.51

48.5

Manopera:

8.36

802.56

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.14

ID06A1

Robinet cu sertar pana, cu mufe , pentru instalație incalzire centrala , cu d:1/2

buc

37

4.91

181.74

Material:

0.07

2.66

Manopera:

4.84

179.08

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.14.1

4202474

Robinet trec, fonta 1/2 A vent+mufa pn10 s6480

buc

37

9.6

355.2

Materia!:

9.6

355.2

Transport:

0

0

1.5.15

ID06A2

Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalație incalzire centrala , cu d: 3/4

buc

23

5.26

121.07

Material:

0.42

9.75

Manopera:

4.84

111.32

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.15.1

4202462

Robinet trec, fonta 3/4 A vent+mufa pn10 S6480

buc

23

13.8

317.4

Materia!:

13.8

317.4

Transport:

0

0

1.5.16

ID06A1

Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalație incalzire centrala , cu d:1/2

buc

2

4.91

9.82

Material:

0.07

0.14

Manopera:

4.84

9.68

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.16.1

7500317

aerisitor automat coloana -1/2"

buc

2

17.5

35

Materia!:

17.5

35

Transport:

0

0

1.5.17

IBO1AO1

Montare radiatoare din aluminiu

buc

60

40.7

2442

Material;

0

0

Manopera:

40.7

2442

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.17.1

5700382

radiator din aluminiu

buc

60

~ 320

19200

Material:

320

19200

Transport:

0

0

1.5.18

ID01A1#

Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalații de incalzire centrala cu diametrul 3/8”......1/2"

buc

60

4.15

248.88

Material:

0.19

11.28

Manopera:

3.96

237.6

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.18.1

4204446

Robinet pentru radiator, tur, drept cu D = 1/2

buc

60

, 14

840

Material:

14

840

Transport:

0

0

1.5.19

IDO1A1#

Robinet cu ventil cu dublu reglaj

buc

60

4.15

248.88

pentru instalații de incalzire centrala cu diametrul 3/8"......1/2"

Material:

0.19

11.28

Manopera:

3.96

237.6

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.19.1

4204440

Robinet pentru radiator, retur, drept cu D = 1/2

buc

60

13.2

792

Material:

13.2

792

Transport:

0

0

1.5.20

ID06A1#

Ventil automat aerisire radiator DN 15

buc

60

19.2

1152

Material:

17

1020

Manopera:

2.2

132

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.21

ID06A1

Robinet cu cap termostatat cu d: 1/2

buc

60

4.91

294.72

Material:

0.07

4.32

Manopera:

4.84

290.4

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.21.1

11314

Robinet cu cap termostatat

buc

60

27

1620

Material:

27

1620

Transport:

0

0

1.5.22

IC50B2

Supapa sens DN 1

buc

4

33.49

133.96

Material:

29.09

116.36

Manopera:

4.4

17.6

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.23

IC50C1

Supapa sens DN 2

buc

3

92.62

277.85

Material:

87.12

261.35

Manopera:

5.5

16.5

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.24

RPCU07A1

Străpungeri in zidărie de cărămidă cu mortar de var și adaos de ciment pentru realizarea găurilor necesare trecerii conductelor în zidărie de 1/2 cărămidă și secțiunea străpungerii de 50-400 cmp.

buc

12

3.52

42.24

Material:

0

0

Manopera:

3.52

42.24

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.25

RPCU11E3

Executarea de șanțuri pentru montarea conductelor cu secțiunea de 276-500 cmp în zidărie de beton sau piatră

m

3.2

49.5

158.4

Material:

0

0

Manopera:

49.5

158.4

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.26

SA46A1

Conectarea, montarea si cimentarea țevii de protecție la trecerea cond. prin zid,țeava avand d=1 toii

m

3.2

10.48

33.55

Material:

2.12

6.79

Manopera:

8.36

26.75

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.27

RI1061ZA22B

Demontarea suportilor de susținere a conductelor din otel cu greutatea suportilor 6-10 Kg pentru suport! suspendați monofilari

buc

53

48.4

2565.2

Material:

0

0

Manopera:

48.4

2565.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.28

SB51B1

Suporți si bratari pentru susținerea conductelor din fonta ,avand 2,1-10

kg

230

4.18

961.4

Material:

0

0

kg

Manopera:

4.18 |      961.4

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.29

<

SB52A1

Procurare suporți sau bratari pentru susținerea conductelor din fonta sau pvc pentru canalizare

kg

230

0

0

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.29.1

11417

Suporți pentru susținerea conductelor

kg

230

4.8

1104

Material:

4.8

1104

Transport:

0

0

1.5.30

IE01A1

Efectuare proba etanș, la preș. Instalație incalz. centrala,supr totala incalz. a corpurilor este:pina la 100 mp

mp

48

11.44

549.12

Material:

0

0

Manopera:

11.44

549.12

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.31

ÎE03A1#

Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire cu diametrul de 3/8"......1"

m

289

2.46

710.94

Material:

0

0

Manopera:

1.98

572.22

Utilaj:

0.48

138.72

Transport:

0

0

1.5.32

1E03B1#

Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire cu diametrul de 1 1/4"......2"

m

373

3.02

1126.46

Material:

0

0

Manopera:

2.42

902.66

Utilaj:

0.6

223.8

Transport:

0

0

1.5.33

IE04A1#

Efectuarea probei de dilatare-contractare si de funcționare a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire cu diametrul de 3/8".........1"

m

289

1.76

508.64

Material:

0

0

Manopera:

1.76

508.64

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.34

IE04B1#

Efectuarea probei de dilatare-contractare si de funcționare a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire cu diametrul de 1 1/4".........2"

m

373

2.2

820.6

Material:

0

0

Manopera:

2.2

820.6

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.35

TRA01A10

Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.

tona

10.3

17

175.1

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

■0

0

Transport:

17

175.1

1.5.36

TRI1AA04A1

Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si mărunte,prin aruncare rampa-vagon categ.1

tona

10.3

14.3

147.29

Material:

0

0

Manopera:

14.3

147.29

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.37

TRB01B15

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare dese aruncare grupa 1-3 distanta 50m

tona

10.3

24.24

249.71

Material:

0

0

Manopera:

24.24

249.71

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

Total ore manopera (ore)

1133.1

Total greutate materiale (tone)

2.56

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

34621.18

24928.22

362.52

175.1

60087.02

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

2,25%

0

560.89

0

0

560.89

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

34621.18

25489.11

362.52

175.1

60647.91

Cheltuieli indirecte

10,00%

6064.79

Profit

5,00%

3335.63

70048.33 |

Obiectul: CORP CLĂDIRE

Devizul: Lucrări de reabilitare si modernizare

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1.6.1

RPCT14C1

Desfacerea tencuielilor la fațade executate in praf de piatră cu mortar de ciment

mp

34

23.76

807.83

Material:

0

0

Manopera:

23.76

807.83

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.6.2

RPCT29XA

Desfacerea placajelor faianța gresie si ceramice

metru patrat

349

13.2

4606.8

Material:

0

0

Manopera:

13.2

4606.8

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.6.3

RPCT40A1

Desfacerea șapei de protecție la izolații hidrofuge i termice, executate din mortar de ciment 2,5-3,5 cm grosime

mp

343

5.57

1908.84

Material:

0

0

Manopera:

5.57

1908.84

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.6.4

RCSE42A%

Desfacerea hidroizolatiilor,termoizolatiiior lipite cu bitum,cu chituri bituminoase sau masticuri,incl,a straturilor de protecție si a straturilor-suport,la terase sau pereții verticali ai subsolurilor incl,termoizolatia din BCA sau placi vata, proiecție hidroizolatie

mp

343

38.94

13356.42

Material:

0

0

Manopera:

38.94

13356.42

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.6.5

RPCT19A1

Desfacerea pardoselilor din parchet pe dușumele oarbe cu recuperarea materialelor, inclusiv dușumelele

<

mp

286.78

11.88

3406.82

Material:

0

0

Manopera:

11.88

3406.82

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.6.6

RCSJ06A%

Reparații de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T,avand spaletii: drepți, pina la 15 cm lățime

m

157.6

35.65

5618.56

Material:

4.18

658.58

Manopera:

31.46

4958.1

Utilaj:

0.01

1.89

Transport:

0

0

1.6.7

RPCE02A#

Izolare hidrofuge la fundații pe sup. oriz. <0,8 din 1 strat carton bitumateriale intre doua strat, de mastic

mp

133

28.94

3849.15

Material:

22.34

2971.35

Manopera:

6.6

877.8

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.6.8

IZF02A

Montare protecție mecanica HDPE

mp

133

6.09

810.38

Material:

5.16

685.84

Manopera:

0.88

117.04

Utilaj:

0.06

7.5

Transport:

0

0

1.6.8.1

2600036

membrana cu crampoane HDPE

mp

134.33

7.9

1061.21

Material:

7.9

1061.21

Transport:

0

0

1.6.9

RPCJ08A1

Reparații tencuieli interioare de 2 cm grosime, drișcuite, executate, la pereți sau stâlpi si tavane , pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru șpriț și mortar de var-ciment marca M 10-T, pentru grund și stratul vizibil

mp

156

29.81

4650.92

Material:

3.41

532.58

Manopera:

26.4

4118.33

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.6.10

RTR1RC 100D

Reparații la tencuieli exterioare la fațade cu suprafața reparata de 5,1-10 mp

mp

34

32.1

1091.4

Material:

9

306

Manopera:

23.1

785.4

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.6.11

YB01

Demontare si remontare cabluri, camere video , reflectoare ,interfoane pe fațade

lei

1500

1

1500

Material:

0

0

Manopera:

1

1500

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.6.12

IZF12XC

Sapa egalizare din mortar ciment M100-T,pe supr.oriz.sau <=40%, gros.=5 cm

metru patrat

560.71

15.35

8606.9

Material:

7.65

4289.43

Manopera:

7.7

4317.47

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.6.13

CG05A-1#

Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafețe mai mari de 16 mp in benzi simple prin batere in cuie pentru lipirea parchetului cu aracet

mp

286.78

39.3

11270.45

Material:

6.3

1806.71

Manopera:

33

9463.74

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.6.13.1

2940204

Parchet laminat trafic intens

mp

289.65

42

12165.21

|

Material:

42

12165.21

Transport:

0

0

1.6.14

CG04A1

Pardoseli PVC termosudabile

mp

7.87

101.23

796.65

Material:

83.76

659.16

Manopera:

17.38

136.78

Utilaj:

0.09

0.71

Transport:

0

0

1.6.15

RPCJ35A1

Glet de var-ipsos pe tencuieli interioare drișcuite, de 0,7 mm grosime cu pastă de var si adaos.de 100 kg ipsos la mc de var pastă, la pereți și stâlpi

mp

536

13.05

6992.44

Material:

2.05

1096.44

Manopera:

11

5896

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.6.16

RPCJ36B1

Glet de ipsos pe tencuieli interioare drișcuite de 3 mm grosime executat cu pastă de ipsos la tavane .

mp

93.6

17.76

1662.13

Material:

3.24

303.06

Manopera:

14.52

1359.07

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.6.17

CN04A2

Vopsitorii la interior și exterior, la pereți și tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom..,1), pe tencuieli drișcuite;

mp

1248

6.82

8514.23

Material:

0

2.87

Manopera:

6.82

8511.36

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.6.17.1

6104348

Vopsea lavabila casați orchidea pentru interior

î

1809.6

4.8

5609.76

Material:

3.1

5609.76

Transport:

0

0

1.6.18

CG11A1

Pardoseli din plăci din gresie ceramică patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare așezate simplu

mp

273.96

32

8766.77

Material:

7.2

1972.57

Manopera:

24.2

6629.83

Utilaj:

0.6

164.38

Transport:

0

0

1.6.18.1

2419324

Placa gresie mapisa 33.3x33.3 aran-g

mp

282.18

28.5

8042.1

Material:

28.5

8042.1

Transport:

0

0

1.6.19

CI06A1

Placaj din faianță la pereți și stâlpi plăci ...I) de aceeași culoare și același format, fixate cu mortar de ciment marca M 100—T cu adaos de var pastă de circa 2 cm grosime, la încăperi cu suprafața mai mică de 10 m2;

mp

105

35.98

3778.11

Material:

5.52

579.81

Manopera:

29.92

3141.6

Utilaj:

0.54

56.7

Transport:

0

0

1.6.19.1

2401678

Faianța 250 X 200

mp

110.25

22.21

2448.14

Material:

22.21

2448.14

Transport:

0

0

1.6.20

CP37J1

Etanșarea rosturilor la atic terasa cu fâșii din polistiren de 5 cm

mp

33.2

21.56

715.79

Material:

11

365.2

Manopera:

10.56

350.59

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.6.21

RPCE31A1

Inundarea terasei in vederea receptionarii terasei inclusiv supravegherea

mp

343

4.13

1415.6

Material:

1.84

631.12

Manopera:

2.29

784.48

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.6.22

YC01

Procurare si montare inscripții in       | lei

2000

1

2000

Braille pentru persoane cu dizabilitati

Material:

1

2000

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport: '

0

0

1.6.23

TRA02A25

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 25 km.

tona

234.2

36

8431.2

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

36

8431.2

1.6.24

TRB01B13

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare dese aruncare grupa 1-3 distanta 30m

tona

234.2

19.93

4668.02

Material:

0

0

Manopera:

19.93

4668.02

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.6.25

TRA01A05P

Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km

tona

164

15

2460.04

Material:

0

0

Manopera:

0

0.04

Utilaj:

0

0

Transport:

15

2460

Total ore manopera (ore)

5145.56

Total greutate materiale (tone)

374.12

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

48187.14

81702.36

231.17

10891.2

141011.87

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

2,25%

0

1838.3

0

0

1838.3

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

48187.14

83540.66

231.17

10891.2

142850.18

Cheltuieli indirecte

10,00%

14285.02

Profit

5,00%

7856.76

164991.95~|

Obiectul: CORP CLĂDIRE

Devizul: Lucrări pentru autorizare ISU

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1.7.1

EA01A%

Tub de protecție din material plastic, montat îngropat sau aparent, avand

m

392

10.23

4008.47

Material:

0.11

41.43

diametrul exterior de: pana la 25 mm, inclusiv - montat îngropat

Manopera:

10.12

3967.04

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.7.1.1

6704488

Tub izolat tip i.p.e.(pantzer) 16 stas 6990

m

403.76

0.6

201.88

Material:

0.5

201.88

Transport:

0

0

1.7.2

EC06A1

Cablu semnalizare incendiu - JE-

H(ST) 2X2X0,8 - asimilat

m

392

10.73

4204.59

Material:

0.61

237.55

Manopera:

10.12

3967.04

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.7.3

20020662

Cablu semnalizare incendiu -JE-

H(ST) 2X2X0,8 - ASIMILAT

ml

392

1.95

764.4

Material:

1.95

764.4

Transport:

0

0

1.7.4

EC08A#

Cablu cu 2-48 cond. de 0,75 mmp, 2-30 cond. de 1 mmp, 2-30 cond. de 1,5 mmp sau 2-21 cond. 2,5 mmp pentru instalații electrice de comanda, semnalizare, blocare, tras prin tub de protecție, pentru racordarea la tablouri si aparate

m

61

2.86

174.46

Material:

0

0

Manopera:

2.86

174.46

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.7.5

4827060

Conductor cupru, execuție mijlocie myym de 3x1,5 mmp

m

61

1.78

108.58

Material:

1.78

108.58

Transport:

0

0

1.7.6

EB15B1

Numere și etichete, pentru branșamente, coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice etichete pentru circuite telefonice sau cable electrice

buc

27

1.98

53.46

Material:

0

0

Manopera:

1.98

53.46

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.7.6.1

6719689

Eticheta tubulare PVC

buc

27

0.06

13.5

Material:

0.5

13.5

Transport:

0

0

1.7.7

EI01B1

Diblu metalic cu diametrul nominal de

10-12 mm

buc

77

4.4

338.8

Material:

0

0

Manopera:

4.4

338.8

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.7.7.1

6313368

Diblu cu expandare marimea 12

buc

77

0.8

61.6

Materia!:

0.8

61.6

Transport:

0

0

1.7.8

YC01

Modul monitorizare -1 buc

lei

1350

1

1350

Material:

1

1350

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.7.9

ATD19A

Legarea conductoarelor la cleme,repartitoare sau la bornele aparatelor prin:fixare cu șurub

buc

51

5.43

277.02

Material:

0.15

7.78

Manopera:

5.28

269.25

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.7.10

ATE25B03

Teste si verificări: verificarea sist alarmare cuam detectoare conectare lacentrala nr total detectoare xn ore

buc

44

18.18

799.76

Material:

2.18

95.76

Manopera:

11 |         484

Utilaj:

5

220

Transport:

0

0

1.7.11

TRI1AA01F3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele si mărunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate

tona

2.35

9.9

23.26

Material:

0

0

Manopera:

9.9

23.26

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.7.12

TR11AA08F3

Descărcarea materialelor,grupa a-grele si mărunte prin transport pina la 10m auto-rampa,teren categ.

tona

2.35

7.7

18.09

Material:

0

0

Manopera:

7.7

18.09

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.7.13

TRA01A10

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.

tona

2.35

24

56.4

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

24

56.4

Total ore manopera (ore)

422.52

Total greutate materiale (tone)

0.18

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

2882.49

9295.41

220

56.4

12454.29

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

2,25%

0

209.15

0

0

209.15

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

2882.49

9504.55

220

56.4

12663.44

Cheltuieli indirecte

10,00%

1266.34

Profit

5,00%

696.49

Total Deviz fara TVA

14626.27


Obiectul: CORP CLĂDIRE

Devizul: Sistem supraveghere video

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1.8.1

ES13E+

Montaj echipamente vizualizare conexiuni/verificari/probe echipamente

buc

10

3.3

33

Material:

0

0

Manopera:

3.3

33

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.8.2

EA01C#

Tub de protecție din material plastic montat aparent pe dibluri din material plastic cu diametrul exterior pana la 25 mm inclusiv

m

310

9.47

2936.94

Material:

0.08

26.04

Manopera:

8.58

2659.8

Utilaj:

0.81

251.1

Transport:

0

0

1.8.2.1

6704505

Tub izolat tip i.p.e.(pantzer) 25 stas 6990

m

319.3

1.55

494.91

Material:

1.55

494.91

Transport:

0

0

1.8.3

EA16A1

Doză de derivație, pentru cabluri sau țevi de instalații, montată în mediu exploziv, avînd diametru! de 1/2" -1 1/4"

buc

12

4.86

58.34

Material:

0.02

0.26

Manopera:

4.84

58.08

Utilaj:

. 0

0

Transport:

0

0

1.8.3.1

5537890

Doza derivație. exdiictS cod 7042

buc

12

11

132

Material:

11

132

Transport:

0

0

1.8.4

EC05A1

Cablu pentru energie electrică, tras prin tub de protecție, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu secțiunea pînă la 16 mmp

m

310

2.2

682.59

Material:

0

0.59

Manopera:

2.2

682

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.8.4.1

20020662

Cablu utp Ip (cablu utp) 4X2X0.5 MMP

buc

316.2

1.35

426.87

Material:

1.35

426.87

Transport:

0

0

1.8.5

TRI1AA01F3

Incarnarea materialelor, grupa a-greie si marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate

tona

0.38

9.9

3.76

Material:

0

0

Manopera:

9.9

3.76

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.8.6

TRA01A10

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.

tona

0.38

26

9.88

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

26

9.88

1.8.7

TR11AA08F3

Descărcarea materialelor,grupa a-grele si mărunte prin transport pina la 10m auto-rampa,teren categ.

tona

0.38

7.7

2.93

Material:

0

0

Manopera:

7.7

2.93

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

Total ore manopera (ore)

156.34

Total greutate materiale (tone)

0.09

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

1080.68

3439.57

251.1

9.88

4781.23

Alte cheltuieli directe_________________________________________

Utilaj


Transport | Total


Coeficient             | Valoare | Material | Manoperă

Contribuția asiguratorie

2,25%

0

77.39

0

0

77.39

pentru munca

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

1080.68

3516.96

251.1

9.88

4858.62

Cheltuieli indirecte

10,00%

485.86

Profit

5,00%

267.22

Total Deviz tara TVA

5611.7 |


Obiectul: CORP CLĂDIRE

Devizul: Montaj echipamente

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1.9.1

EG01A1

Montaj dispozitiv tip PDA

buc

1

69.58

69.58

Material:

7.76

7.76

Manopera:

61.82

61.82

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.9.2

ATA02B

Montare centrala incendiu

buc

1

158.4

158.4

Material:

0

0

Manopera:

158.4

158.4

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.9.3

ATA01A

Montarea aparatelor in panouri,dulapuri,cutii,aparent sau îngropat cu greutatea:pina la 1 kg -detector de fum

buc

44

31.68

1393.89

Material:

0

0

Manopera:

31.68

1393.89

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.9.4

ATA01A

Montarea aparatelor in panouri,dulapuri,cutii,aparent sau îngropat cu greutatea:pina la 1 kg -buton semnalizare incendiu

buc

2

31.68

63.36

Material:

0

0

Manopera:

31.68

63.36

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.9.5

ATA01A

Montarea aparatelor in panouri,dulapuri,cutii,aparent sau îngropat cu greutatea:pina la 1 kg -sirena incendiu

buc

3

31.68

95.04

Material:

0

0

Manopera:

31.68

95.04

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.9.6

ES08A1+

Montaj camere video de supraveghere, in carcasa camera video de interior

buc

6

6.6

39.6

Material:

0

0

Manopera:

6.6

39.6

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.9.7

ES08A2+

Montaj camere video de supraveghere, in carcasa camera

buc

4

8.8

35.2

Material:

0

0

| video de exterior

Manopera:

8.8

35.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.9.8

<

AMC3D23A

Sursa de alimentare 12 V /3A

buc

1

10.34

10.34

Material:

0

0

Manopera:

10.34

10.34

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.9.9

ES13C1+

Montaj echipamente vizualizare monitoare <=5kg

buc

1

2.64

2.64

Material:

0

0

Manopera:

2.64

2.64

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.9.10

ES12A1+

Montaj echipamente diverse de preluare, adaptare si transport video server montat in carcasa - DVR

buc

1

3.3

3.3

Material:

0

0

Manopera:

3.3

3.3

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.9.11

ES12A1+

Montaj echipamente diverse de preluare, adaptare si transport video server montat in carcasa -CONVERTOR VIDEO

buc

1

3.3

3.3

Material:

0

0

Manopera:

3,3

3.3

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.9.12

RPIA09A#

Montare statie dedurizare apa din centraie si puncte termice

buc

1

285.24

285.24

Material:

36

36

Manopera:

220

220

Utilaj:

29.24

29.24

Transport:

0

0

1.9.13

1D03C1#

Montare vana cu 3 cai cu servomotor

buc

1

35.2

35.2

Material:

0

0

Manopera:

35.2

35.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.9.14

RPIA051#

Montare microcentrala termica , inclusiv kit evacuare gaze

buc

1

628.4

628.4

Material:

0

0

Manopera:

594

594

Utilaj:

34.4

34.4

Transport:

0

0

1.9.15

FE08A1

Montare filtru anticalcar

buc

1

42.68

42.68

Material:

0

0

Manopera:

42.68

42.68

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

Total ore manopera (ore)

125.4

Total greutate materiale (tone)

0.05

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

43.76

2758.77

63.64

0

2866.16

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

CAS

15,80%

0

435.89

0

0

435.89

Sanatate

5,20%

0

143.46

0

0

143.46

Șomaj                <

0,50%

0

1379

0

■0

13.79

Fond de risc

0,28%

0

772

0

0

772

Fond de garantare

0,25%

0-

6.9

0

0

6.9

Concedii st indemnizații

0,85%

0

23.45

0

0

23.45

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

4376

3389.97

63.64

0

3497.37

Cheltuieli indirecte

10,00%

34974

Profit

5,00%

192.36

Total Deviz tara TVA

4039.46


Obiectul: AMENAJAR1 EXTERIOARE

Devizul: Sistematizare - alei - trotuare - amenajare spațiu joaca

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

2.1.1

RPCT09G1

Demolarea elementelor de beton simplu și beton armat cu mijloace mecanice a betonului armat din pereți, trepte, grinzi, stâlpi, plăci si prefabricate

mc

19.95

141.3

2818.93

Material:

0

0

Manopera:

121

2413.95

Utilaj:

20.3

404.98

Transport:

0

0

2.1,2

TRA01A05P

Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km

tona

47.88

15

718.21

Material:

0

0

Manopera:

0

0.01

Utilaj:

0

0

Transport:

15

718.2

2.1.3

TSA01A1

Săpătură manuala de pamant in spatii întinse la deblee,in canale deschisejn gropi de împrumut la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a cărei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul săpăturii teren ușor

mc

19.95

57.2

1141.14

Material:

0

0

Manopera:

57.2

1141.14

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

2.1.4

TSD01A1

Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren ușor

mc

19.95

4.03

80.32

Material:

0

0

Manopera:

4.03

80.32

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

2.1.5

TSD05A1

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecărui strat

100

mc

0.2

381.06

76.21

Material:

0

0

Manopera:

194.04

38.81

Utilaj:

187.02

37.4

in parte .umpluturi le executandu-se din I : pamant necoeziv

Transport:

0

0

2.1.6

DA06A1

Strat de agregate naturale cilindrate, avand funcția de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva silanticapilara, cu asternere manuala;

mc

13.3

64.85

862.5

Material:

39.33

523.09

Manopera:

25.52

339.42

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

2.1.7

TE06C1

Plasa de armatura sudata tip stnb d=6mm ochiurile 100x1 OOmm

kg

585

5.77

3373.36

Material:

2.69

1573.36

Manopera:

3.08

1800

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

2.1.8

CO01A1

Trotuar din beton simplu turnat pe loc

mp

133

14.7

1955.3

Material:

4.58

609.34

Manopera:

10.12

1345.96

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

2.1.8.1

2100945

Beton de ciment B 150 stas 3622

mc

13.3

240

3059

Material:

230

3059

Transport:

0

0

2.1.9

TRA06A10

Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km

tona

47.88

18

861.84

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

18

861.84

2.1.10

RPCE34A1

Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul clădirii cu bitum tip D.

m

133

5.29

703.42

Material:

1.99

264.67

Manopera:

3.3

438.75

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

2.1.11

TSA01A1

Săpătură manuala de pamant in spatii intinse la deblee.in canale deschise,in gropi de împrumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a cărei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul săpăturii teren ușor

mc

46

57.2

2631.2

Material:

0

0

Manopera:

57.2

2631.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

2.1.12

CG32B1

Umpluturi în straturi compactate cu argilă (pământ galben), compactate cu mijloace mecanice

mc

34

23.32

792.88

Material:

13.2

448.8

Manopera:

10.12

344.08

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

2.1.13

TSD01A1

Imprastierea cu lopata a pamant. afinat.strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren ușor

mc

46

4.03

185.2

Material:

0

0

Manopera:

4.03

185.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

2.1.14

TsH06XA

Semanarea gazonului pe suprafețele: orizontale sau in panta sub30%

100mp

0

0

0

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

2.1.15

TSH37B1

Loc de joaca pentru copii din dale cauciucate așezate pe o fundație de beton asfaltic de 8 cm așternut pe o suprafața compactată de balast sau-pietriș de 10 cm grosime

mp

49

145.2

7114.8

Material:

110

5390

Manopera:

35.2

1724.8

Utilaj:

0

0

T ransport:

0

0

2.1.16

TRA01A10

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.

tona

36.7

24

880.8

Material:

0-

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

24

880.8

2.1.17

TR11AA04A1

încărcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte,prin aruncare rampa-vagon categ.1

tona

36.7

14.3

524.81

Material:

0

0

Manopera:

14.3

524.81

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

2.1.18

TRB01B15

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare dese aruncare grupa 1-3 distanta 50m

tona

36.7

24.24

889.75

Material:

0

0

Manopera:

24.24

889.75

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

Total ore manopera (ore)

631.74

Total greutate materiale (tone)

180.62

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

11868.26

13898.19

442.39

2460.84

28669.67

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

2,25%

0

312.71

0

0

312.71

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

11868.26

14210.9

442.39

2460.84

28982.38

Cheltuieli indirecte

10,00%

2898.24

Profit

5,00%

1594.03

Total Deviz tara TVA

33474.65Obiectul: ORGANIZARE DE ȘANTIER

Devizul: Lucrări de organizare de șantier

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

3.1.1

CL20B1

Montare pichet incendiu

buc

1

2.64

2.64

Material:

0

0

Manopera:

2.64

2.64

Utilaj:

0

0

Transport:*

0

0

3.1.1.1

10106

pichet incendiu

buc

1

820

820

Material:

820

820

Transport:

0

0

3.1.2

DF10A2

Montare panouri avertizare

buc

6

158.55

951.28

Material:

67

402

Manopera:

91.55

549.28

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

3.1.3

EF03A1

Tablou electric, format panou, dulap, celulă sau pupitru, având greutatea pînă la 150 kg

buc

1

192.72

192.72

Material:

0

0

Manopera:

192.72

192.72

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

3.1.3.1

7349019

Tablou electric organizare T1

buc

1

2150

670

Material:

670

670

Transport:

0

0

3.1.4

EC04A1

Cablu pentru energie electrică, montat liber prin așezare (fără dispozitive de fixare), cablul având conducte cu secțiunea pînă la 16 mmp, montat pe fundul canalelor

m

78

1.77

138.28

Material:

0.01

1

Manopera:

1.76

137.28

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

3.1.4.1

4800800

Cablu energie cyp 0,6/1 KV 4x 4 U nid 2405

m

79.56

2.95

234.7

Material:

2.95

234.7

Transport:

0

0

3.1.5

CL20A1

Confecții metalice diverse, montate aparent parapeti panouri despărțitoare balcon

kg

570

2.86

1630.2

Material:

0

0

Manopera:

2.86

1630.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

3.1.5.1

6306021

confecții metalice

kg

570

5.5

3135

Material:

5.5

3135

Transport:

0

0

3.1.6

CE05E1

Invelitoare din tablă zincată profilată ondulată sau cutată, panourile fixate cutata fixata cu șuruburi filetate pina sub cap si piulițe

mp

80

33.53

2682.5

Material:

0.88

70.66

Manopera:

32.65

2611.84

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

3.1.6.1

3644223

Tabla ondulata pentru ctii s2029 Zn 0,75x800x2000 OL 34-1 n

mp

71.04

27

1918.06

Material;

27

1918.06

Transport:

0

0

3.1.7

CA01A1

Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv

mc

6.7

70.96

475.43

Material:

0

0

Manopera:

69.96

468.73

Utilaj:

1

6.7

Transport:

0

0

3.1.7.1

2100933

Beton de ciment B 100 stas 3622

mc

6.75

195

1316.95

Material:

195

1316.95

Transport:

0

0

3.1.8

YC01

Procurare materiale necesare ( baraci , wc ecologic,)

lei

25000

1

25000

Material:

1

25000

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

’0

Transport:

0

0

3.1.9

CL17A1

Demontarea construcțiilor provizorii de organizare de șantier

buc

1

418.66

418.66

Material:

0

0

Manopera:

418.66

418.66

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

Total ore manopera (ore)

273.24

Total greutate materiale (tone)

16.54

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

33568.37

6011.35

6.7

0

39586.42

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

2,25%

0

135.26

0

0

135.26

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

33568.37

6146.6

6.7

0

39721.68

Cheltuieli indirecte

10,00%

3972.17

Profit

5,00%

2184.69

Total Deviz tara TVA

45878.54


Total General fara TVA

927617.76

TVA (19%)

176247.37

TOTAL GENERAL (Lei)

1103865.14

Cursul de referința: 4.6437 Lei/Euro, din data.de 0000-00-00

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

Total Deviz fara TVA


Total Deviz tara TVAFormularul F4 - LISTA

Dotări

Nr. crt.

Denumirea

UM

Cantitatea

Prețul unitar - Lei / UM -

Valoarea (exclusiv TVA) - Lei -

Fișa tehnică atașată

0

1

2

3

4

5

6

1

MESE COPII

buc

12

230

2760

2

SCAUNE COPII

buc

50

120

6000

3

TOPOGAN GONFLABIL

buc

1

3200

3200

4

TUNEL DE JOACA

buc

3

230

690

5

CASUTA COPII

buc

2

550

1100

6

PIESE BURETE

set

1

720

720

7

SPAȚIU CU BILE

buc

1

1194

1194

8

PANOU LUMINOS       }

buc

1

350

350

9

SET PENTRU STIMULAREA SIMȚULUI TACTIL

buc

1

800

800

10

CUTIE CU SUNETE

buc

1

230

230

11

PROIECTOR CU EFECTE LUMINOASE

buc

1

560

560

12

JOC DE DISCRIMINARE AUDITIVA

buc

3

190

570

13

DISCURI TACTILE +JOC TACTIL

set

1

290

290

14

DIFUZOR AROME +SETURI AROME

buc

1

380

380

15

MOBILIER BIROU

buc

2

1600

3200

16

CALCULATOR+MONITOR

buc

2

3300

6600

17

MULTIFUNCȚIONALA

buc

2

1500

3000

18

RAFTURI DEPOZITARE

buc

3

670

2010

19

LĂZI FRIGORIFICE

buc

2

2700

5400

20

PERDELE

buc

36

370

13320

21

COVOARE

buc

11

270

2970

22

HOTA BUCĂTĂRIE

buc

1

1900

1900

23

MAȘINA DE GĂTIT PROFESIONALA

buc

1

8900

8900

24

MAȘINA DE TOCAT ELECTRICA

buc

1

1100

1100

25

USTENSILE BUCĂTĂRIE

set

1

1200

1200

26

ECHIPAMENT PERSONAL

set

1

1400

1400

27

TOBOGAN

buc

1

790

790

28

TURN DIN LEMN MASIV

buc

1

1150

1150

29

PERETE DE ESCALADA

buc

1

1350

1350

30

SPAȚIU DE NISIP JOACA SI TOPOGAN

buc

1

470

470

31

SCARA CU TREPTE ROTUNDE

buc

1

550

550

32

LEAGĂNE

buc

1

980

980

33

BALANSOAR COPII

buc

1

680

680

34

CASUTA COPII

buc

1

550

550

35

JUCĂRII DE APA SI NISIP

set

1

380

380

36

TRAMBULINA

buc

1

720

720

37

BALANSOAR EXTERIOR

buc

1

255

255

38

TURNULEȚ CU TOPOGAN

buc

1

924

924

39

PAT MUZICAL DUBLU-SALTEA CU APA

buc

1

13691.6

13691.6

40

SISTEM HIFI & BOXE

buc

1

3478.99

3478.99

41

PODIUM COLOANA CU BULE DE AER

buc

1

2087.39

2087.39

42

COLOANA CU BULE DE AER 1,75 M

buc

1

5371.43

5371.43

43

CONSOLA DE COMANDA CULORI PRIN CABLU

buc

1

1531.09

1531.09

44

OGLINDA PLEXIGLAS 100X130 CM

set

1

1933.27

1933.27

45

400 FIRE FIBRA OPTICA

buc

1

4814.29

4814.29

46

SURSA DE LUMINA INTRERACTIVA CU LICĂRIRE

buc

1

2402.52

2402.52

47

CONSOLA DE COMANDA CULORI FARA CABLU

buc

1

2588.24

2588.24

48

PERNA - FOTOLIU MARE

buc

2

1345.38

2690.76

49

SCARA DE LUMINA

buc

1

8580.67

8580.67

50

PROIECTOR DE EFECTE LUMINOASE

buc

1

3293.28

3293.28

51

DISC CU FLUTURI BRITANICI

buc

5

288.24

1441.2

52

DISC PROIECȚIE ROATA LICHIDA

buc

5

473.11

2365.55

53

DIFUZOR DE AROME

buc

2

269.75

539.5

54

FILTRU DIFUZOR DE AROME

buc

4

50.42

201.68

55

SET DE AROME

set

2

918.49

1836.98

56

GHIOZDANEL AUDITIV

buc

1

918.49

918.49

57

JOC DE DISCRIMINARE AUDITIVA TUBURI

set

1

142.02

142.02

58

SET MUZICAL DE BAZA

buc

1

1067.23

1067.23

59

CUTIE MOSTRE TACTILE

buc

1

438.66

438.66

60

PERETE KINETIC TACTIL

buc

1

8803.36

8803.36

61

PISCINA LED CU BILE

buc

1

9267.23

9267.23

62

DISCURI TACTILE - SET COMPLET, 10 PERECHI

buc

1

604.2

604.2

63

JOC TACTIL - RECUNOASE FORMELE

buc

1

363.87

363.87

64

PIETRE DE RAU - SET DE 6 BUC

set

1

216.81

216.81

65

VÂRFURILE DE MUNTE , SET DE 5 BUC

set

1

479.83

479.83

66

PERETE GRAVITAȚIONAL

set

1

9694.12

9694.12

67

PATRATE MUZICALE CU COMUTATOR DE PODEA

set

1

9044.54

9044.54

68

PANOU COMANDA PĂTRATELE

set

1

4165.55

4165.55

69

TRASEU PSIHOMOTRIC - SET AVANSAȚI

set

1

2265.55

2265.55

70

PLACA DE ECHILIBRU SENZO UȘOARA CU 3 MODELE

set

1

482.35

482.35

71

PLACA DE ECHILIBRU SENZO COMPLEXA CU 3 MODELE

set

1

482.35

482.35

72

SEMISFERE DE ECHILIBRU SET DE 6 BUC

set

1

163.87

163.87

73

JOC DE COORDONARE - BANC DE PEȘTI

set

1

258.82

258.82

74

UNDITA - JOC DE COORDONARE

buc

1

90.67

90.67

75

JOCMIKADO GIGANT

buc

1

873

873

76

PARAȘUTA - 6.00 M

buc

1

367.23

367.23

77

PARAȘUTA - 7.00 M

buc

1

455.46

455.46

78

OGLINDA CU BULE

set

1

1031.93

1031.93

79

SCAUN TERAPEUTIC

buc

1

7189.08

7189.08

80

RAMA FOTO VORBITOARE

buc '

1

343.7

343.7

81

ȘEZLONG RELAXARE

buc

1

3237.82

3237.82

82

POPICE DE PODEA

buc

1

1382,35

1382.35

83

VESTA GONFLABÎLA MEDIE

buc

1

1957.98

1957.98

84

VESTA GONFLABÎLA MARE - L

buc

1

1957.98

1957.98

85

KIT SENZORIAL TACTIL

buc

1

3515.97

3515.97

A

86

LIFT ALIMENTE

buc

1

14200

14200

TOTAL:

Lei:

222953.46

Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

Cursul de referința: 4.6437 Lei/Euro, din data de 0000-00-00

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

Nr. crt.

Denumirea

UM

Cantitatea

Prețul unitar - Lei / UM -

Valoarea (exclusiv TVA) - Lei -

Fișa tehnică atașată

0

1

2

3

4

5

6

1

DISPOZITIV TIP PDA

buc

1

4800

4800

TOTAL:

Lei:

4800

Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

Nr. crt.

Denumirea

UM

Cantitatea

Prețul unitar -Lei/UM-

Valoarea (exclusiv TVA)

- Lei -

Fișa tehnică atașată

0

1

2

3

4

5

6

1

DVR 16 INTRĂRI VIDEO COMPLET ECHIPAT , HDD 1X2 B

buc

1

4200

4200

2

MONITOR

buc

1

700

700

3

CAMERA VIDEO FIXA DE INTERIOR

buc

6

570

3420

4

CAMERA VIDEO FIXA DE EXTERIOR

buc

4

850

3400

5

SURSA ALIMENTARE 12 V /3A

buc

1

479

479

6

CONVERTOR VIDEO PASIV

buc

1

53

53

TOTAL:

Lei:

12252

Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

Cursul de referința: 4.6437 Lei/Euro, din data de 0000-00-00

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

Nr. crt.

Denumirea

UM

Cantitatea

Prețul unitar

- Lei / UM -

Valoarea (exclusiv TVA) - Lei -

Fișa tehnică atașată

0

1

2

3

4

5

6

1

DETECTOR DE FUM ADRESABIL

buc

43

98

4214

2

DETECTOR DE TEMPERATURA

buc

1

135

135

3

SOCLU DETECTORI CU IZOLATORI

buc

44

35

1540

4

SURSA ALIMENTARE 18 A , U=12 Vcc

buc

1

360

360

5

ACUMULATOR 12 V/7AH

buc

1

115

115

6

CENTRALA DE DETECȚIE INCENDIU

buc

1

2850

2850

7

BUTON ACȚIONARE ALARMA

buc

2

135

270

8

SIRENA DE INTERIOR CU ACUMULATOR

buc

2

198

396

9

SIRENA DE EXTERIOR CU ACUMULATOR

buc

1

495

495

TOTAL:

Lei:

10375

Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

O*


Nr. crt.

Denumirea

UM

Cantitatea

Prețul unitar -Lei/UM-

Valoarea (exclusiv TVA) - Lei -

Fișa tehnică atașată

0

1

2

3

4

5

6

1

VANA 3 CAI CU SERVOMOTOR

buc

1

870

870

2

CENTRALA TERMICA IN CONDENSATIE P=50 KW

buc

1

9080

9080

3

KIT EVACUARE GAZE ARSE

buc

1

670

670

4

FILTRU ANTICALCAR

buc

1

178

178

5

STATIE DEDURIZARE Q=1 MC/H

buc

1

2310

2310

TOTAL:

Lei:

13108


Cursul de referința: 4.6437 Lei/Euro, din data de 0000-00-00


Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;


Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL
/—

/ a

SC BIA CONSPROIECT SRL BRĂILA^      X


Verificat


1

Referat nr.


J 9/9/2012 CUI 29523300                   • -

 • 7111 - Activitati de arhitectura **—

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Tel/Fax:0339805917       0752/281879

Mail: biaconsproiect@yahoo.com ,


-

Sef proiect

ing. D. AGRIGOROAE

Proiectat

arh. C. BERBEC

Desenat

arh. C. BERBEC


ocara:

1:5000


Data:

2018


BENEFICIAR:


MUNICIPIUL BACAU

Strada Marasesti Nr.6, Localitatea Bacau, Județul BACAU


TITLU PROIECT:


Modernizare si reabilitare Cresa Nr. 9


TITLU PLANȘA:


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA


PROIECT NR. 151/2018


FAZA:

D.A.L.I.


PLANȘA Az8.97 5


CONSPaoiECT


SC BIA CONSPROIECT SRL

J 9/9/2012 CUI 29523300

 • 7111 - Activitati de arhitectura

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica

Tel/Fax:0339805917       0752/281879

Mail: biaconsproiect@yahoo.coml'ț U111V1V

Semnat/,- /

Sef proiect

ing. D. AGRIGOROAE

Proiectat

arh. C. BERBEC

Desenat

arh. C. BERBEC


1:100

Referat nr................din...............................

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU

Strada Marasesti Nr.6, Localitatea Bacau, Județul BACAU

PROIECT NR. 151/2018

TITT 11 PRCUPCT-

-----------------------------------j-------------------------------------------

FAZA:

Modernizare si reabilitare CresaNr. 9

D.A.L.I.

TITLU PLANȘA:

PLAN TERASA - SITUAȚIE EXISTENTA

PLANȘA A7 -

_
Mail: biaconsproiect@yahoo.com

iJpVVIl 1V/CXL1V

XT.,—-

INUlilClC

Sef proiect

ing. D. AGRIGOROAE

Proiectat

arh. C. BERBEC

Desenat

arh. C. BERBECReferat nr................din.................................

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU

Strada Marasesti Nr.6, Localitatea Bacau, Județul BACAU

TITLU PROIECT'

Modernizare si reabilitare CresaNr. 9

TITLU PLANȘA:

PLAN TERASA - SITUAȚIE PROPUSA


PROIECT

NR. 151/2018


FAZA:

D.A.L.I.


PLANȘA A8


_


ZZ2


=3


=3


(' \


trotuar beton armat


balast

pamant compactat


'/t

3.72 5

+----------------------

0


+5.50


protecție hidroizolatie hidroizolatie sapa suport hidroizolatie


tennoizolatie


strat de panta din strat DDC(difuzie, decompresiune, j0 npensare) mortar zugrăveli lavabile


+2.65


/

/

/

/

/

/

/

/ /

4


=3


+4.75


in xr oj


+3.55

”k


pardoseala finita pardoseala beton armat zugrăveli lavabile


pardoseala finita pardoseala beton armat bariera de vapori balast 20 cm

pamant compactat


777'77/7.

/ / / / / / / / / / / / / / / /


±0.00


E=


+2.10


in ’T oj


''///////777&

pardoseala finita pardoseala beton armat


-2.00 yk.


o

00


+0.90

L"


trotuar beton armat

balast

pamant compactat


-0.30


■rfSî


KW


^,, ^,, ^,, ^,, ^,, ^,, ^,, ^,, ^,, ^,, ^,, ^,, ^,, ^,, ^,, ^,, ^,, ^,, ^,, ^,, ^,, ^,, ^,, ^,, ^,, ^,,

3.65


3.72 5

SC Bl A CONSPRO1ECT S

J 9/9/2012 CUI 29523

 • 7111 - Activitati de arhi

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Tel/Fax:0339805917       0752/281879

Mail: biaconsproiect@yahoo.comSpecificație

Numele

Semnat 7

Sef proiect

ing. D. AGRIGOROAE

Proiectat

arh. C. BERBEC

Desenat

arh. C. BERBEC

6^1:100

Referat nr................din.................................

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU

Strada Marasesti Nr.6, Localitatea Bacau, Județul BACAU

PROIECT NR. 151/2018

TITLU PROIECT:

Modernizare si reabilitare Cresa Nr. 9

TÂZrt.

D.A.L.I.

TITLU PLANȘA:

SECȚIUNE A - A - SITUAȚIE EXISTENTA

PLANȘA A9


,[


7777

777777Z/////7Z


protecție hidroizolatie hidroizolatie sapa suport hidroizolatie termoizolatie


=€1


ZZ


strat de panta din strat DDC(difuzie, decompresiune. npensare)


mortar zugrăveli lavabile


+2.65


=a


Y\

/


pardoseala finita pardoseala beton armat zugrăveli lavabile


io

■st

cu


+5.50

xL


+4.75


+3.55


termoizolatie vata minerala 15cm


+2.10 x£~


trotuar beton armat balast pamant compactat


pardoseala finita pardoseala beton armat bariera de vapori


balast 20 cm pamant compactat


±0.00 xlr


&=»


in

■st

Clî


pardoseala finita pardoseala beton armat


o co


-2.00


+0.90

xf


trotuar beton armat balast pamant compactat hidroizolatie

-0.30

£Z


77^7


'h


'A


3.72 5


3.65


3.72 5


° SIA ^SPRoi^r

, SHL */

Verificat

Referat nr................din.................................

SC BIA CONSPROIECT SRL BRAILA        /

J 9/9/2012 CUI 29523300            Se        /

 • 7111 - Activitati de arhitectura         —

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Tel/Fax:0339805917       0752/281879             /'

Mail: biaconsproiect@yahoo.com                  /

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU

Strada Marasesti Nr.6, Localitatea Bacau, Județul BACAU

PROIECT

NR. 151/2018

Specificație

Numele

Semnat/

Scara:

TITLU PROIECT:

FAZA:

Sef proiect

ing. D. AGRIGOROAE

1:100

Modernizare si reabilitare Cresa Nr. 9

D.A.L.I.

Proiectat

arh. C. BERBEC

Data:

2018

TITLU PLANȘA:

SECȚIUNE A - A - SITUAȚIE PROPUSA

PLANȘA AI0

L0

Desenat

arh. C. BERBEC

dxnLEGENDA:

0 Corp de iluminat tip LED echipat cu kit de emergenta, pentru iluminat de securitate

-Corp de iluminat tip LED pentru

iluminat de securitate pentru evacuare

nn-Corp de iluminat tip LED pentru

iluminat de securitate pentru marcarea hidrantior

[9] B.P.-Buton manual de pornire a iluminatului de securitate impotriva panicii

® B.O.-Buton manual de oprire a iluminatului de securitate impotriva panicii

] Tablou electric

hi • ni - corp de iluminat, cu tub led T8 1x20W, cu grad de

protecție IP 65

- corp de iluminat,cu tub tip LED 4 x20W- corp de iluminat tip aplica cu bec tip LED 1 x 15W ii ii - corp de iluminat, cu tub led T8 1x20 W


- corp de iluminat, cu tub led T8 1x20W, cu grad de protecție IP 65SC BIA CONSPROIECT SRL BRAILA

J 9/9/2012 CUI 29523300

 • 7111 - Activ itati de arhitectura

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Tel/Fax:0339805917       0752/281879

Mail: biaconsproiect@yahoo.com


Specificație

Numele

Sef proiect

ing. D. AGRIGOROAE

Proiectat

ing. A. SUTEU

Desenat

ing. A. SUTEUData:

Referat nr................din.................................

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU

Strada Marasesti Nr.6, Localitatea Bacau, Județul BACAU

PROIECT NR. 151/2018

TITLU PROIECT:

Modernizare si reabilitare Cresa Nr. 9

FAzA:

D.A.L.I.

TITLU PLANȘA:

PLAN SUBSOL - INSTALAȚII ELECTRICE

PLANȘA Iei

.2.
B

a

29.25

A

r~

0

15

4.87 5

4.80

4.80

4.80

4.80

1

4.87 5

15

. 675

. 60

1.72 5

1.50

1.05

1.50

. 80

1.50

. 1.00

1.50

. 75   .

1.50

,   1.05

1.50

1.65

. 60 .

1.00

1.50

80

1.50

1.35

1.50

1.42 5

. 60 „ 675 .


120 120

120

60

1 '           f—1-------r

.....i—r.....

'I—111 1
LEGENDA:


SCARA EXTERIOARA

i    EVACUARE IN

CAZ DE INCENDIU


Q. Corp de iluminat tip LED echipat cu kit de emergenta, pentru iluminat de securitate

-Corp de iluminat tip LED pentru iluminat de securitate pentru evacuare

|~h -Corp de iluminat tip LED pentru

iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor B.P.-Buton manual de pornire a iluminatului de securitate impotriva panicii

B.O.-Buton manual de oprire a iluminatului de securitate impotriva panicii

Tablou electricj] - corp de iluminat, cu tub led T8 1x20W, cu grad de protecție IP 65

 • - corp de iluminat,cu tub tip LED 4 x20W

 • - corp de iluminat tip aplica cu bec tip LED 1 x 15W

 • - corp de iluminat, cu tub led T8 1x20 W

- corp de iluminat, cu tub led T8 1x20W, cu grad de protecție IP 65Verificat


SC BIA CONSPROIECT SRL BRAILA

J 9/9/2012 CUI 29523300

 • 7111 - Activitati de arhitectura

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

TeI/Fax:03398059I7       0752/281879

Mail: biaconsproiect@yalroo.com


Specificație


N urnele


Sef proiect


ing. D. AGRIGOROAE


Proiectat

Desenat


ing. A. SUTEU

ing. A. SUTEUReferat nr................din.................................

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU

Strada Marasesti Nr.6, Localitatea Bacau, Județul BACAU

PROIECT NR. 151/2018

TITLU PROIECT:

Modernizare si reabilitare Cresa Nr. 9

PAZA:

D.A.L.I.

TITLU PLANȘA:

PLAN PARTER - INSTALAȚII ELECTRICE

PLANȘA Ie2

IM.


B

0

SI

s

29.25

§

A

r

S

0

15

4.87 5

4.80

4.80

4.80

4.80

4.87 5

15

67 5

60

1.72 5

1.50

1.05

1.50

80

1.50

1.00

1.50

. 75

1.50

1.05          1.50

1.65

60 .

1.17 5

60

1.52 5

1.50

1.35

1.50

1.42 5

.60   675 v///////////// / 7~7


CASA SCĂRII


DORMITORli*—■   III

—z—Z z 1SPAȚIU JOACASCARA EXTERIOARA

EVACUARE IN

CAZ DE INCENDIU


0 Corp de iluminat tip LED echipat cu kit de emergenta, pentru iluminat de securitate

-Corp de iluminat tip LED pentru

iluminat de securitate pentru evacuare rm-Corp de iluminat tip LED pentru

iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor B.P.-Buton manual de pornire a iluminatului de securitate impotriva panicii

B.O.-Buton manual de oprire a iluminatului de securitate impotriva panicii

Tablou electric77777777 777~/~7 7/5

/77 / 77777-771


DORMITOR


SPAȚIU JOACA


120

4.80

120

120

4.87 5

120

X

10.07 5

5

La @

0


SC BIA CONSPROIECT SRL BRAILA

J 9/9/2012 CUI 29523300

 • 7111 - Activități de arhitectura

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Tel/Fax:0339805917       0752/281879

^fail£biaconsproiect@yahoo.com


BENEFICIAR:


Specificație


Sef proiect


Proiectat


ing. A. SUTEU


Desenat


ing. A. SUTEUMUNICIPIUL BACAU

Strada Marasesti Nr.6, Localitatea Bacau, Județul BACAU


TITLU PROIECT:


Modernizare si reabilitare CresaNr. 9


TITLU PLANȘA:


PLAN ETAJUL 1 - INSTALAȚII ELECTRICE


PROIECT NR. 151/2018


FAZA:

D.A.L.I.


PLANȘA Ie3

_
NOTA:

Tipul de acoperirea zonelor de detectare la incendiu: acoperire totală prin detectoare de incendiu și declanșatoare manuale; timpii maximi de alarmare vor fi de 10 secunde, iar timpii maximi de alertare vor fi de 3 minute.

Instalația automata de detecție, semnalizare si alarmare in caz de incendiu va fi compusa din: -echipament de control si semnalizare (centrala de semnalizare adresabila);

-elemente de detecție si avertizare care au următoarea componenta: detectoare optice de fum adresabile;detectoare de temperatura adresabilejdedasatoare manuale;elemente de semnalizare acustica - sonerii de alarmare de interior si de exterior.

-Sursele de alimentare cu energie electrica a centralei de detectare si semnalizare a incendiilor vor fi asigurate din sursa de baza rețeaua de distribuție a localității si sursa de rezerva comutare max. 5 sec va fi: baterie de rezerva (cu reincarnare in 24 ore). Tensiunile nominate de alimentare ale instalațiilor vor fi de 12 - 24 V.c.c. Periodic, in funcție si de recomandările producătorului, detectorii de fum vor fi curatati de praf, pentru asigurarea funcționarii optime a acestora.

In acord cu prevederile scenariului de siguranța la foc avizat de Serviciu de Pompieri, clădirea va fi dotata cu instalații de hidranti interiori, exteriori si cu echipamente de stingere a incendiilor de tip stingator portabil.

Alimentarea tuturor echipamentelor se va face in conformitate cu cărțile tehnice ale acestora si cu prescripțiile producătorilor. Toate datele din prezentul proiect vor trebui corelate cu datele furnizate de importatorul/producatorul de echipament din punct de vedere al protecțiilor, cablurilor de alimentare, eventuale cabluri de comanda intre unitati, condiții suplimentare de protecție, etc.

La achiziționarea utilajelor, se vor studia cărțile tehnice ale acestora, si in cazul in care diferă de cele prevăzute in documentație, se va solicita consultanta proiectantului.

Execuția instalației se va realiza de către o firma specializata si autorizata.
LEGENDA


Verificat

Referat nr................din.................................

SC BIA CONSPROIECT SRL BRAILA

J 9/9/2012 CUI 29523300

 • 7111 - Activitati de arhitectura

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Tel/Fax:0339805917       0752/281879

Mail: biaconsproiect@yahoo.com

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU

Strada Marasesti Nr.6, Localitatea Bacau, Județul BACAU

PROIECT

NR. 151/2018

Specificație

Numele

Serrihat

TITLU PROIECT:

FA7A*

Sef proiect

ing. D. AGRIGOROAE

1:50

Modernizare si reabilitare Cresa Nr. 9

D.A.L.I.

Proiectat

ing. A. SUTEU

Data:

TITLU PLANȘA:

PLAN SUBSOL - INSTALAȚII DE DETECȚIE

PLANȘA Idl

<3

Desenat

ing. A. SUTEU

2018


B

i3i                                          a

29.25

A

r-

0

15

4.87 5

4.80

4.80

4.80

4.80

^1

4.87 5

15

. 675

. 60 .

1.72 5

1.50

.   1.05

1.50

. 80 .

1.50

. 1.00

1.50

. 75 .

1.50

.   1.05

1.50

1.65

. 60 .

1.00

1.50

. 80 .

1

1.50

1.35

1.50

1.42 5

60

675NOTA:


Tipul de acoperirea zonelor de detectare la incendiu: acoperire totală prin detectoare de incendiu și declanșatoare manuale; timpii maximi de alarmare vor fi de 10 secunde, iar timpii maximi de alertare vor fi de 3 minute.

Instalația automata de detecție, semnalizare si alarmare in caz de incendiu va fi compusa din: -echipament de control si semnalizare (centrala de semnalizare adresabila);

-elemente de detecție si avertizare care au următoarea componenta: detectoare optice de fum adresabile;detectoare de temperatura adresabile;declasatoare manuale;elemente de semnalizare acustica - sonerii de alarmare de interior si de exterior.

-Sursele de alimentare cu energie electrica a centralei de detectare si semnalizare a incendiilor vor fi asigurate din sursa de baza rețeaua de distribuție a localității si sursa de rezerva comutare max. 5 sec va fi: baterie de rezerva (cu reincarnare in 24 ore). Tensiunile nominate de alimentare ale instalațiilor vor fi de 12 - 24 V.c.c. Periodic, in funcție si de recomandările producătorului, detectorii de fum vor fi curatati de praf, pentru asigurarea funcționarii optime a acestora.

In acord cu prevederile scenariului de siguranța la foc avizat de Serviciu de Pompieri, clădirea va fi dotata cu instalații de hidranti interiori, exteriori si cu echipamente de stingere a incendiilor de tip stingator portabil.


Alimentarea tuturor echipamentelor se va face in conformitate cu cariile tehnice ale acestora si cu prescripțiile producătorilor. Toate datele din prezentul proiect vor trebui corelate cu datele furnizate de importatorul/producatorul de echipament din punct de vedere al protecțiilor, cablurilor de alimentare, eventuale cabluri de comanda intre unitati, condiții suplimentare de protecție, etc.

La achiziționarea utilajelor, se vor studia cariile tehnice ale acestora, si in cazul in care diferă de cele prevăzute in documentație, se va solicita consultanta proiectantului.

Execuția instalației se va realiza de către o firma specializata si autorizata.


VerificatSC BIA CONSPROIECT SRL BRA1LA

J 9/9/2012 CUI 29523300

 • 7111 - Activitati de arhitectura

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Tel/Fax:0339805917       0752/281879

Mail: biaconsproiect@yahoo.com


Specificație

Numele

Semnat

Sef proiect

ing. D. AGRIGOROAE

Proiectat

ing. A. SUTEU

Desenat

ing. A. SUTEU

Scara:LEGENDA

|ECS|

centrala detecție incendiu adresabila

©

detector de fum montat pe tavan

[Ol

buton de alarmare manual

□a

Sirena opto-acustica de interior

Sirena opto-acustica de exterior


BENEFICIAR:


din.


MUNICIPIUL BACAU

Strada Marasesti Nr.6, Localitatea Bacau, Județul BACAU


TITLU PROIECT:


Modernizare si reabilitare Cresa Nr. 9


TITLU PLANȘA:


PLAN PARTER - INSTALAȚII DE DETECȚIE


PROIECT

NR. 151/2018


FAZA:

D.A.L.I.


PLANȘA ld2

Min

1.70

CU

ri

1.50

OJ

1.75

3.65

1.50

OJ

in oi

r-cn

1.50

cu

O r)

. 2


E

s

29.25

r5'

0

15

4.87 5

4.80

4.80

4.80

4.80

4.87 5

15

. 67s

. 60 .

1.72 5

1.50

.   1.05

1.50

80

1.50

. 1.00

1.50

. 75   .

1.50

.   1.05    ,      1.50

1.65

60 .

1.17 5

. 60 .

1.52 5

1

1.50

1.35

1.50

1.42 5

60

. 675


C. MEDICAL


SCARA EXTERIOARA

EVACUARE IN

CAZ DE INCENDIU

NOTA:

Tipul de acoperirea zonelor de detectare la incendiu: acoperire totală prin detectoare de incendiu și declanșatoare manuale; timpii maximi de alarmare vor fi de 10 secunde, iar timpii maximi de alertare vor fi de 3 minute.

Instalația automata de detecție, semnalizare si alarmare in caz de incendiu va fi compusa din: -echipament de control si semnalizare (centrala de semnalizare adresabila);

-elemente de detecție si avertizare care au următoarea componenta: detectoare optice de fum adresabile;detectoare de temperatura adresabile;dedasatoare manuale.elemente de semnalizare acustica - sonerii de alarmare de interior si de exterior.

-Sursele de alimentare cu energie electrica a centralei de detectare si semnalizare a incendiilor vor fi asigurate din sursa de baza rețeaua de distribuție a localității si sursa de rezerva comutare max. 5 sec va fi: baterie de rezerva (cu reincarcare in 24 ore). Tensiunile nominate de alimentare ale instalațiilor vor fi de 12 - 24 V.c.c. Periodic, in funcție si de recomandările producătorului, detectorii de fum vor fi curatati de praf, pentru asigurarea funcționarii optime a acestora.

In acord cu prevederile scenariului de siguranța la foc avizat de Serviciu de Pompieri, clădirea va fi dotata cu instalații de hidrant! interiori, extenon si cu echipamente de stingere a incendiilor de tip stingator portabil.

z / / / 7 /

/

/


3,1

7A

l            te—

4 Z Z Z /

1                                                                                             i

,/ / / /I

r


P=L

925 f

1.50

. 75

1.50

1.05

1.50

75

1.50

75 j-

120

4.80

120

120

4.87 5

120

15

1 ,

10.07 5


Alimentarea tuturor echipamentelor se va face in conformitate cu cărțile tehnice ale acestora si cu prescripțiile producătorilor. Toate datele din prezentul proiect vor trebui corelate cu datele furnizate de importatorul/producatorul de echipament din punct de vedere al protecțiilor, cablurilor de alimentare, eventuale cabluri de comanda intre unitarii, condiții suplimentare de protecție, etc.

La achiziționarea utilajelor, se vor studia cariile tehnice ale acestora, si in cazul in care diferă de cele prevăzute in documentație, se va solicita consultanta proiectantului.

Execuția instalației se va realiza de către o firma specializata si autorizata.

LEGENDA

[ECS]

centrala detecție incendiu adresabila

detector de fum montat pe tavan

buton de alarmare manual

□a

Sirena opto-acustica de interior

Sirena opto-acustica de exterior


Verificat


din.


SC BIA CONSPROIECT SRL BRAILA

J 9/9/2012 CUI 29523300

 • 7111 - Activ itati de arhitectura

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate

Tel/Fax:03398059l7       0752/281879

Mail: biaconsproiect@yahoo.com

PROIECT

NR. 151/2018


Specificație

Numele

Scnjnat

Sef proiect

ing. D. AGRIGOROAE

Proiectat

ing. A. SUTEU

Desenat

ing. A. SUTEU

nrn

Data:

2018


FAZA:

D.A.L.I.


PLANȘA Id3


NOTA:

 • •    La realizarea lucrărilor, executantul are obligația de a verifica cotele proiectate ale conductelor. Cotele din plan se raportează

la cota ±0.00 a clădirii.

 • •   Traseul instalației de alimentare cu apa se executa coordonat cu celelalte rețele de instalații din incinta.

 • •   La trecerea prin elemente structurale, conductele de apa se vor proteja in tuburi PVC cu diametru imediat superior.

 • •    La realizarea lucrărilor se vor respecta prevederile normativului 19/2015 si a tuturor standardelor conexe.


Verificat

Referat nr................din.................................

SC BIA CONSPROIECT SRL BRAILA

J 9/9/2012 CUI 29523300

 • 7111 - Activități de arhitectura

 • 7112 - Activități de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Tel/Fax:0339805917       0752/281879

Mail: biaconsproiect@yahoo.com

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU

Strada Marasesti Nr.6, Localitatea Bacau, Județul BACAU

PROIECT

NR. 151/2018

Specificație

Numele

Senj

‘nat

r    Scara:

TITLU PROIECT:

FAZA:

Sef proiect

ing. D. AGRIGOROAE

1:50

Modernizare si reabilitare Cresa Nr. 9

D.A.L.I.

Proiectat

ing. A. SUTEU

Data:

TITLU PLANȘA:

PLANȘA Isl1

Desenat

ing. A. SUTEU

2018

PLAN SUBSOL - INSTALAȚII SANITARE
NOTA:

 • •    La realizarea lucrărilor, executantul are obligația de a verifica cotele proiectate ale conductelor. Cotele din plan se raportează

la cota ±0.00 a clădirii.

 • •   Traseul instalației de alimentare cu apa se executa coordonat cu celelalte rețele de instalații din incinta.

 • •   La trecerea prin elemente structurale, conductele de apa se vor proteja in tuburi PVC cu diametru imediat superior.

 • •    La realizarea lucrărilor se vor respecta prevederile normativului 19/2015 si a tuturor standardelor conexe.


VerificatSC BIA CONSPROIECT SRL BRAILA

J 9/9/2012 CUI 29523300

 • 7111 - Activități de arhitectura

 • 7112 - Activități de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Tel/Fax:03398059I7       0752/281879

Mail: biaconsproiect@yahoo.com                 .

Specificație

Numele

Semnat

e___

Sef proiect

ing. D. AGRIGOROAE

1:50

Proiectat

ing. A. SUTEU

Data:

Desenat

ing. A. SUTEU

2018


BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU

Strada Marasesti Nr.6, Localitatea Bacau, Județul BACAU

TITLU PROIECT:

Modernizare si reabilitare Cresa Nr. 9

TITLU PLANȘA:

PLAN SUBSOL - INSTALAȚII SANITARE


PROIECT


NR. 151/2018


FAZA:

D.A.L.I.


PLANȘA Isl

->l


NOTA:

 • •    La realizarea lucrărilor, executantul are obligația de a verifica cotele proiectate ale conductelor. Cotele din plan se raportează

la cota ±0.00 a clădirii.

 • •   Traseul instalației de alimentare cu apa se executa coordonat cu celelalte rețele de instalații din incinta.

 • •   La trecerea prin elemente structurale, conductele de apa se vor proteja in tuburi PVC cu diametru imediat superior.

 • •    La realizarea lucrărilor se vor respecta prevederile normativului 19/2015 si a tuturor standardelor conexe.LEGENDA:

------ Conducta apa rece

------- Conducta apa calda menajera

Verificat

Referat nr................din.................................

SC BIA CONSPROIECT SRL BRA1LA

J 9/9/2012 CUI 29523300

 • 7111 - Activitati de arhitectura

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Tel/Fax:0339805917       0752/281879

Mail: biaconsproiect@yahoo.com

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU

Strada Marasesti Nr.6, Localitatea Bacau, Județul BACAU

PROIECT

NR. 151/2018

Specificație

Numele

Semnat

TITLU PROIECT:

ouai a.

1:50

Modernizare si reabilitare CresaNr. 9

FAZA:

D.A.L.I.

Sef proiect

ing. D. AGRIGOROAE

Proiectat

ing. A. SUTEU

Data:

2018

TITLU PLANȘA:

PLAN PARTER - INSTALAȚII SANITARE

PLANȘA Is2

M

Desenat

ing. A. SUTEU


s

0

a

s

l<---

0

29.25

I


EVACUARE IN

CAZ DE INCENDIU                             /                —r-

75

1.50

t 75 T

1.50

f 1.05

1.50

T 75   1

1.50

1.05

15

120

4.87’

120

120

4.80

120

10.20

0

0

0 1


NOTA:

 • •    La realizarea lucrărilor, executantul are obligația de a verifica cotele proiectate ale conductelor. Cotele din plan se raportează

la cota ±0.00 a clădirii.

 • •   Traseul instalației de alimentare cu apa se executa coordonat cu celelalte rețele de instalații din incinta

 • •   La trecerea prin elemente structurale, conductele de apa se vor proteja in tuburi PVC cu diametru imediat superior.

 • •    La realizarea lucrărilor se vor respecta prevederile normativului 19/2015 si a tuturor standardelor conexe


///////

\lLEGENDA:

------ Conducta apa rece

------- Conducta apa calda menajera


Verificat

Referat nr................din.................................

SC BIA CONSPROIECT SRL BRA1LA

J 9/9/2012 CUI 29523300

 • 7111 - Activitati de arhitectura

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Tel/Fax:0339805917       0752/281879

Mail: biaconsproiect@yahoo.com

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU

Strada Marasesti Nr.6, Localitatea Bacau, Județul BACAU

PROIECT

NR. 151/2018

Specificație

Numele

Semnat

Scara:

1:50

TITLU PROIECT:

Modernizare si reabilitare Cresa Nr. 9

FAZA:

D.A.L.I.

Sef proiect

ing. D. AGR1GOROAE

Proiectat

ing. A. SUTEU

Data:

2018

TITLU PLANȘA:

PLAN ETAJUL 1 - INSTALAȚII SANITARE

PLANȘA Is3

44

Desenat

ine. A. SUTEU

LEGENDA: ouiiniiiTiiiiino oornnrni- Radiatoare din aluminiu


 • - Se va avea in vedere coordonarea traseelor conductelor cu celelalte instalații ce urmeaza a fi executate;

 • - Toate echipamentele vor avea Agrement Tehnic valabil in Romania;

 • - La trecerea conductelor prin pereți sau plansee vor fi prevăzute țevi de protecție;

 • - Nu se admit spargeri in elementele de rezistenta ale clădirii (stâlpi, grinzi, etc.);

 • - Execuția si exploatarea lucrărilor de incalzire se vor face in conformitate cu Normativul 113-2015, dar si a standardelor / normelor la care face acesta trimitere.


Verificat

Referat nr................din.................................

SC BIA CONSPROIECT SRL BRAILA

J 9/9/2012 CUI 29523300

 • 7111 - Activitati de arhitectura

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Tel/Fax:0339805917       0752/281879

Mail: biaconsproiect@yahoo.com

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU

Strada Marasesti Nr.6, Localitatea Bacau, Județul BACAU

PROIECT

NR. 151/2018

Specificație

Numele

Semnat

Î2 o o " 00

TITLU PROIECT:

r? A 'V A .

Sef proiect

ing. D. AGRIGOROAE

JK-

Modernizare si reabilitare CresaNr. 9

D.A.L.I.

Proiectat

ing. A. SUTEU

Data:

2018

TITLU PLANȘA:

PLAN SUBSOL - INSTALAȚII TERMICE

PLANȘA Itl

zw

Desenat

ing. A. SUTEU
0

s                    a

29.25

0

15

4.87 5

4.80

4.80

4.80

4.80

4.87 5

15

675

60

1.72 5

1.50

1.05

1.50

80

1.50

1.00

1.50

75

1.50

,   1.05

1.50

1.65

60

1.00

1.50

80

1

1.50

1.35

1.50

1.42 5

60

675


1.70

QJ

cn

1.50

o cu

1.75

3.65

1.50

i__________________EE

021

2.15

CU

cn

1.50

CU

O ro

. 2


SCARA EXTERIOARA

EVACUARE IN

CAZ DE INCENDIU


BUCĂTĂRIE


CAMERA


: mnnnobo


DORMITOR


BUCĂTĂRIE


CASA SCARA


/

/

zzz

z

/


LEGENDA:

o ulllliilHii ml o _ Radiatoare din al ooiTnTTTn


 • - Se va avea in vedere coordonarea traseelor conductelor cu celelalte instalații ce urmeaza a fi executate;

 • - Toate echipamentele vor avea Agrement Tehnic valabil in Romania;

 • - La trecerea conductelor prin pereți sau plansee vor fi prevăzute țevi de protecție;

 • - Nu se admit spargeri in elementele de rezistenta ale clădirii (stâlpi, grinzi, etc.);

 • - Execuția si exploatarea lucrărilor de încălzire se vor face in conformitate cu Normativul 113-2015, dar si a standardelor I normelor la care face acesta trimitere.


SC BIA CONSPROIECT SRL BRAILA

J 9/9/2012 CUI 29523300

 • 7111 - Activitati de arhitectura

 • 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Tel/Fax:0339805917       0752/281879

Mail: biaconsproiect@yahoo.comSpecificație

Numele

Seninat

Sef proiect

ing. D. AGRIGOROAE

Proiectat

ing. A. SUTEU

“Xr

Desenat

ing. A. SUTEU

uri


Data:

2018


Referat nr................din.................................

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU

Strada Marasesti Nr.6, Localitatea Bacau, Județul BACAU

PROIECT NR. 151/2018

TITLU PROIECT:

ț? A *7 A .

Modernizare si reabilitare Cresa Nr. 9

D.A.L.I.

TITLU PLANȘA:

PLANȘA It2

PLAN PARTER - INSTALAȚII TERMICE

M11.40LEGENDA:

ouiiniiiiiiiiiilo _ Radiatoare din alu

OOrTTTTTffi


 • - Se va avea in vedere coordonarea traseelor conductelor cu celelalte instalații ce urmeaza a fi executate;

 • - Toate echipamentele vor avea Agrement Tehnic valabil in Romania;

 • - La trecerea conductelor prin pereți sau plansee vor fi prevăzute țevi de protecție;

u se admit spargeri in elementele de rezistenta ale clădirii (stâlpi, grinzi, etc.); ecutia si exploatarea lucrărilor de încălzire se vor face in conformitate cu Normativul 15, dar si a standardelor / normelor la care face acesta trimitere.


SC B1A CONSPROIECT SRL BRA1LA

J 9/9/2012 CUI 29523300

 • 7111 - Activități de arhitectura

 • 7112 - Activități de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Tel/Fax:0339805917       0752/281879

Mail: biaconsproiect@yahoo.com


Specificație


Numele


Sef proiect


ing. D. AGRIGOROAE


Proiectat

Desenat


ing. A. SUTEU

ing. A. SUTEUReferat nr................din.................................

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU

Strada Marasesti Nr.6, Localitatea Bacau, Județul BACAU

PROIECT NR. 151/2018

TITLU PROIECT:

FAZA:

Modernizare si reabilitare CresaNr. 9

D.A.L.I.

TITLU PLANȘA:

PLANȘA It3

PLAN ETAJUL 1 - INSTALAȚII TERMICE

112