Hotărârea nr. 470/2018

Hotărârea nr. 470 din 29.11.2018 privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, post mortem, domnului Sergiu Adam

)/> ■

(f// ./)</< ■<7f/ ora/ a /  /if

f//if( f/ift//(/f <    </<?///


HOTĂRÂREA NR. 470 DIN 29.11.2018 privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, post-mortem, domnului Sergiu Adam

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.11.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Scrisoarea de Recomandare transmisă de către dl. Ioan Dănilă, președinte executiv al Societății Cultural - Științifice ”Vasile Alecsandri” Bacău prin care îl recomandă pe dl. Sergiu Adam pentru titlul de ”Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău”;

-Adresa d-nei consilier local Lazăr Doina nr. 43280/ 09.11.2018 prin care se propune conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, post-mortem, domnului Sergiu Adam;

-Expunerea de motive a d-nei consilier local Lazăr Doina, înregistrată cu nr. 12243/ 23.11.2018;

-Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 12244/ 23.11.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.2009/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.2010/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile HCL nr. 199/ 2003, prin care s-a aprobat Statutul Propriu al Municipiului Bacău, modificată;

-Prevederile HCL nr. 83/ 28.04.2006, prin care s-a aprobat Regulamentul de Conferire a Titlului de „Cetățean de Onoare” al Municipiului Bacău;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (8) și art. 45 (1) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA STE:

ș

Art. 1 - Se conferă, post-mortem, „TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” domnului Sergiu Adam.

Art. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 - Titlul, Diploma și Cheia Orașului vor fi înmânate de Primarul Municipiului Bacău în plenul ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Art. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ENULA- PRIC0POAEA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU