Hotărârea nr. 469/2018

Hotărârea nr. 469 din 29.11.2018 privind alegerea ,,Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile DECEMBRIE 2018-IANUARIE 2019

-■ )/>

< <<//<f/ p                   */></<•</''


HOTĂRÂREA NR. 469 DIN 29.11.2018

privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile DECEMBRIE 2018 - IANUARIE 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.11.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 12210 din 22.11.2018;

-Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 12211 din 22.11.2018, favorabil;

-Raportul nr.2008/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.5 din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmit în vederea avizării proiectului de hotărâre;

-Prevederile art. 35, ale art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile Legii nr. 393/ 2004, privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile H.C.L. nr. 221/ 31.08.2006 prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău;

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (9) din Legea 215/ 2001, a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA STE:

9

Art. 1. - Se aprobă alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile decembrie 2018 - ianuarie 2019 în persoana domnului consilier Huluță Ghiorghe;

Art. 2. - Președintele de ședință, exercită potrivit Regulamentului de Organizare și

Funcționare al Consiliului Local Bacău aprobat prin H.C.L. nr. 221/ 31.08.2006 următoarele atribuții principale :

  • a) conduce ședințele Consiliului Local Bacău;

  • b) semnează hotărârile adoptate de Consiliul Local Bacău, chiar dacă a votat împotriva acestora, precum și procesul verbal al ședințelor;

  • c)  asigură menținerea ordinii și respectarea regulamentului de desfășurare a ședințelor;

  • d) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de soluționare a acestora;

  • e)  aplică, dacă este cazul sancțiunile prevăzute în Statutul aleșilor locali sau propune consiliului local aplicarea de asemenea sancțiuni;

  • f)  îndeplinește orice atribuții prevăzute de lege, de Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău sau însărcinări date de consiliul local.

Art. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică Compartimentului Analiză și Relații Consiliul Local și persoanei menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.