Hotărârea nr. 468/2018

Hotărârea nr. 468 din 29.11.2018 privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a acțiunii formulată în contradictoriu cu SC SOMA SRL)</<<///


HOTĂRÂREA NR. 468 DIN 29.11.2018

privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a acțiunii formulată în contradictoriu cu SC SOMA SRL

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.11.2018, potrivit art.39

(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 11872/ 15.11.2018 al Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății prin care se propune însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a acțiunii formulată în contradictoriu cu SC SOMA SRL;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 12220/ 22.11.2018; -Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 12221/ 22.11.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.2003/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.2004/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.2005/27.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.2006/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.2007/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” și ale art. 79A3 din Anexa nr. 1 la OG nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, actualizată;

-Prevederile art. 21 (3), ale art. 23, ale art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (9) și art.45 (1) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se însușește de către Consiliul Local al Municipiului Bacău acțiunea cu obiect "pretenții” formulată în contradictoriu cu SC SOMA SRL, conform Anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Se mandatează Primarul Municipiului Bacau, să împuternicească o persoană care să reprezinte Consiliului Local al Municipiului Bacău în fața instanței de judecată, în conformitate cu prevederile art. 79A3 in Anexa nr. 1 la OG nr. 35/ 2002.

ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

ART. 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE IȘEDINȚĂ


ENULA PRJCOPOAEA


1   1    f J _

-V

o/

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 468 DIN 29.11.2018

ROMANIA

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACAU

MUNICIPIUL BACAU

CUI: 4278337

Sediu: Bacau, str. Marasesti, nr. 6, județul Bacau

TELEFON: 0234/581650

FAX: 0234/588757

NR. 11889/15.11.2018

JUDECĂTORIA BACĂU - Secția Civila Bacau, str. Oituz, nr. 20, județul Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacau si Municipiul Bacau prin Primarul municipiului Bacău, Cosmin Necula, împuternicit in baza dispozițiilor art. 62, alin. (1) coroborat cu art. 21, alin. (2), (3) si (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si modificata, sa reprezinte interesele municipiului in justiție, formulează

CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA

a paratei S.C. SOMA S.R.L. Bacau, cu sediul in Bacau, str. Alexei Tolstoi, nr. 6, județul Bacau, J04/1782/1991, CUI RO946778, pentru ca, prin hotararea ce o veți pronunța, sa dispuneți obligarea acesteia la plata sumei totale de 11.102,87 lei, reprezentând penalitati datorate ca urmare a nerespectarii unor obligații contractuale aferente Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Bacau nr. 26785/01.08.2005, formata din:

-suma de 5.495,97 lei aferenta facturii nr. BC1808046/06.08.2018 -suma de 5.606,90 lei aferenta facturii nr. BC1809044/06.09.2018

IN FAPT:

La data de 01.08.2005, intre Consiliul Local Bacau, in calitate de concedent si Societatea Comerciala Soma S.R.L. Bacau, in calitate concesionar (operator), a fost încheiat Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Bacau nr. 26785/01.08.2005, in cuprinsul caruia părțile au stabilit, de comun acord, o serie de drepturi si obligații contractuale.

Astfel, la art. 18, pct.l din contract - Drepturile concedentului, se menționează foarte clar ca, concedentul are dreptul de a inspecta bunurile concesionate, de a verifica stadiul de realizare a investițiilor, precum si modul in care este satisfăcut interesul public prin realizarea serviciului public de salubrizare, verificând respectarea obligațiilor asumate prin contractul de concesiune.

In raport de aceste dispoziții, in perioada 24.07.2018 - 02.08.2018, lucratorii Biroului Ordine Publica si Evidenta Persoanei din cadrul Politiei Locale a municipiului Bacau au acționat, atat prin activitatile zilnice, cat si urmare a planului de acțiune intocmit in acest sens, pe linia respectării prevederilor H.C.L. nr. 223/2001.

Ca urmare a acestor verificări, au fost constatate pe raza municipiului Bacau o serie de aspecte neconforme ilustrate pe larg in Anexa nr. 1 la Adresa nr. 10.809/03.08.2018, inregistrata la sediul instituției noastre sub nr. 7877/07.08.2018 si in planșele foto executate la fata locului (pe care le atașam prezentei). Printre neconformitati se numără: pubele de gunoi pline, gunoi menajer neridicat, gunoi menajer imprastiat pe jos, resturi vegetale pe jos, containere pentru cartoane pline, recipient pentru depozitare pet-uri plin, pet-uri imprastiate pe jos, etc.

Mai mult decât atat, ca urmare a numeroaselor sesizări primite si inregistarate la Politia Locala a municipiului Bacau cu privire la nerespectarea graficului de ridicare a deșeurilor de către S.C. SOMA S.R.L. Bacau, la data de 02.08.2018, polițiștii locali din cadrul Biroului Protecția Mediului au efectuat un control inopinat la un număr de 78 de puncte publice de colectare deșeuri din diferite zone ale municipiului Bacau si au constatat ca, la 47 dintre acestea, operatorul de salubrizare nu a respectat graficul de ridicare a deșeurilor, nu a igienizat si nu a dezinfectat punctele publice de colectare deșeuri.

Totodată, s -a constatat ca punctele de colectare deșeuri nu sunt dotate cu recipienti pentru depozitarea selectiva a deșeurilor, iar țarcurile pentru recipienti nu sunt inchise si reparate de către operatorul de salubrizare.

Deasemenea, cu privire la deseurile reciclabile s-a constatat ca in majoritatea punctelor de colectare deșeuri, recipientii pentru depozitarea pet-urilor au fost găsiți plini din cauza nerespectarii graficului de ridicare al acestora.

Pentru toate aspectele mai sus sesizate, polițiștii locali din cadrul Politiei Locale a municipiului Bacau au intocmit raportul nr. 10876/03.08.2018, inregistrat la sediul instituției noastres sub nr. 7876/07.08.2018, insotit de planșele foto executate la fata locului.

Ca urmare a constatărilor mai sus prezentate, instituția noastra a adus la cunoștința paratei, prin Adresa nr. 7940/08.08.2018 ca i se va aplica o penalitate de 0,5% din contravaloarea serviciilor prestate, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din contract care arata ca, pentru neindeplinirea sau îndeplinirea defectuasa a obligațiilor asumate de prestator si constatate de concedent se va aplica, pentru fiecare abatere constata, o penalizare de 0,5% din contravaloarea lucrărilor prestate pe tip de serviciu in luna respectiva.

Ulterior, prin Adresa nr. 8727/31.08.2018 si Adresa nr. 9884/01.10.2018 (pe care le atașam prezentei), i s-au comunicat paratei sumele datorate, modalitatea de calcul al acestora si contul aferent, insa prin Adresa nr. 6692/12.09.2018, inregistrata la sediul instituției noastre sub nr. 37751/12.09.2018 si prin Adresa nr. 7517/15.10.2018, inregistrata la sediul instituției noastre sub nr. 9884/17.10.2018, S.C. SOMA S.R.L. Bacau ne-a comunicat ca nu este de acord cu achitarea acestor sume motivat de faptul ca le considera nedatorate si ca toate constatările au fost unilaterale, efectuate in lipsa unui reprezentant al societarii, fapt ce contravine dispozițiilor contractuale.

Cu toate acestea, contrar afirmațiilor paratei, apreciem faptul ca aceasta a incalcat in mod flagrant obligațiile contractuale stabilite in sarcina sa, sens in care invederam instanței de judecata următoarele:

In primul rând, in cuprinsul contractului mai sus menționat, la Obiectul contractului de delegare a gestiunii, art. 2, lit. b, printre activitatile din cadrul serviciului public de salubrizare pentru care se deleaga gestiunea, se numără si preselectarea si organizarea reciclării deșeurilor, iar la art. 24, lit c) si lit. f prevăd ca: Desfasurarea activităților concesionate va fi efectuata cu respectarea urmatoareler condiții de calitate: personalul care deservește autogunoierele va curata platforma de amplasare a recipientelor de resturile căzute accidental; concesionarul va dezinfecta periodic recipientele de precolectare.

Totodată, art. 26, pct. 2 -Precolectarea si organizarea reciclării deșeurilor municipale, lit. h) arata ca, curățenia platformelor publice de colectare deșeuri va fi intretinuta de concesionar, pct. 3 - Colectarea deșeurilor municipale, lit. i) stipulează ca, colectarea deșeurilor se va face pe sortimente colectate selectiv; nu se permite amestecarea deșeurilor colectate selectiv cu cele menajere sau intre ele, iar pct. 4 -Transportul, lit. e) prevede ca, transportul deșeurilor se va face pe sortimente colectate selectiv.

Deasemenea, in ceea ce privește programul de colectare, art. 26, pct. 3 arata ca acesta este zilnic de la orele 6:00 la orele 17:00.

Nu in ultimul rând, art. 19 -Obligațiile concesionarului statueaza in mod clar ca, concesionarul are obligația sa respecte angajamentele luate prin contractul de concesiune.

In aceste condiții, analizand prevederile contractuale mai sus aratate in raport cu cele constatate de către polițiștii locali din cadrul Politiei Locale a municipiului Bacau, se poate vedea foarte clar ca parata se afla in culpa, ceea ce duce la aplicarea prevederilor art. 45, alin. (6) din contract si aplicarea penalităților contractuale.

Mai mult decât atat, aducem la cunoștința instanței de judecata faptul ca, pe langa sancționarea imediata a operatorului pentru Îndeplinirea defectuoasa a serviciilor prestate, instituția noastra a informat si Garda de Mediu prin Adresa nr. 8062/10.08.2018.

Fata de toate aceste aspecte pe larg menționate, solicitam, in mod respectuos, instanței de judecata admiterea prezentei cereri si, pe cale de consecința, obligarea paratei la plata sumei de 11.102,87 lei, reprezentând penalitati datorate ca urmare a nerespectarii unor obligații aferente Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Bacau nr. 26785/01.08.2005.

ÎNDREPT

Ne intemeiem acțiunea pe prevederile art. 194 si următoarele din Noul Cod de Procedura Civila, art. 1516 si următoarele din Noul Cod Civil.

In dovedirea acțiunii Înțelegem sa ne folosim de proba cu inscrisuri si atașam (in doua exemplare):

  • - copie conform cu originalul după contractul nr. 26785/01.08.2005

  • - copie conform cu originalul după adresa inregistrata sub nr. 7877/07.08.2018

  • - copie conform cu originalul după raportul inregistrat sub nr. 7876/07.08.2018

  • - copie planșe foto

  • - copie conform cu originalul după adresa nr. 7940/08.08.2018

  • - copie conform cu originalul după adresa nr. 8727/31.08.2018

  • - copie conform cu originalul după adresa nr. 9884/01.10.2018

  • - copie conform cu originalul după răspunsul nr. 37751/12.09.2018

  • - copie conform cu originalul după răspunsul nr. 9884/17.10.2018

  • - copie conform cu originalul după adresa nr. 8062/10.08.2018

Precizam ca suntem scutiți de plata taxelor de timbru si a timbrului judiciar, potrivit prevederilor art. 30, alin. (1) si (2) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

Solicitam judecarea si in lipsa potrivit prevederilor art. 411, alin. (1), pct. 2 din Noul Cod de procedura civila.

Consiliul Local al municipiului Bacau, Președinte de ședința,

PRE            idință

El             >AEACONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE - OVIDIU POPO