Hotărârea nr. 466/2018

Hotărârea nr. 466 din 29.11.2018 privind modificarea Anexei nr.2 la HCL nr.29/10.02.2014, privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările ulterioare ca urmare a susținerii examenului de promovare în grad și treaptă profesională

HOTĂRÂREA NR. 466 DIN 29.11.2018

privind modificarea Anexei nr.2 la HCL nr. 29/10.02.2014, privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările ulterioare ca urmare a susținerii examenului de promovare in grad si treapta profesionala

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

29.11.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 10536 /17.10.2018 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Ad-tiv prin care se propune demararea procedurii de organizare a examenului de promovare in grad profesional imediat superior pentru personalul care îndeplinește condițiile cerute de lege;

-Referatul nr.12241/23.11.2018 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Adminstrativ prin care se propune elaborarea unui proiect de hotarare al Consiliului Local al Municipiului Bacau privind aprobarea modificării Statului de funcții;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 12266/23.11.2018 prezentata de Primarul Municipiului Bacau, Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 12267/23.11.2018 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.1988/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1989/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1990/27.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.l991/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.l992/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-TITLUL II din Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată;

-Art.31.(3) (4),(6) si (8) din Legea nr.53/2017 privind salarizarea unitara in sistemul bugetar;

-Amendamentul formulat de către dl. consilier Șova -Gâțu Laur, amendament care a fost adoptat;

în baza dispozițiilor art. 36(2) lit.”a” alin. 3, lit.” b” și art. 45(2) lit.”a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Art.l. Se modifica Anexa nr. 2 la HCL nr. 29/10.02.2014, privind aprobarea statului de funcții si organigrama aparatulului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

  • - Postul de Consilier juridic I se transforma in Consilier juridic gradul profesional IA;

  • - Postul de operator sunet treapta profesionala III, se transforma in operator sunet treapta profesionala II;

  • - 2 Posturi vacante de muncitor necalificat la Direcția Piețelor se transformă în posturi de inspector de specialitate IA.

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 29/ 10.02.2014 privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările ulterioare, raman in vigoare.

Art.3. Primarul Municipiului Bacau va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Art.4. Prezenta Hotarare a Consiliului Local va fi comunicata Primarului Municipiului Bacau si Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului Județului Bacau pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ENULA PRICOPQĂEA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPQVECI