Hotărârea nr. 465/2018

Hotărârea nr. 465 din 29.11.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, în vederea realizării în comun a unor evenimente cu prilejul zilei de 3 Decembrie – ”Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități”


HOTĂRÂREA NR. 465 DIN 29.11.2018

privind asocierea Municipiului Bacău cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, în vederea realizării în comun a unor evenimente cu prilejul zilei de 3 Decembrie - ”Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.11.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 44179/ 21.11.2018 înaintată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău prin care ne solicită asocierea în vederea realizării în comun a unor evenimente cu prilejul zilei de 3 Decembrie - ”Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilităti”;

-Referatul nr. 12300/ 23.11.2018 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, în vederea realizării în comun a unor evenimente cu prilejul zilei de 3 Decembrie - ”Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilităti”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 12301/ 23.11.2018;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate , înregistrat cu nr. 12302/ 23.11.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.1985/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.1986/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1987/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată; -Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

/\

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctul nr. 2 și alin. (7) lit. ”a” și art. 45 (2) lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, în vederea realizării în comun a unor evenimente cu prilejul zilei de 3 Decembrie - ”Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități”.

ART. 2. Contribuția Municipiului Bacău constă în acordarea accesului gratuit la 2 spectacole organizate in sala Teatrului Municipal Bacovia în data de 02.12.2018, după cum urmeaza :

-un număr de 100 de copii cu dizabilitati la spectacolul Teatrului de Animație;

-un număr de 100 de persoane cu dizabilitati, la spectacolul Teatrului Municipal Bacovia.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Teatrul Municipal Bacovia și Serviciul Cabinet Primar.

ART. 4. Hotărârea va fî comunicată Teatrului Municipal Bacovia, Serviciului Cabinet Primar si Direcției Generale de Asistentă Socială si Protecția Copilului Bacău .

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIJ