Hotărârea nr. 464/2018

Hotărârea nr. 464 din 29.11.2018 privind stabilirea numărului maxim de autorizații taxi necesar pentru executarea transportului în regim de taxi pentru perioada 2018-2022 în municipiul Bacău

)/} . •HOTĂRÂREA NR. 464 DIN 29.11.2018

privind stabilirea numărului maxim de autorizații taxi necesar pentru executarea transportului în regim de taxi pentru perioada 2018 - 2022 în municipiul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de

29.11.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 223588/ 06.02.2018 înaintată de Direcția Publică de Evidentă a

5                                                                                              5

Persoanelor a Municipiului Bacău prin care ne comunică numărul populației cu domiciliul pe raza municipiului Bacău;

-Procesul Verbal nr. 11888/ 15.11.2018 prin care sunt consultate asociațiile reprezentative a operatorilor de transport persoane în regim de taxi din municipiul Bacău cu privire la stabilirea numărului maxim de autorizații taxi;

-Referatul nr. 11890/ 15.11.2018 înaintat de Compartimentul Autorizare Activitate Economică și Transport prin care se propune stabilirea unui număr de 800 autorizații taxi necesar pentru executarea transportului în regim de taxi pentru perioada 2018 — 2022 în municipiul Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 11936/ 16.11.2018;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate, înregistrat cu nr. 11937/ 16.11.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1983/27.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr nr. 1984/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile art. 14 alin. (2) și (4) din Legea nr. 38/ 2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de închiriere, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, alin. (6) lit. « a », punctul 11 lit. ”a” și art.45 (1) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ STE:

5

ART. 1. Se stabilește numărul maxim de 800 autorizații taxi necesar pentru executarea transportului în regim de taxi pentru perioada 2018 - 2022 în municipiul Bacău.

ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Administrație Locală - Compartiment Autorizare Activitate Economică și Transport.

ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Juridice si Administrație Locală -

5                                             9                                              5

Compartiment Autorizare Activitate Economică și Transport.

ART. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ENULA PRIC OAEA

f & * fi--CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU PO