Hotărârea nr. 463/2018

Hotărârea nr. 463 din 29.11.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația Culturală Georgeta și Mircea Cancicov, în vederea realizării în comun a evenimentului ,,Crăciunul Scriitorilor la Avangarda XXII”, ce se va desfășura în perioada 6-8 decembrie 2018 la Bacău

HOTĂRÂREA NR. 463 din 29.11.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația Culturală Georgeta și Mircea Cancicov, în vederea realizării în comun a evenimentului “Crăciunul Scriitorilor la Avangarda XXII”, ce se va desfășura în perioada 6-8 decembrie 2018 la Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

29.11.2018, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Adresa nr. 72/ 01.11.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 43721/ 15.11.2018 înaintată de Fundația Culturală Georgeta și Mircea Cancicov prin care ne solicită asocierea în vederea realizării în comun a evenimentului “Crăciunul Scriitorilor la Avangarda XXII”, ce se va desfășura în perioada 6-8 decembrie 2018 la Bacău;

 • - Referatul nr. 11927/ 15.11.2018 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea cu Fundația Culturală Georgeta și Mircea Cancicov, în vederea realizării în comun a evenimentului “Crăciunul Scriitorilor la Avangarda XXII”, ce se va desfășura în perioada 6-8 decembrie 2018 la Bacău și alocarea sumei de 27.000 lei;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 11928/ 15.11.2018;

 • - Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate, înregistrat cu nr. 11929/ 15.11.2018, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1980/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1981/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1982/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

 • - Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

A        4

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctul 4 și alin. (7) lit. ”a” și art. 45 (2) lit. a din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată:

HOTĂRĂȘTE:

3

ART. 1. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Fundația Culturală Georgeta si Mircea Cancicov, în vederea realizării în comun a evenimentului “Crăciunul Scriitorilor la Avangarda XXII”, ce se va desfășura în perioada 6-8 decembrie 2018 la Bacău, conform Contractului de Asociere - Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 27.000 lei, mediatizarea evenimentului pe site-ul instituției și susținerea unui colocviu pe tema Marii Uniri, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea desfășurării evenimentului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

ART. 3. Alocarea celor 27.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, pentru organizarea acestor evenimente, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet ti                                                                                                                                                                 9                                                          7

Primar și Fundației Culturale Georgeta și Mircea Cancicov.

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ENULA PRIC0POAEA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 463 DIN 29.11.2018

CONTRACT DE ASOCIERE

Nr din

1 PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, județul Bacau, având contul nr. R064TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau , cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmîn Necula.

si

Fundația Culturală Georgeta și Mircea Cancicov, denumita in continuare organizator, cu sediul în str. 9 Mai, nr. 80, având contul nr. R008MIND021000034774R001, Cod Fiscal___________________, reprezentată prin V. Munteanu, având funcția de Președinte.

Au convenit in temeiul prevederilor

 • •  Art 36 alin. (2) lit „e” si alin. (7) lit „a” coroborat cu art 45 alin (2) lit”a” si lit”f* si art 115 alin (1) lit „b” din Legea administrației publice locale nr 215/2001 republicata si actualizata , ale art. 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179,1270 și următoarele Cod Civil

 • ♦  Art. 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind Finanțele publice Locale actualizata

 • *  Hotarare Consiliu Local nr...........

la încheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

n. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art 1.    (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea pârtilor in vederea

realizării în comun a evenimentului "Crăciunul Scriitorilor la Avangarda XXIV* (06 -08.12.2018).

 • (2) Valoarea totala a bugetului evenimentului este de 29.700 lei, din care Municipiul Bacau alocă suma de 27.000 lei, mediatîzează evenimentul pe site~ul instituției și susține un colocviu pe tema Marii Uniri.

IIL DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parti, pana la data realizării obiectului asocierii.

 • IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa aloce evenimentului prevăzut la Art. 1(1) suma maxima de 27.000 Iei. Suma va fi virata in contul nr . R008MIND021000034774R001 intr-o singura transa, conform Hotărârii Consiliu Local nr..................

L Art 4. (1) Fundația Culturală Georgeta și Mircea Cancicov se obliga:

 • •  Sa finanțeze proiectul prevăzut la Art. 1 (1) din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea întregului buget (asa cum este prevăzut in Anexa la prezentul contract);

® Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

» Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice;

« Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea proiectului;

« Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la proiect, conform prevederilor legale;

 • *  La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul www.municipiulbacau.ro. secțiunea - Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău.

(2) Fundația Culturala Georgeta și Mircea Cancicov îsi asuma întreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau unneaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5. (1) Fundația Culturală Georgeta și Mircea Cancicov se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insotit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data evenimentului.

 • (2) Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul”

 • (3) Fundația Culturală Georgeta și Mircea Cancicov se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare în termen de 10 de zile de la data solicitării;

 • (4) Daca Fundația Culturală Georgeta și Mircea Cancicov nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

 • (5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel , atunci când Fundația Culturală Georgeta și Mircea Cancicov:

 • *  nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi îndeplinească aceste obligații, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

 • •  este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a început proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

 • •  a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare împotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

 • •  se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

 • •  isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se încheie un act adițional in acest sens;

 • •  face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realitatii.

(6) In cazul rezilierii contractului din vina Fundației Culturale Georgeta și Mircea Cancicov, in cazurile specificate in Art 5 (5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art 6 Plățile se vor face, pentru întreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul organizatorului.

V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art.7 Prezentul înscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa-1 execute întocmai si întru totul cu buna știința.

Art.8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art. 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

ArtlO. Pentru neindeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Fundația Culturală Georgeta și Mircea Cancicov isi va asuma întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării proiectului sau ca o consecința a desfășurării evenimentului "Crăciunul Scriitorilor la Avangarda XXIT’ va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terte parti .

VI.FORTA MAJORA

ArL 12 Prin forța majora părțile înțeleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art. 13 (1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca,Forța majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forța majora , poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa înlăture răspunderea ,partea care o invoca este obligata:

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de la încetare;

 • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forța majoră;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului in continuare,fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta.

ArL14Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca.Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.

VII. LITIGII

ArtlS Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Municipiul Bacau

PRIMAR

COSMINNECULA

Fundația Culturală Georgeta și Mircea Cancicov

ȘEF SERVICIU

CLEMENT IN A VINERICA

Vizat juridic

Anexa la Contractul nr________/_________

BUGETUL evenimentului

Denumire indicatori

Contribuție proprie

Contribuție Primăria Municipiului Bacău

Cantitate UM

P.U. UM (RON)

Valoare RON

1

[ 2

3

4

5

6

7. Cheltuieli materiale pentru promavare/publicitate

7,340

7.340

LI. Mape personalizate A4 color, color 1 cm

320

20

16

320

1.2. Ecusoane personalizate, cu șnur

40

20

2

40

1.3. Pixuri personalizate

180

20

9

180

1.4. Afiș color Al

250

5

50

250

1.5. Program-pliant color A4, două fețe

140

20

7

140

1.6. Invitații personalizate, color, A5

300

50

6

300

1.7. Diplome personalizate, color, A4

160

40

4

160

1.8. Tipărire ediția specială a revistei „Viața

băcăuană” dedicată „Crăciunului

Scriitorilor la Avangarda XXII”, format

A3,16 pagini, hârtie lucioasă specială, tehnoredactare, culegere date, foto, corectură-cap limpede

5.950

300

19,83

5.950

2. Cheltuieli diverse

19.660

19.660

2.1. Cheltuieli transport invitați, grupuri

vocale, ansambluri corale și folclorice

3.300

1

3.300

3.300

2.2. Cheltuieli cazare oaspeți 3 zile

11.400

1

11.400

11.400

2.3. Onorarii servicii grupuri vocale,

ansambluri corale și folclorice, soliști

vocali șî instrumentiști, simpozioane,

colocvii, lecturi publice)

4.960

1

4.960

4.960

3. Cheltuieli general administrative

2.700

3.700

3.1. Manager proiect

2.300

l

2 300

2.300

3.2. Servicii telefonice

400

1

400

400

TOTAL

2.700

27.000

29.700

Manager proiect

Asistent managerCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACj NICOLAE - OVIDIU POP