Hotărârea nr. 462/2018

Hotărârea nr. 462 din 29.11.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, cu Asociația ,,Haka Club”și cu Asociația pentru Ambulanță Bacău, în vederea realizării în comun a unor evenimente prilejuite de Sărbătoarea Crăciunului, ce vor avea loc la Teatrul de Vară ,,Radu Beligan”și la Teatrul Municipal Bacovia


HOTĂRÂREA NR. 462 din 29.11,2018

privind asocierea municipiului Bacău cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, cu Asociația ”Haka Club” și cu Asociația pentru Ambulanță Bacău, în vederea realizării în comun a unor evenimente prilejuite de Sărbătoarea Crăciunului, ce vor avea loc la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” și la Teatrul Municipal Bacovia

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

29.11.2018, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

  • - Adresele nr. 37000/ 04.09.2018, nr. 39196/ 27.09.2018 si nr. 43578/ 14.11.2018 înaintate de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Asociația ”Haka Club” și Asociația pentru Ambulanță Bacău prin care solicită sprijinul pentru realizarea unor evenimente prilejuite de Sărbătoarea Crăciunului, ce vor avea loc la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” și la Teatrul Municipal Bacovia;

  • - Referatul nr. 12206/ 22.11.2018 înaintat de Biroul Aprovizionare și IT prin care se propune asocierea municipiului Bacău cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, cu Asociația ”Haka Club” și cu Asociația pentru Ambulanță Bacău, în vederea realizării în comun a unor evenimente prilejuite de Sărbătoarea Crăciunului, ce vor avea loc la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” și la Teatrul Municipal Bacovia și punerea la dispoziție a celor două săli;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 12207/ 22.11.2018;

  • - Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate, înregistrat cu nr. 12208/22.11.2018, favorabil;

  • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1976/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1977/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1978/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.l979/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

  • - Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

  • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor ari. 36 (2) lit. „d”, lit- ”e”, alin. (6) lit. ”a”, punctele 1, 4 și 5, lit. ”c” și alin. (7) lit. ”a” și art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului - Protopopiatul Bacău, în vederea realizării în comun a Concertului Extraordinar de Crăciun, ce va avea loc la Teatrul de Vară ”Radu Beligan”, în data de 09 decembrie 2018.

ART.2. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Asociația ”Haka Club”, în vederea realizării în comun a Spectacolului de Crăciun, ce va avea loc la Teatrul de Vară ”Radu Beligan”, în data de 18 decembrie 2018.

ART.3. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Asociația pentru Ambulanță Bacău, în vederea realizării în comun a spectacolului ”Vis de Crăciun”, ce va avea loc la Teatrul Municipal Bacovia, în data de 21 decembrie 2018, între orele 17.00 - 20.00.

ART.4. Contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii desfășurării evenimentelor prevăzute la art. 1 - art. 3 din prezenta hotărâre, constă în punerea la dispoziție a sălii Teatrului de Vară ”Radu Beligan”, în următoarele date : 09 decembrie 2018 și 18 decembrie 2018 și a sălii Teatrului Municipal Bacovia în data de 21 decembrie 2018.

ART.5. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Biroul Aprovizionare și IT.

ART.6. Hotărârea va fi comunicată Biroului Aprovizionare și IT, Asociației ”Haka Club”, Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului - Protopopiatul Bacău, Asociației pentru Ambulanță Bacău și Teatrului Municipal Bacovia.

ART.7. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPOVICT^