Hotărârea nr. 461/2018

Hotărârea nr. 461 din 29.11.2018 privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociaţia „Grupul de Iniţiativă al Tinerilor Basarabeni din Bacău”, în vederea participării la evenimentele prilejuite de Ziua Naţională a României, la Alba Iulia.

HOTĂRÂREA NR. 461 din 29.11.2018

privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația „Grupul de Inițiativă al Tinerilor Basarabeni din Bacău”, în vederea participării la evenimentele prilejuite de Ziua Națională a României, la Alba Iulia

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

29.11.2018, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

  • - Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău nr. 43272/ 09.11.2018 înaintată de Asociația „Grupul de Inițiativă al Tinerilor Basarabeni din Bacău” prin care solicită sprijin pentru acoperirea parțială a cheltuielilor generate de transport;

  • - Referatul nr. 12280/ 23.11.2018 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune alocarea sumei necesare pentru transport;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 12281/ 23.11.2018;

  • - Raportul compartimentelor de specialitate, înregistrat cu nr. 12282/ 23.11.2018, favorabil;

  • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1973/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1974/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1975/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

  • - Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

  • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctul 6 și alin. (7) lit. ”a” și art. 45 (2) lit. a din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Asociația „Grupul de Inițiativă al Tinerilor Basarabeni din Bacău”, în vederea deplasării unui grup ce va reprezenta municipiul Bacău la evenimentele prilejuite de Ziua Națională a României, la Alba Iulia.

ART.2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 2.600 lei, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii deplasării prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre.

ART.3. Alocarea celor 2.600 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, pentru desfășurarea acestei acțiuni, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ARTA. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART.5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Asociației „Grupul de Inițiativă al Tinerilor Basarabeni din Bacău”.

ART.6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINT

Z<ENULĂ?PR] &


DE ȘEDINȚĂ

:opoaea


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI