Hotărârea nr. 460/2018

Hotărârea nr. 460 din 29.11.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ,,Gala Voluntarului Băcăuan 2018”, ce se va desfășura în data de 07.12.2018 la Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

29.11.2018, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Adresa nr. 605/ 08.11.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 43202/ 09.11.2018 înaintată de Fundația de Sprijin Comunitar Bacău prin care ne solicită asocierea în vederea realizării în comun a evenimentului “Gala Voluntarului Băcăuan 2018”, ce se va desfășura în data de 07.12.2018 la Bacău;

 • - Referatul nr. 11891/ 15.11.2018 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea cu Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului “Gala Voluntarului Băcăuan 2018”, ce se va desfășura în data de 07.12.2018 la Bacău, alocarea sumei de 19.215 lei;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 11892/ 15.11.2018;

 • - Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate, înregistrat cunr. 11893/ 15.11.2018, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1967/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1968/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1969/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

 • - Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctul nr. 2 și alin. (7) lit. ”a” și art. 45 (2) lit.a din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

9

ART.l. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului “Gala Voluntarului Băcăuan 2018”, ce se va desfășura în data de 07.12.2018 la Bacău, conform Contractului de Asociere - Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART.2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 19.215 lei, mediatizarea evenimentului pe site-ul instituției și desemnarea unei persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului care să facă parte din juriul evenimentului, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea desfășurării evenimentului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

ART.3. Alocarea celor 19.215 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, pentru organizarea acestor evenimente, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale. <

ART.4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART.5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Fundației de Sprijin Comunitar Bacău.

ART.6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PP            EDINȚĂE             )AEA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVîdF

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 460 DIN 29.11.2018

CONTRACT DE ASOCIERE

L PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, județul Bacau, având contul nr. R064TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau , cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmin Necula.

si

Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, denumita in continuare organizator, cu sediul în str.____________, nr._________ având contul nr._______________________;_______________________,

Cod Fiscal____________________, reprezentată prin_____________________, având funcția de

Au convenit in temeiul prevederilor

 • •  Art 36 alin. (2) lit „e” si alin. (7) lit „a” coroborat cu art 45 alin (2) lit”a” si lit”f” si art 115 alin (1) lit „b” din Legea administrației publice locale nr 215/2001 republicata si actualizata , ale art. 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179,1270 și următoarele Cod Civil

 • •  Art. 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind Finanțele publice Locale actualizata

 • •  Hotarare Consiliu Local nr...........

la incheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

EL OBIECTUL CONTRACTULUI

Art 1.    (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea pârtilor in vederea

realizării în comun a evenimentului ”Gala Voluntarului Băcăuan 2018” (07.12.2018).

(2) Valoarea totala a bugetului evenimentului este de 21.350 lei, din care Municipiul Bacau alocă suma de 19.215 lei, mediatizează evenimentul pe site-ul instituției și desemnează o persoană din cadrul aparatului de specialitate al primarului care să facă parte din juriul evenimentului.

HI. DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parti, pana la data realizării obiectului asocierii.

IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa aloce evenimentului prevăzut la Art. 1(1) suma maxima de 19.215 Iei. Suma va fi virata in contul nr ,_________________________________

intr-o singura transa, conform Hotărârii Consiliu Local nr..................

1. Art 4. (1) Fundația de Sprijin Comunitar Bacău se obliga:

 • •  Sa finanțeze proiectul prevăzut Ia Art. 1 (1) din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea întregului buget (asa cum este prevăzut in Anexa la prezentul contract);

o Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

 • •  Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice;

 • •  Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea proiectului;

° Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la proiect, conform prevederilor legale;

 • •  La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul www.municiniulbacau.ro. secțiunea - Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău.

(2) Fundația de Sprijin Comunitar Bacău isi asuma întreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5. (1) Fundația de Sprijin Comunitar Bacău se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insolit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data evenimentului.

 • (2) Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul”

 • (3) Fundația de Sprijin Comunitar Bacău se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de la data solicitării;

 • (4) Daca Fundația de Sprijin Comunitar Bacău nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

 • (5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel , atunci când Fundația de Sprijin Comunitar Bacău:

 • •  nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi îndeplinească aceste obligații, persista încă in neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de Ia trimiterea notificării;

 • •  este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a început proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

® a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare împotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

° se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

 • •  isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se încheie un act adițional in acest sens;

 • •  face declarării false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realitatii.

(6) In cazul rezilierii contractului din vina Fundației de Sprijin Comunitar Bacău, in cazurile specificate in Art 5 (5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art 6 Plățile se vor face, pentru întreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul organizatorului,

V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art.7 Prezentul înscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa-1 execute întocmai si intru totul cu buna stiinta.

Art.8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

Art 10. Pentru neindeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Fundația de Sprijin Comunitar Bacău isi va asuma întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării proiectului sau ca o consecința a desfășurării evenimentului "Gala Voluntarului Băcăuan 2018" va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terte parti.

VLFORTA MAJORA

Art 12 Prin forța majora părțile înțeleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art. 13 (1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca.Forta majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parii, in caz de forța majora, poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa înlăture răspunderea .partea care o invoca este obligata:

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de la încetare;

 • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forța majoră;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului in continuare,fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta.

ArL14Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca. Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.

vn. LITIGII

ArtlS Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Partener, Municipiul Bacau

PRIMAR

COSMINNECULA

Fundația de Sprijin Comunitar Bacău

ȘEF SERVICIU

CLEMENTINA VINERICA

Vizat juridic

Anexa ia Contractul nr________L

BUGETUL evenimentului

DENUMIRE INDICATORI

UM/

Cantitate

Valoare/

UM

(RON)

Finanțare Primăria Municipiului Bacau

Finanțare

FSC

Total

1

2

3

4

5

6

1. Materiale promoțlonale:

1.1 .trofee

10

70

700

700

1.2. medalii

35

10

350

350

1.3. diplome cu ramă

30

20

600

600

1.4. imprimări afișe

15

10

150

150

2. Materiale textile imprimate

2.1. tricouri

300

20

6000

6000

2.2. hanorac

20

50

1000

1000

2.3. insigne

384

3

1152

1152

3. Achiziții de obiecte în vederea recompensării tinerilor în urma competiției

3.1. tablete

6

600

3600

3600

3.2. ceas Smartwatch

5

550

2750

2750

3.3. baterii power bank

7

150

1050

1050

3.4. îaptop

1

2398

263

2135

2398

3.5. căști

10

160

1600

1600

TOTAL GENERAL

19215

2135

21350

Asistent manager


Manager proiect

PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ

^-OPOAEA           SERVICIUL CABINET PRIMAR

LUCIAN BOGPĂNEL CONTRASEMNEAZĂ     A

'SECRETARUL MUNICIPIULUI    iU

>> NICOLAE - OVIDIU


/ENULA P

7