Hotărârea nr. 46/2018

Hotărârea nr.46 din 31.01.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 21838/05.07.1999 de la dl. Petrovici Neculai, la d-na Burducea Cornelia.

HOTĂRÂREA NR. 46 DIN 31.01.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 21838/05.07.1999 de la dl. Petrovici Neculai, la d-na Burducea Cornelia

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea d-lui Petrovici Neculai, din Bacau, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 36745/23.08.2017 prin care solicita predarea contractului de concesionare nr. 21838/05.07.1999 către d-na Burducea Cornelia;

-Cererea d-nei Burducea Cornelia, din Bacau, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 36746/23.08.2017 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 21838/05.07.1999 de la dl. Petrovici Neculai, din Bacau ;

-Contractul de vanzare autentificat sub nr. 702/12.06.2017 la Biroul Individual Notarial Manole Liliana;

-Referatul nr. 474/15.01.2018 al Arhitectului Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau inregistrata cu nr. 475/15.01.2018;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului inregistrat cu nr. 476/15.01.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 172/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 173/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 174/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315  1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin. (5) lit. “b”, ale art. 121 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1) lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1) lit. “b” si ale art. 117 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și ale art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 21838/05.07.1999 incheiat pentru suprafața de 27,50 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la dl. Petrovici Neculai, la d-na Burducea Cornelia, din Bacau.

ART. 2 - Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ BREAHNĂ-PRAVĂȚ IQNELA-CRISTINA / * ■ ** \

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI