Hotărârea nr. 458/2018

Hotărârea nr. 458 din 29.11.2018 privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group S.A. Bacău pentru aprobarea prelungirii cu 12 luni a Scrisorii de Garanţie Bancară de Bună Plată cu valoarea de 50.000 lei de la BRD – GSG Sucursala Bacău.

/iSf/ff// ^.cc(f/a/ © /7f/z/fcf/ffff/f/f

HOTĂRÂREA NR. 458 din 29.11.2018

privind mandatarea împuternicirilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea prelungirii cu 12 luni a Scrisorii de Garanție Bancară de Bună Plată cu valoarea de 50.000 lei de la BRD-GSG Sucursala Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

29.11.2018, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Adresa nr. 2249 din 12.11.2018 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 43354 din 12.11.2018, însoțită de copie după adresa CN TRANSELECTRICA nr. 5138/9.11.2018, copie după Procedura Operațională nr. 175/2015, emisă de CN TRANSELECTRICA și avizată de către ANRE- „Constituirea, actualizarea și utilizarea Garanțiilor Financiare pe Piața de Echilibrare", adresa BRD GSG și copie după Hotărârea 606/9.11.2018 a Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group SA Bacău;

 • - Referatul nr. 11994 din 19.11.2018 înaintat de Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare;

 • - Expunerea de motive nr. 11995 din 19.11.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

 • - Raportul nr. 11996 din 19.11.2018 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1954/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1955/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1956/27.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1957/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.l958/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Dispozițiile art. 121 și ale art. 125, alin.(l) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Dispozițiile art. 9.4, art. 9.8 pct. 8 și 9.9 din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacau,

 • - Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i„ din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art.36, alin.(l), alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a” , pct.14 și art. 45 (2) lit. a din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se mandatează împutemicitii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze, în interesul Municipiului Bacău, în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, următoarele:

 • 1. Contractarea/prelungirea de angajamente (credite și scrisori de garanție) pe o perioadă de 12 luni, cu valoarea de 50.000 lei de la BRD-GSG Sucursala Bacău (sau la alte bănci la care Societatea Thermoenergy Group SA deține conturi);

 • 2. Garantarea angajamentelor cu contracte de ipotecă asupra:

 • - conturilor curente în lei și valută, prezente și viitoare;

 • - depozitelor constituite de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău la BRD-GSG Sucursala Bacău (sau la alte bănci la care Societatea Thermoenergy Group SA deține conturi)

 • 3.  Mandatarea Directorului General si Directorului Financiar al Societății

3                                                                                                                            9

Thermoenergy Group SA pentru semnarea tuturor documentelor ce țin de actualizarea garanției PRE.

Art.2. Hotărârea se va comunica Administratorului Public al Municipiului Bacau, împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

n


ENULA PRICotoAEA

/ i

, A


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVldl