Hotărârea nr. 457/2018

Hotărârea nr. 457 din 29.11.2018 privind completarea HCL nr.271/24.07.2018 prin care s-a aprobat bilanţul Thermoenergetic şi pierderile aferente Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din municipiul Bacău.

HOTĂRÂREA NR. 457 din 29.11.2018

privind completarea HCL nr. 271/24.07.2018 prin care s-a aprobat Bilanțul termoenergetic și pierderile aferente Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din Municipiul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

29.11.2018, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

  • - Adresa nr.2336 din 19.11.2018 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 44071 din 20 .11. 2018 însoțită de Adresa nr.47077 din 21.06.2018 a A.N.R.E București și de Adresa nr. 75053 din 4.10.2018 a ANRE București;

  • - Referatul nr. 12161 din 22.11.2018 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare pentru ințierea unui proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 271/24.07.2018 prin care s-a aprobat Bilanțul termoenergetic și pierderile aferente Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din Municipiul Bacău;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 12162 din 22.11.2018;

  • - Raportul compartimentului de resort, înregistrat nr. 12163 din 22.11.2018, favorabil;

  • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1949/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1950/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1951/27.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1952/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.l953/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Dispozițiile art. 35 alin. (1), lit.e) și ale art. 40, alin. (3) din Legea nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare ;

  • - Dispozițiile art. 6 alin.(8) din Anexa la Ordinul nr.66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare;

  • - Prevederile HCL nr. 271/24.07.2018 pentru aprobarea Bilanțului termoenergetic și a pierderilor aferente Sistemului de Alimentare cu Energie Termică din Municipiul Bacău;

  • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

- Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6), lit.”a”, pct.14 și art. 45 (2) lit. a din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se completează HCL nr. 271/24.07.2018 prin care s-a aprobat Bilanțul termoenergetic și pierderile aferente Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din Municipiul Bacău în sensul introducerii la art.2 a unui nou alineat cu următorul conținut:

9

”Art.2(3) Se aprobă pierderile tehnologice aferente producerii în centralele termice de cvartal - 10%.”

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr.271/24.07.2018 sunt și rămân în vigoare.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău prin Societatea Thermoenergy Group SA Bacău și Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVIGI^