Hotărârea nr. 456/2018

Hotărârea nr. 456 din 29.11.2018 privind aprobarea încheierii unui contract de sponsorizare cu SALBAC SA ca urmare a finalizării lucrărilor de construcţii aferente investiţiei „ Construire strada Brânduşei şi lucrări tehnico-edilitare (apă + canalizare)”.

omâ/ua


<7~lO mânia

./«/«(a/ M«< *ăfi

r //.;f/f f// cZ, <•<•</


/(t/ //ftiifCf/nu/u.(     acăr/

HOTĂRÂREA NR. 456 din 29.11.2018

privind aprobarea încheierii unui contract de sponsorizare cu Salbac SA ca urmare a finalizării lucrărilor de construcții aferente investiției „Construire str.

9                                                     9

Brândușei și lucrări tehnico - edilitare (apă+canalizare)”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.11.2018, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 2467/ 31.10.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 42701/ 05.11.2018 a Salbac SA, prin care solicită aprobarea contractului de sponsorizare;

-Referatul comun nr. 11812/ 14.11.2018 al Direcției Drumuri Publice si al

5                                                                             9

Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune aprobarea încheierii unui contract de sponsorizare cu Salbac SA ca urmare a finalizării lucrărilor de construcții aferente investiției „Construire str. Brândușei si lucrări tehnico

9                                                       9                                                                                    9         9

- edilitare (apă+canalizare)”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 11813/ 14.11.2018;

-Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 11814/14.11.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1947/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.l și nr. 1948/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5; -Prevederile art. 1 alin. (1) și (2) și ale art. 4 alin. (1) lit. „a” și lit. „b” din Legea nr. 32/ 1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 863 lit. „f ’ din Legea nr. 287/ 2009 - Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 63 (1) și (5) din Legea nr. 500/ 2002 a finanțelor publice, modificată și completată;

-Protocolul de colaborare nr. 2370/ 19.04.2018 încheiat între Municipiul Bacău și Salbac SA ce are ca obiect amenajarea integrală a străzii Brândușei pe cheltuiala Salbac SA;

-Procesul - Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 10369/ 12.10.2018; -Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, punctul 13 și art. 45 (2) lit. a și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - (1) Se aprobă încheierea unui contract de sponsorizare cu Salbac SA ca urmare a finalizării lucrărilor de construcții aferente investiției „Construire str. Brândușei și lucrări tehnico - edilitare (apă+canalizare)”, conform Contractului de Sponsorizare - Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) în măsura în care autoritățile fiscale vor confirma în scris faptul că poate face obiect al sponsorizării valoarea cu TVA a lucrărilor, valoarea contractului se va modifica, prin act adițional scris, de la 782.164,64 lei (valoarea lucrărilor fără TVA) la valoarea de 930.775,92 lei (valoarea lucrărilor cu TVA).

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART.3 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Direcției Drumuri Publice si Salbac SA.

ART. 4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ENULA PRI POAEA

s *


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI NICOLAE-OVIDIU


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 456 DIN 29.11.2018

CONTRACT DE SPONSORIZARE

Nr......../.........................

încheiat între:

Salbac S.A., cu sediul social în Bacău, Calea Moinești nr.16, jud.Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bacău sub nr.J04/900/2006, CUI 18774861, cont bancar R094BTRL00401202275063XX, deschis la Banca Transilvania Bacău, reprezentată prin Angelica Șmil-Bobouțanu - Director general și Liliana Covrig - Director economic, numită în continuare SPONSOR

Și

Municipiul Bacău, având cod de identificare fiscală 4278337, reprezentată legal prin Primar, dl.Cosinin Necula, numit în continuare BENEFICIAR

au convenit încheierea prezentului contract, pentru care BENEFICIARUL declara ca îndeplinește condițiile prevăzute de art.4 din Legea nr.32/1994 modificata,

l.OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract il reprezintă sponsorizarea BENEFICIARULUI de către SPONSOR cu valoarea lucrărilor de interes comunitar efectuate de Salbac S.A. și recepționate de Municipiul Bacău prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.10369/12.10.2018, proces-verbal anexă la prezentul contract.

Valoarea sponsorizării este de 782.164,64 lei (valoarea lucrărilor fără TVA, menționată în procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.10369/12.10.2018).

în măsura în care autoritățile fiscale vor confirma în scris faptul că poate face obiect al sponsorizării valoarea cu TVA a lucrărilor, valoarea prezentului contract se va modifica, prin act adițional scris, de la 782.164,64 lei (valoarea lucrărilor fără TVA) la valoarea de 930.775,92 lei (valoarea lucrărilor cu TVA).

2.OBLIGAȚIILE SPONSORULUI

2.1.SPONSORUL își va îndeplini obligațiile contractuale până la data de 31.03.2019.

 • 2.2. SPONSORUL se obliga sa nu urmareasca, direct sau indirect, direcționarea activitatii BENEFICIARULUI.

3.OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

 • 3.1. BENEFICIARUL se obligă să primească sponsorizarea acordată de SPONSOR.

 • 3.2. BENEFICIARUL se obligă să respecte prevederile prezentului contract și prevederile legale aplicabile.

4.DURATA CONTRACTULUI

 • 4.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării și produce efecte până la 31.03.2019.

 • 4.2. Contractul va înceta în mod automat prin îndeplinirea obligațiilor părților prevăzute la articolele 2 și 3.


5.LITIGII


 • 5.1. Eventualele neînțelegeri ivite între părți în legătură cu acest contract se soluționează pe cale amiabilă.

 • 5.2. In cazul in care acest lucru nu este posibil litigiul patrimonial decurgând din sau in legătură cu acest contract se va soluționa prin arbitraj comercial, organizat de Camera de Comerț si Industrie Bacau - in conformitate cu Regulamentul si Regulile de Procedura Arbitrata ale acestei Camere.

 • 6. MODIFICAREA CONTRACTULUI

  • 6.1. Modificarea contractului poate fi realizată doar în scris prin acordul ambelor părți.

 • 7. CONTRACT INTEGRAL

  • 7.1. Prezentul contract conține înțelegerea completă între părți și nu există alte promisiuni sau condiții conținute într-o înțelegere separată, fie scris fie oral.

  • 7.2. In cazul in care o clauza sau o parte din prezentul contract va fi declarata nula, clauzele ramase valabile vor continua sa-si. producă efectele cu excepția cazurilor in care clauza anulata ar fi de esența contractului.

Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.


SPONSOR


BENEFICIAR


Salbac S.A.


Director general

Angelica Șmil-Bobouțanu


Municipiul Bacău

Primar


Cosmin Necula


Director economic


Liliana CovrigPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ENULA PRICOPOAEA


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIULUI BAT

NICOLAE - OVIDIU POP(5yfci


DIRECTOR EXECUTIV

MATEUTĂ FLORIN

DIRECTOR ADJUNCT CRISTINA BARDAȘU