Hotărârea nr. 454/2018

Hotărârea nr. 454 din 29.11.2018 privind aprobarea organizării evenimentului „Sărbători de Iarnă 2018” în perioada 01-31 decembrie 2018, cu finanţare de la bugetul local.

HOTĂRÂREA NR. 454 din 29.11.2018

privind aprobarea organizării evenimentului „Sărbători de Iarna 2018” in perioada 01-31 decembrie 2018, cu finanțare de la bugetul local

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

29.11.2018, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

  • - Referatul nr. 12101/ 21.11.2018 înaintat de Direcția Salubrizare Agrement Parcuri prin care se propune alocarea de la bugetul local a sumei de 963.000 lei pentru organizarea evenimentului „Sărbători de Iama 2018” in perioada 01-31 decembrie 2018;

  • - Expunerea de motive nr. 12217/ 22.11.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

  • - Raportul nr. 12218/ 22.11.2018 al compartimentelor de specialitate, favorabil;

  • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1941/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1942/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1943/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

  • - Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, modificată si completată;

  • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art.115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, ale art. 36 (6) lit. „a” punctele 4 si 5 și art. 45 (2) lit. a din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

5

Art. 1. - Se aprobă organizarea evenimentului „Sărbători de Iama 2018” in perioada 01-31 decembrie 2018, cu finanțare de la bugetul local al Municipiului Bacau.

Art.2. - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 963.000 lei, in vederea susținerii financiare a desfășurării evenimentului „Sărbători de Iama 2018”, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare conform prevederilor legale.

Art.3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Salubrizare Agrement Parcuri.

Art.4. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice si Direcției Salubrizare

9                                                   5                        9

Agrement Parcuri.

Art. 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi adusa la cunoștința publica si se va comunica in termenul legal Instituției Prefectului - Județul Bacau.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU P0POAICI