Hotărârea nr. 453/2018

Hotărârea nr. 453 din 29.11.2018 privind modificarea HCL nr.19/2011 prin care s-a aprobat acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci în Cimitirul Sarata, domnului Carp Toma din Bacău, ca beneficiar al Legii nr.341/2004.

HOTĂRÂREA NR. 453 din 29.11.2018 privind modificarea HCL nr. 19/ 2011 prin care s-a aprobat acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci în Cimitirul Sărata, d-lui Carp Toma din Bacău, ca beneficiar al Legii nr. 341/ 2004

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

29.11.2018, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Cererea nr. 42066/ 29.10.2018 a domnului Carp Toma prin care solicită atribuirea în proprietate a locului de veci din Cimitirul Sărata pe care îl are concesionat prin actul de concesiune nr. 327/ 28.09.2011;

 • - Referatul nr. 42066/ 06.11.2018 al Direcției Salubrizare Agrement Parcuri, Secția Administrația Cimitirelor prin care se propune modificarea HCL nr. 19/2011 prin care s-a aprobat acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci în Cimitirul Sărata, d-lui Carp Toma din Bacău, ca beneficiar al Legii nr. 341/ 2004 și abrogarea HCL nr. 314/ 2018;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată nr. 11901/ 15.11.2018;

 • - Raport al compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 11902/ 15.11.2018, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1937/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1938/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1939/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.l940 /28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile art. 5 alin. 1, lit. „i” din Legea nr. 341/ 2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Romane din Decembrie 1989, pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brașov din noiembrie 1987 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, modificată și completată;

 • - Sentința Civilă a Tribunalului Bacău nr. 245/ 2006 pronunțată în dosarul nr. 1214/ 2006, rămasă irevocabilă;

 • - Declarația de renunțare la locul de veci situat în Cimitirul Sărata Nou, parcela 3B, rândul 10, poziția 8 B a d-lui Carp Toma nr. 1479/ 25 octombrie 2018;

 • - Prevederile HCL nr. 314/ 2018 privind modificarea HCL nr. 19/ 2011 prin care s-a aprobat acordarea cu titlu gratuit a unui loc de veci în Cimitirul Sărata, d-lui Carp Toma din Bacău, ca beneficiar al Legii nr. 341/ 2004;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61(2), ale art. 115 (1) lit. ”b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

 • - Prevederile art. 59 (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

în baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin. (9) și art.45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

9

ART. 1 - Se modifică art. 1 din HCL nr. 19/2011 și va avea următorul cuprins:

”Se atribuie în proprietate, fără plată, un loc de veci în Cimitirul Sărata Nou, parcela 2, rândul 8, poziția 41 bis, d-lui Carp Toma din Bacău ca beneficiar al Legii nr. 341/ 2004 în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 245/ 2006 a Tribunalului Bacău pronunțată în dosarul nr. 1214/ 2006, rămasă irevocabilă.”

ART. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 19/2011 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 314/2018.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Salubrizare Agrement Parcuri, Secția Administrarea Cimitirelor.

ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Salubrizare Agrement Parcuri, Secția Administrarea Cimitirelor și d-lui Toma Carp.

ART. 6 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPO I