Hotărârea nr. 452/2018

Hotărârea nr. 452 din 29.11.2018 privind schimbarea denumirii imobilului situat în strada Vasile Alecsandri nr.10.

HOTĂRÂREA NR. 452 din 29.11.2018

privind schimbarea denumirii imobilului situat în str. Vasile Alecsandri, nr. 10

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

29.11.2018, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 78450/ 16.11.2018 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune schimbarea denumirii imobilului situat în str. Vasile Alecsandri, nr. 10;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 12200 din 22.11.2018;

-Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 12201 din 22.11.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1932/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1933/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1934/27.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1935/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.1936 /28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 3 (4) și ale pct. III, nr. 5 din Anexa la Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

-Prevederile art. 3 și ale art. 10 (1) din Legea nr. 350/ 2006 a tinerilor, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

- Prevederile HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și ale alin. (9) și art. 45 (1) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

9

ART. 1 - Se aprobă schimbarea denumirii prevăzută în HCL nr. 22/ 2018 a imobilului situat în str. Vasile Alecsandri, nr. 10 din ”clădire sediu PDL” în suprafață de 410 mp și ”teren aferent clădire sediul PDL” în suprafață de 970 mp în ”clădire Centru pentru tineret” și ”teren aferent clădire Centru pentru tineret”.

ART.2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 22/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

ART.4 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului si Direcției Economice.

5                         3

ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICJ™™ ttt RArĂTT NICOLAE-OVIDIU