Hotărârea nr. 451/2018

Hotărârea nr. 451 din 29.11.2018 privind modificarea HCL nr.234/2018 prin care s-a aprobat dreptul de uz, de servitute şi de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău.


HOTĂRÂREA NR.451 DIN 29.11.2018

privind modificarea HCL nr. 234/ 2018 prin care s-a aprobat dreptul de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.11.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa Delgaz Grid SA nr. 42096/ 29.10.2018 prin care solicită modificarea HCL nr. 234/ 2018; -Referatul comun nr. 78425/ 02.11.2018 al Direcției Drumuri Publice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune modificarea HCL nr. 234/ 2018 prin care s-a aprobat dreptul de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 11824/ 14.11.2018; -Raportul Compartimentului de resort înregistrat cu nr. 11825 din 14.11.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1929/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1930/27.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 1931/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 12 (2), lit. ”a” și lit. „c”, ale art. 109 lit. „a” și „c”, ale art. 111 alin. (1) și ale art. 130 alin. (2) lit. “h” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile HCL nr. 234/ 2018 prin care s-a aprobat dreptul de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art.45(3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se modifică HCL nr. 234/ 2018 în sensul înlocuirii Anexei nr. 9 cu una nouă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 234/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL B


ANEXA

LA HOTĂRÂREA NR

P1 PROIECTAT /fV» amplasam.Stai            . , .

woP ___ ptproiect.Mt-- •

amplasam, modificatSC SCUT SA imobil cu nr. cadastral 3413/8


LEGENDA:

PTAb proiectat -amplasament inițial cf. ANEXA 9 la HCL nr. 234 / si AC nr. 275 /18.09.2018 amplasament nou modificat PTAb proiectat ( S=10 mp)

• LES 20 KV PROIECTATA L- 210 m traseu


LES 1 KV PROIECTATA REȚEA L= 3


FB PROIECTATA 5 buc


FDCE PROIECTATA 5 buc


platfornu

(beton)


SC SCUT SA imobil cu nr. cadastral 3413/11


rdpr. Municipiu! Uneau

ar. cad- S2338 (4274 mp.)


PREȘEDINTE DE ENULAPRIC


SfcDINTA—•

X

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU OVICI


i

i

, A /

SC SCUT SA   \

imobil cu nr. cadastral 1

3413/4       ț

X

1NICOLAE - OVIDIUJ

i


/SC SCUT SA imobil cu nr. cadastral 3413/6


SC DELGAZ GR1D SA


Locuințe


j

4---

~ț--