Hotărârea nr. 45/2018

Hotărârea nr.45 din 31.01.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 16678/01.07.1997 de la S.C. MODE COLOR S.R.L., la d-nii Ciocan Ana si Ciocan Florin.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea d-nei Ciocan Ana, din Bacau, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 46310/05.12.2017 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 16678/01.07.1997 de la S.C. MODE COLOR S.R.L.;

-Cererea d-nei Coșa Maria - fost administrator al S.C. MODE COLOR S.R.L., din Bacau, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 46312/05.12.2017 prin care solicita predarea contractului de concesionare nr. 16678/01.07.1997 către d-nii Ciocan Ana si Ciocan Florin, din Bacau;

-Rezoluția nr. 7877/15.07.2015 pronunțata in ședința din data de 15.07.2015 de O.N.R.C -O.R.C. de pe langa Tribunalul Bacau in Dosar nr. 27216/13.07.2015, S.C. MODE COLOR S.R.L. a fost radiata, motivul radierii fiind dizolvarea iar bunurile aflate in patrimoniul societății au revenit asociatului Coșa Maria ;

-Contractul de Vanzare-Cumparare autentificat sub nr. 3661/21.12.2015 la Biroul Individual Notarial Zaharia Elena;

-Referatul nr. 471/15.01.2018 al Arhitectului Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau inregistrata cu nr. 472/15.01.2018;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 473/15.01.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 169/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 170/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 171/1/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 171/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 31(7) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la inregistrarea in registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea funcționarii persoanelor juridice;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315  1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin. (5) lit. “b”, ale art. 121 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1) lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1) lit. “b” si ale art. 117 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și ale art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - (1) Se ia act de Rezoluția nr. 7877/15.07.2015 pronunțata in ședința din data de 15.07.2015 de Oficiul National al Registrului Comerțului - Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bacau in Dosar nr. 27216/13.07.2015, prin care se admite cererea de radiere a S.C. MODE COLOR S.R.L. - motivul radierii fiind dizolvarea - iar bunurile aflate in patrimoniul societății revin asociatului Coșa Maria.

(2) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 16678/01.07.1997 incheiat pentru suprafața de 15,00 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la d-na Coșa Maria - fost administrator al S.C. MODE COLOR S.R.L., la d-nii Ciocan Ana si Ciocan Florin, din Bacau.

ART. 2 - Se imputerniceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarii construcției.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELĂ-CRISTINA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI x/