Hotărârea nr. 449/2018

Hotărârea nr. 449 din 29.11.2018 privind modificarea şi completarea HCL nr.208/2018 prin care s-a aprobat lista nominală de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii.


Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.11.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Procesul Verbal nr. 11749/ 13.11.2018 al comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe pentru tineri, prin care se propune repartizarea locuințelor libere și anularea repartizărilor solicitanților care nu au reconfirmat dosarul;

-Referatul nr. 79122 din 15.11.2018 al Compartimentului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari prin care se propune modificarea HCL nr. 208/ 2018 prin care s-a aprobat lista nominală de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 12181/ 22.11.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 12182/ 22.11.2018 al compartimentelor de specialitate, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1921/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1922/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.l923/27.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1924/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1925/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile H.C.L. nr. 75/ 28.02.2018, prin care s-a aprobat Lista privind solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii;

-Prevederile HCL nr. 208/ 2018 prin care s-a aprobat lista nominală de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii;

-Prevederile HCL nr. 365/ 2018 privind modificarea și completarea FICL nr. 208/ 2018 prin care s-a aprobat lista nominală de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii;

-Prevederile art. 8 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 152/ 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 15 (5) - (9) și ale Anexei nr. 11, lit. A - Criterii de acces la locuință destinată închirierii și lit. B - Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj din HG nr. 962/ 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/ 1998, modificată și completată;

-Prevederile art. 59 alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (6) lit. “a”, punctul 17 și art.45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA ȘTE:

Art. 1. - Se modifică Anexa la HCL nr. 208/ 2018 în sensul că se elimină 6 solicitanți care nu au reconfirmat .îndeplinirea tuturor criteriilor de acces la o locuință, aceștia fiind evidențiați în Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. - Se modifică Anexa la HCL nr. 208/ 2018 după cum urmează:

  • (1) se repartizează d-lui Ciubotaru Adrian garsoniera situată pc str. Făgăraș nr. 17/ A/ 9 și se anulează repartiția garsonierei din str. Făgăraș nr. 4/ B/ 7.

  • (2) se repartizează d-nei Duhalmu Nicoleta apartamentul cu 2 camere situat pe str. Făgăraș nr. 6/ B/ 3 și se anulează repartiția garsonierei din str. Depolui nr. 84/ B/ 7.

Art. 3. - Se completează Anexa la HCL nr. 208/ 2018 în sensul includerii a 16 solicitanți care îndeplinesc toate criteriile de acces la o locuință și care vor primi locuințe pentru tineri destinate închirierii, aceștia fiind evidențiați în Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 208/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

Art. 5. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari.

Art. 6. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari.

Art. 7. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ


I BACĂU

VICI


SECRETARUL MUNICIPIU NICOLAE-OVIDIU

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 449 DIN 29.11.2018

LISTA NOMINALA CU SOLICITANȚII DE LOCUINȚE ANL

CARE NU RESPECTĂ OBLIGAȚIILE PREVĂZUTE ÎN H.C.L. 208/ 2018


CONTRASEMNE

SECRETARUL MUNICIPI NICOLAE - OOVICI


DIRECTOR ADJUNCT

BARDAȘU/CRISTINANr.

Crt.

NUME și PRENUME

Nr. Dosar/Data înregistrării

Punctaj

Nr. camere

Obs.

1

GROSU MIHAELA NELY

36407/21.08.2017

54

2 camere

Nu a reconfirmat

2

CHEȚA LOREDANA ELENA

37116/28.08.2017

54

1 cameră

Nu a reconfirmat

3

STOIAN RAMONA

43977/02.12.2013

53

1 cameră

Nu a reconfirmat

4

MATEI ANCA MIHAELA

20239/14.02.2013

56

1 cameră

Nu a reconfirmat

5

DOROSCAN ANDREI

22840/16.03.2017

57

1 cameră

Nu a reconfirmat

6

LUNGO LIDIA

24305/31.03.2017

54

1 cameră

Nu a reconfirmat

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ NR.2

LA HOTĂRÂREA NR. 449 DIN 29.11.2018

LISTA NOMINALA CU SOLIC1TANȚII DE LOCUINȚE ANL Șl REPARTIZAREA ACESTORA

conform HG 962/2001, anexa 11, lit. A, lit. B

Nr. cri.

Nr. pers

Numele si prenumele

Punctaj

Locația propusă

Obs.

1

NÂSTASE MĂDĂLINA

53

apartament 2

o

3

cam

7

VASCAN SIMONA IONELA

53

apartament 2

cam

3

BUCIUMEL ANA IOANA

53

apartament 2

cam

4

PALADE 1ONUȚ IULIAN

53

garsonieră

5

o

BULIGA DRAGOȘ

53

garsonieră

6

1FTIMIEIONUȚ

52

garsonieră

7

DRĂGOI LARISA

52

garsonieră

8

GRIGORAS TINA MĂDĂLINA

52

garsonieră

9

BÎLCU ANAMAR1A

51

garsonieră

10

2

MARIȘCA ALEXANDRA

53

garsonieră

11

COSTIN VALERICA LOREDANA

53

garsonieră

12

DÎRLEA RAMONA

51

garsonieră

13

ZLAT ADRIAN

51

garsonieră

14

1

CAȘCAVAL CĂTĂLINA IOANA

51

garsonieră

15

LUPAȘCU IONELA MĂDĂLINA

51

garsonieră

16

TAMBA ANDREI DANIEL

50

garsonieră


CONTRASEMNEAZ. SECRETARUL MUNICIPIUL! NICOLAE - (IVIDIlPOPi

yi BACAU ovici


DIRECTOR ADJUNCT

BARDAȘU CRIST1N A