Hotărârea nr. 448/2018

Hotărârea nr. 448 din 29.11.2018 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă socială sau din fondul locativ de stat, în ordinea de prioritate stabilită.

HOTĂRÂREA NR.448 DIN 29.11.2018

privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat, în ordinea de prioritate stabilită

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.11.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 79123/ 15.11.2018 al Compartimentului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari prin care este înaintată lista spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Procesul Verbal nr. 11869/ 15.11.2018 al Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe sociale și fond locativ;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 12195/ 22.11.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 12196/ 22.11.2018 al compartimentelor de specialitate, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1916/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1917/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.l918/27.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1919/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1920/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 114/ 1996 privind locuințele, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 21 (2), alin. (2) și ale art. 22 din HG nr. 1275/ 2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/ 1996, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (6) lit. “a”, punctul 17 și art.45(1) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

Art. 1. - Se aprobă „Lista nominală” cu propunerile Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe sociale și fond locativ, cu persoanele din municipiul Bacău, îndreptățite să primească o locuință socială în limita celor aflate la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari.

Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari și solicitanților prevăzuți în Anexă.

Art. 4. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                CONTRASEMNEAZĂ


ENULA PRICOP0AEA            SECRETARUL MUNICIPIULU

!a/z     / h                                                       T»l T T       T A T? Z^K X TTT TTV. > T T

JV 1 V! J                    IMLULAE-UVlUllXUriIV

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 448 DIN 29.11.2018

LISTA CUPRINZÂND SOLICITANȚII ÎNDREPTĂȚIȚI SĂ PRIMEASCĂ O LOCUINȚĂ SOCIALĂ SAU DIN FONDUL LOCATIV DE STAT, ÎN ORDINEA DE PRIORITATE STABILITĂ

Nr.

Crt.

NUME și PRENUME

Nr. Dosar/Data înregistrării

Punctaj

1

MARIȘCA ANCA MARIĂ

11406/29.03.2004

95

2

BĂRBULESCU RODICA

19061/15.05/2006

92

3

LUCA VASILICA-IRINA

67397/03.11.2003

89

4

CIOFUMILICA

9853/16.03.2004

84

5

LUCA CONSTANTIN SILVIU

45755/04.12.2006

80

6

CERNAT LUCA ALEXANDRU

47202/01.09.2008

78

7

FICHITIU DANIEL FLORIN

42680/08.10.2007

72

8

DOROFTE DANIEL ROSARIO

40142/13.09.2010

69

9

ZAHARIA MIHAELA MARCELA

17166/17.01.2012

65

10

MIRON MIOARA

18475/30.01.2012

64

11

EPURE COSTICĂ

5793/16.02.2005

63

12

HANGANU PETRU

28458/14.05.2015

63

13

BANULOREDANA

40518/16.10.2014

55

14

LUPUSORU PETRONELA

20020/19.02.2018

54

15

MAGIRESCU MIRELA

18347/30.01.2017

53

16

CIOCHINĂ IORGU

38329/24.08.2011

52

17

LAPAZANIRINA

37711/05.09.2017

50

18

MIHAILILIANA ANISOARA

41965/30.10.2014

48

19

SOSA ANA MARIA

36821/10.08.2016

48

20

BURLACU FLORJNEL

44376/31.10.2011

47

21

RUSU FLORENTINA

35613/20.08.2018

47

22

HILITANU IRINA ELENA

35121/27.07.2015

45

23

MĂRIUȚEI CAMELIA

21563/02.03.2017

45

24

STOLERU FLORIN

21454/28.02.2013

44

25

ANDREI DANIELA

40368/10.10.2018

44

26

PĂUN ION

28572/18.05.2017

43

27

APOSTOL ILEANA

37882/23.08.2016

42

28

CANTARAGIU MARIA ANDREEA

17915/25.01.2018

42

29

TRIFAN DANIELA

37193/06.09.2018

42

30

BOTARLAN COSTICĂ

19868/10.02.2015

40

31

HERSCOVICI EUGENIA

26362/11.04.2011

39

32

CAȘCAVAL CĂTĂLINA IOANA

44634/15.11.2017

39

33

CRĂCIUN MARIA

29758/07.06.2018

37

34

CIOROABĂ LILIANA

30376/14.06.2018

37

35

ALEXA ANCUTA IOANA

41237/18.10.2018

37

36

PRISECARU MARIANA

44877/11.12.2013

36

37

TURLE MAZĂRE ELENA

24852/02.04.2015

36

38

BUCUR LUCICA

35437/13.08.2018

|      36

39

ORBOIU GEORGE

21867/13.03.2018

34

40

ANCHIDIN BENONE

21097/05.03.2018

33

41

JITARU ALINA FLORINA

33104/16.07.2018

32

42

SAV1N VIORICA

33342/18.07.2018

22

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ENULA PRICOPCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BA NICOLAE - OVIDIU POPO


dîbegWr Adjunct

bârdaȘ^cristina