Hotărârea nr. 447/2018

Hotărârea nr. 447 din 29.11.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Judetean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010.HOTĂRÂREA NR.447 DIN 29.11.2018

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Județean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.11.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea d-nei Filip Silvia, reprezentant legal al S.C. DR. FILIP S.R.L. Înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 44216/21.11.2018 ;

-Cererea d-nei Drug Mihaela, reprezentant legal al S.C. TOTAL MEDCENTER S.R.L., înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 44218/21.11.2018;

-Prevederile H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinația de cabinete medicale, actualizata;

-Hotararea nr. 3 din 19.01.2011 a Consiliului Local al Municipiului Bacau privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Județean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010;

-Contractul de Concesionare nr. 68759/11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 68802/29.04.2015 si nr. 69303/27.07.2018, incheiat intre Municipiul Bacau si D-na Filip Silvia, reprezentant legal al S.C. DR. FILIP S.R.L.;

-Contractul de Vanzare-Cumparare Praxis Medical autentificat sub nr. 1794/14.11.2018 la Biroul Individual Notarial Iulia-Mădălina Dâscă;

-Referatul Compartimentului Evidenta Concesionari cu nr. 12176 din 22.11.2018;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr.12177 din 22.11.2018;

-Raportul Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 12178 din 22.11.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1911/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1912/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.l913/27.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.1914/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1915/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 29(1)(2) si ale art. 34(1), lit. « i» din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata ;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si art. 117 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin. (5) lit. “a” si ale art. 45 (3) si (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba modificarea poziției nr. 58, Art. 2 din Protocolul anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011, in sensul ca se înlocuiește titularul cabinetului medical din str. Pictor Andreescu, nr. 3 - 5, S.C. DR. FILIP S.R.L. reprezentata legal de d-na dr. Filip Silvia, cu S.C. TOTAL MEDCENTER S.R.L., reprezentata de Dr. Drug Mihaela, medic medicina de familie.

ART. 2 - Se aproba cesionarea Contractului de Concesionare nr. 68759/11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 68802/29.04.2015 si nr. 69303/27.07.2018, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. DR. FILIP S.R.L., reprezentata legal dr. Filip Silvia către S.C. TOTAL MEDCENTER S.R.L., reprezentata legal de Dr. Drug Mihaela, medic medicina de familie in baza Contractului de vanzare-cumparare praxis medical autentificat sub nr. 1794/14.11.2018 la Biroul Individual Notarial Iulia-Mădălina Dâscă.

ART. 3 - Durata concesiunii este pana la data de 16.09.2044, celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

ART. 4 - Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa perfecteze si sa semneze contractul de concesionare, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. TOTAL MEDCENTER S.R.L., reprezentata legal de Dr. Drug Mihaela, medic medicina de familie.

ART. 5 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si persoanelor nominalizate la Art. 2.

ART. 6 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 7 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau in vederea verificării legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ENULA PRICOPOAEA

\$L4  \ /

< ■ _____ /


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICE/