Hotărârea nr. 446/2018

Hotărârea nr. 446 din 29.11.2018 privind modificarea şi completarea HCL nr.22/2018 prin care s-a însuşit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău.

HOTĂRÂREA NR.446 DIN 29.11.2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.11.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 78433/ 08.11.2018 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 11764 din 13.11.2018;,

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 11765 din 13.11.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1906/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.1907/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.l908/27.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.l909/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1910/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 3 (4), ale art. 19 (1) și ale art. 21 din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

-Prevederile art. 554 (1) și ale art. 858 din Legea nr. 287/ 2009 - Codul Civil, republicată, modificată și completată;

-Prevederile pct. X din Anexa nr. 1 la HG nr. 548/ 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

-Prevederile art. 59 (2) și ale art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și ale alin. (9) și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1 - Se completează Anexa la HCL nr. 22/ 2018 în sensul înscrierii următoarelor bunuri:

  • (1) teren în suprafață totală de 962 mp, categoria de folosință drum, situat în str. Alecu Russo, compus din două suprafețe: S 1=793 mp și S2=169 mp, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  • (2) scuaruri B-dul Unirii nr. 2, compuse din 3 loturi: Lotul 1=124 mp, Lotul 2 = 172 mp, Lotul 3 = 128 mp, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - Se modifică poziția nr. 2158 din Anexa la HCL nr. 22/ 2018, secțiunea „Locuințe sociale, locuințe A.N.L., clădiri și terenuri cu destinație socială alte spații locative proprii”, în sensul majorării valorii de inventar al mijlocului fix „Centrul de Asistență (cămin)” cu suma de 35.296,60 lei, acesta urmând să aibă valoarea de 6.815.201,6 lei.

ART. 3 - (1) Se modifică Anexa la HCL nr. 22/2018, la secțiunea „Școli, Grădinițe, Creșe” -Colegiul Economic „Ion Ghica” - sediu, în sensul că se modifică suprafețele unor terenurilor și a unor construcții conform planurilor de amplasament, Anexele nr. 3 și nr. 4, noile suprafețe fiind prezentate în Anexa nr. 5.

(2) Anexele nr. 3, nr. 4 și nr. 5 sunt părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART. 4 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 22/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

ART. 5 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

ART. 6 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Economice.

ART. 7 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BÂCĂU


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA ENULA PRICO


AZA

IULUI BACĂ NICOLAE - OVIDIU POPOVICANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR. 446 DIN 29.11.2018


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


HV Ș’ fi

așâmeOși delimitare a imobilului

1:500


Anexa 1.35


Nr. cadastral


Suprafața masurâfa/ajmobiluluffmp) Adresa imobiluluiȘEDINȚĂ

5                      5


Supraf. construita la sol (mp) 383

24

21

91


Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)


Bacau


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


A. Date referitoare la teren


Mențiuni


TERENUL ESTE PARȚIAL ÎMPREJMUIT


B. Date referitoare la construcții


Mențiuni


jlRECTOR EX.ADJ-

BARQAȘU CRISTINA


Cantina. Suprafața desfasurata: 383

Garaj. Suprafața desfasurata: 24

Magazie. Suprafața desfasurata: 21

Magazie. Suprafața desfasurata: 91

Magazie. Suprafața desfasurata: 45

Trimuna. Suprafața desfasurata: 51

Șopron. Suprafața desfasurata: 6


C EH i

n

a ! 1T r

corectitudinea Întocmiri^

'    rsl 'corespotiuprîFa aceste

L                     . .           ----------

s              Ș®r>nalUra ej stampila ADRIAN

"—- - Data: 06.09^18 G*


_____

Executant: S.C. HE.LMERT Ș;Rr.U ic A f -17-, RE .     ;>•:

'Confirm executarea nȚașuratodțQrțq .t^cen., 3o,cy[nșnțpțieî, cadastrale jaacu râaiit<5-tea dirf teren \ ' RACOVEAMU


Suprafața totala măsurată a imobilului = 5720 mp .   ’ "Suprafața din act = 5681 mp


Inspector.


ConfirniQfifMubfei'eainiabiluîiiiiRhbwi^ie date inleăfstâ AU ,rpLpț_rțb;qi.rea!.numărului cadastral PiHTn.^TPaU!?,s;p^iHÂiȚĂ


>9'2013


Stampila


ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIULXOCAI


ANEXA NR. 4

LA HOTĂRÂREA NR. 446 DIN 29.11.2018Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500


COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA"


1' NC. 73988

Nr. cad. 73988


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

LAVfZ

6108

Mun. Bacau. sti. 9 Mai, jud. Bacau

Nr. Carte Funciara


HODEA PETRAc\


Nr. cad.62841


.3S \


Nr. cad.69164


Nr. cad.69165A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

6108

TERENUL ESTE PARȚIAL ÎMPREJMUIT

Total

6108

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Supraf. construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CAS

1185

Școala. Suprafața desfasurata: 3554

C2

CA

49

Chioșc. Suprafața desfasurata: 49

C3

CA

15

Magazie. Suprafața desfasurata: 15

C4

CAS

715

Cămin. Suprafața desfasurata: 2861

C5

CA

39

Magazie. Suprafața desfasurata: 39

C6

CA

4

Regulator gaze. Suprafața desfasurata: 4

Total

2007

Suprafața totala masurata a imobilului = 6108 mp

...                                       Suprafața din act = 6138 mp                             _________________—.

'^Executant: S.C.RELMERTS.R.L. \ f v-v"    v            J. \

Confirm executareâjmasurațqfil.or la teren) corectitudinea întocmirii-documentafiei cadastrale si corespondenta apfsțeiacuj^alitatea din teren

■          ■ '       .Semnătura,,si stapipilâ "’

Data: 06.0^.2018

p hispecfof

Confirm introducerea imobilului in baza.de dătejnteqrata si atribuirea.n

Semnătură si parafa

Data............ g

O fs

Stampila BCPI           n

PREȘEDINi

I 4* / '       ■ *      \ A

j I

\ <■?'


DIRECTOR EX.ADJ.

BARDÂȘU CRISTINADE ȘEDIN1

ENULA^RICOPOAEA \ </ >\ W     o/CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE - OVIDIU PROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR.5

LA HOTĂRÂREA NR. 446 DIN 29.11.2018

Lista bunurilor cu suprafețele modificate în urma noilor măsurători cadastrale efectuate la Colegiul Economic „Ion Chica”

Nr. Crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar - lei -

Situația juridică actuală

1554

0

Teren curți-construcții

Lotul 2

Str. 9 Mai,

Steren măsurată-6108 mp,

Nr.cadastral 73142

Carte funciară nr. 73142

1969

3.103.799

Domeniul

Public al municipiului Bacău

1555

1.6.2.

CI - Școală

Sconstruită la sol=1185 mp, cărămidă, acoperiș tablă, P+2, Sdesfașurată=3554 mp

1969

4.433.763

Domeniul public al municipiului Bacău

1556

1.6.2.

C2 - Chioșc

Sdesfașurată=49 mp, cărămidă, acoperiș tablă

1975

39.965

Domeniul public al municipiului Bacău

1557

1.5.3.

C3 - Magazie

Sdesfațurată=15 mp, cărămidă, acoperiș tablă

1975

436

Domeniul Public al municipiului Bacău

1558

1.6.2.

C4 ~ Cămin

Sconstruită la sol=715 mp, plăci beton, acoperiș etemită, P+3, Sdesfășurată=2861 mp

1970

2.405.793

Domeniul Public al municipiului Bacău

1559

1.5.3.

C5 - Magazie

Sdesfașurată=39 mp, cărămidă, acoperiș etemită

1975

7.672

Domeniul Public al municipiului Bacău

1560

1.6.3.1.

C6 - Regulator gaze

Sdesfașurată=4 mp, împrejmuire plasă sârmă

1975

234

Domeniul Public al municipiului Bacău

1568

0

Teren curți-construcții

Lotul 1

Str. 9 Mai,

Steren măsurată-5720 mp,

Nr.cadastral 70652 Carte funciară nr. 70652

1969

2.872.708

Domeniul Public al municipiului Bacău Act de alipire nr. 1503/2008

1569

1.6.2.

C1 - Cantină

Sdesfașurată=383 mp. cărămidă, terasă bitum

1970

557.348

Domeniul

Public al municipiului

Bacău

1570

1.6.2.

C2 - Garaj

Sdesfășurată=24 mp, cărămidă, acoperiș etemitâ

1975

7.601

Domeniul

Public al municipiului

Bacău

1571

1.5.3.

C3 - Magazie

Sdestășurată=21mp, pereți tablă, acoperiș eternită

1975

2.325

Domeniul

Public al municipiului

Bacău

1572

1.6.2.

C4 - Magazie

Sdesfașurată=91 mp, (formată din 3 corpuri de clădire:

1. - pereți eternită, acoperiș eternită,

  • 2 - pereți cărămidă, acoperiș eternită,

  • 3 - pereți tablă, acoperiș tablă)

1975

7.275

Domeniul

Public al municipiului

Bacău

1573

1.6.2.

C5 - Magazie

Sdesfașurată=45 mp, pereți eternită, acoperiș eternită

1975

4.013

Domeniul

Public al municipiului Bacău

1574

1.6.2.

C6 - Tribună

Sdesfașurată=51 mp

1975

6.482

Domeniul

Public al municipiului

Bacău

1575

1.1.2.

C7 - Șopron

Sdesfașurate=6 mp, stâlpi de metal, acoperiș eternită

1975

328

Domeniul

Public al municipiului Bacău

DIRECTOR ADJUNCT

BARDA


Î^CRISTINACONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI