Hotărârea nr. 444/2018

Hotărârea nr. 444 din 29.11.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 6106/14.03.1997 de la S.C. DIDA S.R.L., la d-na Maftei Ana-Maria, căsătorită cu Maftei Sebastian-Ciprian.

HOTĂRÂREA NR.444 DIN 29.11.2018

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 6106/14.03.1997 de la S.C. DIDA S.R.L., la d-na Maftei Ana-Maria, căsătorită cu Maftei Sebastian-Ciprian

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.11.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea d-nei Maftei Ana-Maria, înregistrata la Consiliul Local al Municipiului Bacau sub nr. 65415/23.10.2018 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 6106/14.03.1997 de la S.C. DIDA S.R.L;

-Cererea S.C. DIDA S.R.L., înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 41582/23.10.2018 prin care solicita predarea contractului de concesionare nr. 6106/14.03.1997 către d-na Maftei Ana-Maria;

-Contractul de Concesionare nr. 6106/14.03.1997 încheiat intre Municipiul Bacau si S.C. DIDA S.R.L.;

-Contractul de Vanzare-cumparare autentificat sub nr. 779/31.08.2018 la Biroul Individual Notarial Stoica Nicolina;

-Referatul nr. 11497/07.11.2018 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu ni*. 11498/07.11.2018; -Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului inregistrat cu nr.l 1499/07.11.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1899/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.1900/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1901/27.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 1902/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315 + 1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art.45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 6106/14.03.1997 încheiat pentru suprafața de 25,00 m.p. teren din Municipiul Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau, de la S.C. DIDA S.R.L., la d-na Maftei Ana-Maria căsătorită cu Maftei Sebastian-Ciprian.

ART. 2 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ENULA PRICOPQAEACONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDrT-----