Hotărârea nr. 442/2018

Hotărârea nr. 442 din 29.11.2018 privind acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada existenței construcțiilor, a unor terenuri și clădiri din Bacău, str. Triumfului către Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril Șerbănești


HOTĂRÂREA NR.442 DIN 29.11.2018

privind acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada existenței construcțiilor, a unor terenuri și clădiri din Bacău, str. Triumfului către Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril Șerbănești

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.11.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 41579/ 23.10.2018 înaintată de Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril Șerbănești prin care solicită atribuirea în folosință gratuită a unor terenuri și clădiri din Bacău, str. Triumfului și Calea Romanului;

-Referatul nr. 78432/ 08.11.2018 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada existenței construcțiilor, a unor terenuri și clădiri din Bacău, str. Triumfului și Calea Romanului către Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril Șerbănești;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 12297/ 23.11.2018; -Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 12298/ 23.11.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1889/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1890/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.1891/27.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 nr. 1892/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1893/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 8 (1) și (2) din Legea nr. 489/ 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 874 (1) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b”, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și „d”, alin. (6) lit. „c” și art. 45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dezlipirea terenului în suprafață de 23506 mp situat în Bacău, str. Triumfului nr. 18, având nr. cadastral 83418, în 2 loturi conform planului de situație Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri:

  • - lotul 1 cu suprafața de 2735 mp pe care se află construcțiile:CI = 171 mp -Biserica; C2=58 mp-magazie anexa; C3=104 mp - magazie anexa;

  • - lotul 2 cu suprafața de 20771 mp;

ART. 2 - Se aprobă acordarea, cu titlu gratuit, pe perioada existenței construcțiilor, a următoarelor terenuri și clădiri din domeniul public al municipiului Bacău către Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril Șerbănești:


ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ENULA PRICQPOAEACONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 442 DIN 29.11.2018

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI DIN STR. TRIUMFULUI, NR. 18 CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIUzPOPOVICI

DIRECTOR ADJUNCT


BARDASU CRISTINA n

o o

OO


Ci O

'O


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE

Scara 1:1000


Nr. cadastral

Suprafața rimsurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

«3418

23506

str. Tritîinliihii tir. 18 , num. Bacmi


Nr. Curtea lumciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (DAT)

BACAU
Imobil cu nr. cadastral 5028


Imobil cu tir. cadastral 61941


Situația aetaula (înainte de dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire )

Ar. cad.

Suprafața (IW.)

Cu teoria tie folashita

l) esc ti crea itttobihtlu i

ST. cad.

Sttprajata (tit.p.)

Categoria de folosința

Descrierea iuta bitultti

83418

23506

Ce

Teren intravilan - mult. Ilaeau, str. Triumfului nr.J 8

2735

C'c

Liftul ! - teren intravilan mân. Badait. str. Triumfului nr. 18 pe care se afla constriteliiie:

Cl~!71 m.p. - Biserica; C2~58tn.p.~ magazie anexa ; C3~104m.p. -maeazieanexa .

20771

Cc

Lotul 2 - teren intravilan mttti. Hacau, str. Triumfului nr. 18

TOTAL

23506

TOTAL

23506

JlISpCCfor

. 'Executant:

S.C. GEO PO1NT EXPERT&R.L, ,         P. F. Autorizata

Lucian DRA GOMIRESCll


’ ‘'Coidii'm executarea musura lorilor in teren, corectitudinea Întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren Semnătură si stampila

Data: noiembrie 2018


Con Urm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea nr. cadastral


Semnătură si stampilaROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 442 DIN 29.11.2018

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

DIN STR. TRIUMFULUI, NR. 18

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ENULA PRICOPOAEACONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPO
DIRECTOR ADJUNCT

BARDAȘU CRISTINA

• b567000


566900


566800


<•'9


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:1000


Nr. cadastral

Suprafața masurato a imobilului

(mp)

Adresa imobilului

2735

str. Triumfului nr. 18 , mun. BacauNr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

BACAU


Parcela (I)

AV. Pcî.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i.i+1)

X[mJ ■

w

1

566957.331

648662.494

24.079

2

566968.000

648684.080

22.307

5

566977.960

648704.040

2.817

566979.206

648706.567

25.842

40

566956,247

648718.428

22.593

41

566936.174

648728.798

15.194

42

566922.633

648735.691

3.566

43

566919.431

648734.122

2.740

44

566916.978

648735.342

3.020

45

566915.516

648732.700

20.639

46

566906.042

648714.364

6.235

47

566903.494

648708.673

12.764

48

566897.850

648697.225

20.052

22

566915.136

648687.062

13.105

23

566921.546

648698.492

0.305

34

566921.815

648698.349

10.696

25

566927.050

648707.676

6.467

26

566932.934

648704.992

13.926

27

566944.812

648697.722

4.677

28

566942.618.

648693.591

3.332

29

566941.175

648690.588

5.768

30

566938.816

648685,324

10.210

31

566934.299

648676.168

2.612

33

566936.515

648674.786

24.174

S(i)~2

734.9!mp P=*

277.120m


56700'


Jittofnl gu n -'"'cadastral 12030


DIRECTOR EX.ADJ, 8ARDAȘU CRISTINA


56690


?1. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

2735

Teren înipre/mait parțial ca gard din placi de beton pe latura de

vest, nord si sud.

Total

2735

li. Date referitoare la eoustruefu.

C°llt Destinația S^afata eoiistr. la soi wnsfr.                      (nip)

ri

171

Biserica " Sf Voievozi Mihail si Ga vrii Serba itesii " (1938) - P,

suprafața construita desfușurata 171 m.p.

C2   CAS

58

Magazie anexa-P( 1970), suprafața coustru'ua desfasurata 58 nt.p.

• C3     C.-IS

104

Magazie iinexa-P( 1978 ),suprafața construita desfășurata 104 m.p.

Total ‘           333

■ Suprafața totala masurata a unobiluhtt= 2735 m.p,

.        t

>

Sunrafata dbi act *= 2735 ut. a.

< iuxecuiant.

S.C. GEOP()lNȚ£Xl>JzDTS.liD.

inspector

P.r. Antarctata

Con li rin introducerea imobilului în baza de

ing.iMcdai'D/tAGOMmNSCb'

dale inleiirata si atribuirea numărului cadastral

.Confirm executarea măsurătorilor la teren*

corcetilndinea întocmirii documentație

cadastrale si corespondenta acesteia eu

Semnătură si stampila

reali Lalea din

teren

Sein «alura si slăninii a

Dala...................,

Data : noiembrie 2(118

Stampila BCPI

56680