Hotărârea nr. 441/2018

Hotărârea nr. 441 din 29.11.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, în vederea realizării evenimentului ,,Educaţia – cheia dezvoltării societăţii. Omagieri la an aniversar - 100 de ani de la făurirea României Mari”, eveniment în care se vor recunoaşte meritele elevilor şi profesorilor din învăţământul băcăuan.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.11.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 44306/ 22.11.2018 înaintată de Inspectoratul Școlar Județean Bacău prin care ne solicită sprijinul pentru realizarea evenimentului ”Educația - cheia dezvoltării societății. Omagieri la an aniversar - 100 ani de la făurirea României Mari”; ’

-Referatul nr. 12305/ 23.11.2018 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea municipiului Bacău cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău, în vederea realizării evenimentului "Educația - cheia dezvoltării societății. Omagieri la an aniversar - 100 ani de la făurirea României Mari”, eveniment în care se vor recunoaște meritele elevilor și profesorilor din învățământul băcăuan;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 12306/ 23.11.2018; -Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate înregistrat cu nr. 12307/ 23.11.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1885/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.l 886/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1887/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1888/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 20 (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Amendamentul formulat de domnul consilier Șova Gâțu-Laur, amendament care a fost adoptat;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctul nr. 1 și alin. (7) lit. ”a” și art.45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău, în vederea realizării evenimentului "Educația - cheia dezvoltării societății. Omagieri la an aniversar - 100 ani de la făurirea României Mari”, eveniment în care se vor recunoaște meritele elevilor și profesorilor din învățământul băcăuan.

ART. 2. (1) Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 265.206,3 lei, mediatizarea evenimentului pe site-ul instituției și punerea la dispoziție a sălii Teatrului de Vară ”Radu Beligan” în data de 12 decembrie 2018, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea desfășurării evenimentului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

(2) Contribuția Inspectoratului Școlar Județean Bacău constă în organizarea evenimentului și alocarea sumei de 5000 lei.

ART. 3. Alocarea celor 265.206,3 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, pentru organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Se mandatează Primarului Municipiului Bacău să semneze contractul de asociere ce urmează a fi încheiat cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău.

ART. 5. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART. 6. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Inspectoratului Școlar Județean Bacău.

ART. 7. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ENULA PRICOPQĂEA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU