Hotărârea nr. 440/2018

Hotărârea nr. 440 din 29.11.2018 privind aprobarea modificării HCL nr. 62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli și Programul de investiţii pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

■■■■■■

HOTĂRÂREA NR.440

DIN 29.11.2018

privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau


Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.11.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau, la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, înregistrată cu nr.12192 din 22.11.2018;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, înregistrat cu nr. 12193 din 22.11.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1880/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1881/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1882/27.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1883/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1884/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 19(1) lit. «a» din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr.3/2018 privind asigurările sociale de stat pe anul 2018;

-Prevederile art.47(1) si art.117 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si ulterior modificata si completata;

-Amendamentele formulate de domnul consilier Șova-Gâțu Laur, amendamente care au fost adoptat;

In baza dispozițiilor articolului 36(2) litera “b“ alin.(4) litera «a» si ale art.45 (2) lit. «a» din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂ ȘTE:

Art. 1- Se aproba modificarea HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform Anexelor nr.IA, 1A1, 1A2, 1B, 1B1, 1B2 și IC, precum și a Programului de investiții pe anul 2018 nr.2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N.

Art.2- Primarul municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Economica si Direcția Tehnica .

Art.3- Hotararea va fi comunicata la Direcția Economica si Direcția Tehnica.

Art.4- Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal pentru verificarea legalității.

Instituției Prefectului- Județul Bacău f

PREȘEDINTE DE ȘEI

ENULA PRICO

\

\

N.O.P.,V.C., A.T./A.M../Ex. 1/Ds.I-y
CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIU

NICOLAE-OVIDIU/POf

ROMÂNIA

ANEXA IA

LA HOTĂRÂREA NR. 440 DIN 29.11.2018


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Data ; 29/11/2018 Tît;          pag: 1 - mii tei-

Coii

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii piraților restante

TrimI

Trim.II

Trim.BI

Triin.IV

A

B

J “3+4+5ffî

2

3

4

5

6

7

8

9

000102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

287.41)0,37

97.766,78

63,643,29

75,182.32

50.816,98

253.430,00

261,523,00

273.097,00

000202

I, VENITURI CURENTE

258.213,89

71.837,99

61.034,11

75,1153,37

50.288,42

253.325,00

261,412,00

272980,00

000302

A. VENITURI FISCALE

203.741,00

55.562,00

48.896,61

62.553,97

36,728,42

213.640,00

224.732,00

226.714,00

000402

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

94.273,15

23,210.00

25.160,00

31.166,00

14.737,15

118.652,00

125204,00

123.873.00

030002

A1J2 Impozit pe venit, profil ri câștiguri din »pitnl de 11 persoane lirice

94.273,15

23,210,00

25.160,00

3L1GG/)O

14,737,15

118.652,00

125204,00

123,873,00

0302

1MPOZITPE VENIT

1840,1X1

210,00

2,210,00

2)0,00

210,00

2435,00

2.574,00

2703,00

0302)8

Impozitul pe veniturile din transferul proprielaiîlor imobiliara din patrimoniul personal

2840,00

210.00

2.210,00

210,00

210,00

2.435,00

2574,00

2703.00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

91.433,15

23.000,00

22.950,00

30.956,00

14.527,15

116217,00

122630,00

121.170,00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

91.433,15

23.000.00

22.950,00

30.956.00

14.527.15

115,2)3.00

121.780,1X1

120810.00

flJOllM

Sume alocate din cotele defalcară din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

1,004,00

850,00

360,00

070002

A3 impozite st laxe pe proprietate

42717,41

15J60.00

7.909,61

10.172,97

9.274,83

34.731,00

40.230,00

42241,00

0702

IMPOZITE SI TAXE FE PROPRIETATE

42.717,41

15J60.no

7.909,61

10.172,97

9.274,83

34.731,00

40230,00

42241,00

070201

Impozit si taxa pe clădiri

32903,14

12 J 00,00

6.200,00

7.612,97

6.790,17

24.983,00

29.926,00

31.42200

070202

Impozit si taxa pe Iercn

5.964,27

2260,00

1.109,61

1.260,W

1.334,65

6.118,00

6.467,00

6.791,00

070203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe

de timbru

2.050,00

400,00

300,00

700,00

650,00

1,784,00

1.886,00

1.980,00

O7O2JO

Alte impozite si laxe pe proprietate

1.800.00

400,00

300,00

600,00

500,00

1.84 6,00

1.951,00

2.048,00

100002

A4 Impozite si laxe pe bunuri ri servicii

62290.44

16.292,00

15.W7.00

20.495.00

10.496,44

58.138.00

57.058,00

58.248,00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

46,761.00

32222,00

12.072,00

16560,00

5.907,00

45.177,00

44,303,00

42754,00

i 10202    ■

Sume defalcate din taxa pe valoarea ndaugala pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate le nivelul comunelor, craselor, municipiilor ii sectoarelor Municipiului București

37.756,00

11.774,00

11.624,00

8.844,00

5.514,00

39.958.00

40269.00

40.525,00

110236

Sume defalcata din laxa pe valoarea odaugatapcnlru echilibrarea bugetelor locuia

7.268,00

7268,00

3.482,00

2297,00

492W

110209   -

Sume defalcate din taxa pa valoare edeugau pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditai

1.737,00

448,00

448.00

448,00

393,00

1.737,00

1.737.00

1,737,00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

45,00

47.00

5U.U0

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.ll

Trim.III

Trim.1V

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

S

6

7

8

9

120207

Taxe hoteliere

45,00

47,00

50,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1.029,44

70,00

60,00

60,00

839,44

379,00

401,00

421,00

150201

Impozit pe spectacole

840,00

70,00

60,00

60,00

650,00

223,00

236,00

248,00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

189,44

189,44

156,00

165,00

173.00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACT1V1TATI

14.500,00

4.000,00

2.875,00

3.875,00

3.750,00

12.537,00

12.307,00

15.023,00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

12.522,00

3.500,00

2.500,00

3.000,00

3.522,00

10.176,00

9.812,00

12.403,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.978,00

500,00

375,00

875,00

228,00

2.361,00

2,495,00

2.620,00

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

4.460,00

700,00

820,00

720,00

2.220,00

2.119,00

2.240,00

2.352,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

4.460,00

700,00

820,00

720,00

2.220,00

2.119,00

2.240.00

2.352,00

180250

Alte impozite si taxe

4460,00

700,00

820,00

720,00

2.220,00

2.119,00

2.240.00

2,352,00

290002

C Venituri tic fi scale

54 472,89

16.275,99

12.137,50

12.499,40

13.560,00

39.685,00

36.680,00

46.266.00

300002

CI. Venituri din proprietate

9.932,00

2.600,00

2.632,00

2.000,00

2.700,00

8.382,00

5.918.00

10.413,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

9.932,00

2.600,00

2.632,00

2.000,00

2.700.00

8.382,00

5,918,00

10.413,00

300201 :

Varsamînte din profilul net al regiilor

autonome

32,00

32,00

300205 :

Venituri din concesiuni si închirieri

9.900,00

2.600,00

2.600,00

2.000,00

2,700,00

7,029,00

4.487,00

8.911,00

30020530

Alte venituri din concesiuni si inciți-

ricri dc către instituțiile publice

9.900,00

2,600,00

2.600,00

2,000,00

2.700,00

7.029,00

4.487,00

8.911,00

300250

Alte venituri din proprietate

1.353,00

1.431,00

1.502,00

330002

C2. Vanzari dc bunuri si servicii

44.540,89

13,675,99

9.505,50

10.499,40

10.860,00

31.303,00

30.762,00

35.853,00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACT1V1TAT1

9.320,89

5.282,89

1,762,00

812,00

1.464,00

5.225,00

3.832,00

5.800,00

330208

Venituri din prestări dc servicii

8.222,89

4.970,89

1.500,00

500,00

1.252,00

4.003,00

2.540,00

4.443,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru inlrelincrca copiilor in

cresc

448,00

112,00

112,00

112,00

112,00

497,00

526,00

552,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

dc judecata, imputării si despăgubiri

200,00

50,00

50,00

50,00

50,00

223,00

236,00

248,00

330250

Alic venituri din prestări de servicii

si alte ac tivi tari

450,00

150,00

100,00

150,00

50,00

502,00

530,00

557,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

1.812,00

500,00

500,00

400,00

412,00

2.021,00

2.136.00

2,243.00

340202

Taxe extrajudiciare dc timbru

1.812,00

500,00

500,00

400,00

412,00

2.021.00

2,136,00

2.243,00

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

8.288,00

1.950,00

1,650,00

1.950,00

2,738,00

5.189,00

4.851,00

6.869,00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

1.650,00

450,00

450,00

450,00

300,00

1.505,00

1.591,00

1.671.00

350250

Alte amenzi, penalilalî si confiscări

6.638,00

1.500,00

1.200,00

1.500,00

2.438,00

3.684,00

3.260,00

5.198,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim. IV

A

B

l=3+4+5+f>

2

3

4

5

6

7

8

9

3602

DIVERSE VENITURI

24,648,90

5.775,00

5.417,50

7.262,40

6.194,00

18.269,00

19.310,00

20.276,00

360206

Taxe speciale

19.329,94

5.000,00

4.642,50

6.487,40

3.200,04

16.912,00

17.876,00

18.770,00

360250

Alic vcniluri

5.318,96

775,00

775,00

775,00

2,993,96

1,357,00

1.434,00

1.506,00

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

471,10

168,10

176,00

75,00

52,00

599,00

633,00

665,00

370203

Vărsăm inie din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-751,02

-744,68

-4,27

-2,07

-16.776,00

-12.650,00

-20.565,00

370204

Varsaminte din sccliunca de funcționare

751,02

744,68

4,27

2,07

16.776,00

12.650,00

20.565,00

370250

Alte transferuri voluntare

471,10

168,10

176,00

75,00

52,00

599,00

633,00

665,00

410002

IV* Subvenții

28.903,04

25.928,79

2.427,75

17,94

528,56

15,00

16,00

17,00

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

28 903,04

25.928,79

2.427,75

17,94

528,56

15,00

16,00

17,00

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

28.903,04

25.928,79

2.427.75

17.94

528,56

15,00

16,00

17.00

42020)

Retchnologîzarea centralelor termice

si electrice dc tcrmoficarc

2.400,00

2.400,00

420210

Finanțarea acțiunilor privind reducerea

riscului seismic al construcțiilor existente

cu destinație de locuința

528,56

528,56

420213

Subvenții pentru finanțarea programelor mullianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

25.928,31

25.928,79

-0,48

420234 :

Subvenții pentru acordarea ajutorului pcnlru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolieri

0,48

0,48

15,00

16.00

17,00

420269

Subvenții de la bugetul de stat către

bugetele locale necesare susținerii derulării

proiectelor finanțate din fonduri externe

ncrambursobilc (FEN) postadcrarc, aferente

perioadei de programare 2014-2020

45,69

27,75

17,94

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE S!

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 20)4-2020

292,44

181,43

111,01

90,00

95,00

100.00

480201

Fondul European dc Dezvoltare Rcgiona)a(FEDR)

181,43

181,43

48020101

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

181,43

181,43

480202 :

Fondul Social Europcon(FSE)

111,01

111,01

90.00

95,00

100,00

48020201

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

67,59

67,59

48020202

Sume primite in contul plăților efccluate

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

in anii anteriori

95,OC

kkitoo

48020203

Prefinantarc

43,42

43,42

4990

VENITURI PROPRII

210.981,79

59.447,89

48.786,11

58,418,37

44,329,42

207,549,00

216.476,0*'

229.561,00

5002

TOTAL CHELTUIELI

340.360,01

175.771,63

63.996,06

62.045,65

38.546,67

253.430,00

261.523,0?

273.097,00

01

CHELTUIELI CURENTE

250.362,59

99.336,33

55.772,33

62.890,46

32.363,47

207.874,00

217.567,Of

219.809,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

53.320,47

15.335,20

14.151,13

13.386,93

10.447,21

50.712,00

52.512,01-

53.905,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

94.548,59

35,572,82

22.906,12

28.920,47

7.149,18

77.465,00

81.662,0*.

77086,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

6.312,00

1.339,00

1.560,00

1,563,00

1.850,00

5.019,00

5.304,0»'

5.570,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

21.149,38

14.764,33

4.385,05

2.000,00

20.326,00

20.625,0*-

24.756,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

30.548,22

8.066,80

8.662,00

10.748,40

3.071,02

23.8)3,00

25,169.0*'

26.429,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

7.709,63

3.072,93

1.324,34

1,002,19

2.310,17

3.834,00

3.953.I)*'

4.064,00

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

4.812,54

3.660,68

449,79

702,07

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

22.739,72

12.631,00

4.239,72

3.318,00

2.551,00

21.992,00

23,377,0c

22.802,00

58

T1TLULX PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

351,40

9,00

213,45

128,95

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

S.870,64

4.884,57

2.715,57

-1.012,32

2.282,82

4,713,00

4.965,Or

5.197,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

67.641,64

71.583,93

1.564,52

-6,125,84

619.03

16.866,00

12,745,Of

20.665,00

7!

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

66,891,64

71.583,93

1.564,52

-6.125,84

-130,97

16.866,00

12.745,or

20.665,00

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

750,00

750,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

22.816,00

5.066,00

6,774,00

5.302.00

5.674,00

28.690,00

31.211,or

32.623,00

8)

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

22.816,00

5.066,00

6,774,00

5.302,00

5.674,00

28.690,00

31.2) I,Or

32.623,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate în anul curent

-460,22

-214,63

-114,79

-20.97

-109,83

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-460,22

-214,63

-114,79

-20,97

-109,83

510002 :

Partea l-a Servicii publice generale

55.764,39

20.093,07

13.564,65

10.809,87

11.296,80

53.150,00

56.113,0*!

59.315,00

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

42.722,29

15.903,07

10,507,95

8.341,27

7.970,00

42.058,00

44.397.0C

47.012,00

01

CHELTUIELI CURENTE

21.194,78

6.689,26

5.747.59

5.200,61

3.557,32

19.760.00

20.887,Of

21.931,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

14.218,00

4.156,00

3.335,00

3.360,00

3.367.00

12.847,00

13,580,0?

14.259,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

13.706,00

3.881,00

3.235,00

3.285,00

3.305,00

100101

Salarii de baza

12.970,00

3,684,00

3.044,00

3,103,00

3.139,00

100112

Indemnizații plățile unor persoane din

afara uni talii

400.00

100,00

100,00

100,00

100,00

100113

Indemnizații de delegare

10,00

7,00

1,00

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salarialc in bani

326,00

90,00

90,00

81,00

65,00

1003

Contribuții

512,00

275,00

100,00

75,00

62,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.Il

Trim.in

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

10030 E

Contribuții de asigurări sociale de

stat

134,00

134,00

100302

Contribuții de asigurări dc șomaj

4,20

4,20

100302

Contribuții de asigurări sociale de

sanatatc

45,00

45,00

100304

Contribuții dc asigurări pentru

accidente dc munco si boli profesionale

1,50

1,50

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

9,00

9,00

100307

Contribuita asiguratoric pentru munca

318,30

81,30

100,00

75,00

62,00

20

TITLUL 11 BUNURI Si SERVICII

6.603,33

2.493,26

2.159,14

1,800.61

150,32

6.913,00

7.307,00

7.672.00

2001

Bunuri si servicii

3,655,16

1.624,41

1.133,14

890,61

7,00

200101

Furnituri dc birou

355,00

200,00

150,00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

39,11

9,00

9.00

16.11

5,00

200103

Încălzit, iluminat si Torta motrica

212.00

110,00

52,00

50,00

200104

Apa, canal si salubritate

23,00

9,00

9,00

3,00

2,00

200106

Piese dc schimb

165,00

100,00

65,00

200107

Transport

30,40

17,40

6,50

6,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

680,00

410,00

210,00

60,00

200109

Materiale si prestări dc servicii cu

caracter funcționa)

5,00

-5,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intre!incru si funcționare

2.150,65

764,01

631,64

755,00

2002

Reparații curente

55,25

55,25

2005

Bunuri dc natura obiectelor dc inventar

75,00

50,00

25,00

200530

Alte obiecte de inventar

75,00

50,00

25,00

2006

Deplasări, detasari, transferuri

91,00

20,00

41,00

30,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

81,00

10,00

40,00

25,00

6,00

200602

Deplasați in străinătate

10,00

10,00

1,00

5,00

-6,00

201!

Carii, publicații si materiale

documentare

35,00

15,00

10,00

10,00

2012

Consultanta si expertiza

430,00

150,00

10.00

200,00

70,00

2013

Pregătire profesionala

26,32

25,00

-5,00

6,32

2014

Proiecția muncii

5,00

10,00

5,00

5.00

-15,00

2030

Alta cheltuieli

2.230,60

543,60

965,00

640,00

82,00

203001

Reclama si publicitate

400,00

50,00

27,00

323,00

203004

Chirii

432,00

150,00

103,00

117,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.398,60

343,60

835,00

200.00

20,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.HI

Trîm.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

213,45

213,45

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

213,45

213,45

580201

Finanțarea naționala

32,02

32,02

580202

Finanțarea externa ncrambursabila

181,43

181,43

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

160,00

40,00

40,00

40,00

40,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadratc

160,00

40,00

40,00

40,00

40,00

70

CHELTUIELI DECAPITAU

1,723,49

4.167,07

-535,00

-2.154,23

245,65

150,00

îoo,oe

500,00

7)

TITLUL XHI ACTIVE NEFINANCIARE

1.723,49

4.167,07

-535,00

-2.154,23

245,65

150,00

100.0C

500,00

7101

Active fixe

1.723,49

4.167,07

-535,00

-2,154,23

245,65

710101

Construcții

12,77

2,630,00

-535,00

-2.082.23

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

90,00

90,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

149,00

98,00

5.00

46,00

710130

Alte active fixe

1.471,72

1,349.07

-77,00

199,65

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

19,872,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

4.202,00

22.148,00

23.410.0C

24.581,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

19.872,00

5.066,00

5.302,00

5,302,00

4.202,00

22.148,00

23.410,0C

24.581,00

8102

Rambursări de credite interne

19.872,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

4,202,00

8)0205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

19.872,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

4.202,00

84

Plăti efectuate in anii preccdcnti si

recuperate in anul curent

-67,98

-19,26

-6,64

-7,11

-34,97

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-67,98

-19,26

-6,64

-7,11

-34,97

8501

Plăti efectuate in anii preccdcnti si

recuperate în anul curent

-67,98

-19,26

-6,64

-7,11

-34,97

850101

Plăti efectuate in anii preccdcnti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-39,33

-19,26

-6,64

-7,11

-6,32

850102

Plăti efectuate in anii preccdcnti si recuperate in anul curent in secțiunea de dezvoltare a bugetului local

-28.65

-28,65

510201

Autoritati executive si legislative

42.722,29

15.903,07

10.507,95

8.341,27

7.970.00

42.058,00

44.397.Or

47.012,00

51020103

Autorități executive

42,722,29

15.903,07

10.507,95

8.341.27

7,970,00

42.058,00

44.397.0t

47.012,00

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5,870,10

2.781,00

1,491,70

900,60

696,80

5.873,00

6,199,Or

6.510,00

01

CHELTUIELI CURENTE

5.525,74

2.424,00

1.498,34

908.60

694.80

5.773,00

6.099,Of

6.405,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.628,00

725,90

645,10

633,00

624,00

2.430,00

2.568,0r

2.697,00

100!

Cheltuieli salariate in bani

2.527,12

663,00

621,18

622,94

620,00

Caii

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trîm I

Trim.II

Trim.Hl

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

iooioi

Salarii de bazo

2.488,30

642,80

600,00

601,00

644,50

100113

Indemnizații de delegare

5,32

0,20

1,18

3,94

100130

Alte drepturi salariate in bani

33,50

20,00

20,00

18,00

-24,50

1003

Contribulîi

100.88

62,90

23,92

10,06

4,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

23,37

23,40

•0,03

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1,20

1,2!

-0,01

IOO3O3

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

8,60

8,60

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,26

0,30

•0,04

1003OG

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

2,85

5,19

-1,00

-1,34

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

64,60

24,20

25,00

11.40

4,00

20

TITLUL 11 BUNURI S! SERVICII

l 600,10

955,10

351,60

266.G0

26,80

1.967.00

2.077,00

2.181,00

2001

Bunuri si servicii

290,60

140,60

45,30

52,10

52,60

200101

Furnituri de birou

22,00

4,50

15,50

5.50

-3.50

200102

Materiale pentru curățenie

5,00

4,00

1,00

20010Î

încălzit, iluminat si forța motrica

110,00

52,30

18,30

0,30

39,10

200104

Apa, cana! si salubritate

36,00

10,30

3,30

13,30

9,10

200105

Carburanți si lubrifiant!

16,00

8,00

3,00

3,00

2,00

200106

Piese de schimb

0,50

0,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

39,00

19,00

6.00

13,00

1,00

200100

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

21,50

9,00

5,00

2,00

5,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretincre si funcționare

40,60

33,00

•6,80

15,00

-0,60

2002

Reparații curente

160,00

145,00

15,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

28,00

22,50

-5,50

8,50

2,50

2DO53O

Alte obiecte de inventar

28,00

22,50

-5,50

8,50

2,50

200G

Deplasări, detasan, transferări

27,50

8,50

18.00

10.00

-9,00

2CO6O1

Deplasări interne, delăsări, transferări

25,50

5,50

15,50

9,00

-4,50

200602

Deplasări in străinătate

2,00

3.00

2,50

1.00

-4,50

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

1,20

2,00

-0,80

2012

Consultanta si expertiza

1,00

0,50

0,50

-2,00

2013

Pregătire profesionala

9,00

2,00

6,00

1.00

2014

Proiecția muncii

2,80

1,50

1,30

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IH

Trim.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

-1,00

2030

Alte cheltuieli

1,081,00

631,00

286,00

179,50

-15,50

203001

Reclama si publicitate

38,00

5,00

15,00

18,00

203003

Prime de asigurare non-viata

3,00

1,00

2,00

203004

Chirii

2,50

1,00

•0,50

-3,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1,040,00

622,50

270,00

160,00

-12,50

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1,261,64

734,00

492,64

35,00

1.376,00

1.454,00

1.527,00

550!

A. Transferuri interne

1,202,64

700,00

502,64

550! 18

Alte transferuri curente interne

1,202,64

700,00

502,64

5502

B.Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

59,00

34,00

-10,00

35,00

550204

Alte transferuri curente in străinătate

59,00

34,00

-!0,00

35,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

36,00

9.00

9,00

9,00

9,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadralc

36,00

9,00

9,00

9,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

360,00

-8,00

2,00

100,00

100,00

105.00

7!

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

360,00

366,00

-8,00

2,00

100,00

100,00

105,00

7Î01

Active fixe

360.00

366,00

-8,00

2,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

12,00

12,00

710(30

Alte active fixe

348,00

366,00

-20,00

2,00

84

Pluti efectuate in anii preccdenli si

recuperate in anul curent

-15,64

-9,00

-6,64

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-15,64

-9,00

•6,64

850!

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate m anul curent

-15,64

-9,00

-6,64

85OJO1

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si recuperata in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-15,64

-9,00

-6,64

540210

Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor

2.792,00

943,50

645,50

604,00

599,00

2,724,00

2.879,00

3.023,00

540250

Alte servicii publice generale

3.078,10

1.837,50

846,20

296,60

97,80

3.149,00

3320,00

3.487,00

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

7.172,00

1.409,00

1.565,00

1,568,00

2.630,00

5.219,00

5.517,00

5.793,00

0!

CHELTUIELI CURENTE

7.! 72,00

1.409,00

1.565,00

1,568,00

2.630,00

5.219.00

5.517,00

5.793,00

20

TITLUL II BUNURI S! SERVICII

860,00

70,00

5,00

5,00

780,00

200.00

2)3,00

223,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

împrumuturilor

860,00

70,00

5,00

5,00

730,00

202401

Comisioane si alic costuri aferente

împrumuturilor externe

760,00

10,00

750,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

100,00

60.00

5,00

5,00

30,00

30

TITLUL 111 DOBÂNZI

6.312,00

1,339,00

1.560,00

1,563,00

i.850,00

5.019,00

5.304,00

5.570,00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

6.274,00

1,339,00

1.535,00

1.563,00

1.837,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

6.274,00

1,339,00

1.535,00

1,563,00

t.837,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

38,00

25,00

13,00

30020)

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

38,00

25,00

13,00

600002

Partea It-a Apararc, ordine publica st

siguranța naționala

12 705,20

3.222,10

3,250,30

4.213,10

2.019,70

9.332,00

9.860,00

10.401,00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL/

12.705,20

3.222,10

3,250,30

4.213,10

2.019,70

9.332,00

9.8G0,0f)

10.401,00

01

CHELTUIELI CURENTE

12.673,20

3.127,10

3.250,30

4.276,10

2.019,70

9.282,00

9.810,00

10301,00

)0

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

234,00

66.00

55.00

51,00

62,00

213,00

223,00

235,00

1001

Cheltuieli salarialc în bani

224,20

60,20

53,00

49,00

62,00

10010)

Salarii dc baza

215,20

58,20

50,00

52,00

55,00

100113

Indemnizații dc delegare

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

8,00

2,00

2,00

-3,00

7,00

1003

Contribuții

9,80

5,80

2,00

2,00

10030)

Contribuții dc asigurări sociale dc

stat

2,50

2,50

100302

Contribuții de asigurări dc șomaj

0,10

0,10

100303

Contribuții dc asigurări sociale dc

sanalalc

1,00

1,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,05

0,05

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

0,15

0,15

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

6.00

2,00

2,00

2.00

20

TITLUL IE BUNURI SI SERVICII

222,00

100,90

65,10

54,00

2,00

239,00

254,00

266,00

2001

Bunuri si servicii

62,00

46,00

18,00

7.00

-9,00

200101

Furnituri dc birou

1,00

0,50

-1,50

200102

Materiale pentru curățenie

1,50

1,00

0.50

200103

Încălzit, iluminat si forța metrica

36,50

30,00

10,00

-3,50

200104

Apa, canal si salubritate

3,00

1,00

1,00

1,00

200105

Carburanți si tutui lianți

5,00

5,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

I—3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

6,00

6,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

Întreținere si funcționare

10,00

2,00

6,00

6,00

-4,00

2002

Reparații curente

3,00

-0,50

-2,50

2004

Medicamente sî materiale sanitare

0,30

0,20

0,10

200-101

Medicamente

0,20

0,10

0,10

200-102

Materiale sanitare

0,10

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3,20

1,00

-           0,50

-4,70

200530

Alte obiecte de inventar

3,20

1,00

0,50

-4,70

2006

Deplasări, delăsări, transferuri

3,00

1,00

2,00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

3.00

1,00

2,00

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

0.50

0.50

2013

Pregătire profesionala

1,00

1.00

2014

Proiecția muncii

1,00

1,00

1,00

-1,00

2030

Alte cheltuieli

154,20

45,00

45,00

45,00

19,20

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

154,20

45,00

45,00

45,00

19,20

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12,214,00

2.959,40

3,129,40

4.I7O.3O

1.954,90

8.830,00

9.333,00

9.800,00

5101

Transferuri curente

11,853,00

2.959,40

3,129,40

3.809,30

1.954,90

510101

Transferuri către instituțiile publice

11,853,00

2.959,40

3,129,40

3.809,30

1.954,90

5102

Transferuri de capital

361,00

361,00

510229

Alte transferuri de capital vetre

instilutii publice

361,00

361,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,20

0,80

0,80

0,80

0,80

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neîncadrate

3,20

0,80

0,80

0,80

0,80

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

32,00

95,00

-63,00

50,00

50,00

100,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

32,00

95,00

-63,00

50,00

50,00

100,00

7101

Active fixe

32,00

95,00

-63,00

710101

Construcții

6,00

35,00

-29,00

710130

Alte active fixe

26.00

60,00

-34,00

610203

Ordine publica

12.214.00

2.959,40

3.129,40

4.170,30

1.954,90

8.634.00

9.123.00

9.627,00

6102030-1

Politic locala

12.214,00

2.959,40

3.129,40

4,170,30

1.954,90

8.634,00

9.123.00

9.627,00

610205

Proleefie civila si protecția contra

incendiilor (proiecție civila

nonmilitara)

491,20

262,70

120,90

42,80

64,80

698,00

737.00

774,00

650002

Partea III-a Cheltuieli social-cullurale

134.024,42

67.929,06

28.710,96

22.753,27

14.631,13

110.218,00

111.434,00

115.598,00

6502

1NVATAMANT

30.690,77

13.946,84

5.495,55

5,890,26

5.358,12

20.780,00

20.264.00

21.679,00

C<»d

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 202t

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.ll

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

01

CHELTUIELI CURENTE

26.958,93

10.039,37

5.548,80

5,909,34

5.461,42

18.780,00

19,264,Or

19.679,00

20 :

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

26.3 OU, 5 5

7.887,03

4.484,07

4.829,32

3.IOO.13

12.756,00

13.044,06

13.280,00

2001

Bunuri si servicii

14.228,32

6,420,80

3.576,54

2.081,10

2.149,88

200101

Fumiluri de birou

89,68

30,63

25.19

27,89

5.97

200102

Materiale pentru curățenie

278,51

88,15

62,35

101,84

26,17

200103

încălzit, iluminai si forța tnoirica

10.150,65

5.276,94

2.477,76

967,92

1.428,03

200104

Apa, cana] si salubritate

1.546,42

455,13

427,89

462,65

200,75

200106

Piese de schimb

0,80

0,80

200107

Transport

79,05

21,65

31,46

14,06

11,88

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

364.83

109,90

106,21

89,70

59,02

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcționa!

164,35

45.15

62,40

38,60

18.20

200130

Alte bunuri si servicii pentru

inlrelinere si funcționam

1,554.03

392,45

383,28

378,44

399,86

2002

Reparații curente

2.019,16

730.61

81,74

838,24

368,57

2004

Medicamente si materiale sanitare

12,10

4,80

1,36

4,10

1,90

200401

Medicamente

2,60

0,80

8,20

0,50

1,10

200402

Materiale sanitare

3,20

1,10

0,20

1,20

0,70

200403

Reactivi

4,40

2,00

0,50

1,90

200404

Dezinfectând

1,90

0,90

0,40

0,50

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.329,54

6,50

107,10

1.077,48

138,46

200501

Uniforme si echipament

2,00

1,00

2,00

0,50

-1,50

200530

Alte obiecte dc inventar

1.327,54

5,50

105,10

1.076,98

139,96

2006

Deplasări, delăsări, transferări

35,15

17,70

7,50

5,49

4,46

20060)

Deplasați interne, delăsări, transferări

35,15

17,70

7,50

5,49

4,46

20)1

Cârti, publicații si materiale

documentare

12,40

3,30

4,30

3,50

1,30

2013

Pregătire profesionala

38,08

14,62

14,70

5,95

2,81

2014

Protecția muncii

7,00

4,60

4,40

0,30

-2,30

2019

Contribuții aJc administrației publice

locale la realizarea unor lucrări st

servicii dc interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

2.579,25

674,40

668,29

809,71

426,85

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

2,70

2,70

2030

Alte cheltuieli

36,85

9,70

18,20

3.45

5,50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

36,85

9,70

18,20

3,45

5,501

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.ni

Trim.IV

A

B

l«3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

55

TITLUL. VI! ALTE TRANSFERURI

2.265,46

513,34

501,26

448,69

802,17

1.952,00

1,965,90

1,976,00

5501

A. Transferuri interne

2.265,46

513,34

501,26

448,69

802,17

550118

Alte transferuri curente in le mc

528,46

65,34

53,26

0,69

409,17

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1.737,00

448,00

448,00

448,00

393,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

1.063,00

30,00

539,00

377,00

117,00

935,00

939,00

942,00

5702

Ajutoare sociale

1.063,00

30,00

539,00

377,00

117,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

999,00

523,85

377,00

98,15

570205

Tiehete de cresa si lichele sociale

pentru grădiniță

64,00

30,00

15,15

18,85

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

137,95

9,00

128,95

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

137,95

9,00

128,95

580201

Finanțarea naționala

20,69

9,00

11.69

580202

Finanțarea externa ncrnnibursabila

117,26

117,26

59

TITLUL X! ALTE CHELTUIELI

3.191,97

1.600,00

24,47

125,38

1.442,12

3.137.00

3.316.00

3.481,00

5901

Burse

3.046.05

1.600,00

4,42

-0,49

1.442,12

5922

Acțiuni cu caracter științific si

sociocultural

145,92

20,05

125,87

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3,900,88

3,978,27

-18,39

-59,00

2.000,00

1.000,90

2.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.900,88

3.978,27

-18,39

-59,00

2,000,00

1.000,90

2.000,00

7101

Active fixe

3.900,88

3,978,27

-18,39

-59,00

710101

Construcții

2.239.G4

2.163,03

95,61

-19,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

300,00

260,00

40,00

710130

Alte active fixe

1.361,24

1.555,24

-154,00

-40,00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-169,04

-70,80

-53,25

-0,69

-44,30

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANS!

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-169,04

-70.80

-53,25

41.69

-44.30

8501

Plăti efectuate in anii preccdcnli si

recuperate in anul curent

-169.04

-70,80

-53,25

-0,69

-44,30

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-169,04

-70,80

-53,25

-0,69

•44,30

650203

Invatamant preșcolar si primar

11.475,41

5.219,42

2.115.33

2,751,47

1.389,19

8.714,00

8.640.00

8.572,00

65020301

Invatamant preșcolar

5.831,63

3.068,98

1.079,20

979,60

703,85

4.000,00

5,000,00

5.000,00

65020302

Invatamant primar

5.643,78

2.150,44

1.036,13

1,771.87

685,34

4.714,00

3.640.00

3.572,00

650204

Invatamant secundar

18.667,48

8.660,91

3.329,97

3.117,59

3.559,01

10.780,00

10.264,00

11.679,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trîml

Trim.II

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

65020401

In val amant secundar inferior

3.898,38

1.844,51

766,38

420,27

SC>7,22

5.000,00

5.000,90

5.000,00

65020403

înv nt amant secundar superior

14.035,07

6.5)6,41

2.367,32

2.523,47

2.627,87

65020403

Invatamanl profesional

734,03

299,99

196,27

173,85

63,92

5.780,00

5.264,90

6.679,00

650205

Invalamonl postliccal

115,98

36.51

35,10

21,20

23,17

1.039,00

1.099,30

1.154.00

650250

Alte cheltuieli in domeniul

in val amantului

431,90

30,00

15,15

386,75

247,00

261,90

274.00

6602

SANATATE

16.568,20

13.687,70

2.202,00

250,00

428,50

10.892,00

10,403,90

10.924,00

01

CHELTUIELI CURENTE

7.860,97

2.925,22

2.204,75

2.302,50

428,50

6.726,00

7.108,30

7.464,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

81,00

85,30

89,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATIALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7.851,00

2.771,50

2.202.00

2.449,00

428,50

6.645,00

7.023,30

7.375,00

5101

Transferuri curente

7.116,00

2.266,50

2.202,00

2.219,00

428,50

510103

Acțiuni de sanatate

7.116,00

2.266,50

2.202,00

2.219.00

428,50

5102

Transferuri de capital

735,00

505,00

230,00

510212

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor la spitale

735,00

505,00

230.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

9,97

153,72

2,75

-146,50

5501

A. Transferuri interne

9,97

153,72

2,75

-146,50

550118

Alte transferuri curente interne

9,97

153,72

2,75

-146,50

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

8.717,20

10.766,20

-2.049,00

4.166,00

3.295,30

3.460,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANC1ARE

8.717,20

10.766,20

-2.049,00

4.166,00

3.295,90

3.460,00

7101

Active fixe

8.7(7,20

10.766,20

-2.049,00

710101

Construcții

8.716,20

10.716,20

-2.000,00

710130

Alte active fixe

1,00

50,00

-19,00

84

Plăti efectuate in anii precedent: si recuperate in anul curent

-9,97

-3,72

-2,75

-3,50

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-9,97

-3,72

-2,75

-3,50

8501

Plăti efectuate in anii preccdcnli si

recuperate in anul curent

-9,97

-3,72

-2,75

-3,50

85O1OÎ

Plăti efectuate în anii preced enti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-9,97

-3,72

-2,75

-3,50

660206

Seni cil medicale in unitaii sanitare

cu paturi

16 568,20

13.537,70

2.202,00

400,00

428,50

10,892,00

10.403.90

10.924,00

66020601

Spitale generale

16.568,20

13,537,70

2,202,00

400,00

428,50

10,892,01)

10.403J0

[0.924,00

G60250

Alte cheltuieli in domeniu! suna tatii

150,00

-150,00

66025050

Alte instituiri sî acțiuni sanitare

150,00

-150,00

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

31.793,28

16.638,25

7.747,60

5,460,08

1,947,35

23.590,00

23.803,90

25.930,00

01

CHELTUIELI CURENTE

26.798,05

9.265,52

8.055,84

7,327,27

2.149,42

21.590,00

22.803,90

23.930,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

dîn care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

1=34'44'5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.531,09

94B/K)

R90,00

950,00

743,00

3.291,00

3,478,00

3.650,00

1001

Cheltuieli sal ari ale in bani

3.389,79

871,70

865,00

923,00

730,00

10010]

Salarii de baza

3.253,60

816,70

814,00

862,00

760,90

100106

Alte sporuri

18,00

5,00

1,00

11,00

1,00

100113

Indemnizații de delegare

0,10

0,10

100130

Alte drepturi salariate in bani

118,00

50,00

50,00

50,00

-32,00

1003

Contribuții

141,30

76,30

25,00

27,00

13,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stal

32,00

32,00

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1,00

1,00

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanalalc

11,00

11,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,50

0,50

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

4,80

4,80

100307

Contribuția asigurători o pentru munca

92,00

27,00

25,00

27,00

13,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

8.096,16

2.703,62

1.808,24

3.606,17

-21,87

8.385.00

8.863,00

9.310,00

2001

Bunuri si servicii

4.473,89

1,497,00

752,84

2.285,27

-61,22

200101

Furnituri de birou

1,00

0,50

0,50

200102

Materiale pentru curățenie

81,00

40,00

15,00

15,50

10,50

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

1.341,75

550,00

279,00

633,97

-121,22

200104

Apa, canal si salubritate

518,50

155,00

155,00

132,50

76,00

200105

Carburanți si lubrilianți

142,50

90,00

25,00

37,50

-10,00

200106

Piese de schimb

89,00

18,00

1,00

100,00

-30,00

2001 OK

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internei

18,00

12,00

1,00

4,00

1,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

2.282,14

632,00

276,84

1.361,30

12,00

2002

Reparații curente

495,02

280,02

190,00

245,00

-220,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

46,70

22,00

22,00

2,35

0,35

2OO4O1

Medicamente

0,20

0,10

OJO

200402

Materiale sanitare

6,30

2,00

2,00

2,15

0,15

200404

Dezinfcctanti

40,20

20,00

20,00

0,10

0,10

2005

Bunun de natura obiectelor de inventar

262,00

217,00

-35,00

98,00

-18,00

200530

Alte obiecte de inventar

262,00

217,00

-35,00

98,00

-18,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

1,00

2,00

-1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

1,00

2,00

-1,00

2013

Pregătire profesionala

1,00

3,00

5,00

-7,00

2014

Protecția muncii

12,00

20,00

2,00

-10,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.H

Trira.ni

Trim.IV

A

B

1—34'44'5’1'6

2

3

4

5

6

7

8

9

2030

Al le cheltuieli

2.804,55

662,60

871,40

993,55

277,00

203003

Prime de asigurare non-viata

0,80

1,00

-0,20

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.803,75

661,60

871,40

993,75

277,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIAL1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

SO.48 3,22

2.335,90

3,330,60

4,129,10

687,62

8.338,00

8.813,00

9.254,00

5101

Transferuri curente

10.473,22

2.335,90

3.330,60

4,129,10

677,62

510101

Transferuri către instituțiile publice

10.473,22

2.335,90

3.330,60

4.129,10

677,62

5102

Transferuri de capital

10,00

10,00

510229

Alte transferuri de copilul către

instituții publice

10,00

10,00

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

772,07

770,00

2,07

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

772,07

770,00

2,07

560)03

Cheltuieli nceHgîbîlc

772,07

770,00

2,07

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.915,60

2.508,00

2.027,00

-1,358.00

738,60

1.576,00

1.649,00

1.716,00

5911

Asociații Si fundații

3.213,00

2.054,00

2.000,00

-1,555,00

714,00

5912

Susținerea cultelor

597,00

427,00

170,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadrate

105,60

27,00

27,00

27,00

24,60

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.021,68

7.386,35

-300,00

-1.864,67

-200,00

2.000,00

1.000,00

2,00(1,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5.021,68

7.386,35

-300,00

-1,864.67

-200,00

2.000,00

1.000,00

2.000,00

7101

Active fixe

5.021,68

7.386,35

-300,00

-1.864,67

-200,00

710101

Construcții

2,007,33

3,320,00

-300,00

-712,67

-300,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

10,40

10,40

710130

Alte active fixe

3.003,95

4.055,95

-1.152,00

100,00

84

Plăti efectuate in anii preccdcnti si

recuperate in unul curent

-26,45

-13,62

-8,24

-2,52

-2,07

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE !N ANUL

-26,45

-13,62

-8.24

-2.52

-2,07

8501

Plăti efectuate in anii preccdcnti si

recuperate in anul curent

-26,45

-13,62

-8.24

-2,52

-2,07

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-26,45

-13,62

-8.24

-2,52

-2,07

670203

Servicii culturale

5.649,90

1.810,90

1.290,50

2.097.50

451,00

4.184,00

4.200.00

4.200.00

67020304

Instituții publice de spectacole si

concerte

4.881,00

1.519,00

1.250,50

1.660,50

451,00

4,184,00

4.200,00

4.200,00

Cad

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.ll

Trim.IH

Trim.1V

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

S

6

7

8

9

67020330

Alte servicii culturale

768,90

291,90

40,00

437,00

670205 :

Servicii recreative si sportive

25.006,38

14.224,35

6,426,10

2,703,58

1.652,35

17,106,00

17,103,00

19.130,00

67020501

Sport

7.572,00

1.653,90

4.080,10

603,60

1.234,40

1.377,00

477,00

1.673,00

67020502

Tinerel

721,00

1.041,00

-320,00

2,322,00

2.455,00

2.577,00

67020502

Întreținere grădini publice, parcuri

zone verzi, buze sportive si de agrement

16.713,38

11.529,45

2.346,00

2.099,98

737,95

13.407,00

14.171,00

14.880,00

670206 :

Servicii religioase

597,00

427,00

170,00

300,00

300,00

300,00

670250

Alte servicii in domenilc culturii,

recreări si religiei

540,00

176,00

31,00

489,00

-156,00

2.000,00

2.200,00

2.300,00

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

54.972,17

23.656,27

13.265,8!

11.152,93

6.897,16

54.956,00

56.964,00

57,065,00

0!

CHELTUIELI CURENTE

53.939,29

22.841.03

13.283,82

10.952,77

6.861,67

54.556,00

56.764,00

56.665,00

10 :

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

22.488,47

6.458,80

6.656,53

5,826,93

3.546,21

22.645,00

22.851,00

22.757,00

1001

Cheltuieli sal an ale in bani

21 709,66

6.017,18

6496,84

5.683,24

3.512,40

100101

SalanJ de baza

21.116,66

5.788,18

6.303,84

5.461,24

3.563,40

100105

Sparuri pentru condiții de munca

361,00

100,00

91,00

101.00

69,00

100106

Alte sporuri

52,00

12,00

12,00

21.00

7,00

100113

Indemnizații de delegare

1,00

<00

100130

Alte drepturi sal anale in bani

180,00

116,00

90,00

100,00

-126,00

1003

Contribuții

778,81

441,62

159,69

143,69

33,81

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

210,24

213,34

-3,10

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

6,68

7,08

-0,40

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

69,60

70,00

-0,40

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

3,05

3,05

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

17,30

17,69

-0,39

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

471,94

130,46

159,69

143,69

38,10

20

TITLUL It BUNURI SI SERVICII

8.458,97

3.122,09

2.387,58

2.076,34

872,96

10.850,00

11,471,00

12.044,00

2001

Bunuri si servicii

1.804,76

956,45

355,55

307,70

185,06

200101

Furnituri de birou

188,92

40,00

70,00

39,20

39.72

200102

Materiale pentru curățenie

49,28

5,00

6,60

7.80

29.SS

200103

încălzit, iluminat si forța motrice

749,30

355,30

183,10

130,90

80,00

200104

Apa, canal $î salubritate

237,70

81,10

52,50

47,60

56,50

200105

Carburanți si Jubrifianti

8,00

8,00

2,80

-2,80

200106

Piese de schimb

6,10

2,00

1,00

11,10

-8,00

200107

Transport

33,35

22,00

5,35

5,00

!,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

293,81

1G8.75

17,75

77,75

29,56

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

45,06

14,00

9,25

7,25

14,50

200!30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

193,30

260,30

10,00

-21,70

-55,30

2002

Reparații curente

214,26

31,35

17,59

145,94

19,38

2003

Hrana

562,71

124,09

154,74

186,00

97,88

200301

Hrana pentru oameni

562,71

124,09

154,74

186,00

97,88

2004

Medicamente si materiale sanitare

6,80

3,00

-0,60

1,20

3,20

20040)

Medicamente

4,40

3,00

-0,60

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

0.40

0,20

0,20

200404

Dezinfcclonti

2,00

2,00

2003

Bunuri de natura obiectelor de inventar

137,70

37,60

28,60

18,50

53,00

20050!

Uniforme si echipament

2,40

0,50

0.50

-3,40

200530

Alte obiecte de inventar

137,70

35,20

28,10

18.00

56,40

2006

Deplasări, detasari, transferări

9,62

3,00

10,50

-3,88

200601

Deplasări interne, detașări, transferări

9,62

3,00

10,50

-3,88

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

7,00

7,00

0,50

-0,50

2012

Consultanta si expertiza

0,75

-0,25

0,75

-1,25

2013

Pregătire profesionala

11,02

14,75

8,95

2,75

-15,43

2014

Proiecția muncii

27,80

23,00

4,00

0,40

0,40

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucruri si

servicii de interes public local, :n baza

unor convenții sau contracte de asociere

5.537,60

1.800,00

1.800,00

1.400,00

537,60

2030

Alte cheltuieli

139,70

121.10

19,00

2,10

-2,50

20300)

Reclama si publicitate

2,10

2,10

203603

Prime de asigurare non-viata

2,00

2,00

203004

Chirii

30,00

30,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

105,60

89,10

19,00

-2,50

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.06

6,37

4.31

4,00

4,00

4,00

550!

A. Transferuri interne

2,06

6,37

-4.31

550!18

Alte transferuri curente interne

2,06

6,37

4.31

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

21 676,72

12.601,00

3 700,72

2.941,00

2.434,00

21.057.00

22,438,00

21,860,00

5702

Ajutoare sociale

21.676,72

12,601,00

3.700,72

2.941.00

2.434,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

17.276,72

7.601,00

3.700,72

3.341,00

2,634,00

570204

Tichcle cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

4.400,00

5,000,00

-400,00

-200,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.313,07

652,77

543,30

108,50

8,50

5911

Asociații si fundații

868,00

500,00

400,00

-30,00

-2,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

7

8

9

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincedratc

445,07

152,77

143,30

! 38,50

10,50

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.065,25

822,25

201,00

42,00

400,00

200,00

400,00

71

TÎTLUL XIII ACTIVE NEF1NANC1AR.E

1.065,25

822,25

201,00

42,00

400,00

200.00

400,00

7101

Active fixe

1.065,25

822,25

201,00

42,00

7)0101

Construcții

759,51

259,51

500,00

710130

Alte active fixe

305,74

562,74

-299,00

42,00

84

Plăti efectuate in anii precedcnti si

recuperate in anul curent

-32,37

-7,01

-18,01

-0,84

•6,51

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-32,37

-7,01

-18,01

-0,84

-6.51

850!

Plăti efectuate în anii precedcnti si

recuperate in anul curent

-32,37

-7,01

-18.01

-0,84

-6.51

850101

Plăti efectuate in anii precedcnti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-32,37

-7,01

-18.0!

-0.84

-6,5)

080204

Asistenta acordata persoanelor in vârste

4.358,50

1,295,65

998.60

1.069,00

995,25

4.754,00

5.024,00

5,276,00

680205 :

Asistenta sociala in caz de boli si

invalidități

24.343,30

6.300,00

7.090,00

5.931,00

5.022,30

24.721,00

24.721,00

24.721,00

68020502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

24.343,30

6.300,00

7.090,00

5,931,00

5.022,30

24.721,00

24,721,00

24.721,00

680211

Cresc

5.170,69

1.691,39

1.238,73

1.186,93

î.053,64

5.361,00

5.666,00

5.949,00

680215

Prevenirea excluderii sociale

5.385,24

5.251,00

50,48

250,00

-166,24

8.392,00

8.871,00

9.314,00

6802150!

Ajutor social

5.385,24

5.251,00

50,48

250,00

-166,24

8.392,00

8.871,00

9.314,00

680250

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

si asistentei sociale

15.714,44

9.118,23

3.888,00

2.716,00

-7,79

11.728,00

12.682,00

11.805,00

68025050

Alte cheltuieli in domeniul asistentei

sociale

15.714,44

9.118,23

3.888,00

2.716,00

-7,79

11,728,00

12.682,00

11.805,00

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuinlc, mediu si ape

80.885,63

48.909,51

10.686,95

12.010,13

9.279,04

48.449,00

50.110,00

52.272,00

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

12.852,41

7.224,36

2.526,03

2.042,60

1,059,42

13.531,00

13.187,00

13.848,00

01

CHELTUIELI CURENTE

10.842,76

4.827,95

2.528,74

2.379,71

1,106,36

! 1.531,00

12.187,00

12.798,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.922,00

914,00

737.00

737,00

534,00

2.871,00

3.035,00

3.188.00

1001

Cheltuieli salariate in bani

2 803,55

855,55

712,00

712,00

524,00

100101

Salarii de baza

2.693.45

827,55

683,00

684,00

498,90

100113

Indemnizații de delegare

1,10

1,00

0,10

100130

Alte drepturi salariate in bani

109,00

28,00

28,00

28.00

25,00

1003

Contribuții

118,45

58,45

25,00

25,00

!0,00

10030I

Contribuții de asigurări sociale de

stat

27,70

27,70

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

0,90

0,90

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

100503

Contribuții de asigurări sociale de

sanotatc

9,40

9,40

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si băii profesionale

0,30

0,30

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

2,15

2,15

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

78,00

18,00

25,00

25,00

10,00

20

TITLUL II BUNURI 51 SERVICII

7.860,76

3.896,95

1.775,74

1.625,71

562,36

8.660,00

9.152,00

9.6)0,00

2001

Bunuri si Servicii

5.410,21

3,116,58

1,256,92

831,61

205,10

200102

Materiale pentru curățenie

10,00

5,00

5,00

200103

încălzit, iluminat si forța molrica

4.527,09

2,745,18

1.096,00

416,01

269,90

200104

Apa, canal si salubritate

212,50

60,00

51,00

101.50

200105

Piese de schimb

50,50

50,50

200107

Transport

9,00

4,00

3,00

2.00

2001 OK

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

4,80

2,20

2,20

0,20

0,20

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

596,32

300,20

99,72

311,90

-115,50

2002

Reparații curente

1.077,07

318,01

251,20

432,60

75,26

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

51,40

30,00

5,00

36,40

-20,00

200530

Alte obiecte de inventar

51,40

30,00

5,00

36,40

-20,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

11,00

1,10

5,40

4,50

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

11,00

1,10

5,40

4,50

2012

Consultanta si expertiza

20,00

-20,00

2013

Pregătire profesionala

1,50

0,50

1,00

2014

Protecția muncii

5,50

5,10

0,40

2030

Alte cheltuieli

1.304,08

405,66

275,82

320,60

302,00

203001

Reclama si publicitate

1,50

0,50

1,00

203003

Prime de asigurare non-viala

76,00

46,00

26,00

4,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.226,58

359,16

248,82

316,60

302,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60,00

17,00

16,00

17,00

10,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadratc

60,00

17,00

16,00

17.00

10,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.068,30

2.430,26

-337,00

-24,96

2.000.00

].D(X},00

1.050,00

71

TITLUL XII! ACTIVE NEF1NANCIARE

2.068,30

2.430,26

-337.00

-24.96

2.000,00

1.000,00

1.050.00

7101

Active fixe

2.068,30

2,430,26

-337,00

-24,96

710101

Construcții

723,38

1.112,34

-383,00

-5,96

73OI3O

Alte active fixe

1.344,92

1.317,92

46,00

-19,00

K4

Plăti efectuate in unii prccedcnti si

recuperate in anul curent

-58,65

-33,85

-2,71

-0,1!

-21,98

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trîm I

Trîm.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-58,65

-33,85

-2,71

-0,11

-21,98

8501

Plalt efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

-58,65

-33,85

-2,71

-0,11

-21,98

85010!

Plăti efectuate in anii precedent, si

recuperate in anul Curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-36,83

-33,85

-2,71

-0,11

-0,16

850102

Plăti efectuate în anii precedând si recuperate in anul Curent in secțiunea de dezvoltare a bugetului loca!

-21,82

-21,82

700203

Locuințe

2.49LRX

1,640,06

301,20

413,20

143,42

3,352,00

3.543,00

3.720,00

70020330

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

2.497,88

1.640,06

301,20

413.20

143,42

3.352,00

3,543,00

3.720,00

700206

Iluminat public si electrificări

5.381,60

3,696,30

1.175,00

195,30

315.00

6,760,00

7.145,00

7.502,00

700250

Alte servicii in domeniile locuințelor.

serviciilor si dezvoltării comunale

4 972,93

1.888.00

1.049,83

1.434,10

601,00

3.419,00

2.499,00

2.626,00

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

68.033,22

41.685,15

8.160,92

9.967,53

8.219,62

34.918,00

36.923,00

38,424,00

01

CHELTUIELI CURENTE

35.369,23

11,504,28

6.705.95

9.754,72

7,404,28

25.749,00

26.073.00

26.381,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.099,00

1.754,00

1,525.00

1.520,00

1.300.00

5.247,00

5.543,00

5.824,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

5.836,20

1,626,20

1.480,00

1.475,00

1.255,00

100101

Salarii de baza

5.508,20

1,540,20

1.400,00

1.380,00

1.188,00

100106

Alte sporuri

60,00

15,00

10,00

30,00

5,00

100113

Indemnizații de delegare

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

267,00

70,00

70,00

65,00

62,00

1003

Contribuții

262,80

127,80

45,00

45,00

45,00

10030!

Contribuții de asigurări sociale de

stat

54,70

54,70

1OO3O2

Contribuții de asigurări de șomaj

1,80

1,80

100303

Contribuții de asigurați sociale de

sanataie

19,00

19,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,60

0,60

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

6,70

6,70

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

180,00

45,00

45,00

45,00

45,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

25.947,43

9070,28

4.830,95

8.194,72

3.851,48

20.000,00

20.000.00

20.000,00

2001

Bunuri si servicii

23,581,67

7.933,52

4.413,95

7.422,72

3.811,48

200101

Furnituri de birou

6,00

6,00

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

25,00

15,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

509,97

170,00

224,99

165,00

-50,02

200104

Apa, canal si salubritate

2.895,90

1.813,00

221,50

772,40

89,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.n

Trîm.Hl

Trim.IV

A

B

1=3+4+516

2

3

4

5

6

7

8

9

200105

Carburanți si hibri fiorii i

680,00

150,00

! 00,00

250,00

180,00

200106

Piese de schimb

91,00

26,00

15,00

50,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internei

8,00

8,00

-5,00

5,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

300,00

150,00

150,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreține re si funcționare

19.050,80

5.585,52

3.707,46

6.165,32

3.592,50

2002

Reparații curente

1.199,00

479,00

250,00

530,00

•60,00

2003

Hrana

30,00

25,00

5,00

200302

Hrana pentru animale

30,00

25,00

5,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

40,00

35,00

5.00

200401

Medicamente

20,00

15,00

5.00

200402

Materiale sanitare

20,00

20,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

257,00

114,00

76,00

100,00

-33,00

200530

Alte obiecte de inventar

257,00

! 14,00

76,00

100,00

-33,00

2006

Deplasări, delăsări. transferări

21,00

1,00

20,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

21,00

1,00

20,00

2013

Pregătire profesionala

6,00

1,00

5,00

2014

Protecția muncii

30,77

25,77

5,00

2030

Alic cheltuieli

781,99

455,99

81,00

112,00

133,00

203003

Prime de asigurare non-viala

55,00

25,00

30,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

726,99

430,99

81,00

82,00

133,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

3.153,00

630,00

300,00

2.223,00

502,00

530,00

557,0(1

550)

A, Transferuri interne

3.153,00

630,00

300,00

2.223,00

550)12

Investiții ale agentilor economici cu

capital de stat

330,00

330,00

550118

Alte transferuri curente interne

2.823,00

300,00

300,00

2.223,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

169,80

50,00

50,00

40,00

29,80

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

nc încadrate

169,80

50,00

50,00

40,00

29,80

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

29.792,52

30.230,65

-0,48

219,01

-656,66

4.000,00

4,500,00

5.525,00

71 :

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

29.792,52

30.230,65

-0,48

219,01

-656,66

4.000,00

4.500,00

5.525.00

7101

Active fine

29.792,52

30.230,65

-0,48

219,01

•656,66

710101

Construcții

27.730,16

28.562.29

-0,48

18,01

-849,66

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

958,36

958,36

710130

Alte active fixe

1.104,00

710,00

201,00

193,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

2.944,00

1.472,00

1,472,00

5.169.00

6.350,00

6.518,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

2.944,00

1.472,00

1.472,00

5.169,00

6.350,00

6.518,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

TrîmJI

Trim.III

Trim.IV

A

B

1 =34'44’54’6

2

3

4

5

6

7

8

9

BIOS

Rambursări de credite externe

2-944,00

1.472,00

t.472,00

810)01

Rambursări de credite externe conlrac-

talc de ordonatorii de credite

2,944,011

1.472,00

t.472,00

84

Plăti efectuate in anii precedând si

recuperate in anul Curent

-72,53

-19,78

-16,55

-6,20

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-72,53

-49,78

-16,55

-6,20

8501

Plăti efectuate in anii preccdcnti si

recuperate in anul curent

-72,53

-19,78

-16,55

-6,20

850101

Plăti efectuate in anii preccdcnti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului Jocul

-72,53

-49,78

-16,55

-6,20

740205

Salubritate si gestiunea deșeurilor

37 097,00

11.792,86

7.891.40

9.715,12

7.697,62

29.184,00

30.749,00

31,841.00

7402050)

Salubritate

! 3.834,76

5.643,36

3.211,00

3.516,00

1.464,40

12,036,00

12.452,00

12.480.00

74020502

Colectarea, tratarea si distrugerea

deșeurilor

23,262,24

6.149,50

4.680,40

6.199,12

6.233,22

17.148,00

18,297,00

19.361,00

740206 :

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

30.936,22

29.892,29

269,52

252,41

522,00

5,734,00

6,174,00

6.583,00

800002

Purica V-a Acțiuni economice

56.980,37

35.617,89

7.783,20

12.259.28

1.320,00

32.281,00

34.006,00

35.511,00

8102

COMBUSTIBILI St ENERGIE

30.197,20

19.430,36

2.432,00

5.634,84

2,700,00

22.699,00

22.576,00

26,805,00

01

CHELTUIELI CURENTE

25.857,35

18.340,51

32,00

5.534,84

1.950,00

20.326,00

20.625,00

24.756,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

21.149,38

14.764,33

4.385,05

2.000,00

20,326,00

20.625,00

24.756,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

10.006,3G

7.280,24

2,726,12

4030

Alte subvenții

11,143,02

7.484,09

1.658,93

2.000,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.017,50

1.035,50

32,00

700,00

-750,00

5501

A, Transferuri interne

1.017,50

1.035,50

32,00

700,00

-750,00

550112

Investiții ale agenții or economici cu

capital de stat

985,50

1.035,50

700,00

-750,00

5501)8

Alte transferuri curente interne

32,00

32,00

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

3.690,47

2,540,68

449,79

700,00

5603

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

3 690,47

2.540,68

449,79

700,00

560303

Cheltuieli ncc ligi bile

3.690,47

2,540,68

449,79

700,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.339,85

1.089,85

2 400,00

100,00

750,00

1.000.00

500,00

525,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3,589,85

1.089,85

2.400,00

100,00

!.000.00

500,00

525,00

7101

Active fixe

3,589,85

1,089,85

2.400,00

100,00

710)01

Construcții

3,525,00

1,025,00

2.400,00

100,00

710130

Alte active fixe

64,85

64,85

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

750,00

750,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

h

B

1^3-f-4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

7201

Active financiare

750,00

750,00

72010!

Participare la capitalul socialul

soc letalilor comerciale

750,00

750,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

1.373,00

1.451,00

1.524,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

1.373,00

1.451,00

1.524,00

810206

Energic termica

21,149,38

14.764,33

4.385,05

2.000,00

22.343,00

22.576,00

26.805,00

810250

Alic cheltuieli privind combustibili si

energia

9.047,82

4.666,03

2.432,00

1.249,79

700,00

356,00

8402

TRANSPORTURI

26.783,17

16.187,53

5.351,20

6.624,44

-1.380,00

9,582,00

11.430,00

8.706,00

01

CHELTUIELI CURENTE

16.170,29

5,943,09

5.351,20

6.776,00

-1.900,00

8.582,00

10.430,00

3.706,00

io :

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

1.200,00

312,50

307,50

309,00

271,00

1.168,00

1,234,00

1.295,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

1.154,95

288,45

300,50

302,00

264,00

100101

Salarii de baza

1.111,45

275,65

289,20

282,80

263,80

100106

Alte sporuri

16,00

3,00

2,00

10,00

1,00

100113

Indemnizații de delegare

1,50

0,80

0,30

0,20

0,20

100130

Alte drepturi salariate in bani

26,00

9,00

9,00

9,00

-1,00

1003

Contribuții

45,05

24,05

7,00

7,00

7,00

100301

Contribuții de asigurați sociale de

stat

9,60

9,60

IOO3O2

Contribuții de asigurări de șomaj

0,40

0,40

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatatc

4,20

4,20

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,15

0,15

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

0,70

0,70

100307

Contribuția asigurătorie pentru munca

30,00

9,00

7,00

7,00

7,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

14,599,29

5.273,59

5.038,70

6,462,00

-2.175,00

7.414,00

9,196,00

2.411,00

2001

Bunuri si servicii

1.380,39

589,59

489,00

221,80

80,00

200101

Furnituri de birou

1,00

2,00

-1,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrice

20,00

20,00

200104

Apa, cana! si salubritate

5,00

5,00

200105

Carburanți si lubriftanli

660,00

250,00

250,00

110.00

50,00

200106

Piese de schimb

68,80

50.00

-20,00

41.80

-3,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

7,00

5,00

2,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intre tinere si funcționare

618,59

257,59

258,00

70.00

33,00

2002

Reparații curente

12.784,70

4.550,00

4.352,70

6.182,00

-2,300,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

115,20

15,00

77,00

23,20

Prevederi anuale buget 2018Prevederi trimestriale buget 2018


Data: 29/11/2018       Tit:         pag: 24 -mii Ici-


Cod

Denumire indicator

TOTAL

din care credite bugetare destuaate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

A

B

l=3+4+S+-6

2

3

4

5

6

7

8

9

200530

Alte obiecte de inventar

115,20

15.00

77.00

23,20

2006

Deplasau, delăsări, transferări

5,00

1.00

3,00

1.00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

5,00

1,00

3,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

1,00

-1.00

2014

Protecția muncii

4.00

2,00

2,00

2030

Alte cheltuieli

310,00

115,00

115,00

35,00

45,00

203003

Prime de asigurare non-viala

40.00

15,00

15,00

10,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

270,00

100,00

100,00

25,00

45.00

56

TITLUL VU) PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

350.00

350,00

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

350,00

350.00

560103

Cheltuieli nccligibilc

350,00

350,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

21,00

7,00

5,00

5,00

4.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadratc

21,00

7,00

5,00

5,00

4,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.620,47

10.252,03

-151,56

520.00

1.000,00

1.000,00

5.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.620,47

10.252,03

-151,56

520,00

1.000,00

1.000,0-3

5.000,00

7101

Active fixe

10.620,47

10.252,03

-151,56

520,00

710101

Construcții

7.634,43

6,914,99

189,44

530,00

7)0)30

Alte active fixe

2.986.04

3.337,04

-341,00

-10.00

84

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent

-7,59

-7,59

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-7,59

-7,59

8501

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recupcrato in anul curent

-7.S9

-7,59

850101

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-7,59

-7,59

840203

Transport rutier

_.24;I55,17

15.302.03

4.482,70

6.100.44

-1.730,00

7.582,00

9.430.00

6.706.00

84020303

Străzi

/(y  24.155.17

Ax

15.302,03

4.482,70

6.100.44

-1.730,00

7.582.00

9.430.00

6.706.00

X40250

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor       /

\

885.50

868,50

524.00

350,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

9901

EXCEDENT/DEF1C1T                /

/ > • s

, \ \

EXCEDENT/DEF1C1T

. f       -52.950.64

' V< \

-78.004.85

-352,77

13.136.67

12.270,31

1PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA ENULA PRICOPGCONTRASEMN

SECRETARUL MUNICI NICOLAE - OVIDIBACAU OVICI


ÎNTOCMITROMÂNIA

ANEXA 1A1

LA HOTĂRÂREA NR. 440 DIN 29.11.2018


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Data: 29/11/2018 Tit:          pag:    1 -inii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.n

TrinUH

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

S

6

000102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

257.463,35

71.093,31

61.030,32

75.053,37

50.286,35

000202

I. VENITURI CURENTE

257.462,87

71.093,31

61.029,84

75.053,37

50.286,35

000302

A. VENITURI FISCALE

203.741,00

55.562,00

48.896,61

62.553,97

36.728,42

000402

AL IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

94.273,15

23,210,00

25.160,00

31.166,00

14.737,15

030002

AL2 Impozit pe venit, profit si câștiguri

din capital de la persoane fizice

94.273,15

23.210,00

25.160,00

31.166,00

14.737,15

0302

IMPOZIT PE VENIT

2.840,00

210,00

2210,00

216,00

210,00

030218

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

2.840,00

210,00

2.210,00

216,00

210,00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

91.433,15

23.000,00

22.950,00

30.956,00

14.527,15

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

91.433,15

23.000,00

22.950,00

30.956,00

14.527,15

070002

A3 Impozite si taxe pe proprietate

42.717,41

15.360,00

7.909,61

10.172,97

9.274,83

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

42.717,41

15.360,00

7.909,61

10.172,97

9.274,83

070201

Impozit si taxa pe clădiri

32.903,14

12.300,00

6.200,00

7.612,97

6.790,17

070202

Impozit si laxa pe teren

5.964,27

2.260,00

1.109,61

1.26C.00

1.334,66

070203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe

de timbru

2.050,00

400,00

300,00

730,00

650,00

070250

Alte impozite si taxe pe proprietate

1.800,00

400,00

300,00

606,00

500,00

100002

A4 Impozite si laxe pe bunuri si servicii

62.290,44

16.292,00

15.007,00

20.495,00

10,496,44

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

46.761,00

12.222,00

12.072,00

16.550,00

5.907,00

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

orașelor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

37.756,00

11.774,00

11.624,00

8.844,00

5,514,00

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

7.268,00

7.268,00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

pentru finanțarea invatamantului particular

sau confesional acreditat

1.737,00

448,00

448,00

448,00

393,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1.029,44

70,00

60,00

60,00

839,44

150201

Impozit pe spectacole

840,00

70,00

60,00

60,00

650,00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

189,44

189,44

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATI

14.500,00

4.000,00

2.875,00

3.875,00

3.750,00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

12.522,00

3.500,00

2.500,00

3.000,00

3.522,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.978,00

500,00

375,00

875,00

228,00

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

4.460,00

700,00

820,00

720,00

2,220,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

4.460,00

700,00

820,00

720,00

2.220,00

180250

Alte impozite si taxe

4.460,00

700,00

820,00

720,00

2.220,00

290002

C. Venituri nefiscale

53.721,87

15,531,31

12.133,23

12.499,40

13.557,93

300002

CI. Venituri din proprietate

9.932,00

2,600,00

2.632,00

2.000,00

2.700,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

9.932,00

2.600,00

2.632,00

2.000,00

2.700,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.IH

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

300201

Vărsăm inte din profitul net al regiilor

autonome

32,00

32,00

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

9.900,00

2.600,00

2.600,00

2.000,00

2.700,00

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

43.789,87

12.931,31

9.501,23

10.499,40

10.857,93

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATI

9.320,89

5.282,89

1.762,00

812,00

1.464,00

330208

Venituri din prestări de servicii

8.222,89

4.970,89

1.500,00

500,00

1.252,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

crese

448,00

112,00

112,00

112,00

112,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputați i si despăgubiri

200,00

50,00

50,00

50,00

50,00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

450,00

150,00

100,00

150,00

50,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

1.812,00

500,00

500,00

400,00

412,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

1.812,00

500,00

500,00

400,00

412,00

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

8.288,00

1.950,00

1.650,00

1.950,00

2.738,00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

1.650,00

450,00

450,00

450,00

300,00

350250

Alte amenzi, penalitati si confiscări

6.638,00

1.500,00

1.200,00

1.500,00

2,438,00

3602

DIVERSE VENITURI

24.648,90

5.775,00

5.417,50

7.262,40

6.194,00

360206

Taxe speciale

19.329,94

5.000,00

4.642,50

6.487,40

3.200,04

360250

Alte venituri

5.318,96

775,00

775,00

775,00

2.993,96

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

SUBVENȚIILE

-279,92

-576,58

171,73

75,00

49,93

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-751,02

-744,68

-4,27

-2,07

370250

Alte transferuri voluntare

471,10

168,10

176,00

75,00

52,00

410002

IV. Subvenții

0,48

0,48

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

0,48

0,48

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

0,48

0,48

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului

pentru încălzirea locuinței cu lemne,

cărbuni, combustibil petrolieri

0,48

0,48

5002

TOTAL CHELTUIELI

265.183,40

98.647,52

62.218,09

66.301,75

38.016,04

01

CHELTUIELI CURENTE

242.777,15

93.796,15

55.558,88

61.020,72

32.401,40

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

53.320,47

15.335,20

14.151,13

13.386,93

10,447,21

1001

Cheltuieli salariale in bani

51.351,38

14.263,28

13.763,52

13.052,18

10,272,40

100101

Salarii de baza

49.356,86

13.633,28

13.184,04

12,426,04

10.113,50

100105

Sporuri pentru condiții de munca

361,00

100,00

91,00

101,00

69,00

100106

Alte sporuri

146,00

35,00

25,00

72,00

14,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

400,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100113

Indemnizații de delegare

20,02

10,00

4,48

5,14

0,40

100130

Alte drepturi salariale in bani

1.067,50

385,00

359,00

348,00

-24,50

1003

Contribuții

1.969,09

1.071,92

387,61

334,75

174,81

100301

Contribuții de asigurări sociale de

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

stat

494,11

497,24

-0,03

-3,10

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

16,28

16,69

-0,01

-0,40

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

167,80

168,20

-0,40

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

6,41

6,45

-0,04

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

43,65

46,38

-1,00

-1,34

-0,39

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.240,84

336,96

388,69

336,09

179,10

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

94.548,59

35.572,82

22.906,12

28.920,47

7.149,18

2001

Bunuri si servicii

54.887,00

22.324,95

12.041,24

14.099,91

6.420,90

200101

Furnituri de birou

663,60

284,13

260,19

78,09

41,19

200102

Materiale pentru curățenie

504,40

177,15

99,45

156,25

71,55

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

17.657,26

9.309,72

4,341,15

2.364,10

1.642,29

200104

Apa, canal si salubritate

5.478,02

2.589,53

921,19

1.533,95

433,35

200105

Carburanți si lubrifîanti

1.511,50

511,00

378,00

403,30

219,20

200106

Piese de schimb

471,70

197,30

62,00

202,90

9,50

200107

Transport

151,80

65,05

46,31

27,56

12,88

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1.421,44

740,85

340,16

249,65

90,78

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

530,85

223,15

226,65

42,85

38,20

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretînere si funcționare

26.496,43

8.227,07

5.366,14

9.041,26

3.861,96

2002

Reparații curente

18.004,46

6.592,24

5.143,23

8.388,28

-2.119,29

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2003

Hrana

592,71

149,09

159,74

186,00

97,88

200301

Hrana pentru oameni

562,71

124,09

154,74

186,00

97,88

200302

Hrana pentru animale

30,00

25,00

5,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

105,90

65,00

22,80

12,65

5,45

200401

Medicamente

27,40

18,90

-0,30

6,60

2,20

200402

Materiale sanitare

30,00

23,20

2,20

3,55

1,05

200403

Reactivi

4,40

2,00

0,50

1,90

200404

Dezinfectanti

44,10

20,90

20,40

0,60

2,20

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.255,84

495,80

254,20

1.387,58

118,26

200501

Uniforme si echipament

2,00

3,40

2,50

1,00

-4,90

200530

Alte obiecte de inventar

2.253,84

492,40

251,70

1.386,58

123,16

2006

Deplasări, detasari, transferări

204,27

55,30

74,90

81,49

-7,42

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

192,27

42,30

71,40

75,49

3,08

200602

Deplasări in străinătate

12,00

13,00

3,50

6,00

-10,50

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

56,10

27,80

14,30

14,00

2012

Consultanta si expertiza

430,00

171,75

-9,75

201,25

66,75

2013

Pregătire profesionala

93,92

62,87

30,65

7,70

-7,30

2014

Protecția muncii

95,87

92,97

25,10

-4,30

-17,90

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

8,116,85

2.474,40

2,468,29

2.209,71

964,45

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

860,00

70,00

5,00

5,00

780,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IH

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

760,00

10,00

750,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

100,00

60,00

5,00

5,00

30,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

2,70

1,00

1,70

2030

Alte cheltuieli

8.842,97

2.989,65

2.676,42

2.331,20

845,70

203001

Reclama si publicitate

441,60

55,50

43,00

343,10

203003

Prime de asigurare non-viata

176,80

90,00

41,00

45,80

203004

Chirii

462,00

182,50

104,00

116,50

59,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

7.762,57

2.661,65

2.488,42

1.825,80

786,70

30

TITLUL III DOBÂNZI

6.312,00

1.339,00

1.560,00

1.563,00

1.850,00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

6.274,00

1.339,00

1.535,00

1.563,00

1.837,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

6.274,00

1.339,00

1.535,00

1.563,00

1.837,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

38,00

25,00

13,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

38,00

25,00

13,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

21.149,38

14.764,33

4.385,05

2.000,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

10.006,36

7.280,24

2.726,12

4030

Alte subvenții

11.143,02

7.484,09

1.658,93

2.000,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.ni

Trim.IV

A

B

1=3+44*5+6

2

3

4

5

6

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

29.442,22

7.561,80

8.662,00

10 157,40

3.061,02

5101

Transferuri curente

29,442,22

7.561,80

8.662,00

10 157,40

3.061,02

510101

Transferuri către instituțiile publice

22.326,22

5.295,30

6.460,00

7 938,40

2.632,52

510103

Acțiuni de sanatate

7.116,00

2.266,50

2,202,00

2 219,00

428,50

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6.394,13

1.707,43

1.324,34

302,19

3.060,17

5501

A. Transferuri interne

6.335,13

1.673,43

1.334,34

302,19

3.025,17

550118

Alte transferuri curente interne

4.598,13

1.225,43

886,34

-145,81

2.632,17

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1.737,00

448,00

448,00

448,00

393,00

5502

B.Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

59,00

34,00

-10,00

35,00

550204

Alte transferuri curente in străinătate

59,00

34,00

-10,00

35,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

22.739,72

12.631,00

4.239,72

3 318,00

2.551,00

5702

Ajutoare sociale

22.739,72

12.631,00

4.239,72

3 318,00

2.551,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

18.275,72

7.601,00

4.224,57

3 718,00

2.732,15

570203

Tîchete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

64,00

30,00

15,15

18,85

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

4.400,00

5.000,00

-400,00

-200,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

8.870,64

4,884,57

2.715,57

-1 012,32

2.282,82

5901

Burse

3.046,05

1.600,00

4,42

-0,49

1.442,12

5911

Asociații si fundații

4.081,00

2.554,00

2.400,00

-1 585,00

712,00

5912

Susținerea cultelor

597,00

427,00

170,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.ni

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

socio-cultural

145,92

20,05

125,87

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neîncadrate

1.000,67

303,57

291,10

277,30

128,70

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

22.816,00

5.066,00

6.774,00

5.302,00

5.674,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

22.816,00

5.066,00

6.774,00

5.302,00

5.674,00

8101

Rambursări de credite externe

2.944,00

1.472,00

1.472,00

810101

Rambursări de credite externe contrac-

tate de ordonatorii de credite

2.944,00

1.472,00

1.472,00

8102

Rambursări de credite interne

19.872,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

4.202,00

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

19.872,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

4.202,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate în anul curent

-409,75

-214,63

-114,79

-20,97

-59,36

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-409,75

-214,63

-114,79

-20,97

-59,36

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-409,75

-214,63

-114,79

-20,97

-59,36

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-409,75

-214,63

-114,79

-20,97

-59,36

510002

Partea I-a Servicii publice generale

53.496,10

15.560,00

13.886,20

12 972,10

11.077,80

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

40.814,00

11.736,00

10.829,50

10 495,50

7.753,00

01

CHELTUIELI CURENTE

20.981,33

6.689,26

5.534,14

5 200,61

3.557,32

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

14.218,00

4.156,00

3.335,00

3 360,00

3.367,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

13.706,00

3.881,00

3.235,00

3 285,00

3.305,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100101

Salarii de baza

12.970,00

3.684,00

3.044,00

3.103,00

3.139,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

400,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100113

Indemnizații de delegare

10,00

7,00

1,00

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

326,00

90,00

90,00

81,00

65,00

1003

Contribuții

512,00

275,00

100,00

75,00

62,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

134,00

134,00

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

4,20

4,20

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

45,00

45,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

1,50

1,50

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

9,00

9,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

318,30

81,30

100,00

75,00

62,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6.603,33

2.493,26

2.159,14

1.800,61

150,32

2001

Bunuri si servicii

3.655,16

1.624,41

1.133,14

890,61

7,00

200101

Furnituri de birou

355,00

200,00

150,00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

39,11

9,00

9,00

16,11

5,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

212,00

110,00

52,00

50,00

200104

Apa, canal si salubritate

23,00

9,00

9,00

3,00

2,00

200106

Piese de schimb

165,00

100,00

65,00

200107

Transport

30,40

17,40

6,50

6,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

internet

680,00

410,00

210,00

60,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

5,00

-5,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

2.150,65

764,01

631,64

755,00

2002

Reparații curente

55,25

55,25

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

75,00

50,00

25,00

200530

Alte obiecte de inventar

75,00

50,00

25,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

91,00

20,00

41,00

30,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

81,00

10,00

40,00

25,00

6,00

200602

Deplasări in străinătate

10,00

10,00

1,00

5,00

-6,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

35,00

15,00

10,00

10,00

2012

Consultanta si expertiza

430,00

150,00

10,00

200,00

70,00

2013

Pregătire profesionala

26,32

25,00

-5,00

6,32

2014

Protecția muncii

5,00

10,00

5,00

5,00

-15,00

2030

Alte cheltuieli

2.230,60

543,60

965,00

640,00

82,00

203001

Reclama si publicitate

400,00

50,00

27,00

323,00

203004

Chirii

432,00

150,00

103,00

117,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.398,60

343,60

835,00

200,00

20,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

160,00

40,00

40,00

40,00

40,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

160,00

40,00

40,00

40,00

40,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

19.872,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

4.202,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

19.872,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

4,202,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

TrimJV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

8102

Rambursări de credite interne

19.872,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

4.202,00

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

19.872,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

4.202,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-39,33

-19,26

-6,64

-7,H

-6,32

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-39,33

-19,26

-6,64

-7,11

-6,32

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-39,33

-19,26

-6,64

-7,11

-6,32

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-39,33

-19,26

-6,64

-7,11

-6,32

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5.510,10

2.415,00

1.491,70

908,60

694,80

01

CHELTUIELI CURENTE

5.525,74

2.424,00

1.498,34

908,60

694,80

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.628,00

725,90

645,10

633,00

624,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

2.527,12

663,00

621,18

622,94

620,00

100101

Salarii de baza

2.488,30

642,80

600,00

601,00

644,50

100113

Indemnizații de delegare

5,32

0,20

1,18

3,94

100130

Alte drepturi salariale in bani

33,50

20,00

20,00

18,00

-24,50

1003

Contribuții

100,88

62,90

23,92

10,06

4,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

23,37

23,40

-0,03

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1,20

1.21

-0,01

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

8,60

8,60

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,26

0,30

-0,04

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

2,85

5,19

-1,00

-1,34

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

64,60

24,20

25,00

11,40

4,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.600,10

955,10

351,60

266,60

26,80

2001

Bunuri si servicii

290,60

140,60

45,30

52,10

52,60

200101

Furnituri de birou

22,00

4,50

15,50

5,50

-3,50

200102

Materiale pentru curățenie

5,00

4,00

1,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

110,00

52,30

18,30

0,30

39,10

200104

Apa, canal si salubritate

36,00

10,30

3,30

13,30

9,10

200105

Carburanți si lubrifianti

16,00

8,00

3,00

3,00

2,00

200106

Piese de schimb

0,50

0,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

39,00

19,00

6,00

13,00

1,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

21,50

9,00

5,00

2,00

5,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

40,60

33,00

-6,80

15,00

-0,60

2002

Reparații curente

160,00

145,00

15,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

28,00

22,50

-5,50

8,50

2,50

200530

Alte obiecte de inventar

28,00

22,50

-5,50

8,50

2,50

2006

Deplasări, detasari, transferări

27,50

8,50

18,00

10,00

-9,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

25,50

5,50

15,50

9,00

-4,50

200602

Deplasări in străinătate

2,00

3,00

2,50

1,00

-4,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

1,20

2,00

-0,80

2012

Consultanta si expertiza

1,00

0,50

0,50

-2,00

2013

Pregătire profesionala

9,00

2,00

6,00

1,00

2014

Protecția muncii

2,80

1,50

1,30

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

-1,00

2030

Alte cheltuieli

1.081,00

631,00

286,00

179,50

-15,50

203001

Reclama si publicitate

38,00

5,00

15,00

18,00

203003

Prime de asigurare non-viata

3,00

1,00

2,00

203004

Chirii

2,50

1,00

-0,50

-3,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.040,00

622,50

270,00

160,00

-12,50

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.261,64

734,00

492,64

35,00

5501

A. Transferuri interne

1.202,64

700,00

502,64

550118

Alte transferuri curente interne

1.202,64

700,00

502,64

5502

B.Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

59,00

34,00

-10,00

35,00

550204

Alte transferuri curente in străinătate

59,00

34,00

-10,00

35,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-15,64

-9,00

-6,64

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-15,64

-9,00

-6,64

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-15,64

-9,00

-6,64

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-15,64

-9,00

-6,64

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

7.172,00

1.409,00

1.565,00

1.568,00

2.630,00

01

CHELTUIELI CURENTE

7.172,00

1.409,00

1.565,00

1.568,00

2.630,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

860,00

70,00

5,00

5,00

780,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor

860,00

70,00

5,00

5,00

780,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor externe

760,00

10,00

750,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor interne

100,00

60,00

5,00

5,00

30,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

6.312,00

1.339,00

1.560,00

1563,00

1.850,00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

6.274,00

1.339,00

1.535,00

1563,00

1.837,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

6.274,00

1.339,00

1.535,00

1563,00

1.837,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

38,00

25,00

13,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

38,00

25,00

13,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

600002

Partea Il-a Aparare, ordine publica si

siguranța naționala

12.312,20

3.127,10

3.250,30

3.915,10

2.019,70

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL?

12.312,20

3.127,10

3.250,30

3.915,10

2.019,70

01

CHELTUIELI CURENTE

12.312,20

3.127,10

3.250,30

3.915,10

2.019,70

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

234,00

66,00

55,00

51,00

62,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

224,20

60,20

53,00

49,00

62,00

100101

Salarii de baza

215,20

58,20

50,00

52,00

55,00

100113

Indemnizații de delegare

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

8,00

2,00

2,00

-3,00

7,00

1003

Contribuții

9,80

5,80

2,00

2,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

2,50

2,50

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

0,10

0,10

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

1,00

1,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,05

0,05

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

0,15

0,15

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

6,00

2,00

2,00

2,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

222,00

100,90

65,10

54,00

2,00

2001

Bunuri si servicii

62,00

46,00

18,00

7,00

-9,00

200101

Furnituri de birou

1,00

0,50

-1,50

200102

Materiale pentru curățenie

1,50

1,00

0,50

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

36,50

30,00

10,00

-3,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200104

Apa, canal si salubritate

3,00

1,00

1,00

1,00

200105

Carburanți si lubrifianti

5,00

5,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

6,00

6,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

10,00

2,00

6,00

6,00

-4,00

2002

Reparații curente

3,00

-0,50

-2,50

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,30

0,20

0,10

200401

Medicamente

0,20

0,10

0,10

200402

Materiale sanitare

0,10

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3,20

1,00

0,50

-4,70

200530

Alte obiecte de inventar

3,20

1,00

0,50

-4,70

2006

Deplasări, detasari, transferări

3,00

1,00

2,00

200601

Deplasați interne, detasari, transferări

3,00

1,00

2,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

1,00

1,00

2014

Protecția muncii

1,00

1,00

1,00

-1,00

2030

Alte cheltuieli

154,20

45,00

45,00

45,00

19,20

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

154,20

45,00

45,00

45,00

19,20

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

11.853,00

2.959,40

3.129,40

3.809,30

1.954,90

5101

Transferuri curente

11.853,00

2.959,40

3.129,40

3.809,30

1.954,90

510101

Transferuri către instituțiile publice

11.853,00

2.959,40

3.129,40

3.809,30

1.954,90

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,20

0,80

0,80

0,80

0,80

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ne încadrate

3,20

0,80

0,80

0,80

0,80

650002

Partea IlI-a Cheltuieli social-cul turale

113.664,39

43.691,99

29.010,96

26.125,38

14.836,06

6502

INVATAMANT

26.651,94

9.959,57

5.495,55

5.779,70

5.417,12

01

CHELTUIELI CURENTE

26.820,98

10.030,37

5.548,80

5.780,39

5.461,42

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20.300,55

7.887,03

4.484,07

4.829,32

3.100,13

2001

Bunuri si servicii

14.228,32

6.420,80

3.576,54

2.081,10

2.149,88

200101

Furnituri de birou

89,68

30,63

25,19

27,89

5,97

200102

Materiale pentru curățenie

278,51

88,15

62,35

101,84

26,17

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

10.150,65

5.276,94

2.477,76

967,92

1.428,03

200104

Apa, canal si salubritate

1.546,42

455,13

427,89

462,65

200,75

200106

Piese de schimb

0,80

0,80

200107

Transport

79,05

21,65

31,46

14,06

11,88

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

364,83

109,90

106,21

89,70

59,02

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

164,35

45,15

62,40

38,60

18,20

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

1.554,03

392,45

383,28

378,44

399,86

2002

Reparații curente

2.019,16

730,61

81,74

838,24

368,57

2004

Medicamente si materiale sanitare

12,10

4,80

1,30

4,10

1,90

200401

Medicamente

2,60

0,80

0,20

0,50

1,10

200402

Materiale sanitare

3,20

1,10

0,20

1,20

0,70

200403

Reactivi

4,40

2,00

0,50

1,90

200404

Dezinfectanti

1,90

0,90

0,40

0,50

0,10

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.329,54

6,50

107,10

1.077,48

138,46

200501

Uniforme si echipament

2,00

1,00

2,00

0,50

-1,50

200530

Alte obiecte de inventar

1.327,54

5,50

105,10

1.076,98

139,96

2006

Deplasări, detasari, transferări

35,15

17,70

7,50

5,49

4,46

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

35,15

17,70

7,50

5,49

4,46

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

12,40

3,30

4,30

3,50

1,30

2013

Pregătire profesionala

38,08

14,62

14,70

5,95

2,81

2014

Protecția muncii

7,00

4,60

4,40

0,30

-2,30

2019

Contribuții ale administrației publice

locale Ia realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

2.579,25

674,40

668,29

809,71

426,85

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

2,70

2,70

2030

Alte cheltuieli

36,85

9,70

18,20

3,45

5,50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

36,85

9,70

18,20

3,45

5,50

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.265,46

513,34

501,26

448,69

802,17

5501

A. Transferuri interne

2.265,46

513,34

501,26

448,69

802,17

550118

Alte transferuri curente interne

528,46

65,34

53,26

0,69

409,17

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1.737,00

448,00

448,00

448,00

393,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

1,063,00

30,00

539,00

377,00

117,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.ni

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

5702

Ajutoare sociale

1.063,00

30,00

539,00

377,00

117,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

999,00

523,85

377,00

98,15

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

64,00

30,00

15,15

18,85

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.191,97

1.600,00

24,47

125,38

1.442,12

5901

Burse

3.046,05

1.600,00

4,42

-0,49

1.442,12

5922

Acțiuni cu caracter științific si

sociocultural

145,92

20,05

125,87

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-169,04

-70,80

-53,25

-0,69

-44,30

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-169,04

-70,80

-53,25

-0,69

-44,30

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-169,04

-70,80

-53,25

-0,69

-44,30

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-169,04

-70,80

-53,25

-0,69

-44,30

6602

SANATATE

7.116,00

2,416,50

2,202,00

2 069,00

428,50

01

CHELTUIELI CURENTE

7.125,97

2,420,22

2.204,75

2 072,50

428,50

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7.116,00

2.266,50

2.202,00

2 219,00

428,50

5101

Transferuri curente

7.116,00

2.266,50

2.202,00

2 219,00

428,50

510103

Acțiuni de sanatate

7.116,00

2.266,50

2.202,00

2 219,00

428,50

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

9,97

153,72

2,75

-146,50

5501

A. Transferuri interne

9,97

153,72

2,75

-146,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+54'6

2

3

4

5

6

550118

Alte transferuri curente interne

9,97

153,72

2,75

-146,50

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-9,97

-3,72

-2,75

-3,50

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-9,97

-3,72

-2,75

-3,50

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-9,97

-3,72

-2,75

-3,50

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-9,97

-3,72

-2,75

-3,50

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

25,989,53

8.481,90

8.047,60

7.324,75

2.135,28

01

CHELTUIELI CURENTE

26.015,98

8.495,52

8,055,84

7.327,27

2.137,35

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.531,00

948,00

890,00

950,00

743,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

3.389,70

871,70

865,00

923,00

730,00

100101

Salarii de baza

3.253,60

816,70

814,00

862,00

760,90

100106

Alte sporuri

18,00

5,00

1,00

11,00

1,00

100113

Indemnizații de delegare

0,10

0,10

100130

Alte drepturi salariale in bani

118,00

50,00

50,00

50,00

-32,00

1003

Contribuții

141,30

76,30

25,00

27,00

13,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

32,00

32,00

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1,00

1,00

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

11,00

11,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

accidente de munca si boli profesionale

0,50

0,50

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

4,80

4,80

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

92,00

27,00

25,00

27,00

13,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.096,16

2.703,62

1.808,24

3.606,17

-21,87

2001

Bunuri si servicii

4.473,89

1.497,00

752,84

2.285,27

-61,22

200101

Furnituri de birou

1,00

0,50

0,50

200102

Materiale pentru curățenie

81,00

40,00

15,00

15,50

10,50

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

1.341,75

550,00

279,00

633,97

-121,22

200104

Apa, canal si salubritate

518,50

155,00

155,00

132,50

76,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

142,50

90,00

25,00

37,50

-10,00

200106

Piese de schimb

89,00

18,00

1,00

100,00

-30,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

18,00

12,00

1,00

4,00

1,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

2.282,14

632,00

276,84

1.361,30

12,00

2002

Reparații curente

495,02

280,02

190,00

245,00

-220,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

46,70

22,00

22,00

2,35

0,35

200401

Medicamente

0,20

0,10

0,10

200402

Materiale sanitare

6,30

2,00

2,00

2,15

0,15

200404

Dezinfectant!

40,20

20,00

20,00

0,10

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

262,00

217,00

-35,00

98,00

-18,00

200530

Alte obiecte de inventar

262,00

217,00

-35,00

98,00

-18,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

1,00

2,00

-1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

1,00

2,00

-1,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

2013

Pregătire profesionala

1,00

3,00

5,00

-7,00

2014

Protecția muncii

12,00

20,00

2,00

-10,00

2030

Alte cheltuieli

2.804,55

662,60

871,40

993,55

277,00

203003

Prime de asigurare non-viata

0,80

1,00

-0,20

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.803,75

661,60

871,40

993,75

277,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

>      10.473,22

2.335,90

3.330,60

4.129,10

677,62

5101

Transferuri curente

10.473,22

2.335,90

3.330,60

4.129,10

677,62

510101

Transferuri către instituțiile publice

10.473,22

2.335,90

3.330,60

4.129,10

677,62

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.915,60

2.508,00

2.027,00

-1.358,00

738,60

5911

Asociații si fundații

3.213,00

2.054,00

2.000,00

-1.555,00

714,00

5912

Susținerea cultelor

597,00

427,00

170,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

105,60

27,00

27,00

27,00

24,60

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-26,45

-13,62

-8,24

-2,52

-2,07

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-26,45

-13,62

-8,24

-2,52

-2,07

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-26,45

-13,62

-8,24

-2,52

-2,07

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-26,45

-13,62

-8,24

-2,52

-2,07

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

53.906,92

22.834,02

13.265,81

10.951,93

6.855,16

01

CHELTUIELI CURENTE

53.939,29

22.841,03

13.283,82

10.952,77

6.861,67

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

22.488,47

6.458,80

6.656,53

5.826,93

3.546,21

1001

Cheltuieli sa lari a le in bani

21.709,66

6.017,18

6.496,84

5.683,24

3.512,40

100101

Salarii de baza

21.116,66

5.788,18

6.303,84

5.461,24

3.563,40

100105

Sporuri pentru condiții de munca

361,00

100,00

91,00

101,00

69,00

100106

Alte sporuri

52,00

12,00

12,00

21,00

7,00

100113

Indemnizații de delegare

1,00

-1,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

180,00

116,00

90,00

100,00

-126,00

1003

Contribuții

778,81

441,62

159,69

143,69

33,81

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

210,24

213,34

-3,10

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

6,68

7,08

-0,40

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

69,60

70,00

-0,40

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

3,05

3,05

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

17,30

17,69

-0,39

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

471,94

130,46

159,69

143,69

38,10

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.458,97

3.122,09

2.387,58

2.076,34

872,96

2001

Bunuri si servicii

1.804,76

956,45

355,55

307,70

185,06

200101

Furnituri de birou

188,92

40,00

70,00

39,20

39,72

200102

Materiale pentru curățenie

49,28

5,00

6,60

7,80

29,88

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

749,30

355,30

183,10

130,90

80,00

200104

Apa, canal si salubritate

237,70

81,10

52,50

47,60

56,50

200105

Carburanți si lubrifîanti

8,00

8,00

2,80

-2,80

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200106

Piese de schimb

6,10

2,00

1,00

11,10

-8,00

200107

Transport

33,35

22,00

5,35

5,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

293,81

168,75

17,75

77,75

29,56

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

45,00

14,00

9,25

7,25

14,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

193,30

260,30

10,00

-21,70

-55,30

2002

Reparații curente

214,26

31,35

17,59

145,94

19,38

2003

Hrana

562,71

124,09

154,74

186,00

97,88

200301

Hrana pentru oameni

562,71

124,09

154,74

186,00

97,88

2004

Medicamente si materiale sanitare

6,80

3,00

-0,60

1,20

3,20

200401

Medicamente

4,40

3,00

-0,60

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

0,40

0,20

0,20

200404

Dezinfectând

2,00

2,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

137,70

37,60

28,60

18,50

53,00

200501

Uniforme si echipament

2,40

0,50

0,50

-3,40

200530

Alte obiecte de inventar

137,70

35,20

28,10

18,00

56,40

2006

Deplasări, detasari, transferări

9,62

3,00

10,50

-3,88

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

9,62

3,00

10,50

-3,88

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

7,00

7,00

0,50

-0,50

2012

Consultanta si expertiza

0,75

-0,25

0,75

-1,25

2013

Pregătire profesionala

11,02

14,75

8,95

2,75

-15,43

2014

Protecția muncii

27,80

23,00

4,00

0,40

0,40

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

5.537,60

1.800,00

1.800,00

1.400,00

537,60

2030

Alte cheltuieli

139,70

121,10

19,00

2,10

-2,50

203001

Reclama si publicitate

2,10

2,10

203003

Prime de asigurare non-viata

2,00

2,00

203004

Chirii

30,00

30,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

105,60

89,10

19,00

-2,50

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2,06

6,37

-4,31

5501

A. Transferuri interne

2,06

6,37

-4,31

550118

Alte transferuri curente interne

2,06

6,37

-4,31

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

21.676,72

12.601,00

3.700,72

2.941,00

2.434,00

5702

Ajutoare sociale

21.676,72

12.601,00

3.700,72

2.941,00

2.434,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

17.276,72

7.601,00

3.700,72

3.341,00

2.634,00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

4.400,00

5.000,00

-400,00

-200,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.313,07

652,77

543,30

108,50

8,50

5911

Asociații si fundații

868,00

500,00

400,00

-30,00

-2,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

445,07

152,77

143,30

138,50

10,50

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-32,37

-7,01

-18,01

-0,84

-6,51

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-32,37

-7,01

-18,01

-0,84

-6,51

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim .IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate m anul curent

-32,37

-7,01

-18,01

-0,84

-6,51

850101

Plăti efectuare in anii precedenti si

recuperate ir anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-32,37

-7,01

-18,01

-0,84

-6,51

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

48.716,63

15.918,60

10.687,43

12.128,12

9.982,48

7002

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE

10.805,93

4.794,10

2.526,03

2.379,60

1.106,20

01

CHELTUIELI CURENTE

10.842,76

4.827,95

2.528,74

2.379,71

1,106,36

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.922,00

914,00

737,00

737,00

534,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

2.803,55

855,55

712,00

712,00

524,00

100101

Salarii de baza

2.693,45

827,55

683,00

684,00

498,90

100113

Indemnizația de delegare

1,10

1,00

0,10

100130

Alte drepturi salartale in bani

109,00

28,00

28,00

28,00

25,00

1003

Contribuții

118,45

58,45

25,00

25,00

10,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

27,70

27,70

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

0,90

0,90

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

9,40

9,40

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,30

0,30

100306

Contributi pentru concedii si

indemnizații

2,15

2,15

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

78,00

18,00

25,00

25,00

10,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.860,76

3.896,95

1.775,74

1 625,71

562,36

2001

Bunuri si servicii

5.410,21

3.116,58

1.256,92

831,61

205,10

200102

Materiale pentru curățenie

10,00

5,00

5,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

4.527,09

2.745,18

1.096,00

416,01

269,90

200104

Apa, canal si salubritate

212,50

60,00

51,00

101,50

200106

Piese de schimb

50,50

50,50

200107

Transport

9,00

4,00

3,00

2,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

4,80

2,20

2,20

0,20

0,20

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

596,32

300,20

99,72

311,90

-115,50

2002

Reparații curente

1.077,07

318,01

251,20

432,60

75,26

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

51,40

30,00

5,00

36,40

-20,00

200530

Alte obiecte de inventar

51,40

30,00

5,00

36,40

-20,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

11,00

1,10

5,40

4,50

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

11,00

1,10

5,40

4,50

2012

Consultanta si expertiza

20,00

-20,00

2013

Pregătire profesionala

1,50

0,50

1,00

2014

Protecția muncii

5,50

5,10

0,40

2030

Alte cheltuieli

1.304,08

405,66

275,82

320,60

302,00

203001

Reclama si publicitate

1,50

0,50

1,00

203003

Prime de asigurare non-viata

76,00

46,00

26,00

4,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.226,58

359,16

248,82

316,60

302,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60,00

17,00

16,00

17,00

10,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

neincadrate

60,00

17,00

16,00

17,00

10,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-36,83

-33,85

-2,71

-0,11

-0,16

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-36,83

-33,85

-2,71

-0,11

-0,16

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-36,83

-33,85

-2,71

-0,11

-0,16

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent în secțiunea

de funcționare a bugetului local

-36,83

-33,85

-2,71

-0,11

-0,16

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

37.910,70

11.124,50

8.161,40

9.748,52

8.876,28

01

CHELTUIELI CURENTE

35.039,23

11.174,28

6.705,95

9.754,72

7.404,28

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.099,00

1.754,00

1.525,00

1.520,00

1.300,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

5.836,20

1.626,20

1.480,00

1.475,00

1.255,00

100101

Salarii de baza

5.508,20

1.540,20

1.400,00

1 380,00

1.188,00

100106

Alte sporuri

60,00

15,00

10,00

30,00

5,00

100113

Indemnizații de delegare

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

267,00

70,00

70,00

65,00

62,00

1003

Contribuții

262,80

127,80

45,00

45,00

45,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

54,70

54,70

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1,80

1,80

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

19,00

19,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

accidente de munca si boli profesionale

0,60

0,60

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

6,70

6,70

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

180,00

45,00

45,00

45,00

45,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

25.947,43

9.070,28

4,830,95

8 194,72

3.851,48