Hotărârea nr. 439/2018

Hotărârea nr. 439 din 29.11.2018 privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău domnului Paul-Valerian Timofte.

jR&mâniaHOTĂRÂREA NR.439 DIN 29.11.2018

privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău domnului Paul-Valerian Timofte

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.11.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Scrisorile de recomandare transmise de domnul General de armată (r) Marin Dragnea, Președinte al Asociației Naționale a Veteranilor de Război și de domnul Profesor Vilică Munteanu, Președinte al Asociației Generale a Arhiviștilor din România, filiala Bacău prin care îl recomandă pe dl. Paul-Valerian Timofte pentru titlul de ”Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău”;

-Referatul Serviciului Cabinet Primar nr. 12254/ 23.11.2018 prin care se propune conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău domnului Paul-Valerian Timofte;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 12255/ 23.11.2018; -Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 12256/ 23.11.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1878/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1879/28.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile HCL nr. 199/ 2003, prin care s-a aprobat Statutul Propriu al Municipiului Bacău, modificată;

-Prevederile HCL nr. 83/ 28.04.2006, prin care s-a aprobat Regulamentul de Conferire a Titlului de „Cetățean de Onoare” al Municipiului Bacău;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (8) și art.45(1) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se conferă „TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” domnului Paul-Valerian Timofte.

Art.2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. - Titlul, Diploma și Cheia Orașului vor fi înmânate de Primarul Municipiului Bacău în plenul ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


PREȘEDINTE DE ȘJ^HNȚĂ ENULA P


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIUL!

NICOLAE-OVIDȚU