Hotărârea nr. 437/2018

Hotărârea nr. 437 din 14.11.2018 privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 40.000.000 lei, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative.HOTĂRÂREA NR.437 DIN 14.11.2018 privind aprobarea contractării unui împrumut in valoare de 40.000.000 lei, in conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 89/2018 privind unele masuri fîscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 14.11.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 11767/ 13.11.2018 înaintat de Direcția Economică prin care se propune aprobarea contractării unui împrumut in valoare de 40.000.000 lei, in conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 89/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 11773/ 13.11.2018; -Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 11774/ 13.11.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1871/14.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1872/14.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1873/14.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1874/14.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1875/14.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 64/ 2007 privind datoria publica, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/ 2007 privind constituirea, componenta si funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/ 1997;

-Prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 89/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative;

-Prevederile Ordinului nr. 3301/ 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare si derulare a împrumuturilor acordate unităților administrativ-teritoriale conform art. I din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 89/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, documentele in baza carora se acorda împrumutul si cele care stau la baza obținerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum si modul de reflectare a sumelor respective in bugetele instituțiilor publice locale;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. „ b ” si alin. (4) lit.”b” și art.45(2) lit. „ b ” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se aproba contractarea de la Ministerul Finanțelor Publice a unui imprumut din venituri din privatizare in valoare de 40.000.000 lei, cu o maturitate de maximum 10 ani.

ART. 2. - Contractarea împrumutului prevăzut la art.l se face pentru finanțarea cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice in sezonul rece, pentru care pot fi contractate împrumuturi in baza Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 89/2018, întocmită conform anexei nr. 2 la normele metodologice, pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului.

ART. 3. - Din bugetul local al Municipiului Bacau se asigura plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art. 1.

ART. 4. (1) - Pe întreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația sa publice pe pagina de internet a Municipiului Bacau următoarele date:

  • a) hotararea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum si orice modificări si/sau completări ale acesteia;

  • b) valoarea împrumutului contractat/ in valuta de contract;

  • c) gradul de îndatorare a Municipiului Bacau;

  • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare a împrumutului;

  • e) dobânzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile; plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabila.

Datele prevăzute la alin. (1) se actualizeaza in prima decada a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

ART. 5. - Se împuternicește (mandateaza) Primarul Municipiului Bacau sa semneze, in numele si pe seama Municipiului Bacau, termenii si condițiile de creditare ce vor fi agreate in convenția de imprumut cu Ministerul Finanțelor Publice, precum si orice alte modificări si completări convenite de către părțile contractante si orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesara in legătură cu incheierea si punerea in executare a convenției de imprumut din venituri din privatizare.

ART. 6. Primarul Municipiului Bacau va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Economica.

ART. 7. Prezenta hotarare se comunica, prin grija Secretarului Municipiului Bacau, in termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Bacau si Prefectului Județului Bacau si se aduce la cunoștința publica prin afișarea la sediul primăriei, precum si pe pagina de internet www.municipiulbacau.ro.

PREȘEDINr       )INȚĂ

ENULA1       AEACONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI