Hotărârea nr. 436/2018

Hotărârea nr. 436 din 14.11.2018 privind asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a d-lui Curcan Gheorghe - persoană marginalizată social aflată în situație de risc ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanent.

HOTĂRÂREA NR.436 DIN 14.11.2018

privind asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a d-lui Curcan Gheorghe - persoană marginalizată social aflată în situație de risc ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 14.11.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa Spitalului Județean de Urgență Bacău nr. 22102/10.10.2018 înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău sub nr. 18547/12.10.2018;

-Ancheta socială nr. 18547/25.10.2018 efectuată de inspectorii Biroului Persoane Vârstnice și cu Handicap din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

-Referatul nr. 20576 din 12.11.2018 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se propune asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a d-lui Curcan Gheorghe - persoană marginalizată social aflată în situație de risc ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată nr. 20577 din 12.11.2018; -Raportul favorabil al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrată cu nr. 20578 din 12.11.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1868/14.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1869/13.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1870/14.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 35, alin.(l), art.36, alin.(l), art. 39, lit.(c), art. 52, alin. (5), art. 56 alin.(l), art.57, art. 58 alin.(l) și art. 60 alin.(l) din Legea nr. 292 din 20.12.2011 a asistenței sociale;

Prevederile art. 47 alin.(l), ale art. 48 alin.(2), ale art. 61 alin.(2), ale art. 115 alin.(l) lit. “b” art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 2, pct. 3 și ale art. 45 alin.(2) lit. „a” și (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău, cu titlu de excepție, pe perioadă determinată până la ameliorarea stării de sănătate a d-lui Curcan Gheorghe -persoană marginalizată social aflată în situație de risc, cu vârstă sub 65 de ani care necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă.

Art. 2. Internarea persoanelor nominalizate la art. 1 se va face după întocmirea dosarului de internare în Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului Bacău.

Art. 3. Finanțarea serviciilor acordate acestor categorii de persoane vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Bacău.

Art, 4 Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 5 Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 6 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI