Hotărârea nr. 435/2018

Hotărârea nr. 435 din 14.11.2018 privind modificarea HCL nr. 135/ 2016 prin care s-a aprobat Organigrama, Statul de Funcţii, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare si Regulamentul Intern ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău


HOTĂRÂREA NR.435 DIN 14.11.2018

privind modificarea HCL nr. 135/ 2016 prin care s-a aprobat Organigrama, Statul de Funcții, Regulamentul de Organizare și Funcționare si Regulamentul Intern ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 14.11.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările ;și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresele nr. 39515/ 02.10.2018 și nr. 42683/ 05.11.2018 ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău prin care se solicită transformarea unui post din studii medii în studii superioare;

-Referatul nr. 11404/ 05.11.2018 al Compartimentului învățământ Cultură Sănătate prin care se propune modificarea HCL nr. 135/ 2016;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 11591/ 08.11.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 11592/ 08.11.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1863/14.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1864/13.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1865/13.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1866/13.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1867/14.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 172 alin. (7) și ale art. 180, alin. (1), lit. „d” din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 18 alin. (1) lit. „b” din OUG nr. 162/ 2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 15 lit. „b” din HG nr. 56/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/ 2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 135/ 2016 prin care s-a aprobat Organigrama, Statul de Funcții, Regulamentul de Organizare și Funcționare si Regulamentul Intern ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, modificată prin HCL nr. 379/ 2016;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b”, ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Amendamentul formulat de domnul consilier local Șova-Gâțu Laur, amendament care a fost adoptat;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “a” și alin. (3), lit. „b” și art.45(2) lit. “a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1. - (1) Se modifică Anexa nr. 2 - Statul de funcții la HCL nr. 135/ 2016 în sensul transformării postului vacant de referent IA cu studii medii în referent de specialitate cu studii superioare.

(2) Fișa postului pentru referent de specialitate constituie Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartiment învățământ Cultură Sănătate și Direcția Economică.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului învățământ Cultură Sănătate, Direcției Economice și Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.

ART. 4. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ENULA PRICOPOAEA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONsiLIUL LOCAL BACĂU ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 435 DIN 14.11.2018

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU

AVIZAT

MANAGER»

FISA DE POST

REFERENT DE SPECIALITATE

A DENUMIREA POSTULUI DE MUNCA - REFERENT DE SPECIALITATE

Poziția in COR:

B DATE PERSONALE

Numele:

Prenumele:

Cod numeric personal:

Marca:

încadrare: pe perioada nedeterminata

C INTEGRAREA IN STRUCTURA ORGANIZATORICA

 • a.  Poziția postului in cadrul structurii organizației:

• Postul imediat superior : Șeful Serviciului Administrativ- Aprovizionare

s Postul imediat inferior: nu este cazul

a Subordonări:

o Are in subordine: nu este cazul

 • b.  Este înlocuit de:

 • c.  Relațiile de munca:

q Ierarhice: Manager, Director fînanciar-contabil, Sef Serviciu Administrativ- Aprovizionare.

b Funcționale: colaborează cu personalul din toate locurile de munca unde isi desfasoara activitatea.

 • d.  Responsabilitati/Sarcini/Activitati specifice postului:

b Responsabilități:

1. In raport cu alte persoane:

 • -  Rezolvarea prompta a sarcinilor asumate;

 • -  Aplanarea prompta a oricărui discurs conflictual cu colegii si cu personalul din toate locurile de munca unde isi desfasoara activitatea;

 • -  Cooperarea cu toti colegii din cadrul Serviciului Administrativ si din cadrul spitalului;

 • -  Onestitate si confidențialitate fata de toate persoanele cu care intra in contact in interes de serviciu.

2.  In raport cu echipamentele si aparatura pe care o utilizează:

 • -  însușirea modului de utilizare corecta si eficienta a echipamentelor utilizate in procesul muncii;

 • -  Sesizarea imediata a șefului ierahic superior in momentul in care sesizează dificultăți sau defecțiuni in utilizarea echipamentelor si a aparaturii.

3.  In raport cu produsele muncii:

 • -  Respectarea procedurilor de lucru conform metodologiei interne de lucru.

4.  In raport cu securitatea muncii:

 • -  însușirea prevederilor din instrumentele specifice locului de munca si din instrucțiunile generale ale locului de munca;

 • -  Participarea periodica la ședințele de instruire in domeniul SSM organizate de spital;

 • -  Respectarea normelor de securiate si sanatate la locul de munca;

 • -  Sesizarea imediata a șefului ierarhic superior in momentul in care sesizează dificultăți sau defecțiuni in

utilizarea echipamentelor si a aparaturii. ........

5.  Privind precizia si punctualitatea:

 • -  Va respecta programul din contractul de munca si orarul de activitate ale spitalului, conform prevederilor din Regulamentul Intern;

 • -  Va respecta termenele limita impuse de manager sau de către șeful ierarhic superior, prevăzute in Regulamentul de Organizare si Funcționare a unitatii si fisa postulu;

 • -  Se va asigura si va lua toate masurile necesare pentru a finaliza cu promptitudine si in timp util sarcinile de servici;

 • -  Va sesiza si acele circumstanțe ce ar putea crea probleme in finalizarea in timp util a sarcinilor de serviciu si le va aduce la cunoștința șefului ierarhic superior;

6. In raport cu metodele si programele de lucru:

 • -  Va respecta ierahia activitatilor din programul zilnic de munca;

 • -  Va respecta procedurile interne de lucru

7.  Privind relațiile si comunicarea:

 • -  Va fi întotdeauna prompt, in exprimarea răspunsurilor, atat verbal cat si in scris;

 • -  Va menține o relație de cooperare cu toti colegii prin comunicarea si rezolvarea calma a oricărei nemulțumiri;

 • -  Va fi întotdeauna politicos cu colegii, personalul medical si pacienții din spital;

 • -  Nu va discuta si nu va analiza comportamentul colegilor, a personalului medical în fata altor colegi sau a altor persoane;

 • -  Nu va aduce si nu va consuma băuturi alcoolice in timpul programului de lucru.

8.  Sarcini si activitati specifice locului de munca:

 • 1.  ține evidența carnetelor de CEC pentru garanții materiale, prezentând trimestrial sau semestrial carnetele la agenția CEC pentru a fi operate cu dobânda aferenta;

 • 2.  ține evidența bonurilor cu cantități fixe (BCF) pentru benzină și motorină, pe fișa de magazie respectând eliberarea lor pe bază de bon de consum cu viza de control financiar preventiv și menținându-se seria și numărul filelor de BCF eliberate;

 • 3.  ține evidența timbrelor pentru corespondență și întocmește lunar borderoul de consum pentru justificare conform corespondenței;

 • 4.  eliberează chitanțele pentru sumele încasate și le operează în registrul de casă;

 • 5.  întocmește foaia de vărsământ;

 • 7.  evidențiază zilnic în Registrul de casă toate operațiunile de încasări și plăți;

 • 8.  înregistrează corespondența intrată / ieșită în (din) unitate și informează secțiile și compartimentele să le ridice pe bază de semnătura;

 • 9.  urmărește și rezolvă corespondența cu unitățile ce colaborează cu unitatea noastră în termen și la timp;

 • 10. țîne evidența formularelor cu regim special (facturi, chitanțiere, foi de parcurs etc), întocmind NIR-ul pentru intrarea acestora;

11 .întocmește bonurile de consum pentru materialele care nu au fost cuprinse în centralizatorul editat în sistem informatic;

 • 12.  ține evidența obiectelor de inventar pentru compartimentele din administrativ și pe personalul TESA;

 • 13.  răspunde de arhiva unității (documente administrative și contabile);

 • 14.  răspunde la centrala telefonică a unității;

 • 15.  transmite documentele de la diverse compartimente prin FAX la diverse instituții cu care colaborăm și primește confirmarea;

 • 16.  executa fotocopii pentru instituție la compartimentele care au aprobare (justificarea hârtiei tip xerox);

 • 17.  copiaza/redacteaza/tehnoredacteaza diferite materiale;

 • 18.  primește si transmite e-mail-uri;

 • 19. ține evidența tuturor notelor interne emise de conducerea spitalului;

 • 20.  are în păstrare Registrul de evidență a acțiunilor de control precum și procesele verbale emise în urma controalelor efectuate în spital și dispensarul TBC;

21 .ține evidența tuturor plângerilor sau reclamațiîlor primite la adresa personalului spitalului;

 • 22.  răspunde de relația cu publicul, asigurând interfața si dovedind un interes crescut în colaborarea cu publicul prin oferirea de informații, cu o atitudine si comportament corespunzător, in limita atribuțiilor de servici,

 • 23.  executa orice alte sarcini stabilite de șeful ierarhic superior conform pregătirii și/sau competențelor profesionale cu respectarea prevederilor legale.

9, Alte sarcini:

 • -  Răspunde de aplicarea corecta a normelor de PSI;

 • -  Respecta prevederile Legii nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

 • -  Se vor respecta masurile de economisire a gazului metan, energiei electrice, apei potabile;

 • -  Sa nu declanșeze greve fara respectarea prevederilor impuse de legislația in vigoare;

 • -  Sa respecte întocmai clauzele negociate prin Contractul Colectiv de Munca;

 • -  Sa se supună oricărui control justificat ce se face in cadrul unitatii la ieșirea din tura, de către personalul însărcinat in acest sens;

 • -  Sa respecte regulile de acces in unitate si la locul de munca;

 • -  Sa respecte normele igienico-sa uitare in vigoare prevăzute in Ordinul M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare si Ordinul nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatile medicale:

 • -  Sa respecte Precautiunile universale cu referire la utilizarea echipamentului de protecție adecvat, corect si complet, spalarea mâinilor si a altor parti ale tegumentelor, prevenirea accidentelor si a altor tipuri de expunere profesionala;

 • -  Sa participe la controlul medical periodic;

 • -  Sa respecte planurile de activitate CPLIAAM, planul de gestionare a deșeurilor, codul de procedura pentru bucătărie si spălătorie, documente întocmite de compartimentul CPLIAAM si avizate de managerul unitatii;

 • -  Sa participe la ședințele de instruire organizate de compartimentul CPLIAAM.

 • -  Alte sarcini dispuse de șeful ierarhic superior.

D COMPETENTELE POSTULUI DE MUNCA

 • -  cunoștințe in specialitate

 • -  aptitudini pentru aceasta profesie

E CONTEXTUL MUNCII

Condiție fizica de munca:

Postul de munca:

Condiții de mediu: condiții controlate

Solicitările postului de munca: sarcinile sunt executate pe parcursul programului de lucru

F PREGĂTIREA NECESARA POSTULUI DE MUNCA

De baza - studii superioare

Data,                                             Am luat la cunoștința,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ENULA PRICOPOAEACONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVIC


COMPARTIMENT ÎNVĂȚĂMÂNT

CULTURĂ SĂNĂTATE

CALEAPF