Hotărârea nr. 434/2018

Hotărârea nr. 434 din 14.11.2018 pentru aprobarea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanţa nr. 71 /2002.Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 14.11.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 10951 din 24.10.2018 al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 10952 din 24.10.2018 a Primarului Municipiului Bacău; -Raportul înregistrat cu nr. 10953 din 24.10.2018 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1858/14.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1859/13.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1860/13.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1861/13.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1862/14.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Pevederile Hotărârii nr.l din 12.01.2018 privind stabilirea modalității de gestiune a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr. 71 /2002;

-Procesul verbal nr.875/103 din data de 25.01.2018, întocmit în urma negocierii directe între municipiul Bacău și Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA;

-Dispozițiile art. 13, alin.(2) lit. "a", alin.(6) lit."b", alin.(7) și alin. (8) și ale art. 28 lit."f' din Ordonanța nr. 71 /2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, actualizată;

-Dispozițiile art. 36, alin (1) din Legea nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, actualizată;

-Dispozițiile art. 9.8, pct. 2 și ale art. 9.9 din Actul Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA aprobat prin HCL nr. 352/6.12.2016;

-Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art.36 alin.(2), lit.”d”, alin.(6) lit.”a” , pct. 14 și art.45 (3) și (5) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l-Se aprobă atribuirea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău, către SlnriF'tafrlp 'servirii Pnhlirf» \4iinirmalr> Rarăn RA

---------XXX.X . XX.XX X--XX--X.XX.XXX--fV.XX    XX X. V. XX XXX X.

Art.2-Se aprobă contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.3-( 1 ) Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA va face demersurile necesare în vederea schimbării sediului social în Bacău, strada Constanței 2.

(2) Se mandatează împuternicirii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., să voteze pentru Municipiul Bacău, în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor modificările aduse prin art.3, alin. (1) al prezentei hotărâri.

Art.4- De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice prevedere contrară. Art.5-(1) Până la data aprobării unui nou Regulament de Organizare și Funcționare al cimitirelor umane din municipiul Bacău, se aplică prevederile HCL nr. 210/2018.

(2) Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA va întocmi în vederea aprobării în Consiliul Local, Regulamentul de Organizare și Funcționare al cimitirelor umane din municipiul Bacău în termen de 60 de zile de la data semnării contractului prevăzut la art. 2 al prezentei. Art.6- Primarul Municipiului Bacău prin Direcția Economică, Direcția Salubrizare Agrement Parcuri, Direcția Arhitect-Șef- Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului și Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7- Se împuternicește domnul Cosmin NECULA - Primarul Municipiului Bacău ca în numele și pe seama Municipiului Bacău sa semneze contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău, precum și toate actele necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.8- Hotărârea se comunică VReprimărilor Municipiului Bacău, Administratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției Salubrizare Agrement Parcuri, Direcției Arhitect-Șef- Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Compartimentului Concesionări, Compartimentului Unității Municipale pentru Monitorizare, împuternicirilor Municipiului Bacău în AGA a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

Art.9 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPOVIC

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 434 DIN 14.11.2018

Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr. 71 /2002
CONTRACT de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău

CAP. I Părțile contractante:

Art.l Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, (autoritatea contractantă) telefon/fax............. număr de înregistrare ............................, cod fiscal/ cod unic de înregistrare

................, cont nr..............deschis la Trezoreria.................... reprezentată prin..............., având funcția..............., în calitate de concedent/ beneficiar,

și S.C. SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A., cu sediul în............................ (operator

de servicii publice) telefon/fax .................., număr de înregistrare ......................, cod fiscal/cod

unic de înregistrare................ cont nr.............. deschis la............ reprezentat prin.................,

având funcția de.................., în calitate de concesionar/ operator de servicii publice, s-a încheiat

prezentul contract de servicii publice de administrare a domeniului public și privat.

CAP. li Obiectul contractului

Art.2. 1. Obiectul prezentului contract îl constituie delegarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat constând în:

In domeniul asigurării igienei și sănătății publice se analizeaza oportunitatea delegării următoarelor servicii/activîtati:

sk Administrarea cimitirelor și a serviciilor de pompe funebre din Mun. Bacău.

In domeniul administrării drumurilor și străzilor, se analizeaza oportunitatea delegării următoarelor servicii/ activitati:

4= Executarea lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor și a drumurilor, în strictă concordanță cu documentațiile de urbanism și pe baza studiilor de circulație și de trafic

Verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea și localizarea degradărilor produse în carosabil și remedierea operativă a acestora;

4; Creșterea eficienței lucrărilor de construire, reabilitare și întreținere a străzilor și a drumurilor, prin adoptarea unor soluții, materiale și tehnologii performante;

Organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor și adoptarea restricțiilor de circulație necesare desfășurării traficului în condiții de siguranță pe toată durata execuției lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor;

Evitarea și/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinată de execuția lucrărilor de construcții, precum și refacerea zonelor adiacente afectate;

Elaborarea, împreună cu organele specializate ale Ministerului de Interne, a studiilor de trafic, în concordanță cu planurile de urbanism și cu programele de dezvoltare economico-socială de perspectivă a Mun. Bacău;

i Organizarea circulației rutiere în Mun. Bacău și optimizarea traseelor în funcție de fluxurile de vehicule și pietoni, prin lucrări și amenajări rutiere, instalații de dirijare și semnalizare, amplasarea și montarea indicatoarelor rutiere, a marcajelor și a altor instalații de avertizare;

4|e Realizarea și întreținerea în perfectă stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere și a marcajelor;

Perfecționarea și modernizarea mijloacelor de semnalizare și avertizare rutieră și de dirijare a circulației;

Amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare și afișaj publicitar pe străzi și în alte locuri publice, în condițiile stabilite prin planurile de urbanism și studiile de circulație.

 • 2. 2. De asemenea , odata cu serviciile propriu - zise, se deleaga administrarea infrastructurii tehnico - edilitare specifice fuctionarii si prestării serviciilor delegate, prin concesionarea acesteia, conform inventarului bunurilor care alcătuiesc patrimoniul component al infrastructrii edilitare, respectiv potrivit procesului verbal de predare - preluare a respectivelor bunuri, Anexa 1 și Anexa 2 la contractul de delegare. Totodată, în vederea prestării serviciilor care fac obiectul prezentului contract se predau mijloacele fixe și obiectele de inventar potrivit Listei prevăzute în Anexa 4 la contractul de delegare.

 • 2. 3. în vederea prestării serviciilor care fac obiectul prezentului contract se concesionează pe durata contractului bunul aflat în patrimoniul municipiului Bacău Imobil Fosta cazarmă militară nr. 2592 din Str. Constanței nr. 2, Teren în suprafață de 28051 mp. + Construcții în suprafață de 7179 mp. Carte Funciară nr. 28732. Concesionarea va opera la momentul predării bunului de către municipiul Bacău în stare de funcționare potrivit destinației sale aceea de sediu ai societății și bază operațională.

 • 2. 4. Predarea - primirea bunurilor afectate delegării se efectuează sub rezerva întocmirii unor note constatatoare/ procese ~ verbale de situație ia fața locului cu rol rectificativ, în situațiile în care pe parcursul delegării se vor constata diferențe între situația scriptică și cea faptică. Notele de constatare vor constitui de drept anexe rectificative la lista bunurilor predate, după caz.

Art.3.1. Serviciiile prevăzute în prezentul contract sunt în conformitate cu regulementul si caietul de sarcini întocmit potrivit strategiei și programului autorităților administrației publice locale privind serviciile publice și cerințele referitoare ia siguranța, igiena, sănătate și protecția mediului, precum și cu Oferta Depusă. Formularul de Ofertă este document al acestui contract și constuite drepturi și obligații egal opozabile părților.

 • 3. 2. Caietul de sarcini si regulamentul de concesionare a serviciilor face parte integrantă din prezentu! contract, constituindu-se in Anexa 4 la acesta, alaturi de inventarul bunurilor proprietate publică și privată, aferente serviciilor, respectiv de procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizării serviciilor delegate.

CAP. III Durata contractului

Art.4.1. Durata prezentului contract este de 5 ani, cu drept de prelungire în condițiile legii.

 • 4. 2. Prelungirea contractului se va putea realiza numai după efectuarea unei auditari din partea Municipiului Bacau, care sa analizeze gradul de realizare a indicatorilor de performanta, eficienta prestării serviciilor delegate, inclusiv sub aspectul costurilor angajate .

 • 4. 3. în cazul în care beneficiarul nu dorește prelungirea contractului la expirarea acestuia, va anunța în scris operatorul cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea termenului contractual și va demara procedura de încredințare a serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău.

CAP. IV Decontarea serviciilor/ lucrărilor executate, Redeventa.

Art.5. 1. Valoarea serviciilor/ lucrărilor corespunde tarifelor negociate de operator cu beneficiarul, conform comenzilor emise de beneficiar, respectiv a notelor de deviz concepute de operator si aprobate de beneficiar.

zo

 • 5. 2. Serviciile/ lucrările se decontează pe baza proceselor-verbale de recepție întocmite lunar sau ori de cate ori se stabilesc in cadrul comenzii/ cererii de oferta emisa de beneficiar/ conform contractelor de prestări servicii/ lucrări încheiate de parti, punctual pentru fiecare lucrare/ serviciu in parte de operatorul de servicii publice și avizate de beneficiar.

 • 5. 3. Plata serviciilor/ lucrărilor se face pe baza facturii emise de operator, cantitățile de lucrări executate fiind confirmate prin proceseie-verbale de recepție la terminare lucrărilor/ parțiale, după caz, încheiate între beneficiar și operatorul de servicii publice.

5. 4. Termenul de decontare este de până la 45 zile de la primirea facturii. întârzierea achitării facturii cu 30 de zile de la expirarea acestui termen, atrage penalități în valoare de 0,03%, pe zi de întârziere

Art.6. La emiterea comenzilor/ încheierea contractelor de prestări de servicii/ lucrări punctuale, semnate in baza comenzilor beneficiarului , după caz, se vor menționa standardele, normativele, prețurile si tarifele în vigoare la data încheierii acestora, inclusiv clauze obligatorii privind: modalitati si termene de plata/ răspundere contractuala/ cazurile suspendării/ denunțării contractului/ sancțiunile aferente neindeplinirii obligațiilor contractuale/ garanțiile de buna execuție/ recepția serviciilor/ lucrărilor executate.

Art.7. 1. Redeventa va fi stabilita anual, conform reglementarilor legale in vigoare, prin raportare la valoarea amortismentelor pe perioada contractului de concesiune, avand un cuantum procentual raportat la cifra de afaceri de 0,1%.

7. 2. Valoarea redevenței va fi stabilită in iei / an și se va achita în 4 (patru) rate trimestriale până la data de 25 a primei luni din trimestrul următor.

7. 3. Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la perceperea de majorări de întârziere, in procent de 0,03% pe fiecare zi de întârziere.

CAP. V Obligațiile si drepturile părților:

Art.8.Obligațîile beneficiarului:

 • 1. Beneficiarul se obliga sa pună la dispoziție operatorului de servicii publice strategia și

programele de măsuri și acțiuni privind administrarea drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău. Modificările survenite în strategia privind administrarea drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău, care reclama cantități de lucrări suplimentare fata de lucrările contractate, vor face obiectul unor negocieri privind majorarea valorilor prevăzute în prezentul contract.

 • 2. Beneficiarul se angajează sa acorde sprijin operatorului de servicii publice pe parcursul derulării

contractului, la inițiativa acestuia de a îmbunătăți serviciul prestat, pentru toate acțiunile care nu contravin interesului creșterii calității serviciului respectiv.

 • 3. Beneficiarul se obliga sa achite la termenele stabilite contravaloarea facturilorsi a celoralate

cheltuieli justificate de operator.

 • 4. Să predea operatorului toate bunurile aferente infrastructurii tehnico - edilitare specifice

fuctionarii si prestării serviciilor delegate potrivit art 2.2.

Art.9 .Obligațiile operatorului de servicii publice

 • 1.  Operatorul de servicii publice se obliga sa execute integral, in condițiile asumate si la timp, operațiunile stabilite în caietul de sarcini/ regulamentul serviciilor delegate șî comenzile/ graficelor de execuție a serviciilor/ lucrărilor

 • 2.  Operatorul se obliga sa administreze/ sa exploateze bunurile/ dotările aferente serviciilor publice delegate, cu diligenta unui bun administrator, nemodificadu-le fuctionalitatea si restituindu-ie in stare buna de functioare, la data încetării contractului.

 • 3.  Operatorul de servicii publice va asigura, contra cost, materialele necesare pentru prestarea serviciului.

 • 4. Operatorul de servicii publice are obligația de a încheia contracte cu operatorii serviciilor de salubritate pentru colectarea și îndepărtarea deșeurilor rezultate din activitatea de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău.

 • 5. în cazul apariției unor cauze de forță majoră care determina întârzieri în execuția serviciului sau chiar încetarea temporară a acestuia, operatorul de servicii publice va anunța de îndată beneficiarul și va contribui la minimalizarea efectelor negative ivite.

 • 6.  Operatorul se obligă să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor legislației românești relevante în vigoare, și garantează că personalul propriu și dependenții acestora respectă și se conformează acestor prevederi legale. De asemenea, Operatorul va respecta standardele esențiale de muncă, convențiile cu privire la libertatea de asociere și negocieri colective, eliminarea muncii forțate și a discriminării la locul de muncă și abolirea muncii copiilor și toate celelalte prevederi legale în materie de muncă incidente.

 • 7. Să efectueze demersurile legale în vederea schimbării sediului în incinta imobilului dat în concesionare potrivit art. 2.3.

 • 8. Să achite contravaloarea tuturor taxelor și impozitelor locale potrivit prevederilor legale.

 • 9.  Să restituie la încetarea contractului din orice cauză, bunurile aferente infrastructurii tehnico -edilitare specifice fuctîonarii si prestării serviciilor delegate potrivit art. 2.2. și 2.3 libere de orice sarcini juridice, tehnice și/ sau economice.

 • 10. Operatorul se obligă să își asigure dotarea tehnică șl utilajele necesare și să dispună de personalul necesar, în vederea prestării serviciilor delegate.

Art.lO.Drepturîle beneficiarului:

 • 1.  Să verifice, să solicite refundamentarea și să aprobe structura, nivelurile și ajustările prețurilor și tarifelor propuse de operatorul serviciilor de administrare a domeniului public și privat;

 • 2. Să sancționeze operatorul în cazul în care acesta nu respectă indicatorii de performanță și parametrii de eficiență la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii, cu excepția situațiilor care nu se datorează operatorului de serviciu; autoritatea poate pretinde penalitati de întârziere in procent de 0,03% pe zi de întârziere raportat la valoarea din comanda neideplinita la termen;

 • 3. Să suspende plata facturilor pana la data îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate de concesionar;

 • 4. Să rezilieze contractul de delegare, in condițiile prevăzute in prezetul contract;

 • 5. Să verifice modul de administrare si exploatare a bunurilor/ patrimoniului predat cu ocazia delegării, respectiv modul de realizare a indicatorilor de performanta asumați de concesionar.

Art.ll.Drepturile operatorului:

 • 1. Drepturile operatorilor serviciilor de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău sunt cele specificate în caietul de sarcini, în regulamentul serviciilor de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane

din municipiul Bacău și în prezetui contract, urmărindu-se asigurarea și menținerea echilibrului contractual pe toată durata de derulare a acestora.

 • 2.  Să încaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzător cantității și calității acestora;

 • 3.  Să propună autorităților administrației publice locale ajustarea/ modificarea si actualizarea periodică a prețurilor și a tarifelor, în funcție de influențele intervenite în costurile de operare, cu respectarea asigurării unui profit minim rezoabil de 5 % ;

 • 4. Să sisteze furnizarea/ prestarea serviciilor de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău către beneficiarii/ utilizatorii care nu și-au achitat contravaloarea facturilor, inclusiv majorările de întârziere, în cel mult 30 de zile calendaristice de Ia data expirării termenului de plată. Reluarea furnizării/ prestării serviciilor se va face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la efectuarea plății, cheltuielile aferente suspendării, respectiv reluării furnizării/ prestării, fiind suportate de beneficiar/ utilizator.

 • 5.  Sa rezilieze cotractul in cazul in care beneficiarul nu isi îndeplinește obligațiile de plata mai mult de 5 luni;

 • 6. Sa pretindă si sa obțină daune interese generate de necesitatea reparării prejudiciului înregistrat ca urmare a neideplinirii unor obligații contractuale de către concedeti.

CAP, VI Controlul executării serviciului

Art.12. Beneficiarul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficienta serviciilor prestate/ lucrărilor efectuate, în tot timpul prestației, întocmind note de constatare pe care le transmite operatorului de servicii publice. Aceste note vor fi luate în considerare la întocmirea proceselor - verbale lunare de constatare a îndeplinirii sarcinilor contractuale.

Art.13. Decontarea servîciilor/lucrărilor efectuate se face pe baza proceselor - verbale de recepție, care se încheie lunar între beneficiar și operatorul de servicii publice, după caz.

Proceseleverbale vor cuprinde:

 • - cantitățile de servicii/ lucrări executate;

 • - respectarea graficelor de timp;

 • - corespondenta calității serviciilor/ lucrărilor cu cea prevăzută în caietul de sarcini;

 • - deficientele și întârzierile constatate și termenele de remediere a acestora.

Art 14 . Programul lucrărilor de investiții : modernizări, extinderi, dezvoltări,obiective noi și al lucrărilor de întreținere, reparații curente,reabilitări, renovări se vor stabili in conformitate cu legislația, regelementarile si normativele in vigoare.

Sarcinile și responsabilitățile părților cu privire la programele de investiții și programele de reabilitări, reparații și renovări se vor stabili in conformitate cu legislația, regelementarile si normativele in vigoare.

CAP. VII Garanții

Art.lS.începând cu prima decontare lunară a serviciilor/ lucrărilor executate, operatorul de servicii publice constituie o garanție egală cu valoarea serviciilor/ lucrărilor prestate în timp de o luna. Garanția se constituie prin rețineri lunare egale cu 5% din valoarea lunară facturată, pana la constituirea întregii garanții. Sumele reținute se depun la banca într-un cont special, dobânzile

aferente revenind operatorului. La încetarea contractului, după reglarea plăților și a penalităților, garanția se restituie operatorului de servicii publice.

CAP. VIII Rezolvarea litigiilor

Art.16. Orice neînțelegere ivita între părți referitoare la îndeplinirea serviciului, respectarea contractului sau remunerarea serviciului va fi supusă spre soluționare istantei de judecata competente in aria de situare a sediului Autorității.

CAP. IX Clauze speciale

Art 17. Răspunderea contractuala

Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse in prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părții in culpă.

Art.18. încetarea contractului:

 • a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către beneficiar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către operator, prin reziliere de către beneficiar, cu plata unei despăgubiri în sarcina operatorului reprezentând contravaloarea serviciilor/ lucrărilor neprestate/ nerealizate;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către beneficiar, prin reziliere de către operator;

La încetarea prezentului contract indiferent din orice cauza, împărțirea bunurilor realizate din fondurile proprii ale investitorului se face conform negocierii dintre părți, concretizata printr-un proces - verbal de negociere reciproc asumat.

Bunurile de retur - obiect al procesului - verbal de predare - preluare - anexe la prezentul contract, precum si investițiile realizate din fondurile alocate de beneficiar, se vor restitui libere de orice sarcini, pe baza de proces verbal de predare - primire, la încetarea contractului, către beneficiar.

Art.19. Modificarea contractului

 • a) Modificarea contractului si a clauzelor sale, poate avea loc numai cu acordul pârtilor, consfințit prin act adițional asumat in mod valabil de ambele parti.

 • b) Modificările survenite vor face obiectul unor negocieri cu autoritatea concedenta, încetarea contractului avand loc numai în cazul imposibilității operatorului de servicii publice de a se adapta noilor condiții de calitate sau cantitate a serviciului.

 • c) în cazul în care autoritatea administrației publice locale dorește executarea unor alte categorii de servicii/ lucrări, acestea vor face obiectul unor contracte separate, încheiate potrivit normelor legale de încredințare a serviciilor/ lucrărilor.

 • d) Contractul poate fi modificat în cazul în care orice prevederi ale acestuia devin discordante cu reglementările în domeniu din legislația națională sau legislația comunitară, cu menținerea echilibrului contractual.

 • a) Prezentul contract poate fi reziliat de beneficiar în cazul în care operatorul de servicii publice nu și-a îndeplinit timp de 6 luni obligațiile contractuale cu privire la calitatea serviciilor și performantelor economico-financiare asumate.

 • b) Contractul poate fi reziliat de operatorul de servicii publice în caz de neplata a facturii timp de 3 luni, operatorul de servicii publice putând pretinde despăgubiri în condițiile prevăzute de lege.

 • c)  Contractul este reziliat de drept în cazul în care operatorul de servicii publice este declarat în faliment sau în cazul în care i s-a anulat licența de operare.

Art 21. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

CAP. X Dispoziții finale

Art. 22.Prezentul contract intra în vigoare la data semnării.

Orice modificare, convenită între părți, va fi materializata prin acte adiționale care vor face parte integrantă din prezentul contract.

Contractul de delegare a gestiunii este însoțit de următoarele anexe:

Anexa 1 - Lista cu cimitirele umane din domeniul public al municipiului Bacău predate operatorului pentru prestarea serviciilor prevăzute la art. 17 din regulamentul și caietul de sarcini al serviciului;

Anexa 2 - Lista bunurilor din municipiul Bacău predate opratorului pentru prestarea serviciilor prevăzute la art. 43 din regulament și caietul de sarcini;

Anexa 3 - Lista cu mijloacele fixe și obiectele de inventar

Anexa 4 - Caietul de sarcini si regulamentul de concesionare a serviciilor.

Anexa 5 - Metodologia de fundamentare a nivelului prețurilor și tarifelor pentru serviciile de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău;

Anexa 6-Tarifele încasate de operator pentru parcările cu plată din municipiul Bacău

Anexa 7 - Tarifele încasate de operator pentru atribuirea locurilor de înhumare pentru o perioadă de 7/ 25 de ani și tarife pentru serviciile prestate în cimitire

CONCEDENT/ BENEFICIAR


CONCESIONAR/ OPERATOR


ANEXA NR. 1 LA CONTRACTUL DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR, STRĂZILOR, PRECUM ȘI A CIMITIRELOR UMANE DIN MUNICIPIUL BACĂU

LISTA CU CIMITIRELE UMANE DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BACĂU PREDATE OPERATORULUI PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR PREVĂZUTE LA ART. 17 DIN REGULAMENTUL ȘI CAIETUL DE SARCINI AL SERVICIULUI

ANEXA 1 LA CONTRACTUL DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A GESTIUNE SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR, STRĂZILOR, PRECUM ȘI A CIMITIRELOR UMANE DIN MUNICIPIUL BACĂU

LISTA CU CIMITIRELE UMANE DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BACĂU PREDATE OPERATORULUI

PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR PREVĂZUTE LA ART. 17 DIN REGULAMENTUL ȘI CAIETUL DE SARCINI AL SERVICIULUI

Nr.crt.

Denumire

Nr.      documentație

cadastrala

Suprafața

SITUAȚIA JURIDICĂ

1.

Cimitir Central

Calea Mărășești nr.161

Nr.cadastral   :68419,

69630,83411

S=47770,58 mp

Domeniul public al municipiului Bacău

2.

Cimitir Nou Sarata I

Str.Alexei Tolstoi nr.18

Nr.cadastral 81481

S=88399 mp

Domeniul public al municipiului Bacău

3.

Cimitir Sarata II

Str.Poligonului

Nr.cadastral 13850

S=97272 mp

Domeniul public al municipiului Bacău

4.

Cimitir CFR

Str.Militari nr.35

Nr.cadastral79682

S=12160 mp

Domeniul public al municipiului Bacău

5.

Cimitir Șerbănești

Str.Triumfului nr.18

Nr.cadastral 83418

S=23506mp

Domeniul public al municipiului Bacău

6.

Cimitir Gheraiești

Str .Liniștii

Nr.cadastral 83417

S=9776mp

Domeniul public al municipiului Bacău

7.

Cimitirul Eroilor

Str.Constanței

Nr. cadastral 81330

S=21034 mp

Domeniul public al municipiului Bacău

ANEXA NR. 2 LA CONTRACTUL DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR, STRĂZILOR, PRECUM ȘI A CIMITIRELOR UMANE DIN MUNICIPIUL BACĂU

LISTA BUNURILOR DIN MUNICIPIUL BACĂU PREDATE OPRATORULUI PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR PREVĂZUTE

LA ART. 43 DIN REGULAMENT ȘI CAIETUL DE SARCINI

ANEXA 1 LA CONTRACTUL :E DELEGARE PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

LISTA CU CIMITIRELE UMANE DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BACĂU PREDATE OPERATORULUI PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR PREVĂZUTE LA ART. 17 DIN REGULAMENTUL ȘI CAIETUL DE SARCINI AL SERVICIULUI

Nr.crt.

Denumire

Nr.      documentație

cadastrala

Suprafața

SITUAȚIA JURIDICĂ

>

1.

Cimitir Central

Calea Mărășești nr. 161

Nr.cadastral :68419,

69630,83411

S=47770,58 mp

Domeniul public al municipiului Bacău

2.

Cimitir Nou Sarata I

Str.Alexei Tolstoi nr.18

Nr.cadastral 81481

S-88399 mp

Domeniul public al municipiului Bacău

3.

Cimitir Sarata II

Str.Poligonului

Nr.cadastral 13850

S=97272 mp

Domeniul public al municipiului Bacău

4.

Cimitir CFR

Str.Militari nr.35

Nr.cadastral79682

S=12160mp

Domeniul public al municipiului Bacău

5.

Cimitir Șerbănești

Str .Triumfului nr. 18

Nr.cadastral 83418

S=23506mp

Domeniul public al municipiului Bacău

6.

Cimitir Gherăiesti

Str.Linistii

Nr.cadastral 83417

S=9776 mp

Domeniul public al municipiului Bacău

7.

Cimitirul Eroilor Str.Constantei

9

Nr. cadastral 81330

8=21034 mp

Domeniul public al municipiului Bacău

-O

%

ANEXA 2 LA CONTRACTUL DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A

GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A

DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

3

LISTA BUNURILOR DIN MUNICIPIUL BACĂU PREDATE OPRATORULUI PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR PREVĂZUTE LA ART. 43 DIN REGULAMENT ȘI CAIETUL DE SARCINI

r            . .;7 -.7

’ Nr. ' '

Crt

: Denumire tronson .stradă • ..

Dimensiuni tronson stradă .

,:: ■- ' ' ; î

Dimensiuni trotuar

?’ Â. <

Lungime

Lățime

Suprafață) j

Material .     •

) sistem rutier

Lungime

Lățime

Suprafață

[m]

[m]

[m2!         ;

[m]

(mjr

[m2]

1

ALEEA

CONSTRUCTORULUI

734

3.5

2569

asfalt

1

1468

2

ALEEA

ELECTRICIENILOR

463

3.5

1620.5

asfalt

1

926

3

ALEEA METALURGIEI

896

3.5

3136

asfalt

1

1792

4

Al FFA

OȚELARILOR

385

3.5

1347.5

asfalt

1

770

5

ALEEA

PROIECTANTULUI

721

3.5

2523.5

asfalt

1

1442

6

CALEA REPUBLICII

3700

14

51800

asfalt

2

14800

7

AEROPORTULUI

532

7

3724

asfalt-beton

1.75

1862

Nr.

Grt

Denumire tronson stradă .    ; V;

■ Dimensiuni tronson stradă .

‘ Dimensiuni trotuar

Lungime

Lățime <

Suprafață

Material sistem rutier

Lungime

■Lățime;:;,

Suprafață:

[m]

[m2] .

(ml

[m2]-   '

8

AGUDULUl

976

4

3904

balast

1

1952

9

AVIATORILOR

1545

6

9270

asfalt

1.5

4635

10

BICAZ

3020

7

21140

asfalt-beton

1.5

9060

11

CHIMIEI

3851

7

26957

asfalt

1.5

11553

12

CIREȘOAIA

1562

5

7810

balast

1

3124

13

CONDORILOR

629

7

4403

asfalt

1.5

1887

14

DR. VICTOR BABEȘ

565

5_6

3107

asfalt

1

1130

15

HENRI COANDĂ

717

7

5019

beton

1.5

2151

16

NARCISELOR

924

14

12936

asfalt

1.5

2772

Nr. crt .

Denumire tronson stradă

Dimensiuni tronson stradă        ;•

Dimensiuni trotuar .

Lungime

[m]

Lățime

Suprafață [m2]        •;

' Material sistem rutier

Lungime

[ml

Lățime :

[m] :

Suprafață

17

NEPTUN

666

3.5

2331

asfalt

1

1332

18

ALECU RUSSO

1379

7

9653

asfalt

1.5

4137

19

CERBULUI

148

6

888

balast

1

296

20

CIPRIAN PORUMBESCU

1600

3_6

8000

asfalt

1

3200

21

ÎNFRĂȚIRII

1127

7

7889

asfalt

1.25

2817.5

22

IZVOARE

1850

7

12950

beton-asfalt

1.25

4625

23

LETEA

1763

5_6

9697

asfalt-beton

1.5

5289

24

LOCOTENENT VASILE NICULESCU

560

5

2800

balast

1

1120

25

MILCOV

2365

14

33110

beton

1.25

5912.5

Nr. crt

Denumire tronson stradă .■

Dimensiuni tronson stradă ■' > ? i:

'. ... ■    - Dimensiuni trotuar *:

Lungime

Lățime

Suprafață

Material' sistem rutier ■

Lungime”

Lățime

Suprafață

WS5

țm2]

[mr '

[m2)

26

MUȘCATELOR

280

6

1680

balast

1

560

27

OGORULUI

235

3.5

822.5

asfalt

0.75

352.5

28

PICTOR ȘTEFAN LUCHIAN

340

8

2720

balast

1

680

29

PLOPILOR

209

6

1254

asfalt

1

418

30

RODNEI

200

4

800

balast

1

400

31

ROZELOR

1320

3_6

5940

asfalt

1

2640

32

SALCÂMILOR

100

4

400

balast

1

200

33

SCÂNTEII

153

5

765

balast

1

306

34

TOPORAȘI

765

3_6

3442

asfalt

0

0

ij Nr. crt •

Denumire tronson. stradă            ■; •

' Dimensiuni tronson stradă

Dimensiuni trotuar . /

Lungime '

[m]

Lățime *

[m]    .

Suprafață;

(m^l

Materialsy;;;; sistem rutier

Lungime

[ml

Lățime

[m] ;

Suprafață

[m2]

35

VASILE LUPU

558

5

2790

asfalt

0

0

36

VERONICA MICLE

625+400

3„6

3750+120 0

asfalt-balast

1

1250

37

Ai RRA

ETERNITĂȚII

386

4

1544

asfalt

0

0

38

ALEE ACCES str.CORNISA BISTRIȚEI

1035

3.5

3622.5

asfalt

0

0

39

CALEA

MĂRĂȘEȘTI

2100

14

29400

asfalt

5

21000

40

CARPAȚI

800

7

5600

beton

1.5

2400

41

CASTANILOR

515

4

2060

beton

1

1030

42

CONSTANTIN ENE

1112

7_9,5

9174

asfalt

1.5

3336

43

CORNIȘA BISTRIȚEI

430

9

3870

asfalt

1.5

1290

r;': ' -z

/ -■ ';'-7>

■ *, Â:; 7•       •*_

Nr.\

Denumire tronson' )

Dimensiuni tronson stradă ■?

.   _  ....     .;.  ...  ■ ț-..,

■ Dimensiuni trotuar :

crt ' '

stradă

Lungime.

Lățime

■ Suprafață' •

Material >. , sistem rutier

Lungime .

Lățime.

. Suprafață.

[m] . :

[m2]

[m]

țm] ■-

(m2] .

44

EROU CIPRIAN PINTEA

564

7_9

asfalt

1.5

1692

45

FRASINULUI

153

7

1071

beton

2.75

841.5

46

GARÎFIȚEI

1346

7

9422

beton-asfalt

1.5

4038

47

ORIZONTULUI

785

7

5495

asfalt

1.25

1962.5

48

PANSELELOR

323

4

1292

asfalt

1.25

807.5

49

PICTOR ION ANDREESCU

370

6

2220

asfalt

1.2

888

50

SPIRU HARET

417

8„10

3753

asfalt

1.5

1251

51

TOAMNEI

462

3,5_5

1848

asfalt

1

924

52

VIOLETELOR

200

4

800

asfalt

1

400

crt .

Denumire tronson ?. stradă' '

Dimensiuni tronson stradă ?

Dimensiuni trotuar '/

Lungime

[m]

Lățime

[m]

Suprafața

Im2]          '

Material sistem rutier

Lungime

[m]

Lățime

[<

Suprafață?

[m2J

53

PAI PA

DR.ALEXANDRU SAFRAN

3692

7_15

25844

asfalt

0

0

54

13 SEPTEMBRIE

732

7

5124

asfalt

1.5

2196

55

ALEXANDRU

LĂPUȘNEANU

770

7

5390

asfalt

1.5

2310

56

ALEXE1TOLSTOI

1630

7„9

13040

asfalt

1.5

4890

57

BUCEGI

1350

7

9450

beton

1.5

4050

58

CRINULUI

267

3_6

1522

asfalt

1.5

801

59

DACIEI

649

3,5„6

3082

asfalt

1.5

1947

60

FĂGĂRAȘ

550

7

3850

beton

0

0

61

GEORGE ENESCU

421

6

2526

asfalt

1.5

1263

1 Nr. .. : crt

. Denumire tronson < stradă

Dimensiuni tronson stradă ■• ••

; Dimensiuni trotuar \\ ■ ‘.

Lungime

Lățime

Suprafață-

Material ' sistem rutier

Lungime .

Lățime " ■

: Suprafață'"

[m]

•W

[mj .

[m]

[m2]

62

GHEORGHE GLOD

450

6

2700

asfalt

1.2

1080

63

MĂRĂȘT!

845

7

5915

asfalt

1,25

2112.5

64

NICOLAE COPERNIC

613

6

3678

asfalt

1

1226

65

SEREI

245

7

1715 .

beton

1

490

66

TEIULUI

686

6

4116

asfalt

1.5

2058

67

BULEVARDUL VASILE PÂRVAN

817

9

7353

asfalt

1.5

2451

68

CALEA

MOINEȘTI

2570

9_12

26985

asfalt

1.5

7710

69

ABATORULUI

700

7

4900

asfalt

1.5

2100

70

ALBA 1ULIA

607

7

4249

asfalt

2

2428

Nr. ; crt <

Denumire tronson . stradă        ; . •/

Dimensiuni tronson strada ■

?/ '.      . Dimensiuni trotuar .;?,.   ?

Lungime

Lățime

[m]

Suprafață

{m2r ’

Material ■ sistem rutier

Lungime. ?

[m?

Lățime :

[m] ?

Suprafață

[m-f

71

ALEXANDRU

GOLESCU

70

6

420

asfalt

1.2

168

72

ALEXANDRU

VLAUȚĂ

70.9

6

425.4

asfalt

1

141.8

73

ARCADIE ȘEPTILICl

2610

7

18270

asfalt

1.5

7830

74

AUREL VLAICU

54

3.5

189

asfalt

0

0

75

BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU

170

7.5

1275

balast

1

340

76

BRÂNDUȘEI

450+501

7

3150+350

7

beto n-balast

1

900

77

CARAIMAN

66

6

396

asfalt

1

132

78

CEAHLĂULUI

188

4

752

asfalt

1

376

79

CONSTANTIN MUȘAT

300+600

7

2100+420 0

asfalt-balast

1

600

V''.;

:. ■■■ - ■■ .

Nr. cri

Denumire tronson A stradă . '■

■ Dimensiuni tronson stradă

Dimensiuni trotil ar

Lungime

■Lățime

Suprafață

Materia! sistem rutier

Lungime

Lățime

Suprafață

[ml

[m] W

[m]

[m]

80

CONSTANȚEI

1670

7

11690

asfalt

1

3340

81

DIMITRIE CANTEMIR

406

7.5

3045

beton

1.25

1015

82

DR.CONSTANTIN

ISTRATE

363

4

1452

beton

2

1452

83

DRAGOȘ VODĂ

291

7_12

balast

1

582

84

GEORGE

COȘBUC

71

5.5

390.5

balast

1

142

85

GHEORGHE ASACHI

300

6.5

1950

balast

1

600

86

GHEORGHE DONICl

860

7_8

6450

asfalt

1.5

2580

87

GHEORGHE LAZĂR

149.8

4.5

674.1

asfalt

0.75

224.7

88

GHEORGHE ȘINCAI

231

8

1848

balast

1

462

Nr. crt

Denumire tronson S stradă

Dimensiuni tronson stradăL

-A'      '• A7

Dimensiuni trotuar

Lungime

[m]

Lățime.

[m]

Suprafața

[m2] ■ ;

Material L/'V sistem rutier A:

Lungime .

Lățime :

[m]

Suprafață

M L

89

GLORIEI

142

12

1704

balast        ]

1

284

90

GENERAL

ȘTEFAN GUȘĂ

1000

7

7000

asfalt

1

2000

91

IAȘILOR

660

6

3960

beton

1

1320

92

INDEPENDENȚEI

340

6

2040

beton

1.2

816

93

ION CREANGĂ

150

6_8

1050

balast

1.5

450

94

LILIACULUI

200

7

1400

balast

1

400

95

MILITARI

750

7

5250

asfalt

1.2

1800

96

MITROPOLIT ANDREI ȘAGUNA

61

4

244

asfalt

1

122

97

MORII

110

5_6

605

balast

1

220

Nr. ort

Denumire tronson; ' stradă               '

Dimensiuni tronson stradă        .

<< ’77     V ’J'?

Dimensiuni trotuar

.Lungime"

Lățime •

Suprafață

Material"'' sistem rutier }

Lungime'

Lățime

Suprafața;

[m] 7

(mj <

(ml 7

(m]

iiO'W'

98

OZANEI

700

8

5600

asfalt

1.5

2100

99

PICTOR NICOLAE GRIGORESCU

162

7

1134

balast

1

324

100

POETVASILE CÂRLOVA

390

10

3900

balast

1

780

101

POLIGONULUI

1680

7

11760

asfalt

0

0

102

PROCOPIE STRAT

400

2800

beton

1.5

1200

103

PRUTULUI

39

5_6

215

balast

1

78

104

TIMPULUI

474

7

3318

balast

1

948

105

TINERETULUI

640

11

7040

balast-pavaj

1

1280

106

TISEI

100

7

700

balast

1

200

Nr. crt

Denumire tronson stradă         J

Dimensiuni tronson strada .

Dimensiuni trotuar

Lungime

[m]       '

Lățime

■ [m]    ?:

Suprafață'

M ■■ . •

Material sistem rutier

Lungime

[m]         '

Lățime':

Suprafață

[m2]

107

TUDOR VLADIMIRESCU

850

9

7650

beton

1.75

2975

108

VIILOR

225

8

1800

balast

1

450

109

XENOPOL

240

5

1200

balast

1

480

110

ALEEA ARMONIEI

130

3.5

455

asfalt

0

0

111

ALEEA ATENEULUI

150

3.5

525

asfalt

0

0

112

ALEEA IULIAN ANTONESCU

230

7

1610

beton+asfalt

1.75

805

113

ALEEA PARCULUI

800

6

4800

asfalt

0

0

114

ALEE ACCES str.LS.STURZA nr.65-77

100

6

600

asfalt

0

0

115

BULEVARDUL ION IȚĂ SANDU STURZÂ

1100

8,5_9

9625

beton

1.5

3300

c.

Nr.

Oft

■ Denumire tronson ’i £

'■..stradă ■.. -

' Dimensiuni tronson stradă : ‘ 7      .•. •

Dimensiuni trotuar •        "Ț .'• /

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

Lungime

Lățime

-Suprafață'

[m]

[ml

[m]

116

BULEVARDUL UNIRII

1900

14

26600

asfalt

3.75

14250

117

FUNDĂTURĂ TROTUȘ

70

6,8_4

350

asfalt

1

140

118

PIAȚA

REVOLUȚIEI

141

9

1269

asfalt

1.5

423

119

PIAȚA

TRICOLORULUI

5010

asfalt

0

0

120

TRECĂTOAREA

9 MAI

235

3.5

822.5

asfalt

0

0

121

9 MAI

1528

12

18336

asfalt

2J3

7640

122

BARAJULUI

55

3

165

balast

1

110

123

CAIȘILOR

149

4

596

asfalt

1.5

447

124

DUMBRAVA ROȘIE

118

6

708

beton

1-1,5

354

Nr. crt

Denumire tronson ;; stradă             ■

Dimensiuni tronson stradă

'      j ..      Dimensiuni trotuar .                  •

Lungime

[m]

Lățime

Suprafață .

[m’J '      ''i

Material sistem rutier .*

Lungime .

[m]

Lățime

(m] ■ ■ • ■

Suprafață

[m2]

125

DUMBRAVEi

180

11

1980

beton

2

720

126

EROU

GHEORGHE

RUSU

251

6

1506

asfalt

2_4

1506

127

EROU GHEORGHE NECHITA

152

6

912

asfalt

1

304

128

GEORGE APOSTU

207

5.5

1138.5

asfalt

1.5

621

129

IERNII

190

7

1330

beton

0

0

130

ION GHELU DESTELNICA

306

6

1836

asfalt-beton

1,5_2

1071

131

ION PĂUN PINCIO

140

7

980

asfalt

1,5_2

490

132

LIBERTĂȚII

113

8

904

asfalt

0

0

133

LUCRETIU

PĂTRĂȘCANU

300

14

4200

beton

2

1200

. Nr.     Denumire tronson Dimensiuni tronson strada:  : ■

crt . stradă         : ..' :            >■: '

;      V:   '    ■ Dimensiuni trotuar :           ■: ■

■               ' •'       '      Lungime Lățime Suprafață

Material ■ Lungime ; Lățime Suprafață

■ sistem rutier

•’ [m]       .. [m]        [m2]

. [m]           țm)                :

134

LUMINII

151

3.5

528.5

beton

1,5_2

528.5

135

MĂGURA CAȘIN

157

6

942

asfalt

1

314

136

Ml HAI VITEAZU

494

14

6916

beton

3

2964

137

NICOLAE BĂLCESCU

430

18

7740

asfalt

4_12

6880

138

NICU ENEA

577

7

4039

asfalt

1.5

1731

139

PASAJUL REVOLUȚIEI

125

7

875

asfalt

1.5_2

437.5

140

PETRU RAREȘ

251

3.5

878.5

beton

1„1,5

627.5.

141

PIEȚIÎ

240

7

1680

beton

1_2

720

142

POPA ȘAPCĂ

290

7_10

2465

beton

1_2

870

Nr. crt ' ■

Denumire tronson stradă

Dimensiuni tronson stradă ' <

Dimensiuni trotuar \ <

Lungime

Lățime

[m]

Suprafață

Material ■ : sistem rutier ■

Lungime

■■[mrM'n:

Lățime ;

[m] ' : -

Suprafață-

M -

143

RĂZBOIENI

1071

7—14

11781

beton-asfait

1,5-2,5

4284

144

ȘOIMULUI

415

6

2490

asfalt

1.5

1245

145

TRANDAFIRILOR

200

3_7

1000

beton

1.5

600

146

VADUL BISTRIȚEI

517

14

7238

asfalt

1,5_2

1809.5

147

VÂNTULUI

494

4,5_7

2964

asfalt

0

0

148

VASILE ALECSANDRI

970

7

6790

beton

1,5_2

3395

149

ALEE ACCES str.MIHAl EMINESCU

69

4.7

324.3

asfalt

0

0

150

ALEE ACCES str.OITUZnr.67-77

100

4

400

asfalt

0

0

151

PIAȚA GĂRII

100

10

1000

asfalt

2

400

Nr. crt < ■:

Denumire tronson stradă .           -

■ Dimensiuni tronson stradă <;: ■ ?            , I,/ /

Dimensiuni trotuar          >

Lungime r

Lățime -

Suprafață-

Material • • •'■■ ;: sistem rutier

Lungime -

■Lățime -?-

Suprafață

[m] -

[mp

[mV

[m]

152

APUSULUI

360

4

1440

beton

0

0

153

AVRAM IANCU

291

7

2037

beton

1.5

873

154

BANATULUI

441

7

3087

beton-asfalt

1.5

1323

155

BOGDAN VOIEVOD

310

6

1860

asfalt

1.5

930

156

BUCOVINEI

620

3.5

2170

beton-asfalt

1„1,5

1550

157

CUZAVODĂ

550

7

3850

asfalt

1.5

1650

158

EMIL RACOVIȚĂ

125

7

875

beton

1.5

375

159

ENERGIEI

730

14

10220

asfalt

1,5_2

2555

160

EROU COSTEL MARIUS HASAN

410

6

2460

asfalt

1.5

1230

■$>

Nr : .cri.

Denumire tronson stradă

Dimensiuni tronson stradă

: Dimensiuni trotuar. ■ <

Lungime

[m] • J

Lățime

[m] J. A

Suprafață

Material . sistem rutier

Lungime

[m]<   • •

Lățime ,

Suprafață

161

GĂRII

1340

7_14

14070

asfalt-beton

1,5_2

4690

162

GEORGE BACOVIA

1045

7

7315

asfalt-beton

1,5-2

3657.5

163

ION LUCA

430

7

3010

beton

1

860

164

MARAMUREȘ

270

6

1620

asfalt

1

540

165

Ml HAI EMINESCU

692

8.5

5882

beton-asfalt

1

1384

166

MIHAIL

KOGĂLNICEANU

130

12

1560

asfalt

1.5

390

167

MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHE

124

4

496

asfalt

1.2

297.6

168

NICOLAE TITULESCU

450

3150

asfalt

1,5-2

1575

169

OITUZ

1405

8„14

asfalt-beton

1_2

4215

Nr. crt ’

; Denumire tronson :; stradă .

Dimensiuni tronson stradă

. Dimensiuni trotuar

-7 17

. Lungime ?

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier

Lungime

Lățime

Suprafață.

[m]

[m]

(nfl

[m] >

[m]

[mal ;

170

PĂCII

239

6

1434

asfalt

1_1,5

597.5

171

TIPOGRAFILOR

470

7

3290

beton

1_1,5

1175

172

ARDEALULUI

352

7

2464

beton

1,5_2

1232

173

BANCA

NAȚIONALĂ

630

7

4410

asfalt-beton

1.5_2

2205

174

BRADULUI

750

7

5250

beton

1.5

2250

175

DECEBAL

592

7

4144

beton

1.5

1776

176

DEPOULUI

1000

4.5

4500

balast

1

2000

177

ECATERINA VARGA

355

5.5

1952.5

asfalt

1_1,5

887.5

178

MARTIR CLOȘCA

190

7

1330

beton

2

760

Nr.

Denumire tronson .

Dimensiuni tronson stradă        :

,                 Dimensiuni trotuar,               : ; I

crt

stradă

Lungime

Lățime

Suprafață,:

Material

Lungime ;

Lățime

Suprafață >

sistem rutier

[m]

[m]

[m2] •   / ?

[rrn;:^;?

[m].

[m2]

179

MARTIR CRIȘAN

300

5-7

1800

asfalt

1-2

900

180

MARTIR HORIA

468

7

3276

beton

2

1872

181

MIORIȚEI

1788.5

14

25039

asfalt

2„3

8942.5

182

NEAGOE VODĂ

983

7

6881

beton-asfalt

1,5_2

3440.5

183

NORDULUI

1687

6_7

10965

beton-asfalt

1J.5

4217.5

184

NUCULUI

150

5

750

beton

1.1,5

375

185

PLANTELOR

90

6

540

asfalt

1„1,3

234

186

SLĂNICULUl

329

3.5

1151.5

asfalt

1

658

187

TRAIAN

360

6

2160

asfalt

1J .5

900

Nr. ; ' crt

Denumire tronson stradă

Dimensiuni tronson stradă :    :

Dimensiuni trotuar.■ <

Lungime

[m]    <

Lățime

[m]

Suprafață

țm2] '

Material sistem rutier

Lungime

Im] .>••=?

Lățime

Suprafața

[m2] ; 7

188

BUJORILOR

650

7

4550

beton

1

1300

189

ALEE ACCES str.VRANCEI 35 -PR.BRADULUI 42

80

7

560

asfalt

0

0

190

ALEEA

MOLDOVIȚEI

155

3.5

542.5

balast

1

310

191

ALEE ACCES str.VENUS 8 -ZIMBRULU113

140

6,5_7

945

asfalt

0

0

192

ALEE ACCES str.ZIMBRULUl 84 - 22 DECEMBRIE 78

70

7

490

asfalt

0

0

193

CALEA MOLDOVEI

2973

14

41622

asfalt

1.5

8919

194

TRECĂTOAREA GHERĂIEȘTI

370

6

2220

asfalt

0

0

195

22 DECEMBRIE

1080

7

7560

beton-asfalt

1_1,5

2700

196

8 MARTIE

310

4

1240

asfalt

1_1,5

775

Nr. : crt

Denumire tronson \ stradă

Dimensiuni tronson stradă .

: Dimensiuni trotuar ; • • / ; > 'j • j

< ?

Lungime

Lățime

Suprafață

Material ; sistem rutier.

Lungime

Lățime

Suprafață .

[ml

[m]

[m] 'Hi

197

ALUNULUI

100

6

600

beton

0

0

198

APRODU PURICE

600

7

4200

beton

1r5_2

2100

199

ARINILOR

450+908

7„8

3150+635

6

beton-balast

1

900

200

AUSTRULUI

630

3.5

2205

beton

1

1260

201

BUCIUMULUI

817

7

5719

beton-asfalt

1.5

2451

202

CANTONULUI

160

4

640

balast ’

1

320

203

CĂLUGĂRENI

820

7

5740

beton

1.5_2

2870

204

CEZAR UNCESCU

841

6

5046

balast

1

1682

205

CORBULUI

580

5

2900

balast

1

1160

Nr. crt ■

Denumire tronson \ stradă

Dimensiuni tronson stradă

Dimensiuni trotuar ■■

Lungime •

Lățime -

- Suprafață’•

• Material sistem rutier

■Lungime -

Lățime".

Suprafață

(m] ■'

[m] ; . .

: țm2]

[m]

Im]

206

COSTACHE NEGRI

360

4

1440

asfalt

1

720

207

CRĂIȚELOR

650

7

4550

beton

1

1300

208

CRIZANTEMELOR

750

7

5250

beton

1

1500

209

DIGUL BÂRNAT

808

7

5656

beton

1.5

2424

210

ECATERINA TEODOROIU

318

6

1908

asfalt

0

0

211

FAGULUI

250

6

1500

asfalt-beton

1_1,5

625

212

FRUNZEI

500+100

0

4_7

2000+610

0

beton-balast

1

0

213

GLADIOLEI

141

3

423

asfalt

0

0

214

HATMAN

BERESCU

309

7

2163

beton

1.5

927

Nr. crt

Denumire tronson stradă

Dimensiuni tronson stradă

; Dimensiuni trotuar

Lungime

[m]

Lățime

(m] ■

Suprafață

[m2J

Material sistem rutier-..-.

Lungime

Lățime

țmț

Suprafață

[m2]    <

215

ION IONESCU de la BRAD

780

1

5460

asfalt

1_1,5

1950

216

IOSIF COCEA

510

7

3570

beton-asfalt

1_1,5

1275

217

LĂCRĂMIOARELOR

140

3

420

asfalt

0

0

218

LIMPEDEA

500

5

2500

balast

1

1000

219

LINIȘTEI

160

6

960

asfalt

1_1,3

416

220

LOGOFĂT

TĂUTU

625

7

4375

beton

1.5

1875

221

LUNEI

168

5

840

asfalt

1—1,5

420

222

MACILOR

250

7

1750

beton

1

500

223

MAGNOLIILOR

450

7

3150

beton

1

900

Nr. crt '■

/ Denumire tronson : ' stradă ■

Dimensiuni tronson stradă .              . J. . • •

■ Dimensiuni trotuar

. Lungime..

Lățime..

.Suprafață

. Material . sistem rutier

. Lungime .

- Lățime........

Suprafață^

[m2]

224

MARGARETELOR

250

7

1750

beton

1

500

225

NALBEI

160

3

480

asfalt

0

0

226

ORHIDEELOR

300

7

2100

beton

1

600

227

PETUNIILOR

270

7

1890

beton

1

540

228

PRELUNGIREA BRADULUI

1185

7

8295

beton

1-1,5

2962.5

229

PRIETENIEI

760

3_5

beton

1J.5

1900

230

PRIMĂVERII

809

7

5663

asfalt

1_1>5

2022.5

231

RADU NEGRU

341

3_4

1194

asfalt

1

682

232

SÂNZIENELOR

470

7

3290

beton

1

940

Nr. crt

Denumire tronson / stradă

Dimensiuni tronson stradă -             ;;

Dimensiuni trotuar , . -

Lungime

Lățime

Suprafață

Material sistem rutier .

Lungime

Lățime

Suprafață.

[m] ?     '

[m] V /

[m2]      '

[ml

[ml

[m2J

233

SPERANȚEI

1570

6

9420

balast

1

3140

234

SUCEVEI

185

6

1110

asfalt

1_1r5

462.5

235

ȘTEFAN CEL MARE

1300

14

18200

asfalt

1,5_3

5850

236

TAZLAULUI

588

7

4116

beton

1,5.2

2058

237

TRAIAN VUIA

192

7

1344

asfalt

1.25

480

238

TURBINEI

170

5

850

asfalt

0

0

239

VENUS

665

6

3990

beton

1.5

1995

240

VRANCEI

530

7

3710

asfalt

1.2_1,5

1484

241

VULTURULUI

258

6

1548

asfalt

1.5

774

Nr crt

Denumire tronson stradă

Dimensiuni tronson stradă /

. Dimensiuni trotuarL

,',T

Lungime

[m]

-Lățime -

[m]    <

Suprafață

Material - - > sistem rutier

Lungime [ml        : •

Lățime;-

IM

Suprafață

242

ZAMBILELOR

100

4

400

balast

1

200

243

ZEFIRULUI

227

7

1589

beton

1.5

681

244

ZORELELOR

130

7

910

beton

1

260

245

LUNCA BISTRIȚEI

1642

6

9852

beton-asfalt

0

0

246

ALEEACCES

CALEA BÂRLADULUI nr.

6-52

260

4_5

asfalt

0

0

247

ALEEA COLONEL CORNEL1U CH1R1EȘ

160

4

640

balast

1

320

248

CALEA BÂRLADULUI

2000

14

28000

asfalt/beton

0

0

249

CALEA ROMANULUI

3520

14

49280

asfalt

2

14080

250

FUNDĂTURĂ BOGDAN PETRÎCEICU HAȘDEU

80

6

480

balast

1

160

Nr. crt

Denumire tronson . . stradă

Dimensiuni tronson stradă         r.;;     \

Dimensiuni trotuar 7. ȚȚȚ

Lungime

[ml '■■■■■

Lățime

[ml ’>•

Suprafață

[m2]    ■

Material sistem rutier .

Lungime ’

[m]

Lățime

[m]

Suprafață

[m2]

251

TRECĂTOAREA ISLAZ

300

4

1200

balast

1

600

252

TRECĂTOAREA TECUCIULUI

300

7

2100

asfalt

0

0

253

ARȚARULUI

178

3,5_5

756

asfalt

1J.5

445

254

CÂMPULUI

350+400

3,5_5

1225+200 0

asfalt-balast

1J,5

875

255

COLONEL NICOLAE DRĂGHICl

336

6

2016

balast

1

672

256

COSTACHE RADU

1250

6

7500

balast

1

2500

257

CĂPITAN ERNEST TÂRȚESCU

194/97

6

1746

beton+balast

1

388

258

CĂPITAN 10AN

BOROȘ

190

5

950

balast

1

380

259

CĂPITAN VASILE MERICA

238

6

1428

balast

1

476

Nr. crt :

; Denumire tronson .; stradă

Dimensiuni tronson stradă ■ . ?/

Dimensiuni trotuar ,

........... ■ -.......•

Lungime

[m]

Lățime'''

[m]

Suprafață

■ [m2]

Material     ‘

sistem rutier ,

Lungime

îmi

Lățime ■

[m] .

'Suprafața

M

260

CĂPITAN

.VICTOR PRECUP

80

5

400

balast

1

160

261

CONSTANTIN PLATON

350

6

2100

balast

1

700

262

DIMITRIE BUȘILA

610

6

3660

balast

1

1220

263

DORULUI

980

7

6860

balast

1

1960

264

GHEORGHE HOCIUNG

1025

6

6150

neamenajat

0

0

265

GHEORGHE NEGEL

500

6

3000

balast

1

1000

266

GHEORGHE VRÂNCEANU

310

6

1860

balast

1

620

267

GENERAL

DR.DRAGOMIR

BADIU

115

6

690

balast

1

230

268

GENERAL

EREMIA GRIGORESCU

1470

6

8820

balast

1

2940

Nr. . ■’crt -

Denumire tronson stradă

Dimensiuni tronson stradă

Dimensiuni trotuar      / ; ■ r . < |

Lungime

Fm]

Lățime

[m].

Suprafață

Material sistem rutier.

Lungime

[m]; ■ - -

Lățime

[m]   ■

Suprafață

Im2]

269

GENERAL GRIGORE CANTILLI

365

5

1825

balast

1

730

270

GRIGORE

TĂBĂCARU

845

6

5070

balast

1

1690

274

HOLTULUI

1550

6

9300

asfalt

1

3100

272

IASOMIEI

235

7

1645

asfalt

1.5

705

273

ILARIE VORONCA

300

6

1800

asfalt

0,5—1,2

600

274

ION ROATĂ

1025

10J2

11275

balast

1

2050

275

LEON SAKELLARY

1000

6

6000

neamenajat

0

0

276

LICURICI

980

3„6

4400

asfalt

0,5_1,2

1960

277

LT. COL.IOAN ZĂRNESCU

250

5

1250

balast

1

500

Nr. crt

Denumire tronson stradă

Dimensiuni tronson stradă

Dimensiuni trotuar :

Lungime

[m]   ’

Lățime .

Suprafață

[m2]   ? :

Material sistem rutier

Lungime

Lățime

(m] :

Suprafață :

im’l

278

LOCOTENENT

VICTOR

BOTOCAN

200

6

1200

balast

1

400

279

LUCEAFĂRULUI

568

3_5

2698

asfalt

0,75_1

1136

280

LUPENI

980

5_6

5635

asfalt

1_1,5

2450

281

MAREȘAL ALEXANDRU AVERESCU

1350

6

8100

neamenajat

0

0

282

MAIOR ALEXANDRU VELICAN

175

5

875

balast

1

350

283

MUNCII

400+700

<6

2400+350 0

asfalt-balast

1

800

284

NICOLAE

LASCĂR

BOGDAN

570

7

3990

asfalt

0

0

285

PLAIULUI

735

5

3675

asfalt

0

0

286

POMILOR

314

4

1256

asfalt

1

628

;Nr . crt .

Denumire tronson stradă

Dimensiuni tronson stradă

Dimensiuni trotuar

Lungime

[ml

Lățime

[ml

Suprafață

(m-1         :

Material     ;

sistem rutier

Lungime

[m]         '

Lățime

[mf

Suprafață

[m2]

287

PROF.DR. GHEORGHE MARINESCU

235

7

1645

asfalt

0

0

288

PRUNULUI

190

7

1330

balast

1

380

289

RĂZOARE

256

4_7

1536

asfalt

1_1,2

614.4

290

ROMANȚEI

200

4

800

balast

1

400

291

SALCIE!

367

3_6

2019

balast

1

734

292

SILIȘTEI

210

7

1470

asfalt

1.2

504

293

SILOZULUI

240

8

1920

balast

1

480

294

ȘIRETULUI

700+314

6

4200+188

4

beton-balast

1

1400

295

SUBLOCOTENENT ADAM

280

7

1960

beton

1

560

Nr. crt

Denumire tronson . stradă ' ■

Dimensiuni tronson stradăț:•

Dimensiuni trotuar..

i

......•. •••

Lungime .

Im]

Lățime

[m]

Suprafață

W

Material .sistem rutier

Lungime

(m]

Lățime

[m]

Suprafață

[mzJ :

296

SPICULUI

230

8

1840

balast

1

460

297

ȘERBĂNEȘTI

1154

4_7

6924

asfalt

0,5_2

2885

298

ȘTEFAN ZELETIN

165

6

990

neamenajat

0

0

299

TECUCIULUI

760

7

5320

asfalt

0

0

300

THEODOR NECULUȚA

300

5

1500

asfalt

0

0

301

TRIUMFULUI

730

8

5840

beton

1.5

2190

302

ULMILOR

775

3

2325

balast

0,75 1.

5

1937.5

303

VADUL POMILOR

235

6

1410

asfalt

1

470

304

VICTOR NADOLSCHI

200+223

5

1000+111

5

asfalt-balast

1

400

;.Nr,' ort

Denumire tronson . stradă

Dimensiuni tronson stradă ■’

■       " Dimensiuni trotuar

Lungime [ml      <

Lățime

[m] : ■

Suprafață

[m2]      ;'

Material / sistem rutier .

Lungime

[mi

Lățime

[mi

Suprafață

305

VIITORULUI

653

8

5224

beton

1

1306

306

VISELOR

300

5

1500

asfalt

0

0

307

ALEEA

GHIOCEILOR

630

7

4410

beton

1—1,5

1575

308

ALEEA

VIȘINULUI

877

3.5

3069.5

asfalt-beton

1

1754

309

BULEVARDUL ALEXANDRU CEL BUN

570

12

6840

beton

1,5_2

1995

310

FUNDĂTURĂ STADIONULUI

60

6

360

beton-asfalt

0

0

311

1 MAI

295

7

2065

asfalt-beton

1,5_2

1032.5

312

ANA IPATESCU

646

7

4522

beton

1,5_2

2261

313

BANU

MĂRĂCINE

495

4

1980

asfalt

1

990

P          •• \ 7 ■■ ; f                    7.? -;77 y.---;7 7.?^ 7'.: f: '                                   1

Nr. crt 7

. Denumire tronson ' stradă

Dimensiuni tronson stradă

Dimensiuni trotuar *■       7/77:

-. 7’ / - • ■

v. ■

Lungime ;

Lățime

. Suprafață

Material

Lungime

Lățime

Suprafață

:-*'T*-"7V '   '

..... ........ ...........

' sistem rutier

P < ': ; j ", ’-■;

'■ '■/■■ ■? . •-;• •••

[m]

[m]

[m2]         :

(m]

țmr ■

: [m2] '    7

314

CEZAR BOLLIAC

230

4

920

asfalt

1

460

315

CRÂNGULUI

160

7

1120

asfalt

0

0

316

CREMENEA

386

3.5

1351

beton

1

772

317

CRONICAR ION NECULCE

126

7

882

asfalt

1.5

378

318

FLORILOR

349

7

2443

beton

2

1396

319

LL.CARAGIALE

972

8„14

asfalt

1.5

2916

320

LALELELOR

667

3.5

2334.5

asfalt

1

1334

321

LIVEZILOR

456

7

3192

beton

1.5

1368

322

MIRCEAELIADE

323

3.5

1130.5

beton

1

646

Nr. crt

. Denumire tronson stradă

Dimensiuni tronson stradă              \   \

: Dimensiuni trotuar.: ' •

Lungime

[m]

Lățime

Im]

Suprafață [m2] ■. •   >

Material "/ \ sistem rutier 7

Lungime

Lățime .

>]

Suprafață [m2] . .

323

MIRON COSTÎN

960

7

6720

asfalt

1

1920

324

NUFĂRULUI'

481

7

3367

asfalt-beton

1.5—2

1683.5

325

PICTOR THEODOR AMAN

1327

7

9289

asfalt

1_2

3981

32S

POET ANDREI MUREȘANU

172

7

1204

asfalt

1.5

516

327

PROGRESULUI

520

3.5

1820

asfalt

0

0

328

STADIONULUI

430

7

3010

asfalt

1

860

329

VALEA ALBĂ

333

7

2331

beton

1.5—2

1165.5

330

VIORELELOR

754

3.5

2639

asfalt

1

1508

331

ZIMBRULUI

170

6

1020

beton

0

O

Nr crt

Denumire tronson Dimensiuni tronson stradă stradă

: Dimensiuni trotuar

Lungime

Lățime

Suprafață

i Material sistem rutier

■ Lungime i Lățime

; Suprafață

-   -      •••     [m]

[m2]

: [ml :    ■ [m] ;

’ lm»l

ALEEA ZORILOR

160

5

800

neamenajat

0

PARCĂRILE PUBLICE CU PLATĂ DIN MUNICIPIUL BACĂU PREDATE OPRATORULUI

NR. CRT.

DENUMIREA PARCĂRII

NR PLANULUI DE SITUAȚIE

SUPRAFAȚĂ

NUMĂR DE LOCURI

1

PARCARE AUTOTURISME STR

GĂRII ÎN „FATA COMPLEXULUI ALIMENTAR”

2A

468

66

2

PARCARE RAPIDA STR. 9 MAI IN FATA PIETH CENTRALE”

2B

2590

80

3

PARCARE AUTOTURISME STR. DUMBRAVEI, PIAȚA CENTRALA

2B

452

43

4

PARCARE AUTOTURISME STR. PIEȚH, ZONA CEAS

2B

376

36

5

PARCARE AUTOTURISME STR. PIEȚH

2B

826

67

6

PARCARE AUTOTURISME STR.

POPA ȘAPCĂ (FAȚĂ I.R.U.C.)

2B

112

9

7

PARCARE AUTOTURISME „ÎN FAȚĂ LA HOTEL MOLDOVA” STR M.VITEAZU

2C

1729

44

8

PARCARE AUTOTURISME STR.

NICOLAEBALCESCU NR. 10-12

2D

579

35

9

PARCARE AUTOTURISME STR. NICOLAE BALCESCU

2E+2F

656

44

10

PARCARE AUTOTURISME VIS-A-VIS DE HOTEL DECEBAL

STR I.S.STURDZA

2G

300

29

11

PARCARE AUTOTURISME BANC POST . STR MIHAI VITEAZU

2H

620

46

12

PARCARE AUTOTURISME  „ÎN

SPATE LA CASA DE CULTURĂ”

21

1812

78

13

PARCARE AUTOTURISME CASA DE ASIGURARIDE SĂNĂTATE STR 9MAI

21

539

32

14

PARCARE AUTOTURISME ÎN FAȚA STADIONULUI MUNICIPAL BACĂU STR. CALEA MARASESTI

2K

3291

67

15

PARCARE   AUTOTURISME   ÎN

SPATELE „MC DONALD’S” BACĂU

2K

709

22

16

PARCARE AUTOTURISME C-TIN ENE- STR SPIRUHARET

2L

1044

42

17

PARCARE RAPIDA PIAȚA SUD CALEA MARASESTI

2M

1805

80

18

PARCARE AUTOTURISME STR. MIHAI VITEAZU

2N+2O

2331

158

TOTAL

20239

978ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU:

PLAN DE SITUAȚIE (intravilan) SCARA 1:500

ANEXA Nr. 2A

LA HOTARAREA NR.       DIN 27.03.2008ARHITECT SEF>;

SILVIAN CDRTEZ


ÎNTOCMIT,

ANGHEL CRISTI'

L

'y,*\

’S/

♦ /
' ^7*^7


«Ss*3»


ZL_i $

fîsL-âsSS

e

<

*&^ -
-Q

TI

T

«a

1

JA

"'*4

L

p

r ■

n ml

0


< '%

l

s:

*M L®

®

J

• *

«•

K


țg.» An

CT K

r~-■ M. «

=3--------

®

©

•—......",r1

3>România                 plan de situație

JUDEȚUL BACĂU                    (intravilan)

CONSILIUL LOCAL BACĂU        SCARA 1:500        anexam Jț?

LA HOTARAREANR. 84 DIN 27.03.2008

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


PLAN DE SITUAȚIE

(intravilan)              anexa

SCARA 1 :500 LA HOTARAREA NR._25— DIN 27.03.2008

Parcare Hotel’Moldova"-Spate in suprafața de •S=:SI+S2:=2(X)mp+379nip"579^fc-

Mun. BA.CALX stn Nicolac BalcescuIr^TUt

ROMÂNIA

* JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

PLAN DE SITUAȚIE

(intravilan) SCARA 1:500

ANEXA NR. A. "T

h Hotararea Nr.jm r _______

din gȚ-0^ ■   2008ARHITECT SEF,

SILVIAN CORTEZ


$ /SERVICIULCADASTRU,__-jPLAN DE SITUAȚIE

(intravilan) SCARA 1:500

PREȘEDINTErD


ARHITECT SER q SILVIANCORTEZ
(£>

ROMÂNIA

JUDEȚUL bacău CONSILIUL LOCAL BACĂU
I PLAN DE SITUAȚIE
I (intravilan)
I SCARA T:500

ANEXA NR.-4JL

•t&JHniixr.area          __

. -____2008


ARHITECT SEF,\.

SILVIAN CURTEZ


ANGHEL CRÎSTI

SITUAȚIE

PRIVIND BUNURILE AFLATE ÎN DOMENIUL PUBLICZPRIVAT AL MUNICIPIULUI BACĂU-PARCĂRI

Nr. crt

DENUMIRE

Nr. PLAN SITUAȚIE DOC. CADASTRALĂ

SUPRAFAȚĂ

ANPIF

SITUAȚIA JURIDICĂ

1

Parcare autoturisme str. 9 Mai - Biserica Precista

Pavaj, 25 locuri

S=600mp

1979

Domeniul

Public al municipiului Bacău HCL

174/1999

2

Parcare autoturisme str. 9 Mai-Piața Centrală

Beton, 62 locuri

S=2590mp,

1989

Domeniul

public al municipiului Bacău HCL

84/2008

3

Parcare autoturisme str. 9 Mai-Policlinica cu plată(CAS)

Pavaj, 32 locuri

S=539mp(S l=223mp4-

82=316mp),

1987

Domeniul

public al municipiului Bacău HCL

84/2008

4

Parcare autovehicule str.

Abatorului-zona stației llOkw

Beton, 60 locuri

S=1131mp

1989

Domeniul

public al municipiului Bacău HCL

174/1999

5

Parcare autoturisme Aleea Ghioceilor- Bazin înot

Beton, 42 locuri

S=2436mp

1985

Domeniul

public al municipiului Bacău HCL

174/1999

6

Parcare autoturisme Aleea Ghioceilor-Sala atletism

Beton, 30 locuri

S=1100mp

2001

Domeniul

public al municipiului Bacău HCL

64/2005

7

Parcare autoturisme str.

Aviatorilor-Complex

Aviatori -față

Asfalt, 14 locuri

S=260mp,

2001

Domeniul

public al municipiului Bacău

8

Parcare autoturisme str.

Aviatorilor-Complex Aviatori-la N de Piața

Beton, 11 locuri

S=168mp,

2001

Domeniul

public al municipiului Bacău HCL

226/2001

Aviatori

9

Parcare autoturisme- B-dul

Unirii -în față la Hotel Moldova

Pavele autobl., 44 locuri (găsită la măsurători) Carte funciară 64954 Nr. cadastral 7087

S=1729mp, -S=2.183,43mp

2008

Domeniul

■Public al municipiului Bacău HC1 84/2008

10

Parcare autoturisme str. C-tin Ene-Spiru Haret

Asfalt, 42 locuri

S=1044mp(663mp+381

mp),

2001

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 84/2008

11

Parcare autoturisme Str. ‘

Chimiei-intersccție Str.Bicaz

26 locuri

S=540mp,

2001

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 145/2004

12

Parcare autoturisme str. Chimiei - pista karting

Asfalt 2215, beton ușor 1930, beton tr. Greu 520,, 57 locuri

S-1856mp

2003

Domeniul

Public al municipiului Bacău HCL

252/2002

13

Parcare autoturisme str. Condorilor-Aerostar Bacău

Beton,, 62 locuri

S=1440mp

1980

Domeniul

public al municipiului Bacău HCL

64/2005

14

Parcare autoturisme str. Dumbravei- Piața Centrală

Beton,, 43 locuri

S=452mp(314mp+l38

mp)

1989

Domeniul

public al municipiului Bacău HCL

84/2008

15

Parcare autoturisme str.

Gării - în fața complexului comercial

Asfalt, 66 locuri

S=468mp,

1980

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 84/2008

16

Parcare autoturisme str.

I.L.Caragiale-atelier Colegiul ,A. Saligny

beton, 10 locuri

S-800mp,

1992

Domeniul

public al municipiului Bacău HCL

174/1999

17

Parcare autoturisme

Str. I.S.Sturza- Hotel

Decebal

Asfalt, 28 locuri

S=300mp(109mp+116 mp+41 mp+3 4mp),

1985

Domeniul

public al municipiului Bacău HCL

84/2008

18

Parcare autoturisme în fața Stadionului Municipal

Asfalt, 67 locuri

S=3291mp

1992

Domeniul

public al municipiului Bacău

HCL 84/2008

19

Parcare autoturisme

Str. Luminii- în spatele Casei de Cultură

Asfalt, ,78 locuri

S=1812mp

1988

Domeniul

public al municipiului Bacău HCL

84/2008

20

Parcare autoturisme str. Mihai Viteazu-Bancpost

Asfalt, 46 locuri

S=620mp(S 1=150mp+

S2=276mp+S3=194mp)

1987

Domeniul

public al municipiului Bacău HCL

84/2008

21

Parcare autoturisme str. Mihai Viteazu-Pambac-Hotel Moldova

Asfalt, 158 locuri

S-233 lmp(50mp+170 mp+29mp+61 mp+226 mp+217mp+l 54mp+36

1 mp+413mp+650mp),

2008

Domeniul

public al municipiului Bacău HCL

84/2008

22

Parcare autoturisme

Str. Mihai Eminescu- R.M.B.

Pavaj, 18 locuri

S-140mp,

1985

Domeniul

public al municipiului Bacău HCL

174/1999

23

Parcare autoturisme în spatele Hotelului Moldova

Asfalt, 35 locuri

S=579mp(S1=200mp+

S2“379mp),

1978

Domeniul

public al municipiului Bacău HCL

84/2008

24

Parcare autoturisme str. Mărășești - Complex Orizont

Asfalt, 11 locuri

S=399mp,

1988

Domeniul

public al municipiului Bacău HCL

64/2005

25

Parcare autoturisme str. Mărășești - la E de Piața Sud

Beton, 55 locuri

S-1805mp,

1987

Domeniul

public al municipiului Bacău HCL

84/2008

26

Parcare autoturisme

Str. Mărășești-zona Mc Donald's

Asfalt, 22 locuri

S=709mp(Sl=74mp+S

2=635mp),

1995

Domeniul

public al municipiului Bacău HCL

84/2008

27

Parcare autoturisme

Str. Milcov- în fața Centrului de calcul

Beton, 43 locuri

S=993mp,

1978

Domeniul

Public al municipiului Bacău HCL

174/1999

28

Parcare autoturisme str. Nicolae Bălcescu -magazin Luceafărul

Asfalt, 30 locuri

S=225mp,

2004

Domeniul

Public al municipiului Bacău

HCL 149/2004

29

Parcare autoturisme str. Nicolae Bălcescu

Asfalt, 44 locuri

S=656mp( 162mp+321 mp+173mp)

2005

Domeniul

Public al municipiului Bacău HC1 84/2008

30

Parcare autoturisme str.

N.Tit32ulescu-Stare Civilă

Asfalt, 18 locuri

S-286mp,

1985

Domeniul

public al municipiului Bacău HCL

174/1999

31

Parcare autoturisme str. Pieții

- la V de Piața Centrală

Beton, 67 locuri

S=826mp(Sl=410mp+

S2=416mp),

1989

Domeniul public al municipiului Bacău HCL84/2008

32

Parcare autoturisme str.

Pieții, zona ceas

Beton, 36 locuri

S-376mp(Sl=l 74mp+

S2=202mp),

1985

Domeniul

public al municipiului Bacău HCL

84/2008

33

Parcare autoturisme str. Popa Șapcă-față Vivariu

Beton, 39 locuri

S=855mp(S 1-671 mp+ S2=56mp+S3=l 28mp),

1989

Domeniul

public al municipiului Bacău HCL

84/2008

34

Parcare autoturisme -str. Popa Șapcă - față IIRUC

Asfalt, 31 locuri

S=326mp(Sl=142mp+

S2=184mp),

2002

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 84/2008

35

Parcare autoturisme

Str. Republicii- la E de Pod Letea

Beton, 59 locuri

S=1612mp,

2001

Domeniul

public al municipiului Bacău HCL

64/2005

36

Parcare autoturisme str.

Spiru Haret - Poliția Municipală

Beton, 120 locuri

S=1182mp,

2001

Domeniul

public al municipiului Bacău HCL

174/1999

37

Parcare autoturisme

Sala Sporturilor

asfalt, 42 locuri

S=1145mp,

2001

Domeniul

public al municipiului Bacău HCL

171/2001

38

Parcare autoturisme str.

Tolstoi-Poliția Județeană

Asfalt, 158 locuri

S-692mp,

2001

Domeniul

public al municipiului Bacău HCL

64/2005

39

Parcare autoturisme Str. Tolstoi - față Spital

Asfalt, 13 locuri

S=195mp,

1989

Domeniul

public al municipiului Bacău

HCL 64/2005

40

Parcare autoturisme str.

Vasile Alecsandri Teatrul de

Vară

Beton, 48 locuri

S=1068mp,

2002

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 171/2001

41

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai nr. 42,12 locuri

S=150mp

Domeniul

public al municipiului Bacău

42

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai nr. 4-6, 7 locuri

S=87,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

43

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai (Medical Service), 12 locuri

S~150mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

44

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai (Banca Românească), 22 locuri

S=275mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

45

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai nr. 25 (interior),

65 locuri

S=812,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

46

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai nr. 21, 28 locuri

S=350mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

47

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai - Asirom, 12 locuri

S~150mp

Domeniul

public al municipiului Bacău

48

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai nr. 62, 18 locuri

S=225mp

Domeniul

public al municipiului Bacău

49

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai nr. 33, 23 locuri

S“287,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

50

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai nr. 31 - spate, 4 locuri

S=50mp

Domeniul

public al municipiului Bacău

51

Parcare autoturisme str.

Str. 9 Mai - fostul Bancorex,

S~200mp,

Domeniul

9 Mai

16 locuri

public al municipiului Bacău

52

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai - fosta Bancă Transilvania. 18 locuri

S=225mp

Domeniul

public al municipiului Bacău

53

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai - Banca Patria, 18 locuri

S=225mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

54

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai - Administrația Județeană a Finanțelor Publice, 9 locuri, pavele

S=429mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

55

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai - Banca Carpatica, pavele24 locuri

S=790mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

56

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai - Bancă, 32 locuri

S=809mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

57

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai, bl. 29-31, 24 locuri, asfalt

S=342mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

58

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai, bl. 78-80, 71 locuri, pavele

S~1977mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

59

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai nr. 31 - spate, 28 locuri

S=350mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

60

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai între 31-33 - pe stradă, 31 locuri

S=387,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

61

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai nr. 15-17, 42 locuri

S-525mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

62

Parcare autoturisme str.

9 Mai

Str. 9 Mai nr. 54 - trecătoare,

8 locuri

S”100mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

63

Parcare autoturisme

Str. 9 Mai

Str. 9 Mai nr. 46, Pavaj ecologic, 15 locuri

S=378,15mp,

2011

Domeniul

public al municipiului Bacă

64

Parcare autoturisme str. 22 Decembrie

Str. 22 Decembrie nr. 16, 10 locuri

S~125mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

65

Parcare autoturisme str. 22 Decembrie

Str. 22 Decembrie nr. 1, 8 locuri

S=100mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

66

Parcare autoturisme str. 22

Str. 22 Decembrie -

S~687,5mp,

Domeniul

Decembrie

Comunitatea Evrei, 55 locuri

public al municipiului Bacău

67

Parcare autoturisme str. 22 Decembrie

Str. 22 Decembrie nr. 21 spate, 73 locuri

S=912,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

68

Parcare autoturisme str.

1 Mai

Str. 1 Mai nr. 1-3-5,20 locuri

S=250mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

69

Parcare autoturisme Str. 1 Mai (spate)

Str. 1 Mai, bl. 5, Pavaj ecologic, 28 locuri

S=355mp,

2012

Domeniul

public al municipiului Bacău

70

Parcare autoturisme str.

Aeroportului

Str. Aeroportului nr. 2,  10

locuri

S-130mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

71

Parcare autoturisme str.

Aeroportului

Str. Aeroportului nr. 4, 24 locuri

S=270mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

72

Parcare autoturisme str.

Aeroportului

Str. Aeroportului - PT 247, 9 locuri

S-112,5mp

Domeniul

public al municipiului Bacău

73

Parcare autoturisme str.

Aeroportului

Str. Aeroportului - intrare Aeroport, 5 locuri

S=70mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

74

Parcare autoturisme str. Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 34-36,

11 locuri

S=137,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

75

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 35 -spate, 9 locuri

S=112,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

76

Parcare autoturisme str. Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 33G -33H, 9 locuri

S-112,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

77

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. AÎecu Russo nr. 33H -spate, 11 locuri

S=137,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

78

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 39-41,

53 locuri

S=662,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

79

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr, 35, 23 locuri

S=287,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

80

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 57 - față,

5 locuri

S=62,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

81

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 57 -lateral, 2 locuri

S=25mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

82

Parcare autoturisme str. Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 45-47,

12 locuri

S=150mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

83

Parcare autoturisme str.

■Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 47, 7 locuri

S“87,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

84

Parcare autoturisme str. Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 47-49,

12 locuri

S=150mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

85

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 51 -stânga, 3 locuri

S=37,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

86

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 53, 4 locuri

S=50mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

87

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 55, 8 locuri

S~100mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

88

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 33 -spate, 44 locuri

S-550mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

89

Parcare autoturisme str. Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 34, 20 locuri

S=250mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

90

Parcare autoturisme str. Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 15 - fața, 30 locuri

S=375mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

91

Parcare autoturisme str. Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 13 -spate, 6 locuri

S=75mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

92

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 15 -spate, 18 locuri

S=:225mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

93

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 11, 6 locuri

S=75mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

94

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 19, 14 locuri

S=175mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

95

Parcare autoturisme str. Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 19 -centrală, 26 locuri

S=325mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

96

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 27 - față,

20 locuri

S=250mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

97

Parcare autoturisme str.

Str. Alecu Russo nr. 29 - față,

S=37,5mp,

Domeniul

Alecu Russo

3 locuri

public al municipiului Bacău

98

Parcare autoturisme str.

Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 33 -lateralj 6 locuri

S=75mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

99

Parcare autoturisme str. Alecu Russo

Str. Alecu Russo nr. 17, 11 locuri

S=137,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

100

Parcare autoturisme str. Alecu Russo

Str. Alecu Russo - școală, 26 locuri

S=325mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

101

Parcare autoturisme str. Alecu Russo - Milcov

Str. Alecu Russo nr. 9 -

Milcov nr. 116,40 locuri

S=500mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

102

Parcare autoturisme Aleea Constructorului

Aleea Constructorului nr. 1,

45 locuri

S=562,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

103

Parcare autoturisme

Aleea Constructorului

Aleea Constructorului nr. 7,

15 locuri

S=200mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

104

Parcare autoturisme

Aleea Constructorului

Aleea Constructorului nr. 9 -spate, 6 locuri

S=75mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

105

Parcare autoturisme Aleea Constructorului

Aleea Constructorului nr. 9 ~ față, 24 locuri

S~608mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

106

Parcare autoturisme Aleea Electricienilor

Aleea Electricienilor nr. 7,

27 locuri, ecologică

S=756mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

107

Parcare autoturisme Aleea Electricienilor

Aleea Electricienilor nr. 2,

50 locuri

S=625mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

108

Parcare autoturisme Aleea Electricienilor

Aleea Electricienilor (garaje),

38 locuri

S=475mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

109

Parcare autoturisme Aleea Ghioceilor

Aleea Ghioceilor - Bazin înot față, 30 locuri

S-375mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

110

Parcare autoturisme Aleea Ghioceilor

Aleea     Ghioceilor     ~

intersecție, 15 locuri

S=187,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

111

Parcare autoturisme Aleea Ghioceilor

Aleea Ghioceilor - Azil bătrâni, 7 locuri

S=87,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

112

Parcare autoturisme Aleea Metalurgiei

Aleea Metalurgiei nr. 4, 24 locuri

S=638mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

113

Parcare autoturisme Aleea Metalurgiei

Aleea Metalurgiei nr. 4, 10 locuri

S=175mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

114

Parcare autoturisme Aleea Metalurgiei

Aleea Metalurgiei nr. 4, 8 locuri

S=100mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

: 115

Parcare autoturisme Aleea Metalurgiei

Aleea Metalurgiei nr. 2,  6

locuri, ecologica

S“112mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

116

Parcare autoturisme Aleea Metalurgiei

Aleea Metalurgiei nr. 2-14 -lângă conducta CET, 40 locuri

S=500mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

117

Parcare autoturisme Aleea Metalurgiei

Aleea Metalurgiei nr. 2-14 -lângă conducta CET, 46 locuri

S=575mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

; 118

Parcare autoturisme Aleea Milcov

Str. Milcov nr. 3, 3 locuri

S=58mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

119

Parcare autoturisme Aleea Oțel arilor

Aleea Oțelurilor nr. 1,  63

locuri

S=1207,50mp,

■ Domeniul public al municipiului Bacău

120

Parcare autoturisme str.

Aleea Proiectantului

Str. Aleea Proiectantului nr. 1

- față, 8 locuri

S=100mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

121

Parcare autoturisme str. Aleea Proiectantului

Str. Aleea Proiectantului (CT), 26 locuri

S=325mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

122

Parcare autoturisme str. Aleea Proiectantului

Str. Aleea Proiectantului nr.

6, 22 locuri

S=275mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

123

Parcare autoturisme str. Aleea Proiectantului

Str. Aleea Proiectantului nr.

8, 26 locuri

S=325mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

124

Parcare autoturisme str.

Aleea Proiectantului

Str. Aleea Proiectantului nr.

4, 7 locuri

S=87,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

125

Parcare autoturisme str.

Aleea Proiectantului

Str. Aleea Proiectantului nr.

10, 10 locuri

S=125mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

: 126

Parcare autoturisme Aleea Proiectantului

Aleea Proiectantului nr. 3-5, pavaj ecologic, 123 locuri

S=2969mp,

2012

Domeniul

public al municipiului Bacău

127

Parcare autoturisme str.

Str. Aleea Parcului nr. 14, 10

S=125mp,

Domeniul

Aleea Parcului

locuri

public al municipiului Bacău

128

Parcare autoturisme str. Aleea Parcului

Str. Aleea Parcului nr. 6, 18 locuri

S=225mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

129

Parcare autoturisme str. Aleea Vișinului

Str. Aleea Vișinului nr. 10B,

6 locuri

S~75mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

130

Parcare autoturisme str. Aleea Vișinului

Str. Aleea Vișinului nr. 11,

18 locuri

S=225mp,

-

Domeniul

public al municipiului Bacău

131

Parcare autoturisme str.

Aleea Vișinului

Str. Aleea Vișinului nr. 11, 10 locuri

S=125mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

132

Parcare autoturisme str.

Aleea Vișinului

Str. Aleea Vișinului nr. 2A,

16 locuri

S=200mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

133

Parcare autoturisme str.

Aleea Vișinului

Str. Aleea Vișinului nr. 1B, C, 9 locuri

S=112,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

134

Parcare autoturisme b-dul

Alexandru cel Bun

B-dul Alexandru cel Bun nr.

5,18 locuri, asfalt

S=225mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

135

Parcare autoturisme b-dul

Alexandru cel Bun

B-dul Alexandru cel Bun -stradă, 188 locuri

S=2350mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

136

Parcare autoturisme b-dul

Alexandru cel Bun

B-dul Alexandru cel Bun nr.

1,12 locuri, asfalt

S=150mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

137

Parcare autoturisme b-dul

Alexandru cel Bun

B-dul Alexandru cel Bun nr.

5, 6 locuri, ecologice

S=75mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

138

Parcare autoturisme b-dul

Alexandru cel Bun

B-dul Alexandru cel Bun nr.

9,12 locuri, asfalt

S”300mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

139

Parcare autoturisme b-dul

Alexandru cel Bun

B-dul Alexandru cel Bun nr.

9, 9 locuri, ecologice

S=112,mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

140

Parcare autoturisme str. Alunului

Str. Alunului nr. 1-1 bis, 97 locuri

S=327mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

141

Parcare autoturisme

Str. Alunului

Str. Alunului, nr. 1-lbis, Pavaj ecologic, 56 locuri

S=700mp,

2012

Domeniul

public al municipiului Bacău

142

Parcare autoturisme Str. Ana Ipătescu

Pavaj ecologic, 9 locuri

S=242mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

143

Parcare autoturisme str.

Aprodu Purice

Str. Aprodu Purice nr. 12, 45 locuri

S=562,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

144

Parcare autoturisme str.

Aprodu Purice

Str. Aprodu Purice (PT 63), 6 locuri

S~75mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

145

Parcare autoturisme str.

Aprodu Purice

Str. Aprodu Purice nr. 2, 6 locuri

S-75mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

146

Parcare autoturisme str.

Aprodu Purice

Str. Aprodu Purice nr. 11, 15 locuri

S~187,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

147

Parcare autoturisme str.

Aprodu Purice

Str. Aprodu Purice nr. 1-3, 24 locuri, pavele ecologice

S=300mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

148

Parcare autoturisme str.

Aprodu Purice

Str. Aprodu Purice nr. 11 -fața,      8 locuri, pavele

normale

S=100mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

: 149

Parcare autoturisme str.

Aprodu Purice

Str. Aprodu Purice nr. 1, 30 locuri

S=375mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

150

Parcare autoturisme str.

Aprodu Purice

Str. Aprodu Purice nr. 5, 10 locuri, pavele ecologice

S=125mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

151

Parcare autoturisme str.

Aprodu Purice

Str. Aprodu Purice nr. 9-11,

60 locuri

S=750mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

152

Parcare autoturisme str. Apusului

Str. Apusului (CT), 11 locuri

S=137,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

153

Parcare autoturisme str. Apusului

Str. Apusului nr. 6,10 locuri

S=125mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

: 154

Parcare autoturisme

Str. Apusului- intersecție

Maramureș

Pavaj ecologic, 29 locuri

S“370mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

155

Parcare autoturisme str. Ardealului

Str. Ardealului nr. 3-5, 17 locuri

S-212,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

: 156

Parcare autoturisme str. Ardealului

Str. Ardealului nr. 4-6, 12 locuri

S=182mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

157

Parcare autoturisme str.

Str. Ardealului nr. 2-4, 30

S=2288mp,

Domeniul

Ardealului

locuri

public al municipiului Bacău

158

Parcare autoturisme str. Ardealului

Str. Ardealului nr. 7, 10 locuri, pavele ecologice

S=121mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

159

Parcare autoturisme

Str. Ardealului

Str. Ardealului,

Pavaj ecologic,33 locuri

S=503,20mp,

2011

Domeniul

public al municipiului Bacău

160

Parcare autoturisme

Str. Ardealului

Str. Ardealului, bl. 1-3, Pavaj ecologic, 17 locuri

S=140mp,

2012

Domeniul

public al municipiului Bacău

161

Parcare autoturisme str.

Armoniei

Str. Armoniei nr. 6, 8 locuri

S=100mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

162

Parcare autoturisme str. Aviatorilor

Str. Aviatorilor (Școala 15),

12 locuri

S=150mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

163

Parcare autoturisme str. Aviatorilor

Str. Aviatorilor nr. 4,

15 locuri

S=187,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

164

Parcare autoturisme str. Aviatorilor

Str. Aviatorilor (bloc nou), 10 locuri

S=125mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

165

Parcare autoturisme str. Aviatorilor

Str. Aviatorilor nr. 13,

20 locuri

S=250mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

: 166

Parcare autoturisme str. Aviatorilor

Str. Aviatorilor (CT),

9 locuri

S—112,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

167

Parcare autoturisme str. Aviatorilor

Str. Aviatorilor nr. 27,

7 locuri

S=87,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

168

Parcare autoturisme str. Aviatorilor

Str. Aviatorilor nr. 31-32,

6 locuri

S=75mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

169

Parcare autoturisme str. Aviatorilor

Str. Aviatorilor - C 2, 11 locuri, pavaj ecologic

S=437,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

170

Parcare autoturisme str. Aviatorilor

Str. Aviatorilor - CI, 8+3 locuri

S=137,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

171

Parcare autoturisme str. Aviatorilor

Str. Aviatorilor nr. 35,

14 locuri

S=175mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

172

Parcare autoturisme str.

Str. Aviatorilor - Grădinița

S=85mp,

Domeniul

Aviatorilor

24, 8 locuri, pavaj ecologic

public al municipiului Bacău

173

Parcare autoturisme

Str. Aviatorilor

Str. Aviatorilor nr. 10, pavaj ecologic, 50 locuri

S-llOOmp,

2012

Domeniul

public al municipiului Bacău

174

Parcare autoturisme Aleea Aviatorilor

Str. Aviatorilor,

13 locuri

S=162,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

175

Parcare autoturisme Aleea Aviatorilor

Str. Aviatorilor nr. 28,

32 locuri

S=400mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

176

Parcare autoturisme str. Banatului

Str. Banatului nr. 4, 8 locuri

S=100mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

177

Parcare autoturisme

Str. Banatului

Pavaj ecologic, 4 locuri

S=50mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

178

Parcare autoturisme

Str. Banatului 3

Str. Banatului, nr. 3, Pavaj ecologic, 2 locuri

S=26mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

179

Parcare autoturisme str. Banca Națională

Str. Banca Națională nr. 3, 22 locuri

S=364,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

180

Parcare autoturisme str. Banca Națională

Str. Banca Națională nr. 25, 15 locuri

S=187,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

181

Parcare autoturisme str.

Banca Națională

Str. Banca Națională nr. 25,

18 locuri

S=240mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

182

Parcare autoturisme str. Banca Națională

Str. Banca Națională (CT),

24 locuri

S=562,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

183

Parcare autoturisme str.

Banca Națională

Str. Banca Națională nr. 16-

22,24 locuri

S=300mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

184

Parcare autoturisme str. Banca Națională

Str. Banca Națională nr. 42-

44, 22 locuri

S=275mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

185

Parcare autoturisme str.

Banca Națională

Str. Banca Națională nr. 43,

21 locuri

S=262,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

186

Parcare autoturisme str.

Banca Națională

Str. Banca Națională nr. 42-părculeț, 9 locuri, ecologică

S=153,6mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

187

Parcare autoturisme str.

Banca Națională

Str. Banca Națională nr. 29,

9 locuri, pavele normale

S-183,75mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

188

Parcare autoturisme str.

Banca Națională

Str. Banca Națională nr. 41, 8 locuri

S=152mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

189

Parcare autoturisme str.

Banca Națională

Str. Banca Națională nr. 44,

21 locuri, ecologică

S"248,4mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

190

Parcare autoturisme str.

Banca Națională

Str. Banca Națională bl. 43, 14 locuri

S=343mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

191

Parcare autoturisme str.

Banca Națională

Str. Banca Națională bl. 46, 10 locuri, asfalt

S-128mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

192

Parcare autoturisme

B-dul Unirii

B-dul Unirii - piațetă, 50 locuri

S-625mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

193

Parcare autoturisme

B-dul Unirii

B-dul Unirii nr. 15,47 locuri

S=587,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

194

Parcare autoturisme str.

Bicaz

Str. Bicaz nr: 132,40 locuri

S=500mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

195

Parcare autoturisme str.

Bicaz

Str. Bicaz nr. 4 - intersecție str. Chimiei, 26 locuri, pavaj ecologic

S-325mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

196

Parcare autoturisme str.

Bicaz

Str. Bicaz nr. 148 - spate, 40 locuri

S-500mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

: 197

Parcare autoturisme Str. Bicaz

Str. Bicaz nr. 15 Pavaj ecologic, 12 locuri

S-170mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

198

Parcare autoturisme

Str. Bicaz

Str. Bicaz nr. 13

Pavaj ecologic, 13 locuri

S=216mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

199

Parcare autoturisme

Bistrița Lac-1-garaje

Pavaj ecologic, 18 locuri

S=242mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

200

Parcare autoturisme

Bistrița Lac-2-garaje

Pavaj ecologic, 7 locuri

S=105mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

201

Parcare autoturisme

Bistrița Lac-centrală termică

Pavaj ecologic, 22 locuri

S=296mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

202

Parcare autoturisme

Bistrița Lac-transformator

Pavaj ecologic, 18 locuri

S=234mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

203

Parcare autoturisme

Str. Bradului

Pavaj ecologic, 61 locuri

S=760mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

204

Parcare autoturisme str. Bucegi

Str. Bucegi nr. 133 (gard biserică), 18 locuri

S=225mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

205

Parcare autoturisme str. Bucegi

Str. Bucegi nr. 123 - față, 24 locuri

S=300mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

206

Parcare autoturisme str. Bucegi

Str. Bucegi nr. 117-119, 15 locuri

S=187,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

207

Parcare autoturisme str. Bucegi

Str. Bucegi nr. 113 - față, 40 locuri

S=500mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

208

Parcare autoturisme str. Bucegi

Str. Bucegi nr. 131 - spate, 8 locuri

S=100mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

209

Parcare autoturisme str. Bucegi

Str. Bucegi nr. 140 - față, 14 locuri

S=175mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

210

Parcare autoturisme str. Bucegi

Str. Bucegi nr. 138,12 locuri

S-150mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

211

Parcare autoturisme str. Bucegi

Str. Bucegi nr. 138 (alveolă),

10 locuri

S=125mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

212

Parcare autoturisme str.

Bucegi

Str. Bucegi nr. 140 A, 9 locuri

S-112,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

213

Parcare autoturisme str. Bucegi

Str. Bucegi nr. 117 - 119, 7 locuri, ecologică

S=87,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

: 214

Parcare autoturisme str. Bucegi

Str. Bucegi nr. 119 - 121, 10 locuri

S=125mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

215

Parcare autoturisme str. Bucegi

Str. Bucegi nr. 138 A, 12 locuri

S=150mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

; 216

Parcare autoturisme str. Bucegi

Str. Bucegi nr. 140 A, 8 locuri, ecologică

S=100mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

; 217

Parcare autoturisme str.

Bucegi

Str. Bucegi nr. 111,10 locuri

S=125mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

: 218

Parcare autoturisme str.

Str. Bucegi nr. 115 - față, 15

S=187,5mp,

Domeniul

Bucegi

locuri, ecologică

public al municipiului Bacău

219

Parcare autoturisme str. Bucegi

Str. Bucegi nr. 115 - față, 8 locuri

S=100mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

220

Parcare autoturisme str. Bucegi

Str. Bucegi nr. 119 - 121» 18 locuri, ecologică

S-225mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

221

Parcare autoturisme str. Bucegi

Str. Bucegi nr. 119 - lateral, 8 locuri, ecologică

S=100mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

222

Parcare autoturisme str. Bucegi

Str. Bucegi nr. 121 - lateral, 4 locuri

S=50mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

223

Parcare autoturisme str. Bucegi

Str. Bucegi nr. 135 - lateral,

38 locuri

S-475mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

224

Parcare autoturisme str. Bucegi

Str. Bucegi nr. 115 - spate,

18 locuri, ecologică

S=225mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

225

Parcare autoturisme

Str. Bucegi - intersecție Narciselor

Pavaj ecologic, 20 locuri

S=474mp,

2012

Domeniul

public al municipiului Bacău

226

Parcare autoturisme

Str. Bucium 2-4

Str. Bucium, nr. 2-4, Pavaj ecologic, 26 locuri

S=419mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

227

Parcare autoturisme str. Calea Mărășești

Str. Calea Mărășești nr. 151 -spate, 28 locuri

S=350mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

228

Parcare autoturisme str. Calea Mărășești

Str. Calea Mărășești nr. 4 -spate, 26 locuri

S~325mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

229

Parcare autoturisme str. Calea Mărășești

Str. Calea Mărășești nr. 160,

31 locuri, pavele

S=387,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

230

Parcare autoturisme str. Calea Mărășești

Str. Calea Mărășești - Erou Ghe. Rusu, 12 locuri, pavele

S=150mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

231

Parcare autoturisme str. Calea Mărășești

Str. Calea Mărășești - E5-E6,

22 locuri

S=275mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

232

Parcare autoturisme

Str. Calea Mărășești

Pavaj grosime 8 cm, 66 locuri

S=828,25mp,

2013

Domeniul

public al municipiului Bacău

233

Parcare autoturisme

Pavaj grosime 8 cm, 10

S-237,70mp,

2013

Domeniul

Str. Calea Mărăsesti

1 >

(Curcanul de Aur)

locuri

234

Parcare autoturisme

Str. Calea Mărășești (ING)

Pavaj grosime 8 cm, 72 locuri

235

Parcare autoturisme

Str. Calea Mărășești (Spital)

Pavaj grosime 8 cm, 30 locuri

236

Parcare autoturisme str.

Calea Mărășești

Str. Calea Mărășești - E5, 9 locuri, pavaj ecologic

237

Parcare autoturisme str.

Calea Mărășești

Str. Calea Mărășești - E6, 8 locuri, pavai ecologic

238

Parcare autoturisme str.

Calea Mărășești

Str. Calea Mărășești - E6 lateral,     7 locuri, pavaj

ecologic

239

Parcare autoturisme Calea

Momești

Situată de-a lungul străzii

Calea Moinești, 25 locuri

240

Parcare autoturisme str.

Calea Republicii

Str. Calea Republicii nr. 1B,

30 locuri

241

Parcare autoturisme str.

Calea Republicii

Str. Calea Republicii nr. 1 -spate, 18 locuri

242

Parcare autoturisme str.

Calea Republicii

Str. Calea Republicii nr. 88,

14 locuri

243

Parcare autoturisme str.

Calea Republicii

Str. Calea Republicii nr. 86 -lateral, 6 locuri

i 244

Parcare autoturisme str.

Calea Republicii

Str. Calea Republicii nr. 76,

32 locuri

; 245

Parcare autoturisme str.

Călugăreni

Str. Călugăreni nr. 16,  26

locuri

246

Parcare autoturisme str.

Călugăreni

Str. Călugăreni nr. 12,   14

locuri

247

Parcare autoturisme str.

Călugăreni

Str. Călugăreni nr. 2,   19

locuri

%                  o

public al municipiului Bacău

S=904,13mp,

2013

Domeniul

public al municipiului Bacău

S=378,21mp,

2013

Domeniul

public al municipiului Bacău

S=119mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

S=86mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

S=92mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

S=375mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

S=225mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

S=175mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

S=75mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

S=400mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

S=325mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

S=175mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

S”237,5mpj

Domeniul

public al municipiului Bacău

248

Parcare autoturisme str. Călugăreni

Str. Călugăreni nr. 2-4, 77 locuri

S=:962,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

249

Parcare autoturisme str.

Călugăreni

Str. Călugăreni nr. 10 - colț cu Zefirului 4, 16 locuri

S=200mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

' 250

Parcare autoturisme str. Călugăreni

Str. Călugăreni nr. 11 - spate,

32 locuri

S=400mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

251

Parcare autoturisme Str. Călugăreni

Str. Călugăreni, nr. 1-3, Pavaj ecologic, 88 locuri

S=1400mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

252

Parcare autoturisme str. Călugăreni

Str. Călugăreni nr. 2,   20

locuri

S=250mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

253

Parcare autoturisme str. Carpați

Str. Carpați nr. 2, 50 locuri

S=625mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

254

Parcare autoturisme str. Carpați

Str. Carpați - PT 9, pavaj ecologic, 20 locuri

S=560mp,

2012

Domeniul

public al municipiului Bacău

255

Parcare autoturisme str. Carpați

Str. Carpați nr. 16 - spate, 22 locuri

S~275mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

256

Parcare autoturisme str. Carpați

Str. Carpați nr. 6 - spate, 9 locuri

S=112,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

257

Parcare autoturisme str. Carpați

Str. Carpați nr. 2, 15 locuri, ecologică

S=187,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

258

Parcare autoturisme str. Carpați

Str. Carpați nr. 2 - PT 11,15 locuri, ecologică

S=187,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

259

Parcare autoturisme str. Castanilor

Str. Castanilor nr. 4 - spate restaurant, 30 locuri

S=375mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

260

Parcare autoturisme str.

Castanilor

Str. Castanilor nr. 4A, 10 locuri

S=125mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

261

Parcare autoturisme str. Castanilor

Str. Castanilor nr. 7,10 locuri

S=125mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

262

Parcare autoturisme str. Castanilor

Str. Castanilor nr. 5,10 locuri

S=125mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

263

Parcare autoturisme str.

Str. Cornișa Bistriței nr. 3 -

S=100mp,

Domeniul

Cornișa Bistriței

dreapta, 8 locuri

public al municipiului Bacău

264

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 3 -stânga, 8 locuri

S-lOOmp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

265

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 17 -dreapta, 7 locuri

S=87,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

266

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 23 (spre Școala 10), 5 locuri

S=62,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

267

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 25 (spre Școala 10), 30 locuri

S=375mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

268

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 6, 17 locuri

S=212,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

269

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 6-7,

11 locuri

S=137,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

270

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 7-7 A - spate, 23 locuri

S“287,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

271

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 8, 5 locuri

S=62,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

272

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 8-9, 9 locuri

S=112,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

273

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 9-10,

23 locuri

S=287,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

274

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 10-

11,20 locuri

S=250mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

275

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 11-

12, 20 locuri

S=250mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

276

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 12 -spate, 6 locuri

S=75mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

277

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 37, ,

7 locuri, ecologică

S~87,5mp

Domeniul

public al municipiului Bacău

278

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 29, 42 locuri

S=525mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

279

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței - El-

E2,13 locuri, ecologică

S=162,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

280

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței - E4, 31 locuri

S”387,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

281

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței - E4-

E5,15 locuri

S=187,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

282

Parcare autoturisme str. Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței - E5,18 locuri, ecologică

S=225mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

283

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței - scări + lateral, 23 locuri, ecologică

S=287,5mp

Domeniul

public al municipiului Bacău

284

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței -centrală 26,   10 locuri,

ecologică

S=125mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

285

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 20, 21 locuri

S=262,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

286

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 34,

18 locuri

S=225mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

287

Parcare autoturisme str.

Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr. 26, 27 locuri

S=337,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

288

Parcare autoturisme Str. Cornișa Bistriței

Str. Cornișa Bistriței nr, 5, pavaj ecologic, 58 locuri

S=1651mp,

2012

Domeniul

public al municipiului Bacău

289

Parcare autoturisme str.

Costache Negri

Str. Costache Negri nr. 3, 12 locuri

S=150mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

290

Parcare autoturisme str.

Costache Negri

Str. Costache Negri nr. 5, 8 locuri, ecologică

S-100mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

291

Parcare autoturisme str. Decebal

Str. Decebal nr. 34, 10 locuri

S=160mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

292

Parcare autoturisme str.

Decebal

Str. Decebal nr. 21,    19

locuri, ecologică

S=320,3mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

293

Parcare autoturisme str. Decebal

Str. Decebal nr. 15-17,  16

locuri

S=364mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

294

Parcare autoturisme str. Digu Bâmat

Str. Digu Bâmat nr. 15-17,

13 locuri

S=162,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

295

Parcare autoturisme str. Digu Bâmat

Str. Digu Bâmat nr. 7, 21 locuri

S=262,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

296

Parcare autoturisme str. Digu Bâmat

Str. Digu Bâmat (PT 62), 8 locuri

S-lOOmp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

297

Parcare autoturisme str. Digu Bâmat

Str. Digu Bâmat nr. 3-5, 20 locuri

S=250mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

298

Parcare autoturisme str, Digu Bâmat

Str. Digu Bâmat nr. 17, 10 locuri

S=125mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

299

Parcare autoturisme str. Digu Bâmat

Str. Digu Bâmat nr. 3,  8

locuri

SHOOmp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

300

Parcare autoturisme str. Digu Bâmat

Str. Digu Bâmat nr. 1,  8

locuri

S~240mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

301

Parcare autoturisme str. Digu Bâmat

Str. Digu Bâmat nr. 1,  15

locuri

S=216mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

302

Parcare autoturisme str.

Dumbrava Roșie

Str.    Dumbrava    Roșie

(Raiffeisen), 6 locuri

S=75mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

303

Parcare autoturisme str.

Dumbrava Roșie

Str.    Dumbrava    Roșie

(ANAF), 20 locuri

S-250mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

304

Parcare autoturisme str. Dumbravei

Str. Dumbravei nr. 2 (spate),

23 locuri

S-287,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

305

Parcare autoturisme Str. Electricienilor - case

Pavaj ecologic, 2 locuri

S=14mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

306

Parcare autoturisme

Str. Electricienilor - case

Pavaj ecologic, 32 locuri

S=521mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

307

Parcare autoturisme str. Energiei

Str. Energiei nr. 30,28 locuri

S=350mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

308

Parcare autoturisme str. Energiei

Str. Energiei nr. 25,19 locuri

S=237,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

309

Parcare autoturisme str.

Str. Energiei nr. 21, 5 locuri

S~62,5mp,

Domeniul

Energiei

public al municipiului Bacău

310

Parcare autoturisme str. Energiei

Str. Energiei nr. 34-36, 57 locuri, asfalt

S=1770mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

311

Parcare autoturisme Str. Energiei

Pavaj ecologic, 20 locuri

S=248,04mp,

2013

Domeniul

public al municipiului Bacău

312

Parcare autoturisme str. Erou Gheorghe Rusu

Str. Erou Gheorghe Rusu nr.

4, 17 locuri

S=212,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

313

Parcare autoturisme str. Erou Gheorghe Rusu

Str. Erou Gheorghe Rusu (Muzeu), 8 locuri

S=100mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

314

Parcare autoturisme str. Erou Gheorghe Rusu

Str. Erou Gheorghe Rusu nr.

4 - incintă, 11 locuri

S=137,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

315

Parcare autoturisme str. Făgăraș

Str. Făgăraș nr. 8 - spate, 16 locuri

S-200mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

316

Parcare autoturisme str. Făgăraș

Str. Făgăraș nr. 6-8, 50 locuri

S=625mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

317

Parcare autoturisme str.

Făgăraș

Str. Făgăraș nr. 4 - față, 10 locuri

S=125mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

318

Parcare autoturisme str.

Făgăraș

Str. Făgăraș nr. 17-19, 22 locuri

S=275mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

319

Parcare autoturisme str. Făgăraș

Str. Făgăraș - bloc medici,

26 locuri

S=325mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

320

Parcare autoturisme str.

Făgăraș

Str. Făgăraș - bloc medici,

11 locuri

S=137,50mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

321

Parcare autoturisme str. Făgăraș

Str. Făgăraș nr. 19,17 locuri

S=212,50mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

322

Parcare autoturisme str. Făgăraș

Str. Făgăraș nr. 21, bl. 2 -față, 20 locuri

S=250mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

323

Parcare autoturisme str.

Făgăraș

Str. Făgăraș nr. 21, bl. 2 -lateral, 27 locuri

S=337,50mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

324

Parcare autoturisme str.

Fagului

Str. Fagului - spate bl. 26-28,

11 locuri

S=306mp

Domeniul

public al municipiului Bacău

325

Parcare autoturisme str.

Florilor

Str. Florilor (Biserică), 5 locuri

S~62,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

326

Parcare autoturisme str. Frasinului

Str. Frasinului nr. 4,16 locuri

S=200mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

327

Parcare autoturisme

Str. Gării

Asfalt, 35 locuri

SM3 8 mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

328

Parcare autoturisme

Str. Gării

Str. Gării, nr. 70,

Pavaj ecologic, 19 locuri

S=234mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

329

Parcare autoturisme

Str. Gării

Str. Gării bl. 82

Pavaj ecologic, 15 locuri

S=192mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

330

Parcare autoturisme

Str. Gării

Str. Gării bl. 70 Pavaj ecologic, 31 locuri

S~390mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

331

Parcare autoturisme

Str. Gării

Str. Gării bl. 84

Pavaj ecologic, 25 locuri

S=317mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

332

Parcare autoturisme

Str. Gării

Str. Gării nr. 70 - lateral, ecologică,

15 locuri

S=187,50mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

■ 333

Parcare autoturisme

Str. Gării

Str. Gării nr. 70 , ecologică,

29 locuri

S-362,50mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

334

Parcare autoturisme str. Garofiței

Str. Garofiței nr. 13,18 locuri

S=225mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

335

Parcare autoturisme str. Garofiței

Str. Garofiței nr. 19,24 locuri

S=300mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

: 336

Parcare autoturisme str. Garofiței

Str. Garofiței nr. 1,40 locuri

S~500mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

337

Parcare autoturisme str. Garofiței

Str. Garofiței nr. 11, 50 locuri

S~625mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

■ 338

Parcare autoturisme str.

George Apostu

Str. George Apostu (Valhalla Pub), 21 locuri

S=262,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

339

Parcare autoturisme str.

George Apostu

Str. George Apostu (parcare BRD), 12 locuri

S=150mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

340

Parcare autoturisme str.

George Apostu

Str. George Apostu nr. 4-6, 5 locuri

S=62,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

341

Parcare autoturisme str.

George Apostu

Str. George Apostu nr. 1, 4 locuri

S=50mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

342

Parcare autoturisme Str. George Bacovia

Str. George Bacovia nr. 65 Pavaj ecologic, 35 locuri

S=440mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

343

Parcare autoturisme

Str. Hatman Berescu

Pavaj ecologic, 40 locuri

S=763,67mp,

2011

Domeniul

public al municipiului Bacău

344

Parcare autoturisme

Str. Hatman Berescu (lângă parc Nord)

Pavaj ecologic, 64 locuri

S=804,52mp,

2013

Domeniul

public al municipiului Bacău

345

Parcare autoturisme str. Henri Coandă

Str. Henri Coandă (Evidența populației), 31 locuri

S=387,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

346

Parcare autoturisme str.

Henry Coandă

Str. Henry Coandă (Colegiul D. Mangeron), 9 locuri

S=112,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

347

Parcare autoturisme str.

Henry Coandă

Str. Henry Coandă nr. 10, 5 locuri

S-62,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

348

Parcare autoturisme str.

Henry Coandă

Str. Henry Coandă (garaje),

60 locuri

S=750mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

349

Parcare autoturisme str.

Henry Coandă

Str. Henry Coandă nr. 3, 5 locuri

S-62,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

350

Parcare autoturisme str.

Henry Coandă

Str. Henry Coandă nr. 7 -spate, 10 locuri

S=125mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

351

Parcare autoturisme str.

Henry Coandă

Str. Henry Coandă nr. 9, 6 locuri

S=75mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

352

Parcare autoturisme str.

I.L.Caragiale

Str. I.L.Caragiale nr. 1, 30 locuri

S=554mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

353

Parcare autoturisme str.

I.L.Caragiale

Str. I.L.Caragiale nr. 12, 7 locuri

S“173mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

; 354

Parcare autoturisme str.

I.L.Caragiale

Str. I.L.Caragiale nr. 10, 16 locuri

S=405mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

L»,

355

Parcare autoturisme str.

I.L.Caragiale

Str. I.L.Caragiale nr. 8,   9

locuri

S=283mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

356

Parcare autoturisme str.

I.L.Caragiale

Str. I.L.Caragiale nr. 6, 12 locuri

S=356mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

357

Parcare autoturisme str.

I.L.Caragiale

Str. LL.Caragiale nr. 1-13,

13 locuri

S~1882mp

Domeniul

public al municipiului Bacău

358

Parcare autoturisme str. I. S. Sturza

Str. I. S. Sturza - Bibliotecă,

12 locuri

S=150mp

Domeniul

public al municipiului Bacău

359

Parcare autoturisme str. I. S. Sturza

Str. I. S. Sturza nr. 3 - spate,

3 locuri

S=37,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

360

Parcare autoturisme str. I. S. Sturza

Str. I. S. Sturza nr. 28, 12 locuri

S-150mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

361

Parcare autoturisme str.

Iernii

Str. Iernii, S=1250mp,

100 locuri

Domeniul

public al municipiului Bacău

362

Parcare autoturisme str. Iernii

Str. Iernii (Adăpost ALA), 18 locuri

S=225mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

363

Parcare autoturisme str. Iernii

Str. Iernii (în spate la cinema Central), 50 locuri

S=625mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

364

Parcare autoturisme str.

Iernii

Str. Iernii (Cameră Comerț),

40 locuri

S=500mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

365

Parcare autoturisme str. Iernii

Str. Iernii (Teatru - spate), 18 locuri

S=225mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

366

Parcare autoturisme

Str. Iernii

Pavaj ecologic, 25 locuri

S~348mp,

2012

Domeniul

public al municipiului Bacău

367

Parcare autoturisme Intersecție Energiei -Bacovia

Pavaj ecologic, 14 locuri

S=180mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

368

Parcare autoturisme

Intersecție str. Oîtuz-I.S.

Sturza

Pavaj ecologic, 25 locuri

S=312mp,

2012

Domeniul

public al municipiului Bacău

369

Parcare autoturisme str.

Ion Luca

Str. Ion Luca nr. 5,, 24 locuri

S=300mp

Domeniul

public al municipiului Bacău

370

Parcare autoturisme str.

Ion Luca

Str. Ion Luca nr. 7, 5 locuri

S=62,5mp

Domeniul

public al municipiului Bacău

371

Parcare autoturisme

Str. Ion Luca

Str. Ion Luca, bl. 7

Pavaj ecologic, S=112mp, 9 locuri

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

372

Parcare autoturisme str. Iosif Co376cea

Str. Iosif Cocea nr. 1, ,12 locuri

S=150mp

Domeniul

public al municipiului Bacău

373

Parcare autoturisme str. Iosif

Cocea

Str. Iosif Cocea nr. 4,  32

locuri

S=400mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

374

Parcare autoturisme str. Iosif

Cocea

Str. Iosif Cocea nr. 4 (Vogue), 6 locuri

S=75mp

Domeniul

public al municipiului Bacău

375

Parcare autoturisme str. Lalelelor

Str. Lalelelor nr. 9, 17 locuri

S=212,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

: 376

Parcare autoturisme str. Lalelelor

Str. Lalelelor nr. 8, 18 locuri

S=225mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

377

Parcare autoturisme str. Lalelelor

Str. Lalelelor nr. 7D,   6

locuri

S=75mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

378

Parcare autoturisme str. Lalelelor

Str. Lalelelor nr. 7, 18 locuri

S=225mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

379

Parcare autoturisme str. Lalelelor

Str. Lalelelor nr. 6, 6 locuri

S=75mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

380

Parcare autoturisme str. Lalelelor

Str. Lalelelor nr, 5, 9 locuri

S=112,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

381

Parcare autoturisme str. Lalelelor

Str. Lalelelor nr. 1B, 5, 12 locuri

S=150mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

382

Parcare autoturisme str. Lalelelor

Str. Lalelelor nr. 4A,  20

locuri

S~250mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

383

Parcări autoturisme Str. Lalelelor

Pavaj ecologic, 20 locuri

S=364,32mp,

2011

Domeniul

public al municipiului Bacău

384

Parcare autoturisme str.

Lelea

Str. Letea nr. 12 - față, 12 locuri

S=150mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

385

Parcare autoturisme str.

Letea

Str. Letea nr. 10 - față, 6 locuri

S=75mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

386

Parcare autoturisme str.

Letea

Str. Letea nr. 8 - fața, 6 locuri

S=75mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

■ 387

Parcare autoturisme str.

Letea

Str. Letea nr. 9A, 8 locuri

S=100mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

388

Parcare autoturisme str. Letea

Str. Letea nr. 3,4 locuri

S=50mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

389

Parcare autoturisme str.

Letea

Str. Letea nr. 7 - lateral, 3 locuri, ecologică

S=37,50mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

390

Parcare autoturisme str.

Letea

Str. Letea nr. 7 - lateral, , 4 locuri, ecologică

S=50mp

Domeniul

public al municipiului Bacău

391

Parcare autoturisme str.

Letea

Str. Letea - Elvila, 13 locuri, pavele

S=162,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

392

Parcare autoturisme Stadion Letea

Pavaj ecologic, 13 locuri

S~170,42mp,

2013

Domeniul

public al municipiului Bacău

■ 393

Parcare autoturisme Ștrand

Letea

Pavaj ecologic, 20 locuri

S=246,30mp,

2013

Domeniul

public al municipiului Bacău

394

Parcare autoturisme str. Livezilor

Str. Livezilor nr. 9,40 locuri

S=500mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

: 395

Parcare autoturisme str. Livezilor

Str. Livezilor nr. 9 la stradă,

6 locuri

S=75mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

396

Parcare autoturisme

Str. Livezilor

Str. Livezilor, nr. 1-2, Pavaj ecologic, 7 locuri

S=93mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

: 397

Parcare autoturisme Str. Logofăt Tăutu

Str. Logofăt Tăutu, bl. 11, Pavaj.ecologic, 8 locuri

S™1315mp,

2012

Domeniul

public al municipiului Bacău

398

Parcare autoturisme str.

Logofăt Tăutu

Str. Logofăt Tăutu nr. 5A, pavaj ecologic, 10 locuri

S=127mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

; 399

Parcare autoturisme str.

Logofăt Tăutu

Str. Logofăt Tăutu nr. 5, 25 locuri

S=312,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

: 400

Parcare autoturisme str.

Str. Logofăt Tăutu nr. 3, 35

S=800mp,

Domeniul

Logofăt Tăutu

locuri

public al municipiului Bacău

401

Parcare autoturisme str.

Logofăt Tăutu

Str. Logofăt Tăutu nr. 4-6, 7 locuri

S=87,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

402

Parcare autoturisme

Str. Luminii

Pavaj ecologic, 20 locuri

S=245mp,

2012

Domeniul

public al municipiului Bacău

403

Parcare autoturisme str. Luminii

Str. Luminii - interior, S=512,5mp, 41 locuri

S-512,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

404

Parcare autoturisme str. Luminii

Str. Luminii - spre Casa de Cultură, 14 locuri

S=175mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

405

Parcare autoturisme str.

Lucrețiu Pătrășcanu

Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 2 - spate, 25 locuri

S=312,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

406

Parcare autoturisme str.

Lucrețiu Patrășcanu

Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 2 -față, 135 locuri

S=1687,5mp3

Domeniul

public al municipiului Bacău

407

Parcare autoturisme str. Maramureș

Str. Maramureș nr. 3, 9 locuri

S=112,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

408

Parcare autoturisme str. Mărășești

Str. Mărășești nr. 189, 60 locuri

S=750mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

409

Parcare autoturisme str. Mărășești

Str. Mărășești nr. 10,  12

locuri

S=150mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

410

Parcare autoturisme str. Mărășești

Str. Mărășești nr. 12,   15

locuri

S-187,5mp

Domeniul

public al municipiului Bacău

411

Parcare autoturisme str. Mărășești

Str. Mărășești nr. 195,  6

locuri

S=173mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

412

Parcare autoturisme str. Mărășești

Str. Mărășești nr. 110, 22 locuri

S=275mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

413

Parcare autoturisme str. Mărășești

Str. Mărășești nr. 7-9-11, 94 locuri

S=1175mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

414

Parcare autoturisme

Str. Mărășești (Piața Sud)

Pavaj ecologic, 7 locuri

S=109,52mp,

2011

Domeniul

public al municipiului Bacău

415

Parcare autoturisme str.

Martir Crișan

Str. Martir Crișan nr. 5 -spate, 12 locuri

S=150mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

416

Parcare autoturisme str.

Martir Crișan

Str. Martir Crișan nr. 9, 30 locuri

S=375mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

417

Parcare autoturisme str.

Martir Crișan

Str. Martir Crișan nr. 2, 4 locuri

S~117mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

418

Parcare autoturisme str.

Martir Horia

Str. Martir Horia nr. 6-8, 41 locuri

S=512,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

419

Parcare autoturisme str.

Martir Horia

Str. Martir Horia nr. 17,

S=225mp, 18 locuri

S=225mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

420

Parcare autoturisme str.

Martir Horia

Str. Martir Horia nr. 22, 23 locuri

S=396mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

421

Parcare autoturisme str.

Martir Horia

Str. Martir Horia nr. 24, 6 locuri, pavele normale

S=172mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

422

Parcare autoturisme str.

Martir Horia

Str. Martir Horia nr. 14A, 4 locuri, beton

S=84mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

: 423

Parcare autoturisme Str.Metalurgiei

Str. Metalurgiei - dispensar alee, pavaj ecologic, 6 locuri

S=78mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

424

Parcare autoturisme Str.

Metalurgiei

Str. Metalurgiei nr. 6, pavaj ecologic, 34 locuri

S=543mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

425

Parcare autoturisme Str.

Metalurgiei

Str. Metalurgiei - dispensar alee, pavaj ecologic, 13 locuri

S=161mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

426

Parcare autoturisme str.

Mihai Eminescu

Str.    Mihai    Eminescu

(Dispensar), 23 locuri

S=287,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

' 427

Parcare autoturisme str.

Mihai Eminescu

Str.    Mihai    Eminescu

(Teleconstrucția), 16 locuri

S=200mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

■ 428

Parcare autoturisme str.

Mihai Viteazu

Str. Mihai Viteazu nr. 1 -spate, 35 locuri

S=437,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

429

Parcare autoturisme str.

Mihai Viteazu

Str. Mihai Viteazu nr. 3 -spate, 27 locuri

S=337,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

430

Parcare autoturisme str.

Milcov

Str. Milcov nr. 97A, 19 locuri

S=237,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

431

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 63,65,67, 28 locuri

S=350mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

432

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 71 - față, 28 locuri

S=350mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

433

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 71,73,79, 17 locuri

S=212,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

434

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 79 - capăt, 18 locuri

S=225mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

435

Parcare autoturisme str.

Milcov

Str. Milcov nr. 73 C, 14 locuri

S=175mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

436

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 77, 8 locuri

S-lOOmp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

437

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 87,26 locuri

S=325mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

438

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 89A, 35 locuri

S=437,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

439

Parcare autoturisme str.

Milcov

Str. Milcov nr. 85 - 89, 12 locuri

S=150mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

440

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov (Bazar), 28 locuri

S=344mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

441

Parcare autoturisme str.

Milcov

Str. Milcov nr. 140,23 locuri

S=287,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

442

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 142-144, 10 locuri

S=125mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

443

Parcare autoturisme str.

Milcov

Str. Milcov nr. 10, 20 locuri

S=250mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

444

Parcare autoturisme str.

Milcov

Str. Milcov nr. 10, 6 locuri

S=75mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

445.

Parcare autoturisme str.

Milcov

Str. Milcov nr. 14, 5 locuri

S-168mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

446

Parcare autoturisme str.

Str. Milcov nr. 53-55 - față,

S=495mp,

Domeniul

Milcov

42 locuri

public al municipiului Bacău

447

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov, 10 locuri

S=125mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

448

Parcare autoturisme str.

Milcov

Str. Milcov nr. 110 E, 6 locuri

S=100mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

449

Parcare autoturisme str.

Milcov43

Str. Milcov nr. 53-55 - spate,

32 locuri

S~2116mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

450

Parcare autoturisme str.

Milcov

Str. Milcov nr. 3, 4 locuri

S=192mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

451

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 116 - Nord,

18 locuri

S=225mp

Domeniul

public al municipiului Bacău

452

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 114-116, 14 locuri

S-175mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

453

Parcare autoturisme str. Milcov

Str. Milcov nr. 124 - spate,

15 locuri

S=187,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

454

Parcare autoturisme str.

Milcov

Str. Milcov nr. 132 - față PT 167, 24 locuri

S=300mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

455

Parcare autoturisme str.

Milcov

Str. Milcov nr. 146,   35

locuri

S=437,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

456

Parcare autoturisme str.

Milcov

Str. Milcov nr. 59, 33 locuri

S=166,30mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

457

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței nr. 1, 6 locuri

S=75mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

: 458

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței nr. 3 - spate, 48 locuri

S=600mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

. 459

Parcare autoturisme Piața Mioriței

95 locuri

S=1187,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

460

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței nr. 5, 3 locuri

S=37,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

461

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței bl. 10 - spate,

28 locuri, asfalt

S=359mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

o,

462

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței bl. 23-25,   4

locuri, asfalt

S=45mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

463

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței bl. 14,    21

locuri, asfalt

S=241mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

464

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței bl. 10,    23

locuri, asfalt

S=303mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

465

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței nr. 86, 6 locuri, ecologică

S=75mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

466

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței bl. 11 bis -spate, 9 locuri, asfalt

S=735mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

467

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței nr. 4, 8 locuri

S=100mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

468

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței nr. 13, 12 locuri

S=360mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

469

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței nr. 6, 6 locuri

S=75mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

470

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței nr. 10, 25 locuri

S=425mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

■ 471

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței spate bl. 29,31,34,36 62 locuri, asfalt

S~3917mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

472

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței spate bl. 78, ,

10 locuri, asfalt

S=570mp

Domeniul

public al municipiului Bacău

473

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței bl. 74,    39

locuri, asfalt

S=451mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

474

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței bl. 70-72, 23 locuri, asfalt

S~281mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

475

Parcare autoturisme str. Mioriței

Str. Mioriței bl. 44-46, 29 locuri, asfalt

S=352mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

476

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței bl. 3, 27 locuri, asfalt

S=307mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

477

Parcare autoturisme str.

Str. Mioriței bl. 4-6, 8 locuri,

S=201mp,

Domeniul

Mioriței

asfalt

public al municipiului Bacău

■ 478

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței bl. 2, 8 locuri, asfalt

S-106mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

479

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței nr. 14, 18 locuri

S=225mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

480

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței nr. 1, 13 locuri

S-162,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

481

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței nr. 12, 10 locuri

S=125mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

482

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței nr. 84,    23

locuri, ecologică

S=287,50mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

483

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței nr. 80 - lateral,

5 locuri, ecologică

S=62,50mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

484

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței nr. 80 - lateral,

4 locuri

S-SOmp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

485

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței nr. 80 - spate,

31 locuri

S=387,50mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

: 486

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței nr. 88, 12 locuri

S=150mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

' 487

Parcare autoturisme str.

Mioriței

Str. Mioriței nr. 88 - lateral,

20 locuri, ecologică

S=250mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

488

Parcare autoturisme

Str. Miorița

Str. Miorița nr. 10, Pavaj ecologic, 9 locuri

S=155,75mp,

2011

Domeniul

public al municipiului Bacău

' 489

Parcare autoturisme str.

Mircea Eliade

Str. Mircea Eliade nr. 9, 7 locuri

S=87,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

: 490

Parcare autoturisme str.

Mircea Eliade

Str. Mircea Eliade nr. 8, 35 locuri

S=437,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

491

Parcare autoturisme str. Mircea Eliade

Str. Mircea Eliade nr. 8, 6 locuri

S=75mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

1 492

Parcare autoturisme str.

Mircea Eliade

Str. Mircea Eliade nr. 9, 18 locuri

S=225mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

493

Parcare autoturisme str.

Mircea Eliade

Str. Mircea Eliade nr. 2, 20 locuri

S=250mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

494

Parcare autoturisme str. Mircea Eliade

Str. Mircea Eliade nr. 5 -

lângă gard Ascoma, 28 locuri

S=350mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

495

Parcare autoturisme str.

Mircea Eliade

Str. Mircea Eliade nr. 5/ 6 locuri

S=75mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

496

Parcare autoturisme str.

Mircea Eliade

Str. Mircea Eliade nr. 13, 40 locuri

S=500mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

497

Parcare autoturisme str. Mircea Eliade

Str. Mircea Eliade nr. 11, 14 locuri

S=175mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

498

Parcare autoturisme str.

Miron Costin

Str. Miron Costin nr. 7, 6 locuri

S~75mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

499

Parcare autoturisme str.

Miron Costin

Str. Miron Costin nr. 85, 30 locuri

S~375mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

500

Parcare autoturisme str.

Miron Costin

Str. Miron Costin nr. 11, 8 locuri

S=100mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

501

Parcare autoturisme str. Miron Costin

Str. Miron Costin nr. 83-85,

14 locuri

S-175mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

502

Parcare autoturisme str.

Miron Costin

Str. Miron Costin nr. 75-79,

16 locuri

S=200mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

503

Parcare autoturisme str.

Miron Costin

Str. Miron Costin     nr.

19,33,39, 76 locuri

S=950mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

504

Parcare autoturisme str.

Miron Costin

Str. Miron Costin nr. 9, 6 locuri

S=75mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

505

Parcare autoturisme str.

Miron Costin

Str. Miron Costin nr. 5-7, ,

20 locuri

S=250mp

Domeniul

• public al municipiului Bacău

506

Parcare autoturisme str.

Miron Costin

Str. Miron Costin nr. 1, 26 locuri

S=325mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

507

Parcare autoturisme str.

Miron Costin

Str. Miron Costin - PT 8, 8 locuri

S-lOOmp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

508

Parcare autoturisme str. Narciselor

Str. Narciselor nr. 24 - turn spate, 12 locuri

S=150mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

509

Parcare autoturisme str. Narciselor

Str. Narciselor nr. 24 - turn față, 8 locuri

S=100mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

510

Parcare autoturisme str. Narciselor

Str. Narciselor nr. 22 - turn spate, 20 locuri

S-250mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

511

Parcare autoturisme str. Narciselor

Str. Narciselor nr. 7, 40 locuri

S=500mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

512

Parcare autoturisme str. Narciselor

Str. Narciselor (bloc ANL spate), 10 locuri

S=125mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

513

Parcare autoturisme str. Narciselor

Str. Narciselor nr. 10 A -fața, 4 locuri

S=100mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

: 514

Parcare autoturisme str. Narciselor

Str. Narciselor nr. 10 A -spate, 75 locuri, ecologică

S=940mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

: 515

Parcare autoturisme str. Narciselor

Str. Narciselor nr. 10 A -spate, 10 locuri

S=280mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

516

Parcare autoturisme str. • Narciselor

Str. Narciselor nr. 2 bis -spate, 12 locuri, ecologică

S=150mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

517

Parcare autoturisme str. Narciselor

Str. Narciselor nr. 2 bis -față, 9 locuri, ecologică

S=112,50mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

; 518

Parcare autoturisme str. Narciselor

Str. Narciselor nr. 2 bis -față, 9 locuri

S=112,50mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

519

Parcare autoturisme Str. Neagoe Vodă

Pavaj ecologic, 27 locuri

S=546,67mp,

2011

Domeniul

public al municipiului Bacău

520

Parcare autoturisme Str. Neagoe Vodă

Str. Neagoe Vodă, bl. 31, Pavaj ecologic,, 11 locuri

S=346mp

2012

Domeniul

public al municipiului Bacău

' 521

Parcare autoturisme Str. Neagoe Vodă

Str. Neagoe Vodă nr. 3-5, 8 locuri, ecologice

S=100mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

i 522

Parcare autoturisme str.

Neptun

Str. Neptun nr. 12,

10 locuri

S=125mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

523

Parcare autoturisme str.

Str. Neptun nr. 10,

S=337,5mp,

Domeniul

Neptun

27 locuri

public al municipiului Bacău

524

Parcare autoturisme str.

Neptun

Str. Neptun nr. 8,

10 locuri

S=125mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

525

Parcare autoturisme str.

Neptun

Str. Neptun nr. 2,

10 locuri

S=125mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

526

Parcare autoturisme str.

Neptun

Str. Neptun nr. 6,

10 locuri

S=168mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

527

Parcare autoturisme str.

Neptun

Str. Neptun nr. 4,

10 locuri

S=468mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

528

Parcare autoturisme str.

Neptun

Str. Neptun nr. 4,19 locuri

S=255mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

529

Parcare autoturisme str. Nicolae Bălcescu

Str. Nicolae Bălcescu nr. 3, 10 locuri

S=125mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

530

Parcare autoturisme str. Nicolae Bălcescu

Str. Nicolae Bălcescu nr. 5 -spate, 60 locuri

S=750mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

531

Parcare autoturisme str. Nicu

Enea

Str. Nicu Enea - spate bl. 40,46,48, 38 locuri

S=1762mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

532

Parcare autoturisme

Acces Nucului

Pavaj ecologic, 10 locuri

S=129mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

533

Parcare autoturisme

Str. Nucului

Str. Nucului nr. 2 Pavaj ecologic, 15 locuri

S=194mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

534

Parcare autoturisme str. Nufărului

Str. Nufărului nr. 13,6 locuri

S=75mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

535

Parcare autoturisme

Str. Nufărului

Str. Nufărului, bl. 11 - spate, Pavaj ecologic, 15 locuri

S-250mp,

2012

Domeniul

public al municipiului Bacău

536

Parcare autoturisme Str. Nufărului

Pavaj ecologic, 5 locuri

S=99,5mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

537

Parcare autoturisme .

Str. Nufărului-garaje

Pavaj ecologic, 23 locuri

S==446mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

538

Parcare autoturisme str.

Str. Nufărului nr. 3,

S=87,50mp,

Domeniul

Nufărului

7 locuri, pavele ecologice

public al municipiului Bacău

539

Parcare autoturisme str.

Oituz

Str. Oituz nr. 1, 10 locuri

S=125mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

539

Parcare autoturisme str. Orizontului

Str. Orizontului nr. 4A, 22 locuri

S=275mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

540

Parcare autoturisme str. Orizontului

Str. Orizontului nr. 6A, 39 locuri

S=487,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

541

Parcare autoturisme str. Orizontului

Str. Orizontului nr. 4-6, 16 locuri

S=200mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

; 542

Parcare autoturisme str. Orizontului

Str. Orizontului nr. 9-11, 22 locuri, ecologică

S=54mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

543

Parcare autoturisme

Str. Otelarilor 1

Str. Otelarilor nr. 3 Pavaj ecologic, 56 locuri

S=897mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

544

Parcare autoturisme

Str. Otelarilor 2

Str. Oțelarilor nr. 3 Pavaj ecologic, 75 locuri

S~1206mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

545

Parcare autoturisme str. Panselelor

Str. Panselelor nr. 5-12 (PT

26), 14 locuri

S=175mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

■ 546

Parcare autoturisme str. Panselelor

Str. Panselelor nr. 10, 16 locuri

S=200mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

547

Parcare autoturisme str. Panselelor

Str. Panselelor nr. 6, 16 locuri

S=200mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

548

Parcare autoturisme

Parc Nord

Pavaj ecologic, 68 locuri

S=860,36mp,

2013

Domeniul

public al municipiului Bacău

549

Parcare autoturisme

Parc Nord

Pavaj grosime 8 cm, 125 locuri

S=1566,07mp,

2013

Domeniul

public al municipiului Bacău

550

Parcare autoturisme

Str. Petru Rareș

Str. Petru Rareș nr. 7-9, pavaj ecologic, 69 locuri

S-1722,26mp,

2011

Domeniul

public al municipiului Bacău

551

Parcare autoturisme str. Petru Rareș

Str. Petru Rareș nr. 7 - spate, 7 locuri

S=87,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

; 552

Parcare autoturisme

Str. Petru Rareș nr. 12 B-12

S=262,5mp,

Domeniul

Str. Petru Rareș

c,

pavaj ecologic, 21 locuri

public al municipiului Bacău

553

Parcare autoturisme str. Petru Rareș

Str. Petru Rareș nr. 12, 10 locuri

S=125mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

554

Parcare autoturisme str. Petru Rareș

Str. Petru Rareș - Catedrala Catolică, 35 locuri

S=437,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

555

Parcare autoturisme Pasajul Revoluției

Pasajul Revoluției, 22 locuri

S=275mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

556

Parcare autoturisme str.

Pictor Andreescu

Str. Pictor Andreescu - PT

12,10 locuri

S=125mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

557

Parcare autoturisme str.

Pictor Theodor Aman

Str. Pictor Theodor Aman nr.

8,11 locuri

S=137,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

558

Parcare autoturisme str. Pictor Theodor Aman

Str. Pictor Theodor Aman nr.

4-6, 39 locuri

S=487,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

559

Parcare autoturisme str. Pictor Theodor Aman

Str. Pictor Theodor Aman nr.

1,20 locuri

S=250mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

560

Parcare autoturisme str. Pictor Theodor Aman

Str. Pictor Theodor Aman nr.

7 (Club 60), 17 locuri

S=212,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

561

Parcare autoturisme str. Pictor Theodor Aman

Str. Pictor Theodor Aman nr.

9,17 locuri

S-212,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

562

Parcare autoturisme str. Pictor Theodor Aman

Str. Pictor Theodor Aman nr.

14 (Cascada), 35 locuri

S=437,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

563

Parcare autoturisme str.

Prelungirea Bradului

Str. Prelungirea Bradului nr. 115-119, ,20 locuri

S=250mp

Domeniul

public al municipiului Bacău

564

Parcare autoturisme str.

Prelungirea Bradului

Str. Prelungirea Bradului nr. 119-121, 12 locuri

S=150mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

565

Parcare autoturisme str.

Prelungirea Bradului

Str. Prelungirea Bradului nr. 119, 4 locuri

S=50mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

566

Parcare autoturisme str.

Prelungirea Bradului

Str. Prelungirea Bradului nr. 110, 10 locuri

S=125mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

Parcare autoturisme str.

Str. Prelungirea Bradului nr.

S=75mp,

Domeniul

Prelungirea Bradului

123, 6 locuri

public al municipiului Bacău

567

Parcare autoturisme str.

Prelungirea Bradului

Str. Prelungirea Bradului nr. 106 - la stradă, 25 locuri

S=325mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

568

Parcare autoturisme str.

Prelungirea Bradului

Str. Prelungirea Bradului nr. 102-spate, 20locuri

S=250mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

569

Parcare autoturisme str.

Prelungirea Bradului

Str. Prelungirea Bradului nr. 104-spate, 16 locuri

S=200mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

570

Parcare autoturisme str.

Prelungirea Bradului

Str. Prelungirea Bradului nr. 100-spate, 20locuri

S~250mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

571

Parcare autoturisme str. Prieteniei

Str. Prieteniei nr. 10 - spate,

12 locuri

S-150mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

572

Parcare autoturisme str. Prieteniei

Str. Prieteniei nr. 12 - spate, 12 locuri

S=150mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

573

Parcare autoturisme str. Prieteniei

Str. Prieteniei nr. 14,   , 8

locuri

S=100mp

Domeniul

public al municipiului Bacău

: 574

Parcare autoturisme str. Prieteniei

Str. Prieteniei nr. 3 - spate, 48 locuri

S=600mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

575

Parcare autoturisme str. Prieteniei

Str. Prieteniei, 8 locuri, asfalt

S—lOOmp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

576

Parcare autoturisme

Str. Primăverii

Str. Primăverii, nr. 9-11, Pavaj ecologic, 16 locuri

S=200mp,

2012

Domeniul

public al municipiului Bacău

577

Parcare autoturisme str. Progresului

Str. Progresului nr. 10, 11 locuri

S=137,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

578

Parcare autoturisme str.

Progresului

Str. Progresului nr. 6,

S=112,5mp, 9 locuri

• S=112,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

579

Parcare autoturisme str. Radu Negru

Str. Radu Negru nr. 4, 15 locuri

S=187,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

580

Parcare autoturisme str. Radu Negru

Str. Radu Negru nr. 1-3-5, 37 locuri

S=462,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

: 581

Parcare autoturisme str.

Str. Radu Negru nr. 9, 12

S=150mp,

Domeniul

o

Radu Negru

locuri

public al municipiului Bacău

582

Parcare autoturisme str.

Radu Negru

Str. Radu Negru nr. 5, 6 locuri

Domeniul

public al municipiului Bacău

583

Parcare autoturisme str. Războieni

Str. Războieni nr. 12, 15 locuri

S=487,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

584

Parcare autoturisme str. Războieni

Str.               Războieni

(Administrația Financiară), 10 locuri

S=125mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

585

Parcare autoturisme str. Războieni

Str. Războieni nr. 7 - spate,

34 locuri

S=425mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

586

Parcare autoturisme str.

Războieni

Str. Războieni nr. 7 spate -bloc Select, 9 locuri

S=112,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

587

Parcare autoturisme str. Războieni

Str. Războieni - Ateneu, 5 locuri

S=62,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

588

Parcare autoturisme str.

Războieni

Str. Războieni - fața Casa

Modei, 14 locuri

S-175mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

589

Parcare autoturisme

Str. Războieni + Oituz nr. 1

Pavaj ecologic, 28 locuri

S=435,60mp,

2011

Domeniul

public al municipiului Bacău

590

Parcare autoturisme str. Republicii

Str. Republicii nr. 5 B,

13 locuri

S"162,50mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

591

Parcare autoturisme str. Republicii

Str. Republicii nr. 56A,

5 locuri

S=62,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

592

Parcare autoturisme str. Republicii

Str. Republicii nr. 68A, 43 locuri

S=537,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

593

Parcare autoturisme str. Republicii

Str. Republicii nr. 70,

40 locuri

S=500mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

594

Parcare autoturisme str. Republicii

Str. Republicii nr. 68-70,

8 locuri

S=100mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

595

Parcare autoturisme str. Republicii

Str. Republicii nr. 72, 17 locuri

S=212,5mp.

Domeniul

public al municipiului Bacău596

Parcare autoturisme str. Republicii

Str. Republicii nr. 74,

21 locuri

S=262,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

597

Parcare autoturisme str.

Republicii

Str, Republicii nr. 54,

10 locuri

S=125mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

598

Parcare autoturisme str. Republicii

Str. Republicii nr. 62,

16 locuri

S"200mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

599

Parcare autoturisme str.

Republicii

Str. Republicii nr. 60,

25 locuri

S=312,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

600

Parcare autoturisme str. Republicii

Str. Republicii nr. 58-60, 15 locuri

S=187,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

601

Parcare autoturisme str. Republicii

Str. Republicii nr. 21,

19 locuri, ecologică

S~237,50mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

602

Parcare autoturisme str. Republicii

Str. Republicii nr. 23,

4 locuri, ecologică

S=50mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

603

Parcare autoturisme str. Republicii

Str. Republicii nr. 46,

30 locuri

S=900mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

604

Parcare autoturisme str. Republicii

Str. Republicii nr. 44,

10 locuri

S=125mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

605

Parcare autoturisme str.

Republicii

Str. Republicii nr. 50,

10 locuri

S~125mp,'

Domeniul

public al municipiului Bacău

606

Parcare autoturisme str. Republicii

Str. Republicii nr. 52,

19 locuri

S=237,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

607

Parcare autoturisme

Str. Republicii

Pavaj ecologic, 10 locuri

S—185,40mp,

2011

Domeniul

public al municipiului Bacău

608

Parcare autoturisme Parc Republicii (parc)

Pavaj ecologic, 125 locuri

S=1569,57mp,

2013

Domeniul

public al municipiului Bacău

609

Parcare autoturisme

Str. Republicii

Str. Republicii, bl. 76, sc. B-

C

Pavaj ecologic, 5 locuri

S=56,67mp,

2013

Domeniul

public al municipiului Bacău

610

Parcare autoturisme str.

Str. Slănicului nr. 4, 4 locuri

S=50mp,

Domeniul

Slănicului

public al municipiului Bacău

611

Parcare autoturisme str. Slănicului

Str. Slănicului nr. 3, 2 locuri

S~25mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

612

Parcare autoturisme str. Slănicului

Str. Slănicului (CT),    16

locuri

S=200mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

613

Parcare autoturisme str. Slănicului

Str. Slănicului nr. 5 - lateral, 15 locuri

S=187,5mp

Domeniul

public al municipiului Bacău

614

Parcare autoturisme str. Spiru Haret - Carpați

Str. Spiru Haret - Caipați, 20 locuri

S-250mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

615

Parcare autoturisme str. Stadionului

Str. Stadionului nr. 9 D lateral, 14 locuri

S=175mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

616

Parcare autoturisme str. Stadionului

Str. Stadionului nr. 11-17 -capăt, 25 locuri

S=312,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

617

Parcare autoturisme str. Stadionului

Str. Stadionului nr, 17, sc. A,

4 locuri

S=50mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

618

Parcare autoturisme str. Stadionului

Str. Stadionului nr. 17, sc. B,

5 locuri

S~62,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

619

Parcare autoturisme str. Stadionului

Str. Stadionului nr. 15, sc. A,

7 locuri

S=87,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

620

Parcare autoturisme str. Stadionului

Str. Stadionului nr. 36, 24 locuri

S=300mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

621

Parcare autoturisme str. Stadionului

Str. Stadionului nr. 34 -spate, 21 locuri

S=262,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

622

Parcare autoturisme str. Stadionului

Str. Stadionului nr. 24,

16 locuri

S=200mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

623

Parcare autoturisme str. Stadionului

Str. Stadionului nr. 12,

7 locuri

S=87,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

624

Parcare autoturisme

Str. Stadionului

Str. Stadionului - față Complex, pavaj grosime 8 cm, 17 locuri

S=220,94mp,

2013

Domeniul

public al municipiului Bacău

625

Parcare autoturisme

Str. Șoimului

»

Pavaj ecologic, 9 locuri

S=147mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

626

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 8, 12 locuri

S=150mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

627

Parcare autoturisme str. Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 1022 locuri

S=275mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

628

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 10-12, 22 locuri

S=275mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

: 629

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 18, 17 locuri

S=212,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

630

Parcare autoturisme str. Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare (E-ON, 14 locuri

S=175mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

631

Parcare autoturisme str. Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 7, 38 locuri

S=475mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

632

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 11,

31 locuri

S=387,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

633

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare (PT 59),

39 locuri

S=487,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

634

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 11, 60 locuri

S=750mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

: 635

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 13, ,

84 locuri

S-2546,97mp

Domeniul

public al municipiului Bacău

: 636

Parcare autoturisme str. Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 13,

60 locuri

S-750mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

637

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 44,

30 locuri

S=375mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

638

Parcare autoturisme str. Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 28,

17 locuri

S~212,50mp

Domeniul

public al municipiului Bacău

• 639

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 30, 7 locuri

S=87,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

640

Parcare autoturisme str.

Str. Ștefan cel Mare nr. 32, 9

S=112,5mp,

Domeniul

Ștefan cel Mare

locuri

public al municipiului Bacău

641

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 40,

15 locuri

S=187,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

642

Parcare autoturisme str. Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 42,

14 locuri

S"175mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

643

Parcare autoturisme str.

Ștefan cel Mare

Str. Ștefan cel Mare nr. 46,

11 locuri

S=137,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

644

Parcare autoturisme Str. Ștefan Cel Mare

Str. Ștefan Cel Mare, nr. 30, Pavaj ecologic, 18 locuri

S-633mp,

2012

Domeniul

public al municipiului Bacău

645

Parcare autoturisme

Str. Ștefan Gușe

Pavaj ecologic, 280 locuri

S=3500mp,

2012

Domeniul

public al municipiului Bacău

646

Parcare autoturisme str. Tazlăului

Str. Tazlăului nr. 1-2,   4

locuri

S=50mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

647

Parcare autoturisme str. Tazlăului

Str. Tazlăului nr. 2-4,   11

locuri

S=137,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

648

Parcare autoturisme str. Tazlăului

Str. Tazlăului nr. 3-6,   17

locuri

S=212,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

649

Parcare autoturisme str. Tazlăului

Str. Tazlăului nr. 4, 10 locuri

S=125mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

650

Parcare autoturisme Str. Tazlăului

Pavaj ecologic, 40 locuri

S=1605mp,

2012

Domeniul

public al municipiului Bacău

651

Parcare autoturisme str.

Teiului

Str. Teiului nr. 9, 13 locuri

S=162,5mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

652

Parcare autoturisme str. Tipografilor

Str. Tipografilor, 20 locuri, asfalt

S=50mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

653

Parcare autoturisme

Str. Toamnei

Pavaj ecologic, 75 locuri

S-1198mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

654

Parcare autoturisme

Str. Toamnei

Str. Toamnei nr. 1 Pavaj ecologic, 14 locuri

S=173mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

655

Parcare autoturisme

Str. Toamnei nr. 25

S=162,50mp,

2014

Domeniul

Str. Toamnei

Pavaj ecologic, 9 locuri

public al municipiului Bacău

656

Parcare autoturisme

Str. Toamnei

Str. Toamnei - E2-E3, 32 locuri, ecologică

S-400mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

657

Parcare autoturisme str.

Vadu Bistriței

Str. Vadu Bistriței nr. 52-54,

64 locuri

S=800mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

658

Parcare autoturisme str.

Valea Albă

Str. Valea Albă (PT 41), 16 locuri

S~200mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

' 659

Parcare autoturisme str. Valea Albă

Str. Valea Albă nr.6, 16 locuri, pavele ecologice

S=200mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

■ 660

Parcare autoturisme Str. Valea Albă

Str. Valea Albă, bl. 7, Pavaj ecologic, 20 locuri

S=460mp,

2011

Domeniul

public al municipiului Bacău

: 661

Parcare autoturisme str.

Vasile Alecsandri

Str. Vasile Alecsandri (Prefectură), 60 locuri

S~750mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

662

Parcare autoturisme str.

Vasile Alecsandri

Str. Vasile Alecsandri ~ IPJ,

60 locuri

S=750mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

663

Parcare autoturisme str.

Vasile Alecsandri

Str. Vasile Alecsandri nr. 39,

27 locuri

S=337,5mp

Domeniul

public al municipiului Bacău

664

Parcare autoturisme

Str. Veniamin Costache

Pavaj ecologic, 4 locuri

S-70mp,

2014

Domeniul

public al municipiului Bacău

665

Parcare autoturisme str. Veniamin Costache

Str. Veniamin Costache nr.

3,18 locuri

S=225mp

Domeniul

public al municipiului Bacău

666

Parcare autoturisme str. Violetelor

Str. Violetelor nr. 5, , 31 locuri

S-387,50mp

Domeniul

public al municipiului Bacău

667

Parcare autoturisme str. Violetelor

Str. Violetelor nr. 2,28 locuri

S-350mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

: 668

Parcare autoturisme str. Violetelor

Str. Violetelor nr. 1B,

5 locuri

S=62,50mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

669

Parcare autoturisme str. Violetelor

Str. Violetelor nr. 7,

5 locuri

S=62,50mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

: 670

Parcare autoturisme str.

Viorelelor

Str. Viorelelor nr. 5, , 30 locuri

S=375mp

Domeniul

public al municipiului Bacău

671

Parcare autoturisme str. Viorelelor

Str. Viorelelor nr. 3D, , 25 locuri

S-312,5mp

Domeniul

public al municipiului Bacău

672

Parcare autoturisme str. Viorelelor

Str. Viorelelor nr. 3A, 42 locuri

S-525mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

673

Parcare autoturisme str. Viorelelor

Str. Viorelelor nr. 2,10 locuri

S=125mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

674

Parcare autoturisme str. Zefirului

Str. Zefirului nr. 1 - spate, 20 locuri

S=250mp,

Domeniul

public al municipiului Bacău

ANEXA NR. 3 LA CONTRACTUL DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR, STRĂZILOR, PRECUM ȘI A CIMITIRELOR UMANE DIN MUNICIPIUL BACĂU

LISTA CU MIJLOACELE FIXE SI OBIECTELE DE INVENTAR

I

7771555----

SEMAFOR AUTO CCT20O LEDURI

Buc

1.00

2

7771666

SEMAFOR AUTO CU 200 LEDURI

Buc

1.00

3

7771557

Semafor auto cu 200 leduri

Buc

1.00

4

7771668

'semafor AUTO CU 200 LEDURI

Buc

1.00

5

7771669

SEMAFOR AUTO CU 200 LEDURI

Buc

1.00

6

7771670

SEMAFOR AUTO CU 200 LEDURI

Buc

1.00

1

7771571

SEMAFOR AUTO" CU 200 LEDURI

Buc

1.00

8

7771672

SEMAFOR AUTO CU 200 LEDURI

Buc

1.00

9

77/1673

semAFor auto Cu 200 leduri

Buc

1.00

10

7771674

SEMAFOR AUTO CU 200 LEDURI

Buc

1.00

11

7771675

semafor auto Cu 200 leduri

Buc

1.00

12

777167'6

SEmafOr autcTCu 200 leduri

Buc

1.00

13

777209

Semafor circulație 5-si

Buc

1.00

14

777210

SEMAFOR CIRCULAȚIE 5-51

Buc

1.00

1b

777211

SEMAFOR CIRCULAȚIE 5-61

Buc

1.00

16

777212

SEMAFOR CIRCULAȚIE 5-51

Buc

1.00

17

777213

SEMAFOR CIRCULAȚIE AUTO

BUC

1.00

777214

SEMAFOR CIRCULAȚIE AUTO

Buc

1.00

19

777216

SEMAFOR CIRCULAȚIE AUTO

Buc

1.00

20

7772Î7

Semafor circulație auto

Buc

1.00

21

777216

semafor circulație auto

BUC

1.00

22

777215

semafor circulație auto

Buc

1.00

23

777220

semafor circulație auto

Buc

1.00

24

777221

SEMAFOR circulație auto

Buc

1.00

2b

777222

SEMAFOR circulație auto

Buc

1.00

2b

777223

Semafor Circulație auto

Buc

1.00

27

777224

semafor circulație auto

Buc

1.00

28

777225

SEMAFOR CIRCULAȚIE AUTO

Buc

1.00

2y

777225

SEMAFOR circulație auto

BUC

1.00

~3U

777227

SEmafoR Circulație auto

BUC

i.oo:

31

777228

SEMAFOR CIRCULAȚIE AUTO

BUC

1.00

32

777229

SEMAFOR CIRCULAȚIE AUTO

Buc

1.00

33

777230

SEMAFOR CIRCULAȚIE AUTO

Buc

1.00

34

777231

SEMAFOR CIRCULAȚIE AUTO

Buc

1.00

35

777232

SEMAFOR CIRCULAȚIE AUTO

BUC

1.00

30

777233

SEMAFOR CIRCULAȚIE AUTO

BUC

1.00

37

777234

Semafor circulație auto

BUC

1.00

38

777235

SEMAFOR CIRCULAȚIE AUTO

Buc

1.00

Cod Loc Folosința; Secția Siguranța Circulației - COBZARU FLORI» Cont: 3030200.02-A

A055

Acdnt.veh. cu inait. de 4.3m

Buc

2.00

ĂCS4 ~

Accesul interzis autovehiculelor cu tatimea mai ma

Buc

2.00

a063 '

Accesul interzis vehiculelor cu Inaltimea mai mare

Suc

2.00

AO62

Accesul interzis vehiculelor trase sau împinse cu

Buc

2.00

A048

Alte pericole

5uc

14.00

Â37Î

Ansamblu pantaloni si bluza

Buc

1.00

§153

Baliza direcționala dreapta

Buc

10.00

552

Cedează trecerea

Buc

8.00

S53

Cedeaza trecerea

§uc

20.00

C255

Ciocan rotopertutor

Buc

1.00

SB3

Circulație in ambele sensuri

Buc

6.00

0535

Uzme de protecție

PER

1.00

059

Compresor amico 25/2580

Buc

1.00

C015

Curta deosebit de periculoasa

Buc

8.00

Î0Î4

Curba deosebit de periculoasa

Buc

-------433

C0Î2

Curba ia dreapta

Buc

2.00

OH3

turba la dreapta

Buc

2.00

£013

Curba la sta riga

Suc

2.00

c3îî

Curba la stanga    “                                         "

Stic

2.00

dî®

Direcția dramului cu prioritate

Buc

Î333

uîo§

Dispozitiv acustic

Buc

16.00

5345

Drum îngustat pe ambele parii

Buc

2.00

E5ĂS

Echipamentperiferic

8UC

1.00

f056

Fiset metal

buc

6.00

SS73

Generator PX5100

Buc

1.00

HB4Î

Halat

Buc

1.00

1210

Ieșire din locanta te

Buc

2.00

îlS?

înainte

Buc

2.00

g

înainte sau la dreapta

Buc

2.00

H55

înainte sau la dreapta

Suc

2.00

1151

mainte sau la stanga

Buc

2.00

Î073      ~

Ind. strada din aluminiu

Buc

70333

123Î

Indicatoare de orientare

MP

10.00

Î5SB

Indicatoare de orientare-presemnafizare

Buc

10.00

10S6

Indicator drcular

Buc

20.00

1058

Indicator circular

Buc

24.00

1234

Indicator drcular

Buc

14,00

1220

Indicator circular

|BUC

160.00

1057

Indicator circular

Buc

20.00

1055

Indicator circular

Buc

198.00

1241

Indicator circular D=60Dmm

Buc

44.00

1253

Indicator circular D=600mm

Buc

62.00

1054

Indicator cu lumina intermitenta

Buc

5.00

1053

Indicator de orientare

MP

40.00

1053

Indicator de orientare

MP

10.36

1052

Indicator de orientare

Buc

10.00

£051

Indicator de reglementare

Buc

4.00

1226

Indicator dreptunghiular

Buc

130.00

1043

Indicator dreptunghiular

Buc

6.00

1044

Indicator dreptunghiular

Buc

14.00

1048

Indicator dreptunghiular

Buc

6.00

1046

Indicator dreptunghiular

Buc

30.00

1046

Indicator dreptunghiular

Buc

8.00

1049

Indica tor dreptunghiular

Suc

2.00

1225

Indicat» dreptunghiular

Buc

26.00

3235

Indicator dreptunghiular

Buc

35.00

1045

Indicator dreptunghiular

Buc

16.00

1236

Indicator dreptunghiular

Buc

30.00

1223

Indicator dreptunghiular

BUC

10.00

1224

Indicator dreptunghiular

Buc

10.00

1227

Indicator dreptunghiular

Buc

20.00

1047

Indicator dreptunghiular

Buc

8.00

1050

Indicator dreptunghiular

Buc

32.00

1041

Indicator dreptunghiular 450x200

Buc

85.00

1245

Indicator dreptunghiular 450x200mm

Buc

il.DO

1257

Indicator dreptunghiular 45Dx200mm

Buc

10.00

1243

Indicator dreptunghiular 500x650mm

Buc

2.00

1040

Indicator dreptunghiular 605X500

Buc

10.00

1242

Indicator dreptunghiular 650x850

Buc

4.00

1254

Indicator dreptunghiular 650x850

Buc

1.00

1230

Indicator forma circulara Oprirea interzisa D=500mm

Buc

60.00

1039

Indicator forma pătrata L=650 mm

Buc

25.00

1039

Indicator forma pătrata L=650 mm

Buc

10.00

1036

Indicator octogona!

Buc

20.00

1036

Indicator octogona)

Buc

30.00

1036

Indicator octogonal

Buc

20.00

1221

Indicator octogonal

8uc

4.00

1239

Indicator octogonal H=600mm

Buc

10.00

1034

Indicator pătrat

Buc

66.00

1032

Indicator pătrat

Buc

100.00

1035

Indicator pătrat

Buc

10,00

ns----

Indicator pătrat

Buc

10.00

T535

Indicator pătrat

Buc

--------30350

T772

Indicator pătrat

Buc

80 00

1228

Indicator pătrat

Buc

10.00

1245

Indicator pătrat LifiOOmm

buc

21.00

Î255

indicator pătrat L=6o0jnm

Suc

“S.<ia

124(1

Indicata r pătrat L=650mm

BUC

2.00

5252

Indicator pătrat L=650mm

Buc

17.00

1244

Indicator pătrat L=6S0mm

Buc

10.00

îis$

Indicator pătrat L”850mm

Suc

4XÎS

Î3S

Indicata' triunghiular

Buc

3M0

Î52S

indicator triunghiular

Buc----------

10.00

1028

Indicator triunghiular

BUC

20.00

1027“

Indica tor triunghiular

Buc

Î3O35O

I2Î9

Indicator triunghiular

BUC

6.00

1024

indicator triunghiular

Buc

40.00

1218

indicator triunghiular

BUC

3030

1026

indicator triunghiular

BUC

28.00

Î232

Indicator triunghiular

BUC

----5®

Î233

Indicator triunghiular

BUC

4355

rsi

Indicator triunghiular L==90ti

Buc

8.00

1250

Indicator triunghiular L=700mm

Suc

3035

1238

Indicator triunghiular L“700mm

Buc

2Ă30

1006

Intersecție cu sens giratoriu

Buc

4^5

1057

Intersecție cu sens giratoriu

BUC

2.00

1008

Intersecție cu sens giratoriu

Suc

330

1055

Intersecție cu sens giratoriu 800

Buc

3350

Î55Â

intrare in localitate

Buc

2.00

LQ78

La dreapta,fig.D2

BUC

2.00

Î3577

La dreapta,fig.D3

Suc

2,00

1050—-

Lanț ai zale

M

255355

itoO

Limitare de viteza

Buc

4.00

M2Î7

Mânuși de protecție

PEK

1,00

m2îB

Mânuși de protecție

Buc

1.00

M09S '

Mașina de găurit

Buc

1.00

0014

Ocolire

Suc

ZOO

3026

Oglinda stradala

BUC

ZOO

o®S      "

OâllNDA STRADALA D’600                       '

Buc

18.00

5004

Oglinda stradala D800

BUC

ZOO

p2Î4——

Pan. supl.pt. tr,nivel cu calea ferate

BUC

6.00

P2S0 ........

ferapeti Lesteblll

Buc

455355

PÎ50

Pelerina impermeabila

Buc

1.00

PH7

Pistol aer

Buc

1.00

FîOO

Plăcuta cu număr postai din aluminiu

Buc

4,lO0.0fl

p04§

Polizor unghiular d23o

Suc

1.00

Pres.dir.intersectle cu sens giratoriu

Buc

——gjjg

K29

Pres,intersectlel oj sens giratoriu

Buc

3.00

£reș. un ut loc periculos, int.,restr.

Buc

2.00

P023

Presemnalizare intersecție sens giratoriu

Buc

---------3750

W22

Presemnalizare trecere pietoni

Buc

20,00

P020

Prioritate pt drculațlâ Pin sens invers

Buc

2.00

5S3

Scurta vătuită impermeabila

Buc

1.00

5156

Stâlp delimitare din fonta h 700 mm                          "

Suc

3535

5Î53

Stâlp susținere indicator

Buc

--------50750

SĂJî

Stâlp susținere indicator

M

------3735

SJ3Ș

Stâlpi susținere indicatoare rutiere

Buc

5U7H5

SÎÎ8

Stâlpi susținere indicatoare rutiere

Buc

80.00

514?

stâlpi susținere indicatoare rutiere

Buc

100.00

SOnS

Stingă tor cu C02 tip G3 ”   '                          "

Buc

10.00

5043

sangator cu spuma mecanica SM9

Buc

33703

5035

Stingator presurizat cu pulbere tip Pi

Buc

4.05

8533

Sangator presurizat cu pulbere tip P3

Buc

4.W

S037

Stingator presurizat cu spuma

Buc

1.00

TS30

Terminarea benzii de circulație

Buc

8.00

T566

Traseu de urmat

Buc

2.00

T05Î

frecere la nivel cu calea ferata

Buc

10.00

T333

Trecere pt pietoni

Buc

50715

W

Trecere pt pietoni C12

Suc

51X00

Cod toc fctosti'a; Secția Siguranța OxuUție • Derolta Valentin Cent: 3030100*02^

—-

Betwfra

Buc

100

css

jxan mecanic (txțalltxg

3uc

1.00

MRS-----

Moto herăstrău J<XW ed Ci22333

buc

LOC

ra

rtulwnetu cu Oejte

buc

LOC

PIJ3

Pstoidelpt

Buc

1.<X

p(i>2

ttrtwrtiwi

&JC

1.00

nraj

Irusasudira

duc

l.OC

a?


Obiecte de inventar si utilaje

Nr. crt

Denumire

Cantitate

1

Camion MAN 22 PBC

1 buc

2

Dacia Dokker 88 SIC

1 buc

3

Camionetă 3,5 to Mercedes

3 buc

4

Dronă

1 buc

5

Multifuncțional JCB+accesorîi

1 buc

6

Buldoexcavator

1 buc

7

Placă compactoare

1 buc

8

Aparat foto cu GPS

1 buc

9

Generator Honda 7,5 kw

1 buc

10

Camionetă 3,5 to Renault

1 buc

11

Containere

10 buc

SITUAȚIE

PRIVIND BUNURILE AFLATE ÎN DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT AL MUNICIPIULUI BACĂU- IMOBIL CAZARMĂ

Nr.crt

DENUMIRE

PLAN SITUAȚIE DOC. CADASTRALĂ

SUPRAFAȚĂ

ANPIF

SITUAȚIA

JURIDICĂ

1

Imobil cazarmă 2592

Str. Constanței nr. 2, Sconstr=7179,04-mp Carte funciară nr.28732

Sconstr=7179,04 mp

2005

Domeniul public al municipiului Bacău HCL320/2009

2

Teren aferent cazarmă 2592

str. Constanței nr.2, nr. cadastral 15179, carte funciară nr.28732

S=28051mp

2005

Domeniul Public al municipiului Bacău

HG 1040/2005

ANEXA NR. 4 LA CONTRACTUL DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR, STRĂZILOR, PRECUM ȘI A CIMITIRELOR UMANE DIN MUNICIPIUL BACĂU

CAIETUL DE SARCINI SI REGULAMENTUL DE CONCESIONARE A SERVICIILOR

REGULAMENT ȘI CAIET DE SARCINI al concesiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău

PREVEDERI GENERALE

PREAMBUL

Artl. Prezentul regulament și caiet de sarcini a fost întocmit cu respectarea următoarelor prevederi legislative:

Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

Ordonanța Guvernului nr. 71/ 2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, modificata și completată

Hotărârea Guvernului nr. 955 / 2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71 / 2002 privind organizarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local

Legea 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare

Legea nr.215/2001 a administrației publice locale

Art.2. Prezentul regulament și caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică de referință în vederea stabilirii condițiilor minimale de desfășurare a serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău care se realizează prin concesiune și conține specificațiile care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității.

 • (1) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea activităților de asigurare a serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău..

 • (2) Prezentul document precizează și reglementările minime referitoare Ia protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activităților de asigurare a administrării drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău

Art. 3. Serviciile publice care fac obiectul prezentului regulament și caiet de sarcini sunt următoarele:

In domeniul asigurării igienei și sănătății publice se analizeaza oportunitatea delegării următoarelor servicii/activitati:

-ăk Administrarea cimitirelor și a serviciilor de pompe funebre din Mun. Bacău.

In domeniul administrării drumurilor și străzilor, se analizeaza oportunitatea delegării următoarelor servicii /activitati:

Executarea lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor și a drumurilor, în strictă concordanță cu documentațiile de urbanism și pe baza studiilor de circulație și de trafic

4- Verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea Și localizarea degradărilor produse în carosabil și remedierea operativă a acestora;

Creșterea eficienței lucrărilor de construire, reabilitare și întreținere a străzilor și a drumurilor, prin adoptarea unor soluții, materiale și tehnologii performante;

Organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor și adoptarea restricțiilor de circulație necesare desfășurării traficului în condiții de siguranță pe toată durata execuției lucrărilor de construire, modernizare și

întreținere a străzilor;

Evitarea și/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinată de execuția lucrărilor de construcții, precum și refacerea zonelor adiacente afectate;

4- Elaborarea, împreună cu organele specializate ale Ministerului de Interne, a studiilor de trafic, în concordanță cu planurile de urbanism și cu programele de dezvoltare economico-socială de perspectivă a Mun. Bacău;

'*■ Organizarea circulației rutiere în Mun. Bacău și optimizarea traseelor în funcție de fluxurile de vehicule și pietoni, prin lucrări și amenajări rutiere, instalații de dirijare și semnalizare, amplasarea și montarea indicatoarelor rutiere, a marcajelor și a altor instalații de avertizare;

Realizarea Și întreținerea în perfectă stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere și a marcajelor;

4= Perfecționarea Si modernizarea mijloacelor de semnalizare și avertizare rutieră și de dirijare a circulației;

^k Amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare și afîșaj publicitar pe străzi și în alte locuri publice, în condițiile stabilite prin planurile de urbanism și studiile de circulație.

Art. 4. Modul de organizare și funcționare a activităților descrise mai sus, trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:

■sk    protecția sănătății populației;

<    responsabilitatea față de cetățeni;

'Sk    conservarea și protecția mediului înconjurător;

^k    asigurarea calității și continuității serviciului;

^k    tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

^k    securitatea serviciului;

*4»    dezvoltarea durabilă.

SECȚIUNEA I

ASIGURAREA IGIENEI ȘI SĂNĂTĂȚII PUBLICE

PRIINCIPII GENERALE:

Art. 5. Operatorul serviciului de va asigura următoarele principii generale:

4 respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

^k exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea echipamentelor/utilajelor/instalației și specificul locului de muncă;

4k respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de concesiune sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului

4- furnizarea către autoritatea administrației publice locale, a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciile, în condițiile legii;

•i- respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului;

«4 prestarea serviciului pe raza Mun. Bacău pentru care are contract de concesiune, și lăsarea în stare de curățenie a spațiului din zonele de operare;

aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți; realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

4 evidența orelor de funcționare a utilajelor pentru activitățile în care se impun folosirea acestora;

ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;

-4 personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

o dotare minimă cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contractul de concesiune;

alte condiții specifice stabilite prin contract.

Art. 6. Operatorul va monitoriza și respecta cerințele stabilite în autorizații, precum și măsurile impuse de autoritățile competente.

Art. 7. Operatorul va fi responsabil pentru personalul propriu angajat și pentru desfășurarea tuturor operațiunilor și activităților în conformitate cu prevederile legale și normele privind sănătatea și securitatea în muncă.

Art. 8. Angajații operatorului trebuie sa dețină calificări relevante, să fie instruiți în mod corespunzător și să fie calificați pentru sarcinile pe care le desfășoară.

Art. 9. Operatorul va efectua periodic instructaje, conform prevederilor legale în vigoare, astfel încât personalul acestuia să fie informat activ cu privire la aspectele operaționale, de sănătate și securitate în muncă, precum și de protecție a mediului.

Art. 10. în timpul executării serviciilor, personalului operatorului nu îi este permis să solicite sau să primească compensații sau gratificații din partea cetățenilor în scopul extinderii sau îmbunătățirii calității- serviciului.

Art. 11. Operatorul va informa operativ Municipiului Bacău cu privire la orice problemă care afectează prestarea serviciului. Informarea va fi realizată în scris și va include propuneri de remediere a situațiilor survenite. Măsurile de remediere a unor astfel de situații vor fi stabilite de comun acord de Operator și Beneficiar, Operatorul având responsabilitatea implementării acțiunilor de remediere stabilite.

Art. 12. Investițiile necesare asigurării continuității și modernizării serviciului vor fi identificate de către Operator, care va elabora și propune spre aprobarea Beneficiarului un plan anual de investiții, care va include Și o prioritizare a realizării acestora, determinată pe baza unui referat de specialitate. Beneficiarul, în limita fondurilor disponibile în bugetul local, va realiza investițiile aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Bacău și le va pune la dispoziția Operatorului conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 13. Tarifele, taxele și felul contractului de delegare

Tarifele si taxele pentru activitățile de asigurare a igienei și sănătății publice se vor stabili de către autoritatea deliberativa locala (autoritatea de reglementare) si/ sau se fundamentează pe norme locale de deviz, după caz, norme ce se vor da spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Bacau. Normele Locale de deviz vor reprezenta modalitatea de tarifare si taxare a serviciilor. Norma locala de deviz va conține consumurile specifice de materiale, utilaj si transport precum si manopera care va fi determinata pe baza consumului orar la nivelul câștigului mediu brut per ramura economică în conformitate cu seriile statistice publicate de Institutul National de Statistică. Pe lângă costurile menționate, operatorul va adauga o marjă a cheltuililor indirecte de 10% , o marja maxima de 7% adaos comercial la materiale si materii prime si o cota de profit rezonabil de 5%, la care se va avea in vedere si cuantumul redeventei aferenta concesiunii.

De asemenea, in cazul serviciilor a căror exploatare presupun si producerea de venituri, respectiv elemente de cost/ tarif/ preț cuantificabile pentru anumite activîtati, valorile acestora vor fi aprobate punctual, pentru fiecare caz in parte, de către Consiliul Local al Municipiului Bacau.

Modalitatea de delegare se va realiza prin contract de concesiune;

Art. 14. Investițiile efectuate de către operator pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea activităților de asigurare a igienei și sănătății publice în municipiul Bacău se vor amortiza pe perioada derulării contractului, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 15. (1) Redeventa va fi stabilita anual, conform reglementarilor legale in vigoare, prin raportare la valoarea amortismentelor pe perioada contractului de concesiune, avand un cuantum procentual raportat la cifra de afaceri, intre 0,08% si 0,1%

 • (2) Valoarea redevenței va fi stabilită in lei/ an și se va achita în 4 (patru) rate trimestriale până la data de 25 a ultimei luni din trimestru.

 • (3) Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la perceperea de majorări de întârziere, conform prevederilor legislație fiscale privind creanțele bugetare.

TERMENII Șl NOȚIUNI

Art. 16. Termenii și noțiunile se definesc astfel:

indicatori de performantă - parametri ai serviciului realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului;

ASIGURAREA SERVICIULUI

Administrare a cimitirelor umane din Municipiul Bacău

Art. 17. Conform prevederilor HG nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/ 2002 privind organizarea șî funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, organizarea Și funcționarea cimitirelor umane Și a crematoriilor de către autoritățile administrației publice locale se realizează prin:

 • a)    atribuirea locurilor de înhumare prin atribuire în folosință pe termen limitat de 7 sau 25 de ani;

 • b)    realizarea construcțiilor funerare;

 • c)     plata unor taxe si tarife.

 • (1) Prestarea serviciului va fi realizata respectând-se următoarele:

 • a)    aplicarea si respectarea regulamentului aprobat de consiliul local;

 • b)    corectitudinea administratorului serviciului Și a atribuirii locurilor de înhumare;

 • c)    asigurarea pazei Și ordinii în perimetrul cimitirului sau al crematoriului;

 • d)    asigurarea prestațiilor necesare înhumării sau incinerării;

 • e)    întreținerea aleilor, clădirilor, instalațiilor, împrejmuirilor;

 • f)    asigurarea menținerii apei freatice la adâncimi mai mari de 2 m.

 • (2) Executarea Și repararea lucrărilor funerare vor fî asigurate de administrația cimitirelor care va organiza în acest scop formații de lucru specializate.

 • (3) Lucrările prevăzute vor putea fi executate și de titularii dreptului de folosință a locurilor de înhumare sau de membrii familiei acestora dacă au o calificare corespunzătoare profilului acestor lucrări.

 • (4) Administrațiile cimitirelor vor asigura întreaga gamă de servicii, lucrări și obiecte necesare ceremoniilor funerare, precum și alte servicii și lucrări de amenajare și întreținere a locurilor de înhumare Și a nișelor pentru păstrarea urnelor, astfel că cerințele populației în cazul decesului unei persoane să poată fi satisfăcute într-un singur loc cu operativitate și în condiții corespunzătoare.

 • (5) Administrațiile cimitirelor răspund de îngrijirea și paza cimitirelor și crematoriilor, după caz, revenindu-le obligația să întrețină în bună stare camerele de depunere și de ceremonii funerare, împrejmuirile, căile de acces, spațiile verzi, instalațiile de alimentare cu apă, energie electrică, canalizare și alte dotări.

Art. 18. Obiectul concesiunii constă în:

 • a)    servicii de administrare și gestionare a patrimoniului public existent în cimitirele umane

 • b)    servicii, activități și bunuri necesare realizării serviciilor funerare, precum Și alte servicii și activități de amenajare și întreținere a locurilor de înhumare astfel încât ceremonialul înhumării, în cazul decesului unei persoane, să fie făcut cu operativitate și în condiții corespunzătoare;

 • c)    servicii de asigurare și menținere a curățeniei în perimetrul cimitirelor umane;

 • d)    activități de întreținere și refacere a instalațiilor de apă și canalizare, energie electrică, reparații alei și garduri împrejmuitoare, întrețineri curente construcții aferente;

 • e)    lucrări de amenajare, întreținere, protejare Și conservare a spațiilor verzi, gazonului, arborilor, arbuștilor, florilor anuale, bienale, perene și a oricăror alte amenajări dendro-horticole;

 • f)    serviciu de pază Și ordine a cimitirelor umane municipale.

Art. 19. Beneficiarul serviciului public de organizare, funcționare și administrare a cimitirelor umane din Municipiul Bacău este Municipiului Bacău.

Art. 20. Concesionarea serviciilor prevăzute se face pentru cimitirele umane municipale, și anume cimitirul Central, Sărata, Sarat 2, Cuvioasa Parascheva, Serbanești, Gheraiești, CFR, Eroilor și cimitirul Lazaret.

Art. 21. (1) Terenurile pe care sunt amplasate cimitirele umane din Bacău aparțin domeniului public al Municipiului Bacău.

 • (1) Terenurile pe care sunt amplasate cimitirele umane și care constituie proprietatea concedentului vor fi administrate și exploatate de delegat în conformitate cu prevederile contractului de concesiune, acestea rămânând proprietatea concedentului și urmând a fi restituite de concesionar la expirarea/ încetarea contractului de concesiune; acestea constituie bunuri de retur și revin de drept concedentului, gratuit și libere de orice sarcini.

 • (2) Asupra bunurilor rezultate din investiții sau modernizări efectuate de concesionar pe cheltuiala sa și cu aprobarea concedentului, acesta din urmă are drept de preemțiune la cumpărare, prețul pe care trebuie să-l plătească fiind stabilit de comun acord între părți, într-un act adițional la contract;

 • (3) Bunurile proprii, care aparțin concesionarului rămân in proprietatea sa, acesta putând dispune de ele oricum dorește.

 • (4) La cererea persoanelor interesate, se vor elibera informații cuprinse în registrul de evidență a sesizărilor și reclamațiilor cetățenilor privind acte de profanare, furturi, degradări sau alte fapte ce constituie contravenții sau infracțiuni săvârșite în incinta cimitirelor, în condițiile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Art. 22. Gestionarea patrimoniului public existent în cimitirele umane:

 • (1) Operatorul de serviciu delegat are obligația să asigure păstrarea integrității, protejarea, administrarea și gestionarea în condiții optime a patrimoniului public încredințat, asigurarea funcționalității și întreținerii dotărilor existente.

 • (2) Operatorul de serviciu va asigura conducerea întregii activități administrative specifice cimitirelor umane, Și anume:

 • ❖ va tine, va păstra și va actualiza un registru de evidență a persoanelor decedate care sunt înmormântate în cimitirele respective; acest registru de evidență va cuprinde următoarele specificații:

•4-    data înmormântării;

4-    numele și prenumele celui decedat;

datele personale ale decedatului;

numărul actului de deces;

locul înmormântării (parcela, rândul, locul);

aparținătorul / delegatul care a efectuat înmormântarea; numărul chitanței care dovedește atribuirea în folosință a locului;

4- numărul chitanței care dovedește achitarea tarifului de întreținere;

numărul chitanței care dovedește achitarea tarifului serviciului funerar prestat;

♦> va ține, va păstra și va actualiza un registru de evidență a parcelelor din structura cimitirului, după cum urmează:

anul dării în folosință a parcelei;

4b    numărul de rânduri componente;

4= numărul de locuri de mormânt stabilite în cadrul parcelei;

4^    anul ocupării complete a parcelei;

 • ❖ în registrul de evidență se consemnează și caracterul aparte al parcelei respective și anume:

4^ eroi din primul război mondial;

4*    eroi din al doilea război mondial;

veterani de război;

<    eroi ai revoluției;

deportați și victime ale oprimării comuniste;

destinație specială (personalități istorice, politice, culturale, sau cu merite deosebite, etc.).;

♦> va păstra o evidență cu privire Ia locul unde sunt înmormântate personalitățile istorice, politice, culturale sau cu alte merite deosebite, de importanță națională sau locală;

 • ❖ va ține un registru de evidență a sesizărilor și reclamațiilor cetățenilor privind acte de profanare, furturi, degradări sau alte fapte ce constituie contravenții sau infracțiuni săvârșite în incinta cimitirelor;

 • ❖ va atribui locurile de înhumare la solicitările cetățenilor și va întocmi actele de atribuire a acestor locuri de înhumare; va conduce un registru al actelor de atribuire a locurilor de înhumare din cimitire și va urmări derularea acestora; va ține evidență situației atribuirilor în cimitire, precum și situația locurilor de înhumare cu titularii acestora;

 • ❖ va întocmi un registru special cu evidența proceselor verbale de constatare a stării fizice în care sunt menținute locurile de înhumare date în folosință; situația locurilor considerate “în părăsire” se va afișa la administrația cimitirului.

Art, 23. Locurile de înhumare din cimitirele umane municipale din Bacău pot fi atribuite pe baza tarifelor aprobate de Consiliul Local Bacău sau atribuite gratuit, prin Dispoziție a Primarului Municipiului Bacău, doar cetățenilor cu domiciliu] în Mun. Bacău, sau care înmormântează persoane decedate ce au avut domiciliul stabil pe raza municipiului,

 • (1) Terenul fiecărui cimitir uman din Bacău este sistematizat și împărțit în parcele și locuri de înhumare delimitate prin căi de acces.

 • (2) Locurile de înhumare care se pot atribui cetățenilor Municipiului Bacău în cimitirele umane municipale se clasifică în următoarele categorii:

 • a)    A. Locurile de înhumare ce se atribuie în cimitire vor avea dimensiunile legale, cu intervalele de acces între ele de 0,5 m., cu suprafața atribuită inclusiv pentru amenajări (împrejmuire, statui, etc),

 • b)    A/l. Loc de înhumare familial simplu (2 locuri), are dimensiunile legale, cu intervale de acces între ele de 0,5 m., cu suprafața atribuită inclusiv pentru amenajări (împrejmuire, statui, etc),

 • c)    B. Loc de înhumare individual cu suprafața atribuită pentru amenajări din material durabil (împrejmuire, statui, etc), are dimensiunile legale cu intervale de acces între ele de 0,5 m.

 • d)    B/4. Loc de înhumare pentru cavou familial, cu intervale de acces între ele de 0,5 m.

 • (3) în cazul în care există solicitări pentru atribuirea în folosință a unor capele familiale sau colective, cavouri familiale pe suprafețe mai mari, va fi necesară aprobarea specială a administratorului.

 • (4) Locurile de înhumare prevăzute mai sus se pot atribui în următoarele condiții:

 • a)      locurile de înhumare prevăzute la lit. A , A/l și B se pot atribui numai la moartea persoanei pentru care se atribuie, pentru o perioadă de 7 ani sau 25 ani, pe baza tarifelor aprobate de Consiliul Local Bacău, sau se atribuie gratuit Prin Dispoziția a Primarului Municipiului Bacău, cu drept de prelungire a perioadei contractuale;

 • b)      locul de înhumare prevăzut la lit. B va putea fi atribuit si cu titlu gratuit, în parcelele cu destinație specială, numai persoanelor beneficiare ale unor drepturi stipulate prin diverse acte normative, și anume: veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război, în conformitate cu prevederile Legii nr,44/1994; foștilor deținuți politici, deportaților și victimelor oprimării comuniste, în conformitate cu prevederile Legii nr. 189/2000; eroilor Revoluției din decembrie 1989, râniților și urmașilor eroilor martiri ai Revoluției, în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.(pentru aceste categorii de persoane, soliei tanții vor anexa la cerere acte doveditoare);

 • c)      locurile de înhumare prevăzute la lit. B/4, se pot atribui și anticipat, pentru o perioadă de 25 de

/0 ani, cu sau fără caz de deces, cu condiția achitării taxelor prevăzute pentru delegate și a avizării documentației pentru construirea cavourilor sau a împrejmuirilor

 • (5) Sunt considerate parcele cu destinație specială, cele ocupate de către personalități istorice, politice, culturale sau cu alte merite deosebite, de importanță locală sau națională, precum și altor persoane marcante din cadrul municipalității. Locurile de înhumare desemnate in aceste parcele cu destinație specială vor beneficia de un plan de taxare și tarifare special.

 • (6) Consiliul Local poate acorda pe o perioada de 7 ani, locuri gratuite în cimitirele municipiului, persoanelor decedate neidentificate sau poate aproba atribuirea gratuită pentru 7 ani a locurilor de înhumare persoanelor beneficiare potrivit legii. După acest termen, in funcție de necesitățile administrației cimitirelor, se va putea efectua exhumarea celui decedat. Osemintele celui exhumat vor fi îngropate la o adâncime de 2,5 m, iar acesta va rămâne în evidențele administrației cimitirelor.

 • (7) Persoanelor fără aparținători le va fi atribuit gratuit un loc, iar înhumarea acestora se va realiza prin intermediul Direcției de Asistență Socială.

Arh 24. Operatorul de serviciu, administrator al cimitirelor, va proceda la atribuirea locurilor de înhumare în următoarele situații:

 • a)    locul de înhumare atribuit pentru 7 ani poate fi reatribuit pentru încă 7 ani, dacă la expirarea termenului de atribuire a intervenit un nou deces;

 • b)    locul de înhumare atribuit pentru 7 ani poate fi reatribuit pentru 25 ani, cu /sau fără caz deces la expirarea termenului de atribuire, cu condiția începerii lucrărilor subterane sau supraterane, Ia data reatribuirii;

 • c)    locul de înhumare atribuit pentru 25 ani poate fi reatribuit pentru 7 ani, in caz de deces survenit cu cel puțin 6 ani înaintea expirării concesiunii, termenul reatribuirii curgând de la data expirării atribuirii inițiale;

 • d)    locul de înhumare atribuit pentru 25 ani poate fi reatribuit pentru 25 ani, in caz de deces daca acesta a survenit cu cel puțin 6 ani înaintea expirării atribuirii, iar construcțiile supraterane si/ sau subterane sunt in stare buna. Daca lucrarea funerara este deteriorata, reatribuirea se va face cu condiția reparării sau refacerii acestora;

 • e)    locul de înhumare atribuit pentru 25 ani poate fi reatribuit pentru 25 ani, fără caz de deces, cu cel mult 1 an înainte de expirarea atribuirii, cu condiția ca lucrările funerare supraterane si/ sau subterane sa fie in stare buna. Dacă lucrările sunt deteriorate, reatribuirea se va face cu condiția remedierii acestora. Reatribuirea operează din momentul expirării atribuirii inițiale;

 • (1) Ultima înhumare pe locurile atribuite pe 25 ani, se va putea face cu cel puțin 7 ani înainte de expirarea acesteia, cu excepția cazurilor în care s-a aprobat prelungirea atribuirii cu minim 7 ani.

 • (2) Unei persoane i se poate atribui/ reatribui, numai un singur loc de înhumare. In acest loc pot fi înmormântați titularii dreptului de folosință, soțul/ soția și rudele acestuia pană la gradul de rudenie IV, precum si alte persoane cu consimțământul expres al titularului. Atribuirea aceluiași titular a mai multor locuri de înhumare este nula de drept si atrage încetarea dreptului de folosință asupra mormintelor dobândite.

 • (3) Cererile pentru solicitarea reatribuirii locurilor de înhumare se vor depune la sediul operatorului de serviciu, administrator al cimitirelor. Aceste cereri vor fi însoțite de copia actului de identitate si de declarația pe proprie răspundere a solicitantului ca nu mai deține un alt loc de înhumare in cimitirele proprietate publica a Municipiului Bacău, precum si de certificatul de deces, atunci când este cazul.

 • (4) După aprobarea cererii privind atribuirea sau reatribuirea locurilor de înhumare de către operatorul de serviciu, acesta va comunica solicitantului sa se prezinte pentru încheierea contractului. Dacă solicitantul nu se prezintă într-un termen de 30 de zile pentru încheierea contractului si pentru plata taxei aferente, locul va fi atribuit altei persoane.

 • (5) Atribuirea locului de înhumare se va face nominal, fiecare loc de veci va avea un singur beneficiar, inclusiv în cazul locurilor duble, în ordinea solicitărilor și în ordinea numerică a parcelelor și a locurilor de înhumare, sau în locurile rămase libere după expirarea/ rezilierea contractelor, în condițiile prezentului regulament Și a legislației în vigoare.

 • (6) Actul de atribuire asupra locului de înmormântare se va întocmi in doua exemplare, unul pentru beneficiar si unul pentru administrația cimitirului, si va cuprinde următoarele mențiuni principale:

 • a)    unitatea care administrează cimitirul;

 • b)    denumirea cimitirului, parcelei, rândul și numărul locului de înhumare;

 • c)    numele și prenumele titularului folosinței;

 • d)     adresa Și datele de identificare ale titularului;

 • e)    natura folosinței;

 • f)     suprafața atribuita;

 • g)    termenul de atribuire;

 • h)     taxa și/sau tariful stabilit și modalitatea de plată;

 • i)     obligațiile părților semnatare.

 • j)     clauze de încetare a contractului;

 • k)    mențiunea conform căreia la data încetării în orice mod a contractului, construcțiile edificate intră în proprietatea unității administrativ - teritoriale, fără acordarea de despăgubiri sau alte compensații materiale, dacă în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la data încetării contractului, acestea nu sunt ridicate/ desființate de foștii titulari.

 • l)     copie CI a solicitantului.

 • (7) Titlurile de folosință se înregistrează în evidentele administrației și în planul de parcelare a cimitirului.

 • (8) Atribuirea locului de înhumare se face în prezența titularului contractului, care va fi însoțit de un alt membru de familie și se va întocmi un proces - verbal de predare primire, în 3 exemplare, semnat de ambele părți și care va fi anexat la contractul dc atribuire.

 • (9) Actul de atribuire (atribuire cu titlu gratuit) încheiat cu aceasta ocazie conferă titularului numai dreptul de folosință pe termen limitat, potrivit unor legi speciale.

 • (10) Atribuirea nu poate fi înstrăinata prin acte cu titlu oneros. Transmiterea locurilor de înhumare altei persoane se poate face numai prin succesiune legala, testamentara sau prin donație. Dreptul de atribuire va fi acordat pe perioada rămasă din contractul inițial, urmând ca noul beneficiar să poată ulterior beneficia de prelungirea contractului.

 • (11) Moștenitorii sunt obligați să-și înregistreze certificatul de moștenitor la administrația cimitirului în termen de 30 de zile de la data obținerii acestuia.

 • (12) Titlul de folosință asupra locului de înhumare, acordat pentru o perioada de 7-25 ani, da naștere la dreptul beneficiarului de a efectua construcții funerare la suprafața sau subterane, după obținerea avizului/ autorizației de construire, după caz. în locurile de înhumare vor putea fi înmormântate și alte persoane, cu consimțământului scris al titularului locului de înhumare dat prin declarație notarială, conform legii.

 • (13) Conform actului de delegate (atribuire) a locului de înhumare, titularii dreptului de folosință sau moștenitorii acestora vor avea următoarele obligații:

 • a)     să obțină toate avizele si autorizațiile necesare si sa execute in termen lucrările constând în construcții funerare la care s-au angajat la obținerea titlului de folosință;

 • b)     să instaleze, de la data luării în folosință, un însemn care să conțină numele și prenumele decedatului sau a titularului dreptului de folosință, după caz, parcela si numărul locului de mormânt;

 • c)     să întrețină în perfecta stare construcțiile funerare si amenajările realizate pe locul respectiv, precum Și cărările dintre morminte si aleile secundare de acces in parcele;

 • d)     să respecte suprafețele atribuite spre folosință, fiind interzisă orice extindere în cărări sau alei, afară de situațiile în care acest lucru a fost aprobat de administrația cimitirelor;

 • e)     să amenajeze locul in cauza si sa-1 împodobească cu flori și verdeața; la locurile de înhumare se vor admite, în principiu, numai plantații dendro-floricole de talie mică; plantarea unor arbori de talie mare se va face numai cu aprobarea anticipată a administrației cimitirelor;

 • f)      să depoziteze resturile vegetale rezultate din întreținerea locurilor de înhumare, resturile de materiale rezultate în urma lucrărilor de reparații ce se efectuează la părțile de construcție a mormintelor numai în locurile special amenajate;

 • g)     să ocrotească toți arborii de talie mare aflați în incinta cimitirelor, tăierea acestor arbori urmând a se face numai în cazuri excepționale și cu aprobarea administratei cimitirelor;

 • h)     sa utilizeze cu simț gospodăresc toate bunurile din cimitire;

 • i)      sa se intereseze periodic asupra datei când li se expiră termenul de folosință a mormintelor și sa comunice, în scris, în termen de 30 de zile, orice schimbare survenită cu privire la situația juridica a locului, persoana titularului și domiciliul acesteia;

 • j)      să achite anual toate taxele si tarifele prevăzute în actul de delegate (atribuire);

 • k)     Să asigure lizibilitatea înscrierilor de pe plăci, tăblii și monumente comemorative;

 • l)      Să depoziteze numai în locurile special amenajate resturile vegetale rezultate din întreținerea locurilor de înhumare și resturile de material rezultate în urma lucrărilor de reparații/construcții efectuate la monumentele locurilor de înhumare;

 • m)    Să nu amplaseze la locurile de veci mobilier urban fără aprobarea administrației cimitirului;

 • n)     Să respecte programul de vizită.

Art. 25. Dreptul de folosință a locului de înhumare încetează în următoarele cazuri:

 • a)     la expirarea duratei de atribuire și dacă timp de 2 ani nu a fost solicitată reatribuirea;

 • b)     când nu exista moștenitori legali, testamentari;

 • c)     când titularul dreptului de folosință nu respecta prevederile actului de atribuire;

 • d)     în cazul neachitarii taxelor de atribuire si tarifelor de întreținere stabilite pentru o perioada mai mare de 2 ani consecutiv si daca, după înaintarea somației scrisa si trimisa cu confirmare de primire, sau a anunțului în presă, titularul dreptului de folosință sau urmașii săi nu se prezintă la administrația cimitirului și nu achită obligațiile ce decurg din actul de atribuire, la valoarea anului in curs; excepție fac monumentele funerare din patrimoniul național sau cele declarate de Consiliul Local ca fiind de interes istoric sau artistic;

 • e)     prin renunțarea expresă a titularului dreptului de atribuire, fără a avea pretenții la despăgubiri;

 • f)     când titularul dreptului de folosință a decedat și este înhumat într-un alt loc, iar pe locul atribuit acestuia nu s-au făcut construcții definitive;

 • g)     când titularul locului a fost deshumat, iar osemintele sale au fost depuse in alt loc;

 • h)     prin desființarea cimitirului;

 • i)     în caz de părăsire sau de menținere în stare de neîngrijire a locurilor de înhumare și a lucrărilor funerare, pe o perioada mai mare de 2 ani.

 • (1) Starea de “lăsare în părăsire” se stabilește de administrația cimitirului, care are obligația ca anual să verifice starea locurilor date in folosință si sa încheie un proces - verbal de constatare care se înscrie într-un registru special. Situația locurilor considerate “în părăsire” se va afișa la administrația cimitirului.

 • (2) Operatorul de serviciu, administrator al cimitirului va afișa într-un loc vizibil, în primul trimestru al fiecărui an calendaristic o listă cu locurile de înmormântare la care termenul de atribuire a expirat sau expiră până la sfârșitul anului, precum și o listă cu numele titularilor dreptului de folosință care nu-și respectă obligațiile ce decurg din actele de atribuire. Totodată vor fi înștiințați in scris cei interesați ca, in cazul in care nu se va face reînnoirea dreptului de folosință în termen de un an de la data afișării, aceste locuri de înmormântare revin in patrimoniul public al autorității locale, urmând a fi dispuse atribuirii către alte persoane.

 • (3) La expirarea termenului de un an de la prima afișare, daca situația a rămas neschimbată, lista locurilor de înmormântare “lăsate în părăsire”, cu indicarea numelui titularilor dreptului de folosință, se va afișa timp de 60 de zile la administrația cimitirului. Odată cu procedura de afișare, administrația cimitirului îl va soma si pe titularul dreptului de folosință, prin scrisoare cu confirmare de primire, la ultimul sau domiciliu cunoscut.

 • (4) în cazul în care titularul dreptului de folosință nu se prezintă in termen de 30 de zile de la data afișării și a notificării prin scrisoare recomandata, pentru a lua masuri în legătură cu locul de înhumare pe atribuit si pe care «l-a lăsat în părăsire», la împlinirea termenului de 2 ani de la data afișării și a notificării, atribuirea locului de înhumare va putea fi anulata pe cale administrativa.

 • (5) Daca dreptul de folosință asupra locului de înhumare s-a pierdut prin încetarea sau anularea actului de atribuire, titularul dreptului de folosință în cauza are obligația sa desființeze și să ridice lucrările funerare în termen de 90 de zile de la primirea înștiințării privind încetarea atribuirii. în caz contrar, mormântul sau cavoul, cu toate amenajările existente, reintră în patrimoniul public al Municipiului, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare privind constatarea, evaluarea și preluarea pe baza de inventar, iar aceste lucrări vor fi valorificate de operatorul de serviciu care administrează cimitirele.

 • (6) Locurile de înhumare respective vor putea fi atribuite pentru noi înhumări, noii titulari ai dreptului de folosință asupra acestora urmând sa suporte si plata construcțiilor și amenajărilor existente, după ce acestea vor fi evaluate.

 • (7) încetarea atribuirii în condițiile art. 37 atrage după sine încheierea unui nou contract de atribuire, cu un nou beneficiar. Atribuirea locurilor de înhumare altor persoane decât celor titulare a atribuirii sau a moștenitorilor, posesorilor legali se va face numai după trecerea perioadei de 7( șapte) ani de la ultima înhumare.

Art. 26. Servicii, activități si bunuri necesare realizării serviciilor funerare, precum și alte servicii Și activități de amenajare și întreținere a locurilor de înhumare:

 • (1) înhumarea în cimitirele proprietate publică, de pe raza Municipiului Bacău, se face numai pe baza adeverinței eliberate de Oficiul Stării Civile care a înregistrat decesul, cu respectarea prevederilor regulamentului pentru organizarea si funcționarea cimitirelor umane din Municipiul Bacău.

A

 • (2) In cazul in care se dispun cercetări de către organele îndreptățite cu privire la cauzele decesului, înmormântarea se va face numai pe baza dispozițiilor date de organele respective.

 • (3) înmormântarea decedaților aduși din alte localități se face numai pe baza autorizației sanitare pentru transport de cadavre umane, vizata de autoritatea sanitara competenta si potrivit adeverinței de înhumare.

 • (4) înhumările se pot face direct sau prin depunerea prealabila a decedaților la capela bisericii din cadrul cimitirului respectiv.

 • (5) Pentru efectuarea serviciilor de înhumare, titularul de loc trebuie să prezinte Operatorului se serviciu- administrator al cimitirului următoarele documente:

-buletin/carte de indentitate

-contract loc de înhumare

-certificat e deces

-adeverință de înhumare

A

In cazul decesului titularului de loc de veci se va prezenta ruda cea mai apropiată a decedatului cu actele susmenționate.

 • (6) Depunerea decedaților la capela se poate face pentru cel mult 72 ore și cu plata tarifelor stabilite. Nu pot fi depuși la capela cei decedați din cauza unei boli contagioase.

 • (7) înhumările pentru locurile date în folosință pe un termen de 7 ani se fac in gropi simple, săpate la o adâncime de minim 2 metri, iar înhumările pentru locurile de 25 de ani, in gropi zidite si cavouri, realizate la o adâncime de minim 2,5 metri.

 • (8) Gropile zidite si cavourile se executa pe baza autorizației/ avizului de construcție și sub controlul operatorului administrator al cimitirului.

 • (9) Deshumarea persoanelor decedate se poate face numai după 7 ani de la data înhumării, pe baza adeverinței eliberate în acest scop de administrația cimitirelor. Deshumarea osemintelor persoanelor decedate in urma cu 7 ani, precum si reînhumarea lor se poate face in tot timpul anului pe baza adeverinței eliberate in acest scop de administrația cimitirelor.

 • (10)      Pentru serviciul de deshumare titularul de loc se prezintă la Operatorul de serviciu administrator al cimitirelor cu următoarele documente:

-carte/buletin de identitate

-contract loc de înhumare-proces verbal de atribuire

-certificatul de deces al persoanei înhumate

A

In cazul decesului titularului de loc de veci se va prezenta ruda cea mai apropiată a decedatului cu actele susmenționate

 • (11)      în mod excepțional deshumarea se face și înainte de expirarea termenului prevăzut la alineatul precedent, după cum urmează:

 • a)     după împlinirea termenului de 1 an de la data înhumării si numai în perioada 1 noiembrie - 31 martie, pe baza adeverinței eliberate de politia sanitar veterinara, in scopul reînhumării persoanei decedate in alt loc de înhumare, pe baza dispoziției date potrivit legii, de Parchet sau de instanțele judecătorești si cu încuviințarea unui reprezentant al familiei decedatului, la data fixata de aceste organe.

 • b)     indiferent de data când a avut loc înhumarea pe baza dispoziției date potrivit legii, de Parchet sau de instanțele judecătorești si cu încunoștințarea unui reprezentant al familiei decedatului, la data fixate de aceste organe.

 • (12)      Deschiderea mormintelor si reînhumarea se vor face in mod obligatoriu in prezenta unui împuternicit cu procura speciala al familiei decedatului si sub supravegherea administratorului cimitirului, iar operațiunile se vor consemna in registrul de înhumări in care semnează ambele părți.

 • (13)      In cazul in care in termen de 2 ani de la expirarea termenului de 7 ani reprezentantul familiei nu se prezintă pentru deschiderea mormântului, deși a fost anunțat în scris, cu confirmare de primire, în cazul în care nu mai este în viață nici o ruda a decedatului, precum si in cazul persoanelor decedate neidentificate, operațiunea de deshumare se desfășoară numai in prezenta administratorului cimitirului, care consemnează in registrul de înhumare lipsa reprezentantului familiei si operațiunea de reînhumare a osemintelor in locul comun.

 • (14)      Excepție de la prevederile susmenționate o constituie locurile atribuite pe veci in baza unor reglementari anterioare sau a cultelor care prin natura religiei interzic deshumarea.

 • (15)      Lucrările funerare care se pot executa în cimitire sunt:

 • a)     pe locurile atribuite pe 7 ani:

lucrări supraterane constând în cruci, însemne, borduri, grilaje;

lucrări subterane numai în situații deosebite;

 • b)     pe locurile atribuite pe 25 ani sau a celor deținute în prezent pentru perioade mai mari; A. lucrări supraterane pentru executarea de cruci, însemne, borduri, grilaje, lucrări de artă (lespezi, obeliscuri, statuete, etc.);

lucrări subterane - cripte, cavouri, gropi zidite cu cate unul, două sau trei locuri suprapuse, astfel încât adâncimea dinspre partea superioara să fie de cel puțin 0,50 m sub nivelul solului.

 • (16)      Lucrările se vor face sub controlul administratorului de cimitir, pe baza avizului/ autorizației de construcție, emise în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Este scutita de aviz/ autorizație montarea crucilor de orice fel cu înălțimea până la 1,5 m și fără baza betonată.

 • (17)      Construirea fără aviz/ autorizație sau cu încălcarea acestora atrage sancțiunile și măsurile stabilite, potrivit legii.

 • (18)      Monumentele de arta din cimitirele municipale nu pot fi reparate, modificate sau demontate decât cu avizul prealabil al Consiliului Local al municipiului.

 • (19)       Este interzisă orice lucrare în afara limitei locului concesionat, administratorul de cimitir având obligația să împiedice executarea unor asemenea lucrări.

 • (20)      Operatorul de serviciu administrator al cimitirelor va urmări ca activitățile și lucrările care se desfășoară în cimitirele municipale, și anume săpat gropi, construcții funerare de orice tip, construcții capele, camere mortuare, camere de servit masa, spatii destinate ceremoniilor religioase, clopotnițe, case parohiale, circulația și transportul de materiale de construcție, etc., sa respecte intru totul si fără excepție obligația de autorizare sau avizare prealabila din partea operatorului de serviciu si sa se încadreze riguros în prevederile legii si ale regulamentului cimitirelor.

 • (21)      Operatorul de servicii administrator al cimitirelor poate asigura întreaga gama de servicii, lucrări și obiecte necesare ceremoniilor funerare, precum si a altor servicii de amenajare si întreținere a locurilor de înhumare, astfel încât cerințele populației în cazul decesului unei persoane să poată fi satisfăcute cu operativitate și în condiții corespunzătoare.

 • (22)       Prestarea serviciilor funerare se va face în baza solicitărilor celor interesați, cu plata preturilor si tarifelor stabilite de către operatorul de servicii, potrivit legii.

 • (23)      Transportul persoanelor decedate in vederea înhumării în aceeași localitate sau în alta localitate se poate face de operatorul de serviciu care asigura administrația cimitirelor, după plata tarifelor in vigoare, numai cu vehicule mortuare, special amenajate, cu respectarea normelor sanitare - antiepidemice.

 • (24)      Administrația cimitirelor poate asigura in aceleași condiții, transportul pe teritoriul tarii si a persoanelor decedate în străinătate, care urmează să fie înhumate în țara, precum și a celor decedate in tara care vor fi înhumate în străinătate. Efectuarea acestor transporturi se va asigura cu respectarea normelor din convențiile internaționale.

 • (25)       Plata pentru transportul persoanelor decedate se face potrivit tarifelor elaborate de operatorul de serviciu, administrator al cimitirelor, in cazul in care acesta asigura transportul.

 • (26)      Lucrările funerare pot fi executate cu formații proprii ale operatorului de serviciu administrator, pe baza de contract încheiat cu delegații, sau, cu acordul prealabil al operatorului de serviciu administrator, de către societăți comerciale de profil sau meseriași autorizați propuși de delegați, sau chiar de către titularii dreptului de folosință a locurilor de înhumare sau de membrii familiilor acestora, daca au o calificare corespunzătoare profilului acestor lucrări, pe baza avizului legal eliberat de Operatorul de serviciu administrator al cimitirelor . Actele necesare pentru obținerea avizului legal eliberat de Operatorul de serviciu, administrator al cimitirului sunt:

 • a) cerere în numele persoanei care solicită lucrarea și care va cuprinde: nume, prenume CNP-ul, adresa, nr. telefon, adresa solicitantului, parcela, nr. locului unde urmează să se execute lucrarea, tipul de lucrare dorită (dimensiunile lucrării), modul cum va fi executată lucrarea (regie proprie/firmă specializată). în cazul în care lucrarea va fi executată de o firmă specializată, vor fi prezentate elementele de identificare ale acesteia, precum și o copie a contractului de execuție).

 • b) copie a contractului de atribuire (inclusiv a procesului verbal de atribuire)

 • c) eliberarea avizului este condiționată de deplasarea în teren a beneficiarului împreună cu reprezentantul Operatorului de serviciu, pentru identificarea fizică a suprafeței, delimitarea acesteia prin jaloane și verificarea posibilităților tehnice de execuție a lucrărilor - acest lucru fiind consemnat în subsolul avizului de (persoanele prezente și data la care s-a făcut identificarea)

Avizul se întocmește în 3 (trei) exemplare și se eliberează numai după achitarea taxelor legale - un exemplar la beneficiar, unul la executant și unul la reprezentantul Operatorului de serviciu -administrator al cimitirului.

 • (27) Lucrările funerare prevăzute mai sus vor putea începe numai după obținerea avizului și vor avea termen de execuție de maxim un an de la obținerea acestuia. La expirarea termenului avizul își pierde valabilitatea.

 • (28) Persoanele fizice și/ sau juridice care execută lucrări de construcții funerare sau orice alt tip de lucrări sau reparații în incinta cimitirelor au obligația de a solicita în scris accesul în incinta cimitirului și să prezinte o listă cu persoanele angajate ce vor efectua lucrarea, precum și numărul de înmatriculare al mașinii/ mașinilor ce vor transporta materialele și datele de identificare ale conducătorului auto și acte doveditoare pentru procurarea materialelor folosite.

 • (29)     Executanții nu vor putea depozita nici măcar temporar pământ, materiale și alte obiecte pe mormintele vecine, aceștia trebuind să ia toate măsurile pentru a nu murdări sau deteriora mormintele înconjurătoare pe timpul execuției lucrărilor.

Materialele necesare pentru construcție vor fi aduse la locul de executare pe măsura nevoilor, fiind interzisă depozitarea în cimitir a oricăror materiale de construcții, stingerea varului, cioplirea pietrelor, a oricăror materiale de construcții, prepararea betonului. La locul construcției se va aduce materialul pregătit și numai în cantitățile necesare pentru îmbinarea pieselor sau pentru turnare.

Pământul rezultat din săpătură, resturile de orice natură, ca urmare a operațiilor de construcții, gunoiul dc orice fel se va transporta în fiecare zi de către executant, în afara cimitirului, în locurile special amenajate.

 • (30)       Operatorul de serviciu administrator al cimitirelor va urmări ca activitățile și lucrările care se desfășoară în cimitirele municipale, și anume săpat gropi, construcții funerare de orice tip, construcții capele, camere mortuare, camere de servit masa, spatii destinate ceremoniilor religioase, clopotnițe, case parohiale, circulația și transportul de materiale de construcție, etc., sa respecte intru totul si fără excepție obligația de autorizare sau avizare prealabila din partea operatorului de serviciu si sa se încadreze riguros în prevederile legii si ale regulamentului cimitirelor.

 • (31) Deținătorul locului de veci care contractează lucrări cu diferiți constructori, are obligația de a urmări executarea construcției pe faze în vederea eliminării eventualelor vicii ascunse, sa ceară și să verifice dacă locurile de veci au fost corect inscripționate și dacă părțile componente ale construcției au fost prinse corespunzător între ele.

Gropile betonate, după depunerea fiecărui sicriu, vor fi acoperite cu placă/ plăci din beton armat de cel puțin 15 cm grosime.

Cavourile urmează regimul mormintelor obișnuite și trebuie să aibă antreu de coborâre a sicriului pentru introducerea lui în firidă. Antreul va fi acoperit cu o placă de beton armat de cel puțin 15 cm grosime.

în cazul gropilor betonate, cavourilor, criptelor, după depunerea sicrielor, firidele vor fi închise cu zid de cărămidă, tencuite cu mortar de ciment sau cu plăci de beton armat, etanșate cu beton.

 • (32)      Executantul lucrării va putea folosi utilitățile (apă, curent electric) din incinta cimitirului, cu acordul Operatorului, după achitarea taxelor aferente. Taxa va fi achitată pentru fiecare lucrare pe care o desfășoară executantul

 • (33)      Delegatul sau constructorii vor putea folosi energia electrica și apa din incinta cimitirului numai cu acordul administratorului cimitirului si in condițiile achitării contravalorii consumului.

 • (34)      Atunci când la realizarea lucrărilor funerare nu se folosesc formațiile proprii ale operatorului de serviciu administrator al cimitirelor, pentru eliberarea acordului de construcție din partea acestuia se va depune la casieria societății o garanție egală cu 25%, dar nu mai puțin de 500 lei RON, din valoarea lucrării, garanție ce se restituie după ce administratorul de cimitir confirma ca lucrarea s-a terminat și ca mormântul și spațiul înconjurător au fost curățate si puse in ordine. In caz contrar garanția se retine si va fi folosita pentru efectuarea lucrărilor de readucere a terenului in situația inițială.

 • (35)      în cazul în care serviciile funerare nu sunt prestate de către operatorul de serviciu administrator al cimitirelor, autorizarea prestării de servicii funerare, de către alte persoane juridice, in incinta cimitirelor municipale se poate efectua numai in baza contractului de prestări servicii funerare, încheiat între operatorul de serviciu administrator al cimitirelor si respectivele persoane juridice.

 • (36)       Persoanele juridice autorizate sa presteze servicii funerare în incinta cimitirelor municipale vor achita către operator o taxa care se va reactualiza la începutul fiecărui an funcție de creșterea indicelui de inflație.

 • (37)      Nerespectarea obligațiilor prevăzute în contract, sau in aviz, precum și a pievederilor Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor umane din Municipiul Bacău se va sancționa conform legii. Sancțiunea se va aplica fie agentului economic care a executat lucrarea de amenajare a locului de înhumare, fie beneficiarului, funcție de responsabilitatea fiecăruia.

Art.27. Servicii de asigurare și menținere a curățeniei in perimetrul cimitirelor umane

 • (1) Titularii locurilor de înhumare au obligația să efectueze în permanență lucrări de întreținere a mormintelor sau reparații ale lucrărilor funerare, precum și ale cărărilor dintre morminte și aleile secundare de acces în parcele, să planteze flori Și verdeață pe morminte, să facă periodic curățenie pe locurile de înhumare și în jurul acestora, astfel încât acestea să aibă un aspect îngrijit.

 • (2) Titularii locurilor de înhumare au obligația să depoziteze resturile vegetale rezultate din întreținerea locurilor de înhumare, resturile de materiale rezultate în urma lucrărilor de reparații ce se efectuează la părțile de construcție a mormintelor numai în locurile special amenajate.

 • (3) Pentru curățarea si refacerea alelor, clădirilor, împrejmuirilor și repararea instalațiilor (apa, canal, electricitate), precum si pentru consumul de apa, energie electrica, gaze, evacuarea gunoiului etc., pentru fiecare loc de înhumare se va achita un tarif anual de întreținere la administratorul cimitirului. Pentru mormintele și operele comemorative de război ale eroilor patriei, si pentru cele din parcele cu destinație specială, aflate în cimitirele administrate de operatorul de servicii, întreținerea și îngrijirea se va face de administrația cimitirului, cu aportul uman, material sau financiar al structurilor militare din Municipiul Bacău, al asociațiilor care au ca scop cinstirea memoriei acestor personalități și/ sau pe baza de contract de prestări servicii, încheiat cu aceste asociații sau cu municipiul Bacău.

 • (4) Operatorul de serviciu administrator al cimitirelor va asigura in incinta acestora condițiile de igienă cerute de reglementările legale in vigoare, prin instalarea unui număr suficient de coșuri si pubele de gunoi în incinta cimitirelor, prin întreținerea Și înlocuirea, atunci când este cazul, a acestora, prin efectuarea în permanență a curățeniei spatiilor verzi, aleilor de acces, capelelor si construcțiilor administrative, ori de cate ori este necesar.

 • (5) în vederea asigurării lucrărilor de colectare si transport al deșeurilor strânse din incinta cimitirelor, operatorul de serviciu administrator al cimitirelor va încheia un contract pentru prestarea serviciului de salubrizare cu operatorul acestui serviciu.

 • (6) Este interzisa in cimitire depozitarea oricărui fel de gunoaie, resturi vegetale, materiale de construcție, stingerea varului, cioplirea pietrelor, lemnelor și a marmurei, precum și efectuarea oricăror lucrări pregătitoare. La locul construcției se va aduce materialul pregătit și numai în cantitățile necesare pentru îmbinarea pieselor și finalizarea lucrării.

 • (7) La executarea lucrărilor de construcții se vor proteja mormintele și construcțiile învecinate, spațiile verzi și căile de acces. Pământul rezultat din săpătură, resturile de orice natură, ca urmare a operațiilor de construcție, gunoiul de orice fel se vor transporta în fiecare zi de către constructorii lucrărilor, în afara cimitirului în locuri special amenajate și salubrizate.

 • (8) Orice stricăciune va fi suportată de beneficiarul lucrării.

Art. 28. Activități de întreținere și refacere a instalațiilor de apă și canalizare, energie electrică, reparații alei și garduri împrejmuitoare, întrețineri curente construcții aferente

 • (1) Operatorul de serviciu administrator al cimitirelor răspunde de realizarea la timp și în condiții de performanță a lucrărilor de întreținere și reparații curente ale construcțiilor date în administrare, aleilor și gardurilor împrejmuitoare, instalațiilor de utilitate publică din incinta cimitirelor municipale (instalații de alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică).

 • (2) Operatorul de serviciu se va îngriji de gospodărirea judicioasa a materiilor prime, materialelor, apei, energiei electrice si termice, gazelor naturale, astfel încât să nu se încarce artificial costurile de operare.

 • (3) Operatorul de serviciu delegat verifica și urmărește corectitudinea facturilor de plata a energiei electrice, apa-canal, gaze si termoficare și răspunde de achitarea in termenele legale a respectivelor facturi.

Zi

 • (4) In cazul in care construcțiile, aleile, gardurile împrejmuitoare, instalațiile de utilitate publică necesită reparații capitale, operatorul de serviciu va informa imediat autoritatea administrației publice locale în vederea luării masurilor necesare.

 • (5) Intervențiile de întreținere sau reparații curente pe care operatorul de serviciu este obligat să le realizeze asupra construcțiilor date în administrare, aleilor și gardurilor împrejmuitoare, instalațiilor de utilitate publică din incinta ștrandului se vor face numai de către personal specializat și autorizat.

Art. 29, Lucrări de amenajare, întreținere, protejare și conservare a spațiilor verzi, gazonului, arborilor, arbuștilor, florilor anuale, bienale, perene și a oricăror alte amenajări dendro-horticole .

 • (1) Operatorul de serviciu delegat are obligația de a lua toate masurile necesare pentru protejarea si conservarea spatiilor verzi, gazonului, arborilor, arbuștilor, florilor anuale, bienale, perene și a oricăror alte amenajări dendro - horticole.

 • (2) Operatorul de serviciu administrator al cimitirelor va asigura resursele materiale si umane in vederea realizării lucrărilor de întreținere a amenajărilor dendro-horticole din incinta cimitirelor umane municipale (lucrări de răsad a gazonului si florilor, plantare a arborilor si arbuștilor, cosire a ierbii, greblare a frunzelor uscate si transportarea lor in locurile destinate arderii, toaletare a arborilor și arbuștilor, etc.).

 • (3) în cazul prăbușirii arborilor de talie mare din cauze de forță majoră, care prin cădere distrug mormintele învecinate, refacerea acestora se execută de către operatorul de serviciu administrator al cimitirelor pe cheltuiala sa.

Art. 30. Serviciu de pază și ordine a cimitirelor umane municipale

 • (1) Operatorul de serviciu delegat va asigura paza cimitirelor umane municipale, angajând în acest scop personal specializat, precum și menținând cu strictețe integritatea gardurilor împrejmuitoare.

 • (2) Accesul în cimitirele umane municipale este permis după un program orar prestabilit în funcție de sezon, după cum urmează: 8:00 - 17:00 noiembrie - martie, 7:00 - 20:00 aprilie -octombrie. Excepție de la acest program se face cu ocazia sărbătorilor religioase în timpul cărora ritualurile necesită prezența la locul de înhumare. Solicitările justificate ale titularilor dreptului de folosință asupra locurilor de înhumare din cimitire de a pătrunde în incinta acestora în afara acestui program, vor fi soluționate de către operatorul de serviciu administrator.

 • (3) Accesul în cimitire pentru cei care execută lucrări de construcții funerare se face după următorul program: 7:00 - 17:00 indiferent de perioada anului, numai în zilele lucrătoare. Excepție fac situațiile în care se execută lucrări pentru cazurile de deces.

 • (4) Accesul persoanelor în cimitire se va face in costumație decenta. Circulația se va face numai pe alei, fiind interzisa călcarea pe monumente, morminte și spații verzi, comportarea fiind in limita pioșeniei locului sacru.

 • (5) Accesul in cimitire a mijloacelor de transport cu o capacitate mai mare de 2 tone este interzisa. Sâmbăta și Duminica este interzis accesul în cimitire a mașinilor de orice fel, cu excepția celor care transporta decedați.

 • (6) Pentru intrarea in incinta cimitirelor cu alta motivație decât vizita ocazionata de procesiunile funerare a unor mașini si utilaje, se vor percepe tarife diferențiate pe tipuri si gabarite.

 • (7) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii, Și se sancționează cu amendă de la 100 de lei la 1000 de lei:

4 distrugerea mormintelor, monumentelor funerare si a construcțiilor de orice fel;

& formarea de grupuri zgomotoase si care practica diferite ritualuri ce contravin bunelor moravuri;

intrarea in cimitire a persoanelor in stare de ebrietate, a cerșetorilor si a vânzătorilor ambulanți; consumul de băuturi alcoolice in exces cu ocazia diferitelor slujbe de pomenire; 4^ plantarea de pomi fructiferi;

tăierea de arbori si arbuști, distrugerea vegetației ornamentale;

punerea de afișe sau anunțuri;

efectuarea serviciilor funerare de către persoane care nu fac parte din echipele specializate ale operatorului de serviciu care administrează cimitirele si care nu sunt autorizate si nu au obținut acordul prealabil al acestuia;

efectuarea lucrărilor si serviciilor funerare fără obținerea avizelor si autorizațiilor necesare sau cu nerespectarea acestora; introducerea în cimitir de materiale de construcții în vederea executării de lucrări funerare fără autorizație;

sustragerea sau împrăștierea osemintelor din osuar (grohnita);

blocarea aleilor cimitirului, a cailor de acces , depozitarea de gunoaie, resturi Și materiale de construcții în alte locuri decât cele stabilite de administrația cimitirului;

stingerea varului, cioplirea pietrelor si a lemnelor, depozitarea materialelor de construcții funerare pe aleile de acces si pe mormintele din vecinătatea celui pe care se executa lucrarea;

*k circulația și transportul de materiale cu mijloace de transport de tonaj mare; nerespectarea suprafeței atribuite spre folosință prin extinderea în cărări, alei sau în perimetrul locurilor de înhumare învecinate precum și lăsarea în stare de neîntreținere a mormintelor;

4 efectuarea de deshumări, strămutări de morminte sau înhumări peste alte morminte fără a se respecta termenele si masurile legale;

înstrăinarea sau valorificarea locurilor de înmormântare;

«k urcarea pe monumente, statui, bănci, deteriorarea, mutarea sau răsturnarea băncilor

coșurilor, indicatoarelor, distrugerea tăblițelor cu poziționarea locurilor; comercializarea fără autorizație a oricăror produse în incinta cimitirelor;

 • (8) Contravențiile se vor constata și se vor sancționa pe loc de către angajații Poliției Locale Bacău. Operatorul administrator al cimitirelor este obligat să aducă la cunoștință de îndată Poliției Locale Bacău producerea unor astfel de evenimente.

 • (9) Sumele provenite din amenzi se vor face venit la bugetul local.

 • (10)      In cazul în care, prin săvârșirea contravenției s-a cauzat o paguba bunurilor mobile sau imobile din patrimoniul administrat de către operatorul de serviciu, patrimoniu de a cărui integritate operatorul răspunde, persoanele împuternicite să aplice sancțiunea vor stabili si despăgubirea în baza tarifului de evaluare rezultat din valoarea înregistrata in contabilitate a bunurilor respective.

 • (11)      Dacă nu există tarif de evaluare a pagubei, operatorul de serviciu, în calitate de persoana vătămata, își va putea valorifica pretențiile potrivit dreptului comun.

 • (12)      In cazul în care anumite stări de fapt îi împiedică sau nu au posibilitatea personala de oprire, înlăturare sau prevenire a unor nereguli sau pagube, angajații cimitirului sunt obligați să sesizeze organele de pază și ordine și conducerea operatorului de serviciu. Acesta va sesiza angajații Politiei Locale Bacău sau ai Poliției Municipale in cazul in care vizitatorii cimitirelor savarsesc fapte prin care tulbura liniștea si ordinea publica in incinta cimitirelor sau in cazul in care faptele savarsite de aceștia constituie infracțiuni.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ Șl DE EVALUARE A SERVICIULUI

Art. 31. Consiliul Local al Municipiului Bacău stabilește și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de Asigurare a igienei și sănătății publice, aplicate operatorului în caz de nerealizare, după dezbaterea publică a acestora.

 • (1) Indicatorii de performanță ai serviciului de asigurare a igienei Și sănătății publice se precizează în prezentul document, precum și în hotărârea de dare în administrare sau contractul de concesiune a serviciului, după caz.

 • (2) Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de operator, astfel încât să se asigure atingerea și realizarea țintelor/ obiectivelor conform legislației în vigoare din domeniul gestionării deșeurilor.

 • (3) Autoritățile administrației publice locale aplică penalități contractuale operatorului serviciului de asigurare a igienei și sănătății publice în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

 • (4) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților cu privire la:

 • a)     continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b)     atingerea obiectivelor și țintelor pentru care autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară sunt responsabile;

 • c)     prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

 • d)     adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • e)     excluderea oricărei discriminări privind accesul Ia serviciile de salubrizare;

 • f)     respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

 • g) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

 • (5) Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități:

 • a)     măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • b)     îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • c)     menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • d)     soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

 • e)     prestarea serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativteritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de concesiune;

 • f)     prestarea de servicii conexe serviciului de asigurare a igienei si sanatatii populației;

 • (6) In vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare trebuie să asigure:

 • a)     gestiunea serviciului conform prevederilor contractuale;

 • b)     înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • c)     înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

Indicatorii de performanță sunt:

lifli

MW?

1

Indicatori de performante generali

14

Contractarea serviciilor de asigurare a igienei si sanatatii populației

a)

Numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activităților prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activității, pe categorii de activități.

85%

85%

85%

85%

85%

1,2

Măsurarea și gestiunea cantității activităților prestate

a)

numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități și categorii de utilizatori

85%

85%

85%

85%

85%

b)

procentul de solicitări de la lit. a) care au fost rezolvate în maxim 5 zile lucrătoare

10%

10%

10%

10%

10%

c)

penalitățile contractuale totale aplicate de autoritățile administrației publice locale, raportate la valoarea prestației, pe activități

max.

10%

max.

10%

max.

10%

max.

10%

max.

10%

d)

numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activității prestate, raportat la numărul total de reclamații privind calitatea activității prestate, pe tipuri de activități și categorii de utilizatori

90%

90%

90%

90%

90%

e)

procentul de solicitări de la lit.d) care au fost rezolvate în maxim 5 zile lucratoare.

10%

10%

10%

10%

10%

2

Indicatori de performanță specifici

2,1

Indicatori de performanță a căror nerespectare atrage penalități conform contractului

a)

numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-a demonstrat ca îmbolnăvirea acestora a rezultat din cauza nerespectării condițiilor corespunzătoare de prestare a activității

10

10

10

10

10

b)

valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit. a) raportată la valoare totală facturată aferentă activității

2%

2%

2%

2%

2%

c)

numărul de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale, per activitate

3

3

3

3

3

SECȚIUNEA II

ADMINISTRAREA DRUMURILOR ȘI STRĂZILOR

PRIINCIPIl GENERALE:

Art 33. Operatorul serviciului de administrare a drumurilor și străzilor va asigura următoarele principii generale:

 • a)     respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor;

 • b)     exploatarea, întreținerea și reparația drumurilor și străzilor se va executa de către personal autorizat, în funcție de complexitatea lucrărilor;

 • c)     respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de concesiune sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului;

 • d)     furnizarea către autoritatea administrației publice locale, a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează servciciile, în condițiile legii;

 • e)     respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului;

 • f)     prestarea serviciului pe raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de concesiune, colectarea întregii cantități de deșeuri stradale și lăsarea în stare de curățenie a spațiului din zonele de operare;

 • g)    aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • h)     elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

 • i)      realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • j)      ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;

 • k)     personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

 • l)     conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului

de intervenție;

 • m)    o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract;

 • n)     alte condiții specifice stabilite prin contract.

Art. 33(1). Operatorul va monitoriza și respecta cerințele stabilite în autorizații, precum și măsurile impuse de autoritățile competente.

 • (2) Operatorul va fi responsabil pentru personalul propriu angajat și pentru desfășurarea tuturor operațiunilor și activităților în conformitate cu prevederile legale și normele privind sănătatea și securitatea în muncă.

 • (1) Angajații operatorului trebuie sa dețină calificări relevante, să fie instruiți în mod corespunzător și să fie calificați pentru sarcinile pe care le desfășoară.

 • (2) Operatorul va efectua periodic instructaje, conform prevederilor legale în vigoare, astfel încât personalul acestuia să fie informat activ cu privire la aspectele operaționale, de sănătate și securitate în muncă, precum și de protecție a mediului.

Art. 34. în timpul executării serviciilor, personalului operatorului nu îî este permis să solicite sau să primească compensații sau gratificații din partea cetățenilor în scopul extinderii sau îmbunătățirii calității serviciului.

Art. 35. Operatorul va informa operativ Municipiul Bacău cu privire la orice problemă care afectează prestarea serviciului. Informarea va fi realizată în scris și va include propuneri de remediere a situațiilor survenite. Măsurile de remediere a unor astfel de situații vor fi stabilite de comun acord de Operator și Beneficiar, Operatorul avand responsabilitatea implementării acțiunilor de remediere stabilite de Beneficiar.

Art. 36. Investițiile necesare asigurării continuității și modernizării serviciului vor fi identificate de către Operator, care va elabora Și propune spre aprobarea Beneficiarului un plan anual de investiții, care va include și o prioritizare a realizării acestora, determinată pe baza unui referat de specialitate.

Art. 37. Beneficiarul, în limita fondurilor disponibile în bugetul local, va realiza investițiile aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Bacău și le va pune la dispoziția Operatorului conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 38. Tarifele si preturile pentru activitățile de construcție, reabilitare, întreținere și reparare drumurilor și străzilor se vor stabili de către autoritatea deliberativa locala (autoritatea de reglementare) si/ sau se fundamentează pe norme locale de deviz, după caz, norme ce se vor da spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Bacau. Normele locale de deviz vor reprezenta modalitatea de tarifare si taxare a serviciilor. Norma locala de deviz va conține consumurile specifice de materiale, utilaj si transport precum si manopera care va fi determinata pe baza consumului orar la nivelul câștigului mediu brut per ramura economică în conformitate cu seriile statistice publicate de Institutul National de Statistica. Pe lângă costurile menționate, operatorul va adauga o marjă a cheltuilîlor indirecte de 10% , o marja maxima de 7% adaos comercial la materiale si materii prime si o cota de profit rezonabil de 5%, la care se va avea in vedere si cuantumul redeventei aferenta concesiunii.

De asemenea, in cazul serviciilor a căror exploatare presupun si producerea de venituri , respectiv elemente de cost/tarif/pret cuantificabile pentru anumite activitati, valorile acestora vor fi aprobate punctual, pentru fiecare caz in parte , de către Consiliul Local al Municipiului Bacau.

Art. 39 (1) Redeventa va fi stabilita anual, conform reglementarilor legale in vigoare, prin raportare la valoarea amortismentelor pe perioada contractului de concesiune, avand un cuantum procentual, raportat la cifra de afaceri intre 0,08 si 0,1%.

 • (2) Valoarea redevenței va fi stabilită in lei/ an și se va achita în 4 (patru) rate trimestriale până la data de 25 a ultimei luni din trimestru.

 • (3) Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la perceperea de majorări de întârziere, conform prevederilor legislație fiscale privind creanțele bugetare?

TERMENII Șl NOȚIUNI

Art. 40. Termenii Și noțiunile se definesc astfel:

 • a) activități edilitar-gospodărești - ansamblul acțiunilor de utilitate și interes public local sau județean, desfășurate din inițiativa și sub organizarea autorităților administrației publice locale, prin care se asigură, într-o concepție unitară și coerentă, bună gospodărire și modernizarea localităților, dezvoltarea durabilă a acestora și a infrastructurii edilitar - urbane, precum și condiții normale de munca, de viață și de locuit pentru comunitățile locale;

 • b) domeniul privat al unităților-terilor laie - totalitatea bunurilor mobile și imobile intrate în proprietatea unităților administrativ - teritoriale prin modalitățile prevăzute de lege și care nu fac parte din domeniul public al acestora;

 • c) domeniul public al unităților administrativ - teritoriale - totalitatea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea publică a unităților administrativ - teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public local ori județean și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național;

 • d) infrastructura edilitar - urbană - ansamblul bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, constând în clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente funcționale, dotări specifice și mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate desfășurării unor activități edilitar-gospodărești; infrastructura edilitar - urbană face parte din domeniul public sau privat al unităților administrativ -teritoriale și este supusă regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii;

ASIGURAREA SERVICIULUI

Art. 41. Asigurarea serviciului reglementează nivelul de performanță al serviciului de întreținere și dezvoltare a rețelei stradale a Municipiului Bacău.

Art. 42. Specificațiile tehnice, respectiv nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, dimensiunile, terminologia, testele, metodele de testare pentru produsele și serviciile / tehnologiile propuse vor respecta prevederile actelor normative în vigoare la data elaborării.

Art.43. Principalele activitati desfășurate la nivelul municipiului trebuie sa asigure in domeniul administrării drumurilor si străzilor:

 • a)     executarea lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor și a drumurilor, în strictă concordanță cu documentațiile de urbanism și pe baza studiilor de circulație și de trafic;

 • b)     verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea Și localizarea degradărilor produse în carosabil Și remedierea operativă a acestora;

 • c)      creșterea eficienței lucrărilor de construire, reabilitare Și întreținere a străzilor Și drumurilor, prin adoptarea unor soluții, materiale si tehnologii performante;

 • d)     organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor si adoptarea

restricțiilor de circulație necesare desfășurării traficului in condiții de siguranța pe toata durata execuției lucrărilor de construire, modernizare si intretinere a străzilor;

 • e)     evitarea și /sau limitarea deteriorării domeniului public, determinate de execuția lucrărilor de construcții, precum și refacerea zonelor adiacente afectate;

 • f)      organizarea circulației rutiere în localitate si optimizarea traseelor in funcție de fluxurile de vehicule si pietoni, prin lucrări de amenajari rutiere, instalații de dirijare si semnalizare, amplasarea si montarea indicatoarelor rutiere a marcajelor si a altor instalații de avertizare;

 • g)     realizarea si întreținerea in perfecta stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere si a marcajelor;

 • h)     perfecționarea si modernizarea mijloacelor de semnalizare și avertizare rutieră și de dirijare a circulației;

 • i)      amenajarea, întreținerea si exploatarea locurilor de parcare pe străzi Și în alte locuri publice, in condițiile stabilite prin planurile de urbanism si studiile de circulație.

Art. 44. Lucrările de întreținere curentă și periodică a drumurilor cu periodicitatea prevăzută de reglementările tehnice pentru asigurarea viabilității și desfășurării traficului în condiții de siguranță și confort constau în:

 • a) Creșterea capacitatii portante prin realizarea de covoare si ramforsari ale sistemelor rutiere existente;

 • b) îmbunătățirea performantelor îmbrăcăminților asfaltice ale străzilor îmbrăcăminților asfaltice ale drumurilor naționale care traversează Mun. Bacău;

 • c) Conservarea prin lucrări de intretinere a parametrilor tehnici ai structurilor existente care îndeplinesc exigentele legate de asigurarea desfășurării traficului modem in condiții de siguranța si confort;

 • d) Modernizarea și / sau reabilitarea structurilor existente ai căror parametrii tehnici nu mai corespund evoluției traficului (ridicarea clasei de incarcare, creșterea lățimii pârtii carosabile, etc.; investirii in lucrări de arta noi; implementarea unui sistem optimizat de management al podurilor).

Art. 45. Planificarea și programarea lucrărilor de execuție, întreținere și reparații

 • (1) în conformitate cu legislația in vigoare - privind regimul drumurilor -ce are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întreținerea si exploatarea drumurilor.

 • (2) Activitățile de intretinere si reparare a drumurilor publice, din care fac parte si străzile, sunt reglementate de “Normativul privind administrarea, exploatarea, întreținerea si repararea drumurilor publice” , ind. AND 554-2002, respectiv “Normativul pentru întreținerea si repararea străzilor”, indicativ NE 033-04 (revizuire C 270-1991)*).

 • (3) “Normativul privind administrarea, exploatarea, întreținerea si repararea drumurilor publice”, ind. AND 554-2002 prevede:

 • a)     clasificarea si definirea lucrărilor si serviciilor desfășurate de către administratorii rețelei de drumuri publice aferente întreținerii si reparării drumurilor/strazilor, a podurilor de sosea si a anexelor acestora;

 • b)     principii, sisteme si proceduri de planificare si evaluare a lucrărilor de intretinere si reparații drumuri/strazi, poduri si construcții aferente;

 • c)     proiectarea, avizarea si aprobarea documentațiilor tehnico - economice pentru lucrările de intretinere si reparații la drumuri /străzi, poduri si construcții aferente;

 • d)     organizarea, executarea si urmărirea lucrărilor de întreținere si reparații la drumuri /străzi, poduri si construcții aferente;

 • e)     recepția lucrărilor de intretinere si reparații la drumuri /străzi, poduri si construcții aferente in scopul satisfacerii cerințelor desfășurării traficului rutier in condiții de siguranța si confort precum si pentru conservarea patrimoniului rutier, administratorii drumurilor publice / străzilor executând lucrări si servicii de intretinere si reparații a drumurilor /starzilor, podurilor si anexelor acestora

 • (4) “Normativul pentru întreținerea si repararea străzilor, indicative NE 033-04 (revizuire C 270-1991*)” are ca scop / obiective:

 • a)     clasificarea lucrărilor rutiere de întreținere și reparație ale starzilor;

 • b)     reglementarea periodicității execuției acestor lucrări;

 • c)     evidențierea categoriilor de operații necesare sporirii siguranței circulației.

 • (5) Activitățile de intretinere si reparare a străzilor se clasifica în:

 • a)     Lucrări de intretinere - totalitatea activitatilor de intervenție ce se executa in tot timpul anului, determinate de uzura sau degradarea străzilor in condiții normale de exploatare, activitati ce au ca scop asigurarea condițiilor tehnice necesare desfășurării circulației rutiere in siguranța precum si menținerea patrimoniului public stradal in stare permanenta de curățenie si aspect estetic corespunzător. Lucrările de intretinere au caracter permanenet executandu-se in tot cursul anului pe întreaga rețea stradala a municipiului.

 • b)     Lucrări de reparații - totalitatea lucrărilor fizice de intervenție care au ca scop compensarea parțiala sau totala a uzurii fizice sau morale a străzii produsa ca urmare a exploatării normale sau a acțiunii agentilor de mediu. Lucrările de reparații pot fi: reparații curente si reparații capitale. Lucrările de reparații curente se executa periodic in scopul compensării parțiale sau totale a uzurii sau degradării elementelor componente ale străzii. Aceste lucrări asigura, după caz, imbunatatirea, repararea sau înlocuirea elementelor care au suferit deteriorări, in cazul in care nu mai pot fi remediate prin lucrări de intretinere. Lucrările de reparații capitale reprezintă complexul de lucrări care se executa la intervale mai mari de timp (sfârșitul unei durate normale de funcționare) in scopul compensării totale a uzurii fizice si morale ale străzii. In cadrul lucrărilor de reparații capitale se cuprinde si refacerea la parametric inițiali sau la un nivel tehnic superior, a străzilor desfăcute cu ocazia introducerii de instalații tehnico-edilitare subterane.

 • c)     intervenții de urgență - acele lucrări necesare in cazul avariilor la rețelele edilitare sau ca urmare a calamitatilor naturale sau accidentelor. Intervențiile accidentale sunt generate de cause neprevăzute si ca urmare sunt lucrări neplanîficate. Din aceasta categorie fac parte: eliminarea degradărilor provocate de accidente de circulație, burdusiri pe suprafețele carosabilului, intervențiile la rețelele edilitare, lucrări de restabilire urgenta a circulației întrerupta de calamitati naturale. Aceste lucrări se realizează din punct de vedere tehnic in mod asemanator cu lucrările de reparații capitale sau reparații curente.

Art. 46. Planificarea lucrărilor de execuție, întreținere și reparații ale străzilor

 • (1) în decursul exploatării lor, drumurile/strazile sunt in permanent supuse influentei unor factori care pot produce lent sau intr-un termen scurt uzura si degradarea îmbrăcămintei drumului, a sistemului rutier, etc, principalii factori care actioneaza negativ fiind traficul rutier si factorii climaterici. Evaluarea stării tehnice a drumurilor care stă la baza planificării categoriilor de lucrări de intretinere ce urmeaza a se realiza, se efectuează la terminarea perioadei de iama atunci când urmare a ploii, lapovitei, ninsorii, degradările sunt mult mai vizibile si permit inventarierea si evaluarea lor.

 • (2) Ca urmare a inventarierii naturii» calitatii si cantitatii defecțiunilor se planifica, se stabilesc, categoriile si cantitatile lucrărilor necesare a se realiza, prin process verbal între Beneficiar și Operator.

 • (3) La planificarea lucrărilor privind întreținerea si repararea drumurilor/străzilor, podurilor de sosea si a anexelor aferente lor, se va ține seama de următoarele principii de bază:

 • a)     evitarea dispersării fondurilor alocate,

 • b)     crearea unor legaturi con Lin ne intre diferite zone ale municipiului prin asigurarea unei rețele corespunzătoare de străzi

 • c)     acordarea priorității in planificarea lucrărilor pentru arterele magistrale si traseele de străzi importante din punct de vedere economic si social,

 • d)     acordarea priorității in sensul executării in prima urgenta a lucrărilor accidentale

 • e)     alegerea soluțiilor optime de reparații,

 • f)     respectarea normelor tehnice specifice fiecărei activitati inclusiv normele de protecția muncii.

 • (4) Se va avea în vedere ca în cazul unui buget restrictiv, strategia de execuție a lucrărilor de întreținere, sa utilizeze strategia de tip curativ când se executa lucrări punctuale, funcție de degradările ce apar, asigurandu-se niveluri de serviciu scăzute cu o suprafața de rulare foarte eterogena, neexistand personal numeros avand in vedere volumul mare de lucrări de tip intervenție care au o productivitate și eficiență scăzută, lucrările fiind comandate de către Beneficiar.

Ari. 47. Stabilirea tipurilor de lucrări de execuție, întreținere sau reparații

 • (1) Tipurile de lucrări de execuție, întreținere sau reparații, volumul lucrărilor si fondurile necesare execuției acestora se va stabili in funcție de:

 • a)     nivelul de serviciu al drumului / străzii respective (structura si intensitatea traficului, zona climaterica);

 • b)     starea tehnica a drumurilor, podurilor si a construcțiilor aferente lor, ca urmare a efectuării măsurătorilor tehnice, a reviziilor si inspecțiilor;

 • c)      evidentele tehnice, banca de date tehnice rutiere care va fi actualizata obligatoriu de către prestator conform prezentului caiet de sarcini;

 • d)      Strategia si politicile de întreținere adaptate in funcție de ipotezele bugetare avute in vedere;

 • e)     Normativele specifice fiecărei activitati.

 • (2) Lucrările de întreținere, reparații, amenajau străzi, poduri si trafic rutier, din Municipiul Bacău au la baza „Normativul privind întreținerea si repararea drumurilor publice.

 • (3) Lucrările si serviciile privind întreținerea curenta a drumurilor publice se împart în:

 • a)     întreținerea curentă pe timp de vară,

 • b)     întreținerea curentă pe timp de iarnă.

 • (4) Lucrările de întreținere pe timp de vara cuprind trei categorii de lucrări și anume:

 • a)     întreținerea părții carosabile, specifica tipului de îmbrăcăminte (strat de rulare);

 • b)     întreținerea comuna tuturor drumurilor;

 • c)     întreținerea curenta a podurilor, pasajelor, podețelor.

 • (5) întreținerea pârtii carosabile, specifica tipului de îmbrăcăminte (strat de rulare), alcatuita din:

 • a) întreținerea imbracamîntilor asfaltice care cuprinde: întreținerea suprafețelor degradate la îmbrăcămintea asfaltica. înlăturarea denivelărilor si făgașelor, plombări, colmatarea fisurilor si a crăpăturilor, badijonarea suprafețelor poroase, precum si as temerea nisipului sau a criblurii pe suprafețe cu bitum in exces;

 • b)     Întreținerea imbracamintilor cu lianți hidraulici cuprinde: plombări, colmatari de rosturi si crăpături, refacerea rosturilor, eliminarea fenomenului de pompaj, refaceri de dale, etc;

 • c)     întreținerea pavajelor cuprinde: refaceri de suprefete izolate, Înlocuire de pavele, refacerea locale a rosturilor, etc

 • d)     întreținerea drumurilor pietruite cuprinde: aprovizionarea cu materiale pietroase, astuparea gropilor si făgașelor cu material pietros, scarificarea si reprofilarea, cu sau fara cilindrare, cu sau fara material pietros de adaos, etc;

 • e)     întreținerea drumurilor de pamant cuprinde; reprofilarea platformei, astuparea gropilor si făgașelor cu pamant, taierea dâmburilor, completarea cu balast, etc.;

 • f)     întreținerea semnalizării orizontale - completarea sau refacerea izolata a marcajelor pe partea carosabila, corecții ale marcajelor;

 • (6) întreținerea comună tuturor drumurilor, va fi alcătuită din:

 • a)     întreținerea platformei drumului care cuprinde: curatarea platformei drumului de noroi adus de vehicule de pe drumurile laterale, tratarea burdusirior, a unor tasari locale, completarea cu balast, nivelarea la cota, eliminarea gropilor prin acoperirea cu materiale din categoria celor din care acestea au fost executate inițial;

 • b)     asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum si prevenirea efectelor inundațiilor care cuprinde: asigurarea pantelor in profil transversaj si longitudinal din zona drumului întreținerea șanțurilor si rigolelor, curățirea șanțurilor si rigolelor, a canalelor si a podețelor, decolmatarea șanțurilor si rigolelor, repararea si curățirea căminelor de vizitare, completarea capacelor căminelor, etc.;

 • c)     întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere:

întreținerea semnalizării verticale - îndreptarea, întreținerea, vopsirea indicatoarelor de circulație, a stâlpilor si a altor mijloace de dirijare, reconditionarea tablelor indicatoare, inclusiv semnalizarea punctelor de lucru;

întreținerea parapetelor direcționale -întreținerea parapetelor metalice revopsire, spalare periodica, protecții anticorosive, etc.;

întreținerea gardurilor de protecție - demontare, remontare, vopsire, completare cu elemente necesare, etc;

 • (7) întreținerea curentă a podurilor, pasajelor, podețelor si a tunelurilor, alcatuita din:

 • a)     la podurile din beton, beton armat, pasaje, reparații de tencuieli - curatarea rosturilor degradate, curatarea banchetelor si ungerea aparatelor de reazem, desfundarea gurilor de scurgere, reparații la parapete, trotuare, hidorizolatii, guri de scurgere, rosturi de dilatatie, sferturi de con, scări de acces;

 • b)     întreținerea albiilor din zona podurilor reparații isolate la pragurile de fund si la apararile de maluri, înlăturarea din albii a depunerilor;

 • c)     întreținerea podețelor - reparații izolate la coronamentele aripilor, camere de liniștire, peree, desfundări si decolmatari de podețe.

 • d)     întreținerea pârtii carosabile si a trotuarelor aferente podurilor, pasajelor, podețelor.

Art. 48. Sisteme de planificare a lucrărilor de întreținere si reparații ale străzilor

 • (1) Pentru planificarea si prioritizarea lucrărilor de întreținere in vederea alocării cu maxima eficienta tehnica si economica a fondurilor se pot utiliza sistemele de administrare optimizata a drumurilor si podurilor, sisteme care au la baza măsurători periodice ale stării

tehnice a rețelei de drumuri Și poduri.

 • (2) Urmare a interpretării datelor privind starea tehnica a drumurilor si podurilor si introducerii acestora intr-un program special, se pot alege politicile si startegiile de intervenție, perioada optima de execuție, priotizarea lucrărilor si nivelul de urgenta.

Ârt. 49. Programarea lucrărilor

 • (1) Programele anuale pentru lucrările si serviciile de execuție, intretinere si reparații la drumuri, poduri si anexele acestora se vor stabili in conformitate cu nomenclatorul privind lucrările si serviciile aferente drumurilor publice, in funcție de resursele financiare estimate, durata normala de funcționarea a drumurilor publice si periodicitatea lucrărilor de intretinere si reparații curenle la drumurile publice. Programul anual de lucrări elaborate va trebui sa permită municipiului Bacău elaborarea Programelor anuale de intretinere si reparații pentru rețeaua de drumuri de interes local, la începutul fiecărui an calendaristic si care apoi se vor aduc la forma finala după aprobarea bugetului local.

 • (2) Periodicitatea efectuării lucrărilor de intretinere si reparații curente la drumurile publice se definește ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectiva se repeta pentru același sector de drum/ strada, in interiorul ciclului de reparații capitale sau pe durata unui an calendaristic.

 • (3) Lucrările accidentale cauzate de calamitatile naturale se executa in prima urgenta pentru restabilirea circulației, urmând ca documentația tehnico- economica sa fie elaborata si aprobata ulterior. Lucrările de definitivare se vor realiza conform planificării.

 • (4) Elementele principale care determina periodicitatea efectuării lucrărilor sunt:

 • a)     marimea intensității traficului si structura acestuia in raport cu apariția uzurii sau degradarea lucrărilor;

 • b)     tipul de lucrări asupra caruia se intervine cu lucrări de intretinere sau reparații curente;

 • c)     calitatea materialelor folosite;

 • d)     efectele iernii, stabilitatea unor sectoare din zona drumului, efectele transporturilor grele, perioadaele optime pentru execuția unor lucrări;

 • e)     frecventa apariției degradărilor datorita circulației rutiere si factorilor naturali.

 • (5) Executarea lucrărilor si serviciilor de intretinere la drumuri, poduri si a anexelor acestora se va face in limita fondurilor financiare aprobate anual.

 • (6) Astfel, in cursul unui an, in a doua jumătate a acestuia se intocmesc programele propuse pentru anul următor. Se supun aprobării prin Hotararea Consilului Local, iar după aprobarea bugetului, se operează revizuirea programelor inițiale, daca este cazul, in funcție de bugetul alocat, prioritățile municipiului, traficul rutier mediu, lungimea rețelei rutiere din administrare, investițiile importante si lucrările de reabilitare a rețelei de drumuri, starea tehnica a drumurilor/ străzilor din administrare.

 • (7) Corelat cu identificarea stării tehnice a străzilor municipiului Bacău se va întocmi o strategie pentru situația unui buget de austeritate, precum si o strategie pentru situația unui buget normal.

 • (8) Totodată se va încerca o analiza in vederea atingerii obiectivelor strategice si identificare a unor soluții de asigurare a resurselor financiare.

Art. 50. Planificarea și programarea lucrărilor de investiții, necesare a se realiza în Mun. Bacău pentru dezvoltarea rețelei de străzi.

 • (1) Administrarea drumurilor publice si private are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întreținerea si exploatarea drumurilor.

 • (2) Lucrările de investiții necesare a se realiza la nivelul Municipiului Bacău vor fi

grupate în:

 • a)     investiții noi: construiri, modernizări, amenajari de străzi, poduri, semnalizare rutiera,

 • b)     intervenții la obiective existente: reabilitări, modernizări ale obiectivelor aferente rețelei stradale.

 • (3) Raportat la intensitatea traficului și corelat cu funcțiile pe care le îndeplinesc, clasificarea străzilor se va actualiza in cadrul strategiei privind administrarea si întreținerea străzilor aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău.In cadrul etapei I se vor obține toate datele necesare care sa permită planificarea si programarea corespunzătoare in vederea realizării obiectivului propus, respectiv dezvoltarea rețelei stradale a Municipiului Bacău, in condiții optime, corelat cu nevoile municipiului si in stransa legătură cu dezvoltarea de perspectiva a Municipiului Bacău.

 • (4) In planificarea lucrărilor se va avea în vedere programul municipiului Bacău pentru perioad 2017-2022 cu privire la investițiile in infrastructura, coraborat cu datele de trafic ce vor fi obținute precum si cu cele existente care urmeaza a fi puse la dispoziție, cu necesitatea unor legaturi intre viitoare potențiale zone de dezvoltare industriala si zonele de locuințe din municipiul Bacău; crearea unor legaturi organice intre diferite categorii de drumuri (viitoarea autostrada, drumuri expres, drumuri naționale, străzi) in vederea asigurării unei rețele de drumuri unitare din punct de vedere funcțional si omogene din punct de vedere tehnic in concordanta cu cerințele economiei locale.

 • (5) De asemenea se va avea in vedere realizarea investițiilor in condiția asigurării eficacității, economicității si a eficientei utilizării resurselor alocate, coroborat cu identificarea de posibile resurse.

 • (6) Ca si în cazul lucrărilor de întrețineri reparații se va elabora o strategie (planificare, programare) a lucrărilor de investiții in doua ipoteze astfel:

 • a)     ipoteza unui buget restrictiv care sa conțină lucrările minime, obligatorii necesare a se realiza in asa fel incat strategia investitionala a municipiului si activitatea in municipiu sa nu aiba de suferit,

 • b)     ipoteza unui buget permisibil, care sa permită realizarea lucrărilor de investirii anuale necesare in vederea asigurării dezvoltării municipiului si realizării obiectivelor propuse. Pentru ambele ipoteze/situatii se va avea in vedere identificarea posibilelor resurse.

 • (7) în corelare cu Planul integrat de dezvoltare a municipiului Bacău, strategia privind administrarea si întreținerea drumurilor publice (străzi) aflate in administrarea Consiliului Local al municipiului Bacău inclusiv clasificarea acestora, programele administratorilor de rețele/prestatorilor de servicii privind propriile lor investiții se va elabora strategia privind managementul investițiilor pentru dezvoltarea rețelei stradale.

 • (8) Programarea lucrărilor

 • a)     Proiectarea, execuția si intervenția asupra străzilor, podurilor, elementelor conexe (semaforizări, etc.), vor avea in vedere categoriile funcționale ale străzilor, traficul rutier, siguranța circulației, normele tehnice, factorii economici, sociali, de utilizare raționala a terenurilor, conservarea si protecția mediului, normele tehnice in vigoare pentru adaptarea la cerințele pietonilor, cicliștilor, persoanelor cu dizabilitati si de varsta a treia.

 • b)     Se va avea in vedere identificarea/gasirea unor soluții tehnice noi, utilizarea de materiale si tehnologii noi care sa permită realizarea obiectivelor propuse cu condiția asigurării celor “trei e” eficienta si eficacitate.

 • c)     Prestatorului ii revine obligația participării la toate dezbaterile publice ce vor avea loc, la ședințele Consiliului Local sau orice alte intalniri ale beneficiarului.

 • d)     Actualizarea/modificarea documentației elaborate se va realiza fara alte costuri din

partea beneficiarului.

Concesionarea gestiunii serviciului public de administrare, exploatare și întreținere a parcărilor în Muu. Bacău

Art. 51 Dispoziții generale

 • (1) Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislației în vigoare și precizează condițiile minime privind delegarea gestiunii prin concesiune pentru administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Bacău

 • (2) Prezentul Caiet de sarcini se va constitui în anexa la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a parcărilor

Art. 52 Obiectul concesiunii

 • (1) Obiectul principal este concesionarea administrării parcărilor cu plată din municipiul Bacău, în vederea aplicării “Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată în municipiul Bacău”

 • (2) Prin sistemul de administrare a parcărilor publice se înțelege totalitatea măsurilor și mijloacelor ce trebuie aplicate pentru a obține o exploatare eficientă a parcărilor publice.

 • (3) Pe parcursul derulării contractului de concesiune, numărul locurilor de parcare care fac obiectul contractului va putea fi suplimentat în funcție de necesități, pe măsura identificării acestora cu acordul părților contractante.

Art. 53 Obiectivele care stau la baza concesionării

 • (1) Obiective de exploatare pe care trebuie sa Ie atingă serviciul public de administrare a parcărilor cu plată sunt următoarele:

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin disciplinarea staționărilor auto în perimetrul stradal administrat, fluidizarea și creșterea siguranței în trafic;

 • b) promovarea calității și eficiența activităților de administrare a parcărilor publice;

 • c) dezvoltarea durabilă a serviciilor de administrare a parcărilor publice;

 • d) protecția mediului înconjurător cu evidențierea măsurilor de protecție a mediului.

 • (2) Obiective de ordin economic. Serviciul public de administrare a parcărilor publice va urmări să realizeze un randament maxim din exploatarea parcărilor cu plată în sensul reducerii la maxim posibil a situațiilor de neplată a parcării

Art.54 Condiții de exploatare a serviciilor publice de administrare a parcărilor în municipiului Bacău

 • (1) Condiții tehnice în vederea exploatării și administrării parcărilor publice operatorul va respecta Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plata și va asigura desfășurarea acestei activități direct în regim de continuitate și permanență. în acest sens operatorul nu va putea subconcesiona, în tot sau în parte, obiectul contractului.

Condițiile minime generale de exploatare a serviciului care vor fi asigurate de operator sunt următoarele:

 • a) referitor la spațiile de parcare, operatorul va asigura marcaje rutiere, potrivit SR1848-7/2004, precum și un număr suficient de indicatoare «P cu plata », instalate la cel mult 50 m unul față de altul.

 • b) referitor la aparatura electronică de taxare, operatorul va asigura un aparat la 45-60de locuri de parcare și va semnaliza locația acestora. De asemenea, operatorul va asigura service-ul în maxim 24 ore.

 • c) referitor la mijloacele tehnice folosite pentru controlul în teren, operatorul va asigura înregistrarea situațiilor neregulamentare într-o bază de date electronica respectiv poze digitale. Mijloacele tehnice și softul trebuie să asigure accesarea acestora din baza dedate generală cu privire la evenimentele înregistrate în timp de un autovehicul în raport cu normele regulamentului de exploatare.

 • (2) Condiții financiare

(1) în funcție de propunerea operatorului vor putea exista următoarele forme de încasare a taxei

de parcare:

 • □ prin amplasarea de parcomentre

 • □ cu telefonul mobil prin SMS

 • □ prin plata de abonamente emise în anumite condiții

 • (2) Indiferent de forma de încasare aleasă de operator, în vederea protejării utilizatorilor, se vor respecta următoarele principii:

 • - metoda de plată să nu necesite alocarea unui timp mai mare de 3 minute și deplasări mai mari de 100 m din partea utilizatorului;

 • - mijloacele de plată trebuie să fie astfel concepute încât să fie ușor de utilizat/înțeles pentru toate categoriile de utilizatori;

 • - instalarea aparaturii de taxare pe domeniul public să nu agreseze aspectul urbanistic. în acest sens, nu se acceptă ceasuri de taxare montate pentru fiecare loc de parcare și echipamente

care prin aspectul/ gabaritul lor nu corespund.

 • (3) Operatorul serviciului va încasa de la utilizatori, în conformitate cu forma de încasare aleasă, contravaloarea prestației efectuate pentru activitatea aferentă administrării și exploatării locurilor de parcare sub forma unei taxe.

 • (4) Operatorul serviciului va vira trimestrial către concedent redevența datorată și stabilită in

baza contractului de concesiune. Redevența se va stabili în procent din cifra de afaceri si va si fixata intre 0,08% si 0,1%.

 • (5) Operatorul are obligația de a prezenta autorității publice executive - Primarul municipiului Bacău, în scris, solicitările de ajustare a tarifelor cu cel puțin 90 zile.

 • (6) în situații excepționale, temeinic justificate, operatorul sau autoritatea publică poate solicita, pe parcursul anului modificări ale tarifelor. Aceste situații excepționale se referă la:

 • - introducerea unor tehnologii noi care conduc la scăderea costurilor și implicit a tarifului pentru serviciile ce urmează a fi prestate, sau

 • - introducerea unor tehnologii noi care asigură modificarea substanțială a calității serviciilor prestate, dovedită cu calcule și studii specifice

 • (7) în situațiile prevăzute la alin. (5) tarifele modificate se vor aplica începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care Consiliul Local al Municipiului Bacău a aprobat modificarea .

Art55 Drepturile și obligațiile părților

 • 1. Drepturile concedentului:

 • a) să verifice respectarea obligațiilor contractuale asumate de operator ;

 • b) să efectueze controale vizând modul de organizare și administrare a serviciului ;

 • c) să sancționeze potrivit prevederilor contractuale și a legislației în vigoare nerespectarea obligațiilor contractuale;

 • d) să achiziționeze bunurile de preluare la încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, în condițiile legii;

 • 2. Obligațiile concedentului:

 • a) să acționeze, în sprijinul operatorului, pentru asigurarea condițiilor de implementare și derulare optimă a activității pe toată durata contractului, în limitele contractului;

 • b) sa notifice operatorul de apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia;

 • c) nu are dreptul să modifice unilateral clauzele contractului, decât cu notificarea prealabilă a concesionarului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz;

 • d) să faciliteze obținerea tuturor acordurilor și avizelor necesare funcționării;

 • e) să asigure urmărirea proceselor verbale de constatare a contravențiilor aferente nerespectării de către conducătorii auto a regulamentului de exploatare a parcărilor publice ;

 • f) să susțină proiectele de dezvoltare cu privire la înființarea de noi locuri de parcare și care vor fi prevăzute în contractul de concesiune.

 • g) asigurarea iluminatului public în parcările publice cu plată.

 • 3. Drepturile și obligațiile operatorului:

 • a) să recepționeze, pe baza de proces verbal, toate parcările publice ce fac obiectul concesiunii, în termen de 30 zile de la semnarea contractului;

 • b) să exploateze în mod direct și în exclusivitate parcările publice;

 • c) să organizeze și să administreze după propria concepție serviciul de parcări publice, cu respectarea “Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată în municipiul Bacău”

 • d) să inițieze modificări sau completări la “Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată în municipiul Bacău”, menite să îmbunătățească serviciul;

 • e) să fie informat și consultat asupra unor inițiative locale ce vizează acest domeniu de activitate ;

 • f) să-și recupereze bunurile proprii, Ia expirarea contractului;

 • g) să solicite includerea unor noi sectoare ale domeniului public în regim de parcări cu plată, dacă e cazul;

 • h) să perfecționeze în timp activitatea de administrare, în concordanță cu evoluția sistemelor de organizare și taxare, cu condiția respectării clauzelor contractuale și a “Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plata în municipiul Bacău”.

 • i) să delimiteze locurile de parcare cu indicatoare și marcaje, potrivit legislației în domeniul rutier;

 • j) să instaleze în fiecare parcare panouri informative care să conțină tarifele de taxare, orarul de funcționare în regim de plată, instrucțiuni privind metoda de încasare a taxei;

 • k) să plătească redevența trimestrial către concedent în cuantumul care urmează a fi stabilit prin contractul de concesiune

 • l) la încetarea contractului de concesiune, prin ajungere Ia termen, operatorul este obligat să restituie primăriei bunurile de retur, inclusiv investițiile (daca este cazul), așa cum au fost înregistrate în documentul de recepție, în mod gratuit și libere de orice sarcini, inclusiv investițiile realizate pe durata contractului;

 • m) să asigure resursele materiale, financiare, informaționale și umane adecvate realizării obiectivelor stabilite prin contract; coordonarea nemijlocită a personalului angajat în serviciul

public care face obiectul concesiunii se va asigura de către un specialist cu experiență semnificativă în domeniul organizării, administrării și exploatării activității aferente parcărilor publice;

 • 4. Obligații speciale pentru operatorul care utilizează aparatura electronică de încasare a taxei de parcare. în completarea obligațiilor descrise la punctul 3, operatorul care utilizează aparatură electronică de încasare are următoarele drepturi și obligații specifice :

 • a) să asigure service-ul aparaturii prin dotări pentru întreținere, piese de schimb și personal autorizat de producător, astfel încât timpul de remediere al unei defecțiuni să nu fie mai mare de 24 de ore;

 • b) să dețină drepturile de utilizare privitoare la hardware și software astfel încât aparatura să poată fi adaptată la schimbările fiscale, monetare sau regim de funcționare, ce pot apărea pe durata contractului;

 • c) să doteze parcările cu minimum un aparat la 45 locuri de parcare, în cazul distribuitoarelor de tichete de parcare;

 • d) să utilizeze aparate care acceptă ca mijloc de plată atât monede cât și cartele magnetice; Sarcinile Consiliului Local al Municipiului Bacău și ale operatorului în domeniul investițiilor Art. 56. (1) Finanțarea investițiilor pe domeniul public se asigură din următoarele surse:

 • a) Fonduri proprii ale operatorului și alocații de la bugetul local;

 • b) Credite bancare fără garantare din partea autorităților administrației publice locale

 • c) Contribuția de capital privat a operatorului;

 • d) Sprijin nerambursabil;

 • e) Din economii ale operatorului rezultate din dotarea cu echipamente de performanță.

 • (2) Investițiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea serviciilor publice de administrare și exploatare a parcărilor publice se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului de concesiune în conformitate cu prevederile legale.

 • (3) Investițiile de pe domeniul public care se realizează din fonduri proprii ale investitorilor rămân în proprietatea acestora pe perioada derulării contractului de concesiune, urmând că la încetarea contractului acestea să fie transferate în patrimoniul municipiului Bacău.

 • (4) Investițiile preconizate a se realiza pe domeniul public sunt:

 • a) delimitarea fizică a locurilor de parcare pe carosabil prin marcaje rutiere

 • b) indicatoarele de parcare cu plată

 • c) aparatura de taxat

 • d) edificarea de noi locuri de parcare

Art 57. Clauze financiare si de asigurări

 • (1) Investițiile menționate se supun obligațiilor și clauzelor impuse de finanțatori pentru fiecare modalitate de finanțare.

 • (2) Operatorul este obligat să încheie și să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele din patrimoniul propriu conform legislației în vigoare privind asigurările.

Art. 58. Regimul bunurilor utilizate de operatori în derularea concesiunii

 • (1) Bunurile din patrimoniul public se preiau pe bază de proces verbal de predare-preluare.

 • (2) Operatorul este obligat să efectueze întreținerea, reparațiile curente și accidentale, precum și cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public menționate în procesul verbal de predare-primire.

 • (3) Operatorul va scoate din funcțiune mijloacele fixe aparținând patrimoniului concesionat în baza legislației în vigoare și va înlocui aceste mijloace pentru asigurarea bunei funcționări a serviciului.

 • (4) Operatorul va transmite anual situația patrimoniului public, la data de 31 decembrie, menționând și modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea concedentului.

 • (5) în contractul de delegare a gestiunii vor fi precizate, în mod distinct, categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de operator în derularea concesiunii, respectiv :

 • □ bunurile de retur, care revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini autorității publice locale, la expirarea contractului. Acestea sunt constituite din parcările publice propriu zise. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul delegării gestiunii, precum și cele care au rezultat în urma investițiilor impuse prin caietul de sarcini, în afara dotărilor de monitorizare a parcărilor.

 • □ bunurile de preluare care, la expirarea contractului de delegare, pot reveni autorității publice locale, în măsura în care acesta din urmă își manifestă intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată. Sunt bunuri de preluare bunurile care au aparținut concesionarului și au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii - respectiv aparatura de monitorizare a parcărilor;

 • □ bunurile proprii care, la expirarea contractului de concesiune, rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparținut concesionarului și au fost folosite de către acesta pe durata concesiunii.

 • (6) La încetarea contractului de concesiune operatorul va încheia cu concedentul un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect bunurile de preluare asupra cărora concendentul și-a manifestat intenția de a le dobândi.

Art. 59. - (1) Durata pentru care se concesionează serviciile publice de administrare și exploatare a parcărilor publice în municipiului Bacău este de 5 ani.

(2) Pe durata stabilita la alin. (1) se interzice operatorului subconcesionarea în tot sau în parte a serviciului public de administrare și exploatare a parcărilor publice în municipiului Bacău.

Art. 60. Redevența
 • (1) Redevența anuală reprezintă suma datorată de către operator concedentului în schimbul transmiterii dreptului de administrare și exploatare a parcărilor publice. Valoarea acesteia va fi stabilită prin HCL Bacău.

 • (2) Redevența se va plăti trimestrial până la data de 25 ale lunii următoare celei în care se încheie trimestrul.

 • (3) Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la perceperea de majorări de întârziere, conform prevederilor legislație fiscale privind creanțele bugetare^

Art. 61. Se aproba Regulament de Organizare si Funcționare a Sistemului de Parcare cu Plată in Municipiul Bacău potrivit Anexei la prezentul Regulament.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ Șl DE EVALUARE A SERVICIULUI

Art. 62. Municipiului Bacău prin Consiliul Local stabilește și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de construcție, reabilitare, modernizare și întreținere a drumurilor și străzilor, aplicate operatorului în caz de nerealizare, după dezbaterea publică a acestora.

 • (1) Indicatorii de performanță ai serviciului de construcție, reabilitare, modernizare și întreținere a drumurilor Și străzilor se precizează în prezentul document, precum și în hotărârea de dare în administrare sau contractul de concesiune a serviciului, după caz.

 • (2) Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de operator, astfel încât să se asigure atingerea și realizarea țintelor/ obiectivelor conform legislației în vigoare din domeniul construcției, reabilitării, modernizării și întreținerii drumurilor și străzilor.

 • (3) Autoritățile administrației publice locale aplică penalități contractuale operatorului în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

 • (4) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de construcție, reabilitare, modernizare și întreținere a drumurilor și străzilor din Mun. Bacău cu privire la:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) atingerea obiectivelor și țintelor pentru care autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară sunt responsabile;

 • c) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

 • d) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de dare în administrare sau contract de concesiune a serviciului;

 • f)  respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului;

 • g) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

 • (5) Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități:

 • a) măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • b) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • c) menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • d) soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de construcție, reabilitare, modernizare și întreținere a drumurilor și străzilor;

 • e) prestarea serviciului de construcție, reabilitare, modernizare și întreținere a drumurilor și străzilor pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de concesiune a serviciului;

 • f)  prestarea de servicii conexe serviciului de asigurare a construcției, reabilitării, modernizării și întreținerii a drumurilor Și străzilor;

 • (6) în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul trebuie să asigure:

 • a) gestiunea serviciului conform prevederilor contractuale;

 • b) înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • c) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

 • (7) Indicatorii de performanță sunt:

  Nr.-' . crt

  Tndicatorr^

  :.V;-

  ;Ț0TÂt)

  SjxSi

  1

  Măsurarea și gestiunea cantității activităților prestate

  a)

  numărul dereclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități și categorii de utilizatori

  85%

  85%

  85%

  85%

  85%

  b)

  procentul de solicitări de la lit. a) care au fost rezolvate în maxim 5 zile lucrătoare

  10%

  10%

  10%

  10%

  10%

  c)

  numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activității prestate, raportat la numărul total de reclamații privind calitatea activității prestate, pe tipuri de activități și categorii de utilizatori

  90%

  90%

  90%

  90%

  90%

  d)

  procentul de solicitări de la lit.c) care au fost rezolvate în maxim 5 zile lucratoare.

  10%

  10%

  10%

  10%

  10%

  2

  Indicatori de performanță specifici

  a)

  Numărul de reclamații /sesizări rezolvate privind nesemnalizarea corespunzătoare a degradărilor

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  b)

  Intervenția operativa la lucrări ce necesita efectuarea in regim de urgenta, max 24h

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

SECȚIUNEA ni

ORGANIZAREA SERVICIILOR DE PUBLICE DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR, STRĂZILOR, PRECUM ȘI A CIMITIRELOR UMANE

Art. 63. Totodată pentru buna gestionare a serviciilor serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane se va asigura îndeplinirea condițiilor de înființare organizare și exploatare in conformitate cu art. 6 din Ordonanța nr. 71/2002.

Art. 64. înființarea, organizarea, exploatarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane vor avea în vedere respectarea și îndeplinirea următoarelor cerințe:

 • a)  securitatea serviciilor furnizate/prestate;

 • b) continuitatea serviciilor din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • c) adaptabilitatea serviciilor la cerințele comunităților locale;

 • d) accesul liber la servicii și la informațiile referitoare la acestea;

 • e) tarifarea echitabilă a serviciilor furnizate/prestate;

 • f)  consultarea locuitorilor cu privire la organizarea, exploatarea și funcționarea serviciilor.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE, ALE OPERATORILOR ȘI BENEFICIARILOR DE SERVICII PUBLICE DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR, STRĂZILOR, PRECUM ȘI A CIMITIRELOR UMANE

Drepturile și obligațiile autorităților administrației publice locale

Art. 65. Autoritățile administrației publice locale acționează în numele și în interesul comunităților locale pe care le reprezintă și răspund fata de acestea pentru:

 • a.  modul în care gestionează și administrează infrastructura edilitar-urbana a unităților administrați vteritoriale;

 • b. modul în care organizează, coordonează și controlează serviciile

Art. 66. Autoritățile administrației publice locale au următoarele atribuții:

 • a.  stabilirea strategiilor de dezvoltare și funcționare a serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane;

 • b.  luarea inițiativelor și adoptarea hotărârilor privitoare la serviciile publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane.

 • c.  exercitarea competentelor și responsabilităților ce le revin potrivit legislației în vigoare, referitoare la serviciile publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane.

Art. 67. Autoritățile administrației publice locale au în raport cu operatorii următoarele drepturi:

 • a. sa verifice, sa solicite refundamentarea și sa aprobe structura, nivelurile și ajustările prețurilor și tarifelor propuse de operatorul serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane sa sancționeze operatorul în cazul în care acesta nu respecta indicatorii de performanta și parametrii de eficienta la care s-a angajat prin contractul de concesiune, cu excepția situațiilor care nu se datorează

operatorului de serviciu.

Art.68. Autoritățile administrației publice locale au următoarele obligații:

 • a.  sa asigure un mediu de afaceri concurential și transparent și sa asigure un tratament egal tuturor operațiunilor;

 • b.  sa asigure publicitatea și accesul liber la informațiile publice privind pregătirea ofertelor și participarea la licitații;

 • c.  sa elaboreze și sa aprobe documentele necesare organizării și desfășurării procedurilor de concesiune a serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane;

 • d.  sa aducă la cunoștința publica, în condițiile legii, hotărârile și dispozițiile al căror obiect îl constituie serviciile publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane;

 • e.  sa atribuie contractele de concesiune a serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane, în conformitate cu procedurile legale;

 • f.  sa respecte și sa îndeplinească obligațiile asumate prin contractele de concesiune;

 • g. sa achite contravaloarea prestațiilor efectuate de operator, conform clauzelor contractuale;

 • h.  sa păstreze confidențialitatea, în condițiile legii, a informațiilor cu privire la activitatea operatorilor, altele decât cele publice.

Drepturile și obligațiile operatorului

Art 69.(1) Drepturile operatorilor serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane se înscriu în caietele de sarcini, în regulamentele serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane și în contractele de concesiune, urmărindu-se asigurarea și menținerea echilibrului contractual pe toata durata de derulare a acestora. (2)Operatorii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane, indiferent de forma de organizare și/sau de forma de proprietate, au calitatea de autoritate contractantă și au obligația de a efectua achiziții publice potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art 70. Operatorii fumizori/prestatori ai serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane au următoarele drepturi:

 • a.  sa încaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzător cantității și calității acestora;

 • b. sa propună autorităților administrației publice locale ajustarea periodică a prețurilor și a tarifelor, în funcție de influentele intervenite în costurile de operare;

 • c.  sa sisteze fumizarea/prestarea serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane către utilizatorii care nu și-au achitat contravaloarea facturilor, inclusiv majorările de întârziere, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plata. Reluarea fumizării/prestării serviciilor se va face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la efectuarea plății, cheltuielile aferente suspendării, respectiv reluării fumizării/prestării, fiind suportate de utilizator.

Art. 71. Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane au fata de utilizatori următoarele obligații:

 • a. sa presteze servicii utilizatorilor cu care au încheiat contracte de fumizare/prestare a

serviciului, în conformitate cu clauzele prevăzute în contract;

 • b.  sa deservească toți utilizatorii din aria de acoperire;

 • c.  sa respecte indicatorii de performanta stabiliți de autoritățile administrației publice locale în caietele de sarcini sau în contractele de concesiune;

 • d.  sa furnizeze autorităților administrației publice locale informațiile solicitate și sa asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționarii și dezvoltării serviciilor, în conformitate cu clauzele contractului de concesiune și prevederile legale în vigoare;

 • e. sa pună în aplicare metode performante de management, care sa conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii;

 • f.  sa asigure finanțarea pregătirii și perfecționării profesionale a propriilor salari ați.

Drepturile și obligațiile utilizatorilor

Art.72. Utilizatorii serviciilor serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane au următoarele drepturi:

 • a.  acces neîngrădit Ia informațiile publice privind serviciile publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane;

 • b.  garantarea accesului și dreptului de a beneficia de serviciile publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din aria de acoperire a operatorului;

 • c.  de a beneficia de prevederile hotărârilor și deciziilor cu privire la serviciile publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane;

 • d.  de a contesta, în condițiile legale, prevederile adoptate de consiliul local prin hotărâri proprii.

Art. 73. Utilizatorii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane au următoarele obligații:

 • a.  sa respecte clauzele contractului de fumizare/prestare și sa își achite obligațiile de plata îh conformitate cu prevederile acestora;

 • b. sa achite sumele reprezentând contravaloarea serviciilor facturate, în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii;

 • c.  sa plătească dobânzi și penalități de întârziere egale cu cele stabilite pentru neplata obligațiilor fata de bugetul de stat, în cazul în care contravin precizărilor de la lit. b);

 • d.  sa respecte prevederile serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane, în caz contrar fiind pasibili de a fi penalizați sau, în anumite cazuri, sa li se sisteze serviciul prestat.

ANEXA NR. 5 LA CONTRACTUL DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR, STRĂZILOR, PRECUM ȘI A CIMITIRELOR UMANE DIN MUNICIPIUL BACĂU


METODOLOGIA DE FUNDAMENTARE A NIVELULUI PREȚURILOR ȘI TARIFELOR PENTRU SERVICIILE DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR, STRĂZILOR, PRECUM ȘI A CIMITIRELOR UMANE DIN MUNICIPIUL BACĂU


S'/


Metodologia de fundamentare a nivelului prețurilor și tarifelor pentru serviciile publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr. 71 /2002,

Categoria de lucrări:.....................

Nr. cri.

Capitolul de lucrări

UM

Cantitate

Prețul unitar ajmaterial b) manopera c)utilaj d)transport

3 x (M+m+U-bt)

M

Materiale

■ . m .

Manopera:

U

Utilaj

t

Transport

T Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Capitol de lucrare 1.1.

Subcapitol 1.2.

Subcapitol

2

Capitol de lucrare 1.1.

Subcapitol 1.2.

Subcapitol

...

*..

Che

tuielidirecte

M

m

U

t

T

. .. ® Alte, cheltuielidirecte • -    .. ;

0 .

....% xm

0 ;

o ;•••

■■

; șomaj ~             :                     "• • '■

0

....% x m; >

0

0

fondderisc . ;   ;

0

....%xm

0 ! -

o . ■■■

• fond de garantare

o ‘ ■/:.

....%x m

0 - .

0

sănătate                       •

0

x m

0

0 :

Total altecheltuieli - ' =

Ma •

ma

Ua

ta

Ta ■■

T^otalcheltuielidirecte /  ;--

^mo7" •      '

■UdT/.

Cheltuieliindirecte = 10% • ’ ’                      ~   .

Io

Profit = 5%                   ’           7                                     ’   '            -   -        .

Po ■•••

;TOTAUGENERAI^BS-^W^-^^^

Vo-To+lo+Po

Precizări metodologice cu privire laîntocmirea/completarea tabelului:

 • 1. Cheltuieli directe (To) -se identifica pe un anumit obiect de calcuiație (produs, serviciu, lucrare, comandă, fază, activitate, funcție, centru etc.) încă din momentul efectuării lor și ca atare se includ direct în costul obiectelor respective.

”M”- cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale. Rubrica se completează cu valoarea materialelorcalculată cu prețurile de la furnizori, fără TVA; în cazul materialelor care provin din import, valoarea acestora trebuie să includă taxele și comisioanele vamale.

”m” - cheltuieli aferente consumurilor cu mâna de lucru, în care este cuprinsă valoarea manoperei muncitorilor direct productivi^ manopera fiind estimată conform câștigurilor salariale pe diviziuni cod CAEN).

”U”- cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de construcții. Rubrica se completează cu valoarea aferentă totalului orelor de funcționare a utilajelor de construcții ce concura la realizarea lucrărilor,raportat la tariful orar mediu pentru orele de funționare.

T-cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile. Rubrica se completează cu

 • •  valoarea cheltuielilor cu transportul materialelor, prefabricatelor, utilajelor și echipamentelor, de la producător sau furnizor la locul de punere în operă (în raza de acțiune a mijloacelor de ridicat), incluzându-se, dacă este cazul și depozitul intermediar;

 • •  valoarea cheltuielilor cu transporturi tehnologice, dacă acestea nu sunt cuprinse în articole distincte (transportpământ, beton, mortar, moloz);

 • •  valoarea cheltuielilor cu transportul utilajelor de construcții de la baza de utilaje la punctul de lucru și retur

„a/te cheltuieli directe”- contribuții sociale.( C.A.S., șomaj, fond de risc,concedii și indemnizații, fond de garantare, sănătate)

Sunt considerate cheltuieli directe fixe:

"m", „alte cheltuieli directe”- contribuții sociale.

Sunt considerate cheltuieli directe variabile:

”M” ”U" ”t”

*componenta variabilă rezultă din cerințele și necesitățile specifice ale beneficiarului.

 • 2. Cheltuieli Indirecte ( !o):-cheltulell care nu se pot Identifica șl atribui direct pe un anumit obiect de calcuiație, ci privesc Întreaga producție a unei secții sau a persoanei juridice în ansamblul ei; cheltuieli proprii ale executantului, necesare pentru executarea lucrărilor de investiții/intervenții.

Formulele de calcul ale valorilor Mo, mo,Uos to,Ta, T, To, lo,Po, Vo din tabelul de mai sus sunt următoarele:

1) T= M+m+U+t

Și reprezintă suma dintre cheltuielile aferente consumurilor de resurse materiale, cheltuielile aferente consumurilor cu mâna de lucru, cheltuielile aferente consumurilor cu utilajele de construcții, cheltuielile aferente consumurilor privind transporturile.

 • 2) Ma, ma,Ua, ta reprezintă valorile contribuțiilor sociale aferente fiecărei categorii de cheltuieli

3) Mo= M+ Ma

și reprezintă suma dinte cheltuielile aferente consumurilor de resurse materiale și valoarea contribuțiilor sociale aferente.

4) mo= m+ ma

și reprezintă suma dintre cheltuielile aferente consumurilor cu mâna de lucru și valoarea contribuțiilor sociale aferente

5) Uo= U+ Ua

și reprezintă suma dintre cheltuielile aferente consumurilor cu utilajele de construcții și valoarea contribuțiilor sociale aferente.

6) to= t+ ta

și reprezintă suma dintre cheltuielile aferente consumurilor privind transporturile și valoarea contribuțiilor sociale aferente.

7) Ta= Ma+ma+Ua+ta

și reprezintă totalul valorilor contribuțiilor sociale.

8) To= T+ Ta

totalul cheltuielilor directe- reprezintă suma dintre cheltuielile aferente consumurilor de resurse materiale, cheltuielile aferente consumurilor cu mâna de lucru, cheltuielile aferente consumurilor cu utilajele de construcții, cheltuielile aferente consumurilor privind transporturile și valoareatotală a contribuțiilor sociale.

9)lo=10%xTo

și reprezintăcheltuieille indirectecare nu se pot identifica și atribui direct pe un anumit obiect de calcuiație, ci privesc întreaga producție a unei secții sau a persoanei juridice în ansamblul ei; cheltuieli proprii ale executantului, necesare pentru executarea lucrărilor de investiții/intervenții

10) Po=5%xTo

și reprezintă profitul, în cuantum de 5% din totalul cheltuielilor directe;

11) Vo= To+lo+Po

totalul general reprezintă suma dintre totalul cheltuielilor directe, cheltuielile indirecte și profit.

ANEXA NR. 6 LA CONTRACTUL DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR, STRĂZILOR, PRECUM ȘI A CIMITIRELOR UMANE DIN MUNICIPIUL BACĂU

TARIFELE ÎNCASATE DE OPERATOR PENTRU PARCĂRILE CU PLATĂ DIN MUNICIPIUL BACĂU

TARIFE PENTRU PARCĂRILE CU PLATA DIN MUNICIPIUL BACAU

Nr.

crt.

Denumire taxă

Taxă 2017

Taxă propusă

2018

1.

Parcare autoturisme 1 h (aparat autotaxare)

1.5 lei

1.5 lei

2.

Parcare autoturisme 1/2 h (aparat autotaxare)

0.75 lei

0.75 lei

3.

Parcare autoturism 1 h cu plata prin mesaj text (SMS)

1.5 lei

0.42 euro

4.

Abonament l lună de parcare

47 lei

47 lei

5.

Abonament 6 luni de parcare

200 lei

200 lei

6.

Abonament 1 an de parcare

350 lei

350 lei

7.

Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare perpendicular și oblic cu axul șoselei/Iuna SI

123 lei

123 lei

8.

Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare perpendicular și oblic cu axul șoselei/trîm SI

364 lei

364 lei

9.

Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare perpendicular și oblic cu axul șoselei/an SI

1449 lei

1449 lei

10.

Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare paralel cu axul șoselei/lună SI

139 lei

139 lei

11.

Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare paralel cu axul șoselei/trimestru SI

416 lei

416 lei

12.

Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare paralel cu axul șoselei/an SI

1666 lei

1666 lei

13.

Parcare rapidă/h pentru intervalul 0-5 minute (parcare cu barieră)

Olei

Olei

14.

Parcare rapidă/h pentru intervalul 6-120 minute (parcare cu barieră)

1.5 lei

1.5 lei

15.

Parcare rapidă/h pentru >120 minute (parcare cu barieră)

13 lei

13 lei

ANEXA NR. 7 LA CONTRACTUL DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR, STRĂZILOR, PRECUM ȘI A CIMITIRELOR UMANE DIN MUNICIPIUL BACĂU

TARIFELE ÎNCASATE DE OPERATOR PENTRU ATRIBUIREA

LOCURILOR DE ÎNHUMARE PENTRU O PERIOADĂ DE 7/ 25 DE ANI ȘI TARIFE PENTRU SERVICIILE PRESTATE ÎN CIMITIRE

TARIFE PENTRU ATRIBUIRE LOCURI DE ÎNHUMARE PENTRU O PERIOADĂ DE 7/25 ANI

CIMITIRUL CENTRAL

1

Pentru 25 ani

840

2

Pentru 7 ani

680

CIMITIRUL NOU (SARATA)

1

Pentru 25 ani

750

2

Pentru 7 ani

620

CIMITIRUL CFR

1

Pentru 25 ani

750

2

Pentru 7 ani

620

CIMITIRUL ȘERBĂNEȘTI

1

Pentru 25 ani

750

2

Pentru 7 ani

620

CIMITIRUL GHERĂIEȘTI

1

Pentru 25 ani

750

2

Pentru 7 ani

620

CIMITIRUL SARATA II

1

Pentru 25 ani

300

2

Pentru 7 ani

200

TARIFE PENTRU SERVICIILE PRESTATE IN CIMITIRE

Nr. Crt.

Denumirea serviciului prestat

Tarif

Tipul taxei

1

Taxa dare in foIosinta-7 ani

200

ron/loc/perioada

La darea in folosința

2

Taxa dare in folosinta-25 ani

300

ron/loc/perioada

La darea in folosința

3

Taxa întreținere loc de veci

30ron /an/loc

anuala

4

Taxa capela

70 ron/pers/zi

La înhumare

5

înhumare decedat (sapat groapa si amenajare mormânt după înhumare)

200ron/loc

La înhumare

6

Montat pod cu material client si transport pamant in exces

150ron

La înhumare

7

Transport pamant in exces

100 ron/loc

La înhumare

8

înhumat decedat cripta

150ron/pers

La înhumare

9

Transport decedat la locul de veci

100ron/ pers

La înhumare

10

Strâns oseminte

150ron/loc

La cerere

11

Aviz montat gardut(metallic)

50ron/loc

La cerere

12

Aviz construcție loc simplu

lOOron/loc

La cerere

13

Aviz construcție loc dublu

200 ron/loc

La cerere

14

Taxa servicii auxiliare(identificare loc de veci,eliberare adeverințe, etc)

20ron

La cerere

15

Taxa acces utilitari (apa,c.e,etc)-ptconstructor

20ron/zi/loc/constr.

La cerere

16

Taxa acces mijloace auto cimitir prestatori servicii

15 lei/zi

La cerere

Municipiul Bacau
Nr. 875 /103 din 25.01.2018
PROCES-VERBAL DE NEGOCIERE
pentru
Delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, in conformitate cu Ordonanța nr. 71/2002 ■negociere directa-

încheiat astăzi, 25.01.2018, la sediul CAEX Bacau, in ședința de deschidere a ofertei depuse de către: Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau SA, cu nr. 102 din 25.01    .2018 ,

înregistrata la Primăria Bacau sub nr. 17816/25.01.2018. ora 08,25 , pentru încheierea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes loca!.

 • •  invitație de participare: nr. 820 din 23.01.2018, transmisa către ofertant, in data de 23.01.2018

 • •  Procedura de atribuire este: negociere directa , conform art. 2 alin. (1) din HCL nr. 1 din 12.01.2018

Municipiul Bacau este reprezentat de Comisia de negociere nominalizata prin Dispoziția data de Primarul Municipiului Bacau cu nr. 115 din 22.01.2018:

1

Romica Lucian Chindrus

Președinte

2

Ciprian Fantaza

membru

3

Cristinel Dumbrava

membru

4

Isabela Pintilie

membru

5

Gicuta Marcu

membru

iar ofertantul Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau SA este reprezentat de Popa Viad lonut - Director General SSPM, Zaharîa Nicolae - Manager îmbunătățire Procese, Zota Crina Elena -Contabil Sef} Dumitrasc Popa Cristina - Specialist Achiziții, nominalizați prin Decizia nr. 93 din 23.01.2018.

Președintele comisiei de negociere declară deschisă ședința de negociere, prezintă scopul negocierii si precizează ca prezenta procedura de „negociere directa, in baza art.2, alini) din HCL nr. 1/2018, se organizează in conformitate cu următoarele prevederi legale:

-Ordonanța nr. 71 /2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, actualizată;

- Hotărârea nr. 955 din 15 iunie 2004, actualizată, pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

-Dispozițiile art 36, alin (1) din Legea nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, actualizată;

La întrebările puse, ofertantul declara ca a întocmit oferta conform cerințelor din invitația de participare.

Se constata ca documentele ofertei au fost depuse , pana la data stabilita pentru negociere cu respectarea regulilor formale de depunere si prezentare a ofertei.

Se prezintă principalele date din oferta?

-oferta cuprinzând redeventa anuala (procent din cifra de afaceri anuala de 0,08 - 0,1%) si listele cu tarifele pentru parcările cu plata din municipiul Bacau - prevăzute in Anexa 5 la HCL nr. 1/2018, respectiv pentru atribuirea locurilor de înhumare pe o perioada de 7/25 ani si tarife pentru servicii prestate in cimitire, potrivit Anexei 6 la HCL nr. 1/2018.

 • -  Documentele solicitate in invitație pentru stabilirea eligibilității

 • -  Draftul de Contract de servicii insusit

1. Evaluare documente eligibilitate

Au fost depuse toate documentele solicitate in invitația de participare, cerința de eligibilitate fiind astfel îndeplinita.

In urma verificării documentelor privind eligibilitatea, comisia de negociere a hotarat ca fiind ADMISA oferta.

2. Evaluare oferta tehnico-economica

Conform ofertei tehnico-economice depuse, Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A propune pentru gestiunea serviciilor care fac obiectul contractului „Delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local”, solicitate prin invitația de participare, următoarele:

Document solicitat prin Invitația de participare

Mod de îndeplinire

Concluzie

Formularul de oferta si Anexa la formularul de oferta

Este prezentat Formularul de oferta, in care este evidențiata valoarea redeventei anuale

Valoarea ofertată este intre 0,08% - 0,1% din cifra de afaceri

-listele cu tarifele pentru parcările cu plata din municipiul Bacau - prevăzute in Anexa 5 la HCL nr. 1/2018, respectiv pentru atribuirea locurilor de înhumare pe o perioada de 7/25 ani si tarife pentru servicii prestate in cimitire, potrivit Anexei 6 la HCLnr. 1/2018.

-durata prestării serviciilor ~ 5 ani -valabilitatea ofertei - 90 de zile

îndeplinita

-predarea-primirea inventarului bunurilor ce fac obiectul delegării se va face prin întocmirea de note constatatoare/procese verbale de situație la fata locului cu rol rectificativ, in situațiile in care pe parcursul derulării delegării se vor constata diferente intre situația scriptica si cea faptica. Notele de constatate vor constitui de drept anexe rectificative la lista bunurilor predate, după caz.

Clauze contractuale

Au fost insusite clauzele contractuale si acceptate cu următoarele observații:

-Cap. IV, ari 5.3 - va avea următorul conținut:

„Plata serviciilor/lucrarilor se face pe baza facrturii emisa de operator, cantitatile de lucrări executate fiind conformate prin procesele verbale de receptioe la terminarea lucrarilor/partiaia, după caz, încheiate intre beneficiar si operatorul de servicii publice”

-Cap IV, atr. 5.4 - va avea următorul continut:”Termenul de decontare este de pana ia 45 de zile de la primirea facturii. întârzierea achitării facturii cu 30 de zile de la expirarea acestui termen, atrage penalitati in valoare de 0,03% pe zi de întârziere”.

-Cap. IV, art. 7.2 - va avea următorul conținut:”Valoarea redeventei va fi stăvilită in lei/an si se va achita in 4 (patru) rate trimestriale, pana la data de 25 a primei luni din trimestrul următor.”

Cap. VI, art. 13- va avea următorul conținut:” Decontarea serviciilor/lucrarilor efectuate se face pe baza proceselor verbale de recepție care se încheie lunar intre beneficiar si operatorul de servicii publice, după caz. Procesele verbale vor cuprinde:

-cantitatile de servicii/iucrari executate -respectarea graficelor de timp

-corespondenta calitatii serviciilor /lucrărilor cu cea prevăzută in caietul de sarcini

-Deficientele si întârzierile constatate si termenele de remediere a acestora"

Se accepta modificările propuse

Concluzie

Oferta admisbila

Admis

Se propune o valoare a redeventei anuale in procent de 0,1% din cifra de afaceri anuala

Reprezentantul ofertantului este de acord cu valoarea propusa, aceasta urmând a fi evidențiata in contract

Lista bunurilor proprietate publica si privata din Municipiul Bacau, aferenta serviciului, pusa la dispoziție ofertantului odata cu invitația de participare a fost insusita de acesta.

Lista mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar necesare prestării serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local va deveni anexa la contract

In urma procedurii de negociere directa, conform HCL nr. 1/12.01.2018, comisia de negociere accepta oferta Societății de Servicii Publice Municipale Bacau S.A.

Prezentul proces verbal s-a încheiat astăzi, 25.01.2018, în două exemplare originale, unul pentru ofertant si unul pentru Municipiul Bacau.

Comisia de negociere

Romica Lucian Chindrus...
Ciprian Fantaza.......
Cristinel Dumbrava. ...^ Isabela Pintilie.........
Gicuta MarcuReprezentanții ofertantului Societatea deJlervfcii Publice Municipale Bacau S.A Popa Vlad ionut.

Zaharia Nicolae...

Zota Clina Elena,....

Dumitrasc Popa Cristina.

HOTĂRÂREA NR. 21QDIN 1L06.2018

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al cimitirelor ce au făcut obiectul Contractului de Concesionare nr. 13248/16.04.2002 încheiat cu S.C. LUVTS S.R.L., precum și tarifele percepute pentru serviciile prestate în acestea și atribuire locuri de înhumare

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de

11.06.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Protocolul de Predare - Primire nr. 5510/ 04.06.2018 încheiat între SC Luvis SRL și Primăria Municipiului Bacău, având ca obiect predarea — primirea bunurilor de retur — terenurile concesionate, documentațiilor aferente și documentația bunurilor de preluare;

-Referatul nr. 5643/ 07.06.2018 al Direcției Salubrizare Agrement Parcuri prin care se propunea aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al cimitirelor ce au făcut obiectul Contractului de Concesionare nr. 13248/ 16.04.2002 încheiat cu S.C. LUVIS S.R.L., precum și tarifele percepute pentru serviciile prestate în acestea și atribuire locuri de înhumare;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 5644/ 07.06.2018;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 5645/ 07.06.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.964/08.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.965/08.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.966/08.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 967/08.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 968/08.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 3 (4) și punctului III (10) din Anexa la Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, actualizată;

-Prevederile art. 6 și ale art. 14 alin. (1) din Legea nr. 102/ 2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare;

-Prevederile art 3 (1) lit « m » din O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea sî funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, modificata si completata;

-Prevederile art. 22(1) din Anexa 1 la H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, modificata si completata;

-Prevederile art* 34 (1), lit. “i” din Anexa la O.G. nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale» modificata si completata;

-Prevederile HCL nr. 109/ 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Cimitirului „Sărata II”;

-Prevederile HCL nr. 1/2018 privind stabilirea modalității de gestiune a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr. 71 /2002;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art 115(1), lit “b” si ale art. 117, lit. waM din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (2), lit. “a” si ale alin. (3), lit ”b” și art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE

ART.l Se aprobă ca pentru cimitirele ce au făcut obiectul Contractului de Concesionare nr. 13248/ 16.04,2002 incheiat cu S.C. LUVIS S.R.L. să fie aplicabile prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirului s,Sărata IT* aprobat prin HCL nr. 109/ 2015, cu precizarea că dimensiunile locurilor de înhumare în cimitirele menționate la alin. (1) vor fi de 2,5 m x 1, 2 m, cu interval între ele de 0,3 m, după caz.

ART.2 Tarifele pentru atribuirea locurilor de înhumare pentru o perioadă de 7/ 25 ani și tarifele pentru serviciile prestate in cimitire ce vor fi percepute în cimitirele ce au făcut obiectul Contractului de Concesionare nr. 13248/ 16.04.2002 incheiat cu S.C. LUVIS S.R.L., vor fi cele precizate în Anexa nr. 6 la HCL nr. 1/2018.

ART.3 Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Salubrizare Agrement Parcuri.

ART.4 Prezenta hotarare va fi comunicata Direcției Salubrizare Agrement Parcuri. ART.5 Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului — Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACA NICOLAE-OVWIU POPOYIClX