Hotărârea nr. 432/2018

Hotărârea nr. 432 din 14.11.2018 privind aprobarea modificării HCL nr. 62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli și Programul de investiţii pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR.432 DIN 14.11.2018

privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 14.11.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Expunerea de motive a primarului Municipiului Bacau, la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, înregistrată cu nr.l 1581 din 08.11.2018;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării HCL ni*.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, înregistrat cu nr.l 1582 din 08.11.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1848/14.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.l849/13.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1850/13.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1851/13.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1852/14.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art.l9(l) lit. «a» din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr.3/2018 privind asigurările sociale de stat pe anul 2018;

-Prevederile art.47(l) si art.117 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si ulterior modificata si completata;

In baza dispozițiilor articolului 36(2) litera “b“ alin.(4) litera «a» si ale art.45 (2) lit. «a» din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si ulterior modificata si completata,

HOTĂRA ȘTE:

Art. 1 Se aproba modificarea HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform Anexelor nr. 1 A, 1A1, 1A2.

Art.2 Primarul municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Economica si Direcția Tehnica .

Art.3 Hotararea va fi comunicata la Direcția Economica si Direcția Tehnica.

Art.4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ENULA PRICOPOAEA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIutui BACĂU NICOLAE-OVIDILJ /P^>OVICI/I

N.O.P.,V.C„ A.T./A.M../Ex.l/Ds.I-A-2


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA IA

LA HOTĂRÂREA NR. 432 DIN 14.11.2018


Data: 08/11/2018 TiC         pagi 1 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi nnunlc buget 2018

Prevederi trimes triale buget 2018

Esliiiiiiri 2019

Esliiiiiiri 2020

Estimări 2921

TOTAL

din cnre credite bugelnre desliunle stingerii plntilor rcslnnle

Trîm [

Trltti.ll

Trlm.in

Trini.lV

A

II

f=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

S

9

(1001 02

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

2 83.05 7.SO

97.766.78

63,643.29

75.182.32

46 465.41

253.4311.00

261.523,00

273097,00

1100202

1 VENITURI CURENTE

253.862.32

71 837.99

61 (134.11

75 053.32

45 936,85

253.325.00

261 412.00

272.980.01)

01X1302

A. VENITURI FISCALE

201.608.43

55 562.00

48.896,61

62.553.97

34 595.85

213 640.00

224.732.00

226.714,00

(KW-IOÎ

Al, IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

•22.059,00

23.210,110

25.160,09

3). 166,011

12.523,09

118 652,00

125.204,00

133 873,00

1130002

A 1.2 Impozit pe renii, profil si eoni puri din capital de 1# persoane fizice

92.0S9.0tl

23.2111,0(1

25.160,119

31.166.00

12.523,011

118,652.011

125 204,00

123 873,UU

0302

IMPOZIT PE VENIT

2.840.011

210.00

2.210.00

2 10,(111

210.09

2.435,00

3.574,00

2.703,011

(130218

Impozitul poverii Iunie din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniu! personal

2 «40,00

210.09

2 210.00

210,00

210,09

2 435,00

2 574.00

2.703,01)

0202

COTE SI SUME DEFALCATE DIN

VENIT

8^219,011

23.11 DIJJW

22.95tl.UU

3U.956,ut)

12.313,09

116.217,110

122.630.011

121.170,00

IM02II1

Cote defalcate dm impozitul pe

icnit

8(1.219,Ml

23 009.011

22.950.01)

3D.956.0il

12 313.11»

115 213.00

121 780.011

120.810.00

050204 :

Sume alocate dm cotele defalcate din impozitul perenii pentru echilibrarea bielelor locale

1.004,00

850,0(1

360,00

070002

Al Impozite si lise pe proprietara

42 798.99

15 360,01)

7.909,61

10.172,97

9.356.41

34,731,00

40 230,0(1

42.241,00

07(12

IMPOZITE St TAXE PE PROPRIETATE

42.798,09

lflJ6»,0»

7.909.6J

J 0.172,97

9356,41

34 731.(10

40.230,0(1

42 241,00

O7U2O1

Impozit St tara pe clădiri

32984,72

12 300.1)0

6.200,011

7.612,97

6 871.75

24 983,(10

29.926.110

31.432,00

070202

Impozit si lisa pir teren

5.964,27

2.260.00

1.109,61

1.260.00

1.334.G6

6.118.00

6.467,00

6.791.00

070203

Tixe judiciare de timbra si uite laxe

de timbra

2 050,00

400,OU

3oo,no

71)0,01)

65O.UO

l 784,00

l m/io

1 980,00

070 2511

Alte iui pozne st laxe pe proprietate

ț iau,oo

400,90

300,un

690,011

509,00

l 846,00

1 951,00

2,048,09

100002

A4 Impozite si laxe pe bunuri si servicii

62 290.44

16 292,00

15.007,00

20.495,00

10 496,44

53 138.00

57 058.00

58.248.00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

46.761,011

12.222.0(1

J2 072.DO

16.56U.UU

5 907,011

45 177,110

44 303,011

42.754,00

110202

Sume defalcate din taxi pe valoarea adăugata pentru finanțarea chcllulchlor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor si sectoarelor Municipiului București

37 756,00

11 774,1)0

l1.624,00

8.544.1)0

5514,00

39 958.00

40 269,00

40.525,00

150206

Sume defalcate din tuto pe valoarea

adaugalu pentru echilibrarea bugetelor

locale

7.268,00

7.268,01)

3 482.00

2 397,00

492.011

11(1200

Sume defalcate din laxa pe valoare adăugata pentru finanțarea învățământulu: particular sau confesional acreditat

1.737.00

WJHJ

448.00

4 4 li, IKI

393J1IJ

1 737.00

1.737,08

1.737,011

I.Î02

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

45.UO

47.00

50,00


Cod

Denumire indicator

Prevederi ntiutilc buget 2013

Prevederi Irim eslritiJc buget 201S

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din cure credite bugetare destituite stingerii pielilor resturile

Trîml

Trim.II

Trim.il 1

Trim.1V

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

S

6

7

8

9

120207

Taxe hoteliere

45.00

47,bO

50,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1.029.44

70.00

an.uo

GOJHI

839.44

379.00

401,00

421,09

150201

Imparii pe sper tataie

840.00

70,00

60,00

60.00

650,00

223,00

236,00

248,00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

189.44

189,44

156,00

165,00

173,01)

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTJV1TAT1

14.500,00

4.000,(10

2.875,110

3.875,00

3.750,00

12 537,00

12.307,00

15.023,00

16(1202

Impozit pe mijloacele de transport

12.522,00

3,500.110

2.500.00

3.1100.00

3.522.00

10.176.00

9 812,00

12.403.00

160203

Taxe ii lente pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1 978.00

500.00

375,00

875.00

228.00

2 361,00

2 495,00

2.620,00

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

4.460,00

700.1ÎU

820.00

720.00

2.220,00

2 119.00

2.240,00

2.352,00

1302

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

4,460,00

700,00

820,00

72Q,{JIJ

2 220,00

2 119,00

2 240,00

2.352.00

180230

Alte napozjlcst laxe

4.46U,€0

700,110

820,0(1

720,00

2.220,00

2,119,00

2,240,110

2,352,00

290002

C. Venituri ncliscdc

52 253,89

16.275,99

12.137,5(1

12 499,40

J 1.341,00

39 685,00

36 680.(10

46,266.00

300002

CI. Vetittun din propti etate

9 932.00

2.600.00

2.632,110

2J)nO'Oi)

2.700.00

8,382.00

5 918.110

10 4)3,00

30(12

VENITURI DIN PROPRIETATE

9.932,110

2.600.00

2.632.00

2 0110.00

2 700,00

8 382.00

5 918.00

10.413,00

300201

Vărsăm inse din profitul net a! regiilor

auțonamc

32,00

32.00

300205

Venituri din conccfiuni si închirieri

9.9011,00

2.000,00

2.600,00

2.000,00

2 700JJQ

7029,00

4 487,00

8.911,00

301120530

Ahc icnitun din concesiuni si inchi-

nori de către instituțiile publice

9.9011,00

2 GOIUHt

2.6(10,0(1

luuu.mi

2 700,00

7 029,011

4 487.00

8.911.00

300250

Alte venituri din proprietate

1,353.00

1.431,00

1.502.00

330002

C2 Vanzjti de bunuri si servicii

42 321.89

13 675.99

9 505,50

10499.411

8 641.00

31 303.00

30 762,00

35.853,00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DESERVICI1 SI

ACTIV1TATÎ

9,320,89

5 282,89

1.762,00

812.00

1 464,00

5.225,00

3 832,00

5.800,(10

330208

Venituri din prestări de sctxicii

8 222,89

4 970.89

1.500.00

500,00

1.252.00

4 003.00

2 540.00

4.443,00

330210

ConlribuhD               sustJflaloiilor

legali pentru întreținerea capiilor in

cresc

448.00

112.00

112.00

112.00

112,00

497,09

526,00

552,110

330228

Venituri din recuperarea eh clinicii tor

de judecata, impttlalri ii despăgubiri

200,00

50.01}

50,00

50,00

30,00

223,(10

236,00

248,00

330250

Alic van buri din prestări de sen teii

si alte ac rimați

450.00

150,00

100,00

150,00

50,00

502,00

530.00

557,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

1.812,00

51111.011

500,00

4011,00

412,01»

2 021.(10

2.136,00

2.243,00

34(1202

Taxe extrajudiciare de timbru

1.812.00

500,00

500,00

400.00

412.00

2.021.110

2.136,00

2.243,00

3503

AMENZI, PENALHATJ SI CONFISCĂRI

8.288,00

l 950.00

l 650.0(1

l 958.00

2 738,00

5 189,00

4 851.00

6X69.00

350201

Venituri din amenzi si oile sancțiuni

apl iestc potrivi t d i spozil i ti ar 1 egale

1.650,00

450,00

450.00

450,011

300,00

1 505.00

1 591,00

1,671,00

350250

Alte amenzi. penalități ai con lise uri

6 638,00

1.500,00

1.2Q0.0D

1.500.00

2 438,00

3 684,00

3.260,00

5.198,00


Prevederi anuale buget 2(JI8

Prevederi trimestriale buget 2018

Cod

Denumire Indicator

TOTAL

din care credite bugetare dcslhinte stingerii plutitor rest unit

Tritn t

Trlnt.il

Trim.lll

Triirt.1V

Esibutiri 2019

Es 11 in uri 20213

Estiitmri 2021

A

Ii

1"3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

3MI2

DIVERSE VENITURI

22,419.70

5.775.00

5.417,511

7.262,40

3 975,00

18 269.00

39 310,(1(1

20.276.0(1

360206

Tace speciale

19.32U.94

5(100,1)1)

4 642,511

6.487,411

3 200,04

16 912.00

37 876,00

18.77I1.U0

350150

Atic venituri

3.099.96

775,00

775.00

775.00

774.96

l 357.0»

1 434.00

1.506.00

3701

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE

SUBVENȚIILE

471,10

168,10

176,00

75,00

52,00

599,00

633.00

665,00

3701113

Vărsăm mic din secțiunea de funcționare peri 1 ru finim 1 arc a scatiu nit de dezvoltare abugclulut local

-748.95

-744.68

-4.27

-16.776.U0

-12.65(1.00

-20,565,00

3711204

Vanantmlc din secțiunea da fund lonare

748.95

744,68

427

16 776,00

12 650,00

20.565.00

370150

Alia Irwsfcruri voluntare

471.10

168.10

176.00

75,00

52.00

599.00

633.00

6G5.O0

41(8102 :

IV Subvenții

28.903.04

25 928,79

2 427.75

17,94

528,56

15,00

16,00

17,00

4211002

Subvenții de halte nivele ale

administrației publice

28,903,04

25,928,79

3.427,75

17,94

528.56

15.011

16.00

17,00

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

28903.04

25 928,79

2 427,75

17.94

528.56

15,0 tt

16.00

17.00

42020)

Rctchnologi/aren centralelor termice

n cleclncc de Icminficare

2 400,01)

2 41)8.00

4202)0

acțiuni Iar privind reducerea

riscului seismic ol construcțiilor asistente

cu destinație de locuința

528.50

528,56

420213:

Subtenui pentru finanțarea pragramelor mul turnurile priorii arc de mediu si gospodărire o apelor

25.928,31

25.928,79

-0.48

42O234

Subvenții pentru «eonicrea ajutorului pentru incddrca locuinței cu lemne, carbitm, combustibil petrolieri

0,48

0,48

15,00

16,00

17,0(1

420269

Subvenții de la bugetul de stai cutie bugetele locala necesare susținem derulării proiectelor fintmtalc din fonduri externe ncnnbunabite (FEN) pași aderare. aferente perioadei de programare 2014-2020

45.69

27.75

37.94

4IW2 ■

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR

292,44

181.43

111,01

90.00

95,00

100.00

480’1)1

Fondul European i!c Pezvdiarc

181,43

181.43

4802011)3

Sume primite io contul plăților efectuate

in anul curent

181,43

J 81,43

481)202

Fondul Social European! FSE)

113,01

111.01

9(1,00

95,00

HIQ.tIO

48320201

Sume primite In contul pblilor efectuate

ia anul curent

67.59

67,59

48020202

Sume primite in contul plăților efectuate


Cod

Del iu mire indiciilor

Prevederi nnu.ile buget 2018

Prevederi trimestriale bitgcl 2018

Estimări 20)9

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare deslinnlc stingerii pi nl il or rwtnntc

Trîm I

Trhn.H

Trinl.IIl

TrituJV

A

B

I=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

ia anii anteriori

90,00

95.00

100,00

48020203

Prefinanlarc

43.42

43.42

4990

VENITURI PROPRII

206.630,22

59 447,89

48.786.11

58 411,37

39 977.85

207 549,00

216 476,00

229 561.00

5002

TOTAL CHELTUIELI

336 008.44

175.771,63

63.996,06

62.045,65

34.195,10

253430,00

261.523,00

Z73,097,«O

01

CHELTUIELI CURENTE

245,247,93

99.336,33

55,772,33

62.890,46

27,248,81

207 874,00

217.567,00

219.809,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

53,849,37

15335,20

14,151.13

13.386,93

10.976,11

50.712,00

52.513,00

53.905.00

20

TITLUL lf BUNURI SI SERVICII

93.083,19

35.572,82

23906,12

28.920,47

5 683,78

77.465,00

81 662,(10

77,0^6,41(1

30

TITLUL HI DOBÂNZI

6,312.00

1.339.110

1,560.00

1.563,00

1.850.(10

5.019,0(1

5.304,00

5.570,00

■10

TITLUL IV SUBVENȚIE

21 149.38

14 764.33

4 385.05

2 000.00

20 326.00

20 623.011

24.756,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TA7I

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

30.340.50

8.066,80

8.662,00

10.748,40

2 863.30

23 8)3.00

25 169,00

26.429,OU

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

5.042,46

3 072.93

1.324,34

1,01)2,19

-357,00

3,834,00

3 953,00

4 064,011

56

TITLUL VII! PROIECTE CU FINANȚARE

FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE

POSTADERARE

4.110.47

3.660.68

449,79

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

21.839,72

12 631,00

4 239,72

3 318.01)

1 651.00

21 992.00

23 377,(10

22 802,011

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-21120

351,40

9b<t(J

213.45

128.95

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

9 169,44

4 884,57

2 715,57

• 1 012.32

2 581,62

4 713.0(1

4 965,00

5 197,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

68,301.17

71,583,93

1,564,52

-6.125,84

1.278.56

16 866,(10

12 745.011

20.665,01!

71

TITLUL XIII ACTIVE NEHNANCIARE

67.551,17

71.583.93

M64J2

-6.125.84

523.56

16.806.00

13,745.00

20.665,00

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

750,(10

750,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

22.816,00

5 066,00

6.774,00

5 302,OU

5 674,00

28690,00

31.211,00

32 623.00

11

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

22.816,00

5 066,00

6 774,00

5.302,00

5 674,00

28 690,00

31.211,00

32.623,00

Plăti efectuate ia anii pfcccdoni ti

rccuperolc m anul crircnt

-356.66

-314.63

-114,79

-20.97

-6,27

35

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

■356,66

•214.63

-114.79

-204)7

-6.27

510002

Partea l-a Servicii publice generale

55 259,0'J

20093,07

13.564.65

10,809.87

10 791,50

53 150,00

56 113,110

59 315,00

5102

AUTORITATE PUBLICE SI ACȚIUNI

42.229,29

15.903,07

10.507,95

8,341,27

7.477,U0

42,058,00

44.397,00

47.012.00

01

CHELTUIELI CURENTE

21,131.46

6 689,26

5.747,59

5.200,61

3.494,00

19760,00

20 887,00

21.931,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

14.231,00

4 156,00

3335,00

3.360,00

3.380,1)0

12 847,00

13 580,(10

14.259,00

Uliii

Clidlmdi sdanele in bani

13.7116,00

3.881,00

3235,00

3.285,00

3 305,00

100101

Salarii da baia

12.970,00

3.684,00

3.044,00

3.103.01)

3.139,00

100H2

Indemnizații plătite unor persane din

afara umtatit

400,00

100,00

10(1.00

IOI1JH1

100.00

100113

indemnizații do delegare

10,00

7,00

1,00

1,00

1,0(1

100130

Alic drepturi salanak în beat

326,00

90.110

90.00

81,01)

65.00

im

Coniritulii

525,00

275,00

100,00

75,00

75.00

Coti

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Eslît intri 2020

Estimări 2021

TOTAL

rllii care credile bugetare destinate stingerii plăților resl ante

Trini I

Urini.il

Trim.lll

Triiu.lV

A

11

1-3+4+5+6

2

8

4

5

6

7

8

9

IOB3IX

Conlributii de atigumri sociale de

slat

134.no

134.110

100302

Coitlribu lîi de asigu rari de șomaj

4.20

4.20

1011303

Conlnbulll de asiguran sociale de

sanaiai?

45,00

45,00

100304

Contribuia de asigurări pentru KctdcMc de- munca si boli pro Ies ion ele

1.50

1,50

ITOOtr

Coninbulu pentru conccdij h

Hitlcmuizalu

9,00

9.00

100307

Contribuția asigurotoric pentru mutica

231.30

81J0

100.00

75.0D

75.01)

20

TITLUL 11 BUNURI S) SERVICII

6.527.01

2.493,26

2 159.14

1.800.61

74.00

69I3.0U

7.3U7.00

7.672,00

2001

Bunuri st servicii

3 655,16

1 624,41

1 133.14

890,61

7,0 U

200101

Furnituri de birou

335.UU

200,(10

15U.00

5,00

300102

Materiale pentru sura tenie

39.11

9.(111

16.11

5.00

200103

toca Irit, il muia ci st foria metrica

212.00

li o.fl n

52.00

5(1.00

200104

Apa. cana! n salubritate

23.(10

9.00

9.01)

3.00

2.80

200106

Piese de schimb

165,00

180.00

65,00

200107

Transport

30.40

17.40

6.50

G,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internei

680,00

410,00

210.00

Ctl.tjO

200IU0

Materia le si prestări de sen te 11 cu

caracter funcțional

5,00

-5.00

200130

Alic bimun si servicii pentru

inlrct incrc si funciionarc

2 150.65

764,01

631,64

735,0(1

2002

Reparații curente

55,25

55,25

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

75.00

50,00

25.00

200530

Alte obiecte de inventar

75.0(1

5l>,0«

25,00

2000

Deplasați, detașai, transferau

91,00

20,0»

41.00

3H.0O

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

75.00

10.00

40.00

25.110

200602

Deplasări in siraiiratate

16,00

10,01)

1.00

5,(11)

2011

Ceru, publicații si materiale

documentare

35,00

15.00

10,00

10,00

2012

Cdiwhaîila ji expertiza

360,00

150,00

ințnn

200,00

2013

Preget irc pnifcsion ala

30.00

25JK»

-5,0»

2014

Proiecția muncii

5,00

10,00

5.00

5,011

-15,(10

2030

Alte cheltuieli

2.230.60

543.60

965.00

640.00

>2,00

2031101

Reclama si publicitate

400.00

50,00

27.00

323.00

203804

Chirii

■133JJ0

150.00

103,00

) 17,00

62,110

103030

Alte cheltuieli cu bunuri si semen

1.398,60

343,60

835.00

200,00

211,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

Cod

Denumire indicator

Prevederi niturile buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Esllltlitrl 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plnlilor rest imle

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

I»3f4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

EXTERNE NERAMBURSADILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2(120

213.45

213.45

5Jl>2

Programe din Fondul Social European (FSE)

213.-15

2)3.45

530201

Finanțarea naționala

32.02

32,02

580202

Fi nun arca externa nerambunsbila

181,43

111,43

50

TITLULXI ALTE CHELTUIELI

IO»,UD

40,00

40,00

40,11 II

40,00

594!)

Suine detente persoandoreu handicap

ndncadralc

j 60 jm

40.00

ttt.tiO

4O.tltl

40.00

20

CHELTUIELI DE CAPITAL

l 258.84

4 107.07

-535,00

-2 154,23

-2J9.0D

150,00

iou.cn

500.011

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.258.84

4 107.07

-535.00

-2.154.23

-219,00

150.00

100.00

500,00

7101

Active fixa

1258,84

4.167,07

-535,00

-2.154,23

-219,00

7)0101

Couslniclii

12,77

2 630,00

-535,00

-2,082,23

710102

Marini, echipam crac si mijloace de

ir uns pori

911.00

90,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si oile

ocina corporale

103.00

98.00

5,011

7)0130

Alic active fixe

1 053,07

1 349,07

-77,01)

-219.00

70

OPERAȚIUNI FINANCIARE

19 872,00

5 065.00

5.301.00

5.302,0(1

4.202,00

22 148,00

23 410,00

24,581,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

19.872,011

5 066,00

5.302,00

5,302,00

4.202.0U

22 148,00

23 410,011

24.581,00

8102

Rambursări de crcdrte interne

19 872.00

5 066,00

5.302,110

5.302,00

4.202.01)

810205

Rambursați de credite aferente datoriei

publice interne locale

19.872,00

5.066.00

5302.00

5.302.00

4.203.UD

8-1

Ploii cfcciuutc ta ann prccedcnli st

rece petale ta anul curam

-33,01

-19,26

-i.M

-7,11

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-33,01

-19,26

-6.64

-7,11

8501

Piui efectuate ui anii precedenii si

recuperate tn anul curent

-33.01

-19,26

-6,64

-7.11

850101

Plăti efectuate in anii pteccdeati si

recuperate in nan) curent in secțiunea

de funcției:MC a bugetului tocat

-33,01

-19,26

-6,6-1

-7,11

518201

Au Ion lati cxeoilivc si legislativa

42 229,29

15.903,07

10.507,95

8.341,27

7 477.UO

42 058,00

44 397,00

47.012,00

51020103

Autori inii executive

42.229,29

15.903,07

(0.507,95

8.341.Z7

7.477,00

42058,00

44 397.00

47 012,00

5492

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5857,80

2.781,110

1.491.711

900,60

684,50

5 873.01)

6.199,00

6.5HM1IJ

01

CHELTUIELI CURENTE

5.513,44

2424,11(1

1 498,34

9(18.60

6*2,50

5 773,00

6 «99,«0

6.405,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2.028.00

725,90

645,10

633.00

624,00

2,430.00

2 568,00

2.697.00

1001

Chdluidi sdartale in bani

2 517.12

663.00

621,18

622.94

610,(10

HJOlfil

Solarii de baza

2.438,30

642,80

600,00

6111,00

594,50

100113

In dem niraiii de d alegate

5.32

0,20

1,18

3.94

100130

Alte drepturi salariate ia bani

73.50

20,00

20,00

18,00

15,50

Dufn: OS/M/2018 Ti<:

p:ig:     7  - mii tei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi urnirile buget 2918

Prevederi trimestriale buget 2018

Es(imnri20I9

Estimări 2020

Esliniiirt2021

TOTAL

din caro credite biigtlnre destinate stingerii plăților restante

Trim t

Trint.II

TrimJII

Trim.IV

A

U

1=344454-6

2

3

4

5

6

7

8

9

NK3

CanlnbuLii

110.11

62.90

23,92

10,06

14.00

1003(11

Conlnbullldc asigur an socialo da

stal

23J7

23.40

-0,03

1003(12

Con iri butii dc asigurări dc smnsj

1,20

1,21

-0,01

101*303

Coutribulii dcosrguran sociale dc

sjhUhjc

8.60

8.60

U»4

Con iri butii dc asigurări pcniru accidente de munco si bol i pro fes l ouăle

11.26

ojn

-0.04

1003(10

Cotitnbuln pentru concedii si

ii1 dem nitul i i

2.15

5.19

-1.00

-134

100307

Contribuita nsîguratoria pentru munca

74,60

24,211

25.00

(1,40

14.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.622,10

955,) 0

351.60

266,60

49.5(4

) 967,00

2 077,00

2.181,00

2001

Bunuri si servicii

291,50

140,60

4530

52,10

60.50

200101

Furnituri de birou

26.50

4,50

15,50

5.50

1,110

200102

Materiale pcnlru curalcaic

5.00

4,1)0

1,4111

200103

Încălzii. tiu minat si forța ruol rica

111.20

52,30

il.JO

(130

40,30

200104

Apa, canal si salubri (ale

37,20

10.30

3,30

13J30

10.30

200105

Carburanți si lubtifiatili

16,00

8,00

3,00

3.01)

2.00

200106

Piese dc schimb

0,50

0,50

200103

Posta, Iclacamunicalii, radio, tv.

internet

39,01)

19,00

6,(10

(3.(111

I.Utl

200109

Materiale si prestări dc servicii cu

caracter funcțional

21.5(1

9.UU

5.00

2,00

5.50

200130

Alte bunuri si servicii parura

intre line re si funcționaro

41,60

33,011

-6,80

15,00

0,40

2002

Reparații cu ren le

160,(10

145,00

15.00

2005

Bunuri dc natura obiectelor de inirnlar

28.00

22,50

-5,5(1

8.511

2,50

200530

Alta obiecte do inventar

28.(10

22,50

-S.5U

8,5(1

2,50

2(106

Dop 1 asari, detașași. transferuri

32JO

8J0

(8.00

10.0(1

-4.00

2096(11

Deplasări interne, delăsări, transferan

3U.5O

5.50

15,50

9.0(1

0,50

200602

Deplasări in siroîaalctc

2,00

3.1MJ

2J0

1,00

-4,50

2011

Caili, publicații si materiale

documentare

2,00

2,00

2012

Consultanta si expertiza

2.0(1

1.00

0,50

0.50

2013

Pregătire profesionala

9Tau

2,00

6,011

1,00

2014

Protecția muncii

2.SU

IA0

1.30

2025

Cheltuieli judiciare s> cxlrajudicrnrc derivele dit> acțiuni în reprezentarea intereselor st aiului, potrivit disparițiilor legale

1.00

1,00


Cod

Denumire indicilor

Prevederi mumie huget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Esiitoari 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din ctire credite bugetare des 1 i n n i e 51 i ngcrî i plutelor r« iunie

Trim 1

Trlm.ll

Trim.HI

Triin.lV

A

B

l:o3+hJ+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2030

Atic cWtciJi

1,(187,011

631.00

179.50

-9.50

2030111

Red au a ti piibhcitaic

38.00

5.00

15.00

18.00

203003

Prime de asigurare non-viala

3.00

1.00

2.00

203004

Chirii

3,50

2,50

kGO

-0,50

O.iU

203030

Alte cheltuieli cu bunuri u servicii

l 042,50

622,50

270,00

160,00

«10,OU

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

1.226,64

734,00

492.64

1.3 76.00

1 454,00

1.527,011

5501

A. Transferuri inicmc

1.202,64

7110,00

502,64

550118

Alte transferuri curente interne

1.203.64

7oo,on

502.64

5502

B,Transferuri curente in strai natale

(cure organizați i internaționale)

24.00

34.00

-10.00

35020J

Alte transferuri curente ia slrainalatc

24.00

34.00

-10.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

36.00

Jl.tlU

9.00

9,110

9,0 U

59-10

Sumcafcrenlc persoanelor cu handicap

ncin cadrate

36.UU

9.(10

U.ou

9.00

yjnt

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

360.00

36GJJ0

•8,00

2.MI

| DR.IJO

1110,00

11)5.110

71

TITLUL XIII ACTIVE N EHNANCIARE

360.00

366.00

2.00

100.00

IU0.U0

105,00

7101

Aci im Ere

360,00

366,00

-8.00

2,00

711)103

Mobilier, aparatura birotica îs alte

active corporale

12.00

12,00

710I3U

Alte aduc fine

3-111,(10

366.(10

-2U.0I!

2,00

84

Plăti cfcdualc in anii precedent! st

recuperate in anul curent

•15.64

-9.00

-6.64

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! 51 RECUPERATE IN ANUL

-15,64

-9,80

-6,64

85111

Plan efectuate in anii precedent! si

recuperate in anal curent

-15,64

-9,on

-6,64

asiiiui

Ploii efcciuntc in anii preccdcmi si

recuperate in anul curent in secțiunea

du funcționare n bugetului local

-15.64

-9.011

-6.64

540210

Sen icii publice comunitare de

evidenta o petsoiuiolor

2.792,00

943,50

645,50

604,00

599,1)0

2 724,00

2.879,00

3.023,00

54O2SU

Alic servicii publice generale

3 065,80

1 837,50

846,20

296.60

85,50

3.149,00

3 320,00

3.487,00

5502

tranzacții privind datoria publica

ÎMPRUMUTURI

7.172,80

14 09.00

1.565.011

1.568,08

2 630, UI)

5.3)9,00

3 517,110

5.793.00

ll)

CHELTUIELI CURENTE

7.172.80

l 409,00

1.565,011

1.568,00

2 63<I,III>

5.219,(10

5 517,00

5.793.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

860.80

70,00

5,00

5.00

780.U0

20110 (t

213,00

223.00

2024

Comisioane a alic corlun idimtte

împrumuturilor

860.00

70h0U

5.00

5,00

780,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

impnj uiu 1 uri lor cxlcmc

760.00

10,00

750,00Cod

Denumire indicator

Prevederi nnunlc buget 2018

Prevederi Iri di est rin le buget 2018

Estiinnri20l9

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din cure credite bugetare deslinale stingerii [liniilor restante

Trim T

Trim.II

Trim.III

Trim. IV

A

B

IO4-44-M6

2

3

4

5

6

7

8

9

2024112

Comisioane si uite costuri aferente

împrumuturilor interna

1011.00

60.110

5.110

5,ou

30.00

30

TITLUL lli DOBÂNZI

6.312,00

1 339,00

1.560,00

1.563.00

l 850.09

5 919.00

5 304.00

5 570,00

3001

Do tauri aferente dala trei publice inieme

6274.00

1.339,00

1.535,00

1.563,00

1.837,00

3(10101

Doban» aferente datoriei publice

miwac directe

6.274,00

1.339,00

1,535.(10

1.563,0(1

1.837,00

30(12

Dobânzi aferente datoriei publice

extern e

30,00

25.00

13.00

300201

Dobânzi. aferente detonat publice

externe directe

38,00

25,00

13.00

6GH002

Partea 11-a Apar arc, ordina publica si

siguranța nat tonala

13 162,20

3.222.10

3.250,30

4.2I3.JU

2 476,70

9332,00

9 860.00

10.401,00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

13.162,20

3.222,10

3.250.30

4.213,10

2.476,7(1

9.332,00

9.860,0(1

(0.401,00

01

CHELTUIELI CURENTE

13.130.20

3.127.111

3.25030

4.276.10

2476,711

9.232,(10

9 810.00

10.301.01)

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

221.011

66.110

55.00

51.00

49.00

213.00

223,00

235.00

1001

Chcîtuicîisj tonale ui bani

211.20

60.20

53.00

49.00

49.00

100101

Salarii de baza

202.20

58.20

50.00

52.00

42.0(1

100113

JndcmniQtii de delegare

1,00

1.00

100130

Alic drepturi salinele in bani

8.00

2,00

2.(10

-3,00

7,DO

1003

Cotii Olul u

9,8(1

5,8U

2.00

2.00

1011301

Cealribuht de aiigurari sociale Jc

SUI

3.50

2.50

100302

Corii(lbulii de asigumn de șomaj

0.1(1

0.10

100303

Cot11 ribul ii de as iguran soc i alo de

sanaiatc

1.00

l,0U

100304

Cos trilul iii de asigurări pcnlni

acord ea le de munca si boli |trcfesionaic

0.U5

0,115

100306

Cenlnbutii pcnlni concedii si

indemnizații

0.15

0.15

109307

Contribuția asiguruenc pcnlni munca

6,00

2,00

2.(10

2.0(1

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

132,00

lOD/JD

65.10

54.00

2,UI)

239,00

254,00

2001

Bunuri si sccvtcri

62,00

46,00

18,00

7.00

*9,00

200101

Fumiiuri de birou

1,00

0.59

-1,50

2011102

M alenele pentru cur clon ic

1.50

1.00

0,5(1

2011103

Încălzii, iluminai si Tona moirica

36,50

311,01)

10.00

-3,50

200104

Apa, canal si salubritate

3.00

1.00

l.UK

1.011

200105

Carburanți si lubnlmnii

5,00

5.00

20010$

Posta, tel «omeni călit, radio, n.

laicmct

6.00

6.0 U

200130

Alte bunuri si servicii pcnlni


Cod

Denumire indicator

Prevederi nnurtlc buget 201S

Prevederi trimestriale buget 2018

Es liniari 2019

Esl im ari 2020

Estimări 2021

TOTAL

din cnrc credite bugetare destinate stingerii plniilor restante

Trim 1

Trim.11

Trim.III

Trim.IV

A

IC

l=J+4+S+6

2

3

4

5

6

1

8

9

înifClifwro si fundicnw^

HMiti

2.1W

GJIO

6.111)

-4.00

2002

Reparații curcii le

3.0U

-0,511

.2.51)

2004

Medicalii cei le si maicnale saiulirc

030

0.20

0.10

200401

Mcdicaincnlc

0,20

0,10

0,10

200402

Materiale sanitare

0.10

0,10

2005

fiunuri de natura obiectelor de invcnisr

3,20

1.U0

0,50

-4,70

200530

Alic obiecte ilc invcnlar

3,20

1,1)0

0,50

-4,70

: 20114

Deplasări, delasan. transferări

3.110

1,00

2.110

200601

Dcpluan interne, detuari, inuisfcran

3.00

1.00

2.110

2011

Cerii, publicații si materiale

documentare

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

1,00

I.Otl

2014

Proiecția muncii

1,00

1,0(1

I.ou

2030

Alte cheltuieli

154.20

45,011

45.00

45.00

19.20

203030

Alic cheltuieli cu bunuri si seni cu

154,20

45.00

45.00

45.00

19.20

51

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITAT]

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12 684,00

2 959.40

3.129,40

4 17030

2 424.90

8 830.00

9.333.00

9.800,00

5101

Transferuri curente

12.323,00

2 959,40

3 129,40

3.80930

2.424,90

51(1101

Transferuri cairo liislîluliile publice

12.323.00

2 959,411

3.129,40

3.809,30

2424.90

5)02

Transferuri decapitai

361,00

361.00

: 510229

Alte transferuri de capital cairo

ins ttiutii publice

301.00

301,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.20

0.80

D.KU

0.8(1

0.80

5940

Sume aferente persoanelor cu liandieap

ticineadraie

3,20

0,80

0,80

0,811

Ujgo

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

32,00

95,00

-63.00

50.00

50.00

100.011

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

32,00

95, (10

-63.(10

50,011

50.00

111(1/111

71111

Actiic fixe

32,00

95.00

-63.110

710101

Construcții

0,00

35.00

-29.011

7IIH3I)

Alte active fixe

26,00

60,00

-34.0(1

010203

Oidinc publica

12.684.00

2.959,40

3.129.40

4.170,30

2424,90

8.634,00

9 123.00

9.627,00

6I0203M

Politic locala

12 684.00

2 9S9.4U

3 129.40

4.170,30

2 424,90

8.634,00

9 123,00

9.627,00

6)0205

Protecție civila si proicciia conlra

incendii lor (prolccl ic cil ita

noamililrua)

478.20

262.70

120.90

42.80

51,80

698,00

737,0(1

774,00

050002

Partea Ill-a Cltdtmcli soci al-culturale

133 405.75

67.929.05

28.710.96

22.753.27

14.012.46

1)0.218.(10

111.434,00

115.598,00

4502

1NVATAMANT

30310.27

13 946,84

5 495.55

5.890,26

4 977,62

2tl 780,00

20204,DU

21.679,00

01

CHELTUIELI CURENTE

26.554,13

10,039,37

5.548.80

5.909,34

5.056,62

18.780.00

19 264,00

19.679,00

20

TITLULII BUNURI Sl SERVICII

20-304,92

7 887,03

4 484,07

4,829,32

3 104.50

12 756.00

13.044,00

13,280.00

2001

Bunuri si servicii

14.231,54

6 420,80

3.576,54

2.081,10

1,153,10

Cod

Denumire iu client or

Prevederi «minte buget 2018

Prevederi lrimesirlnle buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimnri 2021

TOTAL

din cure credite bugetare destinate stingerii plulilor restituie

Trlm I

Trial.11

Trlm.III

Tririi.IV

A

B

l.-3+4+5-rC

2

3

4

5

6

7

8

9

200101

Furnituri de birou

96.19

30.63

25.19

27.89

12.48

200102

Matcnolc pentru curățenie

281.29

88.15

62.35

101.84

28.95

200101

Încălzit. iluminai si fanariiotrica

10 183.25

5 276.94

2.477,76

967.92

l 460.63

200104

Apa. canal si salubritate

1558.77

455,13

427.89

462.6$

213,10

200100

Piese de schimb

0,80

0,81)

2OOJO7

Transport

78,46

21.65

31.46

14.96

11,29

20010!

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internei

368,30

109.9(1

106.11

89.70

62.99

2001(19

Mntcnalcst preș lan de servicii cu

caracter funcție na!

162.45

45,15

62,40

38.60

16.30

200150

Alte turnuri si servicii pentru

i circi mere si fundionarc

1 $01.53

392,45

383,28

378,44

347,36

: lom

Reparații curente

2.007,74

730,61

11.74

838.24

357,1$

2004

Mcdicanicnlc >i materiale sanitare

12,00

4.80

1,30

4,10

1.80

200401

Medie aw colo

2.10

0.80

0.20

0.50

0.60

2(10402

Materiale ian ilare

3.20

1.10

0.20

1.20

0.70

200403

Reactivi

4,40

2.00

0.50

1.90

200404

Dczînfcctanli

2,30

0,91)

0,40

0.50

O,$ii

2005

Bunuri de natura obiectelor de invcnlar

1J51.08

6,50

107,10

l 077,41

160.00

200501

Uniforme si echipament

3.50

I.U0

2,<m

W,5U

200530

Alte obiecte de inventar

1 347,58

5.50

105,1(1

1.076,98

160.110

2006

Deplasa», delăsări, transferări

36.30

17.70

7,50

5,49

5.61

200601

Deplasări interne, delăsări, Intra rcran

36.30

17.70

7.50

$.49

$.61

2011

Cam. publicai ii si materiale

documentare

14.90

3,30

4.30

3,511

3,80

2013

Pregătire profesionala

41,73

14.62

14,70

5,95

6.46

2014

Proiecția muncii

12,30

4.60

4.40

0,30

3.00

2015

Comritiutii ale administrației publice locale la realizarea unor lucruri si servicii de interes public tocul, m buza unor convenții sau contracte de tuecicrc

2.555.78

674,40

668.29

809,71

403,38

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivamdhi nctiuui in reprezentarea intereselor alaiului, potrivit dispozițiilor legale

2,70

2.7(1

2010

Alte cheltuieli

38,85

9,71)

18.20

3.45

7.50

20103(1

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

38,85

9,70

18.211

3.45

7,50

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.856,29

513,34

$01.26

448,69

3 93, OU

1.952,00

1,965,00

1.976,00

$5111

A. Transferuri inicmc

1 856,29

513,34

501,26

448,69

393, W

550118

Alte transferuri curente interne

1)9.29

65,34

53,26

0,69

Cod

Denumire indicator

Prevederi tutun te buget 2018

Prevederi t r iincs irinle buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Est îni uri 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii pielilor restante

Trim I

Trini.II

Trim.III

Tritn.1V

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

S

9

5501*3

Finanțarea ininiantanlului particular sau

contentului acreditat

1 737.00

448.00

448.90

448.110

393.00

57

TITLUL K ASISTENTA SOCIALA

1.063.00

39.00

539,00

377.00

1)7,00

935,00

939.00

942.00

5702

Ajutoare wc talc

1 063.60

39,00

539,00

377,90

) 17,00

570201

Ajutoare socialo ret numerar

999.00

523,85

377,00

98,15

570203

Tidiete de cresc st licitele sociale

pentru grădinile

64,00

30,00

15.15

18,85

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

137,95

9,00

128.95

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

137,95

9,00

128,95

580201

Finanțarea naționala

20,69

9,00

11.69

580202

Finanțarea «lemn nerambursabila

117,26

117,26

59

TITLUL X] ALTE CHELTUIELI

3 191.97

1 600.00

24,47

135,38

1442.12

3.137,0(1

3 316.00

3 481.OU

5901

Burse

3.046,05

1.600.00

4.42

-0,49

1.442,12

5922

Acțiuni cu caracter slnnlific st

socbo^eullural

145.92

20.05

125.87

: 7o

CHELTUIELI DE CAPITAL

3 8811,88

3 978,27

-13,39

-79,00

2000,00

1 000,00

2.000.011

71

TITLUL XIII ACTIVE NEHNANCIARE

3.880,88

3978,27

-11,39

•79,00

2 0DDJKJ

1 000,00

iuno.au

7)01

Active fixe

3,880,88

3 973,27

• 11.39

-79.00

710101

Cominictn

2,159.64

2 >63.03

95.61

-99,00

710103

Mobilier, aparatura birotica ci alta

aduc corporale

300.HU

269.00

4U.(H)

71000

Alto active fino

1,421,24

1 555,24

-154.90

20,90

54

Plan efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul cure ni

-124,74

-70,80

-53,25

-0,69

15

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-124.74

.711,80

-53.25

-0,69

8501

Ploii cTccluaw in anii preccticmi ci

rccupcralc m wul cureni

-124,74

-70.XO

-53.25

.0,69

850)01

Pinii cfcctttelc in anii precedenti ti

recuperate in anul curent in sec li unea

de funcționare o bugetului local

-124.74

-70,80

-53,25

-0.69

6502113

Jntai&fnaai pericol w si pnruor

11 419.21

5.219,42

2.115,33

2.751,47

1 332,99

8 714,011

8 640,00

8 572.00

6502(1301

Imnianinm preșcolar

5 819.45

3 968,98

1.079,211

980.72

691,67

4 0019,00

5.000,00

5 000,00

65(120302

Invmonitmt primar

5.599.76

2,150.44

1.036,13

1.770.75

641,32

4.714.00

3.640,00

3.572,00

650204

Tnratunamsecundar

>8 711,08

8.660.91

3.329,97

3 117,59

3 602.61

10 780,00

10.264.00

11 679.011

65020401

hvatan tui i secu nd w t n fe n or

3.911.13

1 844,51

766,38

420,27

879.97

5.000,00

5 000,00

5,000,00

65020402

[n valon ani secundar superior

14063,47

6.516.41

2 367,32

2.523,47

2.656,27

65020403

invataiuant profesional

736,48

299.99

196,27

173,85

66,37

5 780.00

5 264,00

6.679.00

Coti

Denumire Indicator

Prevederi nnunle buget 2018

Prevederi trimestrialii buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii Itinlilor restante

TrimI

Tiiin.il

Trir.i.III

Trim.iV

A

B

l=3-t‘4-t-S4-6

2

3

4

5

6

7

8

9

650205

1 malarii ani pos lliccal

115.98

36.5)

35,10

21.2(1

23.17

l 039.00

1 099,00

1.154,00

G51)150

Atic clid luictt >)> domeniul

imalaaianlalui

64,00

30.00

15.15

18.85

247.00

261.00

274.00

6602

SANATATE

16,202,70

13,687,79

2.202,00

250.00

63,00

10.892,00

11)403,03

10.924.01)

OI

CHELTUIELI CURENTE

7.495,47

2 925,22

2,204,75

2.302,50

63,00

6 726,00

7 108,00

7464,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

81.00

85,00

89,(10

51

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UN1TAT1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7485,50

2,771.511

2.202,00

2.449.00

63.0 n

6.645,0(1

7.023.00

7.375.00

5101

TranjCcran tu reni s

6 750.SD

2 266.50

2.202.00

2.219.00

63.00

510)01

Ac! luni de sanaiaic

6 750,50

2.266.50

2.202,00

2.219.00

63.0D

5)02

Transferuri de capital

735.00

5U5.OU

230.00

510212

Trimsfciuti pentru fundarea

investițiilor la spitale

735,011

505.011

230,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

9,97

153,72

2,75

-146.50

5501

A. Transferuri interne

9,97

153,72

1,75

• 146.50

550113

Alte transferuri curcnlc interne

9,97

153,72

2.75

•146.50

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

8.717,20

1G766.30

-2.049,00

4 166,00

3 295.00

3 460.00

71

TITLUL XUl ACTIVE NEFINANCIARE

8.717,20

I0 7G6.2U

-2.049,110

4 166,00

3 295.09

3.460,00

7101

Active five

8,717,20

10 766,20

-2.049.00

71(1101

Construcții

8716,20

10 716.211

-2.000,00

71(113»

Alte adu c fixe

l.tJD

511,00

-49,00

84

Plăti efectua» in anii prevedeau si

recuperate in anul curent

-9.97

-3.72

-2.75

-3.50

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-9,97

-3.72

-2.75

•3,50

sstn

Ploii efeciuaie in anii precedent) si

rec operele in anul curent

-9.97

-3.72

-2,75

•JJl)

85(1101

Plăti efectuate in anii precedent! ii

recuperai cin anul curent in secțiunea

de luncliontirc a bufetului local

-9,97

-3,72

-2.75

-3.50

2D6

Servirii medicale in umialljoritirc

tu poturi

16.202,70

13.537,70

2.202,00

400.00

63.00

10 892,011

10 403.00

10.924,00

66020601

Spitale generale

16,202,70

13.537,70

2.202.00

4QOJIO

63.00

10 892,00

10 403,00

10.924,00

660250 :

Alte cheltuieli in domeniul sanataln

1511,00

-150.OU

66025050

Alte in Stil ulii si acțiuni sanitare

150,00

• 150,011

67112

CULTURA, RECREERE Si RELIGIE

31,889,28

I6.638.Z5

7.747.60

5.46IL08

2 043.35

23.59(1.011

23,833.00

25.930.00

01

CHELTUIELI CURENTE

26.891.98

9 265.52

8 U55JI4

7327.17

2 243,35

21 590,00

22 8113.00

23.930,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.531,00

9JK.UU

890.00

950,00

743.00

3.291,00

3,478,00

3.650,00

ioni

Clici lui cli sal ari ale in bani

3 375,70

871,70

865,(10

923,00

716,00

10(1101

Salarii de bau

3.179,60

816,70

814.00

862.00

686,90

Cod

Denumire indicator

Prevederi nnunlc buget 2018

Prevederi Iritneslrinle buget 2018

Esliinar i 2019

Esiintnri 2020

Esrinmrt 2021

TOTAL

din cure credite bugetare destinata stingerii pitirilor rest mi le

Tril» f

Trim.II

Trim.III

Trim.lV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

luniciG

Alic sporuri

1BJKJ

S.tIO

LOU

11,00

1.00

10IJII3

foile ainizoitii de delegare

0.10

0.10

100130

Alte drepturi islariale in bani

178.00

50.00

50,110

50.00

28,00

1003

Corrtnbttui

15530

7630

25,00

27,00

27,00

100301

Ccntribulii de asigurau sociale de

stat

32,tlt)

32,00

100302

Contribuții de asigurau de șomaj

1,00

1,00

JțIOÎBJ

Con tribali* de asigurai sociale de

sanalutc

11.00

11.00

100304

Contribuții de asigurai pentru

accidente de munca st boli profesionale

0,50

o.Su

190306

Ccnlnbuliipaiîru concedii si

indemnizații

4,(0

4,SO

100307

Contribuim asigurolono pentm munca

1116.011

27.00

25,00

27.(111

27.00

20

TITLUL ll BUNURI SI SERVICII

8 218,38

2.703.62

1.8118,24

3.606,17

100.35

8.385,110

8 863,01)

9.310,00

2001

Bunuri si servicii

4 446,11

1 497.00

752,84

2.28537

-89,tIO

200101

Futnîluri de birou

1.00

0.50

0.50

200102

Materiale pentru curalentc

81,00

40,00

15.00

15.50

10,50

200103

încălzit, iluminat si fana tnotrica

1360.97

550.00

279,00

633.97

-102,00

200104

Apa, conul si salubritate

483.50

155.00

155,01)

132,30

41,0(1

2OOIO3

Carburant! si htbrilianii

142,50

90.110

25,011

37.50

-10,(10

200100

Piese de schimb

89.00

18.00

1.00

100.00

-30.00

200108

Posta, tdcconi urneau t. radio, le.

internet

18,00

12,00

1.00

4.01)

1,110

20(1130

Alte bunuri si servicii pentru

i rute litiere s 1 fu na ionarc

2.27U.14

632.00

276,84

1.36130

2002

Reparații curente

685.02

280.02

190,01)

243.00

-3t),0U

2OII4

Medieanicnlc li materiale unitare

46.70

22,110

22,911

233

<1,35

200401

Medicamente

0.20

0.10

0.10

2004(12

Materiale sanitare

630

2.00

2 JW

2.15

0.15

200404

Dsnnfccwnli

40,20

20,01)

ia.au

UJG

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

262,00

217,00

-35,00

98.01)

-18,00

200330

Alte obiecte de inventar

262.00

217,00

-35,00

98,0(1

-18,00

2006

Deplasări, detașări, transferări

1.00

2,00

-1.110

2011601

Deplasări în teme, delăsări, transferări

1,1111

2.06

-1,00

2013

Pregătire profesionala

LUU

3.110

5.0U

-7.00

2014

Profețiră muncii

12.00

20,00

2.00

-ID.tlU

2031)

Alte cheltuieli

2,764.55

662,60

871,40

993,55

237,00

20301)3

Prunc de asigurare nomviata

0,80

1,00

-0.20

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2 763.75

661,60

871,40

993,75

237,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi nu uni e buget 2018

Prevederi triiucsiriitlc buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care ercdile bugetare deslimtlc stingerii plutilor resturile

Trira 1

Triiu.il

Trim.lll

Trint.IV

A

1!

t=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10 171,00

2 335.90

3 330.60

4 129,10

375.40

8 338.00

8 813.011

9.254.00

5101

Transferuri curante

IO 171,06

2.335.90

3.330.60

4,129.10

375.40

510101

Transfera ri cai re inst i 1 mitle p ubi icc

10.171,00

2.335,90

3.330,60

4.129,10

375,40

56

TITLUL VUl PROIECTE CU FINANȚARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

FOSTADERARE

7711,00

7711,00

5601

Programe din Fondul European de Deciolure

Regionala (FEDRl

770,00

770.00

$60103

Cheli uialî ncetigibile

770.00

770.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

4 201,60

2 508,00

2.027.00

-1.358,01)

1 024.60

l 576.0(1

1 649,00

1.716,01)

5911

Asocierii sr fuudciii

3.499,00

2 054.00

2.000,01}

-1.555,011

l 000,00

5912

Susținerea cultelor

597,00

427,00

170, uit

5910

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincodrote

105.60

27.0U

27.00

27.1111

24,60

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.021.68

7 386.35

-300.00

-1.864.67

-200.00

2 000.00

l 0011.00

2 000,00

71

TITLUL XIH ACTIVE NEFtNANCJARE

5.021,68

7 386.35

-300,00

-1,864.67

-200,00

2.000,00

1 000.00

2000,00

7101

Aclivc five

5.021,68

7 386,35

-300.00

-1.864,67

-200,00

710101

Concttuclii

2.007,33

3.32O.O0

-300.00

-712,67

-300.00

710(03

Mobilier, aparatura birotica sr alta

cerne corporale

10.40

111.40

71OI3O

Alto active fete

3.U03.95

4.055,95

-1.152.00

100.00

84

Plăti efectuate in nou precedenti si

recuperate in unu) curent

-24,38

-13,62

-8.24

-2,52

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE EN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-24,38

-13,62

-8.24

-2.52

85111

Plan efectuați: in anii precedent! si

rctiiperaic în and curtat

.24.38

-13,62

-8.24

-2,52

850101

Ploii efectuate m arat precedente si

recuperate u> ruiul curent in secțiunea

do funcționaro a bugetului local

-24,38

-13.62

-8,24

-2.52

670203

Scmcii culturale

5 939.90

1810,911

1.290,50

2.097.50

741.00

4 184.00

4 200.00

4.200.(10

67O2O3IH

Institui ii publice de spectacole si

concerte

5 17I.0U

l 519,110

l 250,50

1.660,50

7*1 ],iiu

4 184,00

4.200,1111

4 21)0,110

67020330

Alte servicii culturale

768.90

291,911

4(1,011

437,00

670205

Servicii recreativa si sportive

24 656.38

14.224.35

6.426,10

2.703.5 S

1-302.35

17.106.00

17.103,011

19.130.00

67020501

Spoit

6972.00

1 653,90

4 080.10

603.60

634.40

1 377,00

477,00

1.67.1.00

67020*02

Tineret

1.041,00

1.041,00

2.322.00

2 455,(10

2.577,00

67020*03

Jnlrciincicgradmi publica, parcuri

zone verzi, buc sportive ii dc agrement

16 643,38

11.529,45

2.346,00

2.099.98

667.95

13 407.00

14 171,00

14 880,00

te


Diiln: 08711/2018        'Fit:png; J6 -mii Ici-

Cod

Denumire indicator

Prevederi an utile buget 2018

Prevederi triinestriiile buget 2018

(îs lini ari 2019

Es tini uri 2020

Estimări 2021

TOTAL

din cure credite bugetare destinate stingerii plutitor restante

Triin I

TriniJE

Trim.IIE

Triin. IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

S

6

7

8

9

67(1206

Scoicii religioase

597.10)

427.00

(70.00

30(1.00

300,00

300,00

670250

Alte servicii ia doriicmle culturii.

recreeri ri religiei

696.00

176.00

31.00

489.00

2 0011.00

2 200,00

2 300.011

6802

ASIGURĂRI Si ASISTENTA SOCIALA

55 003.50

23.656,27

13.265,31

11.152,93

6928.49

54.956,00

56964,00

57.065.00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

53 970,38

22 841,03

13.283.82

10.952,77

6 892,76

54 556,00

56764,00

56.665,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

23.017,37

6.458,80

6.656.53

5.S26.93

4.075,11

22.645,00

22.851,00

22.757.D0

11X11

Cheltuieli se Lin ale in bani

22 1511,77

6 0J7.13

6.496,84

5,683,24

3953,51

înmoi

Salam de baza

21 448.77

5.788.18

6.303.84

5.461.24

3.895.51

1001(15

Sporuri pentru condiții de munca

362.00

100.00

91.00

101.00

7DJJ0

100106

Alte sporuri

53.00

12,00

12.00

21.00

8.00

100113

Îndemn i/uiui de delegare

1,00

1.00

1U0130

Alic dreplun solari de in bani

2M6.QO

116,00

90.00

100,011

-20,00

1003

Contribui ti

866.60

441,62

159.69

143,69

121,60

100301

Contribuții de asigurări sociale de

sul

213.34

213 34

100302

Contribuții de esigur.m de somai

7.08

7.08

100303

Cenlributii de asigurări sociale de

sanaialc

70.00

70,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli pro fes ion ale

3.05

3.05

100306

Contribuții pentru concedii st

indemnizații

17,69

(7.69

100307

Contribuția asiguruionc pentru munca

555,44

130.46

159.69

143.69

121.60

20

TITLUL It BUNURI S) SER VIOI

8.848,36

3 122.09

2 387,58

2.07634

1.262.35

HI 850,00

11 471,06

12 644,110

20131

Bunuri ai servicii

1.755,45

956,45

355,55

307.70

135.75

200101

Fumiluri de birou

170.20

40,00

70.00

39,20

21,00

201)102

Materiale pentru cunlenie

40.60

5.00

6.60

7,80

21,20

2(0)103

Încâlcit. iluminat si forța metrica

74930

355,30

183,10

130,90

SbJIlJ

2O01O4

Apa. canal si salubru ale

218.20

81.10

52.50

47.60

37.00

200105

Carburanți si hibriliaall

12.40

8.00

2,M

1.60

20(1106

Piese de schimb

6,10

2,00

|,0fl

11,10

-S,DD

2013107

Transport

33,35

22.00

5,35

5,00

1,00

200108

Posta, lelccom unîcali i, radio, tv.

mfcmcl

292,00

168.75

17,75

77.75

27.75

200109

Materiale si presimt de sen ictî cu

caracter funcționa!

45.00

14.00

9.25

7.25

14.50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

uilrclincro si funciionorc

188,30

260.30

10,06

-21.76

.60,30

21)02

Rxpjralîi curente

214.88

31.35

17,59

145.94

20.00

2003

Hrana

534.83

124,09

154,74

186,00

70.00


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi tritncstrlnlc buget 2018

Estimări 2019

Ești nutri 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite linge In re destinate stingerii plntilor restante

Trim I

Tritn.II

Tritn.Ill

Triin.1V

A

13

1=3+4+5+6

2

3

4

S

6

7

8

9

2MU0I

H/nna pentru oancm

534.13

124,09

154.74

IB63J0

7n.no

2004

Medicamente si materiale sau ilare

4.K0

3.00

•0.60

1.20

1.20

2OO4OI

Medicamente

4,40

3.00

•0.60

1.00

1.00

200402

Materiale sanitare

0,40

0.20

0.20

2005

Bunuri de natura obiectelor de nvcnlar

134,70

37,60

28,6(1

I8,5l)

50,00

200501

Uniforme si echipament

2,40

0.50

0,50

•3.40

200530

Alte obiecte de inventar

134.70

35,241

21,111

18,011

53,40

2006

Depinsuri. detasen, transferai)

13.50

3,H0

10.50

20D6IJ1

Depins ari illlemc. detașări. transferata

13.50

3.U0

10.50

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

7,00

7,00

0,50

•0,50

2OIZ

Consultanta si expertiza

0.75

-0.25

0,75

-1,25

2013

Pregătire profesionala

13.20

14,75

8.95

2.75

-13,25

2014

PfQtcdiiiuuocn

27.80

23,(11)

4.00

0,40

0.40

2019

Con In butii ale minuni slroiici publica

locale la realizarea unor lucruri st

servicii de interes public local, in buza

unor convenții sau eonlrocic dcojocicrc

6 000,00

l 800.00

1 880.00

1.400,110

l 000,011

2030

Alte dtclluicli

142,2(1

121.10

19.00

2JO

203001

Reclama publicitate

2,10

2,10

203003

Prunc de asigurare non-viala

2.00

2.01)

203004

Citirii

30.00

30,00

20303U

Alte cheltuieli cu bunun si servicii

108.10

89.10

19.00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

2,06

6,37

•4.31

*1,00

4,00

4,01)

5301

A_ Transferuri interne

2,06

6,37

-4.31

550118

Afle transferuri curente interne

2.06

6J7

•4,31

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

20.776,72

12 6111,00

3 708.72

2.941.DU

l 534.01)

21 057,110

22438.0(1

21.860,00

57112

Ajutoare sociale

20.776.72

12.6111,01)

3.7M.7Î

2.941,1)1)

1 534,111)

570201

Ajutoare sociale in numerar

16.176.72

7.601.00

3.708,72

3.341.00

1.534.08

5711204

Ti altele cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

4.600,00

5.000,00

•408,111)

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1525,87

652,77

543,30

108,50

21,30

5911

Asociații si fundații

868,00

500,00

400.03

-2,00

5940

Sume aferenta persoanelor cu bondicaji

ncincadraic

457.87

152,77

143.30

138.51)

23,311

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.065JS

822.25

201.011

42.00

q atuul

200,00

400,110

71

TITLUL XII! ACTIVE NEHNANC1ARE

1 065,25

822,25

201.ni)

42.00

40(1,00

2110,00

■100,(1 o

7101

Active fixe

1.065,2$

822,25

201,00

42,1)0

710101

Construcții

759,51

259,51

ioujjij

710130

Alic active fisc

305,74

562,74

•299.00

42.OU

Cod

□uiumirc indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi Irimcslrialc buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din ctirc credite bugetare destinate stingerii plăților restnnle

Tr im I

Trîm.Il

Triin.UI

Trim.1V

A

B

1-3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

14

Picii efccluato in anii prcccdcnti ci recuperai a in anul curent

-32.13

-7.01

-18.01

-11.84

-6.27

85

TITLUL XIX PLATt EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-32,13

-7.01

-18.01

-9.84

-6,27

2501

Plan cfcauM in anii prcccdcnlisi

recuperate tn anul curent

-32.13

-7,01

• 18.01

-0,54

-6,27

850101

Placi efectuate in auri pmeaJenii si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bunelului tocat

-32.13

-7,01

.18.01

-0.84

-6.27

680204

Aîislcma aconlaiapcrsoanclorin varsla

4.1)0,00

1.295,65

993,60

1.069.00

746,75

4.754,00

5 024.00

5.276.00

6LO2U5

Asii le atu sociala in caz de boit si

in tal idila li

23.301.00

6.300,00

7 090,00

5.931,00

3 980,011

24 721,90

24 721,90

24.721,00

6E0205U2

Astsl cm a sociala in caz de invaliditate

23.301.110

6300,00

7.090,01)

5.93 1.00

3.980,1111

24.721,00

24 721,00

24.721,00

6EO2H

Cresc

5.256.79

l 691,39

1.238,73

1.1865)3

l 139,74

5 361.110

5.606.00

5.949.00

6)0215

Prevenirea excluderii ioc talc

5 585.48

5.25I.OO

50.48

250.01)

34.00

8.392.01)

8 871,00

9.314.0t)

(R02I5O1

Ajutor soci el

5 585.48

5 251.00

50,48

250.00

34.00

V 392,00

8 871.00

9.314,00

6110110

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

si asistentei lociolc

)6 750.23

9 118,23

3 888,00

2.716.00

1.028,00

11 728,(10

12.682,00

11 305,00

611015050

Alte eh cil ui tli iu domeniul asi stemei

sociale

16.750,23

9,118,23

3.888.110

2.7I6.UD

1 tll 8,01)

11 728,(11)

12 682.00

11.805,011

7(111002

Partea IV-a Sen teu si dezvăluire

publici, locuințe, mediu si ape

77.901,03

48.909.51

10.686.95

12.UJ0J3

6.294,44

48.449.00

50.110,00

52.272.00

7002

LOCUINȚE. SERVICII St DEZVOLTARE

13.197.75

7 224.36

2 526.03

2.042,611

1.404.76

13 531.00

13 187.011

13 848.0!)

01

CHELTUIELI CURENTE

10.842,60

4 827,95

2 528,74

2.379,71

1,106,20

II 531,00

12 187.00

12.798,011

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.922,00

914.1)0

737,00

737.00

534,1)0

2.871,00

3.035,00

3.138,00

3001

Cheltuieli sal anale in bani

2 803.55

855,55

712.0U

712.0(1

524.00

1001(11

Sofani de baza

2.693,45

827.55

613.01)

684 ,U0

498.90

1011113

Indemnizații tfc de le-fiare

1.10

LUD

(1,10

100130

Alto drepturi salon ale in bani

109.00

28.00

28.110

28.0IJ

25.00

1002

Contnbulti

118.45

58.45

25.00

25J1U

10,00

(01)301

Contribuit de asigurări sociale de

sial

27,70

27,70

100302

Contribuții do asigurări de șomaj

0.90

0,90

10(1303

Con ui butii de asiguran sociale de

tataie

9.40

9.40

1003 04

Contribuții do asigurat) pentru

accidente de muncit si boli profesionale

0.30

0,50

(C03D6

Con tribul ii petiuu concedii si

îndemni zel ii

2.15

2,15

100307

Contribuția asigurai orie pentru munca

78.00

18.00

25,110

25,00

10.00

D;i<a: Q8HV2018        Tit;pag: 19 -niiilei-

Cod

Denumire indicalor

Prevederi ttnunlc buget 2018

Prevederi trimes ir inie buget 2018

Estimări 2019

Ea li ni uri 2020

Estimări 2021

TOTAL

elite cri re credite bugetare desiinaic stingerii ptnlilor rcstnnle

Tiini (

Tritii.il

Trini.ill

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

20

TITLUL li BUNURI St SERVICII

lt «60.60

3.896,95

1.775.74

1 625,71

562.20

866(1.00

9 152,00

9,610.00

2001

Bunuri si servicii

5.360.21

3 116,58

1 256.92

831.61

155.10

200102

Melc riale penini curate ni;

JlkGO

5.00

5.00

200103

încălzit, iluminat si forte mclrica

4.527,09

2.745,18

1.096,00

416.01

269,90

2U01U4

Apa,canil si salubri laie

212,50

60,00

51,00

IUI .50

200106

Piese de schimb

OJO

0.50

20II1U7

Transport

9,00

4,00

3,110

2,00

2001(18

Posti, tclecoaiUii lealii, radio, u.

internei

4,80

2.20

2.20

0,211

11,20

20013»

Alic bunun «secvîcît pentru

mtTCtincrd si funcționare

596.32

300.20

99.72

311,911

-1)5,50

2002

Reparații curente

1.126,91

318,0)

251,20

432,6(1

125,10

21KI5

Bunuri de natura obiectelor de iitvcatar

51,40

30,00

5,00

36.40

-20.01)

20O3ÎO

Alic ob iesle de tnvealar

51.40

30.00

5,00

36,4(1

-20,00

2006

Deplasări, detașări, Iransferan

11.00

1.10

5.40

4.50

200601

Depinsuri interne, dclasnn. tr.uisfcrm

11.00

1.10

5.40

4.511

2012

Cknicrilianla si expertiza

20,00

-20.00

2013

Prepelițe profesio naln

1,50

11,50

1.00

2014

Proiecția muncii

5,50

5,10

tija

203(1

Alic cheltuieli

l.3U4,OS

4115,66

275.82

320,60

302,011

2030UI

Reclama ii publiciouc

1,50

0.51)

1,00

203003

Prune de asigurare noa-viala

76.00

46.00

26.00

4,00

20303U

Alic cheltuieli cu bunuri si semen

1.226.58

359.16

248.82

316.60

302.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60,00

17,00

16,00

17,00

10,00

5940

Sume aferente persoanelor cu tiandicap

ricin cadrate

60,110

17,00

16.00

, 17,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2391,82

2 430.26

-337,00

298.56

2 00(1,110

1 000,00

1.050.00

71

TITLUL XIH ACTIVE NEFINANCIARE

2J9L82

2 43(1,26

-337,00

298,56

2.0(10,0(1

1.000,00

1,050,00

7101

Acute Tise

2.391,82

2.430.26

-337,00

298,56

710101

Cansiruclii

933,30

1 112,34

-3X3.OÎJ

203,96

710(30

Alte ac Iu e fixe

1.458,52

1.317,92

46,011

94,60

84

Phu efeduote u> aM preceJcnli si recuperate in anul cure»!

-3G.67

-33.S5

-2,71

-0.11

35

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE TI ANit

PRECED ENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-36,67

-33,85

-2.71

-o,H

3501

Plăti efectuate in anii precedente si

recuperate m anul curent

•36.67

-33,85

-2.71

-0.11

85O1OI

Ploii efectuate in anii prcccdcnli si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționarea bufleiului local

-36,67

-33.85

-2,71

-O.ll

Cod

Denumire indiciilor

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trîincslrinte bugel 2018

Es li nutri 2019

Ești muri 2020

Estimări 2021

TOTAL

din cure credite bugetare destinate stingerii plnlilor rcslnnle

Trîm I

Triut.II

Trtui.lt 1

Trlni.lV

A

B

15=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

700203

Locuinlc

2843.22

J 610,(16

301,20

413.2(1

488.76

3.352,<m

3 543,111)

3.720.00

70020330

Afle cheltuieli in domeniul locui ulcior

2 843,22

l 640.06

301J0

41330

488.76

3 352.00

3 543.011

3 720.00

700200

Iluminai public si eksirifleari

5 381.60

3.696.30

1.175,00

195.30

315.00

6 760,00

7.145.011

7.502,00

700210

Alte servicii in dcmeaiilc locuințelor,

teme iilor ii dczvol larii comunale

4.972,93

1 KS8.UU

1.049.83

l 434,10

601,01)

3 419,00

2499,011

2 626.00

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

fi4,703t2S

41.685.15

8.160.92

9.967,53

4.889,68

34918.00

36923,00

38.424,01)

01

CHELTUIELI CURENTE

3131»,63

11 504,28

6,705,95

9.754,72

3,253,68

25.749,110

26 0 73,00

26381,01)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6099.00

L7SI.0B

1,525.(10

1.52(1.011

l 31)0.1)1)

5.247.00

5.543,00

5 824.01)

101)1

Cheltuieli salinele m bani

5 836.20

l 626.2(1

l 480.00

1 475.1111

1.255.09

100101

Solarii de baza

5.508,20

1.540.20

1 400.00

1.380,00

1 188.00

10U1U6

Alic sporuri

60,00

15,00

10,00

30,00

5,00

101)113

(ivdciuDÎzalii dcddcfjarc

1.00

1,00

JDUDU

Alte drcpluri salarialc in bani

267.011

70,00

7U.IKI

65,00

62,00

10113

Contribui ii

262.80

127,80

45,80

45,011

45,00

101)3 III

Coninbuiii de asigurau sociale de

stat

54.70

54,70

100302

Contribuții de asigurări do șomaj

] JiO

LSO

100303

Contribuții de asigurări sociale do

țanauic

19,HO

19,00

UI0304

Caniniiutii de asigurau pentru

accidente de munco si boli proferi o oale

0.60

0.60

100306

Contribuții pentru concedii si

nidcmntzalii

6.70

6,70

[UD3U7

Contribuția augur atone pentru mutica

180.00

45,<10

45.00

45.00

45.110

20

TITLUL 11 BUNURI Si SERVICII

24.019,83

9 070,28

4 (30,95

8.194.72

t 923,83

2U 000,(10

21)000,00

ZO.QOD.UU

2001

Bunuri si servicii

21.654,07

7 933,52

4 4133>5

7.422.72

I 833,88

300101

Furnituri de birou

6,011

6.011

2011102

Materiale pentru curățenie

40.00

25.00

15.00

200103

încălzit, iluminat si forța inoltka

509,99

170.00

224.99

165.00

-50.00

200104

Apa. canal si salubritate

2 807,90

1 8I3.0n

221.50

772.40

1,00

200103

Cat tur unii si lubri Hanii

500.00

IJQ/lb

100,00

250,00

200106

Piese de schimb

91,00

26,00

15,0#

50.00

200)0»

PcjIx                radia, lv.

imirreci

8,U(J

8,00

-5.(10

5,00

200109

Malariile sî prestări de seri teii cu

caracter furtctiond

3GMK1

150.00

[50.00

200130

Alic buuun si scn'Kii pcnlni

întreținere si funcționaro

17,391,18

5.585,52

3.707.46

6,165,32

1.932,1»

20112

Reparații curenta

1.199,00

479,00

250.00

530,01)

■60.00

2003

Hrana

30,00

25,00

5.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi nntinlc buget 2018

Prevederi trimestriale buget 201S

Estimări 2019

Es li muri 2020

Esiiiunrî 2021

TOTAL

din care credite Imgelurc des tiu a te stingerii pin iilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.111

Trim.IV

A

B

l“3+4+5+C

1

3

4

5

6

7

8

9

201001

Urata pentru animale

30.00

25,00

5J1II

200-1

Medicamente $i malenaîc sanitare

40.00

35.00

5.00

200401

Medicamente

20.00

15,00

5.00

200402

Materiale sanitare

20.00

20,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

257,00

114,0l>

76,00

1011,00

-33.00

200530

Alic obiecte de inventar

257.00

114.00

76.00

1(1(1,01)

■33,1)0

2006

Deplasați, dcIMan, transferuri

21.00

1,110

20,01)

100601

Deplasări interne, delăsări, transfer an

21.00

1.00

20.01)

2013

Pregătire profesionala

6.0(1

1.00

5.00

2014

Proiecția muncii

30.77

25,77

5.00

2030

Alte c!i clinicii

781,99

455,99

81,00

112,00

133,00

203003

Prime dc asigurare non-viala

55,00

25,00

30,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri s> servicii

726.99

430,99

K1JIO

82,01)

133,01)

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

930.011

630.00

3110,011

502.(10

530.011

557,0(1

5501

A. Traufcrori interne

930,00

630,110

31)0.00

5501)1

htvcitim ale atjtniilor «onowtei cu

capital <k sloi

330,00

330,00

5511)(8

Alte IransfauH curente interne

600,00

300,00

300,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

169,80

50.00

50,00

40,111)

29.80

5940

Sume afcrcnw pcrioaaclorcu handicap

tic încadrau:

169,80

50.1111

sajju

29.80

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

30.613,18

30,230.65

-11,48

219.01

164.00

4.000.00

4.500,00

5.525.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINAKCIARE

30613,18

3(12311,65

•0,48

219.1)1

164.00

4 ooo.ua

4 51)0.00

5.525,00

7101

Ac m c fisc

306J3JS

30,230,65

•0,48

2)9.01

164,1)0

710101

Cam Iruct it

28,754,82

28 562,29

■0.48

18.01

175,00

7ifliaz

Masin^ cchip m culc st m »j (o kc 4c

(randport

958,36

958,3 G

7IO13O

Alte active fixe

900,00

710,(10

21)1.00

-11,(11)

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

2.944,01)

1,472.0(1

(.472.00

5.169.00

6.350.00

6J 18.011

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

2.944.G0

1 472.00

1 472,00

5 169,00

6 350,00

6.518,00

810]

Rambursai da crcdilc cxlcrnc

2.944,00

1,472.00

1.472,00

SlOltll

Rambursați dc credite cxicnc câtime-

talc de ordonatorii de credite

2 944,00

1.472.00

l 472,00

£4

Plăti efectuate in wtii prwedcnii si

recuperate în anul curent

-72,53

-49,78

-16,55

-6,20

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE JN ANII

PRECEDENT! Sf RECUPERATE IN ANUL

-72,53

-49,78

-16,55

-6.21)

35111

Picii efectuate in inii precedent) ii

recuperate fa jruI curent

-72,53

-49,78

-16,55

-6,20

35010)

Ploii cfcelune iii anii prcealcnti ii

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale huget 2OI8

Prevederi trimcstrinle buget 2018

Eiliniiiri2019

Eslimnri 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii litatiler restante

Trlm I

Trfai.Il

Trfat.ni

Trim.IV

A

B

l«3*H+5i6

2

3

4

5

6

7

8

9

recuperate in anul curent m secțiunea de funct ic nnrc a fa uleiului locd

-72.53

-49,73

-16.55

-6.211

7-10205

Salubritate ai gestiunea deșeuri Eor

34 059,06

11.792.86

7.891.40

9715.12

4 659.68

29 184,00

30 749.00

31.841.00

7-4020501

Salubritate

13.185,1 6

5.643,36

3.211,00

3.516,00

814,80

12.036,00

12 452,00

12.480,00

740211502

Colcîiarea, tratarea si distingerea

deșeurilor

20.873,9U

6,149.50

•1.650.40

6.199,12

3.844.8!

17.148,00

18 297,00

19.361,0!)

710206

CanidiziMca si Ir ai arca apelor reziduale

3(1644.22

29.892,29

269,52

252,41

2311,00

5 734.00

6.174,01)

6.583,011

:«jooo2

Partea V-a Acțiuni economice

56.280,37

35,617,89

7.783,20

12.259,28

620.00

32.281.00

34.na6.an

35311,00

a 102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

29.497.20

19 430,36

2.432.(10

5 634.84

2.000,00

22 699.00

22 576,00

26.805.00

01

CHELTUIELI CURENTE

25.157,35

18 340,51

32,00

5.534.84

1.250.00

20 326.00

20.625.00

24 756,0(1

00

TI1UILIV SUBVENȚII

21,149,38

14 764,33

4 385,05

2 000,00

20326,00

2U 625,00

24756,00

10113

Subvenții pentru acoperirea difereaictar depret siianf

nt006r3b

7.280,24

2.726,12

1030

Alic subvenții

11.143,02

7.484,09

1 658,93

2 0110.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1,017,50

1.035.50

32,1)41

700,(111

-750.00

5501

A. Transferan inlenie

1.0)7.50

1 035.50

32.00

71)0.0(1

-750.00

550112

favcslhii jdcuijcn Iilor economiei cu capital de iietl

985,50

1 035,50

700.00

-750,00

550111

Alic transferuri curenta interna

32JJ0

32.00

50

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

2.990.47

2 540.68

449,79

5603

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

2 990.47

2 540,63

449.79

560303

Cheltuieli ncdigibilc

2 990.47

2.540.68

449.79

70

CHELTUIELI DECAPITAU

4.339,35

1 089,85

2.400,00

1110,0(1

750,00

l 000,00

500,00

525,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.589,85

1.089,85

2JMJKI

100,00

l 000.0(1

500,00

525,00

7101

Active fixe

3.589.S5

1.089.85

2.4cti.mi

100.HU

71010)

Construcții

3,525,00

1 U23.00

2 400.00

100,1111

710130

Alte acut e fixe

64.85

64.85

72

T1TLULX1V ACTIVE FINANCIARE

7511,011

750,00

7201

Active financiaro

7311,0(1

750,011

720101

Farbciparc ta capitalul înotai ol

Mcta MÎIor comerciale

750,00

750,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

1 373 jm

l 451,0»

1.524,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

1373,110

1 451,00

1.524.00

310206

Energic termica

2L149J8

14.76433

4,385,05

2.000J1U

22.343.00

22.376,00

26.805.00

310250

Alte cheltuieli pocind combustibili si

energia

8.347,82

4 666,03

2.432,00

1.249,79

356,00

84112

TRANSPORTURI

26.783,17

16.187,53

5351,20

6.624.44

-1.380,00

9 582,00

H.430.00

8.706.00

01

CHELTUIELI CURENTE

16 170,29

5 943,09

5.351,20

6.776.00

.1 900.00

8 582,00

10 430.00

3 706.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi imun le buget 2018

Prevederi trimestririlc buget 2018

Esllntriri 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din cure credite bugetare destinate stingerii [iliititur restante

Trhn I

Trim.If

Trim.IH

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

S

6

7

8

9

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1,200,1)0

312.50

307.50

309.011

271.00

1.168.00

1 234,00

1.295,011

101)1

Cfidtuicîi satanele iii bani

1 154,95

288.45

300.50

302.011

264.00

1001 Ol

Salarii de baza

1.101.45

275,65

289,20

282.80

253.80

IDÎJtDG

Alic sporuri

16,00

3,00

2,00

10.00

1,00

1 DOI 13

fcidțiiinl^ilik de dckjjorE

1,50

0,80

0.30

0,20

0,20

100130

Alledtcpiun salanatoi.1 bani

36.00

9,110

9,00

9,011

9,00

1003

Conlnbutu

45.05

24,05

7,00

7,00

7, Mi

10031)1

Contribuții tic asigurau sociale de

stal

9.60

9,60

100302

Co litri b m i i de asigurați J c șomaj

0.40

0.40

100303

Coa tribalii do asigurări socialo de

sanaralc

4.20

4.20

190304

Con tribali ide ajigutan pentru

accidente de tu unea si boli profesionale

U,15

0.15

J 01)300

Conlribotii pentru concedii ît

mdem ni zoii r

0,70

0,70

100307

Contribuția asigur alo ric pentru munca

30,00

9.00

7.011

7.00

7.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

14 599,29

5 273,59

5.038.70

6462,011

-2 175.00

7414,00

9 196,00

2.411,00

2001

Bunuri ci servicii

1.380,39

589,59

489.00

221,80

80.00

2001 III

Fonul uri de birou

1,00

2,110

<1,08

2011103

încălzii, iluminat si forța metrica

20,00

20.110

200104

Apa. canal si salubritate

5.00

5.00

200I03

Carburanți si iubufianlt

660.00

250,00

250,011

50.00

200106

Piese de schimb

tyo

50,00

-20.0Q

41,80

-3,00

2001 OU

Posta, telecomunicații, radio, ir.

internei

7,00

5,<10

2.00

20OI3O

Alte bunuriS) sen teri pentru

intreliacrc si funcționare

618,59

257,59

25ÎJI0

711,01)

33,00

2002

Reparații curente

12.784,70

4.550,00

4.352.70

6.182.90

-2.300.00

201)5

Bunuri de natura obiectelor de interilor

115.20

15,00

77.00

23.20

200530

Alte obiecte de tare olar

115.20

15,00

77,00

23,20

2000

Deplasări, detașau, transferări

4rG0

1,00

3,00

200001

Deplasai interne, delăsări, transferări

4.00

1,00

3,00

2013

Pregei irc ptofes mnnJa

ijm

1,00

2014

Protcclin muncii

4,00

2,00

2.0 D

2030

Alte cheltuieli

310,00

115.G0

115.00

35.00

45.1111

103003

Pnntc de asigurare non-vinta

40,00

15,00

15.00

111.00

2O3OÎO

Alte cheltuieli cu bunuri si scoicii

270,00

1 OD,Ut>

100,00

25,00

45.110

iu

TITLUL VIII PROIECTECU FINANȚARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABTLE

Data: 08/U/201S       'fit:         pag: 24  - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2(119

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restituie

Trim 1

Tritu.il

Trim.III

Trim.IV

A

B

1 «J+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

POSTA,DERARg

350.»»

350.00

SblH

Programe din Fondul liuiopcan de Dm uitare

Regionala (FEDR)

350.0(1

350,00

560105

Cheltuieli neeligthile

350,110

350,00

59

TITLUL XI ALTE CI IEI TD1ELI

21.00

7,00

5.0(1

5»00

4.00

59-11)

Sume aferente persoanelor eu handicap

ncinCitdiW

21,00

7,00

5.00

5,00

4 ou

70

CHELTUIELI DECAPITAI.

10626.47

iu 252.03

-151.56

520.00

1 .oda. <)<;

1 11(10,00

5.1010.011

71

TITLUL XIII ACTIVE NE1-TNANCIARE

10 630.47

10 252.03

-15136

520.00

1 opo.oe

1 tKiOJHi

5 01)0.0»

7101

A c Iii c fixe

10.620 47

10 252,03

-151.56

520.00

710101

Construcții

7 634,43

0 91-1,99

189,44

530,00

710130

Alte active fișe

2.‘«6J)4

3 337,04

-341,00

-10.00

81

Plăti efectuate in anii picccdcnti si

recuperate in anul curent

•7.59

-7,59

#5

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT 1 SI Rl..(. UPERATE IN ANUL

-7,59

-7,59

«501

Pluu efectuate m anii piuccdeioi st

recuperate in anul cinau

-7.59

-7,59

85(1101

Ploii efectuate iu anii prcccdciui si

recuperate 111 anul turcul iii secuimea

de funcționare a bugetului local

-7.59

-7 59

840203

Transpun luuct

24.155,17

15.302.03

4 482,70

6.100.44

-1 730.00

7.582.00

9.430.0(1

6.706.00

84020.503

Străzi

24 155.17

15 302.03

4482.70

6.100.44

-1 730.00

7 582,00

9 430.00

6.70l>.00

840259

Alte cheltuieli in domeniul iratispotliii ilor

2 02X.W

«85511

868.50

524,00

350,0(1

2 000,00

3 0(IOJ)0

2 000,(1(1

9902

EXCEDENT/DE1TCIT

EXCEDENT/DEFICiT

-52950,64

-78.004.85

-352 77

13 136.67

12 270.31

OO


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ENULA PRICOP0AEA


CONTRASEMN

SECRETARUL MUNUICI

NICOLAE - OVIDIU


AZĂ

ULUI BACĂU

POVICIÎNTOCMIT

A.TURCU

/ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA 1A1

LA HOTĂRÂREA NR. 432 DIN 14.11.2018


Data : 08/11/2018 Tit:pag:     1  - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IH

Trim. IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VEN1TURI-BUGET LOCAL

253.113,85

71.093,31

61.030,32

75.053,37

45.936,85

000202

I. VENITURI CURENTE

253.1 13,37

71.093,31

61,029,84

75.053,37

45.936,85

000302

A. VENITURI FISCALE

201.608,43

55.562,00

48.896,61

62.553,97

34,595,85

000402

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

92.059,00

23.210,00

25.160,00

31.166,00

12,523,00

030002

AL2 Impozit pe venit, profit si castigun

din capital de la persoane fizice

92.059.00

23.210,00

25.160,00

31.166,00

12.523,00

0302

IMPOZIT PE VENIT

2,840,00

210,00

2.210,00

210,00

210,00

030218

Impozitul pe veniturile din transferul

proprietăților imobiliare din

patrimoniul personal

2.840,00

210,00

2.210,00

210,00

210,00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN

VENIT

89.219,00

23.000,00

22.950,00

30.956,00

12.313,00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

89.219,00

23.000,00

22.950,00

30.956,00

12,313,00

070002

A3 Impozite si taxe pe proprietate

42.798,99

15.360,00

7.909,61

10.172,97

9,356,41

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

42.798,99

15,360,00

7.909,61

10.172,97

9.356,41

070201

Impozit si taxa pe clădiri

32.984,72

12.300,00

6.200,00

7.612,97

6.871,75

070202

Impozit si taxa pe teren

5.964,27

2.260,00

1,109,61

1.260,00

1.334,66

070203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe

de timbru

2.050,00

400,00

300,00

700,00

650,00

070250

Alic impozite si taxe pe proprietate

1.800,00

400,00

300,00

600,00

500,00

100002

A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii

62,290,44

16.292,00

15.007,00

20.495,00

10.496,44

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

46.761,00

12.222,00

12.072,00

16.560,00

5.907,00

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea


BUGETUL LOCAL PEANUL20I8 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Data : 08/11/2018 Tit:pag:    2 - mii Ici-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IH

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

orașelor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

37.756,00

11.774,00

11.624,00

8.844,00

5.514,00

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

7,268,00

7.268,00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

pentru finanțarea invatamantului particular

sau confesional acreditat

1.737,00

448,00

448,00

448,00

393,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1.029,44

70,00

60,00

60,00

839,44

150201

Impozit pe spectacole

840,00

70,00

60,00

60,00

650,00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

189,44

189,44

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITAT1

14.500,00

4.000,00

2.875,00

3.875,00

3,750,00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

12.522,00

3.500,00

2.500,00

3.000,00

3.522,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.978,00

500,00

375,00

875,00

228,00

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

4.460,00

700,00

820,00

720,00

2.220,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

4.460,00

700,00

820,00

720,00

2.220,00

180250

Alte impozite si taxe

4.460,00

700,00

820,00

720,00

2.220,00

290002

C. Venituri nefiscale

51.504,94

15.531,31

12.133,23

12.499,40

11.341,00

300002

CL Venituri din proprietate

9.932,00

2.600,00

2.632,00

2.000,00

2.700,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

9.932,00

2.600,00

2.632,00

2.000,00

2.700,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

300201

Varsaminte din profitul net al regiilor

autonome

32,00

32,00

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

9,900,00

2.600,00

2.600,00

2.000,00

2.700,00

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

+1.572,94

12.931,31

9.501,23

10.499,40

8.641,00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATE

9.320,89

5.282,89

1.762,00

812,00

1.464,00

330208

Venituri din prestări de servicii

8.222,89

4.970,89

1.500,00

500,00

1.252,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

cresc

4+8,00

112,00

112.00

112,00

112,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputării si despăgubiri

200,00

50.00

50.00

50,00

50,00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

st alte activîtati

+50,00

150,00

100,00

150,00

50,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

1.812,00

500,00

500,00

400,00

412,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

1.812,00

500,00

500,00

400,00

+ 12,00

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

8.288,00

1.950,00

1.650,00

1.950,00

2.738,00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

1.650,00

450,00

450,00

450,00

300,00

350250

Alte amenzi, penalități si confiscări

6.6.38,00

1.500,00

1.200,00

1.500,00

2.438,00

3602

DIVERSE VENITURI

22.429,90

5.775,00

5.417,50

7.262,40

3.975,00

360206

Taxe speciale

19.329,94

5.000,00

4.642,50

6.487,40

3.200,04

360250

Alte venituri

3.099,96

775,00

775,00

775,00

774,96

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim 1

Trmi.n

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

SUBVENȚIILE

-277,85

-576,58

171,73

75,00

52,00

370203

Varsamintc clin secțiunea ele funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-748,95

-744,68

-4.27

370250

Alte transferuri voluntare

471,10

168,10

176,00

75,00

52,00

410002

IV. Subvenții

0.48

0.48

420002

Subvenții de Iu alte nivele ale

administrației publice

0,48

0,48

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

0,48

0.48

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolieri

0,48

0,48

5002

TOTAL CHELTUIELI

260.833,90

98.647,52

62.218,09

66.301,75

33.666,54

01

CHELTUIELI CURENTE

238.374,56

93.796,15

55.558,88

61.020,72

27.998,81

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

53.849,37

15.335,20

14.151.13

13.386,93

10.976,11

1001

Cheltuieli salariate in bani

51.755,49

14.263.28

13.763,52

13.052,18

10.676,51

100101

Salarii de baza

49.541,97

13.633,28

13,184,04

12.426,04

10.298,61

100105

Sporuri pentru condiții dc munca

362,00

100,00

91,00

101,00

70,00

100106

Alte sporuri

147,00

35,00

25,00

72.00

15,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unității

400,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100113

Indemnizații de delegare

21,02

10.00

4,48

5,14

1,40

100130

Alte drepturi salariate in bani

1.283,50

385,00

359,00

348,00

191,50

1003

Contribuții

2.093,88

i.071,92

387,61

334,75

299,60

100301

Contribuții de asigurări sociale de

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

stal

497,21

497,24

-0,03

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

16,68

16,69

-0,01

100303

Contribuții de asigurați sociale de

sanatate

168,20

168,20

100304

Contribuții de asigurari pentru

accidente de munca si boli profesionale

6,41

6,45

-0,04

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

44,04

46,38

-1,00

-1,34

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

1.361,34

336,96

388,69

336,09

299,60

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

93.083,19

35.572,82

22.906,12

28.920,47

5.683,78

2001

Bunuri si servicii

52.843,43

22.324,95

12.041,24

14.099,91

4.377,33

200101

Furnituri de birou

655,89

284,13

260,19

78,09

33,48

200102

Materiale pentru curățenie

498,50

177,15

99,45

156,25

65,65

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

17.710,30

9.309,72

4.341,15

2.364,10

1.695,33

200104

Apa, canal si salubritate

5.349,07

2.589,53

921.19

1.533,95

304,40

200105

Carburanți si lubrifiant!

1.335,90

511,00

378,00

403,30

43,60

200106

Piese de schnnb

421,70

197,30

62,00

202,90

-40,50

200107

Transport

151,21

65,05

46,31

27,56

12,29

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1.423,60

740,85

340,16

249,65

92,94

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

528,95

223,15

226,65

42,85

36,30

200130

Alte bunuri si servicii pentru

inlretinerc sî funcționare

24.768,31

8.227,07

5.366,14

9.041,26

2.133,84

2002

Reparații curente

18.233,50

6.592,24

5.143.23

8.388,28

-1.890,25

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

1=3+4 +-5+6

2

3

4

5

6

2003

Hrana

564,83

149,09

159,74

186,00

70,00

200301

Hrana pentru oameni

534,83

124,09

154,74

186,00

70,00

200302

Hrana pentru animale

30,00

25,00

5,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

103,80

65,00

22,80

12,65

3,35

200401

Medicamente

26,90

18,90

-0,30

6,60

1,70

200402

Materiale sanitare

30,00

23,20

2,20

3,55

1,05

200403

Reactivi

4,40

2,00

0,50

1,90

200404

Dezinfectant!

42,50

20,90

20,40

0,60

0,60

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.274,38

495,80

254,20

1.387,58

136,80

200501

Uniforme sî echipament

3,50

3,40

2.50

1,00

-3,40

200530

Alte obiecte de inventar

2.270,88

492,40

251,70

1.386,58

140,20

2006

Deplasări, detasan, transferări

213,30

55,30

74,90

81,49

1,61

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

195,30

42,30

71,40

75,49

6,11

200602

Deplasări in străinătate

18,00

13,00

3,50

6,00

-4,50

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

59,40

27,80

14,30

14,00

3,30

2012

Consultanta si expertiza

362,00

171,75

-9,75

201,25

-1,25

2013

Pregătire profesionala

94,43

62,87

30,65

7,70

-6,79

2014

Protecția muncii

101,17

92,97

25,10

-4,30

-12,60

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

8.555,78

2.474,40

2,468,29

2.209,71

1.403,38

2024

Comisioane sî alte costuri aferente

iniprumuturilor

860,00

70,00

5,00

5,00

780,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trhn I

TrimJI

TrimJlI

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

760,00

10,00

750,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

100,00

60,00

5,00

5,00

30,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor stalului, potrivit

dispozițiilor legale

3,70

1,00

2,70

2030

Alte cheltuieli

8.813,47

2.989,65

2.676,42

2.331,20

816,20

203001

Reclama si publicitate

441,60

55,50

43,00

343,10

203003

Prime de asigurare non-viata

176,80

90,00

41,00

45,80

203004

Chirii

465,50

182,50

104,00

116,50

62,50

203030

Alte chciluteli cu bunuri si servicii

7.729,57

2.661,65

2.488,42

1.825,80

753,70

30

TITLULUI DOBÂNZI

6.312,00

1.339,00

1.560,00

1.563,00

1.850,00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

6.274,00

1.339,00

1.535,00

1.563,00

1.837,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

6.274,00

1.339,00

1.535,00

1.563,00

1.837,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

38,00

25,00

13,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

38,00

25,00

13,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

21.149,38

14.764,33

4.385,05

2.000,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

10,006,36

7.280,24

2.726,12

4030

Alte subvenții

11.143,02

7.484,09

1.658,93

2.000,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trint I

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1=344+5+6

2

3

4

5

6

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

29.244,50

7.561,80

8,662,00

10,157,40

2.863,30

5101

Transferuri curente

29.244,50

7.561,80

8.662,00

10.157,40

2.863,30

510101

Transferuri către instituțiile publice

22.494,00

5.295,30

6.460,00

7.938,40

2.800,30

510103

Acțiuni de sanatale

6.750.50

2.266,50

2.202,00

2.219,00

63,00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

3.726,96

1.707,43

1.324,34

302.19

393.00

5501

A Transferuri interne

3.702,96

1.673,43

1.334,34

302,19

393,00

550118

Alte transferuri curenle interne

1.965,96

1.225,43

886,34

-145,81

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1,737.00

448,00

448,00

448,00

393,00

5502

B.Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

24,00

34.00

-10,00

550204

Alte transferuri curente în străinătate

24,00

34,00

-10,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

21.839,72

12.631,00

4.239,72

3.318,00

1.651,00

5702

Ajutoare sociale

21.839,72

12.631,00

4.239,72

3.318,00

1.651,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

17.175,72

7.601,00

4.224,57

3.718,00

1.632,15

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

64,00

30,00

15,15

18,85

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

4.600,00

5.000,00

-400,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

9.169,44

4.884,57

2.715,57

-1.012,32

2.581,62

5901

Burse

3.046.05

1.600,00

4,42

-0,49

1.442,12

5911

Asociații si fundații

4.367,00

2.554,00

2.400,00

-1.585,00

998,00

5912

Susținerea cultelor

597,00

427,00

170,00

5922

Acțiuni cu caracter stiinti iîc si

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trtm.II

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

socic-culturai

145,92

20.05

125,87

5940

Sume atereiUe persoanelor cu handicap

neincadrate

1.013,47

303,57

291,10

277,30

141,50

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

22.810,00

5.066,00

6.774,00

5.302,00

5.674,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

22.816,00

5.066,00

6.774,00

5.302,00

5.674,00

8101

Rambursări de credite externe

2,944,00

1.472,00

1.472,00

810101

Rambursări de credite externe contrac-

late de ordonatorii de credite

2.944,00

1.472,00

1.472,00

8102

Rambursări de credite interne

19.872,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

4.202,00

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

19.872,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

4.202,00

84

Plăti efectuate iu anii precedent! si

recuperate in anul curent

-356,66

-214,63

-114,79

-20,97

-6,27

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL

-356,66

-214,63

-114,79

-20,97

-6,27

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-356,66

-214,63

-114,79

-20,97

-6,27

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-356,66

-214,63

-114,79

-20,97

-6,27

510002

Partea I-ii Servicii publice generale

53.426,80

15.560,00

13.886,20

12.972,10

11.008,50

5102

AUTOR1TATI PUBLICE SI ACȚIUNI

40.757,00

11.736,00

10.829,50

10.495,50

7.696,00

01

CHELTUIELI CURENTE

20.918,01

6.689,26

5.534,14

5.200,61

3.494,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

14.231,00

4.156,00

3.335,00

3.360,00

3.380,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

13.706,00

3.881,00

3.235,00

3,285,00

3,305,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.H

Trini.III

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

100101

Salarii dc baza

12.970,00

3.684,00

3.044,00

3.103,00

3.139,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

400,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100113

Indemnizații de delegare

10,00

7,00

1,00

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

326,00

90,00

90,00

81,00

65,00

1003

Contribuții

525,00

275,00

100,00

75,00

75,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

134,00

134,00

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

4,20

4,20

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

45,00

45,00

100304

Contribuiti de asigurări pentru

accidente de munca st boli profesionale

1,50

1,50

100306

Contribuții pentru concedii st

indemnizații

9,00

9,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

331,30

81,30

100,00

75,00

75,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6.527,01

2.493,26

2.159,14

1.800,61

74,00

2001

Bunuri si servicii

3,655,16

1.624,41

1.133,14

890,61

7,00

200101

Furnituri de birou

355,00

200,00

150,00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

39,11

9,00

9,00

16,11

5,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

212,00

110,00

52,00

50,00

200104

Apa, canal si salubritate

23,00

9,00

9,00

3,00

2,00

200106

Piese de schimb

165,00

100,00

65,00

200107

Transport

30,40

17,40

6,50

6,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

internet

680,00

410,00

210,00

60,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

5,00

-5,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

2,150,65

764,01

631,64

755,00

2002

Reparații curente

55,25

55,25

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

75,00

50,00

25,00

200530

Alte obiecte de inventar

75,00

50,00

25,00

2006

Deplasări, detasan, transferări

91,00

20,00

41,00

30.00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

75,00

10,00

40,00

25,00

200602

Deplasări in sirainatale

16,00

10,00

1,00

5,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

35,00

15,00

10,00

10,00

2012

Consultanta st expertiza

360,00

150,00

10,00

200,00

2013

Pregătire profesionala

20,00

25,00

-5,00

2014

Protecția muncii

5,00

10,00

5,00

5,00

-15,00

2030

Alte cheltuieli

2,230,60

543,60

965,00

640,00

82,00

203001

Reclama si publicitate

400,00

50,00

27,00

323,00

203004

Chirii

432,00

150,00

103,00

117,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.398,60

343,60

835,00

200,00

20,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

160,00

40,00

40,00

40,00

40,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadratc

160,00

40,00

40,00

40,00

40,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

19,872,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

4.202,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

19.872,00

5.066,00

5,302,00

5.302,00

4.202,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.ni

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

8102

Rambursări de credite interne

10.872,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

4.202,00

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

19.872,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

4.202,00

84

Plăti efectuate in anii precedent! st

recuperate in anul curent

-33,01

-39,26

-6,64

-7,11

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-33,01

-19,26

-6,64

-7,11

8501

Plăti efectuate in anii prccedcnti si

recuperate in anul curent

-33,01

-19,26

-6,64

-7,11

850101

Piati efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-33,01

-19,26

-6,64

-7,11

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5.497,80

2.415,00

1.491,70

908,60

682,50

01

CHELTUIELI CURENTE

5.513,44

2.424,00

3.498,34

908,60

682,50

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.628,00

725,90

645,10

633,00

624,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

2.517,12

663,00

621,18

622,94

610.00

100101

Salarii de baza

2.438,30

642,80

600,00

601,00

594,50

100113

Indemnizații de delegare

5,32

0,20

1,18

3,94

100130

Alte drepturi salariate in bani

73,50

20,00

20,00

18,00

15,50

1003

Contribuții

110,88

62,90

23,92

10,06

14,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

23,37

23,40

-0,03

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1,20

1,21

-0,01

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

8,60

8,60

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

TrinUV

A

B

1=3+4+S+6

2

3

4

5

6

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca st boli profesionale

0,26

0,30

-0,04

100306

Contribui!î pentru concedii si

indemnizații

2,85

5,19

-1,00

-1,34

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

74,60

24,20

25,00

11,40

14,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.622,80

955,10

351,60

266,60

49.S0

2001

Bunuri si servicii

298,50

140,60

45,30

52,10

60,50

200101

Furnituri de birou

26,50

4,50

15,50

5,50

1,00

200102

Materiale penlru curățenie

5,00

4,00

1,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

111,20

52,30

18,30

0,30

40,30

200104

Apa, canal si salubritate

37,20

10,30

3,30

13,30

10,30

200105

Carburanți si lubrifianti

16,00

8,00

3.00

3.00

2,00

200106

Piese de schimb

0,50

0,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

39,00

19,00

6,00

13,00

1,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

21,50

9,00

5,00

2,00

5,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

41,60

33,00

-6,80

15,00

0,40

2002

Reparații curente

160,00

145,00

JS,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

28,00

22,50

-5,50

8,50

2,50

200530

Alte obiecte de inventar

28,00

22,50

-5,50

8,50

2,50

2006

Deplasări, detasari, transferări

32,50

8,50

18,00

10,00

-4.00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

30,50

5,50

15,50

9,00

0,50

200602

Deplasări in străinătate

2,00

3,00

2,50

1,00

-4,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trirn.IlI

Trim.IV

A

B

1=34*4+5+6

2

3

4

5

6

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

2,00

2,00

2012

Consultanta si expertiza

2,00

1,00

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

9,00

2,00

6.00

1,00

2014

Protecția muncii

2,80

1,50

1,30

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

1,087,00

631,00

286,00

179,50

-9,50

203001

Reclamași publicitate

38,00

5,00

15,00

18,00

203003

Prime de asigurare non-viata

3,00

1,00

2,00

203004

Chirii

3,50

2,50

1,00

-0,50

0,50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.042,50

622,50

270,00

160,00

-10,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.226,64

734,00

492,64

5501

A. Transferuri interne

1.202,64

700,00

502,64

550118

Alte transferuri curente interne

1.202,64

700,00

502,64

5502

B.Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

24,00

34,00

-10,00

550204

Alte transferuri curente in străinătate

24,00

34,00

-10,00

59

TfTLUL XI ALTE CHELTUIELI

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

Ar

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadratc

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-15,64

-9,00

-6,64


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-15,64

-9,00

-6,64

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-15,64

-9,00

-6,64

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-15,64

-9,00

-6,64

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA

ÎMPRUMUTURI

7.172,00

1.409,00

1.565,00

1.568,00

2.630,00

01

CHELTUIELI CURENTE

7.172,00

1.409,00

1.565.00

1.568,00

2.630,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

860,00

70,00

5,00

5,00

780,00

2024

Comisioane sî alte costuri aferente

împrumuturilor

860,00

70,00

5,00

5,00

780,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

760,00

10,00

750,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

100,00

60.00

5,00

5,00

30,00

30

TITLULUI DOBÂNZI

6.312,00

1.339,00

1.560,00

1,563,00

1.850,00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

6,274,00

1.339,00

1.535,00

1.563,00

1.837,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

6.274,00

1.339,00

1.535,00

1.563,00

1.837,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

38,00

25,00

13.00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

38,00

25,00

13,00


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

TrimJI

Trim.lH

Trim.IV

A

B

1—3+4+5+6

2

3

4

5

6

600002

Partea Il-a Aparare, ordine publica si

siguranța naționala

12.769,20

3.127,10

3.250,30

3.915,10

2.476,70

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

12.769,20

3.127,10

3.250,30

3.915,10

2.476.70

01

CHELTUIELI CURENTE

12.769,20

3.127,10

3.250,30

3.915,10

2.476,70

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

221,00

66,00

55,00

51,00

49,00

1001

Chclluteli salariate in bani

211,20

60,20

53,00

49,00

49,00

I0010J

Salarii de baza

202,20

58,20

50,00

52,00

42,00

100113

Indemnizații de delegare

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

8,00

2,00

2,00

*3,00

7,00

1003

Contribuții

9,80

5,80

2,00

2,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

2,50

2,50

100302

Contribuții de asigurați de șomaj

0,10

0,10

100303

Contribuții de asigurați sociale de

sanatate

1,00

1,00

100304

Contribuții de asigurat! pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,05

0,05

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

0,15

0,15

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

6,00

2,00

2,00

2,00

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

222,00

100,90

65,10

54,00

2,00

2001

Bunuri si servicii

62,00

46,00

18,00

7,00

-9,00

200101

Furnituri de birou

1,00

0,50

-1,50

200102

Materiale pentru curățenie

1,50

1,00

0,50

200103

încălzit iluminat st forța motrica

36,50

30,00

10,00

-3,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triin I

Trim.II

Trim.ni

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200104

Apa, canal si sa Iubii laie

3,00

1,00

1.00

1,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

5,00

5,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

6,00

6,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

10,00

2,00

6,00

6,00

-4,00

2002

Reparații curente

3,00

-0,50

-2,50

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,30

0,20

0,10

200401

Medicamente

0,20

0,10

0,10

200402

Materiale sanitare

0,10

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3,20

1,00

0,50

-4,70

200530

Alte obiecte de inventar

3,20

1,00

0,50

-4,70

2006

Deplasări, delăsări, transferări

3,00

1,00

2,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

3,00

1,00

2,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

1,00

1,00

2014

Protecția muncii

1,00

1,00

1,00

-1,00

2030

Alte cheltuieli

154,20

45,00

45,00

45,00

19,20

203030

Alte cheltuieli cu bunuri st servicii

154,20

45,00

45,00

45,00

19,20

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12.323,00

2.959,40

3.129,40

3.809,30

2.424,90

5101

Transferuri curente

12.323,00

2.959,40

3.129,40

3.809,30

2.424,90

510101

Transferuri către instituțiile publice

12.323,00

2.959,40

3.129,40

3.809,30

2.424,90

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,20

0,80

0,80

0,80

0.80

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadrate

3,20

0,80

0,80

0,80

0,80

650002

Partea III-a Cheltuieli social-culturale

113.077,79

43.691,99

29.010,96

26.125,38

14.249,46

6502

1NVATAMANT

26.291,44

9.959,57

5.495,55

5.779,70

5.056,62

01

CHELTUIELI CURENTE

26.416,18

10.030,37

5.548,80

5.780,39

5.056,62

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20.304,92

7.887,03

4.484,07

4.829,32

3.104,50

2001

Bunuri si servicii

14.231,54

6.420,80

3.576,54

2.081,10

2.153,10

200101

Furnituri de birou

96,19

30,63

25,19

27,89

12,48

200102

Materiale pentru curățenie

281,29

88,15

62,35

101,84

28,95

200103

încălzit, iluminat si forța moirica

10.183,25

5.276,94

2.477,76

967,92

1,460,63

200104

Apa, canal si salubritate

1.558,77

455,13

427,89

462,65

213,10

200106

Piese de schimb

0,80

0,80

200107

Transport

78,46

21,65

31,46

14,06

11,29

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

368,80

109,90

106,21

89,70

62,99

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

162,45

45,15

62,40

38,60

16,30

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.501,53

392,45

383,28

378,44

347,36

2002

Reparații curente

2.007,74

730,61

81,74

838,24

357,15

2004

Medicamente si materiale sanitare

12,00

4,80

1,30

4,10

1,80

200401

Medicamente

2,10

0,80

0,20

0,50

0,60

200402

Materiale sanitare

3,20

1,10

0,20

1,20

0,70

200403

Reactivi

4,40

2,00

0,50

1,90

200404

Dezinfectant)

2,30

0,90

0,40

0,50

0,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim. III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.351,08

6,50

107,10

1.077,48

160,00

200501

Uniforme si echipament

3,50

1,00

2,00

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

1,347,58

5,50

105,10

1.076,98

160,00

2006

Deplasați, dctasarî, transferări

36,30

17,70

7,50

5,49

5,61

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

36,30

17,70

7,50

5,49

5,61

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

14,90

3,30

4,30

3,50

3,80

2013

Pregătire profesionala

41,73

14,62

14,70

5,95

6,46

2014

Protecția muncii

12,30

4,60

4,40

0.30

3,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale Ia realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

2.555,78

674,40

668,29

809,71

403,38

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate dirt acțiuni in reprezentarea

intereselor stalului, potrivit

dispozițiilor legale

2,70

2,70

2030

Alte cheltuieli

38,85

9,70

18,20

3,45

7,50

203030

Alle cheltuieli cu bunuri si servicii

38,85

9,70

18,20

3,45

7,50

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.856,29

513,34

501,26

448,69

393,00

5501

A, Transferuri interne

1.856,29

513,34

501,26

448,69

393,00

550118

Alte transferuri curente interne

119,29

65,34

53,26

0,69

550163

Finanțarea invatamantulul particular sau

confesional acreditat

1.737,00

448.00

448,00

448,00

393,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

1.063,00

30,00

539,00

377,00

117,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Tiint.II

Trim.ni

Trim.IV

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

S

6

5702

Ajutoare sociale

1.063,00

30,00

539,00

377,00

117,00

570201

Ajutoare sociale în numerar

999,00

523,85

377,00

98,15

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

64,00

30,00

15,15

18,85

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.191,97

1.600,00

24,47

125,38

1.442,12

5901

Burse

3.046,05

1.600,00

4,42

-0,49

1.442,12

5922

Acțiuni cu caracter științific si

socio-cultiiral

145,92

20,05

125,87

84

Plăti efectuate în anii precedent! si

recuperate in anul curent

-124,74

-70,80

-53,25

-0,69

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-124,74

-70,80

-53,25

-0,69

8501

Plăti efectuate in anii precedenli si

recuperate iu anul curent

-124,74

-70,80

-53,25

-0,69

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

-124,74

-70,80

-53,25

-0,69

6602

SANATATE

6.750,50

2.416,50

2.202,00

2.069,00

63,00

01

CHELTUIELI CURENTE

6.760,47

2.420,22

2.204,75

2.072,50

63,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6.750,50

2.266,50

2.202,00

2.219,00

63,00

‘ 5101

Transferuri curente

6.750,50

2.266,50

2.202,00

2.219,00

63,00

510103

Acțiuni de sanatate

6.750,50

2.266,50

2.202,00

2.219,00

63,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

9,97

153,72

2,75

-146,50

5501

A. Transferuri interne

9,97

153,72

2,75

-146,50

Data : Q8/H/2018 Tit:         pag: 21 -mii Iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trini.IIl

Trim.1V

A

B

I=3+4+S+6

2

3

4

5

6

5501)8

Alte transferuri curente interne

9,97

153.72

2,75

-146,50

84

Plăti efectuate în anii precedent! si

recuperate in anul curent

-9,97

-3,72

-2,75

-3,50

85

TITLUL XIX PLAT) EFECTUATE IN ANH

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-9,97

-3,72

-2,75

-3,50

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate în anul curent

-9,97

-3,72

-2,75

-3,50

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-9,97

-3,72

-2,75

-3,50

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

26.097,60

8.481,90

8.047,60

7.324,75

2.243,35

01

CHELTUIELI CURENTE

26.121,98

8.495,52

8.055,84

7.327,27

2.243,35

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.531,00

948,00

890,00

950,00

743,00

1001

Cheltuieli salarialc in bani

3.375,70

871,70

865,00

923,00

716,00

100101

Salarii de baza

3.179,60

816,70

814,00

862,00

686,90

100106

Alte sporuri

18,00

5,00

1,00

11,00

1,00

1001)3

Indemnizații de delegare

0,10

0,10

100)30

Alte drepturi salarialc in bani

178,00

50,00

50,00

50,00

28,00

1003

Contribuții

155,30

76,30

25,00

27,00

27,00

10030)

Contribuții de asigurări sociale de

stat

32,00

32,00

100302

Contribuții de asigurări de sontaj

1,00

1,00

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

11,00

11,00

100304

Contribuții de asigurări pentru


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.lII

Trim.IV

A

B

1=3+4+516

2

3

4

5

6

accidente de munca si boli profesionale

0,50

0,50

100306

Contribuții pentru concedii sî

indemnizații

4,80

4,80

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

106,00

27,00

25,00

27,00

27,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8,218,38

2.703,62

1.808,24

3.606,17

100,35

2001

Bunuri si servicii

4.446,11

1.497,00

752,84

2.285,27

-89,00

200101

Furnituri de birou

1,00

0,50

0,50

200102

Materiale pentru curățenie

81,00

40,00

15,00

15,50

10,50

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

1.360,97

550,00

279,00

633,97

-102,00

200104

Apa, canal si salubritate

483.50

155,00

155,00

132,50

41,00

200105

Carburant! st lubrifiant!

142,50

90,00

25,00

37,50

-10,00

200106

Piese dc schimb

89,00

18,00

1,00

100,00

-30,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

18,00

12,00

1,00

4,00

1,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

2.270,14

632,00

276,84

1.361,30

2002

Reparații curente

685,02

280,02

190,00

245,00

-30,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

46,70

22,00

22,00

2,35

0,35

200401

Medicamente

0,20

0,10

0,10

200402

Materiale sanitare

6,30

2,00

2,00

2,15

0,15

200404

Dezinfectând

40,20

20,00

20,00

0,10

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

262,00

217,00

-35,00

98,00

-18,00

200530

Alte obiecte de inventar

262,00

217,00

-35,00

98,00

-18,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

1,00

2,00

-1,00

200601

Deplasări interne, detașări, transferau

1,00

2,00

-1,00


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1-H4+5+6

2

3

4

5

6

2013

Pregătire profesionala

1,00

3,00

5.00

-7,00

2014

Proiecția muncii

12,00

20,00

2,00

-10,00

2030

Alte cheltuieli

2.764,55

662,60

871,40

993,55

237,00

203003

Prime de asigurare non-viala

0,80

1,00

-0,20

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.763,75

661,60

871,40

993,75

237,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10.171,00

2.335,90

3.330,60

4.129,10

375,40

5101

Transferuri curente

10.171,00

2.335,90

3.330,60

4,129,10

375,40

510101

Transferuri către instituțiile publice

10.171,00

2.335,90

3.330,60

4,129,10

375,40

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

4.201,60

2.508,00

2.027.00

-1.358,00

1.024,60

5911

Asociații si fundații

3.499,00

2.054,00

2.000,00

-1.555,00

1.000,00

5912

Susținerea cultelor

597,00

427.00

170,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

105,60

27,00

27,00

27,00

24,60

84

Plăti efectuate in anii precedent) si

recuperate in anul curent

-24,38

-13,62

-8,24

-2 52

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTl SI RECUPERATE IN ANUL

-24,38

-13,62

-8,24

-2,52

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-24,38

-13,62

-8,24

-2,52

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-24,38

-13,62

-8,24

-2,52

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

53.938,25

22,834,02

13.265,81

10.951,93

6.886,49

01

CHELTUIELI CURENTE

53.970,38

22.841,03

13.283,82

10.952.77

6.892,76

Data : 08/11/2018


Tit:Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim. III

Trim.IV

A

B

1—3+4+5+6

2

3

4

5

6

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

23,017,37

6.458,80

6.656,53

5.826,93

4.075,11

1001

Cheltuieli salariale in bani

22.150,77

6.017,18

6.496,84

5.683,24

3.953,51

100101

Salarii de baza

21.448,77

5.788,1$

6.303,84

5.461,24

3.895,51

100105

Sporuri pentru condiții de munca

362,00

100,00

91,00

101,00

70,00

100106

Alte sporuri

53,00

12,00

12,00

21,00

8,00

100113

Indemnizații de delegare

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariale in buni

286,00

116,00

90,00

100,00

-20,00

1003

Contribuții

866,60

441,62

159,69

143,69

121,60

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

213,34

213,34

100302

Conții butii de asigurări de șomaj

7,08

7,08

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

70,00

70,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

3,05

3,05

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

17,69

17,69

100307

Contribuția asiguralorie pentru munca

555,44

130,46

159,69

143,69

121,60

20

TITLUL 1! BUNURI SI SERVICII

8.848,36

3,122,09

2.387,58

2.076,34

1.262,35

2001

Bunuri si servicii

1.755,45

956,45

355,55

307,70

135,75

200101

Furnituri de birou

170,20

40,00

70,00

39,20

21,00

200102

Materiale pentru curățenie

40,60

5,00

6,60

7,80

21,20

200103

încălzit, iluminat si forța metrica

749,30

355,30

183,10

130,90

80,00

200104

Apa, canal si salubritate

218,20

81,10

52,50

47,60

37,00

200105

Carburanți si lubrifianti

12,40

8,00

2.80

1,60


Cod

Den jiuire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trini.IIL

Trirn.IV

A

B

1=344+5+6

2

3

4

5

6

200)06

Piese de schimb

6,10

2,00

1,00

11,10

-8,00

200107

Transport

33,35

22,00

5,35

5,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

inlemel

292,00

168,75

17,75

77,75

27,75

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

45,00

14,00

9,25

7,25

14,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

188,30

260,30

10,00

-21,70

-60,30

2002

Reparații curente

214,88

31,35

17,59

145.94

20,00

2003

Hrana

534,83

124,09

154.74

186,00

70,00

200301

Hrana pentru oameni

534,83

124,09

154,74

186,00

70,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

4,80

3,00

-0,60

1,20

1,20

200401

Medicamente

4,40

3,00

-0,60

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

0,40

0,20

0,20

2005

Bunuri de natura chicotelor de inventar

134,70

37.60

28.60

18,50

50,00

200501

Uniforme si echipament

2,40

0,50

0,50

-3,40

200530

Alte obiecte de inventar

134,70

35,20

28,10

18,00

53,40

2006

Deplasări, detasari, transferări

13,50

3,00

10,50

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

13,50

3,00

10,50

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

7,00

7,00

0,50

-0,50

2012

Consultanta si expertiza

0,75

-0,25

0,75

-1,25

2013

Pregătire profesionala

13,20

14,75

8,95

2,75

-13,25

2014

Protecția muncii

27,80

23,00

4,00

0,40

0,40

2019

Contribuții ale administrației publice


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

TriniJI

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

locale Ia realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, în baza

unor convenții sau contracte de asociere

6.000,00

1.800,00

1.800,00

1.400,00

1.000,00

2030

Alte cheltuieli

142,20

121,10

19.00

2,10

203001

Reclama st publicitate

2,10

2,10

203003

Prime de asigurare non-viata

2,00

2,00

203004

Chirii

30,00

30,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

108,10

89,10

19,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2,06

6,37

-4,31

5501

A. Transferuri interne

2,06

6,37

-4,31

550118

Alte transferuri curente interne

2,06

6,37

-4,31

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

20.776,72

12.601,00

3.700,72

2.941,00

1.534,00

5702

Ajutoare sociale

20.776,72

12.601,00

3.700,72

2.941,00

1.534,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

16.176,72

7.601,00

3.700,72

3.341,00

1.534,00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

4.600,00

5.000,00

-400,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.325,87

652,77

543,30

108,50

21,30

5911

Asociații si fundații

868,00

500,00

400,00

-30,00

-2,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

457,87

152,77

143,30

138,50

23,30

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-32,13

-7,01

-18,01

-0,84

-6,27

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-32,13

-7,01

-18,01

-0,84

-6,27

8501

Platî efectuate in anii precedenti si


U\


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

TrimJI

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+fi

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent

-32,13

-7.01

-18,01

-0,84

-6,27

850101

Plăti efectuate in anii precedent! $i recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-32,13

-7,01

-18,01

-0,84

-6,27

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

44.566,03

15.918.60

10.687,43

12.128,12

5.831,88

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

10.805,93

4.794,10

2.526,03

2.379,60

1.106,20

01

CHELTUIELI CURENTE

10.842,60

4.827,95

2.528,74

2.379,71

1.106,20

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.922,00

914,00

737,00

737,00

534.00

1001

Cheltuieli salariate in bani

2.803,55

855,55

712,00

712,00

524,00

100101

Salarii de baza

2.693,45

827,55

683,00

684,00

498,90

100113

Indemnizații de delegare

1,10

1,00

0,10

100130

Alte drepturi salariate in bani

109,00

28,00

28,00

28,00

25,00

1003

Contribuții

118,45

58,45

25,00

25,00

10,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stal

27,70

27,70

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

0,90

0,90

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

9,40

9,40

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,30

0,30

100300

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

2,15

2,15

100307

Contribuția asiguralorie pentru munca

78,00

18,00

25,00

25,00

10,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.860,60

3.896,95

1.775,74

1.625,71

562,20


Data :  08/11/2018 Tit:pag: 28  - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim l

Trim.II

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2001

Bunuri si servicii

5,360,21

3.116,58

1.256.92

831,61

155,10

200102

Materiale pentru curățenie

10,00

5,00

5,00

200103

Încălzit, iluminai si forța motrica

4.527,09

2.745,18

1.096,00

416,01

269,90

200104

Apa, canal si salubritate

212,50

60,00

51,00

101,50

200106

Piese de schimb

0,50

0,50

200107

Transport

9,00

4,00

3,00

2,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

4,80

2,20

2,20

0,20

0,20

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretincre si funcționare

596.32

300,20

99,72

311,90

-115.50

2002

Reparații curente

1.126,91

318,01

251,20

432,60

125,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

51.40

30,00

5,00

36,40

-20,00

200530

Alte obiecte de inventar

51,40

30,00

5,00

36,40

-20,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

11,00

1,10

5,40

4,50

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

11.00

1,10

5,40

4,50

2012

Consultanta si expertiza

20,00

-20,00

2013

Pregătire profesionala

1,50

0,50

1,00

2014

Protecția muncii

5,50

5,10

0,40

2030

Alte cheltuieli

1.304,08

405,66

275,82

320,60

302,00

203001

Reclama si publicitate

1,50

0,50

1,00

203003

Prime de asigurare non-viata

76,00

46,00

26,00

4,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.226,58

359,16

248,82

316,60

302,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60,00

17,00

16,00

17,00

10,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

60,00

17,00

16,00

17,00

10.00

Data : 08/11/2018 Tit:pag: 29  - mii iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trini.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-36,67

-33,85

-2,71

-0,11

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

precedenti si recuperate in anul

-36,67

-33,85

-2,71

-0.11

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-36,67

-33,85

-2,71

-0,11

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-36,67

-33,85

-2,71

-o.ll

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

33.760,10

11,124,50

8.161,40

9.748,52

4.725,68

01

CHELTUIELI CURENTE

30.888,63

11.174.28

6.705,95

9.754,72

3.253,68

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.099,00

1,754,00

1.525,00

1.520,00

1.300,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

5.836,20

1.626,20

1.480,00

1.475,00

1.255,00

100101

Salarii de baza

5.508,20

1.540,20

1.400,00

1.380,00

1.188,00

100106

Alte sporuri

60,00

15,00

10,00

30,00

5,00

100113

Indemnizații de delegare

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

267,00

70,00

70,00

65,00

62,00

1003

Contribuții

262,80

127,80

45,00

45,00

45,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stal

54,70

54,70

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1,80

1,80

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

19,00

19,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,60

0.60

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.ni

Trim.1V

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

6,70

6,70

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

180,00

45,00

45,00

45,00

45,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

24,019,83

9.070,28

4.830,95

8.194,72

1.923,88

2001

Bunuri si servicii

21.654,07

7.933,52

4.413,95

7.422,72

1.883,88

200101

Furnituri de birou

6,00

6,00

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

25,00

15,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrice

509,99

170,00

224,99

165,00

-50,00

200104

Apa, canal si salubritate

2.807,90

1.813,00

221,50

772,40

1,00

200105

Carburanți si lubrifianti

500,00

150,00

100,00

250,00

200106

Piese de schimb

91,00

26,00

15,00

50,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

8,00

8,00

-5,00

5,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

300,00

150,00

150,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

17.391,18

5.585,52

3.707,46

6.165,32

1.932,88

2002

Reparații curente

1.199,00

479,00

250,00

530,00

-60,00

2003

Hrana

30,00

25,00

5,00

200302

Hrana pentru animale

30,00

25,00

5,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

40,00

35,00

5,00

200401

Medicamente

20,00

15,00

5,00

200402

Materiale sanitare

20,00

20,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

257,00

114,00

76,00

100,00

-33,00

200530

Alte obiecte de inventar

257,00

114,00

76,00

100,00

-33,00

Data : 08/11/2018 Tit:pag: 31 -miilei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim,III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2006

Deplasări, delăsări, transferări

21,00

1,00

20,00

200601

Deplasări interne, detașări, transferări

21,00

1,00

20,00

2013

Pregătire profesionala

6,00

1,00

5,00

2014

Protecția muncii

30,77

25,77

5.00

2030

Alte cheltuieli

781,99

455,99

81,00

112,00

133,00

203003

Prime de asigurare non-viata

55,00

25,00

30,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

726,99

430,99

81,00

82,00

133,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

600,00

300,00

300,00

5501

A. Transferuri interne

600,00

300,00

300,00

550118

Alte transferuri curente interne

600,00

300,00

300,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

169,80

50,00

50,00

40,00

29,80

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

169,80

50,00

50,00

40,00

29,80

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

2.944,00

1.472,00

1.472,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

2.944,00

1.472,00

1,472,00

8101

Rambursări de credite externe

2.944,00

1.472,00

1,472,00

810101

Rambursări de credite externe contrac-

tate de ordonatorii de credite

2.944,00

1.472,00

1.472,00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-72,53

-49,78

-16,55

-6,20

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-72,53

-49,78

-16,55

-6,20

8501

Plăti efectuate in anti precedenti si

recuperate in anul curent

-72,53

-49,78

-16,55

-6,20

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

BUGETUL LOCAL PEANUL20I8 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Data : 08/11/2018 Tit:pag: 32 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

dîu care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

TrimJin

Trim.IV

A

B

I=3+4+5+6

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-72,53

-49,78

-16,55

-6,20

800002

Partea V-a Acțiuni economice

36,994,08

20.349,83

5.383,20

11.161,OS

100,00

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

21,181,38

14.764,33

32,00

4.385,05

2.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

21.181,38

14.764,33

32,00

4.385,05

2.000,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

21,149,38

14.764,33

4.385,05

2.000,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

10.006,36

7.280,24

2.726,12

4030

Alte subvenții

11.143,02

7.484,09

1.658,93

2.000,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

32,00

32,00

5501

A, Transferuri interne

32,00

32,00

550118

Alte transferuri curente interne

32,00

32,00

8402

TRANSPORTURI

15.812,70

5.585,50

5.351,20

6.776,00

-1.900,00

01

CHELTUIELI CURENTE

15.820,29

5.593,09

5.351,20

6.776,00

-1.900,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.200,00

312.50

307,50

309.00

271,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

1.154,95

288,45

300,50

302,00

264,00

100101

Salarii de baza

1.101,45

275,65

289,20

282,80

253,80

100106

Alic sporuri

16,00

3,00

2,00

10,00

1,00

100113

Indemnizații de delegare

1,50

0,80

0,30

0,20

0,20

100130

Alte drepturi salariate in bani

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

1003

Contribuții

45,05

24,05

7,00

7,00

7,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

9,60

9,60

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

0,40

0,40

100303

Contribuții de asigurări sociale de

Data : 08/11/2018 Tit:pag: 33 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.ni

Trim.IV

A

B

l~3-i-4-;5T6

2

3

4

5

6

sonata le

4,20

4,20

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,15

0,15

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

0,70

0,70

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

30,00

9,00

7,00

7,00

7,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

14.599,29

5.273,59

5.038,70

6,462,00

-2.175,00

2001

Bunuri si servicii

1.380,39

589,59

489,00

221,80

80,00

200101

Furnituri de birou

1,00

2,00

-1,00

200103

încălzit, iluminat si fort» metrica

20,00

20,00

200104

Apa, canal si salubritate

5,00

5,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

660,00

250,00

250,00

110,00

50,00

200106

Piese dc schimb

68,80

50,00

-20,00

41,80

-3,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

7,00

5,00

2.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

618,59

257,59

258,00

70,00

33,00

2002

Reparații curente

12.784,70

4.550,00

4.352,70

6.182,00

-2.300,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

115,20

15,00

77,00

23,20

200530

Alte obiecte de inventar

115,20

15,00

77,00

23,20

2006

Deplasări, delăsări, transferări

4,00

1,00

3,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

4,00

1,00

3,00

2013

Pregătire profesionala

1,00

1,00

2014

Proiecția muncii

4,00

2,00

2,00

2030

Alte cheltuieli

310,00

115,00

115,00

35,00

45,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim. IV

A

B

I=J+4+5+6

2

3

4

5

6

203003

Prime de asigurare non-viata

40,00

15.00

15,00

10,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

270,00

100,00

100,00

25,00

45,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

21,00

7.00

5.00

5.00

4.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

21,00

7,00

5,00

5,00

4,00

84

Plali efectuate in anii precedenti st

recuperate ut anul curent

-7,59

-7,59

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL

-7,59

-7,59

8501

Plăti efectuate tn anii precedent! si

recuperate in anul curent

-7,59

-7,59

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate tn anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-7,59

-7,59

9902

EXCEDENT/DEFICIT

EXCEDENT'DEFICIT

-7,720,05

-27.554,21

-1.187,77

8.751,62

12,270,31

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA ENULA PRICOPOAEA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIU

NICOLAE - OVIDIUI BACĂU VICI


ÎNTOCMIT(f'


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE


ANEXA 1A2

LA HOTĂRÂREA NR. 432 DIN 14.11.2018


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IH

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VEN1TURI-BUGET LOCAL

29.943,95

26.673,47

2.612,97

128,95

528,56

000202

I. VENITURI CURENTE

748,95

744,68

4,27

290002

C. Venituri nefiscale

748,95

744,68

4,27

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

748,95

744,68

4,27

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE

SUBVENȚIILE

748,95

744,68

4,27

370204

Varsaminte din secțiunea de funcționare

748,95

744,68

4,27

410002

IV. Subvenții

28,902,56

25.928,79

2,427,27

17,94

528,56

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

28.902,56

25.928,79

2.427,27

17,94

528,56

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

28,902,56

25.928,79

2.427,27

17,94

528,56

420201

Reteluiologizarea centralelor termice

si electrice de tennoficarc

2.400,00

2.400,00

420210

Finanțarea acțiunilor privind reducerea

riscului seismic al construcțiilor existente

cu destinație de locuința

528,56

528,56

420213

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

25.928,31

25.928,79

-0,48

420269

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerainbursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei dc programare 2014-2020

45,69

27,75

17,94

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTi DONATORI


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.ni

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE Si

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR

292,44

181,43

111,01

480201

Fondul European de Dezvoltare

181,43

181,43

48020101

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

181,43

181,43

480202

Fondul Social European(FSE)

111,01

111,01

48020201

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

67,59

67,59

48020203

Prcfinantare

43,42

43,42

5002

TOTAL CHELTUIELI

75.174,54

77.124,11

1.777,97

-4.256,10

528,56

01

CHELTUIELI CURENTE

6,873,37

5.540,18

213,45

1.869,74

-750,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.096,00

505,00

591,00

5102

Transferuri de capital

1.096,00

505,00

591,00

510212

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor la spitale

735,00

505,00

230,00

510229

Alte transferuri de capital către

instituții publice

361,00

361,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.315,50

1.365,50

700,00

-750,00

5501

A. Transferuri interne

1,315,50

1.365,50

700,00

-750,00

5S0H2

Investiții ale agentilor economici cu

capital de stat

1.315,50

1.365,50

700,00

-750,00

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

4.110,47

3.660,68

449,79

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trimit

TrimJII

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

5601

Programe din Fondul European dc Dezvoltare

Regionala (FEDR)

1.120,00

1.120,00

560103

Cheltuieli neel igibile

1.120,00

1.120,00

5603

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

2.990,47