Hotărârea nr. 430/2018

Hotărârea nr. 430 din 06.11.2018 privind modificarea HCL nr. 171 din 07.05.2018 prin care s-a aprobat proiectul: „CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET – CINEMA ORIZONT” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Apel 2.1.B - Incubatoare de afaceri şi cofinanţarea cheltuielilor eligibile şi neeligibile.

)./)


Z/zz/ 77> f/fVf//

>

z/z>z/:......./a/ ' //////rrr/^rr//r/r r^jarT/r^

HOTĂRÂREA NR. 430 DIN 06.11.2018

privind modificarea HCL nr. 171 din 07.05.2018 prin care s-a aprobat proiectul: „CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET - CINEMA ORIZONT” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Apel 2.1.B - Incubatoare de afaceri și cofinanțarea cheltuielilor eligibile și neeligibile

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 06.11.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Solicitarea de clarificare nr. 6 înregistrată cu nr. 27298/01/31.10.2018 din partea Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și cu nr. 42431 din 01.11.2018 la Primăria Municipiului Bacău, prin care se solicită în etapa de precontractare, noi modificări cu privire la încadrarea și estimarea unor sume din cadrul bugetului proiectului și în care se specifică faptul că pe data de 07.11.2018 este termenul limită pentru transmiterea răspunsului la solicitarea de clarificări;

-Referatul nr. 11265/ 02.11.2018 al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău prin care se propune modificarea HCL 171 din 07.05.2018;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 11267/ 02.11.2018; -Raportul de specialitate al compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 11268/ 02.11.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1840/05.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.1841/06.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.1842/05.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.1843/05.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.l844/05.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-HCL 171 din 07.05.2018 prin care s-a aprobat proiectul: „CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET - CINEMA ORIZONT” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Apel 2.1.B - Incubatoare de afaceri și cofinanțarea cheltuielilor eligibile și neeligibile;

-Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1- Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Apel 2.1.B - Incubatoare de afaceri;

-HCL nr. 298 din 20.08.2018 privind modificarea HCL nr. 171 din 07.05.2018 prin care s-a aprobat proiectului: „CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET - CINEMA ORIZONT” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Apel 2.1 .B - Incubatoare de afaceri și cofinanțarea cheltuielilor eligibile și neeligibile;

-Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6795/14.11.2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate și Planurile Regionale de Dezvoltare prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

-Cererea de finanțare „CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE 1NCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET - CINEMA ORIZONT” cod proiect SM1S 124109 depusă la Organismul Intermediar Programul Operațional Regional Nord Est (OIPOR Nord Est); -Prevederile Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri și normele de aplicare ale acesteia; -Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Apel 2.1.B - Incubatoare de afaceri;

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2) și ale art. 115 (1) lit. b, și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit ”b” și alin. (4) lit. “a” și art. 45 (2) lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se înlocuiește Bugetul proiectului din Anexa la HCL nr. 171/2018 cu unul nou, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Se modifică art. 2 din HCL 171/ 07.05.2018, acesta urmând să aibă următorul conținut: ”Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului de 21.370.616,88 lei din care cofinanțarea municipiului Bacău în cuantum de 11.836.559,18 lei, reprezentând 8.982.832,11 lei contribuția la cheltuieli eligibile și 2.853.727,07 lei contribuția la cheltuieli neeligibile și conexe inclusiv TVA.” Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 298 din 20.08.201 8 privind modificarea HCL nr. 171 din 07.05.2018 prin care s-a aprobat proiectului: „CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET -CINEMA ORIZONT” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 -îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 -Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Apel 2.1.B -Incubatoare de afaceri și cofinanțarea cheltuielilor eligibile și neeligibile.

Art. 4. Celelalte prevederi ale HCL 171/ 07.05.2018 sunt și rămân în vigoare.

Art. 5. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Agenția de Dezvoltare Locală Bacău.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică Agenției de Dezvoltare Locală Bacău, Direcției Tehnice, Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău și Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Art. 7. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 430 DIN 06.11.2018


BUGETUL CERERII DE FINANȚARECONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICIDIRECTOR ADL BACĂU

ADRIAN CONSTANTIN ANGHEL1 * BUGETUL CERERI) DE FINANȚARE

Nn crt

Denumire» «pilulelor p iubt»p)toielM

Cheltuieli eligibile

Total efiglbii

Cheltuieli ned&lbile

Total neeCgihH

TOTAL

Ban

TVAellg.

Bau

TVA net Mg. {TVA af. chett. neeUg. țlTVAdetLaf. dielteBg.)

CAP. 1

Cheltuieli pentru amenajarea terenului

1.1

Amenajarea terenului

O.DO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajați pentru protecția mediului si aducerea la Marea inițiala

0X0

0.00

0.00

0.00

O.DO

0X0

0.00

13

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

UOO

0.00

0.00

0,00

0.00

0X0

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OjOO

0X0

CAP. 2

Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea mintalilor necesare obiectivului

61.73131

11,728.99

73,460.50

0.00

fl.DC

0.00

73,460.50

TOTAL CAPITOL 2

61,731.51

11,72839

73,46050

tu»

OOO

0.00

73,460,50

CAP. 3

OidtuteH pentru proiectare țl asistentă tehnică

3.1

Studii de teren

5XMO.D0

5500.00

0.00

950.00

950.00

5,950.00

32

Obținere avize, acorduri, autorizații

16,275.00

3.092.25

19,367.25

0.00

0.00

000

19,36725

33

Comisioane, cute si taxe

123531.34

0.00

125531-34

0.00

0.00

0.00

12533134

3.4

Proiectare si inginerie

6,700.00

MO

6.700.00

581,450.00

86,782.50

668,232.50

674332.50

3.5

Consultanta

200.000 00

000

200,000.00

116500.00

60,135.00

176,635.00

376,635.00

3.6

Asistenta tehnica

71317.00

0.00

71,517.00

0.00

13588.23

13388.23

85,105.23

TOTAL CAP HOL 3

425,023.34

3,09245

413,11559

697,950X0

161,455.73

859,405,73

1287,51132

CAP. 4

Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții ți instalații

10361,71420

2.082.725.70

13,044,439.90

9.00

0.00

0.00

13,044,439.90

4.2

Dotări

2.325,894.70

441520.00

2,767,814.70

17,770.00

3376.30

21,146,30

2.788,961.00

43.1

Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică

2.154332.20

403,418.12

2564450.32

17,770.00

3,376.30

21,14630

2385,396.62

4.2.2

Echipamente specifice In scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie

PI,062.50

3250188

203,564.38

0.00

0.00

(L00

203,56438

4.3

Active necoiporaie

50XW0X»

9500.00

59,50000

0.00

0.00

0.00

59.500.IX

TOTAL CAPITOL 4

13337,60850

2,534,145.70

15,871,754.60

17,770.00

3,37630

21,14630

15,892.90030

CAP. 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

267,107.58

5C.750.44

317,858.02

0.00

0.00

0.00

317,858.02

5.2

Cheltuieli diverse ți neprevăzute

1.096.171,42

208472.57

1,304,443.99

137430436

299,231.83

1374,136.19

3,178.580.18

TOTAL CAPITOL 5

1,363,279.00

259,023.01

1,622,302.01

1,574,90436

299231.83

3,874,136-19

3.496,43820

CAP. 6

Cheltuieli or activitățile obligatorii rfe publicitate ți informare aferente proiectului

6.1

CheltuieE cu activitățile obligatorii de publicitate ți Informare aferente proiectului

5,000.00

OXO

5,00000

0.00

950.00

950X0

5350.00

TOTAL CAPITOL 6

5X500.00

0.00

5,000X0

0.00

950.00

950X0

5,950.00

CAP 7

Cheltuielii» cu activitatea de autfit financiar extern

7,1

Cheltuielile cu activitatea de auriii financiar extern

48.00000

0.00

48,000.00

0.00

9.120.00

9,120.00

57,120.00

TOTAL CAPITOL 7

48,00000

0.00

48,000.90

0X0

9,120X0

9,120X0

57,120.00

cap. a

Cheltuieli ar activități specifice priorității de investiție

a.i

Servicii suport pentru rezidențll Incubatorului de afaceri

468457.11

0.00

468,257.11

0.00

83.958.85

88,96385

557,225.96

8.1.1

Servicii suport pentru afaceri prestate de administrator, din care:

327.77938

0.00

327.779.98

O.DO

6247820

5247820

390,058.18

8.1.1.1

Servicii speciafizatepremcubare

319.139.98

0.00

319,139.9S

0.00

60,636.60

50,636.60

379,776.58

8.1.12

Servicii juridice

8.640,00

G0Q

8,64030

0.00

1.641.60

1,641.60

1048160

8.12

Servicii suport pentru afaceri ertemaiizate, din care:

140,477.13

0.00

140,477.13

0.00

26.690.65

26,690.65

157,167.78

8.1.2.1

Servicii memorat

98333.99

0.00

98,333.99

0.00

281683.45

181683.45

117,017.44

8.12,2

Servita de comercializare ți Intemaționdfaare

42,143.14

0.00

42,143.14

0.00

8.007.20

8/107.20

50,150.34

TOTAL CAPITOL 8

48825731

0.00

468,25731

□.00

88,968,84

88,968.85

557,225.96

TOTAL GENERAL

15,708,899-M

2.80738935

18,516,88931

2,290,624.36

563,102.71

2,853,727.07

21370,61688

Detaliere servicii suport pentru retldențli incubatorului de afaceri

5 $7,22536

1

Servita de suport pentru afaceri prestate de administrator

39D.05B.t7

11

Servtcn specializate de pre-mcubare, incubare ți accelerare

379,77637

1J

Servicii juridice

10281.60

2

Servtdi de suport pentru afaceri erternalizate

167467.79

2.1

Servicii de memorat

117317.45

2.2

Servicii de cnmercuiliare ți intemaponafazare

50450.34

Nrort

SURSE OE FINANȚARE

Valoare (Iei)

1

Valoarea totali a cererii de finanțare, din care;

21,370,616.88

I.a.

Valoarea totala neriiglbltl, inclus» TVA aferenta

- 2,853,727X37

l.b.

valoarea totala eligibili

10,516,889.81

fi

Contribuția totali • solid lanțului, din care:

11,835,553.18

11.a.

Contribuția sofiei lanțului la cheltuieli eligitrie

8,982332.11

il.b.

Contribuția soBcitantultri la chehuieb nerifgibile, inclusiv TVA aferenta

2353,727.07

«1

Finanțarea nerambursabilă totali solkitată

9,534,057.70

SURSE D£ FINANȚARE pe tipuri de ajutor

Componenta finanțabili prin ajutor de stat regtonat, din care:

19,462,799450

-cheltuirii eligibile

17,567,517.11

• cheltuirii nedigibile

1,895,282-49

Componenta finanfabill prin ajutor de minimi*, din care:

1,90741738

- cheltuirii eligibile

949,372.70

-cheltuirii neriljibiie

95834458

Valoarea efigiblUI apralecltdui

18,516,889.81

Valoarea neeligtbill a proiectului

2,853,727.07

Valoarea totali a proieciukil

21370^1688

Cuantumul ajutorului regkwal sofcitat

8,679,622 2?

Cuantumul ajutorului de minimii solicitat

§$4,435.43

Finanțarea nerambursabilă totală iriidtată

9,534/157.70

Contribuția totală a solicitantului, din care:

11336^5937

- contribuția la componenta finanfabilS prin ajutor regional

10,783,177.32

* contribuția la componenta finanțabUS prin ajutor de minimii

1,05338135


Nu poale deplți 50% cHn valoarea eligibili totali a proiectului


Conform secțiunii 17. “Rata de co finanțare acordată..." din Ghidul specific-

Conform secțiunii 17. "Rata de «finanțare acordată...** din Ghidul specific, fn limita plafonului de