Hotărârea nr. 429/2018

Hotărârea nr. 429 din 06.11.2018 privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR.429 DIN 06.11.2018 privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 06.11.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Expunerea de motive a primarului Municipiului Bacau, la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, înregistrată cu nr.l 1263 din 2.11.2018;

-Raportul compartimentului de resort din cadrai aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, înregistrat cu nr.l 1264 din 2.11.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1835/05.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.l836/06.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1837/05.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1838/05.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1839/05.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 19( 1) lit. «a» din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr.3/2018 privind asigurările sociale de stat pe anul 2018;

-Prevederile art.47(1) si art. 117 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si ulterior modificata si completata;

In baza dispozițiilor articolului 36(2) litera “b“ alin. (4) litera «a» si ale art.45 (2) lit. «a» din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂ ȘTE:

Art. 1 Se aproba modificarea HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform Anexelor nr. 1 A, 1 Al, 1A2, precum si a Programului de investiții pe anul 2018 nr. 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N.

Art.2 Primarul municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Economica si Direcția Tehnica .

Art.3 Hotararea va Excomunicata la Direcția Economica si Direcția Tehnica.


PR              NȚĂ

EA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

BUGETUL LOCAL PE ANUL2018SJ ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

Dala 02/11/2018        T'it:pag:     1 -mii Iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi nn utile buget 2018

Prevederi trimestriale bage! 2013

Esliinari 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plutitor reslnnle

Triin I

Trim.lt

Trini.III

Trim.IV

A

B

Mt-IWt

2

3

4

5

6

7

8

9

(100102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

281.1157.80

97 766.78

63.643.29

75.18252

44 465,41

253.43(1.00

261 523,1)11

273.097.00

000202

l VENITURI CURENTE

251.862,32

71 837.99

61 034.1)

75 053.37

43 936.85

253 325.00

261 412.00

272 980.011

0(10302

A. VENITURI FISCALE

19H.608.43

55 562,00

48,896.6)

62.553.97

32 595.85

213 640.00

224 732.00

226.714.00

0011402

Al IMPOZITPEVENIT.PROFITSI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

92.U59.0H

23 210,00

15 160.011

31 166, OU

12 523,011

1 )8.652,00

125 204,00

123.873,00

03UQU2

Al.2 Impozit pe venit, profit st cjsiigtin din Copitaî de ta persoane fizice

92 059,1)1)

23.2J0.tKt

25 160,00

31 166,00

12.523,1)0

118 652,01)

125 2114,00

123.873.011

0302

IMFOZJTFE VENIT

2 8411.00

210,00

2.210.00

210.00

2in.no

3.43S.0U

2 574,0(1

2.703.0)1

030218

impozitul pe «.tulurile dl ii transferul proprietăților imobiliare din nolrimoniul personal

2 840,00

211),0»

2.210,00

210.0»

210.00

2 435.0»

2 574,00

2.703,00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN

VENIT

89.219,00

23.000,00

22.9511,011

311.956,00

12.313,00

116 217.00

122 630,110

121.170,00

040201

Cote dcfnlcalc din impozitul pe

venii

89 219.00

23.oon.ao

22,950.00

30 95G.0I1

12.313.00

115.213,110

121 780,00

120.810.01)

010204

Sume alocate din cotele defalcate din

Impozitul pe icnii pentru echilibrarea

bugetelor locale

l 004,00

850.00

3614.01}

070002

Al Impozite si laxe pe proprietate

4279859

15 360,00

7.9119,61

10.172,97

9 356,41

34 731,00

40 230,00

42.241 ,(10

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

42.798,99

l5.36ti.UO

7909.61

10.172.97

9 356,41

34.731.(10

40 230,00

42.241,00

(170201

Impozit ai laxa pe clădiri

32 984,72

12 300,00

6.2U0,l1il

7.612.97

6 871,75

24 983,110

29 926.00

31.422.UU

070202

Impozit si taxa pe teren

5.96427

2.260,00

1.109.61

1.260.00

1.334.66

6.118.00

6.467.00

6,791.00

070203

Taxe judiciare de timbra si iile laxe

de timbru

2.050,00

400.00

300.00

700.00

650,110

| 7*4,00

l 886,00

1.980,01»

070250

Alte impozite si taxe pe proprietate

] 800.00

400,00

300.00

61! II.Ut)

500.UU

I 846,00

I 951.00

2.043,01)

1110002

A4 Impozite si laxe pe bunuri si servicii

62 290.44

16 292.00

15.007,(IU

20495,00

IU 496,44

58 I3I.UO

57 058,00

58,248,01)

1102

SUME DEFALCATE DINTVA

46 761.00

12.222,00

12.072,00

l6.56O.Utf

5 907,00

45 177.UO

44 303,00

42.754,00

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Enunțarea cheltuiolitor descentralizare Iu nivelul comunelor, orarelor, municipiilor st sectoarelor Municipiului București

37 756,00

ll 774,00

11.624,OU

S.S44.OD

5.514.OU

39 958.00

40 269.00

40.525,01)

110206

Sume defalcate din laxa pe taloarM aduugata pentru echilibrarea bugetelor locale

7.268,110

7.268,00

3.482,00

2.297,00

492,01)

(1021)9

Sume defalc atu din taxa pe valoare adaugalu

pentru Finaiitcrca imitam imului particular

sau confesional acreditai

1.737,00

448,011

448.UU

448,110

393.t>0

1.737,00

1.737,00

1,737,00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALEPE

SI SERVICII

45.0U

47.00

50,00


Cot!

Denumire Indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trint 1

Trim.ll

Trim.IH

Trini.1V

A

B

£=34-4 (-5M

2

3

4

5

6

7

8

9

120207

Taxe hoteliere

45.00

47.00

50,00

1502

TAXE PESERVICtl SPECIFICE

l 029.44

70.00

60.00

60.00

839.44

379.00

401.00

421.00

150201

impozit pe spcelMolc

840.00

70,00

60,00

60.00

650.00

223,00

236,00

248,00

110210

Alic laic pe servicii specifice

189,44

189,44

156,00

165,00

17.1,00

IGOÎ

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DEACTIVITATI

14 500,00

4.000,110

2.875,<îtl

3.875,0»

3 7311,00

12.537,110

12307,09

15.023,00

160202

Impozit pe mijloacele dc transport

11522.00

3.100.00

3.0UU.DEÎ

3.522,00

1(1,176.00

9.812,00

12.403,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea <fc

lieento ti autorizații de funcționare

1 978.00

500.00

371,00

875.00

228.09

2 361.00

2495.09

2.620.00

180002

AG.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2460,00

700,(10

820,00

720.00

220.00

2 119.00

2 240,00

2.352.00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.4(0,00

700,00

820.00

720,111)

220,00

2.119,00

2 240.00

2.352,00

180210

Alte smpozilc si lase

2.460.00

700,0(1

820,90

720.0(1

220,00

2,119,00

2 240,011

2.352,00

200002

C. Venituri nefiscalc

52253,89

16 271.99

12.137,111

13499.40

11341.00

39 685,00

36 680,00

46.26G.OO

300002

CI. Venituri din proprietare

9932,1)0

2.600,00

2,632.(01

2.0110.01)

2.700,00

8.382.00

5 918,00

10.413.00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

9.932.00

2 600.110

2 632.00

Z.UIlO.tlU

2 700,00

8 382,00

5.918.01)

10.413.00

300201

Var sâni ntc din pro 11 iul na al regiilor

autonome

32,00

32,00

300205

Venituri din concesiuni sî rsclrîrieri

9 900.00

2 60(t,UU

2.600,OU

2 000.00

2.700,00

7.029,00

4 487.00

8.911,00

30U20530

Alic icniiun din conccaunt si rochi-

riști (tocatre instiluiiito publice

9.900,110

2 6110,(10

3.60(1,(10

2.(100.110

2 7(10,00

7.029,011

4 487.911

8.911.00

300210

Alto venituri din proprietate

1.353.00

1.431,09

1.502.00

330002

C2 Vanzufi dc b imuri ii icnicii

42 321.89

13 675.99

9 505.1U

IO 499.40

8 641.00

31 303,00

30.762,00

35.853,00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITAT1

9.320,89

5.282,89

1.762,00

812,00

t 464.IIU

5.225,00

3 832,00

5.800,00

330208

Venituri din pretori de servicii

8 222.89

4,970,89

1.500,00

500.00

1 252,90

4 003.0U

2 540,00

4.443,00

330210

Co atribut i a panalilor s an susl i n orori 1 or legali pentru întreținerea copiilor m

CW5C

448,00

112.(10

112.00

112.00

112,00

497.00

526,00

552,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor dc judecata, inipuictii si despăgubiri

200.00

50.011

50,00

50,00

10,00

223,00

236,00

248,00

330250

AJte venituri din prestări do servicii

si alte acliviitali

450,00

150,00

100,00

150,00

50,00

502,00

530.00

557,00

3-102

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

1.812.00

10(1,01)

500,00

400,09

412,00

2 021,(10

2 136.00

2243,00

3-10202

Taxe extrajudiciare dc timbru

1.812.00

100,110

ÎOO.OII

400,0(1

412*00

2.B2I.0O

2.136,00

2.243,00

3502

AMENZI, PENALJTATI St CONFISCĂRI

8.288.01)

I 950.00

1 650.00

1,950.00

2 738,011

5 189.(10

4 851,00

6.869,00

310201

Venituri din amenzi si atic sancțiuni

aplicate poinvil dispozițiilor legale

1 6111,00

450,110

450,00

450.00

300,09

l 105,00

1 591,00

1.671.00

350150

Alic amenrj, pcnaltaiî ri confiscări

6638.00

1 500.00

1.200,00

1.500.00

2438,00

3 684,00

3 260.00

5.198,00


Cod

Denumire indicator

Prevederi anunțe buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Eslininri 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trini.II

Tritu.in

Trim.IV

A

B

2

3

4

s

6

7

8

9

3602

DIVERSE VENITURI

22.420,911

5.775,00

5.417,50

7.262,40

3,975,00

18.269.00

19310,00

20.276,00

360206

Taxe speciale

19.329,94

5.000.00

4.642.50

6.487.411

3 200.04

16 912.00

17 876,00

18.770.00

360250

Alte venituri

3.099.96

775,00

775.00

775.00

774.96

1 357,00

1.434,00

1.506,00

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE

SUBVENȚIILE

471,10

168,10

176,00

75,00

52,00

599,00

633,00

665,00

370’03

Vananiink dia scrilitincu de functrcnnrc

pentru fmuniaica Kct’nau de dezvoltare

a bugetului local

-748.95

-744,68

-4.27

-16.776,00

-12.650,00

-20 565.00

376204

Vannmtnte dm secțiunea de fuiieiranara

748,95

744.68

4.27

16.776.00

12 650,00

20.565.00

370250

Alte transferuri i afanlare

471,10

168.10

176,00

75.01)

52.00

599,00

633,00

665,00

■110002

IV. Subvenții

28 903,04

25 928,79

2.427,75

17,94

523,56

15,00

16,00

17,00

420002

Subvenții de h alte nivele ate

administrației publice

28.903,04

25.9’8,79

2.427.75

17,94

5’8.56

15.00

16,00

17.00

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

28,903.04

25.923,79

2.427.75

J7.94

528,56

15.00

16,00

17,011

42020]

Rcich nolagi zarva ccn Iraf de r termice

3Î electrice de tennoficarc

2 400,00

2 40(1.00

420210

Finanlarcu acțiunilor privind icduccnca

riscului seismic al construcțiilor cri:lente

cu dosi hal ia de locuința

528,56

528,56

420213

Subvenții pcnlm fi nan late a programelor mullranuale prioritare tio mediu si joipodwire a apelor

353128,31

25.928.79

-djs

420234

Subvenții pentru acordarea ajulorului pentru încălzirea locuinlcî cu lemne, cărbuni, combustibil petrolieri

0,48

0,48

15,00

16,00

17.00

420200

Subvenții de Ia bugetul de slal către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe ncramb urs abile (FEN) posladcrare, aTerente perioadei de programare 2014-2020

45,69

27.75

17.94

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR

292,44

181.43

111,01

90,00

95,00

100,00

480301

Fondul European de Dcxvdtara

181,43

131.43

48(120101

Suma primite in contul plalilorcfcetuate

ttt anul curent

181.43

181.43

480202

Fondul Socul EhjropcanfFSE)

111,01

111.(11

90,00

95,00

IDO.uo

4XU2O2O]

Sume primite in contul plăților efectnato

in anul curent

67,59

67,59

48020202

Sume primite in contul plătitor efectuate

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi tri meii riale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din cure credite bugetare destinate slîngerii plntîlur restante

TrimI

Trim.H

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1=>Î+41546

2

3

4

5

6

7

8

9

in anii anteriori

90.00

95.00

100.00

48020203

Pretinșii Ibis

43,42

43.42

■1990

VENITURI PROPRII

204,630.22

59 447.89

48 786.11

58,41X37

37 977.85

207 549.00

216 476.00

329.561.00

5001

TOTAL CHELTUIELI

334.008,44

175.771,63

63.996.06

62.045,65

32,195,10

253 430,00

261 523,00

273.097,00

I>1

CHELTUIELI CURENTE

243,247,93

99.336,33

55.772,33

62.89U.46

25.248,81

207.874,00

217 5G7.00

219 809,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

53,149.37

15.335,20

14.151.13

13.386,93

1U.976.1I

50.712,00

52.512.00

53.995,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

93 088,19

35 572,82

22 986,12

28,920,47

5 688,78

77.465,110

81.662,00

77.1)86,00

30

TITLULUI DOBÂNZI

6,312.00

1.339,00

f .5611.(1 U

1.563,00

1.850,00

5,0)9.00

5.3(14.00

5.570,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

19.149,38

14 764.33

4.385.115

20 326.08

20 62 5.UD

24 750,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI 1NTREUNITATI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3U.340.50

8 066,31)

8.662.00

10.748,40

2 863,30

23 813,00

25 169.00

26429,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

5.042,46

3 072,93

1324.34

1.002,19

-357,OU

3 834,00

3 953,00

4,064,00

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

4,110.47

3.660.68

449.79

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

21 839.72

12 631.UD

4 239.72

3.318. U0

l 651.08

21 992.110

23 377.00

22.802.OU

58

TITLUL X PROIECTECU F1NANTAREDIN

EXTERNE NE RAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014.2020

351,40

9,01)

2)3.45

128,95

59

TJTLULXI ALTE CHELTUIELI

9 164,44

4.884,57

2.715,57

-1.012,32

2576,62

4.713,1111

4 965.1)0

5.197,01)

70

CHELTUIELI DE CAPiTAL

68.301.17

71 583.93

1.564,52

-6,125.84

1.278.5G

16 866,00

12 745.0(1

20 665.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

67.551,17

71.583.93

1.564.52

-6.125,84

528.56

16.866.U0

12.745,00

20.665.00

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

750.00

750,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

22 X 16,00

5.066,00

6.774,00

5.3U2.OI)

5 674,00

28 690,00

31 211,00

32.623,(11)

SI

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

22.816.00

5 066,1)0

6.774,00

5.302,00

5 674,00

28 690,00

31 211.00

32.623,00

84

Plali dec luate iu anii preced an li si

recuperate ia anul curtai

-356,60

-214,63

-114,79

-2U.97

•6.27

85

TITLUL XIX PL ATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL

-356,66

-214.63

-114.79

-20,97

-6.27

510002

Partea l*a Semen publice generak

55 259.09

20 093,07

13.564,65

10X09.87

10 791,50

53 15O.0U

56 113,00

59 315,110

5102

AUTOR1TATI PUBLICE SI ACȚIUNI

42.229,29

15.903,07

10.507,95

8.341,27

7.477,00

42.058,00

44.397,00

47.012,00

01

CHELTUIELI CURENTE

21.131,46

6.689,26

5.747,59

5.200,61

3 494,00

19.760,80

20 887,00

21.931,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DEPERSONAL

14.231.00

4 156,00

3 335.00

3,360,00

3.380.00

12.847,00

13 580,00

14.259,00

11)111

Clic ll ui di salon ok ia bani

I3.7tlG.HU

3.881,00

3.235.00

3.285, U0

3.305,00

1 OUI 01

Solarii de baza

1297(1,1)0

3.684 .(HI

3 O44.UO

3.103,00

3.139,(10

100112

Indemnizații plante unor persoane din

afara uni Iad i

400.00

100,(10

HIU.OU

] tl 0.01)

100,00

100113

Indemnizații de delegate

1U.00

7,00

1,00

1.00

1,00

100130

Alin drepturi salar ide h bani

326,00

90,00

90,00

Sl.tHJ

65,011

1003

Contribuții

525,00

275.00

100.00

75,00

75.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi nnuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 201S

Estimări 2019

Eslhuttri 2(720

Estimări 2021

TOTAL

tlin care credilc bugetare destinate stingerii plutitor restante

Trim I

Trhu.Il

Trim.tn

Trim.IV

A

B

l=3+4+M6

2

3

4

5

6

7

8

9

ioruni

Contribuții do asigurări sociale de

Alai

134,011

134.00

J003B2

CoBlriboiii de asigurări de șomaj

4,20

4.20

100303

Contribui» do asigurați sociale do

sandale

45,0t>

45,00

100304

Coniritaut dr asigurări pentru

accidente do munca si boli proftsiotiillc

l.5«

L5(l

100306

Contribuții pentru concedii si

intknniizatn

5.00

9.(10

100307

Contribui ia asiguratoric pentru numea

331.30

81,30

(00.60

75.00

75.00

20

TITLUL11 BUNURI Si SERVICII

6.517,0)

2.493,26

2.159,14

1.300,61

74,00

6913.60

7 307,00

7 672,00

2001

Bunuri si sen ieri

3 655,10

1 624,41

1.133,14

890,61

7,00

200101

Furnituri de birou

335,00

200,00

I50.0I)

5.00

200ne

KlaJcridîc pcnlru curalcmc

39,11

9,110

9,00

16,11

5.00

2OI1IO3

(ncabji, iluniiuot si fonn metrica

212.00

110,00

52,«O

50,00

200HM

Apa. Canal st salubnlalc

23.00

9.00

9.00

3.00

2,00

200(00

Piese de schimb

165,00

100,00

65,00

200(07

Transport

30,40

J7,40

6.50

6,50

200108

Fosil, telecomunicații, radio, tv.

internet

680,00

4(11,(10

210,00

60,00

200105

Muieri alo si prestări do sen ici i cu

caracter funcționa!

5,00

-5.90

200(30

Alte bunun si semen pentru

intTuliiicrc u funcționare

2 1511,65

764,01

631,61

755.00

20(12

Reparații cu ren le

55.2S

55.25

2003

Bunuri de natura obiectelor de inventar

75,00

50.00

25,00

200330

Alic obiecte de inventar

75.00

50,110

25,(10

20(16

Deplasări, delăsări, transferări

91.00

2(1,00

41.(10

30,(10

200001

Depiatari interne, detașări, transferuri

75.00

10.00

40.00

25.00

200602

DepEuun in straniotalc

16,00

10,00

1,00

5.011

2011

Corn, publicații st materiale

documentari:

35.00

15,00

16.00

10,00

2012

Consultanta ii expertiza

360.00

(50.00

10,00

200.00

2013

Pregătire prufes ioaal a

zn.uti

25.(10

-5.00

21114

Protecția muncii

5,11(1

10,00

5,00

5,011

-15,011

2030

Alte cheltuieli

2.230,60

5-13,60

965.00

640.00

82,00

203001

Rcchniasipublicilutc

40(1.00

50.00

27.110

3’3,011

203004

Chirii

432,00

150,00

103.00

117,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si semen

l .398.60

343,60

835,00

200,01)

20,01)

SS

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

1

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din cure credite bugetare dfstînntc al îngerii plnliîor restante

Trim I

Trittr.Il

Trim.ll)

Trim.IV

A

B

1=3+4+546

2

3

4

5

6

7

8

9

EXTERNE NERAMBURSABILE aferente

FINANCIAR 2014-2020

213,45

213.43

sgoz

Programe din Fondul Social European (FSE)

213,45

213.45

3i0101

Finanțarea naționala

33,02

J2.O2

310202

Finanțarea exienia ncnnibumbih

181,43

111,43

W

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1611.00

40,Ut?

40,00

4n,tin

40,00

5940

Stxttc afcrcnle pcrroanrlor eu handicap

ncmcKlr.Kc

160.00

40.00

40,00

tW.au

40,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.258.84

4 167.07

-533.00

-2 154.23

-219.00

150,00

100.00

500,00

11

TITLUL XIII ACTIVE NEF1NANCTARE

1.258,84

4 167,07

-335.00

-2.J54.23

-219.00

150,00

100.00

500,00

710)

Aclhc fixe

1.258,84

4 167,07

-535,00

-2.154,23

•219.00

710101

Construcții

12,77

2 630,00

-535.00

-2.082,23

710102

Masn>, echipamente si mijloace de

Vansport

90.01)

90,(10

7111103

Mobilier, aparatura birotica si alic

active corporale

103,00

90.00

5.U0

710130

Alte active fijco

1,033,07

1 349,07

-77.00

-119.00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

19.872,00

3 (166,00

5 302,00

5 302.00

4 202,00

22 148.00

23 410,00

24.581,00

81

TITLUL XVII RAMBURSAM DECREDITE

19.872,00

3 066,00

5.302.00

5.302.00

4.201,00

22.148.00

23 4)0,00

24.581,00

8102

Rambursări de credite inlemc

19 872,OU

5.1(66.00

5 J Uî.tld

5 J 02,00

4.202,00

S102U5

Rambursări de credite aferente datoriei

publice inlcntu locale

19,872.00

5.UG6.U0

5.302.00

5.3U2.00

4.102.00

84

Plili efectuate iu unii preccdcnli ai

recuperate in stul curent

-33.01

-19,26

-6,64

-7.(1

!5

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-33.01

-19,26

*6.64

-7,11

1301

Phlî cTtttiiBic in art»i precedent! si

recuperate in anul cutcnl

.33,01

-19,26

-4j,64

-7.11

850101

Pluti efectuate in anii prccmlcnti ci

recuperate tn anul curent in secțiunea

de fuiictionnrc n bugetului loca)

-33,01

-19,26

-6,64

-7,H

31020)

Auto moli executive si legislative

42 229,29

15 903.07

10.507,95

3.341,27

7 477.00

42 058.00

44 397,00

47 012,00

31020103

Autoritmi executive

42229.19

15.903,07

10.507,93

8,341.27

7.477.00

42 038.00

44 397,00

47.012,00

3402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5.857,80

2 731,00

I 491.70

9(10,60

684,50

5.873,00

6 199,00

6,510,00

01

CHELTUIELI CURENTE

3.313,44

2.424,00

l 498,34

908,60

682,50

5.773,00

6 099,00

6.405,01)

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2.628,00

725.90

643,1U

G33,00

624.00

2.430,(10

2.568.00

2,697,00

1001

Cheltuieli sabnole itt bun

2 317.12

663,00

621.IX

622.94

610,00

100101

Salarii de bora

2.438,30

642,80

600.00

601,00

594,50

101)113

liidcmnizaiii de delegare

3.32

0,20

t.lî

3,94

100130

Alte drepturi talarisle irt bani

73.30

20,00

20,00

18.00

15,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Esliinari 2(319

EsiltnarllOZO

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plniitor restante

Trim 1

Trini.il

Trim.HI

Trioi.IV

A

B

1=3+445+6

2

3

4

5

6

7

8

9

1003

Contribuții

110.88

62.90

23.92

10.06

14,00

100301

Contribuții de oHgami sociale de

2347

23,40

-0.03

IOO3V2

Contribuții de tuizurori de șomaj

1,20

1,21

-0,01

100303

Contribuiii de asigurări sociale de

janstQic

S.6(l

8.60

100304

Coi» tribul 11 de nsigaroo pentru

accidente de munca si boli profcsuMinlo

0.26

0,30

-0.04

1003BG

Ccntnbuin pentru concedii si

LLitîemtiizâlu

2,85

5.19

-1.00

-1.34

100307

Coiunbu 1 i a asiftu ral orie pentru rnun ca

74,60

24,20

25,00

11,40

14,00

20

TITLUL 1! BUNURI SI SERVICII

1.622.1O

•JS5.10

351.60

266,60

49.50

1.967,00

2 077,00

2.161,00

20(11

Bunuri si servicii

298,50

140,60

45,30

52,111

611.50

200101

Furnituri de birou

26.50

4,5(1

15,50

5.50

J.DG

200102

Materiale pentru curățenie

5.00

4.011

1,00

200 IIP

încălzii, ilunutir.t si torta metrica

111.20

32,30

18.30

0.3(1

40.30

200)04

Apa, e«i al si snîubritiifi

37,20

10,30

3.30

13.30

10.30

200103

Carburanti St lubrifiant!

16,00

S.DtJ

3.00

3,00

2,00

200 Ido

Piese de schimb

0.50

0,50

2GO1O8

Pasta, telecomunicații, radio, tt.

internei

39.00

19.U0

6,00

13.00

l.Ofl

20010»

Materiale si prestări de sen ic li cu

caracter Cunctiounl

21.50

9.0(1

5.011

2.00

5.50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

41,60

33.00

-6.80

15,00

0,40

2002

Reparații cu rente

160,00

145.00

15,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

28.00

22.511

-5.50

840

2,50

200530

Alte obiecte de inventar

28.00

22,50

-5.50

8,50

2.5U

2006

Deplasări, detașări, transferări

32.50

8.5 U

18.00

10.(10

-4,00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferam

30,50

5.50

15.50

9,00

0.50

200602

Deplasări în străinătate

2,00

3,00

240

),0U

-4.50

2011

Corii, publicații si materiale

documentare

2.00

2.00

2012

Ccnrultanln si expertiza

2.00

|,<Mt

0,50

040

2013

Pregotiie profesionala

9.00

2,00

6,00

1.00

2014

Proiecția muncii

2.80

1.50

130

2025

Cheltuieli judieitre st extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor stalului, potrivit di sporiți ilor legale

1,0(1

1,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi nn utile buget 2018

Prevederi Irirnestrinle buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din cure credite bugcEnre dcsltanle stingerii plutii or resturile

Trim I

Trlm.II

Trîm.IIl

Trint.1V

A

B

1»3+4+5+6

2

3

4

S

6

7

8

9

2030

Alic didtukli

1.087,00

631,00

286.00

I79.50

•9.50

2031)01

Reclaruaji publici laic

38.00

5.00

15,00

13.01)

203003

Prime de asigurare non-vîala

3,00

1.00

2.00

20300-1

Chirii

3,50

2,50

1.00

-0.50

0,50

2(13030

Alic cheltuieli cubmuii si servicii

l 042,50

622,50

270,00

160,00

-10,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.226,64

734,00

492,64

1.376,00

1.454,00

1.527,(111

55«I

A. Tranafcnrri interne

1 202,64

7011,011

502,64

550118

Alic transferuri eu tenie interne

l 202.64

700,00

502,64

5502

B.Transfcruri curente in stra matale

(trăire organizații intcmaliortelc)

24.00

34.00

-10.00

550204

Alte transferuri curente in Străinul ale

24,00

34,00

-10,00

59

T1TLULXI ALTE CHELTUIELI

36tOO

9,0D

9,01)

9.1)0

9,00

59411

Sume aferente persoanelor cu handicap

neiatadralc

36.(10

9,(10

9^(1

9,1111

9.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

360JJ0

366.00

-8.00

2,00

IOU.UO

1(10,00

105,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

360,00

366.00

•B.IN

2,00

100.08

1110,00

105,00

7)01

Active fixe

360.00

366,00

-8.00

2.00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

sciivc corporale

12,00

12,00

710130

Alte aduc Hm

348,00

366,00

-20,00

2,00

84

Plaii efeciuate in anii precedam si

recuperate in anul curent

-15,6*1

-9.00

-6.64

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT1 SE RECUPERATE IN ANUL

-15,64

-9.00

-6,64

3501

Finii efectuate in anii prcccdcmi si

recuperate in and cureot

*15.64

-9,00

-6,61

85011)1

PJiît cfcctnalc in anii prcocdcnli si

recuperate in unul curent în rect iun ca

de funcționare o bugetului local

-15.64

-9.H0

-6.64

540210

Servicii publice comunitara de

evidente 0 persoanelor

2.792.00

943,50

645.50

604.00

599,(11)

2.724,0(1

2.879,00

3.023,00

540250

Alte servicii publice generale

3.065.80

1.837,50

846,20

296.60

85,50

3.149,00

3.320,00

3.437,00

5502

TRANZACTIJ PRIVIND DATORIA PUBLICA

ÎMPRUMUTURI

7 172,00

1 4 Dy ,0<J

l 565.00

l.568.dll

2 630,110

5.219.00

5 5J7.OU

5 793,00

01

CHELTUIELI CURENTE

7.172.00

1 409,(111

1.565,00

1.568,110

2.630,110

5.219,0(1

5 517,00

5.793,00

20

TITLUL 11 BUNURI St SERVICII

860,00

70,00

5,00

5.00

780.00

200,00

213,00

223,00

2024

Co» isioanc si alte costuri aferente

im pnimu linilor

860,00

70,OU

5.00

5,00

780,00

202401

Cuinisiuancst alic costuri aferente

impnimuturiJar exiente

760.00

10,00

750.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi iriiticsiritdc buget 2018

Eslrtutiri 2019

EslinturI 2t)20

Estirunri 2021

TOTAL

din cnre credite bugetare destinate stingerii {liniilor resturile

Tritn I

Trim.ll

Trtm.IlI

Trim.1V

A

B

l»3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

202402

Comisioane fi alte costuri aferente

iitipruittulurilor interna

10(1.00

60,00

5.00

5.1)0

30,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

6.312,00

1 339.00

1.560.00

1.563.00

1 850,00

5 019,00

5 304,00

5.570,00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

6 274,00

1.339,00

1.535,00

1.563,00

1.837,00

300101

Dobiiln ofertate dsionci publice

inlcnau directa

6.274,0(1

1.339,110

1.535,00

1.563.00

1.137.00

30(12

Dobânzi aferente datoriei publice

cx lente

38.(10

25.00

13,00

300201

Dobânzi, aferente d «ort ci publice

cxlemc directe

38.00

25.00

13,00

000002

Pan cal t-a Apărare, ordine publicași

siguranța naționala

13.162,20

3.222,1 It

3.250,30

4.213,10

2.476,70

9 332,00

9160,00

10.401,00

6102

ORDINE PUBLICAȘI SIGURANȚA

13.162,2(1

3.222.(0

32511,30

4.213,10

2.476,70

9.332.011

9.160,1)0

10.401,00

0!

CHELTUIELI CURENTE

13,130.2(1

3 127,10

3150.30

4.276,111

2.476.70

9282.00

9.810,00

10301,0(1

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

221.00

6G.no

55,00

51.00

49.00

213,00

223,00

235,00

1001

CLcJfnraJÎ salari ale ui bani

21M0

60,21)

53.00

49.00

49.00

100101

Salarii de baza

202,20

58.20

50,00

52,00

42.00

1001)3

Indemnizații de delegare

1.00

1,00

100130

Alte drepturi taleri a le m bani

8.00

2,00

2,00

-3,00

7,00

1003

Ccrtlribulii

9,86

5,80

2,00

2,00

100301

Con tribalii de asigurări sociale de

stat

2.50

2.50

100302

Contribui» de &igtiran de șomaj

0.10

0.10

100303

Contribuții de osigu tari sociale de

sanalalc

1,00

1,00

100304

Conlributii de asigurați pentru

accidente de ni unea si boli profesionale

0,05

0,05

10(1300

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

0.15

0.15

100307

Coiilribulraizrigurntoric pentru luoiica

6.00

2,00

2,00

2ttm

20

TITLUL 1! BUNURI SI SERVICII

222,00

100,90

65,10

54,00

2,01)

239,00

254,00

266.1)0

ÎOOl

Bunuri si servicii

62,00

46.00

18,00

7,00

-9,00

200101

Furnituri de birou

1,00

0.50

-1,50

2OOIO2

Materiale pentru curate mc

1,50

1.00

0,50

20011)3

încălzit, iluminai si fort a metrica

36,50

30.VU

10.00

-3.50

200104

Apa. canal si salubritate

3,00

1,00

1.00

L(W

201)105

Carburant: si Iu bnfianti

5.00

5.00

200108

Posta, lelccomumcalii, radio,li,

in temei

6,00

6,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

Cod

Denumire indicator

Prevederi n nu iile buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Est im ari 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din cnrc credite bugetare dcslinnle stingerii plutitor restante

Tritn I

Triut.II

Trlm.HI

Trltti.IV

A

B

1-3+4+S+6

2

3

4

S

6

7

8

9

înlrclincrc » funclionare

lo.no

2,110

6.0 ii

6,00

-4.00

2002

Rcparolît curcnfe

3.00

.0,511

-2.50

2004

Medicamente si mult riali sanitare

0J0

0,20

0.10

20IM01

Medicamente

0,20

0,10

0,10

200402

Materiale sanitare

0,10

0,(0

2005

Bunuri tic natura obiecte Ier de inventar

3,20

1.01)

U,50

-1,70

2(KJ5JO

Alte obtccte de inventar

3,20

1,00

0,5U

-4,70

2006

Deplasări, delăsări, transferări

3,tIO

Ijm

2.00

200601

Deplasări interne, delăsări. transferart

3.00

1,00

2.00

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

0.50

0,51)

2013

Pregătire pmfesionaîa

1,00

1,00

2014

Protecția muncii

l,U(l

LUD

MU

-1,OU

2030

Alic cheltuieli

154.20

45,00

45,00

45,1)11

19.20

20303U

Ahe chclluidi cu bunuri si senilii

154,20

45.110

45.00

45.00

19,20

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12.684.00

2 959,40

3 129.40

4.170.30

2 424,90

8 830,00

9 333.00

9.800.00

51(11

Transferuri cutctile

12,323,00

2.959,40

3.129.40

3.809,30

2424,90

510101

Transferuri cătreiristiluitiic publice

12.323.00

2959,40

3.129,40

3.809,30

2 424,90

5(02

Transferuri de capital

36i.ua

361,00

510229

Alic (rinsCeruri dccaphal către

înstitulii publice

361.OU

361.UU

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,20

0.80

0.811

0,8(1

0,80

5940

Sume aferente persoanei or cu handicap

ncrneadralc

3,20

0,80

0,80

0,80

0,31)

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

32,00

95,00

-63,00

50.00

50.00

100,00

71

TITLUL XII 1 ACTIVE NEFINANCIARE

32.00

95.011

-63,00

SO.IIU

50,0(1

ÎUO.OU

7101

Active fixe

32.011

95,00

-63,00

710101

Conslruclii

6.00

35.00

-29.(10

7IOI3O

Alfa ațttvc fixe

26,00

60.00

-34.00

6(0203

Ordine publica

12.684,00

2.959,40

3.129.40

4.170,30

2,424,00

8.634,00

9,123.00

9,627,00

61020304

Politic locala

12.684,00

2 959,40

3.129.40

■1.170.30

2 424,90

8 634,00

9 123.00

9 627.00

610205

Proiecție chila si proiecția contra

incendiilor (protecție cn ilu

nonmilîtarn)

478,2(1

262,70

120.90

42.80

51,8»

698,00

737,011

774,0(1

65MU2

Partea [((>a Cheltuieli social-cultnralc

133.405.75

67.929.06

28.710.95

22.753.27

14.012.46

110.2(8.00

111.434,00

115.598,01)

6502

INVATAMANT

30 310.27

(3 946,84

5 495.55

5.890.26

4 977.62

20.780,(10

20 264,110

21.679.00

0!

CHELTUIELI CURENTE

26.554,13

10.039,37

5,548,80

5.909,34

5.056,62

18,780,00

19.264.0D

19.679,00

20

TITLUL 1! BUNURI SI SERVICII

20.304,92

7 887,03

4.484,07

4 829,32

3 104.50

12.756,00

13.044,00

13.280,00

200]

Bunuri si servicii

14.231,54

6.420,80

3 57(1.54

2.081,10

2 153,10

Diita:  02/II/20IS


Tit:

pag:   II -ntiilei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2D21

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plutilor resturile

Trim l

Trfm.II

Trim.ni

Trtm.IV

A

B

1=3+4 r-54 6

2

3

4

5

6

7

S

9

2001 Di

Furnituri do birou

96,19

30.63

25.19

27,89

12,48

2OOIO2

Materiale pentru curalcmc

281.29

88.15

62,35

101,84

28.95

200103

Încălzit, iluminai si forța metrica

10 183.25

5 276.94

2.477,76

9G7.92

1.460.63

200104

Apa, canal li salubnlato

l 558,77

455,13

427,89

462.G5

2)3,10

20)11 DG

Piste dc schimb

ti ,80

0,81)

2OO1O7

Transport

78,46

21,65

31,46

14,06

11,29

2001UB

Poilo^ idetamuiîtcatn, radio, iv.

mlemci

368,80

109.90

106,21

89,70

62.99

200109

Makruilcsi prestări dc servicii cu

caracter funcțional

162.45

45.15

62.40

31,60

JG.30

209130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si flinclionure

1 501,53

392.45

383,28

378,44

347.3G

21X12

Reparații curente

2.0117,74

73P.GI

81,74

838,24

357,15

20W

Medicamente si materiale sau ilara

12,DO

4,80

1,30

4.1(1

1.80

200401

Medicamente

3.10

0,80

(120

0.50

0.60

200402

Materiale sanitare

3,20

1.10

tun

1.20

0,70

200403

Reactivi

4,40

2,00

0,50

1,90

200-11)4

Dczrnfcctanti

2.30

0,90

0,40

0,50

0,50

2CH35

Bunuri dc noiuro obîccictordc in veni ar

1 351.08

6,50

1 07,10

1 077,48

160,00

200501

Uniforme si echipament

3.5H

l.Utl

2,Utl

0,50

20115 30

Alte obiecte dc inventar

1 347,58

SJtl

toS.IO

LU7G.98

JGO.Otr

2000

Deplasări, delăsări. Iransfcrart

3G.3O

17,70

7.50

5.49

5.G1

200001

Deplunri interne, delăsări. IrausFcran

3G.30

(7,70

7,5(1

5.49

5.G1

2011

Curți, publicații si ni Meri ale

documentare

14,90

3,3 0

4.30

3,5U

3.80

2013

Pregătire pro res ion oh

41.73

14.G2

14,74

5.95

6,46

21114

Protecția muncii

12.341

4,60

4.4 tl

0,30

3.01)

2019

Contribuții alcadminirtrairci publice

locdc la realizarea unor lucruri si

wmeii dc interes public tocai, m baza

unor convenții sau contracte dc asociere

2 555.78

674,40

668,29

809,71

403,38

2025

Clieltuicli judiciare si «tlrejudiciaro derivate din acțiuni in reprezentarea tn i craselor notutu i. pe iri s i l dispozițiilor legate

2,70

2.70

2030

Alic chel țuicii

38.85

9,70

18.20

3.45

7.50

203030

Alte cheltuieli oii bunuri si semen

38.85

9,70

IX.20

3.45

7.50

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.856,29

513,34

50126

448.69

393,00

1.952,00

t.965.00

1.976,01)

5501

A, Transferuri interne

1 856,29

513.34

50t,26

448,69

393,00

5501)8

Atic transferuri cu ren Ic interne

119.29

G5.34

53.2G

0.69


Cod

Denumire Indicator

Prevederi nntinlc buget 2018

Prevederi triiueslrînlc buget 2018

Estîmnri 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii pkt Iii or restante

Tritn f

Trini.fl

Trim.fi!

Trim.lV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

S

6

7

8

9

5511)63

Finaniares invaianianlnlui particular inu

confesional acreditat

l 737.00

448,110

448.01)

448.00

393,00

52

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

i.063.00

311,1)0

539,00

377.00

117.00

935,00

939.00

942,00

5702

Ajutoare sociale

1 .063,00

30,00

539,00

377,00

117,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

999,00

523,85

377,01)

93,15

57WO3

Tkhctc ilc crasa st lichcte sociale

pentru gradinîtn

64,00

30,<l I)

15,15

18,85

58

TITLUL XPROIECTECU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSAB1LE AFERENTE

FINANCIAR 2014.2020

137.95

9,00

128,95

58U2

Programe din Fondul Social European (FSE)

137,95

9,01)

128.95

5X0201

Finanțarea naționala

20.69

9,00

11,69

580202

Finanțarea externa ncramburesbila

117,26

117,26

39

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3 191,97

1.600,110

24,47

12538

1442.12

3 137,00

3.316.0(1

3.481.00

59O1

Burse

3.046,05

1.600.00

4.42

-0.4')

1.442.12

5922

Acțiuni cu caracter sin alifie si

sociencultura!

>45,92

20.05

125,37

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3,830,88

3 978,27

-IS.39

-79,00

2 000,00

1.000.00

2.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.880,18

3.978,27

-18,39

-79,00

2.000.00

1.000.00

2.000.00

7101

Active fise

3 880,18

3.978,37

-18,39

-79,00

7UH0I

Construcții

2.159.64

2.163,03

95,61

•99,00

710103

Mobilier, ojioraitura birotica si alte

active corptxuk

30(1,1)0

260,00

40.101

710130

Alic ociivc fixe

1.421,24

l 555,24

-154,00

20,00

34

Plăti efectuate in anii prcccdcnli si recuperate în anul curent

-124.74

-70.80

-53,25

-0,69

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE JN ANJ1

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-124,74

-70,80

-53,25

-0,69

3501

Pîali crceliuto in anii precedent) si

recuperate in anul curent

-124,74

-70.no

-53,25

•0.69

850)01

Plsticfccuiatemnnilprcccdcnli ii recuperate în unul curent in sccliur.ea de funcționare a bufetului local

.124.74

-70,80

-53,25

-0,69

6302113

Inia (ornant preșcolar st primar

i 1.419.21

5 219,42

2.115,33

2.751.47

1 532.99

8 714,011

8 640.00

8.573,0(1

65020301

Invaisinant preșcolar

5 119,45

3 068,98

1.079,20

980,72

691.67

4.1)00.00

5 000,00

5.000,00

65020302

Inintantant primar

5.599.76

2.150.44

1.036,13

1.770.75

641,32

4.714.0(1

3.6411.00

3.572.00

650204

liivattnnuil secundar

18711.0!

8 660,91

3329.97

3.117.59

3 602,6)

10 780.00

10 264,00

11 679,00

651)20101

Invnttmianl secund ar inferior

3911,13

1.844,51

766,38

429,27

879,97

5.000,00

5.000,00

5.000,09

65020402

In vai amant secundar superior

14 063,47

6.516,41

2.367,32

2.323,47

2.656,27

65020403

Invataiiiant profer ion al

736.48

299,99

196,27

173,85

66,37

5 780.00

5 264.00

6,679,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estininri 2019

Eslltntirî 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite buget suc destinate stingerii plntilur reslnnlc

Trlm I

Trîin.II

Triin.III

Trim.1V

A

B

1=3+4+546

2

3

4

5

ti

7

8

9

65M05

tmuiMiant posiliccal

1)5.08

36.51

35,10

21,20

23.17

l 039.00

1 099,00

1.154,00

650250

Alte cheltuieli iu domeniul

invalsaiani ului

64.00

30.00

15.15

18.85

247.00

261,00

274.00

6602

SANATATE

J 6.202,70

13.687,71)

2.202,00

250,00

63,00

10.192,01)

10 403,06

IU.924,00

Ul

CHELTUIELI CURENTE

7.495,47

2 925,22

2.204,75

2.302,50

63,00

6 726,00

7 108,00

7464,00

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

81,00

85,00

89,00

îl

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7,4X5.50

2.771.50

2.202.00

2.449.1)0

63.00

6.645,00

7.023,011

7375.00

5101

Transferuri eureale

0.750,50

2 266,50

2 202.00

2,219.00

63.00

5IOIO3

Acțiuni des anei ele

6 750.50

2 266.50

2,202,00

2.2)9,00

63.00

5102

Transferuri de capital

735.00

51)5,00

230,00

510212

Transferon penlru Jinaniarea

investițiilor Ja spitale

735,00

505,011

230,110

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

9,97

153,72

2.75

-146,50

5501

A. Transferuri jnlcme

9.97

153,72

2.75

• 146.50

5501IX

A1 le iransfcrari curen ic tntenra

9.97

153,72

2.75

-146.50

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

X.717.20

JU 766.20

-2.049.00

4 166,00

3 295,00

3.460,60

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

X 717,20

10 766,20

•2.049,00

4 166,00

3 295,00

3.460,00

7 JOI

Active fixe

î.717,20

10766,20

-2.049,00

710101

Ccnsiruclii

8.710.20

111 716,311

-2.(100,011

710130

Atic ariiic fise

1,110

511,00

-49,011

84

Plăti efectuate in anii preced caii Si

recuperate în anul curent

-9.97

-3.72

-2.75

-3,50

25

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-9.97

-3,72

-2,75

-3,50

1501

Pluti efectuate in anii precedând ci

recuperate în anal curent

-9.97

-3,73

-2,75

-3,511

150101

Plăti efectuate in anii precedau li si

recuperate in anuleurcai in swliunea

de runeuonarcit bunelului beai

-9,97

-3.72

•2,75

-3.50

6602C6

Servicii medicale h imitau sanitare

cu paturi

16.202,70

13 537,70

2.202.00

400.01)

63.01)

10 892,00

10 403.00

10.924,01)

66020601

Spirale generale

16.202,70

13 537,70

2.202.00

400,00

63,60

10 892,0(1

10 403,06

10.924,00

600250

Alic cheltuieli in domeniul ranatalir

15U,n»

-150.00

660250511

Alic inslilulti SÎ acțiuni sanitare

150,00

•150,00

6702

CULTURA. RECREERE St RELIGIE

31.889.28

16.638.35

7.747.60

5.460,1)8

2,043.35

23 5911,00

23 803.00

25.930.01)

01

CHELTUIELI CURENTE

26 891.98

9 265,52

8 055.84

7.32727

2 243,35

21 590,00

22 803,110

23.930,0(1

10

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

3.531,00

948,00

890,00

950,00

743,00

3.291,00

3.478,00

3.650,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

3J75,70

871,70

865.00

923,00

716,00

icnim

Salarii de bara

3.(79,60

816.70

814.00

862,00

686,90

Cod

Denumire Indicator

Prevederi sinunle buget 2018

Prevederi Irlnicslrînlc buget 2018

Estimări 2019

Eslininri 2020

Estimnri 2021

TOTAL

din ertre credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trini.II

Trim.IIt

Trim.IY

A

B

1-3+4+5+0

2

3

4

5

6

7

8

9

100JCG

Alic sporuri

18JI0

5.00

1.00

ti.no

1.00

100113

Indeni mzalii de delegare

U.lf)

0.10

100130

Alic drepturi salariile in bani

178.00

50.00

50,00

50.00

28.00

1003

Com rib ulii

155,30

76,30

25,flO

27,00

27,00

1011301

Caninbutii dc asigurări sociale do

stat

32.0b

32.00

1OD3I12

Contribui ii do atigudri do șomaj

1.00

1,0(1

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanalalc

11.0IJ

11.00

100304

Contribuții de asigurări pentru

sccidenlo de munco si boli profesionala

0,50

0,5 0

1011306

Contribuții pculru concedii si

indemnizații

4,80

4,8(1

100307

Conlribulia osipti retoric pentru munca

100.00

27.U0

25.00

27,00

27,00

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

8 218.38

2,703,62

I.IO8.24

3.606.17

I00.Î5

8.385.00

8 863,00

9 310,00

2001

Bunuri st jervieu

4 44G.11

! 497.00

752.84

2 2X5.27

-89.00

200101

Furnituri dc birou

1,00

0.50

0,50

200102

Materiale pentru curățenie

81,00

40.00

15,00

13.50

10,50

200103

Încălzit, iluminat si fana molrica

1360,97

550.00

279,00

633,97

-102.00

200104

Apa, cind si saJubritmc

483,50

155,00

155,00

132,5(1

41,00

201111)5

Catburanit si lub ti liant i

142,50

90.0(1

25,00

37.50

-la.uo

200100

Piese dc schimb

89.00

18,00

1.00

100.00

-30.00

2OO1O8

Pasta. telecomunicații, radio, Iv,

internet

18.00

12,00

1,00

4,00

1.00

200130

Alto bunuri st sen teii pcnlru

inlrelincre sî funeiionw

2 270.14

632,00

276,84

) J61.30

20(12

Reparații curente

685,02

2811,02

190.00

245,00

-311,1)11

2(0)4

Medicamente li maica alo sanitare

46.70

22,0(1

22.00

2,35

0,35

200401

Medicamente

O.2O

0.10

0.(0

20I14D2

Mnlcnaîc sau ii are

6.30

2,00

2.01)

2.15

0,15

2OQ4O4

Dezinfectând

40,20

20,00

20,00

0,10

0,10

2005

Bunuri dc natura obicc ic lor dc inventar

262,00

217,00

-35,00

98,00

-18,01)

200530

Alto obiecte dc inventar

262,00

217.00

-35,00

91,00

-18,00

2005

Deplasări, detașări, Irai sforari

1,00

2.UU

-1,00

101)6(11

Deplasări interne, detașări, tctiifcran

1,0(1

2,0(1

-l.no

2013

Pregătire profesionala

1.00

3.00

5.011

-7.oo

2014

l'rotoclia muncit

12.00

20,00

2.00

-10.00

2030

Alte chdluicli

2.764,55

662,60

871,40

993,55

237.01)

203003

Prima de asigunn: noh*vjata

0,80

1.00

-0,20

203030

Alic chclmlcli cu bunuri si seninii

2 763,75

661.60

871,40

993.75

237.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi tmunlc buget 2018

Prevederi trimes!riale buget 2018

Estimări 2019

Est! mari 2020

Estimări 2021

TOTAL

din cure credite bugetare dcstinnte stingerii [liniilor restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

31

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10 171.011

2 335.90

3 330,60

4 129.10

375,40

8 338.00

8 813.00

9.254,00

3101

Transferuri curente

10 171.00

2.335.90

3,330,60

4.129.10

375.40

5W101

Transferuri care instituirile publice

10 171,00

2.335,90

3.33 D.60

4.129,10

375,40

56

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

77D,OD

77(>.<u>

5601

Programe din Fondul European de Dcmoli arc

Regionala (FEDR1

770.011

770,00

560103

Cheltuieli treci igibite

770.00

770.00

39

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

4 201,60

2568,00

2 027,110

-1.358,00

l 024,60

I 576,00

1.649,00

1.716,00

5911

Asociam si fiindatii

3 -499,00

2 054,00

2.000,00

-1.555,110

t 000,00

5912

Susținerea cultelor

597,00

427.00

I7U,U0

5940

Suine aferente persoanelor cu liancfc&p

sein cadrate

105,60

27.00

27.00

27.00

24,60

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5 021.68

7.386.35

-300.00

• 1.864.67

-209.00

2900,00

t 090.90

2.000.00

71

TITLUL XJJI ACTIVE NEF1NANCI ARE

5.021.68

7 386,35

-300,00

-1.864,67

-200.00

2.000,00

I 000.00

2.000,00

7101

Active fisc

5.021,68

7.386,35

-300,00

-1.864,67

-200,00

71010)

Construcții

2.007,33

3 320,00

-300,00

-7(2,67

-300.00

7101U3

Mobilier, aparatura birolrcasi alte

active corporale

10.40

10,40

7IO13O

Alte active fixe

3.003.95

4.055.95

-1.152.00

100,00

84

riali efectuate in utu precedent! si

recuperate in anul curent

-24JX

-13,62

-8,24

•2,52

85

TITLULXIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI Si RECUPERATE (N ANUL

*24.38

-13,62

-8,24

■2,52

8501

Pinii efectuate ui anii precedent! si

recuperate in anul curent

-24.38

-13,62

-!,24

-2,52

850101

Plăti efectuate in anii precedent) ti

recuperata in nnul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

•24,38

-13,62

-8,24

-232

670203

Servicii culturale

5.939,90

l 810.90

1.290.50

2.097,50

741,00

4.184,00

4 2CO.OO

4-200,00

67020304

Ins li tu iii publice de spectacole st

concerte

5 171,00

I 519,110

1.250.50

1.660,50

741,00

4 184,00

4 200,110

4.209,00

67020330

Afle servicii culturale

768,90

291,90

411,1111

437.00

G70205

Servicii recreative si sportive

24.656,38

14.224,35

6.426.10

2.703,58

1.302.35

17.106.011

17.103.00

19.130,00

67020501

Spoit

6.972,00

1 653,90

4 0(0.10

603.60

634,40

1 377,00

477.00

1.673.00

670205U2

Tinerel

1.1)41,00

1.041,00

2 J 22,00

2.453,00

2.577,00

67020503

Întreținere grădini publice, parcun

zone verzi, bare sportive si de agrement

16 643.38

II 529.45

2.346,00

2.099,9i

667.95

13 407.09

14 171.00

14.890,00

Cod

Denumire iii ditai or

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimes Ir Inie bugcl 2018

Esiîmriri 2019

Estimări 2020

Esliniuri 2021

TOTAL

dîn care credite bugetare dcsllnsle stingerii plntitor restante

Trlm I

Tritit.II

Trirtt.lII

Trirri.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

S

6

7

8

9

670206

Scoicii religioase

597,011

427.00

1711.00

3110.00

3110,00

300,00

670250

Atic servicii in dow etilic cullunl.

recrccri si religiei

696.00

176.00

31,00

489.00

2 0011.00

2 200,00

2.300.00

6802

ASIGURAM SI ASISTENTA SOCIALA

55.003,50

23.656,27

13,265,8!

11.152,93

6.928,49

54.956,00

56.964,00

57,065.00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

53970,38

22.841,03

13.283,82

10.952,77

6 892,76

54 556,00

56 764,00

56.665,00

10

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

23.017,37

6.458.8U

6.656,53

5,326,93

4,075,11

22.615,00

22.851,00

22.757.00

1001

Cheltuieli sa lan rrle in bani

22 150,77

6 017,13

6,496,84

5.683,24

3.953,51

1DOIOI

Salarii dc baza

21 448.77

5.788.(8

6,303,84

5.461.24

3.895.51

100105

Sporun pan Im coridilti de mutica

362.00

100.00

91,00

10 i.(III

70.00

100106

Alte sporuri

53.00

12,00

12.00

21.00

8,00

100113

Indcm n i zatî i dc delegare

1,00

1,00

100130

Alic drepturi salariate in bani

286.00

116.00

90,00

100,00

-20,00

1003

Cenrributii

866,60

141,62

159,69

143,69

121.60

1003UI

Contribui ir de asigurări sociale de

stat

213,34

213J4

IOO3O2

Contribui» dc asigurări dc șomaj

7.08

7,08

100303

Contribuții de asigurări sociale de

wiMc

70.00

70,00

100301

Contribuții dc usijurari peuttu accidente de munca si boli profesionale

3.05

3,05

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

17,69

17.69

100307

Conlribulia nsigurztona pentru mutica

555,44

130.46

159.69

143.69

121.60

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

8 853,36

3 122,09

2 387,58

2,076,31

1 267,35

10 850,00

11 471,00

12.044,00

2001

Bunuri si servicii

I 767,45

956,45

355,55

307,7U

147,75

200101

Furnituri dc birou

170,20

40,00

70,00

39.20

21.00

200102

Materiale pentru curățenie

40.60

5,00

6.60

7.80

21,20

200163

încălzit, iluminat si forte rnolrica

749,30

355,30

183.1(1

!30,9n

80,00

200101

Apa. canal si snlubntme

218.20

81.1(1

52.50

47,60

37.00

200)05

CnibiiJ&aU st hbnfwiiii

12.40

8,00

2.80

1,60

200106

Piese dc schimb

18,10

2,00

1 ,ca

I l,l0

4,00

200(07

Transport

33.35

22,0(1

535

5.00

1,00

200101

Posts, telecomunicații, rodia, ti.

internei

292.0U

168,75

17.75

77.75

27,75

20{l 1119

Materiale si prestări de sen teii cu

caracter funcțional

45,00

14.011

9.25

7.25

14.50

200)30

Alte bunuri si servicii pentru

mlrțuncrc si funcționare

188.30

260,30

1D.H0

-21.70

.60,311

2002

Reparații curcnlc

214,88

31,35

17,59

145,91

20,00

200J

Hrana

534.33

124,09

154,74

186.00

70,00


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale bugcl 2018

Prevederi trimeslri.ile buget 2018

Eslimnri 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din cure credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trlm I

THtn.n

TrimJII

Trim.IV

A

B

1=344+5+6

2

3

4

S

6

7

8

9

200301

Hrana pentru oameni

534,83

124.09

154,74

186.00

70,00

1004

Medicamente 5» mrilcnsfc sanitare

4.80

3.00

-0,60

130

130

200101

Medicamente

4.40

3,00

-0.60

1.00

1.00

200402

Materiale sanitare

0,40

0,20

0,10

2005

Burniri de niiura obiecte! or de in veri ur

119,70

37,61)

18,60

18.50

35,90

200501

Uniforme si echipament

3.4 U

2,40

0,50

0.5 U

20(1530

Alic oticele de mecnlar

116.30

35.2(1

28,(0

18,00

35,00

2006

Deplasări, dci isari. transferări

13.5 n

3,00

10.50

200601

Dcplaruri ialcirie, detașări, transferări

13.50

3.00

(0.511

2011

Câni, publicații si materiale

documentare

3,00

7,00

0,50

0,50

2011

Consultanta si expertiza

2,00

0.75

-0,25

0.75

0,75

2013

Pregătise profesionala

18.20

14,75

8,95

2,75

-8,35

1014

Protecția muncii

27,80

23.00

4.110

0.40

0.40

20(9

Coitlriltulit ale Mlnitnislratici publice

Iacale la realizarea unor lucrări st

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sen contracta da asociere

fi 009.00

I 800,011

(300,00

l 400.90

1.000,00

2030

Ahc clutituicli

142,10

121,10

19.(10

2.11)

203001

Reclamași publicitate

2.(0

3.1U

2031103

Prime de asigurare non-vîata

2,00

2.(10

203IHI4

Citirii

30.00

3U.00

203(130

Alic chel turei i CU tunuri st semen

1 <18.10

89.1(1

19.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2,06

6,37

-4,3)

4,00

4,00

4,00

551)1

A. Transferuri interne

2.06

637

-4,31

550118

Alta transferuri curente interne

2.06

6,37

-431

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

20.77fi.72

12 601,(10

3.700.72

3.941.00

1.134.00

21.057,00

22 438,00

21.86(1,UO

57(12

Ajutoare sociale

20.776,72

12.601.00

3 700.72

2.941,90

l.534,lt(>

570101

Ajutoare sociale in numerar

16.176.72

7.601,00

3.700.72

3.341,00

1 534,00

570204

Tîcfrclc codau ccordclc pentru

cheltuieli sociale

4.60(1,00

5.000,00

-400,00

39

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1 3211,87

652,77

543,30

103,50

16,3(1

5911

Asociații si fundații

868,00

500,00

400.00

-30,00

-2,00

5940

Sume aferenta persoanelor cu handicap

r.cineadmtc

452.87

152,77

143,30

(38,5(1

18.39

7(1

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.065,25

822,25

201.00

42,00

400,00

200.00

409.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.065.25

«2235

2IH.00

42.00

400,0(1

200,90

400,0»

7101

Active fixe

1.06535

812.25

2U1JJU

42,01)

710101

Construcții

759,51

259.51

5011,00

710130

Alic active fixe

305,74

562.74

-299.00

42,00
Cod

Denumire indicator

Prevederi nnualc buget 2018

Prevederi Irlirteslrâlc buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

dlti cure credite bugetare destinate stingerii plnlilor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.UI

Trloi.IV

A

B

1—3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

84

PLui efectuate in anii prccedcnli si

recuperate in anul curant

-32.13

-7,01

-18.01

-0.84

.f>.22

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-32,13

-7.01

-18,01

-0.84

-6,27

8501

Ftali efectuate m anii precedent: ti

racupctutc in unu! curant

-32.13

-7,01

-18,01

-0.84

-6,17

850101

PUti efectuate in anii precedcrtrr si

recuperau ir» anul curent in secțiunea

de funcționare o bugetului locul

-32.13

-7.01

-18.01

-0.84

-6.27

6X0204

Asii 1 cuta acordalapcnoanelor in carata

4 110.00

l 295,65

998.60

1.069.00

746.75

4 754,00

5 024.00

5.276.00

680205

Armenia sociala in coz de boli si

înralidîlali

23.301,00

6 300.00

7,090.00

5.931,011

3 9S0.M

24 721,00

24 721,00

24.721,00

(>802(1502

Asistenta jadafa in cat, de invaliditate

23.3111.00

6300,(10

7,1)911,00

5.931,00

3.980,00

24.721,011

24,72 l.UU

24.721,110

680211

Cresc

5.256.79

1.691,39

1.238,73

1.186,93

1 139,74

5.361,11(1

5 666.00

5.949.00

680215

Prevenirea excluderii socialo

5 585.48

5.2SI.OO

50.48

250.11(1

34,0(1

8.392.00

8 871.00

9314,0(1

68021501

Ajutor social

5.585.48

5 251.00

50.48

25(1,00

34,00

8 392.00

8 871.00

9,314.00

686250

Alic cheltuieli in dome chit asigurărilor

si austeri Ici sociale

t6 750,23

9 118.23

3.888,00

2.716,0(1

l 028,00

11 728,00

12.682.00

11.305,00

68025050

Alic chchoieli in domeniul aiisicntci

sociale

16 750,23

9 118.23

3.888.00

2.716,00

1 028.00

li.728.llU

12,682,00

11,805,00

70(1002

Punea IV-a Servicii si dcevoltarc

publica, locuințe, mediu si ape

77.901,03

482)09,51

10.686.95

12,010.13

6.294.44

48.449.00

50.110,00

52,272,00

7(102

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE

13 197.75

7 224.36

2 526.03

2.042.60

I 404.76

13 531,00

13 187,00

13.848.00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

10.842.60

4827,95

2,528.74

2.379,71

1 1116,21)

11 531,00

12 187,00

12798,U0

W

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2 922,00

914,00

737.00

737.(10

534,00

2.871,00

3 035.00

3,188,00

1001

Cheltuieli salariate iri bani

2 803.55

855,55

712.00

712.00

524,00

HH110I

Salarii dc baza

2.693,45

827,55

683.0(1

684,00

498,9(1

100113

Indemnizații de dclcgiui:

1.10

I.B0

9,10

100130

Alte drepturi sNanale in bani

109.00

28.00

28.00

28.00

25.00

1003

Contribuții

118.45

58,45

25,00

25.011

JO.OO

1D03UI

Contribuții dc asigurări sociale dc

stat

27,70

27,70

IOO3O2

Contribui» de asigurări dc șomaj

0.90

0,90

I0D3U3

Ccntrib ulii dc w igu rari soc ide de

sănătate

9,40

9.40

100304

Contribuții de asigurări pcnlra

accidente dc munca st boli profesionale

0.30

0.30

100306

Contribuții pentru concedii si

tudcmni&mi

2,15

2,15

100307

Contribulîa asiguraioric pentru munca

78,00

1S.00

25.110

25.00

10,00


Cod

Denumire indicator

Prevederi nnutilc buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Ești muri 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite hugetnrc destinate atingerii plntilur restante

Trlm 1

Trim.Il

TrinUII

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

3

9

20

TITLUL B BUNURI SI SERVICII

7.860,60

3 896.95

t 775.74

1.625.71

562,20

8.6G (1,0(1

9 152,9(1

9.6111,00

2001

Bunuri si scniîii

5 485,21

3 116.58

1 256.92

831.61

280.10

200)02

Moli riale pentru curatenie

19.00

5.00

5,00

20010?

Jncaldt. iluminat»! foita moine a

4.527.09

2.745,18

L096.01)

416,01

269,99

200)0-1

Apa, canal si salubritate

212,50

60,09

51,00

IUI ,5lt

2OT1U6

Piese de schimb

0.50

0,50

200107

Transjtort

9,1)11

4,0(1

J.UIt

2,00

200108

Poci a, tclccomunicam.radio.lv.

internei

4.19

2.Î0

220

0.20

0,20

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreb nete si funcționare

721,32

3 U 0,20

99,72

311,99

9,50

2002

Reparații curente

1 001,91

318,01

251.2(1

432,69

0.10

2005

Bunuri de natura obiectelor do inventar

51.411

30.99

5.HU

36.49

-30,00

200530

Alte obiecte de inventar

51.49

30,0(1

5.00

36.40

-20.(1 (>

2006

Deplasau, de tasuri, transferuri

11.00

1.10

5.4(1

4.511

20001)1

Deplasări interne, detasan, Iran sforari

11.00

1.10

5.40

4,511

2012

Consul lima si espeniza

20.0D

-20.00

2013

Pregătire profesionala

1,50

0,59

1.00

2014

Proleclb muncii

5.50

5.10

0.40

2030

Alic ehctiuich

L3IM.B8

495,66

275.82

320.60

302,110

2030D1

Rcel.unti ii publicitate

1.50

0.511

1,0(1

203003

Prime de asigurare nort-viala

70.00

46.00

26,09

4.09

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1 226.58

359.16

248.82

316,6(1

3(12.(10

59

TfTLULXt ALTE CHELTUIELI

oo.tto

17,09

16,00

17,01)

10,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

nerneadrate

60.no

17.00

16.00

17,00

10,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2 391,82

2.430,26

*337.00

398,56

2 UUO,Pil

t tiou.no

1.050,011

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1391,82

2 430.26

-337,011

298,56

2 000,110

I 9M,(10

1.050,00

7101

Active fisc

2491,82

2.430.26

-337.00

298.56

710101

Construcții

933.30

1 112,34

-38340

203.96

710130

Alte active fixe

1.458.52

1.317,92

<16,00

94.611

84

Plăti efectuate in anii preced coli si

recuperate in anul curent

-36.67

-33.85

-2,71

-O.ll

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-36,67

-33,85

-2,71

-11,11

851)1

Platt efectuate in anii prcccdenli si

recuperate in anul curent

•36.67

-33.85

-2.71

-0.11

85<llfll

Plăti efectuate m unii preccdcntt si

rccupwnle in anul curent in secțiunea

de funcționare o bugetului local

-36.67

-33,85

-2,71

-0.! I

Cod

Denumire indicator

Prevederi nnuttlc buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Est imuri 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii p Iniilor* restante

Trim I

Triot.II

Trim.IH

Trlm.IV

A

B

i»3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

700203

Leeuinlc

2.H3.22

1.640.06

30120

413,20

488.76

3.352,00

3.543,00

3.720,00

70020330

ARcchebuidt in domeniul locuințelor

2 8-13,22

1 640.116

30120

41320

488.76

3.352.00

3.543.00

3.72n,00

700206

1 luminat public si electrificări

5 381.60

3.696,30

1.175,00

195.30

315,00

6 760,00

7145.00

7.502,00

701)250

Alte servicii in domeniile locuințelor.

serviciilor si dezvoltării comunale

4 972.93

i m.ttu

1,049.83

t.434,10

601,00

3.419,00

2 499,00

2.626,011

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

64.70328

4I.6S5.t5

8.160,92

9.967,53

4.889,68

34.918,00

36.923,1)0

38.424.tltt

01

CHELTUIELI CURENTE

31213.63

11.504.28

6705,95

9.754,72

3 253,68

25 749,00

26.073,00

26281,01)

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6 1)99,1)0

1.754.00

1,525.00

1.520,01)

1.300.00

5247,00

5 543,(10

5.824,01)

1001

Cheltuieli satanele in bani

5 836.20

1 626.20

l 480.00

1.475,1)0

t 255,01)

100101

Salarii de baza

5.508,20

l 540,20

1.400,00

1.380.00

1.188.00

100106

Alto sporuri

60,09

13,00

10,00

30,00

5.00

100113

Indemnizații de de legare

1.00

1.00

100130

Alte drepturi sdnrialein bani

267,00

70,00

70,00

65,00

62,00

1003

Contribuții

262.80

127,80

45,00

45.00

45,00

100301

Comnbulti de asiguimi sociale de

stat

54,70

54,71)

100302

Conlribuiît de acîgunui de șomaj

1,80

1.80

100303

Coniribulît de asigurări sociale de

tonaiotc

19,00

19,00

100301

Contribuții de asigurau pentru

accidente de munca si boli profesionale

11,6 U

0,611

100306

Contribuții p:ntm concedii si

indemnizații

6.70

6.70

100307

Con tributi a asigur «orie pentru mun c a

180,00

45,00

45,00

■15,1)0

45,00

20

TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII

24.019,83

9 070,28

4.830,95

8.194,72

1 923,88

20 000,00

21)0110,00

20 000.00

2001

Bunuri si servicii

21.654,07

7 933,52

4 413.95

7.422,72

1 883,88

200101

Furnituri de birou

6.00

6,00

2(0)101

Materiale jtcnVu curățenie

40.00

25,00

15,00

20)) W3

încălzii, iluminat si furia motrica

509,99

170,00

224.99

165.OH

-50.00

200104

Apa, canal si salubritate

2 807,90

! 813,00

22I.5H

772.40

1.00

200105

Carburanți si lubrifionlt

5011.00

130.110

100,08

250,04

2OOIO6

Piese de schimb

91,00

26,00

15.00

50.00

2OOIO8

Pesta, telecomunicații, radio, tv.

internet

8,011

8,U0

-5.00

5,0U

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter Ibndional

300,110

150.00

150.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționara

17.391,1»

5.585.52

3.707,46

6.16522

I 932,88

2002

Reparații curente

1.199,00

479.00

250,00

530,00

-60,00

2003

Hrana

30.00

25,00

5.00

Coil

Denumire indicator

Prevederi unutik buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Esliittnrl 2019

Estimnri 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite buget urc destina Ic stingerii plnlilor restante

Trirn I

Tritu.n

TViin.ni

Trim.1V

A

Ii

1-3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200302

Hrana pot (ni pnunnlc

JO.ttO

25,00

5,0(1

200+

Medicamente ai materiale sen ilare

40,00

35,00

5.0tl

200+01

Medicamente

20,00

15.00

5.00

200+02

Materiale sanitare

20,00

20.UU

2005

Bunuri tfc natura obiectelor de inventar

257,00

I l+,0O

76,00

100,1)0

-33,00

200530

* Alic obivele dt inventar

257.00

11+,00

76,00

10(1,00

-33,00

2006

Dcptftjari, dctassri, înwisfcmn

21,110

J.I10

2(>,UIJ

200001

Deplasări interna, det orari, transferan

21,00

1.00

20.00

2013

Pregătire profesionala

6.00

1.00

5.110

2014

Proiecția muncii

30,77

25.77

5,00

2030

Alic cltcliuldi

7X1,99

455,99

81.00

1)2,110

133,00

203003

Prinrede asigurare non-viato

55,00

25,00

30,1)0

203030

Alte chel țuicii cu bunuri si semeți

726.99

+30,99

31.011

82,1)0

133,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

930,00

630,(10

3 <10,00

3(i2 jm

530.00

557,011

5501

A. Transferuri interne

930,00

630,00

300.00

550112

Investiții ale agoniilor econom ici cu

capitol de stat

330.00

330,00

5501 ÎS

Alte transferuri curente interne

600,00

300,00

300,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

169,80

50,00

50,00

40,00

29.80

59+0

Sume aferente persoanelor cu handicap

rrcincodrare

169.80

Slt.tltl

50,00

40.00

29,80

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

30.613.18

30,230,65

-0.48

219,01

164,00

4.0011.0(1

4.500.00

5,525,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANC! ARE

30 613.18

30230.65

-0.48

219.01

164.00

4 000,00

4 5(10.00

5.525,0(1

7101

Activa fixe

30.613,18

30,230,65

-0.4 R

219,01

164,00

7IU1O1

Conslniclii

23.754,82

28 562,29

•0.48

13,01

(75.00

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

958,36

958,36

710130

Alte active fixe

900,00

710,00

2111,011

-ll.llll

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

2.9+4,00

1.4 72.00

1,472,00

5.169.00

6.350,00

6.518.00

îl

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

29+4,00

l 472.00

l 472,00

5 169,00

6 350,00

G.518,OH

moi

P.tmtbursari de credita externe

2.94+,00

1.472,00

1,472,00

aiuiGi

Rambursări de credite externe contrai-

laic de ofdcnalorii de cctdile

2 9+4.00

1.472,00

1 472,00

8+

Pluti efectuate in unit precedent! si

recuperate in anul curent

-72.53

-49,78

-16,55

-6.2(1

45

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-72.53

-49,78

-16.55

-6.20

85UI

Pht 1 cfcc iu ale m ani i prtctd cn H ti

rccupcralcin anul curent

-72,53

-49,73

-16,55

-6,21)

851)101

Hali efectuate ui anii pctccdtnli si

Coti

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2Q19

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

TrfauJl

Trim.IH

Trim.IV

A

B

l“3+4+S-i6

2

3

4

5

6

7

8

9

reeupcnUc in anul cârcei in secțiunea de funcționare a bunelului local

-72.53

-49.78

-16.55

-6.20

740205

Salubritate si gestiunea deșeurilor

34 059,06

11 792.86

7.891.40

9.715,12

4 659.68

29 184,00

30 749,00

31.841.00

74020501

Salubritate

13 185,16

3.211,00

3.516,00

814,80

12,036,00

12 452,00

12.480,00

74U2O5OÎ

Colectarea, trai arca si distrugerea

deșeurilor

20.873,90

6 149,50

4,680.411

6.199,12

3.844.88

17.148.00

18.297,00

19,361,00

740206

Cactalizarcn n Ir al arca apelor rc^Hunle

30 644,22

29 892,29

269,52

252,41

230,0(1

5 734,0(1

6.174,00

6,583,00

800001

Partea V-a Acțiuni econom ICC

54.280,37

35.617,89

7.783,20

12.259J28

-1.380,00

32.2x1,00

34.006,00

35.511,01)

8102

COMBUSTIBILI Sf ENERGIE

27 497,20

19 430,36

2432.00

5.634.84

22 699.00

22 576.00

26.805,00

01

CHELTUIELI CURENTE

23.157,35

18 340,51

32,00

5.534.84

-750.00

20.326,00

20.625.00

24.756.00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

19,149,38

14.764,53

4.ÎS5.05

20 326,00

20 625,00

24.756,00

4003

SiArcntii prnltu acoperirea diferentelor de preț si tarif

lU.O0f.,36

7.280,24

2.726,12

4030

Alte subvenții

9.143,02

7.484,(19

1.658.93

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1,017.50

1,035,50

32.00

700.01)

-730,00

5501

A. Transferuri interne

t (117,50

1 O35J0

32.00

700.011

-750,00

550112

Investiții ale age tililor econom (d cu capital de sini

985,50

1.035,50

700,00

-750,00

550118

Alte transferuri curente interne

32,00

32,00

50

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE

FONDURI EXTERNENERAMBURSAHILE

POSTADERARE

2,990.47

2.540,68

449.79

5603

Programe din Fondul de Coeziune (FCJ

2 990.47

2 540.68

449.79

560303

Cheltuieli nedigibite

2 9911.47

2 540.68

449,79

70

CHELTUIELI DECAP1TAL

4.339,85

1 089,85

2.460,00

100.00

750,00

1 000,00

500,00

525.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.589,(5

1 089,85

2.460,OU

100,00

1 (100,00

500,00

525,00

7101

Active line

3.589,85

1.089,85

2.400,0(1

100,0(1

7111101

Construcții

3,525,(10

1 025,06

2.400.00

100,00

710130

Alte active fixe

64.85

64,85

72

TULUL XIV ACTIVE FINANCIARE

75(1,0(1

750,00

7201

Acrii 0 financiare

750,00

750,00

720101

Potliciparo bcopilului social al

societarilor comerciale

750,60

750,00

19

OPERAȚIUNI FINANCIARE

I 373,00

t 451,00

1.524,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

1 373,(10

1 451,60

1.524,00

811Q0&

Energic termica

19.149 J8

14.764,33

4.385.1)5

22.343.00

22 576,00

26.805.00

810250

Alte cheltuieli privind combustibili si

cnct^îa

8,347,82

4 666,03

2.4J2.00

1.249.79

356,00

8402

TRANSPORTURI

25.783,17

16 187,53

5.351.20

6.624,44

-1 380.00

9 582.00

11 430,00

8.706,00

01

CHELTUIELI CURENTE

16.170,29

5.943,09

5-351,20

6.776,0(1

-1900,00

8.582.00

10 430.00

3,706,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi niturile buget 2018

Prevederi triinestrinlc buget 2018

Estininri2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din cnrc credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.lII

Trhu.lV

A

B

1“3+4+546

2

3

4

5

6

7

8

9

IO

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1,200,00

312.50

307.50

309,00

271,00

1,168.00

1 234,00

J.295,00

1(H)I

Cheltuieli salon ale in bani

l 154,95

288.45

300.50

302,00

264.00

100)01

Salarii de baza

1,10),45

275,65

289.20

212.80

253,80

100106

Alic sporuri

16,00

3,00

2.00

10.00

1,00

100113

Indemnizații de delegare

1,50

0,80

0,30

0,20

0,20

100130

Alte drepturi salariate in bani

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

1003

Contribuții

45,115

24,05

7,00

7,00

7,00

1011301

Contribuții de asigurați sedate de

slal

9.60

9.60

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

0,40

0.40

100303

Cantribulii de micwtori soc talc de

tmalaic

4.20

4,20

1UO3V4

Contribuții de nsiguran pentru

accidente de munca si boli prefcsionalc

0,15

0.15

100300

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

0,70

0,70

100307

Contribuția arigurataric pcntni munca

30,00

9,00

7.00

7.04)

7.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

14,599,29

5.273,59

5.031,70

6.4 02,au

-2 175.0U

7-114,00

9 196.00

2.411,00

2001

Bunuri si servicii

1,380,39

589,59

419.00

221.80

80,00

200101

Furnituri de birou

1,0(1

2,00

-1,00

200103

încălzit, iluminai si fonti metrica

20, VQ

20,00

200104

Apa, cano! si salubritate

5,00

5.00

200105

Carburant! si lubrifiant!

660.00

250,00

250.01)

IIW

50,01)

200100

Piese de schimb

71,80

50,00

-20,00

41,80

200108

Posta, telecomunicații, radio, iv.

internei

7,00

5,00

2.00

200130

Alte bunuri st semeți pentru

întreținere si funcționare

615.59

257,59

258,011

7(1,01)

30.00

2002

Reparații curente

12,784.70

4 550,00

4.352,70

6.182,0(1

-2.300.00

2005

Bunuri de natura obirctclw de inventar

115,20

15,011

77.00

23.ZO

200330

Alte obiecte de inventar

J 15,20

15,00

77,00

23,20

2006

Duplicări, delăsări, transferuri

4,00

1,00

3,00

200001

De pl vreri Interne, dat acari, transferau

4,00

1,00

3,00

2013

Pregătire profesionala

1.00

1,110

2014

Proiecția muncii

4,00

z.ttu

2,00

2030

Alic cheltuieli

310.00

115,00

115.00

35.01)

45.00

20301)3

Ptintc de asigurare ntm-vinta

40,00

15,00

15, tiu

EO.IIfi

IO

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

270.00

100,00

100.00

45,1)0

56

TITLUL Viii PROIECTE CU FINANȚARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABiLE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii pitit ilur restituie

Trint I

Trim.H

Trim.lII

Trim.IV

A

R

1-344+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

POSTADERARE

350.00

350.0(1

5601

Programe din Fondul European de Dczroliarc

Regionala (FEDR)

350.00

350 60

,%0W3

Cheltuieli nccligibile

350.00

350.d0

$9

TITLUL XI A1.TE CHELTUIELI

21 1)0

7,110

5.(01

5.0(1

4,0S

594U

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncinvadtalc

2l.no

7.00

5,Oii

5.0»

4.06

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.620.47

10.152,03

-151.56

520,00

t.omt.ott

1 (100.00

5.Utili.OII

71

TULUL XIII ACTIVE NF.FiNANCIARE

10.62.0.47

10 252.03

-151.56

520.00

1 000.00

I (Hlf).(Ml

5 OO'l.tH)

7101

Active fixe

10.620.47

10 252.03

-151.56

320.00

7)0101

Canstroctii

7.634,43

6 914.99

189.44

$30,00

710I30

Alte active fixe

2.986,04

3 337,04

-341,00

-kumj

84

Plăti efectuate m anii prcccdcmi st

recupcnite iu anul curent

-7,59

-7 59

X5

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUAT E IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-7.59

-7,59

8301

Pluti efectuate in anii preccdenti si

recuperate in anul curent

-7.59

-7.59

85(1101

Plăti efectuate ut anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționase a bugetului local

-7,59

-7.59

840203

Transport nniei

24.155,17

15 302.03

4 482.7(1

<4.190.41

• 1 730.00

7.582.00

9 430.00

6.706.00

84010301

Slra/j

21 155.17

15 302.03

4 482.76

6.1(10.44

-1 7311.(10

7 582.00

9 430.00

6 706.00

X4O25O

Alfc chchuich in domeniul transporiurilor

2 6200

885.50

868.50

524.0»

350.(10

2 0(10.00

2 ono.oo

2 000,(Mi

9902

EXCEDENT/DEFICIT

EXCEDENT/DEFICIT

-52.950 61

-78 004,85

-352 77

13.136.67

12 270.31


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPO
.NTOCMIT

A.TURCUROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA 1A1

LA HOTĂRÂREA NR. 429 DIN 06.11.2018


Data: 02/11/2018


Tit:Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trîm.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

251.113,85

71.093,31

61.030,32

75.053.37

43.936,85

000202

I. VENITURI CURENTE

251.113,37

71.093,31

61.029,84

75.053,37

43.936,85

000302

A. VENITURI FISCALE

159.608,43

55.562,00

48.896,61

62.553,97

32.595,85

000402

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

92.059,00

23.210,00

25.160,00

31.166,00

12.523,00

030002

AL2 Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice

92.059,00

23.2)0,00

25.160,00

31.166,00

12.523,00

0302

IMPOZIT PE VENIT

2.840,00

210,00

2.210,00

210,00

210,00

03021S

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

2.840,00

2)0,00

2.210,00

210,00

210,00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN

VENIT

89.219,00

23.000,00

22.950,00

30.956,00

12.313,00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

89.219,00

23.000,00

22.950,00

30.956,00

12.313,00

070002

A3 Impozite si taxe pe proprietate

42.798,99

15.360,00

7.909,61

10.172,97

9.356,41

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

42.798,99

15.360,00

7.909,61

10.172,97

9.356,41

070201

Impozit si laxa pe clădiri

32.984,72

12.300,00

6.200,00

7.612,97

6.871,75

070202

Impozit si laxa pe teren

5.964,27

2.260,00

1.109,61

1.260,00

1.334,66

070203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe

de timbru

2.050,00

400,00

300,00

700,00

650,00

070250

Alte impozite si taxe pe proprietate

1.800,00

400,00

300,00

600,00

500,00

100002

A4 Impozite si laxe pe bunuri si servicii

62.290,44

16.292,00

15.007,00

20.495,00

10.496,44

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

46.761,00

12.222,00

12.072,00

16.560,00

5.907,00

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea


BUGETUL LOCAL FEANUL20I8

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Data: 02/H/2018 Tit:pag:    2 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trini I

Trim.II

Trim.ni

Trim.IV

A

B

l=3+d+5+6

2

3

4

5

6

adaugata pentru finanțarea cheltuieli lor

descentralizate la nivelul comunelor,

orașelor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

37.756,00

11.774,00

11.624,00

8.844,00

5.514,00

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

7.268,00

7.268,00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finanțarea învatarnantului particular sau confesional acreditat

1.737.00

448,00

448,00

448,00

393,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1.029,44

70,00

60,00

60,00

839,44

150201

Impozit pc spectacole

840,00

70,00

60,00

60,00

650,00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

189,44

189,44

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DEACT1V1TATI

14.500,00

4.000,00

2,875,00

3.875,00

3,750,00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

12.522,00

3.500,00

2.500,00

3.000,00

3.522,00

160203

Taxe st tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații dc funcționare

1.978,00

500,00

375,00

875,00

228,00

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.460,00

700,00

820,00

720,00

229,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.460,00

700,00

820,00

720,00

220,00

180250

Alte impozite si taxe

2.460,00

700,00

820,00

720,00

220,00

290002

C. Venituri nefiscale

51.504,94

15.531,31

12,133,23

12.499,40

11.341,00

300002

Cl. Veniluri din proprietate

9.932,00

2.600,00

2.632,00

2.000,00

2.700,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

9.932,00

2.600,00

2.632,00

2.000,00

2.700,00

Data: 02/11/2018


Tit:Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trtm.ll

Trim.IH

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

300201

Varsamintcdin profitul net al regiilor

autonome

32,00

32,00

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

9.900,00

2.600,00

2,600,00

2.000,00

2.700,00

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

41.572,94

12.931,31

9.501,23

10.499,40

8.641,00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTtVITATI

9.320,89

5.282,89

1.762,00

812,00

1.464,00

330208

Venituri din prestări de servicii

8.222,89

4.970,89

1.500,00

500,00

1.252,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

cresc

448,00

112,00

112,00

112,00

112,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputării si despăgubiri

200,00

50.00

50,00

50,00

50,00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

450,00

150,00

100,00

150,00

50,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE.

ELIBERĂRI PERMISE

1,812,00

500,00

500,00

400,00

412,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

1.812,00

500,00

500,00

400,00

412,00

3502

AMENZI, PENAL1TATI SI CONFISCĂRI

8.288,00

1.950,00

1 650,00

1.950,00

2.738,00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

1.650,00

450,00

450,00

450,00

300,00

350250

Alte amenzi, penalități si confiscări

6.638,00

1.500,00

1.200,00

1.500,00

2/138,00

3602

DIVERSE VENITURI

22.429,90

5.775,00

5.417,50

7.262,40

3.975,00

360206

Taxe speciale

19.329,94

5.000,00

4.642,50

6.487,40

3.200,04

360250

Alte venituri

3.099,96

775,00

775,00

775,00

774,96

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

SUBVENȚIILE

-277,85

-576,58

171.73

75,00

52,00

370203

Varsaminie din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-748,95

-744,68

-4,27

370250

Alte transferuri voluntare

471.10

168,10

176,00

75,00

52,00

410002

IV. Subvenții

0,48

0,48

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

0,48

0,48

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

0,48

0,48

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului

pentru încălzirea locuinței cu lemne,

cărbuni, combustibil petrolieri

0,48

0,48

5002

TOTAL CHELTUIELI

258.833,90

98.647,52

62.218,09

66.301,75

31.666,54

01

CHELTUIELI CURENTE

236.374,56

93.796,15

55.558,88

61.020,72

25.998,81

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

53.849,37

15.335.20

14.151,13

13.386,93

10.976,11

1001

Cheltuieli salariate in bani

51.755,49

14.263,28

13.763,52

13.052,18

10.676,51

100101

Salarii de baza

49.541,97

13.633,28

13.184,04

12.426,04

10.298,61

100105

Sporuri pentru condiții de munca

362,00

100,00

91,00

101,00

70,00

100106

Alte sporuri

147,00

35,00

25,00

72,00

15,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unității

400,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100113

Indemnizații de delegare

21,02

10,00

4,48

5,14

1,40

100130

Alte drepturi salariate în bani

1.283.50

385,00

359,00

348,00

191,50

1003

Contribuții

2.093,88

1.071,92

387,61

334,75

299,60

100301

Contribuții de asigurări sociale de

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.K

Trim.III

Trim.1V

A

B

1=34-4+5-1-6

2

3

4

5

6

stat

497,21

497,24

-0,03

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

16,68

16,69

-0,01

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

168,20

168,20

100304

Contribuții de asigurau pentru

accidente de munca si boli profesionale

6,41

6,45

-0,04

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

44,04

46,38

-1,00

-1,34

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

1,361,34

336.96

388,69

336,09

299,60

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

93.088,19

35.572,82

22.906.12

28,920,47

5.688,78

2001

Bunuri si servicii

52.980,43

22.324,95

12.041,24

14,099,91

4.514,33

200101

Furnituri de birou

655,89

284,13

260.19

78,09

33.48

200102

Materiale pentru curățenie

498,50

177,15

99,45

156,25

65,65

200103

încălzit, iluminat si forța metrica

17.710,30

9.309,72

4.341,15

2,364,10

1.695,33

200104

Apa, canal si salubritate

5.349,07

2.589.53

921.19

1.533,95

304,40

200105

Carburanți si lubrifiant!

1,335,90

511,00

378,00

403,30

43,60

200106

Piese de schimb

436,70

197,30

62,00

202,90

-25,50

200107

Transport

151,21

65,05

46,31

27,56

12,29

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1,423,60

740,85

340,16

249,65

92,94

200109

Materiale st prestări de servicii cu

caracter funcțional

528,95

223,15

226,65

42,85

36,30

200130

Alte bunuri sî servicii pentru

întreținere si funcționare

24,890,31

8.227,07

5.366,14

9.041,26

2,255,84

2002

Reparații curente

18.108,50

6.592.24

5.143.23

8,388,28

-2.015,25

JT


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

TrimJII

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

2003

Hrana

564,83

149,09

159,74

186,00

70,00

200301

Hrana pentru oameni

534,83

124,09

154,74

186,00

70,00

200302

l-lrana pentru animale

30,00

25,00

5,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

103,80

65,00

22,S0

J2.65

3,35

200401

Medicamente

26,90

18,90

-0,30

6,60

1,70

200402

Materiale sanitare

30,00

23,20

2,20

3,55

1,05

200403

Reactivi

4,40

2,00

0,50

1,90

200404

Dezinfectant!

42,50

20,90

20,40

0,60

0,60

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.259,38

495,80

254,20

1.387,58

121,80

200501

Uniforme si echipament

6,90

3,40

2,50

1,00

200530

Alte obiecte de inventar

2.252,48

492,40

251,70

1.386,58

121,80

2006

Deplasări, detasan, transferări

213,30

55,30

74,90

81,49

1.61

20060)

Deplasări interne, delăsări, transferări

195,30

42,30

71,40

75,49

6,11

200602

Deplasări in străinătate

18,00

13,00

3,50

6,00

-4,50

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

60,40

27,80

14,30

14,00

4,30

2012

Consultanta si expertiza

364,00

171,75

-9,75

201,25

0,75

2013

Pregătire profesionala

99,43

62,87

30,65

7,70

-1,79

2014

Proiecția muncii

101,17

92,97

25.10

-4,30

-12,60

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

8.555,78

2.474,40

2,468,29

2.209,71

1.403,38

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

860,00

70,00

5,00

5,00

780,00


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IU

Triin.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

760,00

10,00

750,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

100,00

60,00

5,00

5,00

3-3,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate dm acțiuni in reprezentarea intereselor slatului, potrivit dispozițiilor legale

3,70

1,00

2,70

2030

Alte cheltuieli

8,813,47

2,989,65

2.676,42

2.331,20

816,20

203001

Reclamași publicitate

441,60

55,50

43,00

343,10

203003

Prime de asigurare non-viata

176,80

90,00

41,00

45,80

203004

Chirii

465,50

182,50

104,00

116,50

62,50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

7,729,57

2,661,65

2,488,42

1.825,80

753,70

30

TITLUL III DOBÂNZI

6,312,00

1,339,00

1.560,00

1.563,00

1.850,00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

6,274,00

1.339.00

1.535,00

1,563,00

1.837,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

6,274,00

1,339,00

1.535,00

1,563,00

1.837,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

38,00

25,00

13,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

38,00

25,00

13,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

19,149,38

14,764,33

4.385,05

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

10.006,36

7.280,24

2,726,12

4030

Alte subvenții

9.143,02

7.484,09

1.658,93

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

TriniJI

Trim.HI

Trim.IV

A

B

I=3+4+S+6

2

3

4

5

6

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

29.244,50

7,561,80

8.662,00

10.157,40

2.863,30

5101

Transferuri curente

29.244,50

7.561,80

8.662,00

10.157,40

2.863,30

510101

Transferuri calre instituțiile publice

22.494,00

5.295,30

6.460,00

7.938,40

2.800,30

510103

Acțiuni de sanalate

6.750,50

2.266,50

2.202,00

2.219,00

63,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

3.726,96

1.707,43

1.324.34

302,19

393,00

5501

A, Transferuri interne

3.702,96

1.673,43

1.334,34

302,19

393,00

550118

Alte transferuri curente interne

1.965,96

1,225,43

886,34

-145,81

550163

Finanțarea învățământului particular sau

confesional acreditat

1.737,00

448,00

448,00

448,00

393,00

5502

B.Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

24,00

34,00

-10,00

550204

Alte transferuri curente in străinătate

24,00

34,00

-10,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

21.839,72

12.631,00

4.239,72

3,318,00

1.651,00

5702

Ajutoare sociale

21.839,72

12,631,00

4,239.72

3.318,00

1.651,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

17.175,72

7.601,00

4.224,57

3.718,00

1.632,15

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

64,00

30,00

15,15

18,85

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

4.600,00

5.000,00

-400,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

9.164,44

4.884,57

2.715,57

-1.012,32

2.576,62

5901

Burse

3.046,05

1.600,00

4,42

-0,49

1.442,12

5911

Asociații si fundații

4.367,00

2.554,00

2.400,00

-1.585,00

998,00

5912

Susținerea cultelor

597,00

427,00

170,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.H

Trim.lU

Trim.IV

A

B

l=3+4+S+6

. 2

3

4

5

6

socio-cultural

145,92

20,05

125,87

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neîncadrate

1.008,47

303,57

291,10

277,30

136.S0

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

22.816,00

5.066,00

6.774,00

5.302,00

5.674,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

22.816,00

5.066,00

6.774,00

5.302,00

5.674,00

8101

Rambursări de credite externe

2.944,00

1.472,00

1.472,00

810101

Rambursări de credite externe ccmlrac-

late de ordonatorii de credite

2.944,00

1.472,00

1.472,00

8102

Rambursări de credite interne

19.872,00

5.066.00

5.302,00

5.302,00

4.202,00

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

19.872,00

5.066.00

5.302,00

5,302,00

4.202,00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate în anul curent

-356,66

-214,63

-114,79

-20,97

-6,27

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTl SI RECUPERATE IN ANUL

-356,66

-2)4,63

-114.79

-20,97

-6,27

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-356,66

-214,63

-114,79

-20,97

-6,27

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-356,66

-214,63

-114,79

-20,97

-6,27

510002

Partea I-a Servicii publice generale

53.426,80

15.560,00

13.886,20

12,972,10

11.008,50

5102

AUTOR1TATI PUBLICE SI ACȚIUNI

40.757,00

11.736,00

10.829,50

10.495,50

7.696,00

01

CHELTUIELI CURENTE

20.918,01

6.689,26

5.534,14

5.200,61

3.494,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

14.231,00

4.156,00

3.335,00

3.360,00

3.380,00

1001

Cheltuieli salariate în bani

13.706,00

3.881.00

3.235,00

3,285,00

3.305,00

BUGETUL LOCAL PEANUL20t8 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Data t 02/11/2018 TK:pag: 10 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrintI

Trim.il

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100101

Salarii de baza

12,970,00

3.684,00

3.044,00

3.103,00

3.139,00

100112

Indemnizații plutite unor persoane din

afara untlaltî

400,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100113

Indemnizații de delegare

10,00

7,00

1,00

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

326,00

90,00

90,00

81,00

65,00

1003

Contribuții

525,00

275,00

100,00

75,00

75,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

slal

134,00

134,00

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

4,20

4,20

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanotate

45,00

45,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

1,50

1,50

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

9,00

9,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

331,30

81,30

100,00

75,00

75,00

20

TITLUL H BUNURI Si SERVICII

6.527,01

2.493,26

2,159,14

1.800,61

74,00

2001

Bunuri si servicii

3.655,16

1.624,41

1.133,14

890,61

7,00

200101

Furnituri de birou

355,00

200,00

150,00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

39,11

9.00

9,00

16,11

5,00

200103

încălzit, iluminat si forța metrica

212,00

110.00

52,00

50,00

200104

Apa, canal si salubritate

23,00

9,00

9,00

3,00

2,00

200106

Piese de schimb

165,00

100,00

65,00

200107

Transport

30,40

17,40

6,50

6,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

Data : 02/11/2018 Tit:pag: 11 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

internet

680,00

410,00

210,00

60,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

5,00

-5,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

Întreținere si funcționare

2.150,65

764,01

631,64

755,00

2002

Reparații curente

55,25

55,25

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

75,00

50,00

25,00

200530

Alte obiecte de inventar

75,00

50,00

25,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

91,00

20,00

41,00

30,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

75,00

10,00

40,00

25,00

200602

Deplasări in străinătate

16,00

10,00

1,00

5,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

35,00

15,00

10,00

10,00

2012

Consultanta si expertiza

360,00

150,00

10,00

200,00

2013

Pregătire profesionala

20,00

25,00

-5,00

2014

Protecția muncii

5,00

10,00

5,00

5,00

-15,00

2030

Alte cheltuieli

2.230,60

543,60

965,00

640,00

82,00

203001

Reclama si publicitate

400,00

50,00

27,00

323,00

203004

citirii

432,00

150,00

103,00

117,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.398,60

343,60

835,00

200,00

20,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

160,00

40,00

40,00

40,00

40,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

160,00

40,00

40,00

40,00

40,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

19.872,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

4.202,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

19.872,00

5,066,00

5.302,00

5.302,00

4.202,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trini I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

8102

Rambursan de credite interne

19.872,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

4.202,00

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

19.872,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

4.202,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate în anul curent

-33,01

-19,26

-6,64

-7,11

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-33,01

-19,26

-6,64

-7,11

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-33,01

-19,26

-6,64

-7,11

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-33,01

-19,26

-6,64

-7,11

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5.497,80

2.415,00

1.491,70

908,60

682,50

0)

CHELTUIELI CURENTE

5.513,44

2.424,00

1.498,34

908,60

682,50

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.628,00

725,90

645,10

633,00

624,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

2.517,12

663,00

621,18

622,94

610,00

100101

Salarii de baza

2.438,30

642,80

600,00

601,00

594,50

100113

Indemnizații de delegare

5,32

0,20

1,18

3,94

100130

Alte drepturi salariate in bani

73,50

20,00

20,00

18,00

15,50

1003

Contribuții

I 10,88

62,90

23,92

10,06

14,00

100301

Contribuții de asigurați sociale de

stat

23,37

23,40

-0,03

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1,20

1.21

-0,01

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanataie

8,60

8,60

Data : 02/11/2018 Tit:pag: 13 - mii Iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trint.il

Trim.HI

Trim.1V

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

0,26

0,30

-0,04

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

2,85

5,19

-1.00

-1,34

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

74,60

24,20

25,00

11,40

14,00

20

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

1.622,80

955,10

351,60

266,60

49,50

2001

Bunuri sî servicii

298,50

140,60

45,30

52,10

60,50

200101

Furnituri de birou

26,50

4,50

15,50

5,50

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

5,00

4.00

1,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

111,20

52,30

18,30

0,30

40,30

200104

Apa, canal si salubritate

37,20

10,30

3,30

13,30

10,30

200105

Carburanți sî lubrifiant!

16,00

8,00

3.00

3,00

2,00

200106

Piese de schimb

0,50

0,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

39,00

19,00

6,00

13,00

1,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

21,50

9,00

5,00

2,00

5,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

41,60

33,00

-6,80

15,00

0,40

2002

Reparații curente

160,00

145,00

15,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

28,00

22,50

-5,50

8,50

2,50

200530

Alte obiecte de inventar

28,00

22,50

-5,50

8,50

2,50

2006

Deplasări, delăsări, transferări

32,50

8,50

18,00

10,00

-4,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

30,50

5.50

15,50

9,00

0,50

200602

Deplasați in străinătate

2,00

3,00

2,50

1.00

-4,50

Data : 02/11/2018 Ttt:pag: 14 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.11

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2011

Cârti, publicații si materiale

documeniare

2,00

2,00

2012

Consultanta si expertiza

2,00

1,00

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

9,00

2,00

6,00

1,00

2014

Protecția muncii

2,80

1.50

1,30

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

1.087,00

631,00

286,00

179,50

-9,50

203001

Reclamași publicitate

38,00

5,QD

15,00

18,00

203003

Prime de asigurare non-viata

3,00

1,00

2,00

203004

Chirii

3,50

2,50

1,00

-0,50

0,50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.042,50

622,50

270,00

160,00

-10,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.226,64

734,00

492,64

5501

A. Transferuri interne

1.202,64

700,00

502,64

550118

Alte transferuri curente interne

1.202,64

700,00

502,64

5502

B. Transferuri curente in strainalatc

(către organizații internaționale)

24,00

34,00

-10,00

550204

Alte transferuri curente in strainatate

24,00

34,00

-10,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-15,64

-9,00

-6,64

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trhn.II

Trim.ni

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTl SI RECUPERATE IN ANUL

-15,64

-9,00

-6,64

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-15,64

-9,00

-6,64

850101

Plali efectuate in anii precedenli si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-15,64

-9,00

-6,64

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA

ÎMPRUMUTURI

7.172,00

1.409,00

1.565,00

1.568,00

2.630,00

01

CHELTUIELI CURENTE

7.172,00

1.409,00

1.565,00

1.568,00

2.630,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

860,00

70,00

5,00

5,00

780,00

2024

Comisioane si alic costuri aferente

împrumuturilor

860,00

70,00

5,00

5,00

780,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor extente

760,00

10,00

750,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

100,00

60,00

5,00

5,00

30,00

30

TITLUL Eli DOBÂNZI

6.312,00

1.339,00

1.560,00

1.563,00

1.850,00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

6.274,00

1.339,00

1.535,00

1.563,00

1.837,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

6.274,00

1.339,00

1.535,00

1.563,00

1.837,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

38,00

25,00

13,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

38,00

25,00

13,00

Data : 02/11/2018 Tit:pag: 16 -mii tei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Triin.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

600002

Partea ILa Apărare, ordine publica si

siguranța naționala

12.769,20

3.127,10

3.250,30

3,915,10

2.476,70

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

12.769,20

3.127,10

3.250,30

3.915,10

2.476,70

01

CHELTUIELI CURENTE

12.769,20

3.127,10

3.250,30

3.915,10

2.476,70

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

221,00

66,00

55,00

51,00

49,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

211,20

60,20

53,00

49,00

49,00

100101

Salarii de baza

202,20

58,20

50,00

52,00

42,00

100113

Indemnizații de delegare

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

8,00

2,00

2,00

-3,00

7,00

1003

Contribuții

9,80

5,80

2,00

2,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

2,50

2,50

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

0,10

0,10

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

1,00

1,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,05

0,05

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

0,15

0,15

100307

Contribuția asigurătorii pentru munca

6,00

2,00

2,00

2,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

222,00

100,90

65,10

54,00

2,00

2001

Bunuri si servicii

62,00

46,00

18,00

7,00

-9,00

200101

Furnituri de birou

1,00

0,50

-1,50

200102

Materiale pentru curaienie

1,50

1,00

0,50

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

36,50

30,00

10,00

-3,50

<S“


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trîml

Trim.II

Trim.ILI

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200104

Apa, canal si salubritate

3,00

1,00

1,00

1,00

200105

Carburanți si lubrifianti

5,00

5,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

6,00

6,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

10,00

2,00

6,00

6,00

-4,00

2002

Reparații curente

3,00

-0,50

-2,50

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,30

0,20

0,10

200401

Medicamente

0,20

0,10

0,10

200402

Materiale sanitare

0,10

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3,20

1,00

0,50

-4,70

200530

Alte obiecte de inventar

3,20

L00

0,50

-4,70

2006

Deplasări, detasari, transferări

3,00

1,00

2,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

3,00

1,00

2,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

1,00

1,00

2014

Proiecția muncii

1,00

1,00

1,00

-1,00

2030

Alte cheltuieli

154,20

45,00

45,00

45,00

19,20

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

154,20

45,00

45,00

45,00

19,20

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12,323,00

2.959,40

3.129,40

3.809,30

2.424,90

5101

Transferuri curente

12.323,00

2.959,40

3.129,40

3.809,30

2.424,90

510101

Transferuri către instituțiile publice

12.323,00

2.959.40

3.129,40

3.809,30

2.424,90

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,20

0,80

0,80

0,80

o,so


Data : 02/11/2018 Tit:pag: 18 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.H

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

3,20

0,80

0,80

0,80

0,80

650002

Partea Hl-a Cheltuieli social-culturale

113.077,79

43.691,99

29.010,96

26.125,38

14.249,46

6502

1NVATAMANT

26.291,44

9.959,57

5.495,55

5.779,70

5.056,62

01

CHELTUIELI CURENTE

26.416,18

10.030,37

5,548,80

5.780,39

5.056,62

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20.304,92

7.887,03

4,484,07

4.829,32

3.104,50

2001

Bunuri si servicii

14.231,54

6.420,80

3.576,54

2.081,10

2.153,10

200101

Furnituri de birou

96,19

30,63

25,19

27,89

12,48

200102

Materiale pentru curățenie

281,29

88,15

62,35

101,84

28,95

200103

Încălzit, iluminat si forța metrica

10.183,25

5.276,94

2.477,76

967,92

1,460,63

200104

Apa, canal si salubritate

1.558,77

455,13

427,89

462,65

213,10

200106

Piese de schimb

0,80

0,80

200107

Transport

78,46

21,65

31,46

14,06

11,29

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

368,80

109,90

106,2!

89,70

62,99

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

162,45

45,15

62,40

38,60

16,30

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intre tinere si funcționare

1.501,53

392,45

383,28

378,44

347,36

2002

Reparații curente

2.007,74

730,61

81,74

838,24

357,15

2004

Medicamente si materiale sanitare

12,00

4,80

1,30

4,10

1,80

200401

Medicamente

2,10

0,80

0,20

0,50

0,60

200402

Materiale sanitare

3,20

1,10

0,20

1,20

0,70

200403

Reactivi

4,40

2,00

0,50

1,90

200404

Dezinfectând

2,30

0,90

0,40

0,50

0,50

BUGETUL LOCAL PEANUL20I8 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Data : 02/13/2018 Tit:pag: 19  - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IH

Trim.IV

A

B

I—3+4+S+6

2

3

4

5

6

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.351,08

6,50

107,10

1.077,48

160,00

200501

Uniforme si echipament

3,50

1,00

2,00

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

1.347,58

5.50

105,10

1.076,98

160,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

36,30

17,70

7,50

5,49

5,61

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

36,30

17,70

7,50

5,49

5,61

2011

Carii, publicații sî materiale

documentare

14,90

3,30

4,30

3,50

3,80

2013

Pregătire profesionala

41.73

14,62

14,70

5,95

6,46

2014

Protecția muncii

12,30

4,60

4,40

0,30

3,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, în baza

unor convenții sau contracte de asociere

2.555.78

674,40

668,29

809,71

403,38

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

2,70

2,70

2030

Alte cheltuieli

38,85

9,70

18,20

3,45

7,50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

38,85

9,70

18,20

3,45

7,50

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.856,29

513,34

501,26

448,69

393,00

5501

A. Transferuri interne

1.856,29

513,34

501,26

448,69

393,00

550118

Alte transferuri curente interne

119,29

65,34

53,26

0,69

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1.737,00

448,00

448,00

448,00

393,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

1.063,00

30,00

539,00

377,00

117,00

Data : 02/11/2018 Tit:pag: 20 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

I~3+4+5+6

2

3

4

5

6

5702

Ajutoare sociale

1.063,00

30,00

539,00

377,00

117,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

999,00

523,85

377,00

98,15

576203

Tichele de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

64,00

30,00

15,15

18,85

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.191.97

1.600,00

24,47

125,38

1.442,12

5901

Burse

3.046,05

1.600,00

4,42

-0,49

1.442.12

5922

Acțiuni cu caracter științific si

sociocultural

145,92

20,05

125,87

84

Plăti efectuate in anii prccedenti si

recuperate in anul curent

-124,74

-70,80

-53,25

-0,69

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-124,74

-70,80

-53.25

-0,69

8501

Platt efectuate in anii precedând si

recuperate in anul curant

-124,74

-70,80

-53,25

-0,69

850101

Plăti efectuate in anii prccedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-124,74

-70,80

-53,25

-0,69

6602

SANATATE

6.750,50

2.416,50

2,202,00

2.069,00

63,00

01

CHELTUIELI CURENTE

6.760,47

2.420,22

2.204,75

2.072,50

63,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6.750,50

2.266,50

2 202,00

2.219,00

63,00

5101

Transferuri curente

6.750,50

2.266,50

2.202,00

2.219,00

63,00

510103

Acțiuni de sanalate

6.750,50

2.266,50

2.202,00

2.219,00

63,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

9,97

153,72

2,75

-146,50

5501

A. Transferuri interne

9,97

153,72

2,75

-146.50

Data : 02/11/2018 Tit:pag: 21 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trini.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

550118

Alte transferuri curente interne

9,97

153,72

2,75

-146,50

84

Plăti efectuate in anit precedenti si

recuperate in anul curent

-9,97

-3,72

-2,75

-3,50

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-9,97

-3,72

-2,75

-3,50

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-9,97

-3,72

-2,75

-3,50

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-9,97

-3,72

-2,75

-3,50

6702

CULTURA, RECREERESI RELIGIE

26.097,60

8.481,90

8.047,60

7.324,75

2 243,35

01

CHELTUIELI CURENTE

26.121,98

8.495,52

8.055,84

7.327,27

2.243,35

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.531,00

948,00

890,00

950,00

743,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.375,70

871,70

865,00

923,00

716,00

100101

Salarii de baza

3.179,60

816,70

814,00

862,00

686,90

100106

Alte sporuri

18,00

5,00

1,00

11,00

1,00

100113

Indemnizații de delegare

0,10

0,10

100130

Alte drepturi salariate in bani

178,00

50,00

50,00

50,00

28,00

1003

Contribuții

155,30

76,30

25,00

27,00

27,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

32,00

32,00

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1,00

1.00

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatale

11,00

11,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

Data : 02/11/2018 Tit:pag: 22 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IH

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

accidente de munca si boli profesionale

0,50

0,50

100306

Conlribut ii pentru concedii si

indemnizații

4,80

4.80

100307

Contribuita asiguratoric pentru munca

106,00

27,00

25,00

27,00

27,00

20

TITLUL II BUNURI St SERVICII

8,218,38

2.703,62

1.808,24

3.606,17

100,35

2001

Bunuri si servicii

4.446,11

1.497,00

752,84

2.285.27

-89,00

200101

Furnituri de birou

1,00

0,50

0,50

200102

Materiale pentru curățenie

81,00

40,00

15,00

15,50

10,50

200103

Încălzii, iluminai si foita motrica

1.360,97

550,00

279,00

633,97

-102,00

200104

Apa, canal si salubritate

483,50

155,00

155,00

132,50

41,00

200105

Carburanți st lubrifiant*

142,50

90,00

25,00

37,50

-10,00

200106

Piese de schimb

89,00

18,00

1.00

100,00

-30,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

18,00

12,00

1,00

4,00

1,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

2.270,14

632,00

276,84

1.361,30

2002

Reparații curente

685,02

280,02

190,00

245,00

-30,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

46,70

22,00

22,00

2,35

0,35

200401

Medicamente

0,20

0,10

0,10

200402

Materiale sanitare

6,30

2,00

2,00

2,15

0,15

200404

Dezinfectant!

40,20

20,00

20,00

0,10

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

262,00

217,00

-35,00

98,00

-18,00

200530

Alte obiecte de inventar

262,00

217,00

-35,00

98,00

-18,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

1,00

2,00

-1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

1,00

2.00

-1,00

Data : 02/11/2018 Tit:pag: 23 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.IÎ

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1—3+4+S+6

2

3

4

5

6

2013

Pregătire profesionala

1,00

3,00

5,00

-7,00

2014

Protecția muncii

12,00

20,00

2,00

-10,00

2030

Alte cheltuieli

2.764,55

662,60

871,40

993,$5

237,00

203003

Prime de asigurare non-viata

0,80

1,00

-0,20

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2,763,75

661,60

871,40

993,75

237,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10.171,00

2.335,90

3.330,60

4.129,10

375.40

5101

Transferuri curente

10.171,00

2.335,90

3.330,60

4.129,10

375,40

510101

Transferuri către instituțiile publice

10.171,00

2.335,90

3.330,60

4.129,10

375,40

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

4.201,60

2.508,00

2.027,00

-1.358,00

1.024,60

5911

Asociații si fundații

3.499,00

2.054,00

2.000,00

-1.555,00

1.000,00

5912

Susținerea cultelor

597,00

427,00

170,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadratc

105,60

27,00

27,00

27,00

24,60

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-24,38

-13,62

-8,24

-2,52

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-24,38

-13,62

-8,24

-2,52

8501

Plăti efectuate în anii precedent! si

recuperate in anul curent

-24,38

-13.62

-8,24

-2,52

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului tocai

-24,38

-13,62

-8.24

-2,52

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

53.938,25

22.834,02

13.265,81

10.951,93

6.886,49

01

CHELTUIELI CURENTE

53.970,38

22.841,03

13.283,82

10.952,77

6.892,76


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.n

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

23,017,37

6.458,80

6,656.53

5.826,93

4.075,11

1001

Cheltuieli salariate in bani

22,150,77

6.017,18

6.496,84

5.683,24

3.953,51

100101

Salarii de baza

21.448,77

5.788,18

6.303,84

5.461,24

3.895,51

100105

Sporuri pentru condiții de munca

362,00

100,00

91,00

101,00

70,00

100106

Alte sporuri

53,00

12,00

12,00

21,00

8,00

100113

indemnizații de delegare

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

286,00

116,00

90,00

100,00

-20,00

1003

Contribuții

866,60

441,62

159,69

143,69

121,60

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

213,34

213,34

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

7,08

7,08

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

70,00

70,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

3,05

3,05

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

17,69

17.69

100307

Contribuția asiguralorie pentru munca

555,44

130,46

159,69

143,69

121,60

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.853,36

3.122,09

2.387,58

2.076,34

1.267,35

2001

Bunuri si servicii

1.767,45

956,45

355,55

307,70

147,75

200101

Furnituri de birou

170,20

40,00

70,00

39,20

21,00

200102

Materiale pentru curățenie

40,60

5,00

6,60

7,80

21,20

200103

încălzit, iluminat sî forța motrica

749,30

355,30

183,10

130,90

80,00

200104

Apa, canal si salubritate

218,20

81,10

52,50

47,60

37,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

12,40

8,00

2,80

1,60


Data : 02/11/2018 Tit:pag: 25  - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200106

Piese de schimb

18,10

2,00

1,00

11,10

4,00

200107

Transport

33,35

22,00

5,35

5,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

292,00

168,75

17,75

77,75

27,75

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

45,00

14,00

9,25

7,25

14,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere sî funcționare

188,30

260,30

10,00

-21,70

-60,30

2002

Reparații curente

214,88

31,35

17,59

145,94

20,00

2003

Hrana

53*1,83

124,09

154,74

186,00

70,00

200301

Hrana pentru oameni

534,83

124,09

154,74

186,00

70,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

4,80

3,00

-0,60

1,20

1,20

200401

Medicamente

4,40

3,00

-0.60

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

0,40

0,20

0,20

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

119,70

37,60

28,60

18,50

35,00

200501

Uniforme si echipament

3,40

2,40

0,50

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

116,30

35,20

28,10

18,00

35,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

13,50

3,00

10,50

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

13,50

3,00

10,50

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

8,00

7,00

0,50

0,50

2012

Consultanta si expertiza

2,00

0,75

-0,25

0,75

0,75

2013

Pregătire profesionala

18,20

14,75

8,95

2,75

-8,25

2014

Protecția muncii

27,80

23,00

4,00

0,40

0,40

2019

Contribuții ale administrației publice

Data :02! 11/2018 Tit:pag: 26 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

I=3+44-5!-6

2

3

4

5

6

locale la realizarea unor lucrări st

servicii de interes public locul, în baza

unor conveniii sau contracte de asociere

6,000,00

1.800,00

1.800,00

1.400,00

1.000,00

2030

Alte cheltuieli

142,20

121,10

19,00

2,10

203001

Reclama si publicitate

2,10

2,10

203003

Prime de asigurare non-viata

2,00

2,00

203004

Chirii

30,00

30,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

108,10

89,10

19,00

55

TITLUL VI! ALTE TRANSFERURI

2,06

6,37

-4,31

5501

A. Transferuri interne

2,06

6,37

-4.31

550118

Alte transferuri curente interne

2,06

6,37

-4,31

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

20.776,72

12.601,00

3 700,72

2.941,00

1.534,00

5702

Ajutoare sociale

20.776,72

12.601,00

3.700,72

2.941,00

1.534,00

570201

Ajutoare sociale în numerar

16,176,72

7.601,00

3.700,72

3.341,00

1.534,00

570204

Ticbete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

4.600,00

5.000,00

-400,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.320,87

652,77

543,30

108,50

16,30

5911

Asociații si fundații

868,00

500,00

400,00

-30,00

-2,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadrale

452,87

152,77

143,30

138,50

18,30

84

Plăti efectuate in atici precedenti si

recuperate in anul curent

-32,13

-7,01

-18,01

-0,84

-6,27

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-32,13

-7,01

-18,01

-0,84

-6,27

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

Data : 02/11/2018 Tit:pag: 27 - mii Iei-

Coci

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

TrimJII

Trim.IV

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

recuperate în anul curent

-32,13

-7,01

-18,01

-0,84

-6,27

850(01

Plăti efectuate in anii precedeniî si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-32,13

-7,01

-18,01

-0,84

-6,27

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

44,566,03

15.918,60

10.687,43

12.128,12

5.831,88

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

10.805,93

4.794,10

2.526,03

2.379,60

1,106,20

01

CHELTUIELI CURENTE

10.842,60

4.827,95

2.528,74

2,379,71

1.106,20

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2,922,00

914,00

737,00

737,00

534,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

2,803,55

855,55

712,00

712,00

524,00

100101

Salarii de baza

2.693,45

827,55

683,00

684,00

498,90

100113

Indemnizații de delegare

1,10

1,00

0,10

100130

Alte drepturi salariate in bani

109,00

28,00

28,00

28,00

25,00

1003

Contribuții

118,45

58,45

25,00

25,00

10,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

27,70

27,70

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

0,90

0,90

100303

Contribuții de asigurări sociale dc

sa natale

9,40

9,40

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,30

0,30

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

2,15

2,15

100307

Contribuția asiguratorîe pentru munca

78,00

18,00

25,00

25,00

10,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.860,60

3,896,95

1.775,74

1.625.71

562,20

Data : 02/11/2018 Tit:pag: 28 - mii Iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

TrimJII

Trim.IV

A

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

2001

Bunuri si servicii

5,485,2!

3.116,58

1.256,92

831,61

280,10

200102

Materiale pentru curățenie

10,00

5,00

5,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

4,527,09

2.745,18

1.096,00

416,01

269,90

200104

Apa, canal si salubritate

212,50

60,00

51,00

101,50

200106

Piese de schimb

0,50

0,50

200107

Transport

9,00

4,00

3,00

2,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

4,80

2,20

2,20

0,20

0,20

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

721,32

300,20

99,72

311,90

9,50

2002

Reparații curente

1,001,91

318,01

251,20

432,60

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

51,40

30,00

5,00

36,40

-20,00

200530

Alte obiecte de inventar

51,40

30,00

5,00

36,40

-20,00

2006

Deplasări, detașări, transferări

11,00

1,10

5,40

4,50

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

11,00

1,10

5,40

4.50

2012

Consultanta si expertiza

20,00

-20,00

2013

Pregătire profesionala

1.50

0,50

1,00

2014

Proiecția muncii

5,50

5,10

0,40

2030

Alte cheltuieli

1.304,08

405,66

275,82

320.60

302,00

203001

Reclamași publicitate

1,50

0,50

1,00

203003

Prime de asigurare non-viata

76,00

46,00

26,00

4,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1,226,58

359,16

248,82

316,60

302,00

59

TITLL'L XI ALTE CHELTUIELI

60,00

17,00

16,00

17,00

10,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

Reîncadrate

60,00

17,00

16,00

17,00

10,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trini I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-36,67

-33,85

-2,71

-0,11

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL

-36,67

-33,85

-2,71

-0,11

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-36.67

-33,85

-2,71

-0.11

850101

Plăti efectuate în anii prccedcnti st

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-36,67

-33,85

-2,71

-0,11

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

33.760,10

II. 124,50

8.161,40

9.748,52

4.725,68

01

CHELTUIELI CURENTE

30.888,63

11.174,28

6.705,95

9.754,72

3.253,68

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.099,00

1.754,00

1.525.00

1.520,00

1.300,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

5.836,20

1.626,20

1.480,00

1.475,00

1.255,00

100101

Salarii de baza

5.508,20

1.540,20

1.400,00

1.380,00

1.188,00

100106

Alte sporuri

60,00

15,00

10,00

30,00

5,00

100113

Indemnizații de delegare

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

267,00

70,00

70,00

65,00

62,00

1003

Contribuții

262,80

127,80

45,00

45,00

45,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

slat

54,70

54,70

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1,80

1.80

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanaialc

19,00

19,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0.60

0.60


BUGETUL LOCAL PEANUL20I8 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE


Data : 02/11/2018 Tit:pag: 30 - mii Iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

TrinMI

Trim.HI

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

6,70

6,70

100307

Contribuția asîguratorie pentru munca

180,00

45,00

45,00

45,00

45,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

24.019,83

9.070,28

4,830,95

8.194,72

1.923,88

2001

Bunuri si servicii

21.654,07

7.933,52

4.413,95

7.422,72

1.883,88

200101

Furnituri de birou

6,00

6,00

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

25,00

15,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

509.99

170,00

224,99

165,00

-50,00

200104

Apa, canal si salubritate

2.807,90

1.813,00

221,50

772,40

1.00

200105

Carburanți si lubrifiant!

500,00

150.00

100,00

250,00

200106

Piese de schimb

91,00

26,00

15,00

50,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

8,00

8,00

-5,00

5,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

300,00

150,00

ÎS0.00

200130

Alte bunuri sî servicii pentru

întreținere si funcționare

17.391.18

5,585,52

3.707,46

6.165,32

1.932,88

2002

Reparații curente

1.199,00

479,00

250,00

530,00

-60,00

2003

Hrana

30,00

25,00

5,00

200302

Hrana pentru animale

30,00

25,00

5,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

40,00

35,00

5,00

200401

Medicamente

20,00

15,00

5,00

200402

Materiale sanitare

20,00

20,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

257,00

114,00

76,00

100,00

-33,00

200530

Alte obiecte de inventar

257.00

114,00

76,00

100,00

-33,00


Data : 02/11/2018 Tit:pag: 31  - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

2006

Deplasări, detasarî, transferări

21,00

1.00

20,00

200601

Deplasări interne, detasarî, transferări

21,00

1,00

20,00

2013

Pregătire profesionala

6,00

1,00

5,00

2014

Protecția muncii

30,77

25,77

5,00

2030

Alte cheltuieli

781,99

455,99

81,00

112,00

133,00

203003

Prime de asigurare non-viata

55,00

25,00

30,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

726,99

430,99

81,00

82,00

133,00

55

TITLUL VEI ALTE TRANSFERURI

600,00

300,00

300,00

5501

A, Transferuri interne

600,00

300,00

300,00

550118

Alte transferuri curente interne

600,00

300,00

300,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

169,80

50,00

50,00

40,00

29,80

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadratc

169,80

50,00

50,00

40,00

29,80

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

2.944,00

1.472,00

1.472,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

2.944,00

1.472,00

1.472,00

8101

Rambursări de credite externe

2.944,00

1.472,00

1.472,00

810101

Rambursări de credite externe contrac-

tate dc ordonatorii de credite

2.944,00

1.472,00

1.472,00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-72,53

-49,78

-16,55

-6,20

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-72,53

-49,78

-16,55

-6,20

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-72,53

-49,78

-16,55

-6,20

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si

Data : 02/11/2018 Tit:pag: 32 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

TrimJI

Trîm.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-72,53

-49,78

-16,55

-6,20

800002

Partea V-a Acțiuni economice

34.994,08

20.349,83

5.383,20

11,161,05

-1.900,00

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

19.181,38

14.764,33

32,00

4.385,05

01

CHELTUIELI CURENTE

19.181,38

14.764,33

32,00

4.385,05

40

TITLUL IV SUBVENȚII

19.149,38

14.764,33

4.385,05

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

10.006,36

7,280,24

2.726,12

4030

Alte subvenții

9.143,02

7,484.09

1.658,93

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

32,00

32,00

5501

A. Transferuri interne

32,00

32,00

550118

Alte transferuri curente interne

32,00

32,00

8402

TRANSPORTURI

15.812,70

5.585,50

5.351,20

6.776,00

-1.900,00

01

CHELTUIELI CURENTE

15,820,29

5.593,09

5.351,20

6.776,00

-1.900,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.200,00

312,50

307,50

309,00

271,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

1.154,95

288,45

300,50

302,00

264,00

100101

Salarii de baza

1.101,45

275,65

289,20

282,80

253,80

100106

Alte sporuri

16,00

3,00

2,00

10,00

1,00

100113

Indemnizații de delegare

1,50

0,80

0,30

0,20

0,20

100130

Alte drepturi salariate in bani

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

1003

Contribuții

45,05

24,05

7,00

7,00

7,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

9,60

9,60

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

0,40

0,40

100303

Contribuții de asigurări sociale de

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

sa natale

4,20

4,20

100304

Contribuții de asigurați pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,15

0,15

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

0,70

0,70

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

30,00

9,00

7,00

7,00

7,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

14.599,29

5,273,59

5.038,70

6.462,00

-2.175,00

2001

Bunuri sî servicii

1.380,39

589,59

489,00

221,80

80,00

200101

Furnituri de birou

1,00

2,00

-1,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

20,00

20,00

200104

Apa, canal si salubritate

5,00

5,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

660,00

250,00

250,00

110,00

50,00

200106

Piese de schimb

71,80

50,00

-20,00

41,80

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

7,00

5,00

2,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

615,59

257,59

258,00

70,00

30,00

2002

Reparații curente

12.784,70

4.550,00

4,352,70

6.182,00

-2.300,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

115,20

15,00

77,00

23,20

200530

Alte obiecte de inventar

115,20

15,00

77,00

23,20

2006

Deplasări, detasari, transferări

4,00

1,00

3,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

4,00

1,00

3,00

2013

Pregătire profesionala

1,00

1,00

2014

Protecția muncii

4,00

2,00

2,00

2030

Alte cheltuieli

310,00

115,00

115,00

35,00

45,00


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

203003

Prime de asigurare non-viata

40,00

15.00

15.00

10,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

270,00

100,00

100,00

25,00

45,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

21,00

7.00

5,00

5,00

4.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadrate

21.00

7.00

5,00

5,00

4,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-7.59

-7,59

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-7,59

-7.59

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-7,59

-7,59

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-7.59

-7,59

9902

EXCEDENT/DEFICIT

EXCEDLiNT/DEFIGIJf- .

-7,720,05

-27.554.21

-1.187.77

8.751.62

12.270.31CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI

NICOLAE - OVIDIU POPOVJ


ÎNTOCMIT


ROMÂNIA                                                  ANEXA 1A2

JUDEȚUL BACAU                                       LA HOTĂRÂREA NR. 429 DIN 06.11.2018

CONSILIUL LOCAL BACAU

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 02/11/2018 Tit:pag:     1 - mii tei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.ni

Trim.IV

A

B

1=31-4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENITURJ-BUGET LOCAL

29.943,95

26.673,47

2.612.97

128,95

528,56

000202

I. VENITURI CURENTE

748,95

744,68

4,27

290002

C. Venituri nefîscale

748,95

744,68

4,27

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

748,95

744,68

4,27

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE

SUBVENȚIILE

748,95

744,68

4,27

370204

Varsaminte din secțiunea de funcționare

748,95

744.68

4,27

410002

IV. Subvenții

28.902,56

25.928,79

2.427,27

17,94

528,56

420002

Subvenții de Ia alte nivele ale

administrației publice

28.902,56

25.928,79

2.427,27

17,94

528,56

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

28.902,56

25.928,79

2.427,27

17,94

528,56

420201

Retehnologizarea centralelor termice

si electrice de termoficarc

2.400,00

2.400,00

420210

Finanțarea acțiunilor privind reducerea

riscului seismic al construcțiilor existente

cu destinație de locuința

528,56

528,56

420213

Subvenții pentru finanțarea programelor

mullianualc prioritare de mediu si

gospodărire a apelor

25.928,31

25.928,79

-0,48

420269

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

45,69

27,75

17,94

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trîm.II

Trîm.III

TrtmJV

A

B

1—3+-44-5+6

2

3

4

5

6

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR

292,44

181,43

111,01

480201

Fondul European de Dezvoltare

181,43

181,43

48020101

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

181,43

181,43

480202

Fondul Social European(FSE)

111,01

111,01

48020201

Sume primite in contul plăților efectuate

în anul curent

67,59

67,59

48020203

Prefinanlare

43,42

43,42

5002

TOTAL CHELTUIELI

75.174,34