Hotărârea nr. 428/2018

Hotărârea nr. 428 din 06.11.2018 privind aprobarea valorii de finanţare rezultată în urma refacerii Devizului General după încheierea contractelor de achiziţie pentru obiectivul de investiţii „REZERVA DE APĂ A MUNICIPIULUI BACĂU”.

)/)

,./(

//(/ /fi/ ^/)

// (■      f// ///-<//<// '^ //ff//fc’//fff/f/f

.......... .T'.l

HOTĂRÂREA NR. 428 DIN 06.11.2018

privind aprobarea valorii de finanțare rezultată în urma refacerii Devizului General după încheierea contractelor de achiziție pentru obiectivul de investiții „REZERVA DE APĂ A MUNICIPIULUI BACĂU”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de

06.11.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

  • •  Referatul nr. 11270/ 02.11.2018 al Direcției Drumuri Publice prin care se propune aprobarea valorii de finanțare rezultată în urma refacerii Devizului General după încheierea contractelor de achiziție pentru obiectivul de investiții „REZERVA DE APĂ A MUNICIPIULUI BACĂU”;

® Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 11280 din 02.11.2018;

  • •  Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 11281 din 02.11.2018, favorabil;

  • •  Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1830/05.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.1831/06.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1832/05.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.1833/05.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.1834/05.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

  • •  Prevederile art. 12 alin. (4) din Anexa la Ordinul nr. 1851/ 2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/ 2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare local, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

® HCL nr. 62/ 2018 prin care a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2018 al Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii 3 ani;

  • •  Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „e” și art. 45 (2) lit. „a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se aprobă valoarea de finanțare rezultată în urma refacerii Devizului General după încheierea contractelor de achiziție pentru obiectivul de investiții „REZERVA DE APĂ A MUNICIPIULUI BACĂU”,după cum urmează : valoare totală: 21.589.485,59 lei cu TVA, din care C+M: 17.222.336,14 lei cu TVA.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

ART. 4. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică

în termen legal .-Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. /A


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ENULA PRICQȚOAEA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI^ACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOV1CI