Hotărârea nr. 427/2018

Hotărârea nr. 427 din 06.11.2018 privind aprobarea Listei finale a programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi sportive, în baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 aferente anului 2018.

t./1 z^/z/zzz/zzz

/zz/      WZ

• /- / >

i/il(/^(/((/r. ' ///Z/Z/?/^/////// ^^ZZZT/ZZ

HOTĂRÂREA NR. 427 DIN 06.11.2018

privind aprobarea Listei finale a programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități sportive, în baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/ 2000 aferente anului 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 06.11.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Procesul - Verbal final de evaluare nr. 10333/ 11.10.2018 al Comisiei de evaluare a solicitărilor de finanțări acordate de la bugetul local pentru activități sportive în baza Legii nr. 69/ 2000;

-Rezoluția motivată a Comisiei pentru soluționarea contestațiilor la solicitările de finanțări acordate de la bugetul local pentru activități sportive în baza Legii nr. 69/ 2000,’nr. 39522/08.10.2018;

-Referatul nr. 10740/ 22.10.2018 al Comisiei de evaluare a solicitărilor de finanțări acordate de la bugetul local pentru activități sportive în baza Legii nr. 69/ 2000;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 10883/ 23.10.2018;

-Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 10741/ 22.10.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1827/05.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1828/05.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr nr.1829/05.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 2 alin. (3), ale art. 3 alin. (1), ale art. 10 alin. (1) și (2), art. 11 alin. (1), ale art. 12 alin. (1) și (2), ale art. 13 alin. (1), (2) și (3), ale art. 15 alin. (1), ale art. 18A1 alin. (2) și (3), ale art. 21 alin. (1), ale art. 67 alin. (1) și (3) și ale art. 69 alin. (1) și (2) din Legea nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 304/ 2018 de aprobare a Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al municipiului Bacau, pentru activitățile sportive, în baza prevederilor Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Amendamentul formulat de către doamna Consilier Enula Pricopoaea, amendament adoptat;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d », alin. (6) lit. « a », punctul 6 si art. 45 (2) lit. « a» și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă Lista finală a programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bacău, pentru activități sportive, în baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/ 2000 aferente anului 2018, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Comisiei de evaluare a solicitărilor de finanțări acordate de la bugetul local pentru activități sportive în baza Legii nr. 69/ 2000.

ART. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ EN'ULA PRICOPOAEA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI Z

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 427 DIN 06.11.2018

LISTA FINALĂ A PROGRAMELOR CARE VOR PRIMI

FINANȚĂRI NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, PENTRU ACTIVITATI SPORTIVE, IN BAZA LEGII EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI NR. 69/ 2000 AFERENTE ANULUI 2018ROMAN IA

JUDEȚUL BACAU

MUNICIPIUL BACAU

COMISIA DE EVALUARE A SOLICITĂRILOR DE FINANȚĂRI ACORDATE DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ACTIVITATI SPORTIVE, IN BAZA LEGII NR. 69/2000


LISTA FINALĂ A PROGRAMELOR CARE POT PRIMI FINANȚĂRI DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, PENTRU ACTIVITATI SPORTIVE, IN BAZA LEGII NR. 69/2000 A EDUCAȚIEI FIZICE SI SPORTULUI


Nr.

CR

T

NR. ÎNREG. AL DOSARULUI

Denumirea solicitantului

DENUMIREA PROGRAMULUI

Rezultat EVALUARE

Suma

SOLICITATĂ

SUMA

ELIGIBILA

SUMĂ APROBATĂ

1.

37998/14.09.2018

CLUB SPORTIV AEROSTAR

Susținerea echipei de fotbal seniori Aerostar Bacau pentru pregătirea si deslasurarea a 10 etape din campionatul Ligii a II-u 2018-2019

ELIGIBIL

469.836

339.970

339.971

2.

38462/20.09.2018

Club sportiv Sthnta Bacau

Participarea in competiții naționale si internaționale a echipei feminine de volei Stiinta Bacau

ELIGIBIL

900.000

645.334

645.334

3.

38602/21.09.2018

Asociația fotbal club măgura 2(M2-“pisicile ROSH .RO”

Simțim pasiunea fotbalului feminin Bacauan

ELIGIBIL

36.000

26.370

26.370

4.

TOTAL

1.405.836

1.011.674

1.011.674


Comisia:MUNTEANU DAN

ȘOLOT LUCIAN

GORNESCU LUMINIȚApc^,^


M1CLÂUȘ DANIEL


BERTIA GABRIEL