Hotărârea nr. 426/2018

Hotărârea nr. 426 din 29.10.2018 privind înființarea unei grupe având rolul de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire și supraveghere pentru copiii antepreșcolari (0 – 3 ani), în cadrul Creșei nr. 4 din Bacău.

)/?privind înființarea unei grupe având rolul de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire și supraveghere pentru copiii antepreșcolari (0-3 ani), în cadrul Creșei nr. 4 din Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.10.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 2975/ 26.10.2018 înaintată de Centrul Bugetar Creșe Bacău prin care ni se solicită înființarea unei grupe pentru copiii antepreșcolari (0-3 ani), în cadrul Creșei nr. 4 din Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 11032/ 26.10.2018; -Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 11033/ 26.10.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1822/29.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1823/29.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1824/29.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1825/29.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1826/29.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 23 alin. (1) și ale art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și completată;

-Prevederile art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 263/ 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, modificată și completată;

-Prevederile HG nr. 1252/ 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si funcționare a creșelor si a altor unitati de educație timpurie anteprescolară, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată; -Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, ale alin. (6), lit. “a”, punctul 1 și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. - Se aprobă înființarea unei grupe având rolul de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire și supraveghere pentru copiii antepreșcolari (0   3 ani), în cadrul Creșei nr. 4 din Bacău, str.

Carpați, nr. 8.

ART.2 -Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Centrul Bugetar Creșe.

ART.3 -Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef - Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Centrului Bugetar Creșe.