Hotărârea nr. 425/2018

Hotărârea nr. 425 din 29.10.2018 privind modificarea unor Anexe la HCL nr. 29/ 2014 și HCL nr. 263/ 2010 prin care s-au aprobat funcţiile publice, organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificarile ulterioare, precum și la Directia Publica de Evidenta a Persoanelor din Municipiul Bacau


)/) •

*./w/namctre       < xrcăx

ț z                .7

_ wa/a/  //ttjuer’/x'ir/fff
HOTĂRÂREA NR. 425 DIN 29.10.2018 privind modificarea unor Anexe la HCL nr. 29/ 2014 și HCL nr. 263/ 2010 prin care s-au aprobat funcțiile publice, organigrama, numărul de personal și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările ulterioare, precum și la Direcția Publica de Evidenta a Persoanelor din Municipiul Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.10.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 10972/ 25.10.2018 al Serviciului Managementul Resurselor Umane și Administrativ prin care se propune modificarea Statului de funcții pentru aparatul propriu;

-Referatul nr. 228279/ 23.10.2018 al Direcției Publice de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău prin care solicită transformarea unui post;

-Expunerea de motive prezentată de Primarul Municipiului Bacau, înregistrată cu nr. 10981/25.10.2018;

-Raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ, înregistrat cu nr. 10982/ 25.10.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1817/29.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1818/29.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1819/29.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1820/29.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1821/29.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată;

-Prevederile art. 107 (2) lit. ”b” din Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), art 48 (2), art 61(2), art 115 (1) lit b si ale art. 117 lit „ a” din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata si actualizata;

în baza dispozițiilor art. 36(2) lit.”a” alin. 3, lit.” b” și art.45(2) lit.”a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică Anexa nr. 2 - „Statul de funcții” la HCL nr. 29/ 2014, după cum urmează:

  • 1) Se mută două posturi contractuale vacante de inspectori de specialitate IA de la Direcția Baze Sportive la Biroul Aprovizionare si IT;

  • 2) Se mută postul contractual vacant de inspector de specialitate I de la Direcția Baze Sportive la Biroul Aprovizionare si IT;

  • 3) Se mută postul de operator, treapta profesionala IV de la Secția Intervenții si Administrare Cimitire - Direcția Administrare Baze Sportive, la Biroul Aprovizionare si IT.

  • 4) Se mută postul de muncitor calificat - instalator, gradația 5 de la Secția Intervenții si Administrare Cimitire - Direcția Administrare Baze Sportive, la Biroul Aprovizionare si IT.

  • 5) Se transformă postul vacant de referent III în consilier debutant la Biroul Evidență și Cheltuieli Bugetare.

Art. 2 Se modifică Anexa nr. 2 - Statul de funcții la HCL nr. 263/ 2010 în sensul transformării postului de consilier juridic clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Juridic și Evidența Alegătorului în consilier juridic clasa I, grad profesional asistent.

Art. 3 Celelalte prevederi ale HCL nr. 29/ 2014 și ale HCL nr. 263/ 2010 sunt și rămân în vigoare.

Art.4. Primarul Municipiului Bacau va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ si Direcția Publică de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău.

Art.5. Prezenta Hotarare a Consiliului Local va fi comunicata Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ, Direcției Publice de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău, Direcției Administrare Baze Sportive și Biroului Aprovizionare și IT.

Art.6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

N.O.P..I.D./R.T./EX.1/DS.I-A-2CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVlCl